Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0103(74)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru

OJ L 1, 3.1.1994, p. 3–522 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 053 P. 4 - 388
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 053 P. 4 - 388
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 106 P. 4 - 373

In force

11/Sv. 106

HR

Službeni list Europske unije

4


21994A0103(01)


L 001/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU

SADRŽAJ

PREAMBULA

 

DIO I.

CILJEVI I NAČELA

DIO II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Poglavlje 1.

Temeljna načela

Poglavlje 2.

Poljoprivredni i riblji proizvodi

Poglavlje 3.

Suradnja u carinskim pitanjima i olakšavanje trgovine

Poglavlje 4.

Druga pravila koja se odnose na slobodno kretanje robe

Poglavlje 5.

Proizvodi ugljena i čelika

DIO III.

SLOBODNO KRETANJE OSOBA, USLUGA I KAPITALA

Poglavlje 1.

Radnici i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost

Poglavlje 2.

Pravo poslovnog nastana

Poglavlje 3.

Usluge

Poglavlje 4.

Kapital

Poglavlje 5.

Suradnja u ekonomskoj i monetarnoj politici

Poglavlje 6.

Promet

DIO IV.

TRŽIŠNO NATJECANJE I DRUGA ZAJEDNIČKA PRAVILA

Poglavlje 1.

Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike

Poglavlje 2.

Državne potpore

Poglavlje 3.

Ostala zajednička pravila

DIO V.

HORIZONTALNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ČETIRI SLOBODE

Poglavlje 1.

Socijalna politika

Poglavlje 2.

Zaštita potrošača

Poglavlje 3.

Okoliš

Poglavlje 4.

Statistika

Poglavlje 5.

Pravo društava

DIO VI.

SURADNJA IZVAN ČETIRIJU SLOBODA

DIO VII.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

Poglavlje 1.

Struktura udruživanja

Poglavlje 2.

Postupak donošenja odluka

Poglavlje 3.

Ujednačenost, postupak nadzora i rješavanje sporova

Poglavlje 4.

Zaštitne mjere

DIO VIII.

FINANCIJSKI MEHANIZAM

DIO IX.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

PROTOKOLI

 

PRILOZI

 

ZAVRŠNI AKT

 

PREAMBULA

EUROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA,

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

I

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA FINSKA,

REPUBLIKA ISLAND,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

u daljnjem tekstu UGOVORNE STRANKE;

UVJERENE u doprinos koji će Europski gospodarski prostor dati izgradnji Europe utemeljene na miru, demokraciji i ljudskim pravima;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI visoku važnost pridodanu povlaštenom odnosu između Europske zajednice, njezinih država članica i država EFTA-e, koji se temelji na blizini, dugotrajnim zajedničkim vrijednostima i europskom identitetu;

ODLUČNE da na temelju tržišne ekonomije doprinesu svjetskoj tržišnoj liberalizaciji i suradnji, posebno u skladu s odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini te Konvencije o Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj;

UZIMAJUĆI u obzir da im je cilj osnivanje dinamičnog i ujednačenog Europskoga gospodarskog prostora utemeljenog na zajedničkim pravilima i jednakim uvjetima tržišnog natjecanja, koji će raspolagati odgovarajućim sredstvima provedbe uključujući i sudsku razinu i koji će se ostvarivati na temelju jednakosti i uzajamnosti te globalno uravnoteženim povlasticama, pravima i obvezama ugovornih stranaka;

ODLUČNE osigurati najpotpunije moguće ostvarenje slobodnog kretanja robe, osoba, usluga i kapitala na cijelom Europskom gospodarskom prostoru, kao i pojačanu i proširenu suradnju u okomitim i vodoravnim politikama;

TEŽEĆI za promicanjem usklađenog razvoja Europskoga gospodarskog prostora i uvjerene u potrebu da putem primjene ovog Sporazuma doprinesu smanjenju gospodarskih i socijalnih regionalnih razlika;

ŽELEĆI doprinijeti jačanju suradnje između članova Europskog parlamenta i parlamenata država EFTA-e, kao i među socijalnim partnerima u Europskoj zajednici i u državama EFTA-e;

UVJERENE u važnu ulogu koju će u Europskom gospodarskom prostoru imati pojedinci putem ostvarivanja prava koja su im dodijeljena ovim Sporazumom i putem sudske obrane tih prava;

ODLUČNE očuvati, zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša te osigurati opreznu i racionalnu upotrebu prirodnih izvora, posebno na temelju načela održivog razvoja, kao i načela da treba poduzimati mjere opreza i preventivne mjere;

ODLUČNE uzeti visoku razinu zaštite koja se odnosi na zdravlje, sigurnost i okoliš kao osnovu za daljnji razvoj pravila;

NAGLAŠAVAJUĆI važnost razvoja socijalne dimenzije uključujući jednako postupanje prema muškarcima i ženama u Europskom gospodarskom prostoru i želeći osigurati gospodarski i socijalni napredak te promicati uvjete za punu zaposlenost, bolji životni standard i bolje uvjete rada unutar Europskoga gospodarskog prostora;

ODLUČNE promicati interese potrošača i jačati njihov položaj na tržištu, težeći visokoj razini zaštite potrošača;

PRIVRŽENE zajedničkim ciljevima jačanja znanstvene i tehnološke osnove te poticanja konkurentnosti europske industrije na međunarodnoj razini;

SMATRAJUĆI da sklapanje ovog Sporazuma ni na koji način ne dovodi u pitanje mogućnost da bilo koja država EFTA-e pristupi Europskim zajednicama;

BUDUĆI DA je, uz puno poštovanje neovisnosti sudova, cilj ugovornih stanaka postići i zadržati jednoobrazno tumačenje i primjenu ovog Sporazuma i onih odredbi zakonodavstva Zajednice koje su sadržajno prenesene u ovaj Sporazum te postići jednako postupanje prema pojedincima i gospodarskim subjektima u pogledu četiriju sloboda i uvjeta tržišnog natjecanja;

BUDUĆI DA ovaj Sporazum ne ograničava neovisnost ugovornih stranaka u donošenju odluka ni ovlasti sklapanja ugovora, podložno odredbama ovog Sporazuma i ograničenjima određenima međunarodnim javnim pravom;

ODLUČILE SU sklopiti sljedeći Sporazum:

DIO I.

CILJEVI I NAČELA

Članak 1.

1.   Cilj je ovog Sporazuma o udruživanju promicanje stalnog i uravnoteženog jačanja trgovačkih i gospodarskih odnosa između ugovornih stranaka s jednakim uvjetima tržišnog natjecanja te poštovanje istih pravila radi stvaranja ujednačenog Europskoga gospodarskog prostora, u daljnjem tekstu EGP.

2.   Radi postizanja ciljeva iz stavka 1., udruživanje u skladu s odredbama ovog Sporazuma obuhvaća:

(a)

slobodno kretanje robe;

(b)

slobodno kretanje osoba;

(c)

slobodno kretanje usluga;

(d)

slobodno kretanje kapitala;

(e)

uspostavljanje sustava koji osigurava da tržišno natjecanje ne bude narušeno te da se pravila o njemu jednako poštuju; kao i

(f)

užu suradnju u drugim područjima, poput istraživanja i razvoja, okoliša, obrazovanja i socijalne politike.

Članak 2.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

pojam „Sporazum” znači glavni Sporazum, njegovi protokoli i prilozi, kao i akti na koje se u njima upućuje;

(b)

pojam „države EFTA-e” znači ugovorne stranke koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu;

(c)

pojam „ugovorne stranke” u odnosu na Zajednicu i države članice EZ-a znači Zajednica i države članice EZ-a, odnosno Zajednica ili države članice EZ-a. Značenje koje ovaj izraz ima u svakom pojedinom slučaju treba utvrditi prema mjerodavnim odredbama ovog Sporazuma te prema nadležnosti Zajednice, odnosno država članica EZ-a kako one slijede iz Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik;

Članak 3.

Ugovorne stranke poduzimaju sve prikladne opće ili pojedinačne mjere kako bi osigurale ispunjenje obveza koje proizlaze iz ovog Sporazuma.

One se suzdržavaju od svake mjere koja bi mogla ugroziti postizanje ciljeva ovog Sporazuma.

Pored toga, one olakšavaju suradnju u okviru ovog Sporazuma.

Članak 4.

U području primjene ovog Sporazuma i ne dovodeći u pitanje nijednu posebnu odredbu koju on sadrži, zabranjena je svaka diskriminacija na temelju državljanstva.

Članak 5.

Ugovorna stranka može, u skladu s načinima utvrđenim člankom 92. stavkom 2., odnosno člankom 89. stavkom 2., u svako doba na razini Zajedničkoga odbora EGP-a ili Vijeća EGP-a postaviti pitanje od važnosti.

Članak 6.

Ne dovodeći u pitanje budući razvoj sudske prakse, odredbe ovog Sporazuma, u mjeri u kojoj su po sadržaju istovjetne odgovarajućim pravilima Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik te aktima koji su usvojeni primjenom tih dvaju Ugovora, u njihovoj se provedbi i primjeni tumače u skladu s mjerodavnim presudama Suda Europskih zajednica donesenima prije datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

Članak 7.

Akti ne koje se upućuje ili su sadržani u prilozima ovom Sporazumu ili odlukama Zajedničkog odbora EGP-a obvezuju ugovorne stranke i jesu ili postaju dio njihovog unutarnjeg pravnog poretka kako slijedi:

(a)

akt koji odgovara uredbi EEZ-a postaje kao takav dio unutarnjeg pravnog poretka ugovornih stranaka;

(b)

akt koji odgovara direktivi EEZ-a ostavlja tijelima ugovornih stranaka mogućnost izbora oblika i metode provedbe.

DIO II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

POGLAVLJE 1.

TEMELJNA NAČELA

Članak 8.

1.   Između ugovornih stranaka uspostavlja se slobodno kretanje robe u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

2.   Ako nije drukčije određeno, članci od 10. do 15., 19., 20. i od 25. do 27. primjenjuju se samo na proizvode podrijetlom iz ugovornih stranaka.

3.   Ako nije drukčije određeno, odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se samo na:

(a)

proizvode iz poglavlja od 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i označavanja robe, isključujući proizvode nabrojene u Protokolu 2.;

(b)

proizvode određene Protokolom 3. podložno posebnim dogovorima navedenima u tom protokolu.

Članak 9.

1.   Pravila o podrijetlu određena su Protokolom 4. Ona ne dovode u pitanje nijednu međunarodnu obvezu na koju se ugovorna stranka obvezala ili se može obvezati na temelju Općeg sporazuma o carinama i trgovini.

2.   Radi proširenja rezultata koji se ostvaruju ovim Sporazumom, ugovorne će stranke nastaviti svoje napore kako bi dodatno poboljšale i pojednostavnile sve vidove pravila o podrijetlu i povećale suradnju u carinskim pitanjima.

3.   Prvo preispitivanje održat će se prije isteka 1993. Kasnija preispitivanja provode se u dvogodišnjim razmacima. Na temelju tih preispitivanja ugovorne se stranke obvezuju odlučiti o prikladnim mjerama koje treba uključiti u ovaj Sporazum.

Članak 10.

Između ugovornih stranaka zabranjene su carinske pristojbe na izvoz i uvoz i sva davanja s istovrsnim učinkom. Ne dovodeći u pitanje dogovore iz Protokola 5. ovo se primjenjuje i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

Članak 11.

Između ugovornih stranaka zabranjeno je količinsko ograničenje uvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 12.

Između ugovornih stranaka zabranjeno je količinsko ograničenje izvoza i sve mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 13.

Odredbe članaka 11. i 12. ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe koje su opravdane iz razloga javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga koje ima umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost; ili zaštite industrijskog i trgovačkog vlasništva. Takve zabrane ili ograničenja, međutim, ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između ugovornih stranaka.

Članak 14.

Na proizvode drugih ugovornih stranaka ugovorna stranka ne uvodi izravni ili neizravni domaći porez bilo koje vrste veći od poreza kojem izravno ili neizravno podliježu slični domaći proizvodi.

Nadalje, na proizvode drugih ugovornih stranaka ugovorna stranka ne uvodi domaći porez koji je takve naravi da ostalim proizvodima pruža neizravnu zaštitu.

Članak 15.

Kada se proizvodi izvoze na područje bilo koje ugovorne stranke, povrat domaćeg poreza ne smije premašivati domaći porez kojem ugovorne stranke izravno ili neizravno podliježu.

Članak 16.

1.   Ugovorne stranke osiguravaju da svaki državni monopol komercijalne naravi bude prilagođen kako bi se izbjegla diskriminacija u pogledu uvjeta nabave i prodaje robe između državljana država članica EZ-a i država EFTA-e.

2.   Odredbe ovog članka primjenjuju se na svako tijelo putem kojeg nadležna tijela ugovornih stranaka pravno ili stvarno, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili značajno utječu na uvoz ili izvoz između ugovornih stranaka. Ove se odredbe jednako tako primjenjuju i na monopole koje država prenese na druge.

POGLAVLJE 2.

POLJOPRIVREDNI I RIBLJI PROIZVODI

Članak 17.

Prilog I. sadrži posebne odredbe i dogovore u odnosu na veterinarska i fitosanitarna pitanja.

Članak 18.

Ne dovodeći u pitanje posebne dogovore kojima se uređuje trgovina poljoprivrednih proizvoda, ugovorne stranke osiguravaju da dogovori predviđeni člankom 17. i člankom 23. točkama (a) i (b) koji se primjenjuju na proizvode, osim proizvoda koji su obuhvaćeni člankom 8. stavkom 3., nisu ugroženi drugim tehničkim preprekama trgovini. Primjenjuje se članak 13.

Članak 19.

1.   Ugovorne stranke razmatraju sve poteškoće do kojih bi moglo doći u njihovoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastoje pronaći prikladna rješenja.

2.   Ugovorne se stranke obvezuju nastaviti svoje napore radi ostvarivanja progresivne liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima.

3.   U tu će svrhu ugovorne stranke prije isteka 1993., a potom u dvogodišnjim razmacima, preispitati uvjete trgovine poljoprivrednim proizvodima.

4.   S obzirom na rezultate tih preispitivanja, u okviru svojih poljoprivrednih politika i uzimajući u obzir rezultate Urugvajskog kruga, ugovorne će stranke odlučiti u okviru ovog Sporazuma, na preferencijalnoj, bilateralnoj ili multilateralnoj, uzajamnoj i zajednički korisnoj osnovi o daljnjim ograničenjima bilo koje vrste prepreka trgovini u poljoprivrednom sektoru, uključujući prepreke koje su posljedica državnih monopola komercijalne naravi u području poljoprivrede.

Članak 20.

Odredbe i dogovori koji se primjenjuju na ribu i druge morske proizvode utvrđeni su Protokolom 9.

POGLAVLJE 3.

SURADNJA U CARINSKIM PITANJIMA I OLAKŠAVANJE TRGOVINE

Članak 21.

1.   Radi olakšavanja međusobne trgovine, ugovorne stranke pojednostavljuju granične kontrole i formalnosti. Dogovori u tu svrhu utvrđeni su Protokolom 10.

2.   Ugovorne stranke pomažu jedna drugoj u carinskim pitanjima radi osiguranja ispravne primjene carinskog zakonodavstva. Dogovori u tu svrhu utvrđeni su Protokolom 11.

3.   Ugovorne stranke jačaju i šire suradnju s ciljem pojednostavljivanja postupaka za trgovinu robe, posebno u kontekstu programa, projekata i aktivnosti Zajednice usmjerenih na olakšavanje trgovine, u skladu s pravilima iz dijela VI.

4.   Neovisno o članku 8. stavku 3., ovaj se članak primjenjuje na sve proizvode.

Članak 22.

Ugovorna stranka koja razmatra sniženje postojeće razine svojih carina ili davanja s istovrsnim učinkom u odnosu na treće zemlje koje koriste tretman najpovlaštenije nacije, ili koja razmatra suspendiranje njihove primjene obavijestit će, u mjeri u kojoj je to izvedivo, Zajednički odbor EGP-a najkasnije 30 dana prije nego što takvo sniženje ili suspenzija stupe na snagu. Primit će na znanje sve izjave drugih ugovornih stranaka u pogledu slučajeva narušavanja tržišnog natjecanja do kojih uslijed tog može doći.

POGLAVLJE 4.

DRUGA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 23.

Posebne odredbe i dogovori utvrđeni su u:

(a)

Protokolu 12. i Prilogu II. u odnosu na tehničke propise, standarde, ispitivanja i atestiranja;

(b)

Protokolu 47. u odnosu na ukidanje tehničkih prepreka u trgovini vinom;

(c)

Prilogu III. u odnosu na odgovornost za proizvod.

Primjenjuju se na sve proizvode ako nije drukčije određeno.

Članak 24.

Prilog IV. sadrži posebne odredbe i dogovore koji se odnose na energiju.

Članak 25.

Kad poštovanje odredaba članaka 10. i 12. dovodi do:

(a)

ponovnog izvoza prema trećoj zemlji prema kojoj ugovorna stranka izvoznica za predmetne proizvode zadržava količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili davanja s istovrsnim učinkom; ili

(b)

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice proizvoda prijeko potrebnog ugovornoj stranci izvoznici;

te kad gore navedene situacije izazivaju ili će vjerojatno izazvati velike poteškoće ugovornoj stranci izvoznici, ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s postupcima iz članka 113.

Članak 26.

Antidampinške mjere, kompenzacijske carine i mjere protiv nezakonitih gospodarskih praksi koje se mogu pripisati trećim zemljama ne primjenjuju se u odnosima između ugovornih stranaka ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom.

POGLAVLJE 5.

PROIZVODI UGLJENA I ČELIKA

Članak 27.

Odredbe i dogovori u odnosu na proizvode ugljena i čelika utvrđeni su u protokolima 14. i 25.

DIO III.

SLOBODNO KRETANJE OSOBA, USLUGA I KAPITALA

POGLAVLJE 1.

RADNICI I OSOBE KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST

Članak 28.

1.   Zajamčena je sloboda kretanja radnika između država članica EZ-a i država EFTA-e.

2.   Navedena sloboda kretanja podrazumijeva ukidanje svake diskriminacije na temelju državljanstva između radnika iz država članica EZ-a i država EFTA-e u pogledu zapošljavanja, plaće i drugih uvjeta rada i zapošljavanja.

3.   Uz ograničenja opravdana razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja ona podrazumijeva pravo:

(a)

prihvatiti stvarno ponuđeno zaposlenje;

(b)

slobodno se u tu svrhu kretati unutar područja država članica EZ-a i država EFTA-e;

(c)

boraviti na državnom području države članice EZ-a ili države EFTA-e u svrhu zapošljavanja u skladu s odredbama kojima je uređeno zapošljavanje državljana te države koje su utvrđene zakonom, drugim propisima ili administrativnim mjerama;

(d)

ostati na državnom području države članice EZ-a ili države EFTA-e u kojoj su zaposleni.

4.   Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zapošljavanje u javnoj službi.

5.   Prilog V. sadrži posebne odredbe o slobodnom kretanju radnika.

Članak 29.

Radi omogućavanja slobode kretanja radnika i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, ugovorne stranke u području socijalne sigurnosti, kako je predviđeno Prilogom VI., za radnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te uzdržavane članove njihove obitelji posebno osiguravaju:

(a)

zbrajanje svih razdoblja koja se uzimaju u obzir prema zakonima nekoliko zemalja, radi stjecanja i zadržavanja prava na naknadu i izračunavanja iznosa naknade;

(b)

isplatu naknada osobama s boravištem na područjima ugovornih stranaka.

Članak 30.

Kako bi osobama olakšale da pokreću i obavljaju djelatnosti kao radnici i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, ugovorne će stranke poduzimaju sve potrebne mjere sadržane u Prilogu VII. koje se odnose na uzajamno priznavanje diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnoj kvalifikaciji i koordinaciju odredaba zakona, drugih propisa ili administrativnih mjera u ugovornim strankama koje se odnose na pokretanje i obavljanje djelatnosti radnika i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

POGLAVLJE 2.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA

Članak 31.

1.   U okviru odredaba ovog Sporazuma nema ograničenja slobode poslovnog nastana državljana država članica EZ-a ili država EFTA-e na državnom području tih država. To se odnosi i na osnivanje predstavništava, podružnica ili društava kćeri od strane državljana država članica EZ-a ili država EFTA-e s poslovnim nastanom na državnom području bilo koje od tih država.

Sloboda poslovnog nastana uključuje pravo da pokreću i obavljaju djelatnosti kao osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te da osnivaju poduzeća i upravljaju poduzećima, posebno trgovačkim društvima u smislu članka 34. drugog stavka, prema uvjetima koji su utvrđeni za vlastite državljane zakonom zemlje u kojoj se takav poslovni nastan ostvaruje, podložno odredbama poglavlja 4.

2.   Prilozi od VIII. do XI. sadrže posebne odredbe o pravu poslovnog nastana.

Članak 32.

Odredbe ovog poglavlja ne primjenjuju se u odnosu ni na koju ugovornu stranku na djelatnosti koje su u toj ugovornoj stranci povezane, makar povremeno, s izvršavanjem službene vlasti.

Članak 33.

Odredbe ovog poglavlja i mjere poduzete na temelju njega neće dovesti u pitanje primjenu odredaba zakona, drugog propisa ili administrativne mjere koja pruža poseban tretman stranim državljanima iz razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

Članak 34.

Trgovačka društva osnovana u skladu s pravom države članice EZ-a ili države EFTA-e koja imaju registrirano sjedište, središnju upravu ili glavno mjesto poslovanja na području ugovorne stranke, za potrebe ovog poglavlja tretiraju se na isti način kao fizičke osobe koje su državljani država članica EZ-a ili država EFTA-e.

„Trgovačka društva” znači trgovačka društva osnovana prema građanskom ili trgovačkom pravu, uključujući zadruge i druge pravne osobe uređene javnim ili privatnim pravom, osim onih koje su neprofitne.

Članak 35.

Na pitanja obuhvaćena ovim poglavljem primjenjuju se odredbe članka 30.

POGLAVLJE 3.

USLUGE

Članak 36.

1.   U okviru odredaba ovog Sporazuma, nema ograničenja slobode pružanja usluga na području ugovornih stranaka u odnosu na državljane država članica EZ-a i država EFTA-e koji imaju poslovni nastan u državi članici EZ-a ili državi EFTA-e koja nije država osobe kojoj su usluge namijenjene.

2.   Prilozi od IX. do XI. sadrže posebne odredbe o slobodi pružanja usluga.

Članak 37.

Usluge se smatraju „uslugama” u smislu ovog Sporazuma kad se uobičajeno pružaju uz naknadu, u mjeri u kojoj nisu uređene odredbama o slobodi kretanja robe, kapitala i osoba.

„Usluge” posebno uključuju:

(a)

djelatnosti industrijske naravi;

(b)

djelatnosti komercijalne naravi;

(c)

obrtničke djelatnosti;

(d)

djelatnosti slobodnih zanimanja.

Ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja 2., osoba koja pruža uslugu može, u svrhu pružanja te usluge, privremeno obavljati svoju djelatnost u državi u kojoj se usluga pruža, i to pod istim uvjetima koje ta država propisuje za svoje državljane.

Članak 38.

Sloboda pružanja usluga u području prometa uređena je odredbama poglavlja 6.

Članak 39.

Na pitanja obuhvaćena ovim poglavljem primjenjuju se odredbe članka 30. i članaka od 32. do 34.

POGLAVLJE 4.

KAPITAL

Članak 40.

U okviru odredaba ovog Sporazuma između ugovornih stranaka nema ograničenja o kretanju kapitala koji pripada osobama s boravištem u državama članicama EZ-a ili državama EFTA-e i nema diskriminacije na temelju državljanstva ili boravišta stranaka ili mjesta gdje se taj kapital ulaže. Prilog XII. sadrži odredbe potrebne za primjenu ovog članka.

Članak 41.

Tekuća plaćanja povezana s kretanjem robe, osoba, usluga ili kapitala između ugovornih stranaka u okviru odredaba ovog Sporazuma oslobođena su svih ograničenja.

Članak 42.

1.   Kad se domaća pravila koja uređuju tržište kapitala i kreditni sustav primjenjuju na kretanja kapitala liberalizirana u skladu s odredbama ovog Sporazuma, to se čini bez diskriminacije.

2.   Zajmovi za izravno ili neizravno financiranje države članice EZ-a ili države EFTA-e ili njezinih regionalnih ili lokalnih tijela raspisuju se i plasiraju u drugim državama članicama EZ-a ili državama EFTA-e samo ako dotične države o tome postignu sporazum.

Članak 43.

1.   Kad razlike između tečajnih propisa države članice EZ-a ili država EFTA-e mogu navesti osobe s boravištem na državnom području jedne od tih država da koriste slobodnije mogućnosti prijenosa na području ugovornih stranaka koje su predviđene člankom 40. kako bi izbjegle pravila jedne od tih država koja se odnose na kretanje kapitala u ili iz treće države, dotične ugovorne stranke mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako bi prevladale te poteškoće.

2.   Ako kretanja kapitala dovode do poremećaja u funkcioniranju tržišta kapitala bilo koje države članice EZ-a ili države EFTA-e, dotična ugovorna stranka može poduzeti zaštitne mjere u području kretanja kapitala.

3.   Ako nadležna tijela ugovorne stranke tako izmijene devizni tečaj da to ozbiljno naruši uvjete tržišnog natjecanja, druga ugovorna stranka može u strogo ograničenom razdoblju poduzeti potrebne mjere kako bi suzbila posljedice takve izmjene.

4.   Kad je država članica EZ-a ili država EFTA-e u poteškoćama ili joj ozbiljno prijete poteškoće u pogledu platne bilance, bilo kao posljedica opće neravnoteže njezine platne bilance ili kao posljedica vrste valute koja joj je na raspolaganju, i kad takve poteškoće mogu ugroziti funkcioniranje ovog Sporazuma, dotična ugovorna stranka može poduzeti zaštitne mjere.

Članak 44.

Radi provođenja odredaba članka 43. Zajednica, s jedne strane, te države EFTA-e s druge strane, primjenjuju svoje unutarnje postupke kako je predviđeno Protokolom 18.

Članak 45.

1.   O odlukama, mišljenjima i preporukama koje se odnose na mjere utvrđene člankom 43. obavješćuje se Zajednički odbor EGP-a.

2.   Sve mjere podliježu prethodnom savjetovanju i razmjeni informacija u Zajedničkom odboru EGP-a.

3.   U situaciji iz članka 43. stavka 2. ugovorna stranka međutim može zbog tajnosti i hitnosti bez prethodnog savjetovanja i razmjene informacija poduzeti mjere kad se to pokaže potrebnim.

4.   U situaciji iz članka 43. stavka 4., kad nastane iznenadna kriza u platnoj bilanci, a postupci iz stavka 2. ne mogu se primijeniti, dotična ugovorna stranka može iz opreza poduzeti potrebne zaštitne mjere. Takve mjere moraju prouzročiti najmanji mogući poremećaj u funkcioniranju ovog Sporazuma i ne smiju biti šireg opsega nego što je to strogo potrebno za otklanjanje iznenada nastalih poteškoća.

5.   Kad se mjere poduzimaju u skladu sa stavcima 3. i 4., obavijest o tome daje se najkasnije do datuma njihovog stupanja na snagu, a razmjena informacija i savjetovanja kao i obavijest iz stavka 1. uslijedit će čim prije.

POGLAVLJE 5.

SURADNJA U EKONOMSKOJ I MONETARNOJ POLITICI

Članak 46.

Ugovorne stranke razmjenjuju stajališta i informacije koje se odnose na provedbu ovog Sporazuma i na utjecaj integracije na ekonomske djelatnosti te na vođenje ekonomskih i monetarnih politika. Nadalje, one mogu raspravljati o makroekonomskim situacijama, politikama i izgledima. Ova razmjena stajališta i informacija provodi se na neobvezujućoj osnovi.

POGLAVLJE 6.

PROMET

Članak 47.

1.   Članci od 48. do 52. primjenjuju se na željeznički i cestovni promet te promet unutrašnjim plovnim putovima.

2.   Prilog XIII. sadrži posebne odredbe o svim načinima prometa.

Članak 48.

1.   Izravni ili neizravni učinci odredaba države članice EZ-a ili države EFTA-e koje se odnose na željeznički i cestovni promet te promet unutrašnjim plovnim putovima koje nisu obuhvaćene Prilogom XIII. neće biti manje povoljni za prijevoznike drugih država u usporedbi s prijevoznicima koji su državljani te države.

2.   Svaka ugovorna stranka koja odstupi od načela iz stavka 1. obavještava o tome Zajednički odbor EGP-a. Druge ugovorne stranke koje ne prihvaćaju odstupanje mogu poduzeti odgovarajuće protumjere.

Članak 49.

Potpora je u skladu s ovim Sporazumom ako zadovoljava potrebe koordinacije prometa ili ako predstavlja povrat zbog ispunjavanja određenih obveza svojstvenih pojmu javne službe.

Članak 50.

1.   U slučaju prometa unutar područja ugovornih stranaka, ne smije biti diskriminacije u obliku u kojem prijevoznici na temelju zemlje podrijetla ili odredišta dotične robe naplaćuju različite cijene i uvode različite uvjete za prijevoz iste robe istim prometnim pravcima.

2.   Nadležno tijelo u skladu s dijelom VII., postupajući na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice EZ-a ili države EFTA-e, istražuje svaki slučaj diskriminacije koji potpada pod ovaj članak i donosi sve potrebne odluke u okviru svojih unutarnjih pravila.

Članak 51.

1.   Zabranjeno je uvođenje cijena i uvjeta koji uključuju neki element potpore ili zaštite u interesu jednog ili više određenih poduzeća ili industrija u pogledu prometa koji se obavlja na području ugovornih stranaka, ako ga nadležno tijelo iz članka 50. stavka 2. nije odobrilo.

2.   Nadležno tijelo, postupajući na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice EZ-a ili države EFTA-e, ispituje cijene i uvjete iz stavka 1., posebno uzimajući u obzir, s jedne strane, zahtjeve odgovarajuće regionalne ekonomske politike, potrebe nerazvijenih područja i probleme područja ozbiljno pogođenih političkim okolnostima te, s druge strane, učinke takvih cijena i uvjeta na konkurentnost različitih načina prometa.

Nadležno tijelo donosi sve potrebne odluke u okviru svojih unutarnjih pravila.

3.   Zabrana predviđena stavkom 1. ne primjenjuje se na pristojbe utvrđene radi konkurentnosti.

Članak 52.

Pristojbe ili davanja za prijelaz granica koje prijevoznik dodatno zaračunava uz cijene prijevoza ne smiju premašiti razumnu razinu preko stvarnih troškova koji su time nastali. Ugovorne stranke nastoje postupno sniziti te troškove.

DIO IV.

TRŽIŠNO NATJECANJE I DRUGA ZAJEDNIČKA PRAVILA

POGLAVLJE 1.

PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PODUZETNIKE

Članak 53.

1.   Sljedeće je zabranjeno kao nespojivo s funkcioniranjem ovog Sporazuma: svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje koje mogu utjecati na trgovinu između ugovornih stranaka i koje imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na području obuhvaćenom ovim Sporazumom, a posebno oni kojima se:

(a)

neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cijene ili bilo koje druge trgovinske uvjete;

(b)

ograničavaju ili nadziru proizvodnju, tržišta, tehnički razvoj ili ulaganja;

(c)

vrši podjela tržišta ili izvora nabave;

(d)

primjenjuju nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s drugim trgovinskim strankama stavljajući ih tako u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju;

(e)

sklapanje ugovora uvjetuje preuzimanjem dodatnih obveza od strane drugih stranaka koje, po svojoj naravi ili običajima u trgovini, nisu ni u kakvoj vezi s predmetom takvih ugovora.

2.   Svi sporazumi ili odluke zabranjeni prema ovom članku automatski su ništavi.

3.   Odredbe stavka 1. mogu se, međutim, proglasiti neprimjenjivima u slučaju:

bilo kojeg sporazuma ili kategorije sporazuma među poduzetnicima,

bilo koje odluke ili kategorije odluka udruženja poduzetnika,

bilo kojeg usklađenog djelovanja ili kategorije usklađenog djelovanja,

koji doprinose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe ili promicanju tehničkog ili gospodarskog napretka, istodobno omogućujući potrošačima pravedan udio u nastaloj koristi i koji:

(a)

ne nameću tim poduzetnicima ograničenja koja nisu nužna za postizanje tih ciljeva;

(b)

ne pružaju takvim poduzetnicima mogućnost isključivanja konkurencije s tržišta s obzirom na značajan dio dotičnih proizvoda.

Članak 54.

Svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika u području obuhvaćenom ovim Sporazumom ili njegovom značajnom dijelu zabranjena je kao nespojiva s funkcioniranjem ovog Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između ugovornih stranaka.

Takva se zlouporaba može sastojati posebno od:

(a)

neposrednog ili posrednog nametanja nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena ili drugih nepravednih trgovinskih uvjeta;

(b)

ograničenja proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača;

(c)

primjene nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim trgovinskim partnerima, stavljajući ih tako u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju;

(d)

uvjetovanja sklapanja ugovora preuzimanjem dodatnih obveza od strane drugih stranaka koje, po svojoj naravi ili prema trgovačkoj praksi, nisu ni u kakvoj vezi s predmetom takvih ugovora.

Članak 55.

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o primjeni članaka 53. i 54. sadržane u Protokolu 21. i Prilogu XIV. ovom Sporazumu, Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e predviđeno u članku 108. stavku 1. osiguravaju primjenu načela utvrđenih u člancima 53. i 54.

Nadležno nadzorno tijelo iz članka 56. na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države na dotičnom području ili drugog nadzornog tijela istražuje slučajeve u kojima se sumnja na povredu ovih načela. Nadležno nadzorno tijelo provodi ove istrage u suradnji s nadležnim nacionalnim tijelima na dotičnom području te u suradnji s drugim nadzornim tijelom koje mu pomaže u skladu sa svojim internim pravilima.

Ako utvrdi da je došlo do povrede, predložit će odgovarajuće mjere radi njezinog uklanjanja.

2.   Ako povreda ne bude uklonjena, nadležno će nadzorno tijelo zabilježava tu povredu načela u obrazloženoj odluci.

Nadležno nadzorno tijelo može objaviti svoju odluku i ovlastiti države na dotičnom području da pod uvjetima i na način koje ono odredi poduzmu mjere potrebne za popravljanje situacije. Također, može zatražiti od drugih nadležnih nadzornih tijela da države na dotičnom području ovlaste za poduzimanje takvih mjera.

Članak 56.

1.   O pojedinačnim slučajevima koji potpadaju pod članak 53. nadzorno tijelo odlučuje u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

o pojedinačnim slučajevima koji utječu samo na trgovinu između država EFTA-e odlučuje Nadzorno tijelo EFTA-e;

(b)

ne dovodeći u pitanje točku (c), Nadzorno tijelo EFTA-e odlučuje o slučajevima kad je promet dotičnih poduzetnika na području država EFTA-e jednak ili veći od 33 % njihovog prometa na području koje je obuhvaćeno ovim Sporazumom kako je predviđeno odredbama članka 58., Protokola 21. i pravila koja su usvojena radi njegove provedbe, Protokola 23. i Priloga XIV.;

(c)

Komisija EZ-a odlučuje o drugim slučajevima, kao i o slučajevima pod (b) kad to ima utjecaja na trgovinu među državama članicama EZ-a, uzimajući u obzir odredbe iz članka 58., Protokola 21., Protokola 23. i Priloga XIV.

2.   O pojedinačnim slučajevima koji potpadaju pod članak 54. odlučuje nadzorno tijelo na čijem je području utvrđeno postojanje vladajućeg položaja. Pravila iz stavka 1. točaka (b) i (c) primjenjuju se samo ako dominacija postoji na područjima obaju nadzornih tijela.

3.   O pojedinačnim slučajevima koji potpadaju pod stavak 1. točku (c). čiji učinci nisu značajni za trgovinu između država članica EZ-a ili za tržišno natjecanje unutar Zajednice, odlučuje Nadzorno tijelo EFTA-e.

4.   Pojmovi „poduzetnik” i „promet” definirani su, za potrebe ovog članka, Protokolom 22.

Članak 57.

1.   Koncentracije čija je kontrola predviđena stavkom 2. i koje stvaraju ili jačaju vladajući položaj zbog čega bi stvarno tržišno natjecanje na području koje obuhvaća ovaj Sporazum ili njegovom značajnom dijelu bilo znatno ometano proglašavaju se nespojivima s ovim Sporazumom.

2.   Kontrolu koncentracija koje potpadaju pod stavak 1. provodi:

(a)

Komisija EZ-a u slučajevima koji potpadaju pod Uredbu (EEZ) br. 4064/89 u skladu s tom Uredbom te u skladu s protokolima 21. i 24. te Prilogom XIV. ovom Sporazumu. Komisija EZ-a ima, podložno preispitivanju od strane Suda EZ-a, isključivu nadležnost za donošenje odluka u tim slučajevima;

(b)

Nadzorno tijelo EFTA-e u slučajevima koji ne potpadaju pod točku (a) kad su odgovarajući pragovi utvrđeni Prilogom XIV. ispunjeni na državnom području država EFTA-e, u skladu s protokolima 21. i 24. te Prilogom XIV. Time se ne dovodi u pitanje nadležnost država članica EZ-a.

Članak 58.

Radi razvoja i održavanja ujednačenog nadzora tržišnog natjecanja širom Europskoga gospodarskog prostora te promicanja ujednačene provedbe, primjene i tumačenja odredaba ovog Sporazuma u tu svrhu, nadležna tijela surađuju u skladu s odredbama protokola 23. i 24.

Članak 59.

1.   U slučaju javnih poduzeća i poduzeća kojima države članice EZ-a ili države EFTA-e dodjeljuju posebna ili isključiva prava, ugovorne stranke osiguravaju da ne budu donesene ni ostavljene na snazi mjere protivne pravilima sadržanima u ovom Sporazumu, posebno pravilima predviđenima člancima 4. i 53. do 63.

2.   Poduzeća kojima je povjereno obavljanje usluga od općega gospodarskog interesa ili koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu pravilima iz ovog Sporazuma, posebno pravilima o tržišnom natjecanju, i to u mjeri u kojoj primjena takvih pravila ne sprečava pravno ili stvarno obavljanje posebnih zadaća koje su im povjerene. Na razvoj trgovine ne smije se utjecati u mjeri u kojoj bi to bilo u suprotnosti s interesima ugovornih stranaka.

3.   Europska komisija, kao i Nadzorno tijelo EFTA-e, u okviru svoje nadležnosti osiguravaju primjenu odredaba ovog članka i, kad je potrebno, upućuju odgovarajuće mjere državama koje potpadaju pod njihovo područje.

Članak 60.

Prilog XIV. sadrži posebne odredbe za primjenu načela utvrđenih u člancima 53., 54., 57. i 59.

POGLAVLJE 2.

DRŽAVNE POTPORE

Članak 61.

1.   Osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom, svaka potpora koju dodjeljuju države članice EZ-a, države EFTA-e, ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku, koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj nespojiva je s funkcioniranjem ovog Sporazuma u mjeri u kojoj utječe na trgovinu među ugovornim strankama.

2.   Sljedeće su vrste potpora spojive s funkcioniranjem ovog Sporazuma:

(a)

potpore socijalnog karaktera koje se dodjeljuju pojedinačnim potrošačima, pod uvjetom da se takve potpore dodjeljuju bez diskriminacije u odnosu na podrijetlo dotičnih proizvoda;

(b)

potpore za otklanjanje štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili izvanrednih događaja;

(c)

potpore koja se dodjeljuje gospodarstvu određenih područja Savezne Republike Njemačke na koje je utjecala podjela Njemačke, u mjeri u kojoj je takva potpora potrebna kako bi se nadoknadile posljedice gospodarski nepovoljnijeg položaja prouzročenog tom podjelom.

3.   Sljedeće se vrste potpora mogu smatrati spojivima s funkcioniranjem ovog Sporazuma:

(a)

potpore za promicanje gospodarskog razvoja područja na kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika podzaposlenost;

(b)

potpore za promicanje provedbe važnog projekta od zajedničkog europskog interesa ili za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice EZ-a ili države EFTA-e;

(c)

potpore za olakšavanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja ako takve potpore ne utječu negativno na trgovinske uvjete u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu;

(d)

druge vrste potpora koje može odrediti Zajednički odbor EGP-a u skladu s dijelom VII.

Članak 62.

1.   Svi postojeći sustavi državnih potpora na području ugovornih stranaka, kao i planovi za dodjelu ili promjenu državnih potpora podliježu stalnom preispitivanju njihove sukladnosti s člankom 61. To preispitivanje provodi:

(a)

u pogledu država članica EZ-a, Komisija EZ-a prema pravilima utvrđenima člankom 93. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice;

(b)

u pogledu država EFTA-e, Nadzorno tijelo EFTA-e prema pravilima iz sporazuma između država EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela EFTA-e kojem su povjerene ovlasti i dužnosti utvrđene Protokolom 26.

2.   Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e surađuju radi osiguravanja jednoobraznog nadzora u području državnih potpora širom područja obuhvaćenog ovim Sporazumom u skladu s odredbama iz Protokola 27.

Članak 63.

Prilog XV. sadrži posebne odredbe o državnim potporama.

Članak 64.

1.   Ako jedno od nadzornih tijela smatra da drugo nadzorno tijelo ne provodi članke 61. i 62. ovog Sporazuma i članak 5. Protokola 14. u skladu s održavanjem jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na području obuhvaćenom ovim Sporazumom, u roku od dva tjedna održat će se razmjena stajališta u skladu s postupkom iz Protokola 27. stavka (f).

Ako zajedničko rješenje ne bude pronađeno do isteka tog dvotjednog razdoblja, nadležno tijelo ugovorne stranke koja je time pogođena može odmah usvojiti odgovarajuće privremene mjere radi otklanjanja nastalog narušavanja tržišnog natjecanja.

Savjetovanja se tada održavaju u Zajedničkom odboru EGP-a radi pronalaska zajednički prihvatljivog rješenja.

Ako u roku od tri mjeseca Zajednički odbor EGP-a ne pronađe takvo rješenje, te ako dotični postupak uzrokuje ili prijeti da će uzrokovati narušavanje tržišnog natjecanja koje pogađa trgovinu između ugovornih stranaka, privremene mjere mogu se zamijeniti konačnim mjerama koje su nužne za uklanjanje učinka takvog narušavanja. Prednost će imati mjere koje manje remete funkcioniranje EGP-a.

2.   Odredbe ovog članka primjenjuju se i na državne monopole osnovane nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma.

POGLAVLJE 3.

OSTALA ZAJEDNIČKA PRAVILA

Članak 65.

1.   Prilog XVI. sadrži posebne odredbe i dogovore o nabavi koji se primjenjuju, ako nije drukčije određeno, na sve proizvode i navedene usluge.

2.   Protokol 28. i Prilog XVII. sadrže posebne odredbe i dogovore o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu koji se primjenjuju na sve proizvode i usluge ako nije drukčije određeno.

DIO V.

HORIZONTALNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ČETIRI SLOBODE

POGLAVLJE 1.

SOCIJALNA POLITIKA

Članak 66.

Ugovorne stranke usuglasile su se o potrebi promicanja boljih uvjeta rada i boljeg životnog standarda za radnike.

Članak 67.

1.   Ugovorne stranke posebnu pozornost posvećuju poticanju poboljšanjâ, posebno u radnoj okolini, u pogledu zdravlja i sigurnosti radnika. Kako bi se pomoglo ostvarenju ovog cilja, postupno će se primjenjivati minimalni zahtjevi, imajući u vidu uvjete i tehničke propise koji postoje u svakoj od ugovornih stranaka. Takvi minimalni zahtjevi ne sprečavaju nijednu ugovornu stranku da zadrži ili uvede strože mjere za zaštitu uvjeta rada sukladnih ovom Sporazumu.

2.   Prilog XVIII. navodi odredbe koje treba primijeniti kao minimalne zahtjeve iz stavka 1.

Članak 68.

Ugovorne stranke u području radnog prava uvode mjere potrebne za osiguranje dobrog funkcioniranja ovog Sporazuma. Te su mjere navedene u Prilogu XVIII.

Članak 69.

1.   Svaka ugovorna stranka osigurava i održava primjenu načela da muškarci i žene trebaju primati jednaku plaću za jednaki rad.

Za potrebe ovog članka, „plaća” znači redovita osnovna ili minimalna nadnica ili plaća te svako drugo primanje u gotovini ili u naravi koju radnik neposredno ili posredno prima od poslodavca u vezi sa svojim zaposlenjem.

Jednakost plaće bez diskriminacije na temelju spola znači:

(a)

da se plaća za jednak rad plaćen po učinku obračunava na temelju jednake mjerne jedinice;

(b)

da je plaća za rad plaćen po vremenskoj jedinici jednaka za jednak posao.

2.   Prilog XVIII. sadrži posebne odredbe za provedbu stavka 1.

Članak 70.

Ugovorne stranke promiču načelo jednakog postupanja prema muškarcima i ženama provedbom odredaba navedenih u Prilogu XVIII.

Članak 71.

Ugovorne stranke nastoje promicati dijalog između uprave i radnika na europskoj razini.

POGLAVLJE 2.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Članak 72.

Prilog XIX. sadrži odredbe o zaštiti potrošača.

POGLAVLJE 3.

OKOLIŠ

Članak 73.

1.   Djelovanje ugovornih stranaka u odnosu na okoliš ima sljedeće ciljeve:

(a)

očuvati, zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša;

(b)

doprinijeti zaštiti ljudskog zdravlja;

(c)

osigurati razborito i racionalno korištenje prirodnih bogatstava.

2.   Djelovanje ugovornih stranaka u odnosu na okoliš temelji se na načelu preventivnog djelovanja, načelu da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na samom izvoru te na načelu da onečišćivač plaća. Zahtjevi zaštite okoliša sastavnica su drugih politika ugovornih stranaka.

Članak 74.

Prilog XX. sadrži posebne odredbe o zaštitnim mjerama koje se primjenjuju prema članku 73.

Članak 75.

Zaštitne mjere iz članka 74. ne sprečavaju ugovornu stranku da održi ili uvede strože zaštitne mjere sukladne ovom Sporazumu.

POGLAVLJE 4.

STATISTIKA

Članak 76.

1.   Ugovorne stranke osiguravaju izradu i obznanjivanje dosljednih i usporedivih statističkih podataka za opisivanje i praćenje svih relevantnih gospodarskih, socijalnih i okolišnih aspekata EGP-a.

2.   U tu svrhu ugovorne stranke razvijaju i koriste usklađene metode, definicije i klasifikacije kao i zajedničke programe i postupke za organizaciju statističke obrade na odgovarajućim upravnim razinama i uredno poštujući potrebu statističke povjerljivosti.

3.   Prilog XXI. sadrži posebne odredbe o statistici.

4.   Protokol 30. sadrži posebne odredbe o organizaciji suradnje u području statistike.

POGLAVLJE 5.

PRAVO DRUŠTAVA

Članak 77.

Prilog XXII. sadrži posebne odredbe o pravu društava.

DIO VI.

SURADNJA IZVAN ČETIRIJU SLOBODA

Članak 78.

Ugovorne jačaju i šire suradnju u okviru aktivnosti Zajednice u područjima:

istraživanja i tehnološkog razvoja,

informacijskih usluga,

okoliša,

obrazovanja, osposobljavanja i mladih,

socijalne politike,

zaštite potrošača,

malih i srednjih poduzeća,

turizma,

audiovizualnog sektora, i

civilne zaštite,

u mjeri u kojoj ta pitanja nisu uređena odredbama drugih dijelova ovog Sporazuma.

Članak 79.

1.   Ugovorne stranke jačaju međusobni dijalog svim prikladnim sredstvima, posebno putem postupaka predviđenih dijelom VII., radi prepoznavanja područja i djelatnosti u kojima bliža suradnja može doprinijeti postizanju njihovih zajedničkih ciljeva u područjima iz članka 78.

2.   One posebice razmjenjuju informacije te na zahtjev jedne ugovorne stranke održavaju savjetovanja u Zajedničkom odboru EGP-a u odnosu na planove i prijedloge za uspostavljanje ili izmjenu okvirnih programa, posebnih programa, aktivnosti ili projekata u područjima iz članka 78.

3.   U pogledu ovog dijela kad god on ili Protokol 31. to izričito propisuju, dio VII. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 80.

Suradnja predviđena člankom 78. obično ima jedan od sljedećih oblika:

sudjelovanje država EFTA-e u okvirnim programima, posebnim programima, projektima ili drugim djelovanjima EZ-a;

uspostavljanje zajedničkih aktivnosti u posebnim područjima, što može uključivati udruživanje ili koordinaciju aktivnosti, spajanje postojećih aktivnosti te uspostavljanje zajedničkih aktivnosti ad hoc;

formalna ili neformalna razmjena ili pružanje informacija;

zajednički napori u poticanju određenih aktivnosti širom područja ugovornih stranaka;

paralelno zakonodavstvo istovjetnog ili sličnog sadržaja, kad je to prikladno;

kad je to od zajedničkog interesa, koordinacija napora ili aktivnosti putem ili u kontekstu međunarodnih organizacija ili suradnje s trećim zemljama.

Članak 81.

Kada suradnja ima oblik sudjelovanja država EFTA-e u okvirnim programima, posebnim programima, projektima ili drugim djelovanjima EZ-a, primjenjuju se sljedeća načela:

(a)

Države EFTA-e imaju pristup svim dijelovima programa.

(b)

Status država EFTA-e u odborima koji pomažu Komisiji EZ-a u upravljanju ili razvoju aktivnosti Zajednice kojoj države EFTA-e na temelju svojeg sudjelovanja mogu financijski doprinijeti u potpunosti odražava taj doprinos.

(c)

Odluke Zajednice koje se ne odnose na opći proračun Zajednice, a koje izravno ili neizravno utječu na okvirni program, posebni program, projekt ili drugo djelovanje u kojima države EFTA-e sudjeluju po odluci utemeljenoj na ovom Sporazumu podliježu odredbama članka 79. stavka 3., Zajednički odbor EGP-a može u skladu s člankom 86. preispitati uvjete daljnjeg sudjelovanja u dotičnoj aktivnosti.

(d)

Na razini projekta, institucije, poduzeća, organizacije i državljani država EFTA-e imaju ista prava i obveze u programu Zajednice ili drugom djelovanju o kojem je riječ kakva se primjenjuju na partnerske institucije, poduzeća, organizacije i državljane država članica EZ-a. Na temelju dotične aktivnosti, isto se primjenjuje mutatis mutandis na sudionike razmjena između država članica EZ-a i država EFTA-e.

(e)

Države EFTA-e, njihove institucije, poduzeća, organizacije i državljani imaju ista prava i obveze u pogledu širenja, ocjene i korištenja rezultata kakva se primjenjuju na države članice EZ-a, njihove institucije, poduzeća, organizacije i državljane.

(f)

Ugovorne se stranke obvezuju da će u mjeri u kojoj je to potrebno olakšati kretanje sudionika programa i drugih djelovanja, svaka u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Članak 82.

1.   Kad suradnja predviđena ovim dijelom uključuje financijsko sudjelovanje država EFTA-e, to će sudjelovanje imati jedan od sljedećih oblika:

(a)

Doprinos država EFTA-e koji proizlazi iz njihovog sudjelovanja u aktivnostima Zajednice obračunavat će se proporcionalno:

prema odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza; i

prema odobrenim sredstvima za plaćanja;

koja se svake godine unose za Zajednicu u opći proračun Zajednice za svaku proračunsku liniju koja odgovara aktivnostima o kojima je riječ.

„Faktor proporcionalnosti” koji određuje sudjelovanje država EFTA-e zbroj je omjera između bruto domaćeg proizvoda u tržišnim cijenama svake od država EFTA-e, s jedne strane, i zbroja bruto domaćeg proizvoda u tržišnim cijenama država članica EZ-a i država EFTA-e, s druge strane. Taj se faktor obračunava za svaku proračunsku godinu na temelju najnovijih statističkih podataka.

Iznos doprinosa država EFTA-e, kako za odobrena sredstva za preuzimanje obveza tako i za odobrena sredstva za plaćanja, dodaje se iznosima koji su uneseni za Zajednicu u opći proračun za svaku proračunsku liniju koja odgovara dotičnim aktivnostima.

Doprinosi koje države EFTA-e trebaju platiti svake godine određuju se na temelju odobrenih sredstava za plaćanja.

Obveze koje je Zajednica preuzela prije nego što je na temelju ovog Sporazuma stupilo na snagu sudjelovanje država EFTA-e u dotičnim aktivnostima – kao i plaćanja koja iz tog proizlaze – ne dovode do doprinosa od strane država EFTA-e.

(b)

Financijski doprinos država EFTA-e koji proizlazi iz njihovog sudjelovanja u određenim projektima ili drugim aktivnostima temelji se na načelu da svaka ugovorna stranka snosi vlastite troškove, uz odgovarajući doprinos općim troškovima Zajednice koji određuje Zajednički odbor EGP-a.

(c)

Zajednički odbor EGP-a donosi potrebne odluke koje se odnose na doprinos ugovornih stranaka troškovima dotične aktivnosti.

2.   Detaljne odredbe o provedbi ovog članka navedene su u Protokolu 32.

Članak 83.

Kad suradnja ima oblik razmjene informacija između tijela javne vlasti, države EFTA-e imaju ista prava primanja i obveze pružanja informacija kao i države članice EZ-a, podložno zahtjevima povjerljivosti koje će odrediti Zajednički odbor EGP-a.

Članak 84.

Odredbe koje uređuju suradnju u posebnim područjima navedene su u Protokolu 31.

Članak 85.

Suradnja koja je već uspostavljena između Zajednice i pojedinih država EFTA-e u područjima iz članka 78., nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma uređuje se mjerodavnim odredbama ovog dijela i Protokola 31. ako drukčije nije predviđeno Protokolom 31.

Članak 86.

Zajednički odbor EGP-a u skladu s dijelom VII. donosi sve odluke potrebne za provedbu članaka od 78. do 85. i mjera koje iz njih proizlaze a koje, inter alia, mogu uključivati izmjene odredaba Protokola 31. kao i usvajanje prijelaznih rješenja za kojima se ukaže potreba uslijed provedbe članka 85.

Članak 87.

Ugovorne stranke poduzimaju potrebne korake za razvijanje, jačanje i širenje suradnje u okviru aktivnosti Zajednice u područjima koja nisu navedena u članku 78. kad smatraju da bi takva suradnja mogla doprinijeti postizanju ciljeva ovog Sporazuma ili ako stranke smatraju da je to na drugi način od zajedničkog interesa. Takvi koraci mogu uključivati izmjenu članka 78. dodavanjem novih područja uz ona koja su u njemu navedena.

Članak 88.

Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih dijelova ovog Sporazuma, odredbe ovog dijela ne isključuju mogućnost da bilo koja ugovorna stranka mjere pripremi, usvoji ili provede neovisno.

DIO VII.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

POGLAVLJE 1.

STRUKTURA UDRUŽIVANJA

Odjeljak 1.

Vijeće EGP-a

Članak 89.

1.   Osniva se Vijeće EGP-a. Ono je posebno odgovorno za davanje političkog poticaja provedbi ovog Sporazuma i utvrđivanje općih smjernica za Zajednički odbor EGP-a.

U tu svrhu Vijeće EGP-a ocjenjuje cjelokupno funkcioniranje i razvoj Sporazuma. Ono donosi političke odluke koje dovode do izmjena Sporazuma.

2.   Ugovorne stranke, u odnosu na Zajednicu i svaku od država članica EZ-a u odgovarajućim područjima nadležnosti, mogu u Vijeću EGP-a postaviti bilo koje pitanje koje stvara poteškoće nakon što su ga raspravile u Zajedničkom odboru EGP-a ili izravno u iznimno hitnim slučajevima.

3.   Vijeće EGP-a odlukom donosi svoj poslovnik.

Članak 90.

1.   Vijeće EGP-a sastoji se od članova Vijeća Europskih zajednica i članova Komisije EZ-a te po jednog člana vlade svake države EFTA-e.

Članovi Vijeća EGP-a mogu biti zastupani u skladu s uvjetima koje treba utvrditi njegovim poslovnikom.

2.   Odluke Vijeća EGP-a donose se sporazumom između Zajednice s jedne strane i država članica EFTA-e s druge strane.

Članak 91.

1.   Dužnost predsjednika Vijeća EGP-a u razdoblju od šest mjeseci naizmjence obavljaju član Vijeća Europskih zajednica i član vlade jedne države EFTA-e.

2.   Predsjednik saziva Vijeće EGP-a dvaput godišnje. Vijeće se sastaje i kad god to zahtijevaju okolnosti, u skladu s poslovnikom.

Odjeljak 2.

Zajednički odbor EGP-a

Članak 92.

1.   Osniva se Zajednički odbor EGP-a. On osigurava učinkovitu provedbu i funkcioniranje ovog Sporazuma. U tu svrhu on provodi razmjenu stajališta i informacija te donosi odluke u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom.

2.   Ugovorne stranke u odnosu na Zajednicu i svaku od država članica EZ-a u odgovarajućim područjima nadležnosti održavaju savjetovanja u Zajedničkom odboru EGP-a o svakom pitanju značajnom za ovaj Sporazum koje uzrokuje poteškoću, a koje je jedna od njih postavila.

3.   Zajednički odbor EGP-a odlukom donosi svoj poslovnik.

Članak 93.

1.   Zajednički odbor EGP-a sastoji se od predstavnika ugovornih stranaka.

2.   Zajednički odbor EGP-a donosi odluke sporazumom između Zajednice, s jedne strane, i država EFTA-e koje zajednički nastupaju, s druge.

Članak 94.

1.   Dužnost predsjednika Zajedničkog odbora EGP-a u razdoblju od šest mjeseci naizmjence obavljaju predstavnik Zajednice, tj. Komisije EZ-a, i predstavnik jedne države EFTA-e.

2.   Zajednički odbor EGP-a sastaje se u načelu najmanje jednom mjesečno radi ispunjavanja svojih zadaća. Sastaje se također na inicijativu predsjednika ili na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, u skladu s poslovnikom.

3.   Zajednički odbor EGP-a može odlučivati o osnivanju bilo kojeg pododbora ili radne skupne koja će mu pomagati u izvršavanju njegovih zadataka. Zajednički odbor EGP-a svojim poslovnikom utvrđuje sastav i način djelovanja takvih pododbora i radnih skupina. Zajednički odbor EGP-a odredit će im zadatke u svakom pojedinom slučaju.

4.   Zajednički odbor EGP-a izdaje godišnje izvješće o funkcioniranju i razvoju ovog Sporazuma.

Odjeljak 3.

Parlamentarna suradnja

Članak 95.

1.   Osniva se Zajednički parlamentarni odbor EGP-a. On se sastoji od jednakog broja članova Europskog parlamenta, s jedne strane, i članova parlamenata država EFTA-e, s druge. Ukupan broj članova Odbora utvrđen je statutom iz Protokola 36.

2.   Zajednički parlamentarni odbor EGP-a naizmjence zasjeda u Zajednici i u jednoj državi EFTA-e u skladu s odredbama utvrđenim Protokolom 36.

3.   Zajednički parlamentarni odbor EGP-a s pomoću dijaloga i rasprave doprinosi boljem razumijevanju između Zajednice i država EFTA-e u područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

4.   Zajednički parlamentarni odbor EGP-a može, prema potrebi, izražavati svoja stajališta u obliku izvješća ili rezolucija. On posebno ispituje godišnje izvješće o funkcioniranju i razvoju ovog Sporazuma koje Zajednički odbor EGP-a objavljuje u skladu s člankom 94. stavkom 4.

5.   Predsjednik Vijeća EGP-a može se pojaviti pred Zajedničkim parlamentarnim odborom radi saslušanja.

6.   Zajednički parlamentarni odbor donosi svoj poslovnik.

Odjeljak 4.

Suradnja gospodarskih i socijalnih partnera

Članak 96.

1.   Članovi Gospodarskog i socijalnog odbora te druga tijela koja predstavljaju socijalne partnere u Zajednici i odgovarajuća tijela u državama EFTA-e rade na jačanju međusobnih kontakata i redovito surađuju na organiziran način radi poticanja svijesti o gospodarskim i socijalnim vidovima rastuće međuovisnosti gospodarstava ugovornih stranaka i njihovih interesa u kontekstu EGP-a.

2.   U tu se svrhu osniva Savjetodavni odbor EGP-a. On se sastoji od jednakog broja članova Gospodarskog i socijalnog odbora Zajednice, s jedne strane, te od članova Savjetodavnog odbora EFTA-e, s druge. Savjetodavni odbor EGP-a može, prema potrebi, izražavati svoja stajališta u obliku izvješća ili rezolucija.

3.   Savjetodavni odbor EGP-a donosi svoj poslovnik.

POGLAVLJE 2.

POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA

Članak 97.

Ovim se Sporazumom ne dovodi u pitanje pravo svake ugovorne stranke da u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom, ne dovodeći u pitanje načelo nediskriminacije te nakon što je o tome obavijestila druge ugovorne stranke, izmijeni svoje unutarnje zakonodavstvo:

ako Zajednički odbor EGP-a zaključi da izmjena zakonodavstva ne utječe na dobro funkcioniranje ovog Sporazuma; ili

ako su dovršeni postupci navedeni u članku 98.

Članak 98.

Prilozi ovom Sporazumu i protokoli od 1. do 7., od 9. do 11., od 19. do 27., od 30. do 32., 37., 39., 41. i 47. mogu se, prema potrebi, izmijeniti odlukom Zajedničkog odbora EGP-a u skladu s člankom 93. stavkom 2. te člancima 99., 100., 102. i 103.

Članak 99.

1.   Čim Komisija EZ-a izradi novi propis u području koje je uređeno ovim Sporazumom, Komisija EZ-a neformalno traži savjet od stručnjaka država EFTA-e na isti način na koji traži savjet od stručnjaka država članica EZ-a radi razrade svojih prijedloga.

2.   Kad svoj prijedlog proslijedi Vijeću Europskih zajednica, Komisija EZ-a šalje njegove primjerke državama EFTA-e.

Na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, u Zajedničkom odboru EGP-a održava se prethodna razmjena stajališta.

3.   Tijekom faze koja prethodi odluci Vijeća Europskih zajednica, u procesu stalnog informiranja i savjetovanja, ugovorne se stranke na zahtjev jedne od njih u značajnim trenucima ponovno međusobno savjetuju u Zajedničkom odboru EGP-a.

4.   Ugovorne stranke surađuju u dobroj vjeri tijekom faze informiranja i savjetovanja kako bi olakšale donošenje odluke u Zajedničkom odboru EGP-a na kraju procesa.

Članak 100.

Komisija EZ-a osigurava stručnjacima država EFTA-e najšire moguće sudjelovanje, prema dotičnim područjima, u fazi pripreme nacrta mjera koje se potom podnose odborima koji pomažu Komisiji EZ-a u izvršavanju njezinih izvršnih ovlasti. U tom pogledu, pri izradi nacrta mjera Komisija EZ-a obraća se stručnjacima država EFTA-e na istoj osnovi na kojoj se obraća stručnjacima država članica EZ-a.

U slučajevima kad je Vijeće Europskih zajednica sazvano u skladu s postupkom koji se primjenjuje na vrstu odbora koji je u tome sudjeluje, Komisija EZ-a prosljeđuje Vijeću Europskih zajednica stajališta stručnjaka iz država EFTA-e.

Članak 101.

1.   Stručnjaci iz država EFTA-e pridružuju se radu odbora koji nisu obuhvaćeni člankom 81. ni člankom 100. kad to zahtijeva dobro funkcioniranje ovog Sporazuma.

Ti su odbori navedeni u Protokolu 37. Načini takvog udruživanja utvrđeni su mjerodavnim sektorskim protokolima i prilozima koji se bave predmetnim pitanjem.

2.   Zajednički odbor EGP-a može izmijeniti Protokol 37. ako se ugovornim strankama čini da takvo udruživanje treba protegnuti na druge odbore koji imaju slične značajke.

Članak 102.

1.   Zajednički odbor EGP-a donosi odluku koja se odnosi na izmjenu nekog priloga ovom Sporazumu čim prije nakon što Zajednica usvoji odgovarajući novi propis kako bi se omogućila istodobna primjena potonjeg i izmjena priloga ovom Sporazumu, radi jamstva pravne sigurnosti i ujednačenosti EGP-a. U tu svrhu Zajednica kad god donosi zakonodavni akt o pitanju obuhvaćenom ovim Sporazumom o tome čim prije obavještava druge ugovorne stranke u Zajedničkom odboru EGP-a.

2.   Zajednički odbor EGP-a procjenjuje na koji dio nekog priloga ovom Sporazumu novi propis izravno utječe.

3.   Ugovorne stranke ulažu sve napore kako bi postigle dogovor o pitanjima koja su važna za ovaj Sporazum.

Zajednički odbor EGP-a posebno ulaže svaki napor u pronalaženje zajednički prihvatljivog rješenja kad se pojavi ozbiljan problem u bilo kojem području koje u državama EFTA-e spada u nadležnost zakonodavca.

4.   Ako, neovisno o primjeni prethodnog stavka, ne može biti postignut sporazum o izmjeni nekog priloga ovom Sporazumu, Zajednički odbor EGP-a razmatra sve dodatne mogućnosti za daljnje dobro funkcioniranje ovog Sporazuma i u tom smislu donosi svaku potrebnu odluku, uključujući mogućnost priznavanja istovrijednosti propisa. Takvu odluku donosi najkasnije do isteka razdoblja od šest mjeseci od dana upućivanja Zajedničkom odboru EGP-a ili na dan stupanja na snagu odgovarajućeg propisa Zajednice, ako je taj datum kasniji.

5.   Ako Zajednički odbor EGP-a do kraja roka iz stavka 4. nije donio odluku o izmjeni nekog priloga ovom Sporazumu, dio Sporazuma na koji to utječe, koji se utvrđuje u skladu sa stavkom 2., smatra se privremeno suspendiranim, podložno suprotnoj odluci Zajedničkog odbora EGP-a. Takva suspenzija stupa na snagu šest mjeseci nakon isteka razdoblja navedenog u stavku 4., ali ni u kom slučaju prije dana na koji je odgovarajući akt EZ-a proveden u Zajednici. Zajednički odbor EGP-a nastavit će svoje napore radi usuglašavanja o zajednički prihvatljivom rješenju kako bi suspenzija bila prekinuta čim prije.

6.   O praktičnim posljedicama suspenzije navedene u stavku 5. raspravlja se u Zajedničkom odboru EGP-a. Pojedinci i gospodarski subjekti zadržavaju prava i obveze koje su već stekli prema ovom Sporazumu. Ugovorne stranke, kad je to prikladno, odlučuju o prilagodbama koje su potrebne zbog suspenzije.

Članak 103.

1.   Ako odluka Zajedničkoga odbora EGP-a može biti obvezujuća za ugovornu stranku tek nakon ispunjavanja ustavnih zahtjeva, odluka, ako sadrži datum, stupa na snagu na taj datum, pod uvjetom da dotična ugovorna stranka do tog datuma priopći ostalim ugovornim strankama da su ispunjeni ustavni zahtjevi.

Ako priopćenje ne uslijedi do tog datuma, odluka stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon zadnje obavijesti.

2.   Ako do isteka razdoblja od šest mjeseci nakon odluke Zajedničkog odbora EGP-a nije poslano navedeno priopćenje, odluka Zajedničkog odbora EGP-a privremeno se primjenjuje do ispunjenja ustavnih zahtjeva ako ugovorna stranka ne priopći da ne može doći do privremene primjene. U potonjem slučaju, ili ako ugovorna stranka priopći da odluka Zajedničkoga odbora EGP-a nije ratificirana, suspenzija predviđena člankom 102. stavkom 5. stupit će na snagu mjesec dana nakon tog priopćenja, ali ni u kom slučaju prije dana na koji je odgovarajući akt EZ-a proveden u Zajednici.

Članak 104.

Odluke koje donosi Zajednički odbor EGP-a u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom, osim ako njima nije drukčije predviđeno, nakon stupanja na snagu obvezujuće su za ugovorne stranke koje poduzimaju sve potrebne korake da osiguraju njihovu provedbu i primjenu.

POGLAVLJE 3.

UJEDNAČENOST, POSTUPAK NADZORA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Odjeljak 1.

Ujednačenost

Članak 105.

1.   Kako bi se ostvario cilj ugovornih stranaka da se postigne što jednoobraznije tumačenje odredaba Sporazuma i onih odredaba zakonodavstva Zajednice koje su sadržajno prenesene u ovaj Sporazum Zajednički odbor EGP-a postupat će u skladu s ovim člankom.

2.   Zajednički odbor EGP-a stalno preispituje razvoj sudske prakse Suda Europskih zajednica i Suda EFTA-e. U tu svrhu presude tih sudova prosljeđuju se Zajedničkom odboru EGP-a koji će postupati na način da se očuva ujednačeno tumačenje Sporazuma.

3.   Ako Zajednički odbor EGP-a u dva mjeseca nakon što mu je razlika u praksi dva suda iznesena ne uspije očuvati jedinstveno tumačenje Sporazuma, mogu se primijeniti postupci utvrđeni člankom 111.

Članak 106.

Radi osiguranja što jednoobraznijeg tumačenja ovog Sporazuma, uz puno poštovanje neovisnosti sudova, Zajednički odbor EGP-a uspostavlja sustav razmjene informacija koje se odnose na presude Suda EFTA-e, Suda Europskih zajednica i Prvostupanjskog suda Europskih zajednica te sudova zadnje instance država EFTA-e. Taj sustav obuhvaća:

(a)

prosljeđivanje tajniku Suda Europskih zajednica presuda koje su ti sudovi donijeli o tumačenju i primjeni ovog Sporazuma s jedne strane ili, s druge strane, Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik kako su izmijenjeni, kao i akata koji su doneseni radi njihove provedbe u mjeri u kojoj se odnose na odredbe koje su sadržajno istovjetne s odredbama ovog Sporazuma;

(b)

razvrstavanje tih presuda od strane tajnika Suda Europskih zajednica uključujući, u mjeri u kojoj je to potrebno, sastavljanje i objavljivanje prijevoda i izvadaka;

(c)

priopćenja tajnika Suda Europskih zajednica o mjerodavnim dokumentima nadležnim nacionalnim tijelima koje određuje svaka ugovorna stranka.

Članak 107.

Odredbe o mogućnosti da država EFTA-e dozvoli nekom sudu da zatraži od Suda Europskih zajednica donošenje odluke o tumačenju nekog pravila EGP-a utvrđene su Protokolom 34.

Odjeljak 2.

Postupak nadzora

Članak 108.

1.   Države EFTA-e osnivaju neovisno nadzorno tijelo (Nadzorno tijelo EFTA-e) kao i postupke slične onima koji postoje u Zajednici uključujući postupke za osiguranje ispunjavanja obveza prema ovom Sporazumu te za kontrolu zakonitosti akata Nadzornog tijela EFTA-e u pogledu tržišnog natjecanja.

2.   Države EFTA-e osnivaju sud (Sud EFTA-e).

Sud EFTA-e, u odnosu na primjenu ovog Sporazuma, u skladu s posebnim sporazumom između država EFTA-e posebno je nadležan za:

(a)

tužbe koja se odnose na postupak nadzora u pogledu država EFTA-e;

(b)

žalbe koje se odnose na odluke koje je donijelo Nadzorno tijelo EFTA-e u području tržišnog natjecanja;

(c)

rješavanje sporova između dvije ili više država EFTA-e.

Članak 109.

1.   Ispunjavanje obveza iz ovog Sporazuma nadgleda Nadzorno tijelo EFTA-e s jedne strane, a s druge strane Komisija EZ-a, postupajući u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za ugljen i čelik te ovim Sporazumom.

2.   Radi osiguranja jednoobraznog nadzora širom EGP-a, Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a surađuju, razmjenjuju informacije i međusobno se savjetuju u pitanjima nadzorne politike i pojedinačnim slučajevima.

3.   Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e primaju sve pritužbe koje se odnose na primjenu ovog Sporazuma. Međusobno se obavješćuju o primljenim pritužbama.

4.   Svako od ovih tijela ispituje sve pritužbe koje potpadaju pod njegovu nadležnost i prosljeđuje drugom tijelu sve pritužbe koje potpadaju pod nadležnost tog tijela.

5.   U slučaju neslaganja tih dvaju tijela u pogledu djelovanja koja treba poduzeti u odnosu na pritužbu ili u odnosu na rezultat ispitivanja, svako tijelo može uputiti pitanje Zajedničkom odboru EGP-a koji će ga rješavati u skladu s člankom 111.

Članak 110.

Odluke Nadzornog tijela EFTA-e i Komisije EZ-a koje nameću novčanu obvezu osobama koje nisu države izvršive su prema ovom Sporazumu. Isto se primjenjuje na takve presude Suda Europskih zajednica, Prvostupanjskog suda Europskih zajednica i Suda EFTA-e prema ovom Sporazumu.

Izvršenje je uređeno pravilima o građanskom postupku koja su na snazi u državi na čijem se području provodi. Nalog za izvršenje dodaje se prilogu odluke bez ikakve druge formalnosti osim provjere vjerodostojnosti odluke od strane tijela koje u tu svrhu ugovorna stranka odredi i s tim upozna druge ugovorne stranke, Nadzorno tijelo EFTA-e, Komisiju EZ-a, Sud Europskih zajednica, Prvostupanjski sud i Sud EFTA-e.

Kad ove formalnosti na zahtjevu stranke o kojoj je riječ budu dovršene, ona može pristupiti izvršenju iznoseći stvar izravno pred nadležno tijelo, u skladu s pravom države na čijem području izvršenje treba biti provedeno.

Izvršenje može biti suspendirano samo odlukom Suda Europskih zajednica u odnosu na odluke Komisije EZ-a, Prvostupanjskog suda ili Suda Europskih zajednica, ili odlukom Suda EFTA-e u odnosu na odluke Nadzornog tijela EFTA-e ili Suda EFTA-e. Međutim, sudovi država o kojima je riječ nadležni su za pritužbe da se izvršenje nepravilno provodi.

Odjeljak 3.

Rješavanje sporova

Članak 111.

1.   Zajednica ili država EFTA-e mogu iznijeti sporno pitanje koje se odnosi na tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma pred Zajednički odbor EGP-a u skladu sa sljedećim odredbama.

2.   Zajednički odbor EGP-a može rješavati spor. Daju mu se sve potrebne informacije koje mogu biti od koristi za omogućavanje detaljnog ispitivanja situacije radi nalaženja prihvatljivog rješenja. U tu svrhu Zajednički odbor EGP-a ispituje sve mogućnosti za daljnje dobro funkcioniranje ovog Sporazuma.

3.   Ako se spor odnosi na tumačenje odredaba ovog Sporazuma koje su sadržajno istovjetne odgovarajućim pravilima Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik i aktima koji su usvojeni u primjeni ta dva ugovora te ako spor nije riješen tri mjeseca nakon što je iznesen Zajedničkom odboru EGP-a, ugovorne stranke u sporu mogu se dogovoriti da zatraže od Suda Europskih zajednica da odluči o tumačenju relevantnih pravila.

Ako Zajednički odbor EGP-a u takvom sporu ne postigne sporazum o rješenju u roku od šest mjeseci od dana kad je pokrenut postupak ili ako do tad ugovorne stranke u sporu nisu odlučile zatražiti odluku Suda Europskih zajednica, ugovorna stranka može, radi otklanjanja mogućih neravnoteža,

poduzeti zaštitnu mjeru u skladu s člankom 112. stavkom 2. te slijedeći postupak iz članka 113.;

ili primijeniti članak 102. mutatis mutandis.

4.   Ako se spor odnosi na opseg ili trajanje zaštitnih mjera poduzetih u skladu s člankom 111. stavkom 3. ili člankom 112., ili na razmjernost mjera za uspostavu ravnoteže poduzetih u skladu s člankom 114. te ako Zajednički odbor EGP-a nakon tri mjeseca od dana kad mu je pitanje upućeno nije uspio riješiti spor, svaka ugovorna stranka može uputiti spor na arbitražu prema postupcima utvrđenima Protokolom 33. U takvim postupcima ne može se odlučivati o pitanju tumačenja odredaba ovog Sporazuma navedenih u stavku 3. Arbitražna odluka obvezuje stranke u sporu.

POGLAVLJE 4.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 112.

1.   Ako dođe do ozbiljnih trajnih gospodarskih, socijalnih ili okolišnih poteškoća sektorske ili regionalne prirode, ugovorna stranka može jednostrano poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i postupcima utvrđenima člankom 113.

2.   Takve zaštitne mjere ograničene su u pogledu svog opsega i trajanja na ono što je prijeko potrebno za rješavanje situacije. Prednost imaju mjere koje najmanje remete funkcioniranje ovog Sporazuma.

3.   Zaštitne se mjere primjenjuju u pogledu svih ugovornih stranaka.

Članak 113.

1.   Ugovorna stranka koja razmatra poduzimanje zaštitnih mjera prema članku 112. priopćuje to bez odgode drugim ugovornim strankama putem Zajedničkoga odbora EGP-a te pruža sve mjerodavne informacije.

2.   Dotične ugovorne stranke odmah započinju savjetovanja u Zajedničkom odboru EGP-a radi pronalaska zajednički prihvatljivog rješenja.

3.   Ugovorna stranka o kojoj je riječ ne može poduzeti zaštitne mjere prije isteka mjesec dana od dana priopćenja prema stavku 1., osim ako je postupak savjetovanja prema stavku 2. dovršen prije isteka navedenog roka. Kad iznimne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje isključuju prethodno ispitivanje, dotična ugovorna stranka može bez odlaganja primijeniti zaštitne mjere prijeko potrebne za rješavanje situacije.

Komisija EZ-a poduzima zaštitne mjere za Zajednicu.

4.   Dotična ugovorna stranka bez odgode priopćuje poduzete mjere Zajedničkom odboru EGP-a te pruža sve mjerodavne informacije.

5.   Poduzete zaštitne mjere podliježu savjetovanjima u Zajedničkom odboru EGP-a svaka tri mjeseca od dana njihovog donošenja radi njihovog ukidanja prije predviđenog datuma isteka ili radi ograničenja opsega njihove primjene.

Svaka ugovorna stranka može u svako doba zatražiti da Zajednički odbor EGP-a preispita te mjere.

Članak 114.

1.   Ako zaštitna mjera koju je poduzela ugovorna stranka stvara neravnotežu između prava i obveza prema ovom Sporazumu, druge ugovorne stranke mogu prema toj ugovornoj stranci poduzeti takve razmjerne mjere kojima će uspostaviti ravnotežu, a koje su prijeko potrebne radi otklanjanja neravnoteže. Prednost imaju mjere koje najmanje remete funkcioniranje EGP-a.

2.   Primjenjuje se postupak iz članka 113.

DIO VIII.

FINANCIJSKI MEHANIZAM

Članak 115.

Radi promicanja stalnog i uravnoteženog jačanja trgovinskih i gospodarskih odnosa između ugovornih stranaka kako je previđeno člankom 1., ugovorne stranke prihvaćaju potrebu smanjivanja gospodarskih i socijalnih razlika između svojih regija. U tom pogledu, one naglašavaju mjerodavne odredbe utvrđene na drugim mjestima u ovom Sporazumu i njegovim protokolima, uključujući određena rješenja u pogledu poljoprivrede i ribarstva.

Članak 116.

Države EFTA-e uspostavit će financijski mehanizam kako bi, u kontekstu EGP-a i kao dopuna naporima koje Zajednica već ulaže u tom pogledu, doprinijele ciljevima utvrđenima člankom 115.

Članak 117.

Odredbe koje uređuju financijski mehanizam određene su Protokolom 38.

DIO IX.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

1.   Kad ugovorna stranka smatra da bi u interesu svih ugovornih stranaka bilo korisno razviti odnose uspostavljene ovim Sporazumom proširujući ih na područja koja njime nisu obuhvaćena, ona podnosi obrazloženi zahtjev drugim ugovornim strankama unutar Vijeća EGP-a. Ono može dati naputak Zajedničkom odboru EGP-a da ispita sve vidove tog zahtjeva i objavi izvješće.

Vijeće EGP-a može, prema potrebi, donijeti političke odluke radi otvaranja pregovora između ugovornih stranaka.

2.   Sporazumi koji proisteknu iz pregovora iz stavka 1. podliježu ratifikaciji ili odobrenju ugovornih stranaka u skladu s njihovim vlastitim postupcima.

Članak 119.

Prilozi i akti na koje se u njima upućuje, prilagođeni za potrebe ovog Sporazuma, kao i protokoli, čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 120.

Ako nije predviđeno drukčije ovim Sporazumom, a posebno protokolima 41., 43. i 44., primjena odredaba ovog Sporazuma ima prednost pred odredbama postojećih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma koji obvezuju Europsku ekonomsku zajednicu s jedne strane i jednu ili više država EFTA-e s druge, u mjeri u kojoj je isti sadržaj uređen ovim Sporazumom.

Članak 121.

Odredbe ovog Sporazuma ne isključuju suradnju:

(a)

u okviru Nordijske suradnje u mjeri u kojoj takva suradnja ne narušava dobro funkcioniranje ovog Sporazuma;

(b)

u okviru regionalne unije između Švicarske i Lihtenštajna u mjeri u kojoj ciljevi te unije nisu postignuti primjenom ovog Sporazuma te nije narušeno dobro funkcioniranje ovog Sporazuma;

(c)

u okviru suradnje između Austrije i Italije u odnosu na Tirol, Vorarlberg i Trentino-Južni Tirol/Alto Adige, u mjeri u kojoj takva suradnja ne narušava dobro funkcioniranje ovog Sporazuma.

Članak 122.

Predstavnici, izaslanici i stručnjaci ugovornih stranaka, kao i dužnosnici te drugi službenici koji postupaju prema ovom Sporazumu čak i nakon prestanka svojih dužnosti imaju obvezu ne otkrivati informacije koje su obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne, posebno informacije o poduzećima, njihovim poslovnim odnosima ili njihovim troškovnim stavkama.

Članak 123.

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava ugovornu stranku da poduzme bilo koje mjere:

(a)

koje smatra potrebnima za sprečavanje otkrivanja informacija suprotno svojim bitnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom i ratnim materijalom ili drugim proizvodima nužnim u obrambene svrhe ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju u obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni izričito za vojne svrhe;

(c)

koje smatra bitnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutrašnjih poremećaja koji utječu na održavanje zakona i reda za vrijeme rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju prijetnju rata ili radi izvršavanja obveza koje je prihvatila u svrhu održavanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 124.

Ugovorne stranke jednako postupaju prema državljanima država članica EZ-a i država EFTA-e kao i prema vlastitim državljanima u pogledu njihovog sudjelovanja u kapitalu trgovačkih društava u smislu članka 34., ne dovodeći u pitanje primjenu drugih odredaba ovog Sporazuma.

Članak 125.

Ovaj Sporazum ni na koji način ne dovodi u pitanje pravila ugovornih stranaka koja uređuju sustav vlasništva.

Članak 126.

1.   Sporazum se primjenjuje na područja na koje se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik te prema uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima, te na područja Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije.

2.   Neovisno o stavku 1., ovaj Sporazum se ne primjenjuje na otoke Åland. Međutim, finska vlada može izjavom položenom prilikom ratifikacije ovog Sporazuma kod depozitara, koji prosljeđuje njezinu ovjerenu kopiju ugovornim strankama, obavijestiti da se ovaj Sporazum primjenjuje na te otoke pod jednakim uvjetima pod kojima se primjenjuje na druge dijelove Finske, podložno sljedećim odredbama:

(a)

Odredbe ovog Sporazuma ne sprečavaju primjenu odredaba koje su na snazi u bilo koje vrijeme na otocima Åland o:

i.

ograničenjima prava fizičkih osoba koje nemaju regionalno državljanstvo Ålanda i pravnih osoba da stječu i posjeduju nekretnine na otocima Åland bez dozvole nadležnih tijela otoka;

ii.

ograničenjima prava poslovnog nastana i prava pružanja usluga za fizičke osobe koje nemaju regionalno državljanstvo Ålanda ili za bilo koju pravnu osobu bez dozvole nadležnih tijela otoka Åland.

(b)

Ovaj Sporazum ne utječe ne prava koja građani Ålanda uživaju u Finskoj.

(c)

Tijela otoka Åland primjenjuju jednak tretman na sve fizičke i pravne osobe ugovornih stranaka.

Članak 127.

Svaka ugovorna stranka može se povući iz ovog Sporazuma pod uvjetom da to pismeno priopći drugim ugovornim strankama barem 12 mjeseci ranije.

Neposredno nakon priopćenja o namjeri povlačenja druge ugovorne stranke sazivaju diplomatsku konferenciju radi razmatranja izmjena Sporazuma.

Članak 128.

1.   Svaka europska država koja postane članica Zajednice podnosi, odnosno koja postane članica EFTA-e, može podnijeti zahtjev da postane stranka ovog Sporazuma. Svoj zahtjev upućuje Vijeću EGP-a.

2.   Uvjeti za navedeno sudjelovanje podliježu sporazumu između ugovornih stranaka i države podnositeljice zahtjeva. Taj sporazum podnosi se svim ugovornim strankama na ratifikaciju ili odobrenje u skladu s njihovim vlastitim postupcima.

Članak 129.

1.   Ovaj Sporazum sastavljen je u jednom izvorniku na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, islandskom, nizozemskom, norveškom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Tekstovi akata na koje se upućuje u prilozima jednako su vjerodostojni na danskom, engleskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom i talijanskom jeziku, kako su objavljeni u Službenom listu Europskih zajednica, a radi njihove vjerodostojnosti sastavljaju se na finskom, islandskom, norveškom i švedskom jeziku.

2.   Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum svaka u skladu sa svojim ustavnim zahtjevima.

Sporazum se polaže kod Glavnog tajništva Vijeća Europskih zajednica koje prosljeđuje ovjerene kopije svim ugovornim strankama.

Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europskih zajednica koje to priopćuje svim ostalim ugovornim strankama.

3.   Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 1993., pod uvjetom da su sve ugovorne stranke položile svoje isprave o ratifikaciji ili odobrenju prije tog datuma. Nakon tog datuma ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon posljednjeg priopćenja. Posljednji dan za priopćenje je 30. lipnja 1993. Nakon tog datuma ugovorne stranke sazivaju diplomatsku konferenciju radi procjene situacije.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρο, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til Þess hafa fullt umboð, undirritað samning Þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le grand-duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Für die Republik Österreich

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

Fyrir Lýðveldið Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

För Konungariket Sverige

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


PROTOKOLI

 

PROTOKOL 1.

o horizontalnim prilagodbama

Odredbe akata na koje se upućuje u prilozima Sporazumu primjenjuju se u skladu sa Sporazumom i ovim Protokolom, osim ako je drukčije propisano u odgovarajućem prilogu. Određene prilagodbe potrebne za pojedine akte utvrđene su u prilogu koji sadrži predmetni akt.

1.   UVODNI DIJELOVI AKATA

Preambule akata na koje se upućuje nisu prilagođene za potrebe Sporazuma. U okviru Sporazuma, one su odgovarajuće u mjeri koja je neophodna za pravilno tumačenje i primjenu odredaba koje navedeni akti sadrže.

2.   ODREDBE O ODBORIMA EZ-a

Za postupke, institucionalne dogovore ili druge odredbe koje se odnose na odbore Europske zajednice, sadržane u aktima na koje se upućuje, vrijede odredbe članaka 81., 100. i 101. Sporazuma i Protokola 31.

3.   ODREDBE O USPOSTAVLJANJU POSTUPAKA ZA PRILAGODBU/IZMJENU AKATA ZAJEDNICE

Kada neki od akata na koje se upućuje propisuje postupke Europske zajednice o prilagodbi, proširenju ili izmjenama ili razvoju nove politike, inicijative ili akata Zajednice, primjenjuju se odgovarajući postupci za donošenje odluka propisani Sporazumom.

4.   RAZMJENA PODATAKA I POSTUPAK OBAVJEŠTAVANJA

(a)

u slučaju kada neka država članica mora poslati podatke Komisiji EZ-a, država članica EFTA-e šalje te podatke Nadzornom tijelu EFTA-e i Stalnom odboru država članica EFTA-e. Isto se primjenjuje kada prijenos podataka moraju izvršiti nadležna tijela. Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e razmjenjuju podatke koje su dobili od država članica EFTA-e ili od nadležnih tijela.

(b)

u slučaju kada neka država članica EZ-a mora poslati podatke u jednu ili više država članica EZ-a, te podatke šalje i Komisiji EZ-a koja ih prosljeđuje Stalnom odboru, a Stalni odbor ih šalje državama članicama EFTA-e.

Država članica EFTA-e šalje odgovarajuće podatke jednoj ili više država članica EFTA-e i Stalnom odboru koji ih prosljeđuje Komisiji EZ-a, a Komisija EZ-a ih šalje državama članicama EZ-a. Isto se primjenjuje kada podatke dostavljaju nadležna tijela.

(c)

U područjima gdje je zbog hitnoće potreban brz prijenos podataka, primjenjuju se odgovarajuća sektorska rješenja koja omogućuju izravnu razmjenu podataka.

(d)

Funkcije Komisije EZ-a u kontekstu postupaka verifikacije ili odobrenja, podataka, obavijesti ili savjetovanja i slično, vrše se za države članice EFTA-e prema postupcima koji su među njima uspostavljeni, ne dovodeći u pitanje stavke 2., 3. i 7. Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e ili Stalni odbor, ovisno o slučaju, razmjenjuju sve podatke o navedenim pitanjima. Problemi koji se pojave u vezi toga mogu se proslijediti Zajedničkom odboru EGP-a.

5.   POSTUPCI PREISPITIVANJA I IZVJEŠTAVANJA

U slučaju kada, u skladu s aktom na koji se upućuje, Komisija EZ-a ili neko drugo tijelo EZ-a priprema izvještaj, procjenu ili slično, Nadzorno tijelo EFTA-e ili Stalni odbor, ovisno o slučaju, ako nije drukčije dogovoreno, izrađuju, prema potrebi, izvještaj, procjenu ili druge slične dokumente, u odnosu na države članice EFTA-e. Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e ili Stalni odbor, ovisno o slučaju vrše međusobna savjetovanja i razmjenjuju podatke za vrijeme priprema svojih izvještaja, čije se preslike šalju Zajedničkom odboru EGP-a.

6.   OBJAVA PODATAKA

(a)

Kada u skladu s aktom na koji se upućuje, neka država članica EZ-a treba objaviti neki podatak o činjenicama, postupcima i slično, države članice isto, u sklopu Sporazuma, objavljuju relevantne podatke na odgovarajući način.

(b)

Kada se, u skladu s aktom na koji se upućuje, činjenice, postupci, izvještaji i slično, objavljuju u Službenom listu Europskih zajednica, odgovarajuće podatke vezane za države članice EFTA-e objavljuju se u njegovom zasebnom odjeljku EGP (1).

7.   PRAVA I DUŽNOSTI

Za prava i obveze, nametnute državama članicama EZ-a ili njihovim javnim tijelima, poduzećima ili pojedincima u međusobnim odnosima, smatra se da su iste nametnute ugovornim strankama, gdje se pod ugovornom strankom mogu podrazumijevati i, ovisno o slučaju, njihova nadležna tijela, javna tijela, poduzeća ili pojedinci.

8.   UPUĆIVANJA NA PODRUČJA

Kada akti na koje se upućuje sadrže upućivanja na područje „Zajednice” ili „zajedničko tržište” za potrebe Sporazuma, smatra se da se to odnosi i na područja ugovornih stranaka, kako je utvrđeno u članku 126. Sporazuma.

9.   UPUĆIVANJA NA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EZ-a

Kada akti na koje se upućuje sadrže upućivanja na državljane država članica EZ-a, za potrebe Sporazuma smatra se da se to odnosi i na državljane država članica EFTA-e.

10.   UPUĆIVANJA NA JEZIKE

Kada se u aktu na koji se upućuje daju prava ili nameću obveze državama članicama EZ-a ili njihovim javnim tijelima, poduzećima ili pojedincima vezano za uporabu bilo kojeg službenog jezika Europskih zajednica, smatra se da su ugovornim strankama, njihovim javnim tijelima, poduzećima ili pojedincima, data ili nametnuta odgovarajuća prava i obveze vezane za korištenje bilo kojeg službenog jezika svih ugovornih stranaka.

11.   STUPANJE NA SNAGU I PROVEDBA AKATA

Odredbe o stupanju na snagu ili provedbi akata na koje se upućuje u prilozima Sporazumu nisu relevantni za potrebe Sporazuma. Rokovi i datumi koji se primjenjuju na države članice EFTA-e u kojima moraju omogućiti stupanje na snagu i provedbu akata na koje se upućuje proizlaze iz članka 129. stavka 3. Sporazuma kao i iz odredaba o prijelaznim dogovorima.

12.   ADRESATI AKATA ZAJEDNICE

Odredbe u kojima se navodi da se akt Zajednice upućuje državama članicama Zajednice nisu relevantne za potrebe Sporazuma.


(1)  Tablica sadržaja sekcije EGP također sadržava upućivanja o tome gdje se nalaze potrebni podaci o EZ -u i njegovim državama članicama.

PROTOKOL 2.

o proizvodima koji su izuzeti iz područja primjene Sporazuma u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkom (a)

Vidjeti: Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 od 3. studenog 2001. (SL L 22, 24.1.2002., str. 34).

PROTOKOL 3.

koji se odnosi na proizvode navedene u članku 8. stavku 3. točki (b) Sporazuma

Vidjeti: Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 140/2001 od 3. studenog 2001. (SL L 22, 24.1.2002., str. 34).

PROTOKOL 4.

o pravilima o podrijetlu

Vidjeti: Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 71/96 od 22. studenog 1996. (SL L 21, 23.1.1997., str. 12).

PROTOKOL 5.

o carinskim pristojbama fiskalne naravi (Lihtenštajn, Švicarska)

1.

Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog Protokola, Lihtenštajn i Švicarska mogu privremeno zadržati carinske pristojbe fiskalne naravi za proizvode koji spadaju pod tarifne brojeve utvrđene u priloženoj tablici, uz poštovanje uvjeta iz članka 14. Sporazuma. S obzirom na tarifni broj 0901 i ex 2101, te se carinske pristojbe ukidaju najkasnije 31. prosinca 1996.

2.

Kada u Lihtenštajnu ili Švicarskoj započne proizvodnja proizvoda slične vrste poput jednog od onih navedenih u tablici, carinska pristojba fiskalne naravi kojoj potonji proizvod podliježe mora se ukinuti.

3.

Zajednički odbor EGP-a ispituje situaciju prije isteka 1996.

TABLICA

Tarifni broj

Opis robe

0901

Kava, bilo pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne; nadomjesci koji sadrže kavu u bilo kojem omjeru (za prijelazno razdoblje od četiri godine)

ex 2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, te pripravci na osnovi tih ekstrakata, esencija i koncentrata (za prijelazno razdoblje od četiri godine)

2707.1010/9990

Mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije

2709.1010/0090

 

2710.0011/0029

 

2711.1110/2990

Naftni plinovi i drugi plinoviti ugljikovodici

sva bivša tarifna poglavlja

Proizvodi koji se koriste kao motorna goriva

ex 8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa, za motorna vozila pod tarifnim brojevima 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

ex 8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori), za motorna vozila pod tarifnim brojevima 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

ex 8409

Dijelovi prikladni za primjenu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408:

 

— Cilindarski blokovi i cilindarske glave za motorna vozila iz tarifnog broja 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120

ex 8702

Motorna vozila za javni prijevoz putnika, od kojih svako teži najviše 1 600 kg

ex 8703

Automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim onih iz tarifnog broja 8702), uključujući karavan vozila i trkaće automobile

ex 8704

Motorna vozila za prijevoz tereta, od kojih svako teži najviše 1 600 kg

ex 8706

Podvozje s motorima, za motorna vozila iz tarifnog broja 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020

ex 8707

Nadogradnje (uključujući kabine), za motorna vozila iz tarifnog broja 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020

ex 8708

Dijelovi i pribor za motorna vozila iz tarifnog broja 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000

— odbojnici i njihovi dijelovi

2990

— drugi dijelovi i pribor za nadogradnje (uključujući kabine), osim onih iz tarifnog broja 8708.1000/2010, ne uključujući nosače za prtljagu, registracijske pločice i nosače za skije; kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi

3100

— montirane obloge kočnica

3990

— osim spremnika za komprimirani zrak, za kočnice

4090

— mjenjači

5090

— pogonske osovine s diferencijalom, sa ili bez drugih sastavnica prijenosa

6090

— nepogonske osovine i njihovi dijelovi

7090

— cestovni kotači i njihovi dijelovi i pribor, ne uključujući naplatke kotača i njihove dijelove, bez obrade površine, te naplatke kotača i njihove dijelove, nedovršene ili grubo obrađene

9299

— prigušivači i ispušne cijevi osim uobičajenih prigušivača s bočnim cijevima duljine ne veće od 15 cm

9390

— spojke i njihovi dijelovi

9490

— upravljači, upravljački stupovi i kutije upravljačkog mehanizma

9999

— ostalo, ne uključujući poklopce upravljača

PROTOKOL 6.

o nagomilavanju obveznih zaliha Švicarske i Lihtenštajna

Švicarska i Lihtenštajn mogu podvrgnuti planu obveznih zaliha proizvode koji su neophodni za preživljavanje stanovništva i, kad je riječ o Švicarskoj, vojske, u vremenima ozbiljnih nedostataka zaliha, i čija je proizvodnja u Švicarskoj i Lihtenštajnu nedovoljna ili je uopće nema, te čija svojstva i priroda omogućavaju gomilanje zaliha.

Švicarska i Lihtenštajn primjenjuju ovaj plan na način koji ne uključuje diskriminaciju, izravnu ili neizravnu, između proizvoda uvezenih iz drugih ugovornih strana i sličnih ili koji zamjenjuju nacionalne proizvode.

PROTOKOL 7.

o količinskim ograničenjima koja Island može zadržati

Neovisno o članku 11. Sporazuma, Island može zadržati količinska ograničenja na niže navedene proizvode:


Islandski tarifni broj

Oznaka

96.03

Metle, četke i kistovi (uključujući četke koje čine dijelove strojeva, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda na ručno upravljanje, bez motora, četke za paučinu i peruške; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli, četaka ili kistova; jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači za podove, prozore i slično (osim brisača s valjkom):

četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne četke za osobnu toaletu, uključujući četke koje čine dijelove aparata:

96.03 29

— Ostalo:

96.03 29 01

— s držačima četki i kistova od plastičnog materijala

96.03 29 09

— ostalo

PROTOKOL 8.

o državnim monopolima

1.   Članak 16. Sporazuma primjenjuje se najkasnije od 1. siječnja 1995. u slučaju sljedećih državnih monopola komercijalne naravi:

monopol Austrije na sol;

monopol Islanda na umjetna gnojiva;

monopoli Švicarske i Lihtenštajna na sol i barut.

2.   Članak 16. također se odnosi na vino (HS tarifni broj 22.04).

PROTOKOL 9.

o trgovini proizvodima ribarstva i drugim morskim proizvodima

Članak 1.

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe iz Dodatka 1., države EFTA-e, nakon stupanja Sporazuma na snagu, ukidaju carinske pristojbe na uvoz i davanja što imaju jednak učinak na proizvode navedene u tablici I. Dodatka 2.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe iz Dodatka 1., države EFTA-e ne primjenjuju nikakva količinska ograničenja na uvoz niti mjere s istovjetnim učinkom na proizvode navedene u tablici I. Dodatka 2. U tom kontekstu, primjenjuju se odredbe članka 13. Sporazuma.

Članak 2.

1.   Zajednica, nakon stupanja Sporazuma na snagu, ukida carinske pristojbe na uvoz i davanja što imaju jednak učinak na proizvode navedene u tablici II. Dodatka 2.

2.   Zajednica postupno smanjuje carinske pristojbe na proizvode navedene u tablici III. Dodatka 2. sukladno sljedećem rasporedu:

(a)

1. siječnja 1993. svaka se carina smanjuje na 86 % osnovne carine;

(b)

do četiriju narednih smanjenja, svako od 14 % osnovne carine, dolazi 1. siječnja 1994., 1. siječnja 1995., 1. siječnja 1996. i 1. siječnja 1997.

3.   Osnovne carine na koje će se primjenjivati uzastopna smanjenja predviđena stavkom 2., za svaki proizvod predstavljaju carine na koje se Zajednica obvezala na temelju Općeg sporazuma o tarifama i trgovini, ili ako se na tu carinu nije obvezalo, samostalnu carinu na dan 1. siječnja 1992. Ako se, nakon 1. siječnja 1992., počnu primjenjivati sva tarifna smanjenja koja proizlaze iz multilateralnih trgovinskih pregovora Urugvajske runde, takve se smanjene carine primjenjuju kao osnovne carine.

Kadgod u kontekstu bilateralnih sporazuma između Zajednice i pojedinačnih država EFTA-e za određene proizvode postoje smanjene carine, te se carine smatraju osnovnim carinama za svaku od dotičnih država EFTA-e.

4.   Carinske stope izračunane u skladu sa stavcima 2. i 3. primjenjuju se zaokruživanjem na prvo decimalno mjesto brisanjem druge decimale.

5.   Zajednica ne primjenjuje nikakva količinska ograničenja na uvoz niti mjere s istovjetnim učinkom na proizvode navedene u Dodatku 2. U tom kontekstu, primjenjuju se odredbe članka 13. Sporazuma.

Članak 3.

Odredbe članka 1. i 2. primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz ugovornih stranaka. Pravila o podrijetlu navedena su u Protokolu 4. uz Sporazum.

Članak 4.

1.   Pomoć dodijeljena putem državnih sredstava sektoru ribarstva koja narušava tržišno natjecanje, ukida se.

2.   Zakonodavstvo koje se odnosi na uređenje tržišta u sektoru ribarstva prilagođava se kako ne bi došlo do narušavanja tržišnog natjecanja.

3.   Ugovorne stranke nastoje osigurati uvjete tržišnog natjecanja koji će omogućiti drugim ugovornim strankama da se suzdrže od primjene protudampinških mjera i kompenzacijskih pristojbi.

Članak 5.

Ugovorne stranke poduzimaju nužne mjere kako bi se osiguralo da sva ribarska plovila pod zastavom jedne od ugovornih stranaka uživaju jednak pristup lukama kao i njihova vlastita plovila, te instalacijama za stavljanje u promet u prvoj fazi, zajedno sa cjelokupnom pratećom opremom i tehničkim postrojenjima. Neovisno o odredbama prethodnog stavka, ugovorna stranka može uskratiti iskrcavanje ribe iz ribljeg stoka od zajedničkog interesa nad čijim je upravljanjem došlo do ozbiljnog neslaganja.

Članak 6.

Ako nužne zakonodavne prilagodbe nisu provedene na zadovoljstvo ugovornih stranaka u trenutku stupanja Sporazuma na snagu, sva sporna pitanja mogu se staviti pred Zajednički odbor EGP-a. U slučaju nepostizanja sporazuma, odredbe članka 114. Sporazuma primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 7.

Odredbe sporazuma navedenih u Dodatku 3. imaju prednost nad odredbama ovog Protokola u mjeri u kojoj dotičnim državama EFTA-e odobravaju povoljnije trgovinske režime nego ovaj Protokol.

PROTOKOL 10.

o pojednostavljenju kontrola i formalnosti u odnosu na prijevoz robe

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a)

„kontrole” znači radnja koju provodi carinsko tijelo ili neka druga nadzorna služba, a koja se sastoji od fizičkog pregleda, uključujući vizualni pregled, prijevoznih sredstava i/ili same robe s ciljem provjere jesu li njihova priroda, podrijetlo, stanje, količina ili vrijednost u skladu s pojedinostima navedenima u dokumentima koji su predočeni;

(b)

„formalnosti” znači svaka formalnost koju administracija nameće prijevoznicima, a sastoji se od predočavanja ili pregleda dokumenata i certifikata koji prate robu ili drugih pojedinosti, bez obzira na oblik ili sredstvo, koji se odnose na robu ili prijevozna sredstva.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe na snazi na temelju sporazuma sklopljenih između Europske ekonomske zajednice i država EFTA-e, ovaj se Protokol odnosi na kontrole i formalnosti s obzirom na prijevoz robe koja je prešla granicu između neke države EFTA-e i Zajednice, kao i između država EFTA-e.

2.   Ovaj se Protokol ne odnosi na kontrole ili formalnosti:

s obzirom na brodove i zrakoplove kao prijevozna sredstva; odnosi se, međutim, na vozila i robu koja se prevoze navedenim prijevoznim sredstvima;

potrebne za izdavanje potvrda o zdravstvenom stanju ili svjedodžbi o zdravstvenom stanju bilja u zemlji podrijetla ili porijekla robe.

POGLAVLJE II.

POSTUPCI

Članak 3.

Provjere nasumce i formalnosti

1.   Osim ako je drukčije izričito predviđeno ovim Protokolom, ugovorne stranke poduzimaju nužne mjere kako bi osigurale da se:

različite kontrole i formalnosti predviđene člankom 2. stavkom 1. provode s najmanje potrebnim zakašnjenjem i, ako je to moguće, na jednom mjestu;

kontrole provode pomoću provjera nasumce, izuzev u propisno opravdanim okolnostima.

2.   Za potrebe provedbe druge alineje stavka 1., osnova za provedbu provjera nasumce je ukupan broj pošiljaka koji prolazi kroz granični prijelaz i daje se na uvid carinarnici ili inspekcijskom tijelu tijekom određenog razdoblja, a ne ukupni broj robe koja čini svaku pošiljku.

3.   Ugovorne stranke olakšavaju, na mjestu polaska i odredišta robe, primjenu pojednostavljenih postupaka i tehnika obrade i prijenosa podataka u svrhu izvoza, provoza i uvoza robe.

4.   Ugovorne stranke nastoje razmjestiti carinarnice, uključujući one u unutrašnjosti njihovog državnog područja, na način kojim se će najbolje voditi računa o zahtjevima komercijalnih prijevoznika.

Članak 4.

Veterinarska pravila

U područjima koja se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja, te zaštitu životinja, o provedbi načela navedenih u člancima 3., 7. i 13. i pravila kojima se uređuju pristojbe koje se zaračunavaju u pogledu provedenih formalnosti i kontrola, odlučuje Zajednički odbor EGP-a u skladu s člankom 93. stavkom 2. Sporazuma.

Članak 5.

Pravila o zdravstvenom stanju bilja

1.   Kontrole zdravstvenog stanja bilja prilikom uvoza provode se samo u obliku provjera nasumce i ispitivanja uzoraka, izuzev u propisno opravdanim okolnostima. Takve se kontrole provode bilo na mjestu odredišta robe ili nekom drugom mjestu određenom unutar dotičnih državnih područja, pod uvjetom da se itinerar robe time mijenja u najmanjoj mogućoj mjeri.

2.   Pravila kojima se uređuje provedba provjera identiteta prilikom uvoza s obzirom na robu koja je obuhvaćena zakonodavstvom o zdravstvenom stanju bilja, donosi Zajednički odbor EGP-a u skladu s člankom 3. stavkom 2. Sporazuma. O mjerama koje se odnose na pristojbe koje se zaračunavaju s obzirom na formalnosti i kontrole o zdravstvenom stanju bilja, odlučuje Zajednički odbor EGP-a u skladu s člankom 93. stavkom 2. Sporazuma.

3.   Stavci 1. i 2. ne odnose se na robu, osim onu proizvedenu u Zajednici ili u državi EFTA-e, izuzev u slučajevima, kada, po svojoj prirodi, ne predstavljaju rizik za zdravstveno stanje bilja ili u slučajevima kada je podvrgnuta kontroli o zdravstvenom stanju bilja po ulasku na državno područje dotičnih ugovornih stranaka i kada je ustanovljeno, u trenutku provedbe takvih kontrola, da udovoljava zahtjevima vezanim uz zdravstveno stanje bilja utvrđenima u njihovom zakonodavstvu.

4.   Ako ugovorna stranka smatra da postoji izravna opasnost od uvođenja ili širenja štetnih organizama na njezinom državnom području, može donijeti takve privremene mjere koje su nužne za njenu zaštitu od takve opasnosti. Ugovorne stranke odmah se međusobno izvještavaju o poduzetim mjerama i o razlozima njihove nužnosti.

Članak 6.

Delegiranje ovlasti

Ugovorne stranke će se pobrinuti da, izravnim prijenosom ovlasti od nadležnih tijela i u njihovo ime, jedna od drugih zastupljenih službi, a po mogućnosti carinsko tijelo, može provoditi kontrole za koje su ta tijela odgovorna i, u mjeri u kojoj se takve kontrole odnose na zahtjev za predočenjem potrebnih dokumenata, provjere njihove valjanosti i vjerodostojnosti te identiteta robe navedene u takvim dokumentima. U tom slučaju, dotična nadležna tijela osiguravaju da sredstva potrebna za provedbu takvih provjera budu dostupna.

Članak 7.

Priznavanje kontrola i dokumenata

Za potrebe provedbe ovog Protokola i ne dovodeći u pitanje mogućnost provedbe provjera nasumce, ugovorne stranke, u slučaju robe koja se uvozi ili se nalazi u provozu, priznaju kontrole koje su provela i dokumente koje su izradila nadležna tijela drugih ugovornih stranaka, a kojima se potvrđuje da roba udovoljava pravnim zahtjevima zemlje uvoza ili istovjetnim zahtjevima u zemlji izvoza.

Članak 8.

Radno vrijeme graničnih prijelaza

1.   Kada količina prometa to zahtijeva, ugovorne stranke pobrinut će se da:

(a)

granični prijelazi budu otvoreni, izuzev kada je promet zabranjen, tako da se:

granice mogu prelaziti 24 sata dnevno uz odgovarajuće kontrole i formalnosti u pogledu robe u postupku carinskog provoza, njezinih prijevoznih sredstava i vozila bez tereta. Osim kada su granične kontrole potrebne s ciljem sprječavanja širenja bolesti ili zaštite životinja;

kontrole i formalnosti u vezi s kretanjem prijevoznih sredstava i robe koja se ne kreće prema postupku carinskog provoza, mogu obavljati od ponedjeljka do petka tijekom neprekinutog vremena od najmanje 10 sati, te subotom tijekom neprekinutog vremena od najmanje šest sati, osim ako su ti dani državni blagdani;

(b)

s obzirom na vozila i robu koja se prevoze zračnim putem, vremena iz druge alineje podstavka (a) prilagode tako da se zadovolje stvarne potrebe i u tu se svrhu prema potrebi prepolovljuju ili produljuju.

2.   Kada opće pridržavanje vremena navedenih u drugoj alineji podstavka 1. točke (a) i podstavku 1. točki (b), nameće probleme veterinarskim službama, ugovorne stranke pobrinut će se da, uz prethodnu obavijest od 12 sati unaprijed koju daje prijevoznik, veterinarski stručnjak bude na raspolaganju tijekom tog vremena; međutim, u slučaju prijevoza živih životinja, rok za dospijevanje takve obavijesti može se produljiti na 18 sati.

3.   Kada je nekoliko graničnih prijelaza smješteno u neposrednoj blizini jedne te iste granične zone, dotične ugovorne stranke mogu se zajednički dogovoriti da se neki od tih prijelaza izostave iz stavka 1., pod uvjetom da su drugi prijelazi u toj zoni u mogućnosti provjeravati robu i vozila u skladu s tim stavkom.

4.   S obzirom na granične prijelaze te carinarnice i usluge iz stavka 1., te pod uvjetima koje određuju ugovorne stranke, nadležna tijela, ako se to posebno zahtijeva tijekom radnog vremena i iz opravdanih razloga, osiguravaju provedbu kontrola i formalnosti, kao iznimku, izvan radnog vremena, pod uvjetom da se, gdje je bitno, tako pružene usluge plate.

Članak 9.

Brze trake

Ugovorne stranke nastoje uspostaviti na graničnim prijelazima, gdje je to tehnički moguće i opravdano količinom prometa, brze trake namijenjene robi u postupku carinskog provoza, njezinim prijevoznim sredstvima, vozilima bez tereta i svakoj robi koja podliježe takvim kontrolama i formalnostima koje ne premašuju one potrebne u pogledu robe u tranzitnom postupku.

POGLAVLJE III.

SURADNJA

Članak 10.

Suradnja između nadležnih tijela

1.   S ciljem olakšavanja prijelaza granice, ugovorne stranke donose potrebne mjere za proširivanje suradnje na nacionalnoj i regionalnoj ili lokalnoj razini između tijela odgovornih za organizaciju kontrola i između raznih službi koje provode kontrole i formalnosti s bilo koje strane takvih granica.

2.   Svaka se ugovorna stranka, u mjeri u kojoj se to na nju odnosi, brine da osobe uključene u trgovinu obuhvaćenu ovim Protokolom, mogu brzo izvijestiti nadležna tijela o svim problemima na koje su naišli prilikom prijelaza granice.

3.   Suradnja iz stavka 1. naročito obuhvaća:

(a)

raspored graničnih prijelaza tako da se udovolji zahtjevima prometa;

(b)

pretvaranje graničnih ureda u supostavljene inspekcijske urede, gdje je to moguće;

(c)

usklađivanje odgovornosti graničnih prijelaza i ureda smještenih s obje strane granice;

(d)

traženje primjerenih rješenja za sve prijavljene probleme.

4.   Ugovorne stranke surađuju s ciljem usklađivanja radnog vremena različitih službi koje obavljaju kontrole i formalnosti s obje strane granice.

Članak 11.

Obavijest o novim kontrolama i formalnostima

Kada neka ugovorna stranka namjerava uvesti novu kontrolu ili formalnost, o tome odmah obavješćuje druge ugovorne stranke. Dotična ugovorna stranka osigurava da mjere poduzete s ciljem olakšavanja prijelaza granice ne postanu nevažeće kroz primjenu takvih novih kontrola ili formalnosti.

Članak 12.

Slobodan protok prometa

1.   Ugovorne stranke poduzimaju mjere nužne kako bi se osiguralo da vrijeme čekanja uzrokovano raznim kontrolama i formalnostima ne premaši vrijeme potrebno za njihovu ispravnu provedbu. U tu svrhu, organiziraju radno vrijeme službi koje će obavljati kontrole i formalnosti, raspoloživo osoblje i praktična rješenja obrade robe i dokumenata povezanih s obavljanjem kontrola i formalnosti na način kojim će se skratiti vrijeme čekanja s obzirom na protok prometa u najvećoj mogućoj mjeri.

2.   Nadležna tijela ugovornih stranaka na čijem je državnom području došlo do ozbiljnog poremećaja u smislu prijevoza robe, koji će vjerojatno ugroziti ciljeve pojednostavljenja i ubrzanja prelaska granica, odmah izvještavaju nadležna tijela drugih ugovornih stranaka pogođenih takvim poremećajem.

3.   Nadležna tijela svake pogođene ugovorne stranke, odmah poduzimaju odgovarajuće mjere s ciljem osiguranja, u mjeri u kojoj je moguće, slobodnog protoka prometa. O mjerama se izvješćuje Zajednički odbor EGP-a koji se, prema potrebi, sastaje na izvanrednoj sjednici na zahtjev ugovorne stranke, kako bi raspravljao o tim mjerama.

Članak 13.

Administrativna pomoć

S ciljem osiguranja neometanog funkcioniranja trgovine između ugovornih stranaka i olakšavanja otkrivanja svih nepravilnosti ili povreda, nadležna tijela ugovornih stranaka međusobno surađuju mutatis mutandis u skladu s odredbama Protokola 11.

Članak 14.

Savjetodavne skupine

1.   Nadležna tijela dotičnih ugovornih stranaka mogu osnovati neku savjetodavnu skupinu odgovornu za bavljenje pitanjima praktične, tehničke ili organizacijske prirode na regionalnoj ili lokalnoj razini.

2.   Takve savjetodavne skupine sastaju se kadgod je to nužno, na zahtjev nadležnih tijela ugovorne stranke. Ugovorne stranke odgovorne za njih redovito izvješćuju Zajednički odbor EGP-a o njihovim raspravama.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Mogućnosti plaćanja

Ugovorne stranke brinu se da se svi iznosi plativi s obzirom na kontrole i formalnosti koje se primjenjuju u trgovini mogu također platiti putem zajamčenih ili ovjerenih međunarodnih čekova, iskazanih u valuti zemlje u kojoj su takvi iznosi plativi.

Članak 16.

Odnos prema drugim sporazumima i nacionalnom zakonodavstvu

Ovaj Protokol ne sprječava primjenu većih pogodnosti koje dvije ili više ugovornih stranaka dodjeljuju jedna drugoj, niti pravo ugovornih stranaka da primjene svoje vlastito zakonodavstvo na kontrole i formalnosti na svojim granicama, pod uvjetom da to ni na koji način ne umanjuje pogodnosti koje proizlaze iz ovog Protokola.

PROTOKOL 11.

o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Članak 1.

Definicije

U smislu ovog Protokola:

(a)

„carinsko zakonodavstvo” znači odredbe koje se primjenjuju na državnom području ugovornih stranaka, a kojima se uređuje uvoz, izvoz i provoz robe te njezino stavljanje pod neki drugi carinski postupak, uključujući mjere zabrane, ograničenja i kontrole koje su navedene stranke donijele;

(b)

„carinske pristojbe” znači sve carine, poreze, naknade ili druge pristojbe koji se nameću i naplaćuju na državnim područjima ugovornih stranaka, primjenom carinskog zakonodavstva, ali ne uključujući naknade i pristojbe koje su iznosom ograničene na približne troškove pruženih usluga;

(c)

„podnositelj molbe” znači nadležno upravno tijelo koje je ugovorna stranka u tu svrhu imenovala i koje podnosi molbu za pomoć u carinskim pitanjima;

(d)

„primatelj molbe” znači nadležno upravno tijelo koje je ugovorna stranka u tu svrhu imenovala i koje zaprima molbu za pomoć u carinskim pitanjima;

(e)

„djelo protivno carinskom zakonodavstvu” znači svako kršenje carinskog zakonodavstva, kao i svaki pokušaj kršenja takvog zakonodavstva.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ugovorne stranke pomažu jedna drugoj, na način i pod uvjetima utvrđenima ovim Protokolom, u osiguranju ispravne primjene carinskog zakonodavstva, posebno sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem djela protivnih ovom zakonodavstvu.

2.   Pomoć u carinskim pitanjima, kako je predviđeno ovim Protokolom, primjenjuje se na svako upravno tijelo ugovornih stranaka, koje je nadležno za primjenu ovog Protokola. Ta pomoć ne dovodi u pitanje pravila koja uređuju uzajamnu pomoć u području kaznenih djela.

Članak 3.

Pomoć na temelju molbe

1.   Na zahtjev podnositelja molbe, primatelj molbe dostavlja mu sve odgovarajuće informacije koje će mu omogućiti da osigura ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva, uključujući informacije o primijećenim ili planiranim radnjama koje su protivne ili bi mogle predstavljati djela protivna takvom zakonodavstvu.

2.   Na zahtjev podnositelja molbe, primatelj molbe ga izvješćuje je li roba izvezena s državnog područja jedne od ugovornih stranaka uredno uvezena na državno područje druge stranke, uz navođenje, prema potrebi, carinskoga postupka primijenjenog na robu.

3.   Na zahtjev podnositelja molbe, primatelj molbe poduzima potrebne korake kako bi osigurao nadzor nad:

(a)

fizičkim ili pravnim osobama za koje se na temelju opravdanih razloga smatra da su trenutačno uključena ili su bila uključena u djela protivna carinskom zakonodavstvu;

(b)

kretanjem robe za koju je priopćeno da postoji mogućnost za sumnju da se radi o značajnim djelima protivnima carinskom zakonodavstvu;

(c)

prijevoznim sredstvima za koje se na temelju opravdanih razloga smatra da su se rabila, da se rabe ili se mogu rabiti u djelima protivnima carinskom zakonodavstvu.

Članak 4.

Spontana pomoć

Ugovorne stranke, u okviru svojih nadležnosti, pomažu jedna drugoj ako to smatraju potrebnim za ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva, posebno kada dobiju informacije koje se odnose na:

radnje koje su predstavljale, jesu ili bi mogle biti djela protivna takvom zakonodavstvu i koje bi mogle zanimati druge ugovorne stranke;

nove načine ili metode koje se koriste prilikom provedbe takvih radnji;

robu za koju se zna da je bila predmetom značajnog djela protivnom carinskom zakonodavstvu o uvozu, izvozu, provozu ili nekom drugom carinskom postupku.

Članak 5.

Dostava/obavješćivanje

Na zahtjev podnositelja molbe, primatelj molbe, sukladno svojem zakonodavstvu, poduzima sve potrebne mjere kako bi adresatu s prebivalištem ili poslovnim nastanom na njegovom državnom području:

dostavio sve dokumente;

obavijestio ga o svim odlukama;

koji spadaju unutar područja primjene ovog Protokola.

Članak 6.

Oblik i sadržaj molbi za pomoć

1.   Molbe se, u skladu s ovim Protokolom, sastavljaju u pisanom obliku. Molbi se prilažu dokumenti potrebni za provedbu takvih molbi. U slučaju potrebe zbog hitnosti situacije, mogu se prihvatiti usmene molbe, ali se moraju odmah potvrditi u pisanom obliku.

2.   Sukladno stavku 1., molbe sadrže sljedeće informacije o:

(a)

podnositelju molbe;

(b)

zatraženoj mjeri;

(c)

predmetu molbe i razlogu za nju;

(d)

zakonima, pravilima i drugim pravnim instrumentima u pitanju;

(e)

što je moguće preciznijim i sveobuhvatnijim naznakama o fizičkim ili pravnim osobama koje su predmet istražnih postupaka;

(f)

sažetku određenih činjenica, osim kad se radi o slučajevima predviđenima u članku 5.

3.   Molbe se dostavljaju na službenom jeziku primatelja molbe ili na jeziku prihvatljivom tom tijelu.

4.   Ako molba ne udovoljava formalnim zahtjevima, mogu se zatražiti njene ispravke ili dopune; međutim, moguće je naložiti primjenu mjera predostrožnosti.

Članak 7.

Rješavanje molbi

1.   Radi rješavanja molbe za pomoć, primatelj molbe, ili kad on nije u mogućnosti samostalno djelovati, upravni odjel kojem je to tijelo uputilo molbu, postupa, u okviru svoje nadležnosti i raspoloživih resursa, kao da djeluje za svoj račun ili na zahtjev drugih tijela te iste ugovorne stranke, dostavljajući informacije koje već posjeduje, obavljajući odgovarajuće istražne aktivnosti ili uređujući njihovo obavljanje.

2.   Molbe za pomoć rješavaju se sukladno zakonima, pravilima i drugim pravnim instrumentima ugovorne stranke koja je molbu primila.

3.   Valjano ovlašteni službenici jedne ugovorne stranke mogu, uz suglasnost druge uključene ugovorne stranke i pod uvjetima koje ta strana odredi, dobiti od ureda primatelja molbe ili drugog tijela za koje je primatelj molbe odgovoran, informacije u vezi s djelima protivnima carinskom zakonodavstvu koje su podnositelju molbe potrebne u smislu ovog Protokola.

4.   Službenici jedne ugovorne stranke mogu, uz suglasnost druge ugovorne stranke, biti nazočni obavljanju istražnih radnji koje se provode na državnom području potonje.

Članak 8.

Oblik u kojem treba slati informacije

1.   Primatelj molbe šalje podnositelju molbe rezultate istrage u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvješća i slično.

2.   Dokumenti predviđeni stavkom 1. mogu se zamijeniti računalnim informacijama izrađenima u bilo kojem obliku za tu istu svrhu.

Članak 9.

Izuzeci od obveze pružanja pomoći

1.   Ugovorne stranke mogu odbiti pružiti pomoć kako je predviđeno ovim Protokolom, kada bi to:

(a)

vjerojatno narušilo suverenitet, javni poredak, sigurnost ili druge bitne interese; ili

(b)

uključivalo devizne ili porezne propise osim propisa o carinskim pristojbama; ili

(c)

povrijedilo industrijsku, poslovnu ili profesionalnu tajnu.

2.   Kada podnositelj molbe zatraži pomoć koju, da je zamoljen, sam ne bi mogao pružiti, u svojoj molbi svraća pozornost na tu činjenicu. Na primatelju molbe tada ostaje da odluči kako odgovoriti na takvu molbu.

3.   Ako je pomoć uskraćena ili zanijekana, odluka i razlozi za nju moraju se bez odlaganja priopćiti podnositelju molbe.

Članak 10.

Obveza poštovanja povjerljivosti

Svaka informacija priopćena u bilo kojem obliku sukladno ovom Protokolu, povjerljive je prirode. Obuhvaćena je obvezom čuvanja službene tajne i uživa zaštitu koja vrijedi za slične informacije na temelju odgovarajućih zakona primjenjivih kod ugovorne stranke koja ju je primila i odgovarajućih odredaba koje se primjenjuju na vlasti Zajednice.

Članak 11.

Uporaba informacija

1.   Dobivene se informacije koriste samo u svrhu ovog Protokola i mogu se koristiti unutar svake ugovorne stranke u druge svrhe samo uz prethodno pisano odobrenje upravnog tijela koje je te informacije pružilo, te podliježu svim ograničenjima koje je to tijelo odredilo. Ove se odredbe ne primjenjuju na informacije o kaznenim djelima vezanima uz narkotike i psihotropne tvari. Takve se informacije mogu priopćavati drugim tijelima izravno uključenima u suzbijanje nedopuštenog trgovanja drogama.

2.   Stavak 1. ne sprječava uporabu informacija u nekom sudskom ili upravnom postupku pokrenutom slijedom toga radi nepridržavanja carinskog zakonodavstva.

3.   Ugovorne stranke mogu, u svojim evidencijama, izvješćima i svjedočenjima, te u postupcima i optužbama pred sudom, upotrijebiti kao dokaz dobivene informacije i dokumente u koje su stekli uvid u skladu s odredbama ovog Protokola.

Članak 12.

Vještaci i svjedoci

Službenik primatelja molbe može biti ovlašten nastupiti, u granicama dodijeljene ovlasti, kao vještak ili svjedok u sudskom ili upravnom postupku u vezi s pitanjima obuhvaćenima ovim Protokolom u nadležnosti neke druge ugovorne stranke, te iznijeti takve predmete, dokumente ili njihove ovjerene preslike, koje možda budu potrebne za postupak. U zahtjevu za svjedočenjem mora se naročito navesti u vezi s kojim pitanjem i u kojem će svojstvu na temelju položaja ili kvalifikacija službenik biti ispitan.

Članak 13.

Troškovi pomoći

Ugovorne stranke odriču se svih potraživanja jedna prema drugoj u vezi s nadoknade troškova nastalih u skladu s ovim Protokolom, izuzev, prema potrebi, troškova vještaka i svjedoka te tumača i prevoditelja koji ne ovise o javnim uslugama.

Članak 14.

Provedba

1.   Provedba ovog Protokola povjerava se, s jedne strane, središnjim carinskim vlastima država EFTA-e, i, s druge strane, nadležnim službama Komisije EZ-a, te, prema potrebi, carinskim vlastima država članica EZ-a. Oni donose odluku o svim praktičnim mjerama i dogovorima potrebnima za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila u području zaštite podataka. Nadležnim tijelima mogu preporučiti izmjene za koje smatraju da ih je potrebno unijeti u ovaj Protokol.

2.   Ugovorne stranke prosljeđuju jedna drugoj ostale popise nadležnih tijela imenovanih da djeluju kao korespondenti u svrhu operativne provedbe ovog Protokola.

S obzirom na slučajeve koji jesu u nadležnosti Zajednice, u tom pogledu treba voditi računa o posebnim situacijama koje, zbog hitnosti ili činjenice da su samo dvije zemlje uključene u zahtjev ili priopćenje, mogu zahtijevati izravne kontakte između nadležnih službi država EFTA-e i država članica EZ-a za postupanje sa zahtjevima ili razmjenu informacija. Ove se informacije dopunjuju popisima, koji se prema potrebi revidiraju, službenika tih službi odgovornih za sprječavanje, provođenje istrage i suzbijanje djela protivnih carinskom zakonodavstvu.

Nadalje, s ciljem osiguranja maksimalne učinkovitosti provedbe ovog Protokola, ugovorne stranke poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da odjeli odgovorni za suzbijanje carinskih prijevara, uspostave izravne osobne kontakte, uključujući prema potrebi na razini lokalnih carinskih vlasti, kako bi olakšale razmjenu informacija i rješavanje zahtjeva.

3.   Ugovorne stranke međusobno se savjetuju i slijedom toga obavješćuju jedna drugu o podrobnim pravilima provedbe usvojenih sukladno odredbama ovog članka.

Članak 15.

Dopunjavanje

1.   Ovaj Protokol dopunjuje i ne sprečava primjenu bilo kojih sporazuma o uzajamnoj pomoći koji su zaključeni ili se mogu zaključiti između država članica EZ-a i država EFTA-e, kao i među državama EFTA-e. Također ne sprečava znatniju uzajamnu pomoć odobrenu na temelju takvih sporazuma.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 11., ovi sporazumi ne dovode u pitanje odredbe Zajednice kojima se uređuje razmjena između nadležnih službi Komisije EZ-a i carinskih vlasti država članica svih informacija dobivenih u vezi s carinskim pitanjima, koje bi mogle biti od interesa Zajednice.

PROTOKOL 12.

o sporazumima o ocjenjivanju sukladnosti s trećim zemljama

O sporazumima o uzajamnom priznavanju s trećim zemljama u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti za proizvode kada je uporaba oznake predviđena zakonodavstvom EZ-a, pregovarat će se na inicijativu Zajednice. Zajednica će pregovarati s osnove da će dotične treće zemlje sklopiti s državama EFTA-e usporedne sporazume o uzajamnom priznavanju istovjetne onima sklopljenima sa Zajednicom. Ugovorne stranke surađuju u skladu s općim informacijama i savjetodavnim postupcima navedenima u Sporazumu o EGP-u. Ako dođe do nesuglasice u odnosu na treće zemlje, ona će se riješiti u skladu s odgovarajućim odredbama iz Sporazuma o EGP-u.

PROTOKOL 13.

o neprimjeni protudampinških i kompenzacijskih mjera

Primjena članka 26. Sporazuma ograničena je na područja obuhvaćena odredbama Sporazuma i u kojima je pravna stečevina Zajednice u potpunosti uključena u Sporazum.

Nadalje, osim ako se ugovorne stranke usuglase o drugim rješenjima, njegova primjena ne dovodi u pitanje nikakve mjere koje ugovorne stranke mogu uvesti kako bi izbjegle zaobilaženje sljedećih mjera usmjerenih ka trećim zemljama:

protudampinške mjere,

kompenzacijske pristojbe,

mjere protiv nedopuštenih praksa prilikom trgovanja koje se pripisuju trećim zemljama.

PROTOKOL 14.

o trgovini proizvodima od ugljena i čelika

Članak 1.

Ovaj se Protokol primjenjuje na proizvode obuhvaćene bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini (dalje u tekstu „sporazumi o slobodnoj trgovini”) sklopljenima između, s jedne strane, Europske zajednice za ugljen i čelik i njenih država članica te pojedinačnih država EFTA-e, s druge strane, ili, ovisno o slučaju, između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i dotičnih država EFTA-e.

Članak 2.

1.   Sporazumi o slobodnoj trgovini ostaju nepromijenjeni osim ako je ovim Protokolom drukčije predviđeno. Ako se sporazumi o slobodnoj trgovini ne primjenjuju, primjenjuju se odredbe ovog Sporazuma. Ako se bitne odredbe sporazumâ o slobodnoj trgovini i dalje primjenjuju, institucionalne odredbe tih sporazuma također će se primjenjivati.

2.   Količinska ograničenja na izvoz, mjere s istovjetnim učinkom te carinske pristojbe i davanja koji imaju jednak učinak i primjenjivi su na trgovinu unutar Europskoga gospodarskog prostora, ukidaju se.

Članak 3.

Ugovorne stranke ne uvode nikakva ograničenja niti administrativne i tehničke propise koji bi u trgovini između ugovornih stranaka stvorili prepreku slobodnom kretanju proizvoda obuhvaćenim ovim Protokolom.

Članak 4.

Bitna pravila tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na poduzeća, a odnose se na proizvode obuhvaćene ovim Protokolom, uvrštena su u Protokol 25. Sekundarno zakonodavstvo navodi se u Protokolu 21 i Prilogu XIV.

Članak 5.

Ugovorne se stranke pridržavaju pravila o pomoći u čeličnoj industriji. One osobito prepoznaju bitnost i prihvaćaju pravila Zajednice o pomoći u čeličnoj industriji utvrđena Odlukom Komisije 322/89/EZUČ koja prestaje važiti 31. prosinca 1991. Ugovorne stranke izjavljuju svoju opredijeljenost uvrštavanja u Sporazum o EGP-u novih pravila Zajednice o pomoći u čeličnoj industriji time što će ovaj Sporazum stupiti na snagu, pod uvjetom da su ona u dovoljnoj mjeri slična s onim iz prethodno navedenog akta.

Članak 6.

1.   Ugovorne stranke razmjenjuju informacije o tržištima. Države EFTA-e ulažu svoje najveće napore kako bi osigurale da proizvođači čelika, njegovi potrošači i trgovci dostave takve informacije.

2.   Države EFTA-e ulažu svoje najveće napore kako bi osigurale da poduzeća koja se bave proizvodnjom čelika, a imaju poslovni nastan na njihovom državnom području sudjeluju u godišnjim ispitivanjima u vezi s ulaganjima na što se odnosi članak 15. Odluke Komisije br. 3302/81/EZUČ od 18. studenoga 1981. Ugovorne će stranke, ne dovodeći u pitanje zahtjeve o povjerljivosti poslovnih podataka, razmjenjivati informacije o značajnim projektima ulaganja ili neulaganja.

3.   Sva pitanja u vezi s razmjenom informacija među ugovornim strankama obuhvaćena su općim institucionalnim odredbama ovog Sporazuma.

Članak 7.

Ugovorne stranke primjećuju da se pravila o podrijetlu utvrđena Protokolom 3. uz sporazume o slobodnoj trgovini sklopljene između Europske ekonomske zajednice i pojedinačnih država EFTA-e zamjenjuju Protokolom 4. uz ovaj Sporazum.

PROTOKOL 15.

o prijelaznim razdobljima o slobodnom kretanju osoba (Lihtenštajn)

Članak 1.

Odredbe Sporazuma i njegovih priloga u vezi sa slobodnim kretanjem osoba između država članica EZ-a i država EFTA-e primjenjuju se podložno prijelaznim odredbama utvrđenima ovim Protokolom.

Članak 2.

1.   Neovisno o odredbama članka 4., Švicarska, s jedne strane, te države članice EZ-a i druge države EFTA-e, s druge strane, mogu, s obzirom na državljane iz država članica EZ-a i drugih država EFTA-e, odnosno državljane Švicarske, zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. nacionalne odredbe o podlijeganju prethodnoj dozvoli ulaska, boravka i zapošljavanja.

2.   Švicarska može, s obzirom na državljane država članica EZ-a i drugih država EFTA-e, zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. količinska ograničenja za nove rezidente i sezonske radnike. Ta će se količinska ograničenja postupno smanjivati do isteka prijelaznog razdoblja.

Članak 3.

1.   Neovisno o odredbama stavka 3., Švicarska može zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. nacionalne odredbe o ograničavanju profesionalne i geografske pokretljivosti sezonskih radnika, uključujući obvezu da takvi radnici moraju napustiti državno područje Švicarske po isteku njihovih sezonskih dozvola za najmanje tri mjeseca. Počevši od 1. siječnja 1993., sezonske će se dozvole automatski produljivati za sezonske radnike koji posjeduju ugovor o sezonskom radu po njihovom povratku na državno područje Švicarske.

2.   Od 1. siječnja 1997., članci 10., 11. i 12. Uredbe (EEZ) br. 1612/68 kako je navedena u točki 2. Priloga V. Sporazumu primjenjuju se u Švicarskoj s obzirom na sezonske radnike.

3.   Od 1. siječnja 1993. i neovisno o odredbama članka 2. ovog Protokola, odredbe članka 28. Sporazuma i Priloga V. Sporazumu primjenjuju se na sezonske radnike u Švicarskoj pod uvjetom da su takvi radnici obavili 30 mjeseci sezonskog rada na državnom području Švicarske u okviru prethodnog referentnog razdoblja od četiri uzastopne godine.

Članak 4.

Švicarska može zadržati na snazi do:

1. siječnja 1996. nacionalne odredbe kojima se od radnika koji je, uz svoje boravište na državnom području osim švicarskog, zaposlen na teritoriju Švicarske (pogranični radnik), zahtijeva da se svaki dan vrati na državno područje svojeg boravišta;

1. siječnja 1998. nacionalne odredbe kojima se od radnika koji je, uz svoje boravište na državnom području osim švicarskog, zaposlen na teritoriju Švicarske (pogranični radnik), zahtijeva da se svaki tjedan vrati na državno područje svojeg boravišta;

1. siječnja 1997. nacionalne odredbe o ograničavanju zapošljavanja pograničnih radnika unutar utvrđenih pograničnih zona;

1. siječnja 1995. nacionalne odredbe o podlijeganju prethodnoj dozvoli zapošljavanja koju dobivaju pogranični radnici u Švicarskoj.

Članak 5.

1.   Lihtenštajn, s jedne strane, te države članice EZ-a i druge države EFTA-e, s druge strane, mogu, s obzirom na državljane država članica EZ-a i drugih država EFTA-e, odnosno državljane Lihtenštajna, zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. nacionalne odredbe o podlijeganju prethodnoj dozvoli ulaska, boravka i zapošljavanja.

2.   Lihtenštajn može, s obzirom na državljane država članica EZ-a i drugih država EFTA-e, zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. količinska ograničenja za nove rezidente, sezonske radnike i pogranične radnike. Ta će se količinska ograničenja postupno smanjivati.

Članak 6.

1.   Lihtenštajn može zadržati na snazi do 1. siječnja 1998. nacionalne odredbe o ograničavanju profesionalne pokretljivosti sezonskih radnika, uključujući obvezu da takvi radnici moraju napustiti državno područje Lihtenštajna po isteku njihovih sezonskih dozvola za najmanje tri mjeseca. Počevši od 1. siječnja 1993., sezonske će se dozvole automatski produljivati za sezonske radnike koji posjeduju ugovor o sezonskom radu po njihovom povratku na državno područje Lihtenštajna.

2.   Članci 10., 11. i 12. Uredbe (EEZ) br. 1612/68 kako je navedena u točki 2. Priloga V. Sporazumu primjenjuju se u Lihtenštajnu s obzirom na rezidente od 1. siječnja 1995., a s obzirom na sezonske radnike od 1. siječnja 1997.

3.   Postupci predviđeni stavkom 2. primjenjuju se također na članove obitelji samostalno zaposlene osobe na državnom području Lihtenštajna.

Članak 7.

Lihtenštajn može zadržati na snazi do:

1. siječnja 1998. nacionalne odredbe kojima se od radnika koji je, uz svoje boravište na državnom području osim lihtenštajnskog, zaposlen na državnom području Lihtenštajna (pogranični radnik), zahtijeva da se svaki dan vrati na državno područje svojeg boravišta;

1. siječnja 1998. nacionalne odredbe o ograničenjima profesionalne pokretljivosti i pristupu profesijama za sve kategorije radnika;

1. siječnja 1995. nacionalne odredbe o ograničenjima pristupa profesionalnim djelatnostima s obzirom na samostalno zaposlene osobe s boravištem na državnom području Lihtenštajna. Takva se ograničenja mogu zadržati do 1. siječnja 1997. s obzirom na samostalno zaposlene osobe s boravištem na državnom području osim lihtenštajnskog.

Članak 8.

1.   Osim ograničenja navedenih u člancima 2. do 7., Švicarska i Lihtenštajn ne smiju uvesti nikakve nove mjere ograničavanja koje se odnose na ulazak, zapošljavanje i boravak radnika i samostalno zaposlenih osoba od dana potpisivanja Sporazuma.

2.   Švicarska i Lihtenštajn poduzimaju sve potrebne mjere kako bi tijekom prijelaznih razdoblja državljani država članica EZ-a i drugih država EFTA-e mogli dobiti odgovarajuće zaposlenje na državnom području Švicarske i Lihtenštajna uz isti prioritet kao i državljani Švicarske, odnosno Lihtenštajna.

Članak 9.

1.   Od 1. siječnja 1996., ugovorne stranke ispituju rezultate primjene prijelaznih razdoblja kako je navedeno u člancima 2. do 4. Po završetku ovog ispitivanja, ugovorne stranke mogu, na osnovi novih podataka i s ciljem mogućeg skraćivanja prijelaznog razdoblja, predložiti odredbe namijenjene prilagodi prijelaznih razdoblja.

2.   Na kraju prijelaznog razdoblja za Lihtenštajn, ugovorne stranke zajednički preispituju prijelazne mjere, vodeći računa o posebnom geografskom položaju Lihtenštajna.

Članak 10.

Tijekom prijelaznih razdoblja, postojeći bilateralni dogovori nastavit će se primjenjivati, osim ako iz Sporazuma proiziđu odredbe koje su, po svojem učinku, povoljnije za državljane država članica EZ-a i država EFTA-e.

Članak 11.

Za potrebe ovog Protokola, pojmovi „sezonski radnik” i „pogranični radnik” navedeni u njemu imaju značenje prema definiciji nacionalnog zakonodavstva Švicarske, odnosno Lihtenštajna, u trenutku potpisivanja Sporazuma.

PROTOKOL 16.

o mjerama iz područja socijalne sigurnosti u vezi s prijelaznim razdobljima o slobodnom kretanju osoba (Lihtenštajn)

Članak 1.

Za potrebe primjene ovog Protokola i Uredbe (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni programa socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samostalno zaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 149, 5.7.1971., str. 416.), „sezonski radnik” znači, u odnosu na Švicarsku i Lihtenštajn, svaki radnik koji je državljanin države članice EZ-a ili neke druge države EFTA-e i koji posjeduje sezonsku dozvolu u smislu nacionalnog zakonodavstva Švicarske odnosno Lihtenštajna za najdulje razdoblje od devet mjeseci.

Članak 2.

Tijekom razdoblja valjanosti dozvole, sezonski radnik ima pravo na naknade za nezaposlenost prema švicarskom odnosno lihtenštajnskom zakonodavstvu pod istim uvjetima kao i državljanin Švicarske odnosno Lihtenštajna te sukladno odredbama Uredbe (EEZ) br. 1408/71.

Članak 3.

Dio doprinosa za nezaposlenost koji plaćaju sezonski radnici, Švicarska odnosno Lihtenštajn nadoknađuju državama boravka tih radnika u skladu sa sljedećim postupkom:

(a)

Za svaku državu, ukupan se iznos doprinosa utvrđuje sukladno broju sezonskih radnika koji su državljani te države, a krajem kolovoza se nalaze u Švicarskoj odnosno Lihtenštajnu, prosječnoj duljini sezone, plaćama i visinama doprinosa švicarskom odnosno lihtenštajnskom osiguranju za nezaposlene (udjeli poslodavca i radnika).

(b)

Iznos nadoknađen svakoj državi odgovara svoti od pedeset posto od ukupnog iznosa doprinosa, izračunano sukladno točki (a).

(c)

Nadoknada se isplaćuje tek kada ukupni broj sezonskih radnika koji prebivaju u dotičnoj državi premaši, tijekom obračunskog razdoblja, brojku od 500 kad je riječ o Švicarskoj ili 50 kad je riječ o Lihtenštajnu.

Članak 4.

Odredbe o nadoknadi doprinosa za nezaposlenost sadržane u konvencijama o osiguranju za nezaposlenost koje je Švicarska sklopila s Francuskom (Konvencija od 14. prosinca 1978.), Italijom (Konvencija od 12. prosinca 1978.), Saveznom Republikom Njemačkom (Konvencija od 17. studenoga 1982.), Austrijom (Konvencija od 14. prosinca 1978.) i Kneževinom Lihtenštajnom (Konvencija od 15. siječnja 1979.) i dalje se primjenjuju tijekom prijelaznih razdoblja.

Članak 5.

Valjanost ovog Protokola ograničena je na duljinu prijelaznih razdoblja kako je određeno u Protokolu 15.

PROTOKOL 17.

koji se odnosi na članak 34.

1.   Članak 34. Sporazuma ne dovodi u pitanje usvajanje zakonodavstva ili mjere koje primjenjuju ugovorne stranke u vezi s pristupom trećih zemalja na njihova tržišta.

Sa svakim se zakonodavstvom na području uređenom Sporazumom postupa sukladno postupcima predviđenima u Sporazumu, a ugovorne stranke nastoje razraditi odgovarajuća pravila o EGP-u.

U svim drugim slučajevima ugovorne stranke obavješćuju Zajednički odbor EGP-a o mjerama i, kadgod je to nužno, nastoje usvojiti odredbe kako bi osigurale nezaobilaženje mjera na čitavom području drugih ugovornih stranaka.

Ako se nikakav sporazum ne može postići o takvim pravilima ili odredbama, dotična ugovorna stranka može poduzeti mjere nužne za sprječavanje takvog zaobilaženja.

2.   Za definiciju uživatelja prava proizašlih iz članka 34., glava I. Općeg programa za ukidanje ograničenja o slobodi poslovnog nastana (SL 2, 15.1.1962., str. 36./62.) primjenjuje se s istim pravnim učinkom kao unutar Zajednice.

PROTOKOL 18.

o unutarnjim postupcima za provedbu članka 43.

Za Zajednicu, postupci koje treba slijediti radi provedbe članka 43. Sporazuma, navedeni su u Ugovoru o osnivanju Europske ekonomske zajednice.

Za države EFTA-e, postupci su navedeni u sporazumu o Stalnom odboru država EFTA-e i obuhvatit će sljedeće elemente:

 

Država EFTA-e koja namjerava poduzeti mjere sukladno članku 43. Sporazuma o tome pravodobno izvještava Stalni odbor država EFTA-e.

 

Međutim, u slučaju tajnosti ili hitnosti, obavješćuju se druge države EFTA-e i Stalni odbor država EFTA-e najkasnije do datuma stupanja tih mjera na snagu.

 

Stalni odbor država EFTA-e ispituje situaciju i daje mišljenje vezano uz uvođenje mjera. Neprestano preispituje situaciju i može u bilo kojem trenutku, većinom glasova, dati preporuke u vezi moguće izmjene, suspenzije ili ukidanja uvedenih mjera ili u vezi svih drugih mjera kako bi dotičnoj državi EFTA-e pomogao da prevlada svoje teškoće.

PROTOKOL 19.

o pomorskom prometu

Ugovorne stranke međusobno ne primjenjuju mjere iz uredaba Vijeća (EEZ) br. 4057/86 (SL L 378, 31.12.1986., str. 14.) i br. 4058/86 (SL L 378, 31.12.1986., str. 21.) te Odluke Vijeća 83/573/EEZ (SL L 332, 28.11.1983., str. 37.) ili neke druge slične mjere, pod uvjetom da se pravna stečevina o pomorskom prometu uvrštena u Sporazum, u potpunosti provodi.

Ugovorne će stranke uskladiti svoja djelovanja i mjere prema trećim zemljama i trgovačkim društvima trećih zemalja u području pomorskog prometa sukladno sljedećim odredbama:

1.

ako ugovorna stranka odluči pratiti aktivnosti određenih trećih zemalja u području brodskog prijevoza tereta, o tome obavješćuje Zajednički odbor EGP-a i može predložiti drugim ugovornim stranama da u tome sudjeluju;

2.

ako ugovorna stranka odluči uputiti diplomatski prosvjed trećoj zemlji kao odgovor na ograničenje ili prijetnju ograničenja slobodnog pristupa teretima u prekooceanskoj trgovini, o tome obavješćuje Zajednički odbor EGP-a. Ostale ugovorne stranke mogu donijeti odluku o pridruživanju u takvom diplomatskom prosvjedu;

3.

ako neka od ugovornih stranaka namjerava poduzeti mjere ili radnju protiv treće zemlje i/ili brodovlasnika treće zemlje kako bi odgovorila, između ostalog, na nepravično utvrđivanje cijena koje prakticiraju određeni brodovlasnici iz trećih zemalja koji se bave međunarodnim linijskim brodskim prijevozom tereta ili na ograničenja ili prijetnje ograničenju slobodnog pristupa teretima u prekooceanskoj trgovini, o tome izvješćuje Zajednički odbor EGP-a. Kadgod je to primjereno, ugovorna stranka koja pokreće postupke može od drugih ugovornih stranaka zatražiti suradnju u tim postupcima.

Ostale ugovorne stranke mogu donijeti odluku o poduzimanju istih mjera ili radnji u vezi s svojih vlastitih nadležnosti. Kada se mjere ili radnje koje je poduzela ugovorna stranka izbjegavaju na državnom području drugih ugovornih stranaka koje nisu usvojile takve mjere ili radnje, ugovorna stranka čije se mjere ili radnje izbjegavaju mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako bi ispravile takvo stanje;

4.

ako neka od ugovornih stranaka namjerava pregovarati o rješenjima u vezi s podjelom tereta kako je opisano u članku 5. stavku 1. i članku 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 4055/86 (SL L 378, 31.12.1986., str. 1.) ili proširiti odredbe te uredbe na državljane treće zemlje kako je predviđeno njezinim člankom 7., o tome izvješćuje Zajednički odbor EGP-a.

Ako jedna ili više drugih ugovornih stranaka imaju prigovor na namjeravanu radnju, zadovoljavajuće će se rješenje potražiti unutar Zajedničkog odbora EGP-a. Ako ugovorne stranke ne postignu dogovor, mogu se poduzeti odgovarajuće mjere. Ako nikakva sredstva nisu dostupna, takve mjere mogu uključivati opoziv između ugovornih stranaka načela slobode o pružanju usluga pomorskog prometa, utvrđenih u članku 1. Uredbe;

5.

kadgod je moguće, informacije iz stavaka od 1. do 4. daju se pravovremeno kako bi se ugovornim stranama omogućilo da usklade svoje radnje;

6.

na zahtjev ugovorne stranke, između ugovornih stranaka dolazi do konzultacija o pitanjima vezanim uz problematiku brodskog prijevoza te se o njima raspravlja u međunarodnim organizacijama, kao i o različitim aspektima razvoja do kojih je došlo u odnosima između ugovornih stranaka i trećih zemalja u vezi s problematike brodskog prijevoza, te o funkcioniranju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma u tom području.

PROTOKOL 20.

o pristupu unutarnjim plovnim putovima

1.   Svaka od ugovornih stranaka odobrava pravo uzajamnog pristupa unutarnjim plovnim putovima. U slučaju Rajne i Dunava, ugovorne će stranke poduzeti sve potrebne korake kako bi istodobno postigle cilj jednakog pristupa i slobode poslovnog nastana u području unutarnjih plovnih putova.

2.   Mjere o osiguranju uzajamnog jednakog pristupa unutarnjim plovnim putovima unutar područja ugovornih stranaka za sve ugovorne stranke izrađuju se unutar dotičnih međunarodnih organizacija do 1. siječnja 1996., uzimajući u obzir obveze na temelju odgovarajućih multilateralnih Sporazuma.

3.   Cjelokupna odgovarajuća pravna stečevina u vezi s unutarnjih plovnih putova primjenjuje se od stupanja Sporazuma na snagu na one države EFTA-e koje, u tom trenutku, imaju pristup unutarnjim plovnim putovima Zajednice, te na druge države EFTA-e čim dobiju pravo jednakog pristupa.

Međutim, članak 8. Uredbe (EEZ) br. 1101/89 od 27. travnja 1989. (SL L 116, 28.4.1989., str. 25.), kako je prilagođena za potrebe Sporazuma, počinje se primjenjivati na takva plovila unutarnjim plovnim putovima iz potonjih država EFTA-e koja su s plovidbom započela nakon 1. siječnja 1993. čim te države dobiju pristup unutarnjim plovnim putovima Zajednice.

PROTOKOL 21.

o provedbi pravila tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na poduzetnike

Članak 1.

Nadzornom tijelu EFTA-e, dogovorno između država EFTA-e, povjeravaju se istovjetne ovlasti i funkcije slične onima Komisije EZ-a, u trenutku potpisivanja Sporazuma, radi primjene pravila o tržišnom natjecanju iz Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, omogućavajući Nadzornom tijelu EFTA-e provedbu načela utvrđenih u članku 1. stavku 2. točki (e) i člancima od 53. do 60. Sporazuma, te u Protokolu 25.

Zajednica, prema potrebi, usvaja odredbe kojima se provode načela utvrđena u članku 1. stavku 2. točki (e) i člancima od 53. do 60. Sporazuma, te u Protokolu 25., kako bi osigurala da Komisija EZ-a ima istovjetne ovlasti i slične funkcije na temelju ovog Sporazuma poput onih koje ima, u trenutku potpisivanja Sporazuma, u svrhu primjene pravila tržišnog natjecanja iz Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.

Članak 2.

Ako se, slijedom postupaka navedenih u dijelu VII. Sporazuma, usvoje novi akti za primjenu članka 1. stavka 2. točke (e) i članaka od 53. do 60. te Protokola 25., ili na izmjene akata navedenih u članku 3. ovog Protokola, izrađuju se odgovarajuće izmjene u sporazumu o osnivanju Nadzornog tijela EFTA-e kako bi se osiguralo da Nadzornom tijelu EFTA-e budu istodobno povjerene istovjetne ovlasti i funkcije slične onima Komisije EZ-a.

Članak 3.

1.   Pored akata navedenih u Prilogu XIV., sljedeći akti odražavaju ovlasti i funkcije Komisije EZ-a za primjenu pravila tržišnog natjecanja iz Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice:

Kontrola koncentracija

1.   389 R 4064: članci 6. do 25. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 395, 30.12.1989., str. 1.), kako su ispravljeni u SL L 257, 21.9.1990., str. 13.

2.   390 R 2367: Uredba Komisije (EEZ) br. 2367/90 od 25. srpnja 1990. o prijavama, rokovima i raspravama predviđenima Uredbom Vijeća (EEZ) br. 4064/89 o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 219, 14.8.1990., str. 5.).

Opća postupovna pravila

3.   362 R 0017: Uredba Vijeća br. 17/62 od 6. veljače 1962. Prva Uredba o provedbi članaka 85. i 86. Ugovora (SL br. 13, 21.2.1962., str. 204/62.), kako je izmijenjena:

362 R 0059: Uredbom br. 59/62 od 3. srpnja 1962. (SL br. 58, 10.7.1962., str. 1655/62.),

363 R 0118: Uredbom br. 118/63 od 5. studenoga 1963. (SL br. 162, 7.11.1963., str. 2696/63.),

371 R 2822: Uredbom (EEZ) br. 2822/71 od 20. prosinca 1971. (SL L 285, 29.12.1971., str. 49.),

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 92.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 93.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 165.).

4.   362 R 0027: Uredba Komisije br. 27/62 od 3. svibnja 1962. Prva Uredba o provedbi Uredbe Vijeća br. 17/62 od 6. veljače 1962. (Oblik, sadržaj i druge pojedinosti vezane uz zahtjeve i prijave) (SL br. 35, 10.5.1962., str. 1118/62.), kako je izmijenjena:

368 R 1133: Uredbom (EEZ) br. 1133/68 od 26. srpnja 1968. (SL L 189, 1.8.1968., str. 1.),

375 R 1699: Uredbom (EEZ) br. 1699/75 od 2. srpnja 1975. (SL L 172, 3.7.1975., str. 11.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 94.),

385 R 2526: Uredbom (EEZ) br. 2526/85 od 5. kolovoza 1985. (SL L 240, 7.9.1985., str. 1.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 166.).

5.   363 R 0099: Uredba Komisije br. 99/63 od 25. srpnja 1963. o raspravama predviđenima člankom 19. stavkom 1. i 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 17/62 (SL br. 127, 20.8.1963., str. 2268/63.).

Prijevoz

6.   362 R 0141: Uredba Vijeća br. 141/62 od 26. studenoga 1962. o izuzimanju prijevoza iz primjene Uredbe Vijeća br. 17/62 izmijenjene Uredbama br. 165/65/EEZ i 1002/67/EEZ (SL br. 124, 28.11.1962., str. 2751/62.).

7.   368 R 1017: članak 6. i članci od 10. do 31. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1017/68 od 19. srpnja 1968. kojom se primjenjuju pravila tržišnog natjecanja na željeznički, cestovni i prijevoz unutarnjim plovnim putovima (SL L 175, 23.7.1968., str. 1.).

8.   369 R 1629: Uredba Komisije (EEZ) br. 1629/69 od 8. kolovoza 1969. o obliku, sadržaju i drugim pojedinostima žalbi sukladno članku 10., zahtjeva sukladno članku 12. i prijava sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1017/68 od 19. srpnja 1968. (SL L 209, 21.8.1969., str. 1.).

9.   369 R 1630: Uredba Komisije (EEZ) br. 1630/69 od 8. kolovoza 1969. o raspravama predviđenima člankom 26. stavkom 1. i 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1017/68 od 19. srpnja 1968. (SL L 209, 21.8.1969., str. 11.).

10.   374 R 2988: Uredba Vijeća (EEZ) br. 2988/74 od 26. studenoga 1974. o rokovima zastare postupaka i provedbi sankcija na temelju pravila Europske ekonomske zajednice vezanih uz prijevoz i tržišno natjecanje (SL L 319, 29.11.1974., str. 1.).

11.   386 R 4056: Odjeljak II. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 4056/86 od 22. prosinca 1986. o utvrđivanju detaljna pravila primjene članaka 85. i 86. Ugovora na pomorski prijevoz (SL L 378, 31.12.1986., str. 4.).

12.   388 R 4260: Uredba Komisije (EEZ) br. 4260/88 od 16. prosinca 1988. o priopćenjima, žalbama i zahtjevima te raspravama predviđenim Uredbom Vijeća (EEZ) br. 4056/86 o utvrđivanju detaljna pravila primjene članaka 85. i 86. Ugovora na pomorski prijevoz (SL L 376, 31.12.1988., str. 1.).

13.   387 R 3975: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3975/87 od 14. prosinca 1987. kojom se utvrđuje postupak primjene pravila o tržišnom natjecanju na poduzetnike u sektoru zračnog prijevoza (SL L 374, 31.12.1987., str. 1.), kako je izmijenjena:

391 R 1284: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1284/91 od 14. svibnja 1991. (SL L 122, 17.5.1991., str. 2.).

14.   388 R 4261: Uredba Komisije (EEZ) br. 4261/88 od 16. prosinca 1988. o obliku, sadržaju i drugim pojedinostima žalbi i zahtjeva, te raspravama predviđenima Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3975/87 kojom se utvrđuje postupak primjene pravila o tržišnom natjecanju na poduzetnike u sektoru zračnog prijevoza (SL L 376, 31.12.1988., str. 10.).

2.   Pored akata navedenih u Prilogu XIV., sljedeći akti odražavaju ovlasti i funkcije Komisije EZ-a u svrhu primjene pravila tržišnog natjecanja iz Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelika (EZUČ):

1.

članak 65. stavak 2. podstavci od 3. do 5., stavak 3., stavak 4. podstavak 2., i stavak 5. EZUČ-a.

2.

članak 66. stavak 2. podstavci od 2. do 4. te stavci 4. do 6. EZUČ-a.

3.

354 D 7026: Odluka Visokog tijela br. 26/54 od 6. svibnja 1954., kojom se, provedbom članka 66. stavka 4. Ugovora, utvrđuje propis o informacijama koje treba dostaviti (Službeni list Europske zajednice za ugljen i čelik br. 9, 11.5.1954., str. 350/54.).

4.

378 S 0715: Odluka Komisije br. 715/78/EZUČ od 6. travnja 1978. o rokovima zastare postupaka i provedbi sankcija na temelju Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (SL L 94, 8.4.1978., str. 22.).

5.

384 S 0379: Odluka Komisije br. 379/84/EZUČ od 15. veljače 1984. o utvrđivanju ovlasti dužnosnika i službenika Komisije zaduženih za obavljanje provjera predviđenih Ugovorom o EZUČ-u i odlukama donesenima njegovom primjenom (SL L 46, 16.2.1984., str. 23.).

Članak 4.

1.   O sporazumima, odlukama i usklađenom djelovanju opisanima u članku 53. stavku 1. do kojih dolazi nakon stupanja Sporazuma na snagu i u pogledu kojih stranke traže primjenu članka 53. stavka 3., izvješćuje nadležno nadzorno tijelo sukladno članku 56., Protokolu 23. i pravilima iz članaka od 1. do 3. ovog Protokola. Dok o njima ne bude izviješteno, ne smije se donositi nikakva odluka u vezi s primjenom članka 53. stavka 3.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na sporazume, odluke i usklađeno djelovanje kada:

(a)

su njihove jedine stranke poduzetnici iz jedne države članice EZ-a ili iz jedne države EFTA-e, a sporazumi, odluke ili usklađeno djelovanje ne odnose se ni na uvoz niti na izvoz između ugovornih stranaka;

(b)

su njihove stranke najviše dva poduzetnika, a sporazumima se samo:

i.

ograničava sloboda jedne stranke ugovora pri utvrđivanju cijena ili uvjeta poslovanja pod kojima se roba pribavljena od druge stranke ugovora može ponovno prodati, ili

ii.

nameću ograničenja na korištenje prava cesionara ili korisnika prava na industrijsko vlasništvo – osobito patente, korisne modele, dizajne ili žigove – ili osobe koja na temelju ugovora ima pravo na ustupanje, ili dodjelu, prava na korištenje načina proizvodnje ili znanja u vezi s uporabom i primjenom industrijskih procesa;

(c)

za svoj jedini cilj imaju:

i.

razvoj ili jedinstvenu primjenu normi ili vrsta, ili

ii.

zajedničko istraživanje ili razvoj, ili

iii.

specijalizaciju u proizvodnji proizvoda, uključujući sporazume nužne za njeno postizanje:

kada proizvodi koji podliježu specijalizaciji, u znatnom dijelu područja obuhvaćenog Sporazumom, ne čine više od 15 posto od količine poslovanja s istovjetnim proizvodima ili onima koje potrošači smatraju sličnima zbog njihovih svojstava, cijene i primjene, i

kada ukupni godišnji promet sudjelujućih poduzetnika ne premašuje 200 milijuna ECU-a.

O tim se sporazumima, odlukama i usklađenom djelovanju može obavijestiti nadležno nadzorno tijelo sukladno članku 56., Protokolu 23. i pravilima iz članaka od 1. do 3. ovog Protokola.

Članak 5.

1.   O sporazumima, odlukama i usklađenom djelovanju opisanima u članku 53. stavku 1. koji postoje na dan stupanja Sporazuma na snagu i u pogledu kojih strane traže primjenu članka 53. stavka 3. izvješćuje nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama članka 56., Protokola 23. i pravila iz članaka 1. do 3. ovog Protokola u roku od šest mjeseci od dana stupanja Sporazuma na snagu.

2.   Stavak 1. ne odnosi se na sporazume, odluke ili usklađeno djelovanje opisane u članku 53. stavku 1. Sporazuma i iz članka 4. stavka 2. ovog Protokola; o njima se nadležno nadzorno tijelo može izvijestiti sukladno članku 56., Protokolu 23. i pravilima iz članaka 1. do 3. ovog Protokola.

Članak 6.

Nadležno nadzorno tijelo u svojim odlukama određuje, sukladno članku 53. stavku 3., datum stupanja odluka na snagu. Taj datum može biti raniji od datuma obavijesti s obzirom na sporazume, odluke udruženja poduzetnika ili usklađeno djelovanje iz članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. ovog Protokola, ili onih iz članka 5. stavka 1. ovog Protokola o kojima je izviješteno u roku navedenom u članku 5. stavku 1.

Članak 7.

1.   Ako sporazumi, odluke ili usklađeno djelovanje opisani u članku 53. stavku 1. koji postoje na dan stupanja Sporazuma na snagu i o kojima je izviješteno unutar rokova navedenih u članku 5. stavku 1. ovog Protokola, ne udovoljavaju zahtjevima iz članka 53. stavka 3., a poduzetnici ili udruženja dotičnih poduzetnika prestaju s njihovom primjenom ili ih mijenjaju tako da više ne podliježu zabrani navedenoj u članku 53. stavku 1. ili da udovoljavaju zahtjevima iz članka 53. stavka 3., zabrana navedena u članku 53. stavku 1. primjenjuje se samo na razdoblje koje odredi nadležno nadzorno tijelo. Odluka nadležnog nadzornog tijela sukladno prethodnoj rečenici ne primjenjuje se protiv poduzetnika i udruženja poduzetnika koji izrijekom nisu dali suglasnost na obavijesti.

2.   Stavak 1. odnosi se na sporazume, odluke ili usklađeno djelovanje iz članka 4. stavka 2. ovog Protokola koji postoje na dan stupanja Sporazuma na snagu ako su priopćeni u roku od šest mjeseci nakon toga datuma.

Članak 8.

Smatra se da zahtjevi i prijave podneseni Komisiji EZ-a prije datuma stupanja Sporazuma na snagu udovoljavaju odredbama o zahtjevu i prijavi na temelju ovog Sporazuma.

Nadležno nadzorno tijelo sukladno članku 56. Sporazuma i članku 10. Protokola 23. može zatražiti da mu se, u roku koji odredi, dostavi valjano ispunjen obrazac kako je propisan za provedbu Sporazuma. U tom slučaju, sa zahtjevima i prijavama postupa se kao s propisno izrađenima samo ako su obrasci podneseni unutar propisanog roka i u skladu s odredbama Sporazuma.

Članak 9.

Novčane kazne za povredu članka 53. stavka 1. ne izriču se s obzirom na bilo koji čin prije obavijesti o sporazumima, odlukama i usklađenom djelovanju na koje se primjenjuju članci 5. i 6. ovog Protokola i o kojima je izviješteno u roku navedenom u tim člancima.

Članak 10.

Ugovorne stranke osiguravaju da se mjere o pružanju potrebne pomoći dužnosnicima Nadzornog tijela EFTA-e i Komisije EZ-a, s ciljem omogućavanja provedbe njihovih ispitivanja predviđenih na temelju ovog Sporazuma, poduzmu u roku od šest mjeseci od stupanja Sporazuma na snagu.

Članak 11.

U odnosu na sporazume, odluke i usklađeno djelovanje koji već postoje na dan stupanja Sporazuma na snagu, a koji su obuhvaćeni člankom 53. stavkom 1., zabrana iz članka 53. stavka 1. ne primjenjuje se kada su sporazumi, odluke ili djelovanje izmijenjeni u roku od šest mjeseci od stupanja Sporazuma na snagu s ciljem ispunjenja uvjeta sadržanih u skupnim izuzecima predviđenima Prilogom XIV.

Članak 12.

U odnosu na sporazume, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje koji već postoje na dan stupanja Sporazuma na snagu, a koji su obuhvaćeni člankom 53. stavkom 1., zabrana iz članka 53. stavka 1. ne primjenjuje se, od datuma stupanja Sporazuma na snagu, ako su sporazumi, odluke ili djelovanje izmijenjeni u roku od šest mjeseci od datuma stupanja Sporazuma na snagu kako više ne bi podlijegali zabrani iz članka 53. stavka 1.

Članak 13.

Sporazumi, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje koji imaju koristi od pojedinačnog izuzeća odobrenog na temelju članka 85. stavka 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice prije stupanja Sporazuma na snagu, i dalje se izuzimaju u pogledu odredaba Sporazuma, do datuma njihovog isteka kako je predviđeno u odlukama o odobravanju tih izuzeća ili dok Komisija EZ-a ne odluči drukčije, ovisno o datumu koji nastupi prije.

PROTOKOL 22.

o definiciji „poduzetnika” i „prometa” (članak 56.)

Članak 1.

Za potrebe pridruživanja pojedinačnih slučajeva sukladno članku 56. Sporazuma, „poduzetnik” je svaki subjekt koji obavlja djelatnosti trgovačke ili ekonomske naravi.

Članak 2.

„Promet” u smislu članka 56. Sporazuma obuhvaća iznose koje su dotični poduzetnici ostvarili, na području obuhvaćenom Sporazumom, u prethodnoj financijskoj godini od prodaje proizvoda i pružanja usluga koje spadaju u uobičajeni opseg djelatnosti poduzetnika nakon odbitka popusta pri prodaji te poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza izravno povezanih s prometom.

Članak 3.

Umjesto prometa koristi se sljedeće:

(a)

za kreditne institucije i druge financijske institucije, njihova ukupna imovina pomnožena s omjerom između zajmova i predujmova kreditnim institucijama i klijentima prilikom transakcija s rezidentima na području obuhvaćenom Sporazumom i ukupni iznos tih zajmova i predujmova;

(b)

za poduzetnike u području osiguranja, vrijednost bruto premija primljenih od rezidenata na području obuhvaćenom Sporazumom, koja obuhvaća sve iznose primljene i dospjele s obzirom na ugovore o osiguranju, a koje izdaju poduzetnici u području osiguranja ili se iste izdaju u njihovo ime, uključujući također izlazne premije reosiguranja, i nakon odbitka poreza i parafiskalnih doprinosa ili nameta zaračunatih s obzirom na iznose pojedinačnih premija ili ukupne vrijednosti premija.

Članak 4.

1.   Odstupajući od definicije prometa relevantnog za primjenu članka 56. Sporazuma, kako je navedeno u članku 2. ovog Protokola, relevantni promet čine:

(a)

s obzirom na sporazume, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje u vezi s režimom raspodjele i opskrbe između nekonkurentnih poduzetnika, iznosi dobiveni od prodaje robe ili pružanja usluga koji su predmetom sporazuma, odluka ili usklađenog djelovanja, te druge robe ili usluga koje korisnici smatraju istovjetnima u pogledu njihovih svojstava, cijene i planirane primjene;

(b)

s obzirom na sporazume, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje u vezi s režimom prijenosa tehnologije između nekonkurentnih poduzetnika, iznosi dobiveni od prodaje robe ili pružanja usluga koji proizlaze iz tehnologije koja je predmetom sporazuma, odluka ili usklađenog djelovanja, te iznosi dobiveni od prodaje robe ili pružanja onih usluga kojima je ta tehnika namijenjena u cilju njihovog poboljšanja ili zamjene.

2.   Međutim, ako u trenutku kada dolazi do režima opisanih u stavku 1. točki (a) i (b) promet s obzirom na prodaju robe ili pružanje usluga nije prisutan, primjenjuje se opća odredba sadržana u članku 2.

Članak 5.

1.   Kada se pojedinačni slučajevi odnose na proizvode koji spadaju unutar područja primjene Protokola 25., relevantni promet za pridruživanje tih slučajeva je promet postignut u pogledu tih proizvoda.

2.   Kada se pojedinačni slučajevi odnose na proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene Protokola 25., kao i na proizvode ili usluge koje su obuhvaćeni područjem primjene članaka 53. i 54. Sporazuma, relevantni se promet utvrđuje uzimajući u obzir sve proizvode i usluge predviđene člankom 2.

PROTOKOL 23.

o suradnji između nadzornih tijela (članak 58.)

OPĆA NAČELA

Članak 1.

Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a razmjenjuju podatke i međusobno se savjetuju o pitanjima opće politike na zahtjev nekog od nadzornih tijela.

Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a, u skladu sa svojim internim pravilima, poštujući članak 56. Sporazuma i Protokol 22. te autonomiju obiju strana u njihovim odlukama, surađuju prilikom rješavanja pojedinačnih slučajeva iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3., kako je predviđeno u niže navedenim odredbama.

Za potrebe ovog Protokola, pojam „područje nadzornog tijela” znači za Komisiju EZ-a, državno područje država članica EZ-a na koje se primjenjuje, ovisno o slučaju, Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice ili Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, prema uvjetima navedenima u tim Ugovorima, a za Nadzorno tijelo EFTA-e, državna područja država EFTA-e na koje se primjenjuje Sporazum.

POČETNA FAZA POSTUPKA

Članak 2.

U slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a bez neopravdanog kašnjenja međusobno si prosljeđuju prijave i pritužbe ako nije očigledno da su upućene na oba nadzorna tijela. Također se međusobno obavješćuju prilikom pokretanja postupaka po službenoj dužnosti.

Nadzorno tijelo koje je primilo informacije kako je predviđeno u prvom podstavku može o njima iznijeti svoje komentare u roku od 40 radnih dana od njihovog primitka.

Članak 3.

Nadležno nadzorno tijelo, u slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, savjetuje se s drugim nadležnim tijelom prilikom:

objavljivanja svoje namjere davanja negativnog mišljenja,

objavljivanja svoje namjere donošenja odluke glede primjene članka 53. stavka 3., ili

upućivanja dotičnim poduzetnicima ili udruženjima poduzetnicima svoje iznošenje prigovora.

Drugo nadzorno tijelo može iznijeti svoje komentare unutar rokova navedenih prilikom gore navedenih objavljivanja ili iznošenja prigovora.

Zapažanja dobivena od dotičnih poduzetnika ili trećih strana prosljeđuju se drugom nadzornom tijelu.

Članak 4.

U slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, nadležno nadzorno tijelo prosljeđuje drugom nadzornom tijelu službene dopise o zatvaranju predmeta ili odbijanju pritužbe.

Članak 5.

U slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, nadležno nadzorno tijelo poziva drugo nadzorno tijelo da, preko svojih predstavnika, prisustvuje raspravama dotičnih poduzetnika. Poziv se također odnosi i na države koje su pod nadležnošću drugog nadzornog tijela.

SAVJETODAVNI ODBORI

Članak 6.

U slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, nadležno nadzorno tijelo pravovremeno izvješćuje drugo nadzorno tijelo o datumu sastajanja Savjetodavnog odbora i prosljeđuje odgovarajuću dokumentaciju.

Svi dokumenti proslijeđeni u tu svrhu od drugog nadzornog tijela predočuju se Savjetodavnom odboru nadzornog tijela nadležnog za donošenje odluke o slučaju u skladu s člankom 56. zajedno s materijalom koji razašilja to nadzorno tijelo.

Svako nadzorno tijelo i države koje spadaju pod njegovu nadležnost imaju pravo sudjelovati u radu Savjetodavnih odbora drugog nadzornog tijela i u njemu izražavati svoja mišljenja; međutim, nemaju pravo glasa.

ZAHTJEV ZA DOKUMENTIMA I PRAVO IZNOŠENJA ZAPAŽANJA

Članak 7.

U slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, nadzorno tijelo koje nije nadležno za donošenje odluke o slučaju u skladu s člankom 56. može, u svim fazama postupka, zatražiti preslike najvažnijih dokumenata pohranjenih kod nadležnog nadzornog tijela u svrhu uspostave postojanja povreda članaka 53. i 54. ili dobivanja negativnog mišljenja ili izuzeća, te nadalje može, prije donošenja konačne odluke, iznijeti sva zapažanja koje smatra primjerenim.

ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Članak 8.

1.   Prilikom upućivanja zahtjeva za informacijama poduzetniku ili udruženju poduzetnika smještenih na području drugog nadzornog tijela, nadležno nadzorno tijelo, kako je određeno u članku 56. Sporazuma, istodobno prosljeđuje presliku zahtjeva drugom nadzornom tijelu.

2.   Ako poduzetnik ili udruženje poduzetnika ne dostavi tražene informacije u roku koji je odredilo nadležno nadzorno tijelo, ili dostavi nepotpune informacije, nadležno nadzorno tijelo odlukom zahtijeva dostavljanje informacija. U slučaju poduzetnika ili udruženja poduzetnika smještenih unutar područja drugog nadzornog tijela, nadležno nadzorno tijelo prosljeđuje presliku te odluke drugom nadzornom tijelu.

3.   Na zahtjev nadležnog nadzornog tijela, kako je definirano u članku 56. Sporazuma, drugo nadležno tijelo, u skladu sa svojim internim pravilima, provodi istrage unutar svojeg područja u slučajevima kada nadležno nadzorno tijelo, koje to zahtijeva, smatra nužnim.

4.   Nadležno nadzorno tijelo ima pravo preko svojih predstavnika prisustvovati i aktivno sudjelovati u istragama koje provodi drugo nadzorno tijelo u pogledu stavka 3.

5.   Sve informacije dobivene tijekom takvih istraga na zahtjev se prosljeđuju nadzornom tijelu koje je istrage zatražilo odmah nakon njihovog okončanja.

6.   Kada nadležno nadzorno tijelo, u slučajevima iz članka 56. stavka 1. točaka (b) i (c), stavka 2. druge rečenice i stavka 3. Sporazuma, provodi istrage unutar svojeg područja, izvješćuje drugo nadzorno tijelo o izvršenoj provedbi takvih istraga i, na zahtjev, prosljeđuje, tom tijelu odgovarajuće rezultate istraga.

Članak 9.

1.   Informacije dobivene kao rezultat primjene ovog Protokola koriste se samo u svrhu postupaka temeljem članaka 53. i 54. Sporazuma.

2.   Komisija EZ-a, Nadzorno tijelo EFTA-e, nadležna tijela država članica EZ-a i država EFTA-e te njihovi dužnosnici i drugi službenici ne smiju objavljivati informacije koje su prikupili kao rezultat primjene ovog Protokola i koje su po svojoj prirodi obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne.

3.   Pravila o poslovnoj tajni i ograničenoj uporabi informacija predviđenih Sporazumom ili zakonodavstvom ugovornih strana ne sprječavaju razmjenu informacija kako je navedeno u ovom Protokolu.

Članak 10.

1.   Poduzetnici, u slučajevima obavijesti o sporazumima, upućuju prijavu nadležnom nadzornom tijelu u skladu s člankom 56. Sporazuma. Pritužbe se mogu uputiti bilo kojem nadzornom tijelu.

2.   Prijave ili pritužbe upućene nadzornom tijelu koje, sukladno članku 56., nije nadležno za donošenje odluke o određenom slučaju, prosljeđuju se bez odlaganja nadležnom nadzornom tijelu.

3.   Ako, prilikom pripreme ili započinjanja postupaka po službenoj dužnosti, postane očigledno da je drugo nadzorno tijelo nadležno za donošenje odluke o slučaju u skladu s člankom 56. Sporazuma, taj se slučaj prosljeđuje nadležnom nadzornom tijelu.

4.   Čim je slučaj proslijeđen drugom nadzornom tijelu kako je predviđeno u stavcima 2. i 3., ponovno prosljeđivanje slučaja nije dozvoljeno. Do prosljeđivanja slučaja ne smije doći nakon objavljivanja namjere o davanju negativnog mišljenja, objavljivanja namjere donošenja odluke glede primjene članka 53. stavka 3. Sporazuma, upućivanja poduzetnicima ili dotičnim udruženjima poduzetnika prigovora ili upućivanja dopisa podnositelju zahtjeva o nepostojanju utemeljenih razloga za nastavljanje s pritužbom.

Članak 11.

Datum podnošenja zahtjeva ili prijave je datum kada ga/ju je zaprimila Komisija EZ-a ili Nadzorno tijelo EFTA-e, bez obzira na to koji je od njih nadležan donositi odluku o slučaju temeljem članka 56. Sporazuma. Međutim, ako su zahtjev ili prijava poslani preporučenom poštom, smatraju se zaprimljenima s datumom označenim na poštanskoj marki na mjestu slanja.

JEZICI

Članak 12.

Poduzetnici se imaju pravo komunicirati s Nadzornim tijelom EFTA-e i Komisijom EZ-a na službenom jeziku države EFTA-e ili Europske zajednice koji odaberu u pogledu prijava, zahtjeva i pritužbi. To se također odnosi na sve faze postupka, bilo da je pokrenut nakon prijave, zahtjeva ili pritužbe, ili ga je po službenoj dužnosti pokrenulo nadležno nadzorno tijelo.

PROTOKOL 24.

o suradnji u području kontrole koncentracija

OPĆA NAČELA

Članak 1.

1.   Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a razmjenjuju podatke i međusobno se savjetuju o pitanjima opće politike na zahtjev nekog od nadzornih tijela.

2.   U slučajevima iz članka 57. stavka 2. točke (a) Sporazuma, Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e surađuju prilikom postupanja s koncentracijama kako je predviđeno u niže navedenih odredbama.

3.   Za potrebe ovog Protokola, pojam „područje nadzornog tijela” znači za Komisiju EZ-a, državno područje država članica EZ-a na koje se primjenjuje, ovisno o slučaju, Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice ili Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, prema uvjetima navedenima u tim Ugovorima, a za Nadzorno tijelo EFTA-e, državna područja država EFTA-e na koje se primjenjuje Sporazum.

Članak 2.

1.   Do suradnje, sukladno odredbama navedenim u ovom Protokolu, dolazi ako:

(a)

kombinirani promet dotičnih poduzetnika na državnom području država EFTA-e iznosi 25 posto ili više od njihovog ukupnog prometa unutar područja obuhvaćenog Sporazumom; ili

(b)

svaki od barem dvaju dotičnih poduzetnika ima promet veći od 250 milijuna ECU-a na državnom području država EFTA-e; ili

(c)

je koncentracija sklona stvaranju ili jačanju vladajućeg položaja što bi za posljedicu imalo značajno sprječavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na državnim područjima država EFTA-e ili njihovom značajnom dijelu.

2.   Do suradnje također dolazi ako:

(a)

koncentracija prijeti stvaranju ili jačanju vladajućeg položaja što bi za posljedicu imalo značajno sprječavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na tržištu unutar države EFTA-e, koje pokazuje sve značajke posebnog tržišta, bez obzira na to radi li se o značajnom dijelu područja obuhvaćenog ovim Sporazumom ili ne, ili

(b)

država EFTA-e želi donijeti mjere za zaštitu legitimnih interesa kako je navedeno u članku 7.

POČETNA FAZA POSTUPKA

Članak 3.

1.   Komisija EZ-a prosljeđuje Nadzornom tijelu EFTA-e preslike obavijesti o slučajevima iz članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (a) u roku od tri radna dana i, što prije, preslike najvažnijih dokumenata koji su podneseni Komisiji EZ-a ili ih je ona izdala.

2.   Komisija EZ-a provodi postupke navedene za provedbu članka 57. Sporazuma u bliskoj i stalnoj vezi s Nadzornim tijelom EFTA-e. Nadzorno tijelo EFTA-e i države EFTA-e mogu izraziti svoja stajališta o tim postupcima. Za potrebe članka 6. ovog Protokola, Komisija EZ-a dobiva informacije od nadležnog tijela dotične države EFTA-e i daje joj mogućnost obznanjivanja njenih gledišta u svakoj fazi postupka do donošenja odluke sukladno tom članku. U tom cilju, Komisija EZ-a daje pristup dokumentaciji.

RASPRAVE

Članak 4.

U slučajevima iz članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (a), Komisija EZ-a poziva Nadzorno tijelo EFTA-e da, preko svojih predstavnika, prisustvuje raspravama dotičnih poduzetnika. Države EFTA-e mogu isto tako, preko svojih predstavnika, sudjelovati na tim raspravama.

SAVJETODAVNI ODBOR EZ-a ZA KONCENTRACIJE

Članak 5.

1.   U slučajevima iz članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (a), Komisija EZ-a pravovremeno izvješćuje Nadzorno tijelo EFTA-e o datumu sastajanja Savjetodavnog odbora EZ-a za koncentracije i prosljeđuje odgovarajuću dokumentaciju.

2.   Svi dokumenti proslijeđeni u tu svrhu od Nadzornog tijela EFTA-e, uključujući dokumente koji potječu od država EFTA-e, predočuju se Savjetodavnom odboru EZ-a za koncentracije zajedno s drugom odgovarajućom dokumentacijom koju šalje Komisija EZ-a.

3.   Nadzorno tijelo EFTA-e i države EFTA-e imaju pravo sudjelovati u radu Savjetodavnog odbora EZ-a za koncentracije i u njemu izražavati svoja mišljenja; međutim, nemaju pravo glasa.

PRAVA POJEDINAČNIH DRŽAVA

Članak 6.

1.   Komisija EZ-a može, putem odluke priopćene bez odlaganja dotičnim poduzetnicima, nadležnim tijelima država članica EZ-a i Nadzornom tijelu EFTA-e, uputiti prijavljenu koncentraciju državi EFTA-e ako koncentracija prijeti stvaranju ili jačanju vladajućeg položaja što bi za posljedicu imalo značajno sprječavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na tržištu unutar te države, koje pokazuje sve značajke posebnog tržišta, bez obzira na to radi li se o značajnom dijelu područja obuhvaćenog ovim Sporazumom ili ne.

2.   U slučajevima iz stavka 1., svaka država EFTA-e može podnijeti žalbu Europskom sudu, na istoj osnovi i pod istim uvjetima kao i država članica EZ-a temeljem članka 173. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, i posebno zahtijevati primjenu privremenih mjera, u svrhu primjene njenog nacionalnog prava tržišnog natjecanja.

Članak 7.

1.   Neovisno o isključivoj nadležnosti Komisije EZ-a o postupanju s koncentracijama dimenzije Zajednice kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ-a) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 395, 30.12.1989., str. 1., kako je ispravljena u SL L 257, 21.9.1990., str. 13.), države EFTA-e mogu poduzeti odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa, osim onih uzetih u obzir u skladu s gornjom uredbom i sukladnih općim načelima i drugim odredbama predviđenima, izravno ili neizravno, temeljem Sporazuma.

2.   Sigurnost javnosti, mnoštvo medija i razborita pravila smatraju se legitimnim interesima u smislu stavka 1.

3.   Svaki drugi javni interes mora se priopćiti Komisiji EZ-a, a Komisija EZ-a ga priznaje nakon procjene njegove sukladnosti s općim načelima i drugim odredbama predviđenima, izravno ili neizravno, temeljem Sporazuma prije možebitnog poduzimanja gore navedenih mjera. Komisija EZ-a izvješćuje Nadzorno tijelo EFTA-e i dotičnu državu EFTA-e o svojoj odluci u roku od mjesec dana od tog priopćenja.

ADMINISTRATIVNA POMOĆ

Članak 8.

1.   U obavljanju dužnosti koje su joj dodijeljene radi provedbe članka 57., Komisija EZ-a može dobiti sve potrebne informacije od Nadzornog tijela EFTA-e i država EFTA-e.

2.   Prilikom upućivanja zahtjeva za informacijama osobi, poduzetniku ili udruženju poduzetnika smještenih unutar područja Nadzornog tijela EFTA-e, Komisija EZ-a istodobno prosljeđuje presliku zahtjeva Nadzornom tijelu EFTA-e.

3.   Ako takve osobe, poduzetnici ili udruženja poduzetnika ne dostave tražene informacije unutar roka koji odredi Komisija EZ-a, ili dostave nepotpune informacije, Komisija EZ-a odlukom zahtijeva dostavljanje informacija i prosljeđuje presliku te odluke Nadzornom tijelu EFTA-e.

4.   Na zahtjev Komisije EZ-a, Nadzorno tijelo EFTA-e provodi istrage na svojem području.

5.   Komisija EZ-a ima pravo preko svojih predstavnika prisustvovati i aktivno sudjelovati u istragama koje se provode sukladno stavku 4.

6.   Sve informacije dobivene tijekom takvih istraga, na zahtjev se prosljeđuju Komisiji EZ-a odmah po njihovom završetku.

7.   Kada Komisija EZ-a provodi istrage unutar područja Zajednice, izvješćuje, u vezi sa slučajevima iz članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (a), Nadzorno tijelo EFTA-e o izvršenoj provedbi takvih istraga te na zahtjev prosljeđuje, na odgovarajući način, određene rezultate istraga.

POSLOVNA TAJNA

Članak 9.

1.   Informacije dobivene kao rezultat primjene ovog Protokola koriste se samo u svrhu postupaka temeljem članka 57. Sporazuma.

2.   Komisija EZ-a, Nadzorno tijelo EFTA-e, nadležna tijela država članica EZ-a i država EFTA-e, te njihovi dužnosnici i drugi službenici ne smiju objavljivati informacije koje su prikupili kao rezultat primjene ovog Protokola i koje su po svojoj prirodi obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne.

3.   Pravila o poslovnoj tajni i ograničenoj primjeni informacija predviđenih Sporazumom ili zakonodavstvom ugovornih strana ne smiju sprječavati razmjenu i primjenu informacija kako je navedeno u ovom Protokolu.

PRIJAVE

Članak 10.

1.   Poduzetnici upućuju svoje prijave nadležnom nadzornom tijelu u skladu s člankom 57. stavkom 2. Sporazuma.

2.   Prijave ili pritužbe upućene tijelu koje, sukladno članku 57. Sporazuma, nije nadležno za donošenje odluka o određenom slučaju, prosljeđuju se bez odlaganja nadležnom nadzornom tijelu.

Članak 11.

Datum podnošenja prijave je datum kada ju je zaprimilo nadležno nadzorno tijelo.

Datum podnošenja prijave je datum kada ju je zaprimila Komisija EZ-a ili Nadzorno tijelo EFTA-e, ako je slučaj prijavljen u skladu s provedbenim pravilima temeljem članka 57. Sporazuma, ali spada pod članak 53.

JEZICI

Članak 12.

1.   Poduzetnici imaju pravo, u pogledu prijava, komunicirati s Nadzornim tijelom EFTA-e i Komisijom EZ-a na službenom jeziku države EFTA-e ili jeziku Zajednice koji odaberu. To se također odnosi na sve faze postupka.

2.   Ako poduzetnici odaberu obratiti se nadzornom tijelu na jeziku koji nije jedan od službenih jezika država koje su pod nadležnošću toga tijela, niti radni jezik toga tijela, istodobno dopunjavaju svu dokumentaciju prijevodom na službenom jeziku toga tijela.

3.   Kad se radi o poduzetnicima koji nisu strane u prijavi, oni isto tako imaju pravo da im se Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a obrate na odgovarajućem službenom jeziku države EFTA-e ili Zajednice ili na radnom jeziku tih tijela. Ako se odluče obratiti nadzornom tijelu na jeziku koji nije jedan od službenih jezika država koje su pod nadležnošću toga tijela, niti radni jezik toga tijela, primjenjuje se stavak 2.

4.   Jezik koji je odabran za prijevod određuje jezik na kojem se nadležno tijelo može obraćati poduzetnicima.

ROKOVI I DRUGA PROCEDURALNA PITANJA

Članak 13.

U vezi s rokovima i drugim proceduralnim odredbama, pravila o provedbi članka 57. Sporazuma također se primjenjuju u svrhu suradnje između Komisije EZ-a i Nadzornog tijela EFTA-e i država EFTA-e, osim ako je ovim Protokolom drukčije predviđeno.

PRIJELAZNO PRAVILO

Članak 14.

Članak 57. Sporazuma ne primjenjuje se ni na jednu koncentraciju koja je predmet sporazuma ili prijave ili kada je kontrola stečena prije datuma stupanja Sporazuma na snagu. Ni u kojem slučaju ne smije se primjenjivati na koncentraciju s obzirom na koju je nacionalno tijelo nadležno za tržišno natjecanje već započelo postupak prije toga datuma.

PROTOKOL 25.

o tržišnom natjecanju u vezi s ugljenom i čelikom

Članak 1.

1.   Zabranjuju se svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje s obzirom na određene proizvode iz Protokola 14. koji mogu negativno utjecati na trgovinu između ugovornih strana nastojeći izravno ili neizravno spriječiti, ograničiti ili narušiti uobičajeno tržišno natjecanje unutar područja obuhvaćenog Sporazumom, a osobito oni koji nastoje:

(a)

odrediti ili utvrditi cijene,

(b)

ograničiti ili nadzirati proizvodnju, tehnički razvoj ili ulaganje,

(c)

dijeliti tržišta, proizvode, klijente ili izvore opskrbe.

2.   Međutim, nadležno nadzorno tijelo, kako je predviđeno člankom 56. Sporazuma, odobrava sporazume o specijalizaciji ili sporazume o zajedničkoj kupnji ili zajedničkoj prodaji s obzirom na proizvode iz stavka 1., ako ustanovi da:

(a)

će takva specijalizacija ili takva zajednička kupnja ili zajednička prodaja doprinijeti značajnom poboljšanju u proizvodnji ili distribuciji tih proizvoda;

(b)

je predmetni sporazum bitan za postizanje tih rezultata i nije ništa više ograničavajući nego što je u tu svrhu nužno, i

(c)

da se sporazumom ne mogu dotičnim poduzetnicima davati ovlasti za utvrđivanje cijena, ili nadziranje ili ograničavanje proizvodnje ili stavljanje na tržište, značajnog dijela predmetnih proizvoda unutar područja obuhvaćenog Sporazumom, ili za njihovu zaštitu od učinkovitog tržišnog natjecanja od drugih poduzetnika unutar područja obuhvaćenog Sporazumom.

Ako nadležno nadzorno tijelo ustanovi da su određeni sporazumi isključivo analogni po prirodi i utječu na one gore navedene, posebice uzimajući u obzir činjenicu da se ovaj stavak odnosi na distribucijske poduzetnike, također ih odobrava kada se uvjeri da zadovoljavaju iste zahtjeve.

3.   Svaki sporazum ili odluka zabranjeni prema stavku 1. automatski su ništavi i na njih se ne smije pozivati na bilo kojem sudu u državama članicama EZ-a ili državama EFTA-e.

Članak 2.

1.   Svaka transakcija zahtijeva prethodno odobrenje nadležnog nadzornog tijela, kako je predviđeno člankom 56. Sporazuma, podložno odredbama stavka 3. ovog članka, ako sama po sebi ima izravni ili neizravni utjecaj dovođenja do, unutar područja obuhvaćenog Sporazumom, kao posljedice djelovanja neke osobe ili poduzetnika ili skupine osoba ili poduzetnika, koncentracije između poduzetnika od kojih je barem jedan obuhvaćen člankom 3., koja može utjecati na trgovinu između ugovornih strana, bilo da se transakcija odnosi na jedan proizvod ili niz različitih proizvoda, i bez obzira na to provodi li se spajanjem, kupnjom dionica ili dijelova poduzetnika ili imovine, zajmom, ugovorom ili nekim drugim načinom kontrole.

2.   Nadležno nadzorno tijelo, kako je predviđeno člankom 56. Sporazuma, daje odobrenje iz stavka 1. ako ustanovi da predložena transakcija dotičnim osobama ili poduzetnicima neće dati, s obzirom na proizvod ili proizvode unutar njegove nadležnosti, ovlasti za:

utvrđivanje cijena, nadziranje ili ograničavanje proizvodnje ili distribucije ili ometanje učinkovitog tržišnog natjecanja u značajnom dijelu tržišta tih proizvoda, ili

izbjegavanje pravila tržišnog natjecanja ustanovljenih temeljem ovog Sporazuma, osobito stvaranjem lažno povlaštenog položaja koji uključuje znatnu prednost pristupu zalihama ili tržištima.

3.   Klase transakcija mogu se, u pogledu veličine dotične imovine ili poduzetnika, uzetih sukladno vrsti koncentracije koju treba provesti, izuzeti iz zahtjeva za prethodnim odobrenjem.

4.   Ako nadležno nadzorno tijelo, kako je predviđeno člankom 56. Sporazuma, ustanovi da javni ili privatni poduzetnici koji, pravno ili stvarno, imaju ili stječu na tržištu za jedan od proizvoda unutar svoje nadležnosti, vladajući položaj koji ih štiti od učinkovitog tržišnog natjecanja u znatnom dijelu područja obuhvaćenog ovim Sporazumom, koriste taj položaj u svrhe protivne ciljevima ovog Sporazuma i ako takva zlouporaba može utjecati na trgovinu između ugovornih strana, daje im, prema potrebi, takve preporuke kako bi se spriječilo korištenje toga položaja u tolikoj mjeri.

Članak 3.

Za potrebe članaka 1. i 2., kao i u svrhu informacija potrebnih za njihovu primjenu i postupka u vezi s njima, „poduzetnik” znači svaki poduzetnik koji se bavi proizvodnjom u industriji ugljena ili čelika unutar područja obuhvaćenog Sporazumom, te svaki poduzetnik ili agencija koji se redovito bave distribucijom, osim prodaje, domaćim potrošačima ili malom obrtništvu.

Članak 4.

Prilog XIV. Sporazuma sadrži posebne odredbe kojima se provode načela navedena u člancima 1. i 2.

Članak 5.

Nadzorno tijelo EFTA-e i Komisija EZ-a osiguravaju primjenu načela navedenih u člancima 1. i 2. ovog Protokola u skladu s odredbama kojima se provode članci 1. i 2. kako je sadržano u Protokolu 21. i Prilogu XIV. Sporazuma.

Članak 6.

O pojedinačnim slučajevima iz članka 1. i 2. ovog Protokola odlučuje Komisija EZ-a ili Nadzorno tijelo EFTA-e u skladu s člankom 56. Sporazuma.

Članak 7.

S ciljem razvoja i održavanja jedinstvenog nadzora nad čitavim Europskim gospodarskim prostorom u području tržišnog natjecanja, te u tu svrhu promicanja homogene provedbe, primjene i tumačenja odredaba Sporazuma, nadležna tijela međusobno surađuju u skladu s odredbama navedenima u Protokolu 23.

PROTOKOL 26.

o ovlastima i dužnostima Nadzornog tijela EFTA-e u području državne potpore

Vidjeti: Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 164/2001 od 11. prosinca 2001. (SL L 65, 7.3.2002., str. 46).

PROTOKOL 27.

o suradnji u području državnih potpora

S ciljem osiguravanja ujednačene provedbe, primjene i tumačenja pravila o državnim potporama na čitavom području ugovornih strana, kao i zajamčivanja njihovog usklađenog razvoja, Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e pridržavaju se sljedećih pravila:

(a)

razmjena informacija i mišljenja o pitanjima opće politike poput provedbe, primjene i tumačenja pravila o državnim potporama navedenih u Sporazumu odvija se periodički ili na zahtjev nekog nadzornog tijela;

(b)

Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e periodički pripremaju ispitivanja o državnim potporama u svojim odnosnim državama. Takva su ispitivanja dostupna drugom nadzornom tijelu;

(c)

ako je postupak iz članka 93. stavka 2. prvog i drugog podstavka Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice ili odgovarajući postupak naveden u sporazumu između država EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela EFTA-e otvoren za programe i slučajeve državnih potpora, Komisija EZ-a ili Nadzorno tijelo EFTA-e šalju obavijest drugom nadzornom tijelu, kao i zainteresiranim stranama da dostave svoje komentare;

(d)

nadzorna tijela se međusobno izvješćuju o svim odlukama čim se one donesu;

(e)

nadležna nadzorna tijela objavljuju otvaranje postupka iz točke (c) i odluke iz točke (d);

(f)

neovisno o odredbama ovog Protokola, Komisija EZ-a i Nadzorno tijelo EFTA-e dostavljaju, na zahtjev drugog nadzornog tijela, informacije na osnovi pojedinačnih slučajeva i razmjenjuju mišljenja o pojedinačnim programima i slučajevima državnih potpora;

(g)

s informacijama dobivenima u skladu s točkom (f) postupa se kao s povjerljivima.

PROTOKOL 28.

o intelektualnom vlasništvu

Članak 1.

Suština zaštite

1.   Za potrebe ovog Protokola, pojam „intelektualno vlasništvo” obuhvaća zaštitu industrijskog i trgovačkog vlasništva kako je obuhvaćeno člankom 13. Sporazuma.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog Protokola i Priloga XVII., ugovorne stranke, po stupanju Sporazuma na snagu, usklađuju svoje zakonodavstvo o intelektualnom vlasništvu kako bi ga učinile sukladnim načelima slobodnog protoka robe i usluga i s razinom zaštite intelektualnog vlasništva postignutom u pravu Zajednice, uključujući razinu provedbe tih prava.

3.   Podložno proceduralnim odredbama Sporazuma i ne dovodeći u pitanje odredbe ovog Protokola i Priloga XVII., države EFTA-e usklađuju, na zahtjev i nakon savjetovanja između ugovornih stranaka, svoje zakonodavstvo o intelektualnom vlasništvu kako bi, po potpisivanju Sporazuma, dostigle najmanje razinu zaštite intelektualnog vlasništva koja prevladava u Zajednici.

Članak 2.

Iscrpljivanje prava

1.   U mjeri u kojoj se to iscrpljivanje rješava kroz mjere ili sudsku praksu Zajednice, ugovorne strane osiguravaju takvo iscrpljivanje prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice. Ne dovodeći u pitanje budući razvoj sudske prakse, ova se odredba tumači u skladu sa značenjem ustanovljenim u odgovarajućim presudama Suda Europskih zajednica donesenima prije potpisivanja Sporazuma.

2.   U odnosu na patentna prava, ova odredba stupa na snagu najkasnije godinu dana nakon stupanja Sporazuma na snagu.

Članak 3.

Patenti Zajednice

1.   Ugovorne se strane obvezuju uložiti svoje najveće napore kako bi u roku od tri godine nakon stupanja na snagu sporazuma koji se odnosi na patente Zajednice (89/695/EEZ), zaključile pregovore s ciljem sudjelovanja država EFTA-e u tom sporazumu. Međutim, za Island taj datum neće nastupiti prije 1. siječnja 1998.

2.   Posebni uvjeti za sudjelovanje država EFTA-e u sporazumu koji se odnosi na patente Zajednice (89/695/EEZ) podliježu budućim pregovorima.

3.   Zajednica se obvezuje, nakon stupanja na snagu sporazuma koji se odnosi na patente Zajednice, pozvati one države EFTA-e koje to zatraže, da stupe u pregovore, u skladu s člankom 8. sporazuma koji se odnosi na patente Zajednice, pod uvjetom da pored toga poštuju odredbe stavaka 4. i 5.

4.   Države EFTA-e u svojim se zakonodavstvima pridržavaju temeljnih odredaba Europske patentne konvencije od 5. listopada 1973.

5.   U pogledu mogućnosti patentiranja farmaceutskih i prehrambenih proizvoda, Finska se pridržava odredaba stavka 4. do 1. siječnja 1995. U pogledu mogućnosti patentiranja farmaceutskih proizvoda, Island se pridržava odredaba stavka 4. do 1. siječnja 1997. Međutim, Zajednica ne upućuje poziv kako je navedeno u stavku 3. Finskoj, odnosno Islandu prije tih datuma.

6.   Neovisno o članku 2., nositelj ili korisnik patenta proizvoda navedenog u stavku 5. evidentiran kod ugovorne strane u trenutku kada se patent proizvoda nije mogao dobiti u Finskoj ili Islandu za taj proizvod, može se pozvati na prava dodijeljena tim patentom s ciljem sprječavanja uvoza i stavljanja na tržište tog proizvoda na području ugovornih strana kada taj proizvod uživa zaštitu patenta čak i ako je on taj proizvod plasirao na tržište u Finskoj ili Islandu po prvi put ili je to učinjeno uz njegov pristanak.

Na ovo se pravo može pozvati kad je riječ o proizvodima iz stavka 5. do isteka druge godine nakon što su Finska, odnosno Island, omogućili patentiranje tih proizvoda.

Članak 4.

Poluvodički proizvodi

1.   Ugovorne stranke imaju pravo donošenja odluka o proširenju pravne zaštite topografija poluvodičkih proizvoda na osobe koje nemaju koristi od prava na zaštitu sukladno odredbama ovog Sporazuma i koje dolaze iz neke treće zemlje ili područja koji nije ugovorna stranka ovog Sporazuma. Ugovorne stranke mogu također sklapati sporazume u tu svrhu.

2.   Dotična ugovorna stranka nastoji, kada se pravo na zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda proširuje na neugovornu stranu, osigurati da će dotična neugovorna strana dodijeliti pravo na zaštitu drugim ugovornim stranama ovog Sporazuma pod uvjetima istovjetnima onima koji su dodijeljeni dotičnoj ugovornoj strani.

3.   Sve ugovorne strane priznaju i poštuju proširenje prava prenesenih usporednim ili istovjetnim sporazumima ili dogovorima ili istovjetnim odlukama između nekih od ugovornih strana i trećih zemalja.

4.   U pogledu stavaka od 1. do 3. primjenjuju se postupci dobivanja općih informacija, savjetovanja i rješavanja sporova iz ovog Sporazuma.

5.   U slučaju da se između neke od ugovornih strana i treće države pojave nesuglasice, neodgodivo dolazi do održavanja savjetovanja kako je navedeno u stavku 4. u vezi s naznakama takvog razilaženja za nastavak slobodnog protoka roba temeljem ovog Sporazuma. Kadgod se usvaja takav sporazum, dogovor ili odluka, unatoč postojećem neslaganju između Zajednice i neke druge dotične ugovorne strane, primjenjuje se dio VII. ovog Sporazuma.

Članak 5.

Međunarodne konvencije

1.   Ugovorne stranke se obvezuju da će prije 1. siječnja 1995. pristupiti sljedećim multilateralnim konvencijama o industrijskom, intelektualnom i trgovačkom vlasništvu:

(a)

Pariškoj konvenciji za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt iz 1967.);

(b)

Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt iz 1971.);

(c)

Međunarodnoj konvenciji za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.);

(d)

Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum o Međunarodnoj registraciji žigova (Madrid, 1989.);

(e)

Nicanskom sporazumu o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen 1979.);

(f)

Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (1980.);

(g)

Ugovoru o suradnji na području patenata (1984.).

2.   Za pristupanje Finske, Irske i Norveške Protokolu koji se odnosi na Madridski sporazum, datum naveden u stavku 1. zamjenjuje se 1. siječnjem 1996., odnosno za Island 1. siječnjem 1997.

3.   Nakon stupanja na snagu ovog Protokola ugovorne se stranke u svojem domaćem zakonodavstvu pridržavaju temeljnih odredaba konvencija navedenih u stavku 1. točkama od (a) do (c). Međutim, Irska usklađuje svoje domaće zakonodavstvo s temeljnim odredbama Bernske konvencije do 1. siječnja 1995.

Članak 6.

Pregovori o Općem sporazumu o carinama i trgovini

Ugovorne strane suglasne su da će, ne dovodeći u pitanje nadležnost Zajednice i njezinih država članica po pitanju intelektualnog vlasništva, poboljšati režim uspostavljen Sporazumom s obzirom na intelektualno vlasništvo u svjetlu rezultata Urugvajskog kruga pregovora.

Članak 7.

Uzajamna razmjena informacija i savjetovanje

Ugovorne strane obvezuju se da će se međusobno izvještavati u kontekstu djelovanja u okviru međunarodnih organizacija i u kontekstu sporazuma koji se odnose na intelektualno vlasništvo.

Ugovorne strane također se obvezuju da će, u područjima obuhvaćenima mjerom usvojenom u pravu Zajednice, na zahtjev obaviti prethodna savjetovanja u gore navedenom okviru i kontekstima.

Članak 8.

Prijelazne odredbe

Ugovorne stranke suglasne su stupiti u pregovore kako bi omogućile potpuno sudjelovanje zainteresiranih država EFTA-e u budućim mjerama o intelektualnom vlasništvu, koje bi se mogle usvojiti u pravu Zajednice.

Ako se takve mjere donesu prije stupanja Sporazuma na snagu, pregovori o sudjelovanju u takvim mjerama započinju prvom mogućom prilikom.

Članak 9.

Nadležnost

Odredbe ovog Protokola ne dovode u pitanje nadležnost Zajednice i njezinih država članica u pitanjima intelektualnog vlasništva.

PROTOKOL 29.

o strukovnom osposobljavanju

S ciljem promicanja kretanja mladih ljudi unutar EGP-a, ugovorne strane su suglasne ojačati svoju suradnju u području strukovnog osposobljavanja i nastojati poboljšati uvjete za studente koji žele studirati u nekoj državi EGP-a koja nije njihova vlastita. U tom kontekstu slažu se da odredbe Sporazuma o pravu boravišta za studente ne mijenja mogućnosti pojedinačnih ugovornih stranaka, koje su postojale prije stupanja Sporazuma na snagu, u pogledu školarina koje se naplaćuju stranim studentima.

PROTOKOL 30.

o posebnim odredbama u pogledu organizacije suradnje u području statistike

1.   Osniva se konferencija predstavnika nacionalnih statističkih organizacija ugovornih stranaka, Statističkog ureda Europskih zajednica (Eurostat) i Ureda statističkog savjetnika država EFTA-e (OSA EFTA). Konferencija usmjerava statističku suradnju, razvija programe i postupke za statističku suradnju u bliskoj suradnji s onima Zajednice te prati njihovu provedbu.

2.   Države EFTA-e, od stupanja Sporazuma na snagu, sudjeluju u okviru planova prioritetnih djelovanja u području statističkih informacija (1).

Države EFTA-e financijski podupiru takva djelovanja u skladu sa člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma i njegovim financijskim odredbama.

Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u radu odbora EZ-a koji pomažu Komisiji EZ-a u rukovođenju ili razvoju takvih djelovanja u mjeri u kojoj su predmeti koji se rješavaju obuhvaćeni Sporazumom.

3.   Statističke informacije od država EFTA-e u vezi s pitanjima iz Sporazuma usklađuje OSA EFTA, te se putem tog ureda prosljeđuju Eurostatu. Pohranjivanje i obrada podataka vrši se unutar Eurostata.

4.   Eurostat i OSA EFTA osiguravaju da se statistički podaci EGP-a prenesu različitim korisnicima i javnosti.

5.   Države EFTA-e pokrivaju dodatne troškove koje je Eurostat imao zbog pohranjivanja, obrade i širenja podataka od njihovih zemalja u skladu s odredbama Sporazuma. Te iznose periodički određuje Zajednički odbor EGP-a.

6.   Povjerljivi statistički podaci mogu se koristiti samo u statističke svrhe.


(1)  Tj. budućih planova slične naravi utvrđenih Uredbom Vijeća 389 Y 0628 (01) od 19. lipnja 1989. o provedbi plana prioritetnih djelovanja u području statističkih informacija: Statistički program Europskih zajednica od 1989. do 1992. (SL C 161, 28.6.1989., str. 1.).

PROTOKOL 31.

o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

Članak 1.

Istraživanja i tehnološki razvoj

1.

(a)

Države EFTA-e, od stupanja Sporazuma na snagu, sudjeluju u provedbi Okvirnog programa aktivnosti Zajednice u području istraživanja i tehnološkog razvoja (od 1990. do 1994.) (1) kroz sudjelovanje u njegovim posebnim programima.

(b)

Države EFTA-e financijski podupiru aktivnosti navedene u podstavku (a) u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma.

(c)

Slijedom podstavka (b) države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u radu odbora EZ-a koji pomažu Komisiji EZ-a u upravljanju ili razvoju navedenog Okvirnog programa i njegovih posebnih programa.

(d)

S obzirom na posebnu prirodu suradnje predviđenu u području istraživanja i tehnološkog razvoja, predstavnici država EFTA-e se osim toga pridružuju radu Odbora za znanstvena i tehnička istraživanja (CREST) i drugih odbora EZ-a kojima se Komisija EZ-a obraća za savjet u tom području, u opsegu nužnom za dobro funkcioniranje te suradnje.

2.   Međutim, u slučaju Islanda odredbe stavka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 1994.

3.   Procjena i glavno preusmjeravanje aktivnosti u Okvirnom programu aktivnosti Zajednice u području istraživanja i tehnološkog razvoja (od 1990. do 1994.), nakon stupanja Sporazuma na snagu, uređuje se postupkom iz članka 79. stavka 3. Sporazuma.

4.   Sporazum ne dovodi u pitanje niti bilateralnu suradnju do koje dolazi na temelju Okvirnog programa aktivnosti Zajednice u području istraživanja i tehnološkog razvoja (od 1987. do 1991.) (2), niti, ako se isti odnose na suradnju koja nije obuhvaćena Sporazumom, bilateralne okvirne sporazume o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Zajednice i država EFTA-e.

Članak 2.

Informacijske usluge

Stupanjem Sporazuma na snagu Zajednički odbor EGP-a odlučuje o uvjetima sudjelovanja država EFTA-e u programima koji su utemeljeni na ili proizlaze iz niže navedenih odluka Vijeća EZ-a u području informacijskih usluga:

388 D 0524: Odluka Vijeća 88/524/EEZ od 26. srpnja 1988. o utvrđivanju plana djelovanja za osnivanje tržišta informacijskih usluga (SL L 288, 21.10.1988., str. 39.)

389 D 0286: Odluka Vijeća 89/286/EEZ od 17. travnja 1989. o provedbi na razini Zajednice glavne faze strateškog programa inovacija i prijenosa tehnologije (1989. do 1993.) (Sprint program) (SL L 112, 25.4.1989., str. 12.).

Članak 3.

Okoliš

1.   Suradnja u području okoliša ojačana je u okviru aktivnosti Zajednice, a posebno u sljedećim područjima:

politici i programima djelovanja u pogledu okoliša;

uvrštavanju zahtjeva zaštite okoliša u druge politike;

gospodarskim i fiskalnim instrumentima;

pitanjima zaštite okoliša s naznakama prekograničnih utjecaja;

glavnih regionalnih i svjetskih tema koje su predmetom rasprava međunarodnih organizacija.

Između ostalog suradnja obuhvaća redovite sastanke.

2.   Nužne se odluke donose što prije nakon stupanja Sporazuma na snagu da bi se osiguralo sudjelovanje država EFTA-e u Europskoj agenciji za okoliš, kada Zajednica bude osnovala tu agenciju, ako taj predmet ne bude riješen prije toga datuma.

3.   Kada Zajednički odbor EGP-a donose odluku o ostvarivanju suradnje između ugovornih stranaka u obliku usporednog zakonodavstva istovjetnog ili sličnog sadržaja, postupci iz članka 79. stavka 3. Sporazuma nakon toga se primjenjuju na pripremu takvog zakonodavstva na predmetnom području.

Članak 4.

Obrazovanje, osposobljavanje i mladi

1.   Stupanjem Sporazuma na snagu države EFTA-e sudjeluju u programu Zajednice Mladi za Europu u skladu s dijelom VI.

2.   Podložno odredbama dijela VI. države EFTA-e od 1. siječnja 1995. sudjeluju u svim programima Zajednice u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, koji su do tada stupili na snagu ili su usvojeni. Planiranje i razvoj programa Zajednice u ovom području započinje stupanjem Sporazuma na snagu u skladu s postupcima iz dijela VI., psoebno članka 79. stavka 3.

3.   U skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) države EFTA-e financijski podupiru programe iz stavaka 1. i 2.

4.   Početkom suradnje u programima koje države EFTA-e financijski podupiru u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a), one u potpunosti sudjeluju u svim odborima EZ-a koji pomažu Komisiji EZ-a u upravljanju ili razvoju tih programa.

5.   Stupanjem Sporazuma na snagu države EFTA-e sudjeluju u raznim aktivnostima Zajednice što obuhvaća razmjenu informacija, uključujući prema potrebi kontakte i sastanke sa stručnjacima, održavanje seminara i konferencije. Osim toga, putem Zajedničkog odbora EGP-a ili drugačije ugovorne stranke poduzimaju i druge inicijative koje se mogu smatrati primjerenima u tom pogledu.

6.   Ugovorne strane potiču primjerenu suradnju između nadležnih organizacija, institucija i drugih tijela na svojim područjima ako bi to doprinijelo jačanju i širenju suradnje. Ovo se posebno odnosi na pitanja obuhvaćena aktivnostima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (3).

Članak 5.

Socijalna politika

1.   U području socijalne politike, dijalog iz članka 79. stavka 1. Sporazuma između ostalog obuhvaća: održavanje sastanaka uključujući kontakte između stručnjaka, preispitivanje pitanja od uzajamnog interesa u određenim područjima, razmjenu informacija o aktivnostima ugovornih stranaka, inventuru stanja suradnje, te zajedničku provedbu aktivnosti kao što su seminari i konferencije.

2.   Ugovorne stranke osobito nastoje ojačati suradnju u okviru aktivnosti Zajednice koje mogu proizići iz sljedećih akata Zajednice:

388 Y 0203: Rezolucija Vijeća od 21. prosinca 1987. o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu (SL C 28, 3.2.1988., str. 3.);

391 Y 0531: Rezolucija Vijeća od 21. svibnja 1991. o trećem srednjoročnom programu djelovanja Zajednice o ravnopravnosti muškaraca i žena (1991.-95.) (SL C 142, 31.5.1991., str. 1.);

390 Y 627(06): Rezolucija Vijeća od 29. svibnja 1990. o aktivnosti pomoći dugoročno nezaposlenima (SL C 157, 27.6.1990., str. 4.);

386 X 0379: Preporuka Vijeća 86/379/EEZ od 24. srpnja 1986. o zapošljavanju osoba s invaliditetom u Zajednici (SL L 225, 12.8.1986., str. 43.);

389 D 0457: Odluka Vijeća 89/457/EEZ od 18. srpnja 1989. o uspostavi srednjoročnih programa djelovanja Zajednice u vezi s ekonomskom i socijalnom integracijom ekonomskih i socijalno manje povlaštenih skupina u društvu (SL L 224, 2.8.1989., str. 10.).

3.   Od stupanja Sporazuma na snagu države EFTA-e sudjeluju u okviru aktivnosti Zajednice za starije (4).

Države EFTA-e daju svoj financijski doprinos u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (b) Sporazuma.

Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u odborima EZ-a koji pomažu Komisiji EZ-a u upravljanju ili razvoju programa, osim u pitanjima u vezi s raspodjelom novčanih sredstava između država članica Zajednice.

4.   Zajednički odbor EGP-a donosi potrebne odluke s ciljem pospješivanja suradnje između ugovornih stranaka u budućim programima i aktivnostima Zajednice na socijalnom polju.

5.   Ugovorne stranke potiču primjerenu suradnju između nadležnih organizacija, institucija i drugih tijela na svojim područjima kada bi to doprinijelo jačanju i širenju suradnje. Ovo se naročito odnosi na pitanja obuhvaćena aktivnostima Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (5).

Članak 6.

Zaštita potrošača

1.   U području zaštite potrošača ugovorne stranke svim primjerenim sredstvima učvršćuju međusobni dijalog, s ciljem utvrđivanja područja i aktivnosti gdje bi uža suradnja mogla doprinijeti postizanju njihovih ciljeva.

2.   Ugovorne stranke naročito nastoje ojačati suradnju u okviru aktivnosti Zajednice koje mogu proizići iz sljedećih akata Zajednice, posebno u pogledu osiguranja utjecaja i sudjelovanja potrošača:

389 Y 1122(01): Rezolucija Vijeća od 9. studenoga 1989. o budućim prednostima ponovnog pokretanja politike zaštite potrošača (SL C 294, 22.11.1989., str. 1.);

590 DC 0098: Trogodišnji plan djelovanja u vezi s politikom o potrošačima u EEZ-u (1990.-92.);

388 Y 1117(01): Rezolucija Vijeća od 4. studenoga 1988. o poboljšanju uključenosti potrošača u normizaciju (SL C 293, 17.11.1988., str. 1.).

Članak 7.

Mala i srednja poduzeća

1.   Suradnja u području malih i srednjih poduzeća osobito se promiče u okviru djelovanja Zajednice s ciljem:

uklanjanja neopravdanih administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja poslovanju;

izvješćivanja i pomoći poduzećima, a naročito malim i srednjim poduzećima, o politikama i programima koji bi im mogli biti od važnosti;

poticanja suradnje i partnerstva između poduzeća, a naročito malih i srednjih poduzeća, iz različitih regija Europskoga gospodarskog prostora.

2.   Ugovorne strane osobito nastoje ojačati suradnju u okviru aktivnosti Zajednice koje mogu proizići iz sljedećih akata Zajednice:

388 Y 0727(02): Rezolucija Vijeća o poboljšanju poslovnog okruženja i aktivnosti promicanja razvoja poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, u Zajednici (SL C 197, 27.7.1988., str. 6.);

389 D 0490: Odluka Vijeća 89/490/EEZ od 28. srpnja 1989. o poboljšanju poslovnog okruženja i aktivnosti promicanja razvoja poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, u Zajednici (SL L 239, 16.8.1989., str. 33.);

389 Y 1007(01): Rezolucija Vijeća od 26. rujna 1989. u vezi s razvoja podugovaranja u Zajednici (SL C 254, 7.10.1989., str. 1.);

390 X 0246: Preporuka Vijeća od 28. svibnja 1990. koja se odnosi na provedbu politike pojednostavljenja administracije u korist malih i srednjih poduzeća u državama članicama (SL L 141, 2.6.1990., str. 55.);

391 Y 0605: Rezolucija Vijeća od 27. svibnja 1991. o programu djelovanja za mala i srednja poduzeća, uključujući obrtništvo (SL C 146, 5.6.1991., str. 3.);

391 D 0319: Odluka Vijeća 91/319/EEZ od 18. lipnja 1991. kojom se revidira program poboljšanja poslovnog okruženja i promicanja razvoja poduzeća, naročito malih i srednjih poduzeća, u Zajednici (SL L 175, 4.7.1991., str. 32.).

3.   Od stupanja Sporazuma na snagu Zajednički odbor EGP-a donosi odgovarajuće odluke o modalitetima, uključujući one vezane uz sve financijske doprinose država EFTA-e, koje se primjenjuju s obzirom na suradnju u okviru aktivnosti Zajednice prilikom provedbe Odluke Vijeća o poboljšanju poslovnog okruženja i promicanja razvoja poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća u Zajednici (6) te aktivnosti koje iz toga slijede.

Članak 8.

Turizam

U području turizma je dijalog iz članka 79. stavka 1. Sporazuma usmjeren k utvrđivanju područja i aktivnosti gdje bi uža suradnja mogla doprinijeti promicanju turizma i poboljšanju općih uvjeta u turističkoj industriji na područjima ugovornih stranaka.

Članak 9.

Audiovizualni sektor

Nužne odluke donose se čim prije nakon stupanja Sporazuma na snagu kako bi se osiguralo sudjelovanje država EFTA-e u programima utemeljenima prema 390 D 0685 Odluci Vijeća 90/685/EEZ od 21. prosinca 1990. o provedbi programa djelovanja s ciljem promicanja razvoja Europske audiovizualne industrije (MEDIA) (1991. do 1995.) (SL L 380, 31.12.1990., str. 37.) ako to pitanje nije riješeno prije tog datuma.

Članak 10.

Civilna zaštita

1.   Ugovorne strane nastoje ojačati suradnju u okviru aktivnosti Zajednice što može proizići iz (489 Y 0223) Rezolucije Vijeća i sastanaka unutar Vijeća predstavnika država članica od 13. veljače 1989. o novim razvojima u suradnji Zajednice u vezi s civilnom zaštitom (SL C 44, 23.2.1989., str. 3.).

2.   Države EFTA-e osiguravaju da se broj 112 uvede unutar njihovih državnih područja kao jedinstveni europski broj za hitne službe u skladu s odredbama (391 D 0396) Odluke Vijeća od 29. srpnja 1991. o uvođenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe (SL L 217, 6.8.1991., str. 31.).


(1)  390 D 0221: Odluka Vijeća 90/221/Euratom/EEZ od 23. travnja 1990. (1990. do 1994.) (SL L 117, 8.5.1990., str. 28.).

(2)  387 D 0516: Odluka Vijeća 87/516/Euratom/EEZ od 28. rujna 1987. (SL L 302, 24.10.1987., str. 1.).

(3)  375 R 0337: Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovne izobrazbe (SL L 39, 13.2.1975., str. 1.), kako je izmijenjena:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.).

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 157. i 158.).

(4)  391 D 0049: Odluka Vijeća 91/49/EEZ od 26. studenoga 1990. (SL L 28, 2.2.1991., str. 29.).

(5)  375 R 1365: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (SL L 139, 30.5.1975., str. 1.), kako je dopunjena i izmijenjena:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – Pristupanje Helenske Republike (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.).

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama Ugovorima – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 157. i 158.).

(6)  389 D 0490: Odluka Vijeća 89/490/EEZ od 28. srpnja 1989. (SL C 239, 16.8.1989., str. 33.).

PROTOKOL 32.

o financijskim modalitetima provedbe članka 82.

Članak 1.

Postupak utvrđivanja financijskog sudjelovanja država EFTA-e

1.   Postupak izračunavanja financijskog sudjelovanja država EFTA-e u aktivnostima Zajednice naveden je u sljedećim stavcima.

2.   Najkasnije 30. svibnja svake financijske godine Komisija EZ-a priopćava Zajedničkom odboru EGP-a zajedno s određenim popratnim materijalima:

(a)

iznose unesene „radi uvida” u obvezi izdavanja i kreditiranju plaćanja, u izjavi o izdacima preliminarnog nacrta općeg proračuna Europskih zajednica, koje odgovaraju aktivnostima u kojima sudjeluju države EFTA-e i izračunanih u skladu s odredbama članka 82.;

(b)

procijenjeni iznos doprinosa, unesenih radi informacije u izjavu o prihodima preliminarnog nacrta proračuna, koji odgovara sudjelovanju država EFTA-e u tim aktivnostima.

3.   Zajednički odbor EGP-a prije 1. srpnja svake godine potvrđuje da su iznosi iz stavka 2. u skladu s odredbama članka 82. Sporazuma.

4.   Iznosi „radi uvida” koji odgovaraju sudjelovanju država EFTA-e, i u obvezi izdavanja i u kreditiranju plaćanja, kao i iznos doprinosa prilagođavaju se kada tijelo nadležno za proračun isti donese kako bi se poštovale odredbe članka 82.

5.   Čim tijelo za proračun konačno usvoji opći proračun, Komisija EZ-a priopćava Zajedničkom odboru EGP-a iznose koji su u njega uneseni „radi uvida” pod izjavom o prihodima i izdacima koji odgovaraju sudjelovanju država EFTA-e.

Zajednički odbor EGP-a u roku od 15 dana od tog priopćenja potvrđuje da su ti iznosi u skladu s odredbama članka 82.

6.   Najkasnije 1. siječnja svake financijske godine Stalni odbor država EFTA-e izvješćuje Komisiju EZ-a o konačnoj razdiobi doprinosa za svaku državu EFTA-e.

Ova je razdioba obvezujućeg karaktera za svaku državu EFTA-e.

Ako ove informacije ne budu dostavljene do 1. siječnja, privremeno se primjenjuje razdioba za prethodnu godinu.

Članak 2.

Stavljanje na raspolaganje doprinosâ država EFTA-e

1.   Na osnovi informacija koje je proslijedio Stalni odbor država EFTA-e sukladno odredbama gornjeg članka 1. stavka 6., Komisija EZ-a utvrđuje:

(a)

sukladno članku 28. stavku 1. Financijske uredbe (1), prijedlog za zahtjev, koji odgovara iznosu sudjelovanja država EFTA-e, izračunanog na osnovi obveze izdavanja.

Sastavljanje prijedloga za zahtjev dovodi do toga da Komisija EZ-a formalno otvori obvezu izdavanja u dotičnim proračunskim linijama unutar okvira proračunske strukture stvorene u tu svrhu.

Ako proračun nije usvojen do otvaranja financijske godine, primjenjuju se odredbe članka 9. Financijske uredbe;

(b)

sukladno članku 28. stavku 2. Financijske uredbe, poziv za osiguranje sredstava koja odgovaraju iznosu doprinosa država EFTA-e, izračunanih na osnovi kreditiranja plaćanja.

2.   Ovim se nalogom osigurava uplata doprinosa svake države EFTA-e u dvije faze:

šest dvanaestina njezinog doprinosa najkasnije 20. siječnja,

šest dvanaestina njezinog doprinosa najkasnije 15. srpnja.

Međutim, šest dvanaestina koje treba platiti najkasnije 20. siječnja izračunavaju se na osnovi iznosa „radi uvida” navedenog u izjavi o prihodima preliminarnog nacrta proračuna: do regulacije tako uplaćenih iznosa dolazi prilikom uplaćivanja dvanaestina koje dospijevaju 15. srpnja.

Ako proračun nije usvojen prije 30. ožujka, do druge uplate dolazi na osnovi iznosa predviđenog „radi uvida” u preliminarnom nacrtu proračuna. Do regulacije dolazi tri mjeseca nakon završetka postupaka predviđenih člankom 1. stavkom 5.

Naplate koje odgovaraju uplati doprinosa država EFTA-e dovode do formalnog otvaranja kreditiranja plaćanja u dotičnim proračunskim linijama unutar okvira proračunske strukture stvorene u tu svrhu ne dovodeći u pitanje primjenu odredaba članka 9. Financijske uredbe.

3.   Doprinosi se iskazuju i plaćaju u ECU.

4.   U tom smislu, svaka država EFTA-e otvara putem svoje državne blagajne ili tijela imenovanog u tu svrhu, račun u ECU u korist Komisije EZ-a.

5.   Svako kašnjenje u uplaćivanjima na račun iz stavka 4. s obzirom na rokove navedene u stavku 2. dovodi do plaćanja kamata dotičnih država EFTA-e po stopi jednakoj onoj koju primjenjuje Europski fond za monetarnu suradnju za svoje poslovanje u ECU, plus 1.5 postotnog boda, za mjesec s datumom isteka i koja se svaki mjesec objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica, seriji C.

Članak 3.

Prilagodbe s obzirom na provedbu

1.   Iznosi sudjelovanja država EFTA-e, utvrđeni za svaku dotičnu proračunsku liniju u skladu s odredbama članka 82. Sporazuma, u pravilu ostaju nepromijenjeni tijekom predmetne financijske godine.

2.   Komisija EZ-a u trenutku zaključivanja izvješća koja se odnose na svaku financijsku godinu (n), u okviru izrade izvještaja o prihodima i rashodima, nastavlja s regulacijom izvješća s obzirom na sudjelovanje država EFTA-e, uzimajući u obzir:

izmjene do kojih je došlo, bilo prijenosom ili dodatnim proračunom tijekom financijske godine;

konačnu provedbu izdvajanja za financijsku godinu, uzimajući u obzir moguća otkazivanja i prijenose;

sve iznose koji obuhvaćaju izdatke vezane uz Zajednicu, koje države EFTA-e pokrivaju pojedinačno ili plaćanja koja države EFTA-e vrše u naravi, npr. administrativna podrška.

Do ove regulacije dolazi u okviru utvrđivanja proračuna za sljedeću godinu (n + 2).

3.   Međutim, u iznimnim propisno opravdanim okolnostima i u mjeri u kojoj je potrebno očuvanje faktora proporcionalnosti, Komisija EZ-a može zatražiti od država EFTA-e, nakon odobrenja Zajedničkog odbora EGP-a, dodatni doprinos tijekom iste financijske godine poput onog tijekom koje je došlo do promjene. Takvi se dodatni doprinosi upisuju u izvješća iz članka 2. stavka 4. na dan koji će odrediti Zajednički odbor EGP-a i koji se koliko je moguće podudara s regulacijom predviđenom člankom 2. stavkom 2. U slučaju kašnjenja prilikom ovih upisa, primjenjuju se odredbe članka 2. stavka 5.

4.   Zajednički odbor EGP-a prema potrebi donosi dopunska pravila provedbe stavaka od 1. do 3.

To se posebno odnosi na problematiku gdje se uzimaju u obzir svi iznosi koji obuhvaćaju izdatke vezane uz Zajednicu, koje države EFTA-e pokrivaju pojedinačno ili plaćanja koja države EFTA-e vrše u naravi.

Članak 4.

Preispitivanje

Odredbe:

članka 2. stavka 1.,

članka 2. stavka 2.,

članka 3. stavka 2. i

članka 3. stavka 3.,

Zajednički odbor EGP-a preispituje prije 1. siječnja 1994., te ih prema potrebi mijenja u svjetlu njihove provedbe i u svjetlu odluka Zajednice koje utječu na Financijsku uredbu i/ili predstavljanje općeg proračuna.

Članak 5.

Uvjeti provedbe

1.   Korištenje izdvajanja koja proizlaze iz sudjelovanja država EFTA-e odvija se u skladu s odredbama Financijske uredbe.

2.   Međutim, s obzirom na pravila o javnom nadmetanju, pozivi za nadmetanje otvoreni su za sve države članice EZ-a, kao i za sve države EFTA-e ako uključuju financiranje po proračunskim linijama u kojem sudjeluju države EFTA-e.

Članak 6.

Dostava informacija

1.   Na kraju svakog tromjesečja Komisija EZ-a dostavlja Stalnom odboru država EFTA-e izvod iz svojih izvješća s prikazom, u pogledu primitaka i izdataka, stanja u vezi s provedbom programa i drugih aktivnosti u kojima države EFTA-e financijski sudjeluju.

2.   Nakon zaključivanja financijske godine Komisija EZ-a priopćava Stalnom odboru država EFTA-e podatke o programima i drugim aktivnostima u kojima države EFTA-e financijski sudjeluju, koji se pojavljuju u izvještaju o prihodima i rashodima i bilanci sastavljenima u skladu s odredbama članaka 78. i 81. Financijske uredbe.

3.   Zajednica dostavlja Stalnom odboru država EFTA-e sve druge financijske podatke koje one mogu razumno zatražiti u pogledu programa i drugih aktivnosti u kojima financijski sudjeluju.

Članak 7.

Kontrola

1.   Kontrola utvrđivanja i raspoloživosti svih prihoda, kao i kontrola izdvajanja te planiranja svih izdataka koji odgovaraju sudjelovanju država EFTA-e, odvija se u skladu s odredbama Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, Financijske uredbe i važećih propisa u područjima na koje se odnose članci 76. i 78. Sporazuma.

2.   Revizorska tijela u Zajednici i državama EFTA-e donose odgovarajuće mjere u cilju poboljšanja kontrole prihoda i izdataka koji odgovaraju sudjelovanju država EFTA-e u aktivnostima Zajednice u skladu sa stavkom 1.

Članak 8.

Iznos BDP-a koji treba uzeti u obzir radi izračunavanja faktora proporcionalnosti

1.   Podaci o BDP-u po tržišnim cijenama iz članka 82. Sporazuma su oni objavljeni kao rezultat provedbe članka 76. Sporazuma.

2.   Iznimno za financijsku godinu 1993. i 1994., podaci o BDP-u su oni koje je utvrdio OECD. Zajednički odbor EGP-a prema potrebi može donijeti odluku o produljenju ove odredbe za jednu ili više narednih godina.


(1)  Financijska uredba od 21. prosinca 1977. koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 355, 31.12.1977., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (Euratom/EZUČ/EEZ) br. 610/90 od 13. ožujka 1990. (SL L 70, 16.3.1990., str. 1.), u daljnjem tekstu Financijska uredba.

PROTOKOL 33.

o arbitražnim postupcima

1.   Ako je spor upućen na arbitražu, tri su arbitra, osim ako strane u sporu odluče drukčije.

2.   Obje strane u sporu u roku od 30 dana imenuju svaka po jednog arbitra.

3.   Tako imenovani arbitri konsenzusom imenuju trećeg arbitra (predsjednika arbitražnog suda) koji ima državljanstvo jedne od ugovornih strana, osim onih državljanstava imenovanih arbitara. Ako se u roku od dva mjeseca ne dogovore o njegovom imenovanju, trećeg arbitra izabiru između sedam osoba s popisa koji izradi Zajednički odbor EGP-a. Zajednički odbor uspostavlja i stalno pregledava taj popis u skladu s poslovnikom Odbora.

4.   Osim ako ugovorne strane odluče drukčije, arbitražni sud donosi svoj poslovnik. Arbitražni sud svoje odluke donosi većinom glasova.

PROTOKOL 34.

o mogućnosti sudova država EFTA-e da od Suda Europskih zajednica zatraže donošenje odluke o tumačenju pravila EGP-a koja odgovaraju pravilima EZ-a

Članak 1.

Kada se u predmetu pred sudom države EFTA-e pojavi pitanje tumačenja odredaba Sporazuma, koje su u biti istovjetne odredbama Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, kako je izmijenjen ili dopunjen, ili akata donesenih na temelju njih, taj sud može, ako to smatra nužnim, zatražiti od Suda Europskih zajednica donošenje odluke o tom pitanju.

Članak 2.

Država EFTA-e koja namjerava koristiti ovaj Protokol izvješćuje depozitara i Sud Europskih zajednica u kojoj će se mjeri i prema kojim načinima Protokol primjenjivati na njezine sudove.

Članak 3.

Depozitar izvješćuje ugovorne strane o svakoj obavijesti na temelju članka 2.

PROTOKOL 35.

o provedbi pravila EGP-a

Budući da ovaj Sporazum ima za cilj postizanje homogenog Europskoga gospodarskog prostora, na temelju zajedničkih pravila, bez zahtijevanja od bilo koje ugovorne strane da prenese zakonodavne ovlasti na neku instituciju Europskoga gospodarskog prostora; i

budući da će se to slijedom toga trebati postići putem nacionalnih postupaka;

Jedini članak

S obzirom na slučajeve mogućih proturječnosti između provedenih pravila EGP-a i drugih zakonskih odredaba, države EFTA-e obvezuju se prema potrebi uvesti zakonsku odredbu kako bi u tim slučajevima prednost imala pravila EGP-a.

PROTOKOL 36.

o Statutu Zajedničkog parlamentarnog odbora EGP-a

Članak 1.

Zajednički parlamentarni odbor EGP-a utvrđen člankom 95. osniva se i djeluje u skladu s odredbama Sporazuma i ovog Statuta.

Članak 2.

Zajednički parlamentarni odbor EGP-a sastoji se od 66 članova.

Jednak broj članova Zajedničkog parlamentarnog odbora EGP-a imenuje Europski parlament, odnosno parlamenti država EFTA-e.

Članak 3.

Zajednički parlamentarni odbor EGP-a izabire svojeg predsjednika i potpredsjednika među svojim članovima. Funkciju predsjednika odbora u razdoblju od godine dana naizmjence obnaša član kojeg imenuje Europski parlament, odnosno član kojeg imenuje parlament države EFTA-e.

Odbor imenuje svoj ured.

Članak 4.

Zajednički parlamentarni odbor EGP-a dvaput godišnje održava opću sjednicu, naizmjence u Zajednici i u državi EFTA-e. Na svakoj sjednici Odbor donosi odluku o mjestu održavanja iduće opće sjednice. Izvanredne sjednice mogu se održavati kada Odbor ili njegov ured tako odluče u skladu s poslovnikom Odbora.

Članak 5.

Zajednički parlamentarni odbor EGP-a donosi svoj poslovnik dvotrećinskom većinom članova Odbora.

Članak 6.

Troškove sudjelovanja u Zajedničkom parlamentarnom odboru EGP-a snosi parlament koji je imenovao člana.

PROTOKOL 37.

koji sadrži popis predviđen člankom 101.

1.   Znanstveni odbor za hranu

(Odluka Komisije 74/234/EEZ)

2.   Farmaceutski odbor

(Odluka Vijeća 75/320/EEZ)

3.   Znanstveni veterinarski odbor

(Odluka Komisije 81/651/EEZ)

4.   Odbor za prometnu infrastrukturu

(Odluka Vijeća 78/174/EEZ)

5.   Upravno povjerenstvo za socijalnu sigurnost radnika migranata

(Uredba Vijeća (EEZ-a) 1408/71)

6.   Kontaktni odbor za pranje novca

(Direktiva Vijeća 91/308/EEZ)

7.   Savjetodavni odbor za ograničavajuće prakse i vladajuće položaje

(Uredba Vijeća (EEZ-a) 17/62)

8.   Savjetodavni odbor za koncentracije

(Uredba Vijeća (EEZ-a) 4064/89)

PROTOKOL 38.

o financijskom mehanizmu

Članak 1.

1.   Financijski mehanizam pruža financijsku pomoć razvoju i strukturnoj prilagodbi regija iz članka 4., s jedne strane u obliku kamatnih popusta na zajmove i s druge strane u obliku izravnih subvencija.

2.   Financijski mehanizam financiraju države EFTA-e. One prenose mandat na Europsku investicijsku banku koja taj mandat izvršava u skladu sa sljedećim člancima. Države EFTA-e osnivaju odbor za financijski mehanizam koji donosi odluke koje se zahtijevaju člancima 2. i 3. kad je riječ o kamatnim popustima i subvencijama.

Članak 2.

1.   Kamatni popusti predviđeni člankom 1. dostupni su u vezi sa zajmovima koje je odobrila Europska investicijska banka i koji su iskazani, ako je moguće, u ECU.

2.   Kamatni popust na takve zajmove utvrđen je na tri postotna boda godišnje, pozivanjem na kamatne stope Europske investicijske banke i na raspolaganju je 10 godina s obzirom na bilo koji zajam.

3.   Rok počeka je dvije godine prije početka otplate glavnice u jednakim obrocima.

4.   Kamatni popusti ovise o odobrenju odbora za financijski mehanizam EFTA-e i mišljenju Komisije EZ-a.

5.   Ukupan iznos zajmova koji zadovoljavaju uvjete tijekom razdoblja od 1993. do uključivo 1997., za kamatne popuste predviđene člankom 1. i koji će se davati u jednakim obrocima, iznosi 1 500 milijuna ECU.

Članak 3.

1.   Ukupan iznos subvencija predviđenih člankom 1. je 500 milijuna ECU koji će se davati u jednakim obrocima tijekom razdoblja od 1993. do uključivo 1997.

2.   Te subvencije raspodjeljuje Europska investicijska banka na temelju prijedloga država članica EZ-a korisnica i nakon traženja mišljenja od Komisije EZ-a i dobivanja odobrenja od odbora za financijski mehanizam EFTA-e, koji se izvješćuje tijekom čitavog postupka.

Članak 4.

1.   Financijska pomoć predviđena člankom 1. ograničena je na projekte koje provode javna tijela i javna ili privatna poduzeća u Grčkoj, otoku Irskoj, Portugalu i u onim regijama Španjolske navedenim na popisu u Dodatku. Udio svake regije u cjelokupnoj razini financijske pomoći određuje Zajednica koja izvješćuje države EFTA-e.

2.   Prednost se daje projektima koji stavljaju poseban naglasak na okoliš (uključujući urbanizaciju), promet (uključujući prometnu infrastrukturu) ili na obrazovanje i osposobljavanje. Među projektima koje podnose privatna poduzeća posebno se razmatraju mala i srednja poduzeća.

3.   Najveći element subvencije za neki projekt koji podupire financijski mehanizam utvrđuje se na razini koja u tom pogledu nije nedosljedna s politikama EZ-a.

Članak 5.

Države EFTA-e usvajaju takve mjere s Europskom investicijskom bankom i Komisijom EZ-a koje se mogu uzajamno smatrati primjerenima za osiguranje dobrog funkcioniranja financijskog mehanizma. U tom se kontekstu donosi odluka o troškovima povezanima s administrativnim pitanjima financijskog mehanizma.

Članak 6.

Europska investicijska banka ima pravo prisustvovati sastancima Zajedničkog odbora EGP-a kao promatrač kada su na dnevnom redu pitanja u vezi s financijskim mehanizmom koja se tiču Europske investicijske banke.

Članak 7.

Zajednički odbor EGP-a prema potrebi može donijeti odluku o daljnjim odredbama za provedbu financijskog mehanizma.

PROTOKOL 39.

o ECU-u

Za potrebe ovog Sporazuma, „ECU” znači ECU prema definiciji nadležnih tijela Zajednice. U svim aktima navedenima u prilozima Sporazumu „Europska obračunska jedinica” zamjenjuje se s „ECU”.

PROTOKOL 40.

o Svalbardu

1.   Prilikom ratifikacije Sporazuma o EGP-u Kraljevina Norveška ima pravo izuzeti područje Svalbarda iz primjene Sporazuma.

2.   Ako Kraljevina Norveška iskoristi to pravo, postojeći sporazumi koji se primjenjuju na Svalbard, tj. Konvencija o osnivanju Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Sporazum o slobodnoj trgovini između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za ugljen i čelik, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, s druge strane, i dalje se primjenjuju na područje Svalbarda.

PROTOKOL 41.

o postojećim sporazumima

U skladu s odredbama članka 120. Sporazuma o EGP-u, ugovorne stranke sporazumjele su se da se sljedeći postojeći bilateralni ili multilateralni sporazumi, koji obvezuju s jedne strane Europsku ekonomsku zajednicu, a s druge strane jednu ili više država EFTA-e, i dalje primjenjuju nakon stupanja na snagu Sporazuma o EGP-u:

29.4.1963./3.12.1976.

Međunarodna komisija za zaštitu Rajne od onečišćenja. Mješoviti sporazum između Švicarske Konfederacije i Europske ekonomske zajednice, Savezne Republike Njemačke, Francuske, Luksemburga i Nizozemske.

3.12.1976.

Zaštita Rajne od kemijskog onečišćenja. Mješoviti sporazum između Švicarske Konfederacije i Europske ekonomske zajednice, Savezne Republike Njemačke, Francuske, Luksemburga i Nizozemske.

1.12.1987.

Sporazum između Republike Austrije s jedne strane i Savezne Republike Njemačke i Europske ekonomske zajednice s druge strane, o suradnji na upravljanju vodnim resursima sliva Dunava.

19.11.1991.

Sporazum u obliku razmjene nota između Republike Austrije i Europske ekonomske zajednice o stavljanju u promet stolnih vina i flaširanog „Landwein” vina, na području Austrije.

PROTOKOL 42.

o bilateralnim sporazumima o određenim poljoprivrednim proizvodima

Ugovorne stranke primaju na znanje da su istodobno kad i Sporazum potpisani bilateralni sporazumi o trgovini poljoprivrednim proizvodima. Ti sporazumi, kojima se dalje razrađuju ili nadopunjavaju sporazumi koje su ugovorne strane ranije sklopile, te koji osim toga odražavaju između ostalog njihov dogovoreni zajednički cilj doprinosa smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika između njihovih regija, stupaju na snagu najkasnije u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma.

PROTOKOL 43.

o Sporazumu između EZ-a i Republike Austrije o tranzitnom prijevozu robe u cestovnom i željezničkom prometu

Ugovorne stranke napominju da je istodobno s ovim Sporazumom potpisan bilateralni sporazum između Europskih zajednica i Austrije o tranzitnom prijevozu robe u cestovnom i željezničkom prometu.

Odredbe bilateralnog sporazuma imaju prednost pred odredbama ovog Sporazuma ako obuhvaćaju isti predmet, a kako je navedeno u ovom Sporazumu.

Šest mjeseci prije isteka sporazuma između Europske zajednice i Republike Austrije o tranzitnom prijevozu robe u cestovnom i željezničkom prometu, stanje u prijevozu u cestovnom prometu zajednički se preispituje.

PROTOKOL 44. (1)

 


(1)  Protokol je utemeljen na Protokolu o prilagodbama Sporazuma o EGP.

PROTOKOL 45.

o prijelaznim razdobljima koja se odnose na Španjolsku i Portugal

Ugovorne stranke smatraju da Sporazum ne utječe na prijelazna razdoblja dodijeljena Španjolskoj i Portugalu na temelju Akta o njihovom pristupanju Europskim zajednicama, koja bi se mogla zadržati nakon stupanja Sporazuma na snagu, neovisno o prijelaznim razdobljima predviđenima samim Sporazumom.

PROTOKOL 46.

o razvoju suradnje u području ribarstva

U svjetlu rezultata dvogodišnjih preispitivanja stanja njihove suradnje u području ribarstva, ugovorne strane nastojat će razvijati tu suradnju na usklađenoj osnovi od uzajamne koristi i u okviru svojih ribarskih politika. Prvo preispitivanje obavit će se prije kraja 1993.

PROTOKOL 47.

o ukidanju tehničkih prepreka u trgovini vinom

Ugovorne stranke odobravaju uvoz i stavljanje u promet proizvoda od vina podrijetlom s njihovih područja koji su u skladu sa zakonodavstvom EZ-a, prilagođenim za potrebe Sporazuma kako je navedeno u Dodatku ovom Protokolu, u odnosu na definiciju proizvoda, enološku praksu, sastav proizvoda i načine stavljanja u promet i na tržište.

Za potrebe ovog Protokola „proizvodi od vina s podrijetlom” podrazumijevaju se kao „proizvodi od vina u kojima se cjelokupno grožđe ili svi materijali dobiveni iz grožđa koji se u njima primjenjuju moraju u cijelosti dobiti”.

U sve svrhe osim trgovine između država EFTA-e i Zajednice, države EFTA-e mogu nastaviti primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo.

Odredbe Protokola 1. o horizontalnim prilagodbama primjenjuju se na akte iz Dodatka ovom Protokolu. Stalni odbor država EFTA-e obavlja dužnosti navedene u točki 4. (d) i točki 5. Protokola 1.

PROTOKOL 48.

koji se odnosi na članke 105. i 111.

Odluke koje donese Zajednički odbor EGP-a na temelju članaka 105. i 111. ne smiju utjecati na sudsku praksu Suda Europskih zajednica.

PROTOKOL 49.

o Ceuti i Melilli

Proizvodi obuhvaćeni Sporazumom i podrijetlom iz EGP-a, prilikom uvoza u Ceutu ili Melillu, uživaju u svakom pogledu isti carinski režim koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Zajednice na temelju Protokola br. 2. uz Akt o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama.

Države EFTA-e na uvoz proizvoda obuhvaćenih Sporazumom i podrijetlom iz Ceute i Melille primjenjuju isti carinski režim koji je odobren za proizvode koji se uvoze i koji su podrijetlom iz EGP-a.


PRILOZI

 

PRILOG I.

VETERINARSKA I FITOSANITARNA PITANJA

Vidjeti: Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 69/98 od 17. srpnja 1998. (SL L 158, 24.6.1999., str. 1.).

PRILOG II.

TEHNIČKI PROPISI, NORME, ISPITIVANJE I POTVRĐIVANJE

Popis predviđen u članku 23.

UVOD

Kada akti iz ovog Priloga sadrže pojmove ili upućuju na postupke koji su usko vezani za pravni poredak Zajednice, kao što su:

preambule,

adresati akata Zajednice,

upućivanja na područja ili jezike EZ-a,

upućivanja na prava i obveze država članica EZ-a, njihova javna tijela, poduzeća ili pojedince u međusobnim odnosima, i

upućivanja na postupke informiranja i obavješćivanja,

primjenjuje se Protokol 1. o horizontalnim prilagodbama, osim ako nije drukčije predviđeno ovim Prilogom.

SEKTORSKE PRILAGODBE

Upute na članke 30. i 36. ili 30. do 36. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice zamjenjuju se uputama na članke 11. i 13. ili 11. do 13. i, prema potrebi, članak 18. Sporazuma.

I.   MOTORNA VOZILA

Države članice EFTE mogu, do 1. siječnja 1995., primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo, uključujući mogućnost odbijanja registriranja ili zabrane prodaje, stavljanja u promet ili uporabu, zbog koji se odnose na njihove emisije plinovitih onečišćivača za sve tipove motora, emisiju krutih čestica dizelskih motora i emisiju buke, motornih vozila koja potpadaju u područje primjene navedenih direktiva u odnosu na zahtjeve direktiva 70/157/EEZ, 70/220/EEZ, 72/306/EEZ i 88/77/EEZ, kako su zadnje izmijenjene, i koja su homologirana u skladu sa zahtjevima Direktive 70/156/EEZ. Od 1. siječnja 1995., države članice EFTE mogu nastaviti primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo, ali dopuštaju slobodno kretanje robe u skladu s pravnom stečevinom Zajednice. Svi prijedlozi za dopunu, ažuriranje, proširenje ili bilo koji drugi razvoj pravne stečevine Zajednice koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovim direktivama podložni su općim odredbama o donošenju odluka iz ovog Sporazuma.

Do 1. siječnja 1995. države članice EFTE nemaju pravo, u skladu s direktivama iz područja primjene iz stavka 1., izdavati EEZ-homologaciju za cijela vozila, ili svjedodžbe predviđene posebnim direktivama za sustave, dijelove ili odvojene tehničke jedinice.

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   370 L 0156: Direktiva Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o homologaciji motornih vozila i priključnih vozila (SL L 42, 23.2.1970., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 115.),

378 L 0315: Direktivom Vijeća 78/315/EEZ od 21. prosinca 1977. (SL L 81, 28.3.1978., str. 1.),

378 L 0547: Direktivom Vijeća 78/547/EEZ od 12. lipnja 1978. (SL L 168, 26.6.1978., str. 39.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 108.),

380 L 1267: Direktivom Vijeća 80/1267/EEZ od 16. prosinca 1980. (SL L 375, 31.12.1980., str. 34.), kako je ispravljena u SL L 265, 19.9.1981., str. 28.,

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 211.),

387 L 0358: Direktivom Vijeća 87/358/EEZ od 25. lipnja 1987. (SL L 192, 11.7.1987., str. 51.),

387 L 0403: Direktivom Vijeća 87/403/EEZ od 25. lipnja 1987. o nadopunama Priloga I. Direktivi 70/156/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o homologaciji motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 220, 8.8.1987., str. 44.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 2.(a) dodaju se sljedeće alineje:

‚‚Typengenehmigung’ u austrijskom zakonodavstvu,

‚tyyppihyväksyntä’/‚typgodkännande’ u finskom zakonodavstvu,

‚ger sarvi surkenning’ u islandskom zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’ u lihtenštajnskom zakonodavstvu,

‚typegodkjenning’ u norveškom zakonodavstvu,

‚typgodkännande’ u švedskom zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’/‚approbation du type’/‚approvazione del tipo’ u švicarskom zakonodavstvu.

2.   370 L 0157: Direktiva Vijeća 70/157/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razini buke i ispušni sustav motornih vozila (SL L 42, 23.2.1970., str. 16.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 115.),

373 L 0350: Direktivom Komisije 73/350/EEZ od 7. studenoga 1973. (SL L 321, 22.11.1973., str. 33.),

377 L 0212: Direktivom Vijeća 77/212/EEZ od 8. ožujka 1977. (SL L 66, 12.3.1977., str. 33.),

381 L 0334: Direktivom Komisije 81/334/EEZ od 13. travnja 1981. (SL L 131, 18.5.1981., str. 6.),

384 L 0372: Direktivom Komisije 84/372/EEZ od 3. srpnja 1984. (SL L 196, 26.7.1984., str. 47.),

384 L 0424: Direktivom Vijeća 84/424/EEZ od 3. rujna 1984. (SL L 238, 6.9.1984., str. 31.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 211.),

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

u Prilogu II. bilješci koja se odnosi na točku 3.1.3. dodaje se sljedeće:

„A = Austrija, CH = Švicarska, FL = Lihtenštajn, IS = Island, N = Norveška, S = Švedska, SF = Finska”;

(b)

u Prilogu IV. bilješci koja se odnosi na slovo ili slova kojima se označava zemlju koja izdaje homologaciju:

„A = Austrija, CH = Švicarska, FL = Lihtenštajn, IS = Island, N = Norveška, S = Švedska, SF = Finska”.

3.   370 L 0220: Direktiva Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka plinovima iz motora sa stranim paljenjem motornih vozila (SL L 76, 6.4.1970., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 115.),

374 L 0290: Direktivom Vijeća 74/290/EEZ od 28. svibnja 1974. (SL L 159, 15.6.1974., str. 61.),

377 L 0102: Direktivom Komisije 77/102/EEZ od 30. studenoga 1976. (SL L 32, 3.2.1977., str. 32.),

378 L 0665: Direktivom Komisije 78/665/EEZ od 14. srpnja 1978. (SL L 223, 14.8.1978., str. 48.),

383 L 0351: Direktivom Vijeća 83/351/EEZ od 16. lipnja 1983. (SL L 197, 20.7.1983., str. 1.),

388 L 0076: Direktivom Vijeća 88/76/EEZ od 3. prosinca 1987. (SL L 36, 9.2.1988., str. 1.),

388 L 0436: Direktivom Vijeća 88/436/EEZ od 16. lipnja 1988. (SL L 214, 6.8.1988., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 303, 8.11.1988., str. 36.,

389 L 0458: Direktivom Vijeća 89/458/EEZ od 18. srpnja 1989. (SL L 226, 3.8.1989., str. 1.),

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.),

391 L 0441: Direktivom Vijeća 91/441/EEZ od 26. lipnja 1991. (SL L 242, 30.8.1991., str. 1.).

4.   370 L 0221: Direktiva Vijeća 70/221/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na spremnike goriva i zaštitu od stražnjeg podlijetanja za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 76, 6.4.1970., str. 23.), kako je ispravljena u SL L 65, 15.3.1979., str. 42., kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.),

379 L 0490: Direktivom Komisije 79/490/EEZ od 18. travnja 1979. (SL L 128, 26.5.1979., str. 22.), kako je ispravljena u SL L 188, 26.7.1979., str. 54., kako je izmijenjeno Direktivom Komisije 81/333/EEZ od 13. travnja 1981.,

381 L 0333: Direktivom Komisije 81/333/EEZ od 13. travnja 1981. (SL L 131, 18.5.1981., str. 4.).

5.   370 L 0222: Direktivom Vijeća 70/222/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prostor za ugradbu i pričvršćivanje registarske pločice za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 76, 6.4.1970., str. 25.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.).

6.   370 L 0311: Direktiva Vijeća 70/311/EEZ od 8. lipnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama (SL L 133, 18.6.1970., str. 10.), kako je ispravljena u SL L 196, 3.9.1970., str. 14., kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.).

7.   370 L 0387: Direktiva Vijeća 70/387/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 176, 10.8.1970., str. 5.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.).

8.   370 L 0388: Direktiva Vijeća 70/388/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zvučno-upozorne uređaje za motorna vozila (SL L 176, 10.8.1970., str. 12.), kako je ispravljena u SL L 329, 25.11.1982., str. 31., kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 108.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu I. tekstu u zagradama u točki 1.4.1. dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

9.   371 L 0127: Direktiva Vijeća 71/127/EEZ od 1. ožujka 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na retrovizore motornih vozila (SL L 68, 22.3.1971., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 116.),

379 L 0795: Direktivom Komisije 79/795/EEZ od 20. srpnja 1979. (SL L 239, 22.9.1979., str. 1.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

385 L 0205: Direktivom Komisije 85/205/EEZ od 18. veljače 1985. (SL L 90, 29.3.1985., str. 1.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.),

386 L 0562: Direktivom Komisije 86/562/EEZ od 6. studenoga 1986. (SL L 327, 22.11.1986., str. 49.),

388 L 0321: Direktivom Komisije 88/321/EEZ od 16. svibnja 1988. (SL L 147, 14.6.1988., str. 77.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Dodatku 2. Prilogu II. popisu brojeva za označivanje u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

10.   371 L 0320: Direktiva Vijeća 71/320/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica o kočnim uređajima određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 202, 6.9.1971., str. 37.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 118.),

374 L 0132: Direktivom Komisije 74/132/EEZ od 11. veljače 1974. (SL L 74, 19.3.1974., str. 7.),

375 L 0524: Direktivom Komisije 75/524/EEZ od 25. srpnja 1975. (SL L 236, 8.9.1975., str. 3.), kako je ispravljena u SL L 247, 23.9.1975., str. 36.,

379 L 0489: Direktivom Komisije 79/489/EEZ od 18. travnja 1979. (SL L 128, 26.5.1979., str. 12.), kako je ispravljena u SL L 188, 26.7.1979., str. 54.,

385 L 0647: Direktivom Komisije 85/647/EEZ od 23. prosinca 1985. (SL L 380, 31.12.1985., str. 1.),

388 L 0194: Direktivom Komisije 88/194/EEZ od 24. ožujka 1988. (SL L 92, 9.4.1988., str. 47.).

11.   372 L 0245: Direktiva Vijeća 72/245/EEZ od 20. lipnja 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sprečavanje radio-interferencije koju uzrokuju motori sa samozapaljenjem ugrađeni u motorna vozila (SL L 152, 6.7.1972., str. 15.), kako je izmijenjeno:

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.).

12.   372 L 0306: Direktiva Vijeća 72/306/EEZ od 2. kolovoza 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćujućih tvari iz dizelskih motora vozila (SL L 190, 20.8.1972., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 215, 6.8.1974., str. 20., kako je izmijenjeno:

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.).

13.   374 L 0060: Direktiva Vijeća 74/60/EEZ od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (unutarnje dijelove prostora za putnike osim unutarnjih retrovizora, razmještaja upravljačkih naprava, krova ili pomičnog krova, naslona sjedala i stražnjeg dijela sjedala) (SL L 38, 11.2.1974., str. 2.), kako je ispravljena u SL L 215, 6.8.1974., str. 20., i u SL L 53, 25.2.1977., str. 30., kako je izmijenjeno:

378 L 0632: Direktivom Komisije 78/632/EEZ od 19. svibnja 1978. (SL L 206, 29.7.1978., str. 26.).

14.   374 L 0061: Direktiva Vijeća 74/61/EEZ od 17. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica o uređajima za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila (SL L 38, 11.2.1974., str. 22.), kako je ispravljena u SL L 215, 6.8.1974., str. 20.

15.   374 L 0297: Direktiva Vijeća 74/297/EEZ od 4. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (ponašanje mehanizma za upravljanje u slučaju sudara) (SL L 165, 20.6.1974., str. 16.).

16.   374 L 0408: Direktiva Vijeća 74/408/EEZ od 22. srpnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (čvrstoća sjedala i njihovih sidrišta) (SL L 221, 12.8.1974., str. 1.), kako je izmijenjeno:

381 L 0577: Direktivom Vijeća 81/557/EEZ od 20. srpnja 1981. (SL L 209, 29.7.1981., str. 34.).

17.   374 L 0483: Direktiva Vijeća 74/483/EEZ od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila (SL L 266, 2.10.1974., str. 4.), kako je izmijenjeno:

379 L 0488: Direktivom Komisije 79/488/EEZ od 18. travnja 1979. (SL L 128, 26.5.1979., str. 1.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu I. bilješci koja se odnosi na točku 3.2.2.2. dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

18.   375 L 0443: Direktiva Vijeća 75/443/EEZ od 26. lipnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vožnju unatrag i brzinomjere za motorna vozila (SL L 196, 26.7.1975., str. 1.).

19.   376 L 0114: Direktiva Vijeća 76/114/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na propisane pločice i natpise za motorna vozila i njihove prikolice i na njihov položaj i način pričvršćivanja (SL L 24, 30.1.1976., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 56, 4.3.1976., str. 38., i SL L 329, 25.11.1982., str. 31., kako je izmijenjeno:

378 L 0507: Direktivom Komisije 78/507/EEZ od 19. svibnja 1978. (SL L 155, 13.6.1978., str. 31.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U točki 2.1.2. Priloga tekstu u zagradama dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

20.   376 L 0115: Direktiva Vijeća 76/115/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (SL L 24, 30.1.1976., str. 6.), kako je izmijenjeno:

381 L 0575: Direktivom Vijeća 81/575/EEZ od 20. srpnja 1981. (SL L 209, 29.7.1981., str. 30.),

382 L 0318: Direktivom Komisije 82/318/EEZ od 2. travnja 1982. (SL L 139, 19.5.1982., str. 9.).

21.   376 L 0756: Direktiva Vijeća 76/756/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljenje ceste i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (SL L 262, 27.9.1976., str. 1.), kako je izmijenjeno:

380 L 0233: Direktivom Komisije 80/233/EEZ od 21. studenoga 1979. (SL L 51, 25.2.1980., str. 8.), kako je ispravljena u SL L 111, 30.4.1980., str. 22.,

382 L 0244: Direktivom Komisije 82/244/EEZ od 17. ožujka 1982. (SL L 109, 22.4.1982., str. 31.),

383 L 0276: Direktivom Vijeća 83/276/EEZ od 26. svibnja 1983. (SL L 151, 9.6.1983., str. 47.),

384 L 0008: Direktivom Komisije 84/8/EEZ od 14. prosinca 1983. (SL L 9, 12.1.1984., str. 24.), kako je ispravljena u SL L 131, 17.5.1984., str. 50., i u SL L 135, 22.5.1984., str. 27.,

389 L 0278: Direktivom Komisije 89/278/EEZ od 28. ožujka 1989. (SL L 109, 20.4.1989., str. 38.), kako je ispravljena u SL L 114, 27.4.1989., str. 52.

22.   376 L 0757: Direktiva Vijeća 76/757/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na retroreflektore za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 262, 27.9.1976., str. 32.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu III. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

23.   376 L 0758: Direktiva Vijeća 76/758/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na gabaritna svjetla, prednja pozicijska svjetla, stražnja pozicijska svjetla i kočna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 262, 27.9.1976., str. 54.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

389 L 0516: Direktivom Komisije 89/516/EEZ od 1. kolovoza 1989. (SL L 265, 12.9.1989., str. 1.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu III. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

24.   376 L 0759: Direktiva Vijeća 76/759/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pokazivače smjera za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 262, 27.9.1976., str. 71.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

389 L 0277: Direktivom Komisije 89/277/EEZ od 28. ožujka 1989. (SL L 109, 20.4.1989., str. 25.), kako je ispravljena u SL L 114, 27.4.1989., str. 52.

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu III. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

25.   376 L 0760: Direktiva Vijeća 76/760/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla stražnjih registarskih pločica za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 262, 27.9.1976., str. 85.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu I. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

26.   376 L 0761: Direktiva Vijeća 76/761/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na glavna svjetla za motorna vozila koja funkcioniraju kao glavna svjetla za dugi i/ili kratki svjetlosni snop i na električne žarulje sa žarnom niti za takva glavna svjetla (SL L 262, 27.9.1976., str. 96.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

389 L 0517: Direktivom Komisije 89/517/EEZ od 1. kolovoza 1989. (SL L 265, 12.9.1989., str. 15.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VI. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

27.   376 L 0762: Direktiva Vijeća 76/762/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prednja svjetla za maglu za motorna vozila o žaruljama sa žarnom niti za takva svjetla (SL L 262, 27.9.1976., str. 122.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu II. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

28.   377 L 0389: Direktiva Vijeća 77/389/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naprave za vuču na motornim vozilima (SL L 145, 13.6.1977., str. 41.).

29.   377 L 0538: Direktiva Vijeća 77/538/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 220, 29.8.1977., str. 60.), kako je ispravljena u SL L 284, 10.10.1978., str. 11., kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

389 L 0518: Direktivom Komisije 89/518/EEZ od 1. kolovoza 1989. (SL L 265, 12.9.1989., str. 24.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu II. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

30.   377 L 0539: Direktiva Vijeća 77/539/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (SL L 220, 29.8.1977., str. 72.), kako je ispravljena u SL L 284, 10.10.1978., str. 11., kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu II. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

31.   377 L 0540: Direktiva Vijeća 77/540/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na parkirna svjetla za motorna vozila (SL L 220, 29.8.1977., str. 83.), kako je ispravljena u SL L 284, 10.10.1978., str. 11., kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu IV. u točki 4.2. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

32.   377 L 0541: Direktiva Vijeća 77/541/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sigurnosne pojaseve i sustave za držanje putnika motornih vozila (SL L 220, 29.8.1977., str. 95.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

381 L 0576: Direktivom Vijeća 81/576/EEZ od 20. srpnja 1981. (SL L 209, 29.7.1981., str. 32.),

382 L 0319: Direktivom Komisije 82/319/EEZ od 2. travnja 1982. (SL L 139, 19.5.1982., str. 17.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.),

390 L 0628: Direktivom Komisije 90/628/EEZ od 30. listopada 1990. (SL L 341, 6.12.1990., str. 1.).

Ugovorne stranke mogu, tijekom razdoblja koje prestaje 1. srpnja 1997., odbiti staviti na tržište vozila kategorije M1, M2 i M3 čiji sigurnosni pojasevi ili sustavi za držanje putnika ne zadovoljavaju zahtjeve Direktive 77/541/EEZ kako je zadnje izmijenjena Direktivom 90/628/EEZ, ali ne smiju odbiti staviti na tržište vozila koja zadovoljavaju te zahtjeve. Države članice EFTE imaju pravo izdavati jedino EEZ homologaciju u skladu s ovim direktivama od dana kada budu u potpunosti primjenjivale ove direktive.

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu III. u točki 1.1.1. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

33.   377 L 0649: Direktiva Vijeća 77/649/EEZ od 27. rujna 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila (SL L 267, 19.10.1977., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 150, 6.6.1978., str. 6., kako je izmijenjeno:

381 L 0643: Direktivom Komisije 81/643/EEZ od 29. srpnja 1981. (SL L 231, 15.8.1981., str. 41.),

388 L 0366: Direktivom Komisije 88/366/EEZ od 17. svibnja 1988. (SL L 181, 12.7.1988., str. 40.).

34.   378 L 0316: Direktiva Vijeća 78/316/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora) (SL L 81, 28.3.1978., str. 3.).

35.   378 L 0317: Direktiva Vijeća 78/317/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za odmrzavanje i odmagljivanje ostakljenih površina motornih vozila (SL L 81, 28.3.1978., str. 27.), kako je ispravljena u SL L 194, 19.7.1978., str. 29.

36.   378 L 0318: Direktiva Vijeća 78/318/EEZ od 21. prosinca 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave za brisanje i pranje stakala motornih vozila (SL L 81, 28.3.1978., str. 49.), kako je ispravljena u SL L 194, 19.7.1978., str. 30.

37.   378 L 0548: Direktiva Vijeća 78/548/EEZ od 12. lipnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sustave grijanja prostora u putničkom prostoru motornih vozila (SL L 168, 26.6.1978., str. 40.).

38.   378 L 0549: Direktiva Vijeća 78/549/EEZ od 12. lipnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na blatobrane za motorna vozila (SL L 168, 26.6.1978., str. 45.).

39.   378 L 0932: Direktiva Vijeća 78/932/EEZ od 16. listopada 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na naslone za glavu na sjedalima motornih vozila (SL L 325, 20.11.1978., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 329, 25.11.1982., str. 31., kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VI., u točki 1.1.1. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

40.   378 L 1015: Direktiva Vijeća 78/1015/EEZ od 23. studenoga 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica o dopuštenoj razini buke i ispušnom sustavu motocikala (SL L 349, 13.12.1978., str. 21.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.),

387 L 0056: Direktivom Vijeća 87/56/EEZ od 18. prosinca 1986. (SL L 24, 27.1.1987., str. 42.),

389 L 0235: Direktivom Vijeća 89/235/EEZ od 13. ožujka 1989. (SL L 98, 11.4.1989., str. 1.).

Države članice EFTE mogu, do 1. siječnja 1995., primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo, uključujući mogućnost odbijanja registriranja ili zabrane prodaje, stavljanja u promet ili uporabu, zbog koji se odnose na njihovu razinu buke i ispušni sustav, motocikala koji potpadaju u područje primjene Direktive 78/1015/EEZ, kako je zadnje izmijenjena. Od 1. siječnja 1995., države članice EFTE mogu nastaviti primjenjivati svoje nacionalno zakonodavstvo, ali dopuštaju slobodno kretanje robe u skladu s pravnom stečevinom Zajednice. Svi prijedlozi za izmjenu, ažuriranje, proširenje ili bilo koji drugi razvoj pravne stečevine Zajednice koji se odnose na pitanja obuhvaćena ovom Direktivom podložni su općim odredbama o donošenju odluka iz ovog Sporazuma.

Do 1. siječnja 1995. države članice EFTE nemaju pravo izdavati potvrde EEZ-a u skladu s ovom Direktivom.

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

u članku 2. dodaju se sljedeće alineje:

„—

‚Typengenehmigung’ u austrijskome zakonodavstvu,

‚tyyppihyväksyntä’/‚typgodkännande’ u finskome zakonodavstvu,

‚ger sarvi surkenning’ u islandskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’ u lihtenštajnskome zakonodavstvu,

‚typegodkjenning’ u norveškome zakonodavstvu,

‚typgodkännande’ u švedskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’/‚approbation du type’/‚approvazione del tipo’ u švicarskome zakonodavstvu”;

(b)

u Prilogu II. u točki 3.1.3. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

41.   380 L 0780: Direktiva Vijeća 80/780/EEZ od 22. srpnja 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na retrovizore motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice i o njihovoj ugradbi na takva vozila (SL L 229, 30.8.1980., str. 49.), kako je izmijenjeno:

380 L 1272: Direktivom Vijeća 80/1272/EEZ od 22. prosinca 1980. (SL L 375, 31.12.1980., str. 73.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 8. dodaju se sljedeće alineje:

„—

‚Typengenehmigung’ u austrijskome zakonodavstvu,

‚tyyppihyväksyntä’/‚typgodkännande’ u finskome zakonodavstvu,

‚ger sarvi surkenning’ u islandskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’ u lihtenštajnskome zakonodavstvu,

‚typegodkjenning’ u norveškome zakonodavstvu,

‚typgodkännande’ u švedskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’/‚approbation du type’/‚approvazione del tipo’ u švicarskome zakonodavstvu”.

42.   380 L 1268: Direktiva Vijeća 80/1268/EEZ od 16. prosinca 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na potrošnju goriva motornih vozila (SL L 375, 31.12.1980., str. 36.), kako je izmijenjeno:

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.).

43.   380 L 1269: Direktiva Vijeća 80/1269/EEZ od 16. prosinca 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na snagu motora motornih vozila (SL L 375, 31.12.1980., str. 46.), kako je izmijenjeno:

388 L 0195: Direktivom Komisije 88/195/EEZ od 24. ožujka 1988. (SL L 92, 9.4.1988., str. 50.), kako je ispravljena u SL L 105, 26.4.1988., str. 34.,

389 L 0491: Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. srpnja 1989. (SL L 238, 15.8.1989., str. 43.).

44.   388 L 0077: Direktiva Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv ispuštanja onečišćujućih tvari iz dizelskih motora vozila (SL L 36, 9.2.1988., str. 33.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu I. u točki 5.1.3. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

45.   389 L 0297: Direktiva Vijeća 89/297/EEZ od 13. travnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bočne štitnike određenih motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 124, 5.5.1989., str. 1.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

46.   377 Y 0726(01): Rezolucija Vijeća od 29. lipnja 1977. o EEZ-homologaciji tipa potpunog vozila za putničke automobile (SL C 177, 26.7.1977., str. 1.).

47.   C/281/88/str. 9: Obavijest Komisije o postupcima homologacije tipa i registracije vozila koja su prethodno bila registrirana u drugoj državi članici (SL C 281, 4.11.1988., str. 9.).

II.   TRAKTORI ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   374 L 0150: Direktiva Vijeća 74/150/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica koje se odnosi na homologaciju tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 84, 28.3.1974., str. 10.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

379 L 0694: Direktivom Vijeća 79/694/EEZ od 24. srpnja 1979. (SL L 205, 13.8.1979., str. 17.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.),

388 L 0297: Direktivom Vijeća 88/297/EEZ od 3. svibnja 1988. (SL L 126, 20.5.1988., str. 52.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 2.(a) dodaju se sljedeće alineje:

„—

‚Typengenehmigung’ u austrijskome zakonodavstvu,

‚tyyppihyväksyntä’/‚typgodkännande’ u finskome zakonodavstvu,

‚ger sarvi surkenning’ u islandskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’ u lihtenštajnskome zakonodavstvu,

‚typegodkjenning’ u norveškome zakonodavstvu,

‚typgodkännande’ u švedskome zakonodavstvu,

‚Typengenehmigung’/‚approbation du type’/‚approvazione del tipo’ u švicarskome zakonodavstvu”.

2.   374 L 0151: Direktiva Vijeća 74/151/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene dijelove i značajke traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 84, 28.3.1974., str. 25.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

388 L 0410: Direktivom Komisije 88/410/EEZ od 21. lipnja 1988. (SL L 200, 26.7.1988., str. 27.).

3.   374 L 0152: Direktiva Vijeća 74/152/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za terete traktora za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 84, 28.3.1974., str. 33.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

388 L 0412: Direktivom Komisije 88/412/EEZ od 22. lipnja 1988. (SL L 200, 26.7.1988., str. 31.).

4.   374 L 0346: Direktiva Vijeća 74/346/EEZ od 25. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na retrovizore za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 191, 15.7.1974., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

5.   374 L 0347: Direktiva Vijeća 74/347/EEZ od 25. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje i brisače vjetrobranskog stakla za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 191, 15.7.1974., str. 5.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

379 L 1073: Direktivom Komisije 79/1073/EEZ od 22. studenoga 1979. (SL L 331, 27.12.1979., str. 20.),

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

6.   375 L 0321: Direktiva Vijeća 75/321/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaje za upravljanje traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 147, 9.6.1975., str. 24.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

388 L 0411: Direktivom Komisije 88/411/EEZ od 21. lipnja 1988. (SL L 200, 26.7.1988., str. 30.).

7.   375 L 0322: Direktiva Vijeća 75/322/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sprečavanje radio-interferencije koju uzrokuju motori sa samozapaljenjem ugrađeni u traktore za poljoprivredu i šumarstvo na kotačima (SL L 147, 9.6.1975., str. 28.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

8.   376 L 0432: Direktiva Vijeća 76/432/EEZ od 6. travnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kočne uređaje traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 122, 8.5.1976., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 226, 18.8.1976., str. 16., kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

9.   376 L 0763: Direktiva Vijeća 76/763/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na putnička sjedala za traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 262, 27.9.1976., str. 135.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

10.   377 L 0311: Direktiva Vijeća 77/311/EEZ od 29. ožujka 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na razinu buke koju osjeća vozač traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 105, 28.4.1977., str. 1.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

11.   377 L 0536: Direktiva Vijeća 77/536/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitne konstrukcije pri prevrtanju traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 220, 29.8.1977., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

389 L 0680: Direktivom Vijeća 89/680/EEZ od 21. prosinca 1989. (SL L 398, 30.12.1989., str. 26.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VI. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

12.   377 L 0537: Direktiva Vijeća 77/537/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica s obzirom na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćivača iz Dieselovih motora traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 220, 29.8.1977., str. 38.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

13.   378 L 0764: Direktiva Vijeća 78/764/EEZ od 25. srpnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica o vozačkom sjedalu na traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 255, 18.9.1978., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

383 L 0190: Direktivom Komisije 83/190/EEZ od 28. ožujka 1983. (SL L 109, 26.4.1983., str. 13.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.),

388 L 0465: Direktivom Komisije 88/465/EEZ od 30. lipnja 1988. (SL L 228, 17.8.1988., str. 31.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu II. u točki 3.5.2.1. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

14.   378 L 0933: Direktiva Vijeća 78/933/EEZ od 17. listopada 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 325, 20.11.1978., str. 16.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktiva Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

15.   379 L 0532: Direktiva Vijeća 79/532/EEZ od 17. svibnja 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju sastavnih dijelova na traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 145, 13.6.1979., str. 16.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktiva Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

16.   379 L 0533: Direktiva Vijeća 79/533/EEZ od 17. svibnja 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na napravu za spajanje i napravu za vožnju unatrag traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 145, 13.6.1979., str. 20.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.).

17.   379 L 0622: Direktiva Vijeća 79/622/EEZ od 25. lipnja 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju traktora za poljoprivredu i šumarstvo na kotačima (statičko ispitivanje) (SL L 179, 17.7.1979., str. 1.), kako je izmijenjeno:

382 L 0953: Direktivom Komisije 82/953/EEZ od 15. prosinca 1982. (SL L 386, 31.12.1982., str. 31.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.),

388 L 0413: Direktivom Komisije 88/413/EEZ od 22. lipnja 1988. (SL L 200, 26.7.1988., str. 32.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VI. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

18.   380 L 0720: Direktiva Vijeća 80/720/EEZ od 24. lipnja 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na radni prostor, pristup vozačkom mjestu te vrata i prozore traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 194, 28.7.1980., str. 1.), kako je izmijenjeno:

382 L 0890: Direktivom Vijeća 82/890/EEZ od 17. prosinca 1982. (SL L 378, 31.12.1982., str. 45.),

388 L 0414: Direktivom Komisije 88/414/EEZ od 22. lipnja 1988. (SL L 200, 26.7.1988., str. 34.).

19.   386 L 0297: Direktiva Vijeća 86/297/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica o priključnim pogonskim vratilima na traktorima na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo i njihovoj zaštiti (SL L 186, 8.7.1986., str. 19.).

20.   386 L 0298: Direktiva Vijeća 86/298/EEZ od 26. svibnja 1986. o stražnjim zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 186, 8.7.1986., str. 26.), kako je izmijenjeno:

389 L 0682: Direktivom Vijeća 89/682/EEZ od 21. prosinca 1989. (SL L 398, 30.12.1989., str. 29.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VI. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

21.   386 L 0415: Direktiva Vijeća 86/415/EEZ od 24. srpnja 1986. o ugradbi, položaju, djelovanju i identifikaciji upravljačkih naprava traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 240, 26.8.1986., str. 1.).

22.   387 L 0402: Direktiva Vijeća 87/402/EEZ od 25. lipnja 1987. o zaštitnim konstrukcijama pri prevrtanju, ugrađenim ispred vozačkog sjedala uskih traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (SL L 220, 8.8.1987., str. 1.), kako je izmijenjeno:

389 L 0681: Direktivom Vijeća 89/681/EEZ od 21. prosinca 1989. (SL L 398, 30.12.1989., str. 27.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu VII. dodaje se sljedeće:

„12

za Austriju

17

za Finsku

IS

za Island

FL

za Lihtenštajn

16

za Norvešku

5

za Švedsku

14

za Švicarsku”.

23.   389 L 0173: Direktiva Vijeća 89/173/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene komponente i značajke traktora za poljoprivredu i šumarstvo na kotačima (SL L 67, 10.3.1989., str. 1.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

u Prilogu III. A bilješci 1. točke 5.4.1. dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

(b)

u Prilogu V. tekstu u zagradama u točki 2.1.3. dodaje se sljedeće:

„12 za Austriju, 17 za Finsku, IS za Island, FL za Lihtenštajn, 16 za Norvešku, 5 za Švedsku i 14 za Švicarsku”.

III.   UREĐAJI ZA PODIZANJE I MEHANIČKO RUKOVANJE

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   373 L 0361: Direktiva Vijeća 73/361/EEZ od 19. studenoga 1973. usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na izdavanje potvrda za čeličnu užad, lance i kuke i njihovo označivanje (SL L 335, 5.12.1973., str. 51.), kako je izmijenjeno:

376 L 0434: Direktivom Komisije 76/434/EEZ od 13. travnja 1976. (SL L 122, 8.5.1976., str. 20.).

2.   384 L 0528: Direktiva Vijeća 84/528/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za uređaje za podizanje i mehaničko rukovanje (SL L 300, 19.11.1984., str. 72.), kako je izmijenjeno:

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.),

388 L 0665: Direktiva Vijeća 88/665/EEZ od 21. prosinca 1988. (SL L 382, 31.12.1988., str. 42.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu I. tekstu u zagradama u točki 3. dodaje se sljedeće:

„A za Austriju, CH za Švicarsku, FL za Lihtenštajn, IS za Island, N za Norvešku, S za Švedsku, SF za Finsku”.

3.   384 L 0529: Direktiva Vijeća 84/529/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električna dizala (SL L 300, 19.11.1984., str. 86.), kako je izmijenjeno:

386 L 0312: Direktivom Komisije 86/312/EEZ od 18. lipnja 1986. (SL L 196, 18.7.1986., str. 56.),

390 L 0486: Direktivom Vijeća 90/486/EEZ od 17. rujna 1990. (SL L 270, 2.10.1990., str. 21.).

4.   386 L 0663: Direktiva Vijeća 86/663/EEZ od 22. prosinca 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na industrijska vozila na vlastiti pogon (SL L 384, 31.12.1986., str. 12.), kako je izmijenjeno:

389 L 0240: Direktivom Komisije 89/240/EEZ od 16. prosinca 1988. (SL L 100. 12.4.1989., str. 1.).

IV.   KUĆANSKI UREĐAJI

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   379 L 0530: Direktiva Vijeća 79/530/EEZ od 14. svibnja 1979. o označivanju potrošnje energije kućanskih uređaja uz pomoć etiketa (SL L 145, 13.6.1979., str. 1.).

2.   379 L 0531: Direktiva Vijeća 79/531/EEZ od 14. svibnja 1979. kojom se na električne pećnice primjenjuje Direktiva 79/530/EEZ o označivanju potrošnje energije kućanskih uređaja uz pomoć etiketa (SL L 145, 13.6.1979., str. 7.), kako je izmijenjeno:

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 227.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

u Prilogu I., u točki 3.1.1. dodaje se sljedeće:

„sähköuuni, na finskome (FI)

rafmagnsbökunarofn, na islandskome (IS)

elektrisk stekeovn, na norveškome (N)

elektrisk ugn, na švedskome (S)”;

(b)

u Prilogu I., u točki 3.1.3. dodaje se sljedeće:

„käyttötilavuus, na finskome (FI)

n'ytanlegt r'ymi, na islandskome (IS)

nyttevolum, na norveškome (N)

nyttovolym, na švedskome (S)”;

(c)

u Prilogu I., u točki 3.1.5.1. dodaje se sljedeće:

„esilämmityskulutus 200 °C:een, na finskome (FI)

forhitunarnotkun í 200 °C, na islandskome (IS)

energiforbruk ved oppvarming til 200 °C, na norveškome (N)

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C, na švedskome (S)

vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa), na finskome (FI)

jafnstö sunotkun (ein klukkustund vi s 200 °C), na islandskome (IS)

energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C), na norveškome (N)

Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 °C i en timme), na švedskome (S)

KOKONAISKULUTUS, na finskome (FI)

ALLS, na islandskome (IS)

TOTALT, na norveškome (N)

TOTALT, na švedskome (S)”;

(d)

u Prilogu I., u točki 3.1.5.3. dodaje se sljedeće:

„puhdistusvaiheen kulutus, na finskome (FI)

hreinsilotunotkun, na islandskome (IS)

energiforbruk for en rengjøringsperiode, na norveškome (N)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, na švedskome (S)”;

(e)

dodaju se sljedeći prilozi:

ANNEX II(h)

(nacrti s prilagodbama na finskom)

ANNEX II(i)

(nacrti s prilagodbama na islandskom)

ANNEX II(j)

(nacrti s prilagodbama na norveškom)

ANNEX II(k)

(nacrti s prilagodbama na švedskom).

3.   386 L 0594: Direktiva Vijeća 86/594/EEZ od 1. prosinca 1986. o buci koju odašilju kućanski uređaji (SL L 344, 6.12.1986., str. 24.).

V.   PLINSKI UREĐAJI

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   378 L 0170: Direktiva Vijeća 78/170/EEZ od 13. veljače 1978. o učinkovitosti toplinskih generatora za grijanje prostora i pripremu tople vode u novim ili postojećim neindustrijskim zgradama i o toplinskoj izolaciji distribucijskog sustava grijanja i tople sanitarne vode u novim neindustrijskim zgradama (SL L 52, 23.2.1978., str. 32.) (1).

2.   390 L 0396: Direktiva Vijeća 90/396/EEZ od 29. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaje na plinovita goriva (SL L 196, 26.7.1990., str. 15.).

VI.   GRAĐEVINSKI STROJEVI I OPREMA

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   379 L 0113: Direktiva Vijeća 79/113/EEZ od 19. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određivanje emisije buke građevinskih strojeva i opreme (SL L 33, 8.2.1979., str. 15.), kako je izmijenjeno:

381 L 1051: Direktivom Vijeća 81/1051/EEZ od 7. prosinca 1981. (SL L 376, 30.12.1981., str. 49.),

385 L 0405: Direktivom Komisije 85/405/EEZ od 11. srpnja 1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 9.).

2.   384 L 0532: Direktiva Vijeća 84/532/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za građevinske strojeve i opremu (SL L 300, 19.11.1984., str. 111.), kako je ispravljena u SL L 41, 12.2.1985., str. 15., kako je izmijenjeno:

388 L 0665: Direktivom Vijeća 88/665/EEZ od 21. prosinca 1988. (SL L 382, 31.12.1988., str. 42.).

3.   384 L 0533: Direktiva Vijeća 84/533/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage kompresora (SL L 300, 19.11.1984., str. 123.), kako je izmijenjeno:

385 L 0406: Direktivom Komisije 85/406/EEZ od 11. srpnja 1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 11.).

4.   384 L 0534: Direktiva Vijeća 84/534/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage toranjskih dizalica (SL L 300, 19.11.1984., str. 130.), kako je ispravljena u SL L 41, 12.2.1985., str. 15., kako je izmijenjeno:

387 L 0405: Direktivom Vijeća 87/405/EEZ od 25. lipnja 1987. (SL L 220, 8.8.1987., str. 60.).

5.   384 L 0535: Direktiva Vijeća 84/535/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage agregata za zavarivanje (SL L 300, 19.11.1984., str. 142.), kako je izmijenjeno:

385 L 0407: Direktivom Komisije 85/407/EEZ od 11. srpnja 1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 16.).

6.   384 L 0536: Direktiva Vijeća 84/536/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage uređaja za proizvodnju električne energije (SL L 300, 19.11.1984., str. 149.), kako je ispravljena u SL L 41, 12.2.1985., str. 17., kako je izmijenjeno:

385 L 0408: Direktivom Komisije 85/408/EEZ od 11. srpnja 1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 18.).

7.   384 L 0537: Direktiva Vijeća 84/537/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage ručnih pogonjenih čekića za razbijanje betona (SL L 300, 19.11.1984., str. 156.), kako je ispravljena u SL L 41, 12.2.1985., str. 17., kako je izmijenjeno:

385 L 0409: Direktivom Komisije 85/409/EEZ od 11. srpnja 1985. (SL L 233, 30.8.1985., str. 20.).

8.   386 L 0295: Direktiva Vijeća 86/295/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju (ROPS) za određene građevinske strojeve (SL L 186, 8.7.1986., str. 1.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu IV. tekstu u zagradama dodaje se sljedeće:

„A za Austriju, CH za Švicarsku, FL za Lihtenštajn, IS za Island, N za Norvešku, S za Švedsku, SF za Finsku”.

9.   386 L 0296: Direktiva Vijeća 86/296/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na konstrukciju za zaštitu od padajućih predmeta (FOPS) za određene građevinske strojeve (SL L 186, 8.7.1986., str. 10.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Prilogu IV. tekstu u zagradama dodaje se sljedeće:

„A za Austriju, CH za Švicarsku, FL za Lihtenštajn, IS za Island, N za Norvešku, S za Švedsku, SF za Finsku”.

10.   386 L 0662: Direktiva Vijeća 86/662/EEZ od 22. prosinca 1986. o ograničavanju buke koju emitiraju hidraulični bageri, bageri s upravljanjem pomoću čeličnih užadi, dozeri, utovarivači i utovarivači-rovokopači (SL L 384, 31.12.1986., str. 1.), kako je izmijenjeno:

389 L 0514: Direktivom Komisije 89/514/EEZ od 2. kolovoza 1989. (SL L 253, 30.8.1989., str. 35.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

11.   Priopćenje Komisije koje se odnosi na usklađene metode mjerenja buke na građevinskim strojevima. (Usvojeno 3. siječnja 1981.)

12.   386 X 0666: Preporuka Vijeća 86/666/EEZ od 22. prosinca 1986. o zaštiti od požara u postojećim hotelima (SL L 384, 31.12.1986., str. 60.).

VII.   OSTALI STROJEVI

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   384 L 0538: Direktiva Vijeća 84/538/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu zvučne snage kosilica za travnjake (SL L 300, 19.11.1984., str. 171.), kako je izmijenjeno:

387 L 0252: Direktivom Komisije 87/252/EEZ od 7. travnja 1987. (SL L 117, 5.5.1987., str. 22.), kako je ispravljena u SL L 158, 18.6.1987., str. 31.,

388 L 0180: Direktivom Vijeća 88/180/EEZ od. ožujka 1988. (SL L 81, 26.3.1988., str. 69.),

388 L 0181: Direktivom Vijeća 88/181/EEZ od 22. ožujka 1988. (SL L 81, 26.3.1988., str. 71.).

VIII.   TLAČNE POSUDE

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   375 L 0324: Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dozatore aerosola (SL L 147, 9.6.1975., str. 40.).

2.   376 L 0767: Direktiva Vijeća 76/767/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za tlačne posude i metode njihova pregleda (SL L 262, 27.9.1976., str. 153.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 213.),

388 L 0665: Direktivom Vijeća 88/665/EEZ od 21. prosinca 1988. (SL L 382, 31.12.1988., str. 42.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

Tekstu u zagradama u Prilogu I., točki 3.1., alineji prvoj i u Prilogu II., točki 3.1.1.1.1., alineji prvoj dodaje se sljedeće:

„A za Austriju, CH za Švicarsku, FL za Lihtenštajn, IS za Island, N za Norvešku, S za Švedsku, SF za Finsku”.

3.   384 L 0525: Direktiva Vijeća 84/525/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bešavne čelične plinske boce (SL L 300, 19.11.1984., str. 1.).

4.   384 L 0526: Direktiva Vijeća 84/526/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bešavne plinske boce od nelegiranog aluminija i od legiranog aluminija (SL L 300, 19.11.1984., str. 20.).

5.   384 L 0527: Direktiva Vijeća 84/527/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na varene plinske boce od nelegiranog čelika (SL L 300, 19.11.1984., str. 48.).

6.   387 L 0404: Direktiva Vijeća 87/404/EEZ od 25. lipnja 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica koji se odnose na jednostavne tlačne posude (SL L 220, 8.8.1987., str. 48.), kako je izmijenjeno:

390 L 0488: Direktivom Vijeća 90/488/EEZ od 17. rujna 1990. (SL L 270, 2.10.1990., str. 25.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

7.   389 X 0349: Preporuka Komisije 89/349/EEZ od 13. travnja 1989. o smanjenju klorofluorugljika u industriji aerosola (SL L 144, 27.5.1989., str. 56.).

IX.   MJERNI INSTRUMENTI

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   371 L 0316: Direktiva Vijeća 71/316/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora (SL L 202, 6.9.1971., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 118.),

372 L 0427: Direktivom Vijeća 72/427/EEZ od 19. prosinca 1972. (SL L 291, 28.12.1972., str. 156.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

383 L 0575: Direktivom Vijeća 83/575/EEZ od 26. listopada 1983. (SL L 332, 28.11.1983., str. 43.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.),

387 L 0354: Direktivom Vijeća 87/354/EEZ od 25. lipnja 1987. (SL L 192, 11.7.1987., str. 43.),

388 L 0665: Direktivom Vijeća 88/665/EEZ od 21. prosinca 1988. (SL L 382, 31.12.1988., str. 42.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

Tekstu u zagradama u Prilogu I. točki 3.1. alineji prvoj i u Prilogu II. točki 3.1.1.1. podtočki (a) alineji prvoj dodaje se sljedeće:

„A za Austriju, CH za Švicarsku, FL za Lihtenštajn, IS za Island, N za Norvešku, S za Švedsku, SF za Finsku”;

(b)

Nacrti na koje upućuje Prilog II. točka 3.2.1. dopunjuju se slovima potrebnima za oznake A, CH, FL, IS, N, S, SF.

2.   371 L 0317: Direktiva Vijeća 71/317/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica o pravokutnim utezima od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i valjkastim utezima od 1 kg do 10 kg srednje točnosti (SL L 202, 6.9.1971., str. 14.).

3.   371 L 0318: Direktiva Vijeća 71/318/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerila obujma plina (SL L 202, 6.9.1971., str. 21.), kako je izmijenjeno:

374 L 0331: Direktivom Komisije 74/331/EEZ od 12. lipnja 1974. (SL L 189, 12.7.1974., str. 9.),

378 L 0365: Direktivom Komisije 78/365/EEZ od 31. ožujka 1978. (SL L 104, 18.4.1978., str. 26.),

382 L 0623: Direktivom Komisije 82/623/EEZ od 1. srpnja 1982. (SL L 252, 27.8.1982., str. 5.).

4.   371 L 0319: Direktiva Vijeća 71/319/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerila za tekućine osim vode (SL L 202, 6.9.1971., str. 32.).

5.   371 L 0347: Direktiva Vijeća 71/347/EEZ od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerenju hektolitarske mase žitarica (SL 239, 25.10.1971., str. 1.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 119.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 1. točki (a) tekstu u zagradama dodaje se sljedeće:

„EY

hehtolitrapaion”

na finskom

„EB

hektólítrapyngd”

na islandskom

„EF

hektolitervekt”

na norveškom

„EG

hektolitervikt”

na švedskom.

6.   371 L 0348: Direktiva Vijeća 71/348/EEZ od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pomoćnu opremu za mjerila za tekućine osim vode (SL L 239, 25.10.1971., str. 9.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 119.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 212.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U Poglavlju IV. Priloga, na kraju odjeljka 4.8.1. dodaje se sljedeće:

„10

Groschen

(Austrija)

10

penniä/10 penni

(Finska)

10

aurar

(Island)

1

Rappen

(Lihtenštajn)

10

øre

(Norveška)

1

öre

(Švedska)

1

Rappen/1 centime/1 centesimo

(Švicarska)”

7.   371 L 0349: Direktiva Vijeća 71/349/EEZ od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na baždarenje cisterni na plovilima (SL L 239, 25.10.1971., str. 15.).

8.   373 L 0360: Direktiva Vijeća 73/360/EEZ od 19. studenoga 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vage s neautomatskim djelovanjem (SL L 335, 5.12.1973., str. 1.), kako je izmijenjeno:

376 L 0696: Direktivom Komisije 76/696/EEZ od 27. srpnja 1976. (SL L 236, 27.8.1976., str. 26.),

382 L 0622: Direktivom Komisije 82/622/EEZ od 1. srpnja 1982. (SL L 252, 27.8.1982., str. 2.),

390 L 0384: Direktivom Vijeća 90/384/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vage s neautomatskim djelovanjem (SL L br. 189, 20.7.1990., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 258, 22.9.1990., str. 35.

9.   373 L 0362: Direktiva Vijeća 73/362/EEZ od 19. studenoga 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerila za duljinu (SL L 335, 5.12.1973., str. 56.), kako je izmijenjeno:

378 L 0629: Direktivom Vijeća 78/629/EEZ od 19. lipnja 1978. (SL L 206, 29.7.1978., str. 8.),

385 L 0146: Direktivom Komisije 85/146/EEZ od 31. siječnja 1985. (SL L 54, 23.2.1985., str. 29.).

10.   374 L 0148: Direktiva Vijeća 74/148/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg visoke točnosti (SL L 84, 28.3.1974., str. 3.).

11.   375 L 0033: Direktiva Vijeća 75/33/EEZ od 17. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vodomjere za hladnu vodu (SL L 14, 20.1.1975., str. 1.).

12.   375 L 0106: Direktiva Vijeća 75/106/EEZ od 19. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina s tekućinama označenih obujmom (SL L 42, 15.2.1975., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 324, 16.12.1975., str. 31., kako je izmijenjeno:

378 L 0891: Direktivom Komisije 78/891/EEZ od 28. rujna 1978. (SL L 311, 4.11.1978., str. 21.),

379 L 1005: Direktivom Vijeća 79/1005/EEZ od 23. studenoga 1979. (SL L 308, 4.12.1979., str. 25.),

385 L 0010: Direktivom Vijeća 85/10/EEZ od 18. prosinca 1984. (SL L 4, 5.1.1985., str. 20.),

388 L 0316: Direktivom Vijeća 88/316/EEZ od 7. lipnja 1988. (SL L 143, 10.6.1988., str. 26.), kako je ispravljena u SL L 189, 20.7.1988., str. 28.,

389 L 0676: Direktivom Vijeća 89/676/EEZ od 21. prosinca 1989. (SL L 398, 30.12.1989., str. 18.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

proizvodi navedeni u Prilogu III. točki 1.(a), kada su sadržani u povratnoj ambalaži, mogu se, do 31. prosinca 1996. stavljati na tržište u sljedećem volumenu:

 

u Švicarskoj i Lihtenštajnu: 0,7 litara,

 

u Švedskoj: 0,7 litara,

 

u Norveškoj: 0,35 do 0,7 litara,

 

u Austriji: 0,7 litara.

Proizvodi navedeni u Prilogu III. točki 3.(a), kada su sadržani u povratnoj ambalaži, mogu se, u Norveškoj, do 31. prosinca 1996. stavljati na tržište u volumenu od 0,35 do 0,7 litara.

Proizvodi navedeni u Prilogu III. točki 4., kada su sadržani u povratnoj ambalaži, mogu se, u Švedskoj, do 31. prosinca 1996. stavljati na tržište u volumenu od 0,375 do 0,75 litara.

Proizvodi navedeni u Prilogu III. točki 8.(a), kada su sadržani u povratnoj ambalaži, mogu se, u Norveškoj, do 31. prosinca 1996. stavljati na tržište u volumenu od 0,35 litara.

Od 1. siječnja 1993. države članice EFTE jamče slobodan promet proizvoda koji se stavljaju na tržište u skladu s uvjetima Direktive od 75/106, kako je zadnje izmijenjena;

(b)

u Prilogu III. lijevi se stupac zamjenjuje sljedećim:

„Tekućine

1.

(a)

Vino od svježeg grožđa, mošt od svježeg grožđa kod kojeg je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola, uključujući i vino dobiveno od nefermentiranog voćnog soka pomiješanog s alkoholom, osim vina obuhvaćenih Zajedničkom carinskom tarifom, tarifni podbroj 2205 A i B/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava 2204 10, 2204 21 i 2204 29, kao i likerskih vina (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife ex 2205 C/tarifni broj Harmoniziranog sustava ex 2204); mošt od grožđa djelomično fermentiran ili kod kojeg je fermentacija zaustavljena na drugi način, a ne dodatkom alkohola (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2204/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava 2240 30)

(b)

Vina sorte „Vins jaunes” koja imaju pravo nositi oznaku podrijetla: „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” i „Château-Chalon”

(c)

Jabukovača, kruškovača, medovina i ostala fermentirana nepjenušava pića (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife br. 2207 B II/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava br. 2206 00)

(d)

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirana aromatskim tvarima (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2206/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2205); likerska vina (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2205 C/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2204)

2.

(a)

Pjenušava vina (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2205 A/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava 2204 10)

Ostala vina, koja nisu obuhvaćena tarifnim podbrojem 2204 10 punjena u boce sa čepovima za pjenušava vina, pojačana posebnim držačima, kao i vina s drugim načinima zatvaranja, s pritiskom od najmanje jednog bara, ali ne više od tri bara mjereno pri temperaturi od 20°C (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2205 B/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava ex 2204 21 i ex 2204 29)

(b)

Jabukovača, kruškovača, medovina i ostala fermentirana pjenušava pića (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2207 B 1/tarifni broj Harmoniziranog sustava ex 2206 00)

3.

(a)

Pivo dobiveno od slada (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2203/tarifni broj Harmoniziranog sustava ex 2203 00), osim kiselog piva.

(b)

Kiselo pivo, Gueuze

4.

Jaka alkoholna pića (osim onih obuhvaćenih tarifnim brojem Zajedničke carinske tarife 2208/tarifnim brojem Harmoniziranog sustava 2207), likeri i ostala alkoholna pića; složeni alkoholni pripravci (poznati kao „koncentrirani ekstrakti”) za proizvodnju pića (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2293/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2208)

5.

Ocat i nadomjesci octa (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2210/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2209 00)

6.

Maslinovo ulje (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 1507 A/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava 1509 10 i 1509 90 te tarifni broj Harmoniziranog sustava 1510), ostala jestiva ulja (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 1507 D II/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava 1507 i 1508, te 1511 do 1517)

7.

Mlijeko, svježe, nekoncentrirano i nezaslađeno, (tarifni broj Zajedničke carinske tarife ex 0401/tarifni broj Harmoniziranog sustava 04.01), osim jogurta, kefira, kiselog mlijeka, sirutke i ostalog fermentiranog ili zakiseljenog mlijeka,

Napici na bazi mlijeka (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2202 B/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava ex 0403 10 i ex 0403 90)

8.

(a)

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 2201/tarifni broj Harmoniziranog sustava br.22.01)

(b)

Limunade, aromatizirane mineralne vode i aromatizirane gazirane vode i ostala bezalkoholna pića koja ne sadrže mlijeko ili mliječne masti, (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 22.02 A/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2202) osim voćnih i povrtnih sokova koji su obuhvaćeni tarifnim brojem Zajedničke carinske tarife 2207/tarifnim brojem Harmoniziranog sustava 2209 i koncentrata

(c)

Napici deklarirani kao bezalkoholni aperitivi

9.

Voćni sokovi (uključujući i mošt od grožđa) ili povrtni sokovi, sa ili bez dodanog šećera, nefermentirani i bez dodatka alkohola koji su obuhvaćeni tarifnim podbrojem Zajedničke carinske tarife 2007 B/tarifnim brojem Harmoniziranog sustava 2009, voćni nektar (Direktiva Vijeća 75/726/EEZ od 17. studenoga 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima) (2).

13.   375 L 0107: Direktiva Vijeća 75/107/EEZ od 19. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica o bocama koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici (SL L 42, 15.2.1975., str. 14.).

14.   375 L 0410: Direktiva Vijeća 75/410/EEZ od 24. lipnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vage za neprekinuto zbrajanje (SL L 183, 14.7.1975., str. 25.).

15.   376 L 0211: Direktiva Vijeća 76/211/EEZ od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom (SL L 46, 21.2.1976., str. 1.), kako je izmijenjeno:

378 L 0891: Direktivom Komisije 78/891/EEZ od 28. rujna 1978. (SL L 311, 4.11.1978., str. 21.).

16.   376 L 0764: Direktiva Vijeća 76/764/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica o medicinskim staklenim živinim termometrima za mjerenje najviše temperature (SL L 262, 27.9.1976., str. 139.), kako je izmijenjeno:

383 L 0128: Direktivom Vijeća 83/128/EEZ od 28. ožujka 1983. (SL L 91, 9.4.1983., str. 29.),

384 L 0414: Direktivom Komisije 84/414/EEZ od 18. srpnja 1984. (SL L 228, 25.8.1984., str. 25.).

17.   376 L 0765: Direktiva Vijeća 76/765/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica o alkoholometrima i alkoholnim areometrima (SL L 262, 27.9.1976., str. 143.), kako je ispravljena u SL L 60, 5.3.1977., str. 26., kako je izmijenjeno:

382 L 0624: Direktivom Komisije 82/624/EEZ od 1. srpnja 1982. (SL L 252, 27.8.1982., str. 8.).

18.   376 L 0766: Direktiva Vijeća 76/766/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholne tablice (SL L 262, 27.9.1976., str. 149.).

19.   376 L 0891: Direktiva Vijeća 76/891/EEZ od 4. studenoga 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na brojila električne energije (SL L 336, 4.12.1976., str. 30.), kako je izmijenjeno:

382 L 0621: Direktivom Komisije 82/621/EEZ od 1. srpnja 1982. (SL L 252, 27.8.1982., str. 1.).

20.   377 L 0095: Direktiva Vijeća 77/95/EEZ od 21. prosinca 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na taksimetre (SL L 26, 31.1.1977., str. 59.).

21.   377 L 0313: Direktiva Vijeća 77/313/EEZ od 7. travnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne sustave za tekućine osim vode (SL L br. 105, 28.4.1977., str. 18.), kako je izmijenjeno:

382 L 0625: Direktivom Komisije 82/625/EEZ od 1. srpnja 1982. (SL L 252, 27.8.1982., str. 10.).

22.   378 L 1031: Direktiva Vijeća 78/1031/EEZ od 5. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na automatske vage za pojedinačno vaganje i automatske vage razvrstavalice (SL L 364, 27.12.1978., str. 1.).

23.   379 L 0830: Direktiva Vijeća 79/830/EEZ od 11. rujna 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vodomjere za toplu vodu (SL L 259, 15.10.1979., str. 1.).

24.   380 L 0181: Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (SL L 39, 15.2.1980., str. 40.), kako je ispravljena u SL L 296, 15.10.1981., str. 52., kako je izmijenjeno:

385 L 0001: Direktivom Vijeća 85/1/EEZ od 18. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 11.),

387 L 0355: Direktivom Vijeća 87/355/EEZ od 25. lipnja 1987. (SL L 192, 11.7.1987., str. 46.),

389 L 0617: Direktivom Vijeća 89/617/EEZ od 27. studenoga 1989. (SL L 357, 7.12.1989., str. 28.).

25.   380 L 0232: Direktiva Vijeća 80/232/EEZ od 15. siječnja 1980. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na područja nazivnih količina i nazivnih obujma dopuštenih za određene pretpakovine (SL L 51, 25.2.1980., str. 1.), kako je izmijenjeno:

386 L 0096: Direktivom Vijeća 86/96/EEZ od 18. ožujka 1986. (SL L 80, 25.3.1986., str. 55.),

387 L 0356: Direktivom Vijeća 87/356/EEZ od 25. lipnja 1987. (SL L 192, 11.7.1987., str. 48.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

(a)

u Prilogu I. točke 1. do 1.6. zamjenjuju se sljedećim

„1.   HRANA KOJA SE PRODAJE PREMA MASI (količina u g)

1.1.   Maslac (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 0403/tarifni broj Harmoniziranog sustava 0405 00), margarin, životinjske ili biljne masti, emulgirane ili ne, namazi sa smanjenim udjelom masnoće

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2.   Svježi sir osim „petits suisses” i ostali sirevi slične izrade (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife ex 0404 E I c/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava 0406 10)

62.5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3.   Sol za jelo i kuhanje (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 2501 A/tarifni broj Harmoniziranog sustava 2501)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4.   Šećer u prahu, žuto-smeđi ili smeđi šećer, kandis šećer

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5.   Proizvodi od žitarica (osim dječje hrane)

1.5.1.   Brašno, prekrupa, pahuljice i krupica od žitarica, pahuljice i krupica od zobi (osim proizvoda iz točke 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (3) - 5 000 - 10 000

1.5.2.   Tjestenina (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 1903/tarifni broj Harmoniziranog sustava 1902)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3.   Riža (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 1006/tarifni broj Harmoniziranog sustava 1006)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4.   Hrana dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica i proizvoda od žitarica (ekspandirana riža, kukuruzne pahuljice i slični proizvodi) (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 1905/tarifni broj Harmoniziranog sustava 1904)

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6.   Sušeno povrće (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 0705/tarifni brojevi Harmoniziranog sustava 0712 do 0713), (4) sušeno voće (tarifni brojevi ili podbrojevi Zajedničke carinske tarife ex 0801, 0803 B, 0804 B, 0812/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(b)

u Prilogu I. točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   BOJE I LAKOVI ZA NEPOSREDNU UPORABU (sa ili bez dodatka otapala; tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 3209 A II/tarifni brojevi Harmoniziranog sustava 3208, 3209, 3210 osim dispergirajućih pigmenata i otapala) (količina u ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000”;

(c)

u Prilogu I. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

Među ostalim proizvodi za njegu kože i obuće, drveta i podnih obloga, peći i metala uključivo i automobila, prozora i ogledala (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 3405/tarifni broj Harmoniziranog sustava 3405); sredstva za uklanjanje mrlja, apreture i bojila za domaćinstvo (tarifni podbrojevi Zajedničke carinske tarife 3812 A i 3209 C/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava 3809 10 i ex 3212 90), sredstva protiv insekata u domaćinstvu (tarifni broj Zajedničke carinske tarife ex 3811/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava 3808 10), sredstva za uklanjanje kamenca (tarifni broj Zajedničke carinske tarife ex 3402/tarifni brojevi Harmoniziranog sustava ex 3401, ex 3402), dezodorirajuća sredstva za domaćinstvo (tarifni podbroj Zajedničke carinske tarife 3306 B/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava 3307 20, 3307 41 i 3307 49), nefarmaceutska sredstva za dezinfekciju

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000”;

(d)

u Prilogu I. točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

7.   SREDSTVA ZA NJEGU TIJELA (tarifni podbrojevi Zajedničke carinske tarife 3306 A i B/tarifni brojevi Harmoniziranog sustava 3303, ex 3307)

(u čvrstom i praškastom obliku u g, u tekućem i pastoznom obliku u ml)”;

(e)

u Prilogu I. točke 8. do 8.4. zamjenjuju se sljedećim:

8.1.   Čvrsti toaletni sapuni i sapuni za održavanje domaćinstva (g) (tarifni broj Zajedničke carinske tarife ex 3401/tarifni podbrojevi Harmoniziranog sustava ex 3401 11 i ex 3401 19)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2.   Mekani sapuni (g) (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 3401/tarifni broj Harmoniziranog sustava 3401 (20))

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3.   Sapuni u obliku pahuljica, strugotina itd. (g) (tarifni broj Zajedničke carinske tarife ex 3401/tarifni podbroj Harmoniziranog sustava ex 3401 20

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4.   Tekuća sredstva za pranje, čišćenje i ribanje i slična sredstva (tarifni broj Zajedničke carinske tarife 3402/tarifni broj Harmoniziranog sustava 3402) kao i pripravci hipoklorita (osim proizvoda iz točke 6.) (količina u ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (5) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

(5)  Samo za hipoklorite.”"

26.   386 L 0217: Direktiva Vijeća 86/217/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na tlakomjere za gume za motorna vozila (SL L 152, 6.6.1986., str. 48.).

27.   390 L 0384: Direktiva Vijeća 90/384/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na neautomatske vage (SL L 189, 20.7.1990., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 258, 22.9.1990., str. 35.

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

28.   376 X 0223: Preporuka Komisije 76/223/EEZ od 5. veljače 1976. državama članicama o mjernim jedinicama koje su navedene u konvencijama o patentima (SL L 43, 19.2.1976., str. 22.).

29.   C/64/73/str. 26.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 64, 6.8.1973., str. 26.).

30.   C/29/74/str. 33.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 29, 18.3.1974., str. 33.).

31.   C/108/74/str. 8.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 108, 18.9.1974., str. 8.).

32.   C/50/75/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 50, 3.3.1975., str. 1.).

33.   C/66/76/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 66, 22.3.1976., str. 1.).

34.   C/247/76/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 247, 20.10.1976., str. 1.).

35.   C/298/76/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 298, 17.12.1976., str. 1.).

36.   C/9/77/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 9, 13.1.1977., str. 1.).

37.   C/53/77/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 53, 3.3.1977., str. 1.).

38.   C/176/77/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 176, 25.7.1977., str. 1.).

39.   C/79/78/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 79, 3.4.1978., str. 1.).

40.   C/221/78/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 221, 18.9.1978., str. 1.).

41.   C/47/79/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 47, 21.2.1979., str. 1.).

42.   C/194/79/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 194, 31.7.1979., str. 1.).

43.   C/40/80/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 40, 18.2.1980., str. 1.).

44.   C/349/80/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 349, 31.12.1980., str. 1.).

45.   C/297/81/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 71/316/EEZ (SL C 297, 16.11.1981., str. 1.).

X.   ELEKTRIČNI MATERIJALI

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   373 L 0023: Direktiva Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL L 77, 26.3.1973., str. 29.).

Finska, Island i Švedska zadovoljavaju odredbe ove Direktive do 1. siječnja 1994.

2.   376 L 0117: Direktiva Vijeća 76/117/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL L 24, 30.1.1976., str. 45.).

3.   379 L 0196: Direktiva Vijeća 79/196/EEZ od 6. veljače 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama uz primjenu određenih vrsta zaštite (SL L 43, 20.2.1979., str. 20.), kako je izmijenjeno:

384 L 0047: Direktivom Komisije 84/47/EEZ od 16. siječnja 1984. (SL L 31, 2.2.1984., str. 19.),

388 L 0571: Direktivom Komisije 88/571/EEZ od 10. studenoga 1988. (SL L 311, 17.11.1988., str. 46.),

388 L 0665: Direktivom Vijeća 88/665/EEZ od 21. prosinca 1988. (SL L 382, 31.12.1988., str. 42.),

390 L 0487: Direktivom Vijeća 90/487/EEZ od 17. rujna 1990. (SL L 270, 2.10.1990., str. 23.).

4.   382 L 0130: Direktiva Vijeća 82/130/EEZ od 15. veljače 1982. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u rudnicima ugroženima jamskom zapaljivom atmosferom (SL L 59, 2.3.1982., str. 10.), kako je izmijenjeno:

388 L 0035: Direktivom Komisije 88/35/EEZ od 2. prosinca 1987. (SL L 20, 26.1.1988., str. 28.),

391 L 0269: Direktivom Komisije 91/269/EEZ od 30. travnja 1991. (SL L 134, 29.5.1991., str. 51.).

5.   384 L 0539: Direktiva Vijeća 84/539/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektro-medicinsku opremu za primjenu u humanoj medicini ili veterinarstvu (SL L 300, 19.11.1984., str. 179.).

6.   389 L 0336: Direktiva Vijeća 89/336/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (SL L 139, 23.5.1989., str. 19.).

7.   390 L 0385: Direktiva Vijeća 90/385/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na aktivne medicinske implantate (SL L 189, 20.7.1990., str. 17.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

8.   C/184/79/str. 1.: Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 184, 23.7.1979., str. 1.), kako je izmijenjeno:

C/26/80/str. 2.: Izmjenom Priopćenja Komisije (SL C 26, 2.2.1980., str. 2.).

9.   C/107/80/str. 2.: Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 107, 30.4.1980., str. 2.).

10.   C/199/80/str. 2.: Treće Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 199, 5.8.1980., str. 2.).

11.   C/59/82/str. 2.: Priopćenje Komisije od 15. prosinca 1981. u vezi s djelovanjem Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona – ‚Direktiva o niskom naponu’ (SL C 59, 9.3.1982., str. 2.).

12.   C/235/84/str. 2.: Četvrto Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 235, 5.9.1984., str. 2.).

13.   C/166/85/str. 7.: Peto Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 166, 5.7.1985., str. 7.).

14.   C/168/88/str. 5.: Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 73/23/EEZ od 19. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih ograničenja električnog napona (SL C 168, 27.6.1988., str. 5.), kako je ispravljena u SL-u br. C 238, 13.9.1988., str. 4.

15.   C/46/81/str. 3.: Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 76/117/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL C 46, 5.3.1981., str. 3.).

16.   C/149/81/str. 1.: Priopćenje Komisije o primjeni Direktive Vijeća 76/117/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL C 149, 18.6.1981., str. 1.).

17.   382 X 0490: Preporuka Komisije 82/490/EEZ od 6. srpnja 1982. u vezi s potvrdama o sukladnosti predviđenim Direktivom Vijeća 76/117/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL L 218, 27.7.1982., str. 27.).

18.   C/328/82/str. 2.: Prvo Priopćenje Komisije na temelju Direktive Vijeća 79/196/EEZ od 6. veljače 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama uz primjenu određenih vrsta zaštite (SL C 328, 14.12.1982., str. 2.) i Prilog (SL C 328 A, 14.12.1982., str. 1.).

19.   C/356/83/str. 20.: Drugo Priopćenje Komisije na temelju Direktive Vijeća 79/196/EEZ od 6. veljače 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama uz primjenu određenih vrsta zaštite (SL C 356, 31.12.1983., str. 20.) i Prilog (SL C 356 A, 31.12.1983., str. 1.).

20.   C/194/86/str. 3.: Priopćenje Komisije u okviru Direktive Vijeća 76/117/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL C 194, 1.8.1986., str. 3.).

21.   C/311/87/str. 3.: Priopćenje Komisije na temelju Direktive Vijeća 82/130/EEZ od 15. veljače 1982. o usklađivanju zakonodavstava država članica o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u rudnicima ugroženima jamskom zapaljivom atmosferom (SL C 311, 21.11.1987., str. 3.).

XI.   TEKSTIL

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   371 L 0307: Direktiva Vijeća 71/307/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na nazive tekstila (SL L 185, 16.8.1971., str. 16.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 118.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 109.),

383 L 0623: Direktivom Vijeća 83/623/EEZ od 25. studenoga 1983. (SL L 353, 15.12.1983., str. 8.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 219.),

387 L 0140: Direktivom Komisije 87/140/EEZ od 6. veljače 1987. (SL L 56, 26.2.1987., str. 24.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe sadašnjeg Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 5.1. dodaje se sljedeće:

„—

uusi villa

ny ull

ren ull

kamull”.

2.   372 L 0276: Direktiva Vijeća 72/276/EEZ od 17. srpnja 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene metode kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (SL L 173, 31.7.1972., str. 1.), kako je izmijenjeno:

379 L 0076: Direktivom Komisije 79/76/EEZ od 21. prosinca 1978. (SL L 17, 24.1.1979., str. 17.),

381 L 0075: Direktivom Vijeća 81/75/EEZ od 17. veljače 1981. (SL L 57, 4.3.1981., str. 23.),

387 L 0184: Direktivom Komisije 87/184/EEZ od 6. veljače 1987. (SL L 75, 17.3.1987., str. 21.).

3.   373 L 0044: Direktiva Vijeća 73/44/EEZ od 26. veljače 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kvantitativnu analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (SL L 83, 30.3.1973., str. 1.).

4.   375 L 0036: Direktiva Vijeća 75/36/EEZ od 17. prosinca 1974. kojom se dopunjuje Direktiva Vijeća 71/307/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na nazive tekstila (SL L 14, 20.1.1975., str. 15.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE

Ugovorne stranke primaju na znanje sadržaj sljedećih akata:

5.   387 X 0142: Preporuka Komisije 87/142/EEZ od 6. veljače 1987. o određenim metodama uklanjanja nevlaknastih tvari prije kvantitativne analize mješavina tekstilnih vlakana (SL L 57, 27.2.1987., str. 52.).

6.   387 X 0185: Preporuka Komisije 87/185/EEZ od 6. veljače 1987. o metodama kvantitativne analize za identifikaciju akrilnih i modakrilnih vlakana, klornih vlakana i trivinilnih vlakana (SL L 75, 17.3.1987., str. 28.).

XII.   HRANA

Komisija EZ-a imenuje, birajući između visokokvalificiranih znanstvenika država članica EFTE, najmanje jednu osobu koja će biti prisutna u Znanstvenom odboru za hranu i koja će pri tome imati pravo izraziti svoja stajališta. To će stajalište biti zasebno zabilježeno.

Komisija EZ-a pravovremeno obavješćuje imenovanu osobu o datumu održavanja sjednice Odbora i dostavlja sve relevantne podatke.

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE

1.   362 L 2645: Direktiva Vijeća od 23. listopada 1962. o usklađivanju zakonodavstava država članica o bojilima koja su odobrena za primjenu u hrani namijenjenoj prehrani ljudi (SL L 115, 11.11.1962., str. 2645./62.), kako je izmijenjeno:

365 L 0469: Direktivom Vijeća 65/469/EEZ od 25. listopada 1965. (SL 178, 26.10.1965., str. 2793./65.),

367 L 0653: Direktivom Vijeća 67/753/EEZ od 24. listopada 1967. (SL 263, 30.10.1967., str. 4.),

368 L 0419: Direktivom Vijeća 68/419/EEZ od 20. prosinca 1968. (SL L 309, 24.12.1968., str. 24.),

370 L 0358: Direktivom Vijeća 70/358/EEZ od 13. srpnja 1970. (SL L 157, 18.7.1970., str. 36.),

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 120.),

376 L 0399: Direktivom Vijeća 76/399/EEZ od 6. travnja 1976. (SL L 108, 26.4.1976., str. 19.),

378 L 0144: Direktivom Vijeća 78/144/EEZ od 30. siječnja 1978. (SL L 44, 15.2.1978., str. 20.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

381 L 0020: Direktivom Vijeća 81/20/EEZ od 20. siječnja 1981. (SL L 43, 14.2.1981., str. 11.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 214.).

2.   364 L 0054: Direktiva Vijeća 64/54/EEZ od 5. studenoga 1963. o u usklađivanju zakonodavstava država članica o konzervansima koji su odobreni za primjenu u hrani namijenjenoj prehrani ljudi (SL 12, 27.1.1964., str. 161./64.), kako je izmijenjeno:

371 L 0160: Direktivom Vijeća 71/160/EEZ od 30. ožujka 1971. (SL L 87, 17.4.1971., str. 12.),

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 121.),

372 L 0444: Direktivom Vijeća 72/444/EEZ od 26. prosinca 1972. (SL L 298, 31.12.1972., str. 48.),

374 L 0062: Direktivom Vijeća 74/62/EEZ od 17. prosinca 1973. (SL L 38, 11.2.1974., str. 29.),

374 L 0394: Direktivom Vijeća 74/394/EEZ od 22. srpnja 1974. (SL L 208, 30.7.1974., str. 25.),

376 L 0462: Direktivom Vijeća 76/462/EEZ od 4. svibnja 1976. (SL L 126, 14.5.1976., str. 31.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

381 L 0214: Direktivom Vijeća 81/214/EEZ od 16. ožujka 1981. (SL L 101, 11.4.1981., str. 10.),

383 L 0636: Direktivom Vijeća 83/636/EEZ od 13. prosinca 1983. (SL L 357, 21.12.1983., str. 40.),

384 L 0458: Direktivom Vijeća 84/458/EEZ od 18. rujna 1984. (SL L 256, 26.9.1984., str. 19.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 215.),

385 L 0585: Direktiva Vijeća 85/585/EEZ od 20. prosinca 1985. (SL L 372, 31.12.1985., str. 43.).

3.   365 L 0066: Direktiva Vijeća 65/66/EEZ od 26. siječnja 1965. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće konzervansa koji su odobreni za primjenu u hrani namijenjenoj prehrani ljudi (SL 22, 9.2.1965., str. 373./65.), kako je izmijenjeno:

367 L 0428: Direktivom Vijeća 67/428/EEZ od 27. lipnja 1967. (SL 148, 11.7.1967., str. 10.),

376 L 0463: Direktivom Vijeća 76/463/EEZ od 4. svibnja 1976. (SL L 126, 14.5.1976., str. 33.),

386 L 0604: Direktivom Vijeća 86/604/EEZ od 8. prosinca 1986. (SL L 352, 13.12.1986., str. 45.).

4.   367 L 0427: Direktiva Vijeća 67/427/EEZ od 27. lipnja 1967. o uporabi određenih konzervansa za površinsku obradu agruma i o kontrolnim mjerama koje se koriste za analizu kakvoće i količine konzervansa u i na agrumima (SL L 148, 11.7.1967., str. 1.).

5.   370 L 0357: Direktiva Vijeća 70/357/EEZ od 13. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o antioksidansima koji su odobreni za primjenu u hrani namijenjenoj prehrani ljudi (SL L 157, 18.7.1970., str. 31.), kako je izmijenjeno:

1 72 B: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Europskim zajednicama (SL L 73, 27.3.1972., str. 121.),

378 L 0143: Direktivom Vijeća 78/143/EEZ od 30. siječnja 1978. (SL L 44, 15.2.1978., str. 18.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

381 L 0962: Direktivom Vijeća 81/962/EEZ od 24. studenoga 1981. (SL L 354, 9.12.1981., str. 22.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 215.),

387 L 0055: Direktivom Vijeća 87/55/EEZ od 18. prosinca 1986. (SL L 24, 27.1.1987., str. 41.).

6.   373 L 0241: Direktiva Vijeća 73/241/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kakao i čokoladne proizvode namijenjene prehrani ljudi (SL L 228, 16.8.1973., str. 23.), kako je izmijenjeno:

374 L 0411: Direktivom Vijeća 74/411/EEZ od 1. kolovoza 1974. (SL L 221, 12.8.1974., str. 17.),

374 L 0644: Direktivom Vijeća 74/644/EEZ od 19. prosinca 1974. (SL L 349, 28.12.1974., str. 63.),

375 L 0155: Direktivom Vijeća 75/155/EEZ od 4. ožujka 1975. (SL L 64, 11.3.1975., str. 21.),

376 L 0628: Direktivom Vijeća 76/628/EEZ od 20. srpnja 1976. (SL L 223, 16.8.1976., str. 1.),

378 L 0609: Direktivom Vijeća 78/609/EEZ od 29. lipnja 1978. (SL L 197, 22.7.1978., str. 10.),

378 L 0842: Direktivom Vijeća 78/842/EEZ od 10. listopada 1978. (SL L 291, 17.10.1978., str. 15.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

380 L 0608: Direktivom Vijeća 80/608/EEZ od 30. lipnja 1980. (SL L 170, 3.7.1980., str. 33.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216.),

389 L 0344: Direktivom Vijeća 89/344/EEZ od 3. svibnja 1989. (SL L 142, 25.5.1989., str. 19.).

7.   373 L 0437: Direktiva Vijeća 73/437/EEZ od 11. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene šećere namijenjene prehrani ljudi (SL L 356, 27.12.1973., str. 71.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216.).

8.   374 L 0329: Direktiva Vijeća 74/329/EEZ od 18. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emulgatore, stabilizatore, sredstva za zgušnjavanje i želiranje namijenjenih uporabi u hrani (SL L 189, 12.7.1974., str. 1.), kako je izmijenjeno:

378 L 0612: Direktivom Vijeća 78/612/EEZ od 29. lipnja 1978. (SL L 197, 22.7.1978., str. 22.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

380 L 0597: Direktivom Vijeća 80/597/EEZ od 29. svibnja 1980. (SL L 155, 23.6.1980., str. 23.),

385 L 0006: Direktivom Vijeća 85/6/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 21.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike (SL L 302, 15.11.1985., str. 216.),

386 L 0102: Direktivom Vijeća 86/102/EEZ od 24. ožujka 1986. (SL L 88, 3.4.1986., str. 40.),

389 L 0393: Direktivom Vijeća 89/393/EEZ od 14. lipnja 1989. (SL L 186, 30.6.1989., str. 13.).

9.   374 L 0409: Direktiva Vijeća 74/409/EEZ od 22. srpnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na med (SL L 221, 12.8.1974., str. 10.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216.).

10.   375 L 0726: Direktiva Vijeća 75/726/EEZ od 17. studenoga 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o na voćne sokove i određene slične proizvode (SL L 311, 1.12.1975., str. 40.), kako je izmijenjeno:

379 L 0168: Direktivom Vijeća 79/168/EEZ od 5. veljače 1979. (SL L 37, 13.2.1979., str. 27.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

381 L 0487: Direktivom Vijeća 81/487/EEZ od 30. lipnja 1981. (SL L 189, 11.7.1981., str. 43.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216. i 217.),

389 L 0394: Direktivom Vijeća 89/394/EEZ od 14. lipnja 1989. (SL L 186, 30.6.1989., str. 14.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

U članku 3. stavku 2. dodaje se sljedeće:

„(f)

‚Must’ zajedno s nazivom (na švedskome) voća koje se koristi za voćne sokove.”

11.   376 L 0118: Direktiva Vijeća 76/118/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene vrste djelomično ili potpuno dehidriranog konzerviranog mlijeka za prehranu ljudi (SL L 24, 30.1.1976., str. 49.), kako je izmijenjeno:

378 L 0630: Direktivom Vijeća 78/630/EEZ od 19. lipnja 1978. (SL L 206, 29.7.1978., str. 12.),

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

383 L 0635: Direktivom Vijeća 83/635/EEZ od 13. prosinca 1983. (SL L 357, 21.12.1983., str. 37.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216. i 217.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe sadašnjeg Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

Članak 3. stavak 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

‚flødepulver’ u Danskoj, ‚Rahmpulver’ i ‚Sahnepulver’ u Njemačkoj i Austriji, ‚gräddpulver’ u Švedskoj, ‚nidurseydd nymjólk’ u Islandu, ‚kermajauhe/gräddpulver’ u Finskoj i ‚fløtepulver’ u Norveškoj za označivanje proizvoda utvrđenog točkom 2. podtočkom (d) Priloga.”

12.   376 L 0621: Direktiva Vijeća 76/621/EEZ od 20. srpnja 1976. o određivanju maksimalne količine eruka kiseline u uljima i mastima koji su kao takvi namijenjeni za prehranu ljudi te u hrani koja sadrži dodana ulja ili masti (SL L 202, 28.7.1976., str. 35.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 110.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 216.).

13.   376 L 0895: Direktiva Vijeća 76/895/EEZ od 23. studenoga 1976. o određivanju maksimalnih razina ostataka pesticida u i na voću i povrću (SL L 340, 9.12.1976., str. 26.), kako je izmijenjeno:

380 L 0428: Direktivom Komisije 80/428/EEZ od 28. ožujka 1980. (SL L 102, 19.4.1980., str. 26.),

381 L 0036: Direktivom Vijeća 81/36/EEZ od 9. veljače 1981. (SL L 46, 19.2.1981., str. 33.),

382 L 0528: Direktivom Vijeća 82/528/EEZ od 19. srpnja 1982. (SL L 234, 9.8.1982., str. 1.),

388 L 0298: Direktivom Vijeća 88/298/EEZ od 16. svibnja 1988. (SL L 126, 20.5.1988., str. 53.),

389 L 0186: Direktivom Vijeća 89/186/EEZ od 6. ožujka 1989. (SL L 66, 10.3.1989., str. 36.).

Odredbe ove Direktive, za potrebe ovog Sporazuma, prilagođavaju se i glase:

Prilog I. zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog I.

Popis proizvoda iz članka 1.

Tarifni broj ili podbroj

Tarifni broj

Opis

0704

0701 B

Kupus, cvjetača i kelj pupčar, svježi ili rashlađeni

0709 70

0701 C

Špinat, svjež ili rashlađen

ex 0709 90,

0705

0701 D

Salatno povrće, uključujući endiviju i cikoriju, svježe ili rashlađeno

ex 0709 90

0701 E

Blitva i karda, svježa ili rashlađena

0708

0701 F

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0706

0701 G

Mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0703 10,

0703 20

0701 H

Crveni luk, mladi luk/luk kozjak (shallots), češnjak, svježi ili rashlađeni

0703 90

0701 IJ

Poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježe ili rashlađeno

0709 20

0701 K

Šparoge, svježe ili rashlađene

0709 10

0701 L

Artičoke, svježe ili rashlađene

0702

0701 M

Rajčica, svježa ili rashlađena

ex 0709 90

0701 N

Masline, svježe ili rashlađene

ex 0709 90

0701 O

Kapari, svježi ili rashlađeni

0707

0701 P

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0709 51,

0709 52

0701 Q

Gljive i tartufi, svježi ili rashlađeni

ex 0709 90

0701 R

Komorač, svjež ili rashlađen

ex 0709 60

0701 S

Slatka paprika, svježa ili rashlađena

ex 0709

0701 T

Drugo, svježe ili rashlađeno

ex 0710

ex 0702

Povrće, nekuhano, smrznuto

ex 0801,

ex 0803,

ex 0804

ex 0801

Datulje, banane, kokosov orah, brazilski orah, kašev orah (6), avokado, mango, guava i mangusta, svježe, oljušteno ili oguljeno

ex 0805

ex 0802

Agrumi, svježi (6)

ex 0804

ex 0803

Smokve, svježe (6)

ex 0806

ex 0804

Grožđe, svježe (6)

ex 0802

ex 0805

Orašasti plodovi, osim onih koji su obuhvaćeni stavkom br. 08.01, svježi (6), oljušteni ili oguljeni

0808

0806

Jabuke, kruške i dunje, svježe (6)

0809

0807

Koštuničavo voće, svježe (6)

ex 0810

0807 20

0808

Bobičasto voće, svježe (6)

ex 0810

0807 10

0809

Ostalo voće, svježe (6)

ex 0811

ex 0810

Voće, nekuhano, smrznuto, bez dodanog šećera (6)

14.   377 L 0436: Direktiva Vijeća 77/436/EEZ od 27. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije (SL L 172, 12.7.1977., str. 20.), kako je izmijenjeno:

1 79 H: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Helenske Republike Europskim zajednicama (SL L 291, 19.11.1979., str. 17.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ – Pristupanje Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama (SL L 302, 15.11.1985., str. 217.),

385 L 0007: Direktivom Vijeća 85/7/EEZ od 19. prosinca 1984. (SL L 2, 3.1.1985., str. 22.),

385 L 0573: Direktivom Vijeća 85/573/EEZ od 19. prosinca 1985. (SL L 372, 31.12.1985., str. 22.).

15.   378 L 0142: Direktiva Vijeća 78/142/EEZ od 30. siječnja 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na materijale i proizvode koji sadrže vinil klorid monomer i koji dolaze u neposredan dodir s hranom (SL L 44, 15.2.1978., str. 15.), kako je ispravljena u SL L 163, 20.6.1978., str. 24.

16.   378 L 0663: Direktiva Vijeća 78/663/EEZ od 25. srpnja 1978. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće za emulgatore, stabilizatore, sredstava za zgušnjavanje i želiranje namijenjenih uporabi u hrani (SL L 223, 14.8.1978., str. 7.), kako je ispravljena u SL L 296, 21.10.1978., str. 50., i SL L 91, 10.4.1979., str. 7., kako je izmijenjeno:

382 L 0504: Direktivom Vijeća 82/504/EEZ od 12. srpnja 1982. (SL L 230, 5.8.1982., str. 35.),

390 L 0612: Direktivom Komisije 90/612/EEZ od 26. listopada 1990. (SL L 326, 24.11.1990., str. 58.).

17.   378 L 0664: Direktiva Vijeća 78/664/EEZ od 25. srpnja 1978. o utvrđivanju posebnih kriterija čistoće za antioksidanse koji se smiju upotrebljavati u hrani namijenjenoj prehrani ljudi (SL L 223, 14.8.1978., str. 30.), kako je izmijenjeno:

382 L 0712: Direktivom Vijeća 82/712/EEZ od 18. listopada 1982. (SL L 297, 23.10.1982., str. 31.).

18.   379 L 0112: Direktiva Vijeća 79/112/EEZ od 18. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na označivanje, predstavljanje i oglašavanje hrane (SL L 33, 8.2.1979., str. 1.), kako je izmijenjeno:

</