EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20180516

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2018-05-16

02014R0809 — HR — 16.05.2018 — 005.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014

оd 17. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

( L 227 31.7.2014, 69)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2333 оd 14. prosinca 2015.

  L 329

1

15.12.2015

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1394 оd 16. kolovoza 2016.

  L 225

50

19.8.2016

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1172 оd 30. lipnja 2017.

  L 170

87

1.7.2017

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1242 оd 10. srpnja 2017.

  L 178

4

11.7.2017

►M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/709 оd 14. svibnja 2018.

  L 119

29

15.5.2018

►M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/746 оd 18. svibnja 2018.

  L 125

1

22.5.2018


Koju je ispravio:

►C1

,  L 068, 8.3.2019,  16 (br. 809/2014)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014

оd 17. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnostiGLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu:

(a) obavijesti država članica Komisiji u skladu s njihovim obvezama da zaštite financijske interese Unije;

(b) administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje moraju obavljati države članice vezano uz obveze i kriterije prihvatljivosti;

(c) minimalne razine provjera na licu mjesta i obvezi povećanja razine ili mogućnosti njezinog smanjenja;

(d) izvješćivanja o izvršenim provjerama i kontrolama i njihovim rezultatima;

(e) tijela odgovornih za izvršavanje provjera sukladnosti kao i sadržaja tih provjera;

(f) posebnih mjera kontrole i metoda za određivanja razina tetrahidrokanabinola u konoplji;

(g) uspostavljanja i rada sustava za provjeru odobrenih sektorskih organizacija za potrebe posebnih plaćanja za pamuk;

(h) slučajeva u kojima se zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje ili druge komunikacije ili zahtjevi mogu ispraviti ili prilagoditi nakon podnošenja;

i. primjene i izračuna djelomičnog ili potpunog ukidanja plaćanja;

(j) povrata neopravdano isplaćenih iznosa i kazna kao i neopravdano dodijeljenih prava i obračunavanja kamata.

(k) primjene i izračuna administrativnih kazni;

(l) utvrđivanja nesukladnosti kao manje značajne;

(m) zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje te zahtjeva za prava na plaćanje uključujući konačni datum za podnošenje zahtjeva, uvjete za minimalnu količinu podataka koje treba uključiti u zahtjev, odredbe o izmjenama ili povlačenju zahtjeva za potporu, izuzeća iz uvjeta za podnošenje zahtjeva za potporu i odredbe koje omogućuju državama članicama primjenu pojednostavnjenih postupaka;

(n) izvršavanja provjera u svrhu kontrole sukladnosti s obvezama te točnosti i cjelovitosti podataka iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, uključujući pravila o dozvoljenim odstupanjima za mjerenja kod provjera na licu mjesta;

(o) tehničkih specifikacija potrebnih u svrhu ujednačene primjene glave V. poglavlja II. Uredbe 1306/2013;

(p) prijenosa poljoprivrednih imanja;

(q) plaćanja predujmova;

(r) izvršavanja provjera povezanih s obvezama višestruke sukladnosti, uključujući sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu poljoprivrednog savjetovanja i sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu za izdavanje svjedodžbi;

(s) izračuna i primjene administrativnih kazni s obzirom na obveze višestruke sukladnosti, uključujući u pogledu korisnika koji su skupina osoba.

Članak 2.

Razmjena podataka o zahtjevima za pomoć, zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje i drugim izjavama

1.  Za potrebe ispravnog upravljanja programima potpore i mjerama potpore i ako je u nekoj državi članici više agencija za plaćanja odgovorno za upravljanje izravnim plaćanjima i mjerama ruralnog razvoja u pogledu istog korisnika, predmetna država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi, prema potrebi, osigurala da su podaci koji se zahtijevaju u zahtjevima za pomoć, zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje ili drugim izjavama dostupni svim uključenim agencijama za plaćanja.

2.  Ako provjere ne izvršava odgovorna agencija za plaćanja, predmetna država članica osigurava da ta agencija za plaćanja primi dostatne podatke o izvršenim provjerama i njihove rezultate. Agencija za plaćanja mora odrediti svoje potrebe za informacijama.

Članak 3.

Povlačenje zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje i drugih izjava

1.  Zahtjev za pomoć, zahtjev za potporu, zahtjev za plaćanje ili druga izjava može se u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti povući pisanim putem. To povlačenje utvrđuje nadležno tijelo.

Kada država članica upotrebljava mogućnosti iz članka 21. stavka 3., ona može propisati da se prijave životinja, koje su napustile poljoprivredno imanje, u računalnoj bazi podataka za životinje mogu zamijeniti povlačenjem zahtjeva u pisanom obliku.

2.  Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o slučajevima nesukladnosti u dokumentima iz stavka 1. ili je korisnika obavijestilo o svojoj namjeri da izvrši provjeru na licu mjesta, ili ako se tom provjerom na licu mjesta utvrdi bilo koja nesukladnost, povlačenja u vezi s dijelovima tih dokumenata na koje nesukladnost utječe nisu dopuštena.

3.  Povlačenjima u skladu sa stavkom 1. korisnika se stavlja u položaj u kojem su bili prije podnošenja predmetnih dokumenata ili njihovih dijelova.

Članak 4.

Ispravci i prilagodbe očitih pogrešaka

Zahtjevi za pomoć, zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje i svi popratni dokumenti koje dostavi korisnik mogu se ispraviti i prilagoditi u svakom trenutku nakon njihova podnošenja u slučaju očitih pogrešaka koje je nadležno tijelo prepoznalo na temelju ukupne procjene konkretnog predmeta i pod uvjetom da je korisnik postupao u dobroj vjeri.

Nadležno tijelo može priznati očite pogreške samo ako ih se izravno može utvrditi pri administrativnoj provjeri podataka dostavljenih u dokumentima iz prvog podstavka.

Članak 5.

Primjena smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazni

Ako je slučaj nesukladnosti koji podliježe primjeni kazni u skladu s glavom V. poglavljem II. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 ( 1 ) i predmet ukidanja ili kazni u skladu s glavom II. poglavljima III. i IV. ili u skladu s glavom III. Uredbe:

(a) smanjenja, odbijanja, ukidanja ili kazne predviđene glavom II. poglavljima III. i IV. ili glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuju se u pogledu programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava;

(b) kazne predviđene glavom IV. poglavljem II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuju se na ukupan iznos plaćanja koja će se dodijeliti obuhvaćenom korisniku u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koja nisu predmet smanjenja, odbijanja, ukidanja ili kazni iz točke (a).

Smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazne iz prvog podstavka primjenjuju se u skladu s člankom 6. ove Uredbe ne dovodeći u pitanje dodatne kazne u skladu s drugim odredbama prava Unije ili nacionalnog prava.

Članak 6.

Redoslijed smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazni za svaki program izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja

1.  Iznos plaćanja koje će se dodijeliti korisniku u okviru programa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 određuje država članica na temelju uvjeta utvrđenih u skladu s tom Uredbom i s programima za najudaljenije regije Unije i manje egejske otoke uspostavljene uredbama (EU) br. 228/2013 ( 2 ) odnosno (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) za predmetni program izravne potpore.

2.  Za svaki program naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i za svaku mjeru ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava kako je definirano u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki 6. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014, smanjenja, ukidanja i kazne izračunavaju se, prema potrebi, sljedećim redoslijedom:

(a) smanjenja i kazne predviđeni u glavi II. poglavlju IV. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, osim kazni iz članka 16. te Uredbe, primjenjuju se na svaki slučaj nesukladnosti;

(b) iznos koji proizlazi iz primjene točke (a) služi kao osnovica za izračun odbijanja predviđenih glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(c) iznos koji proizlazi iz primjene točke (b) služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se, u skladu s člancima 13. i 14. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, primjenjuju u slučaju podnošenja zahtjeva nakon roka;

(d) iznos koji proizlazi iz primjene točke (c) služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se, u skladu s člankom 16. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, primjenjuju u slučaju neprijavljivanja poljoprivrednih parcela;

(e) iznos koji proizlazi iz primjene točke (d) služi kao osnovica za izračun ukidanja predviđenih glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(f) iznos koji proizlazi iz primjene točke (a) služi kao osnovica za primjenu:

i. linearnog smanjenja predviđenog člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

ii. linearnog smanjenja predviđenog člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

iii. linearnog smanjenja predviđenog člankom 65. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1307/2013;

iv. linearnog smanjenja predviđenog člankom 65. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

v. linearnog smanjenja koje će se primijeniti u slučaju da plaćanja koja će se izvršiti u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1307/2013 premašuju nacionalnu gornju granicu utvrđenu u skladu s člankom 42. stavkom 2. te Uredbe.46]

3.  Iznos koji proizlazi iz primjene stavka 2. točke (f) služi kao osnovica za primjenu:

(a) smanjenja plaćanja predviđenog u članku 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(b) linearnog smanjenja u skladu s člankom 7. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(c) stope prilagodbe iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

4.  Iznos plaćanja koji proizlazi iz primjene stavka 3. služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se primjenjuju u slučaju nepoštovanja višestruke sukladnosti u skladu s glavom IV. poglavljem II. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014.

Članak 7.

Povrat neopravdanih plaćanja

1.  Ako je izvršeno neopravdano plaćanje, korisnik vraća predmetni iznos, prema potrebi, s kamatama koje se obračunavaju u skladu sa stavkom 2.

2.  Kamate se izračunavaju za razdoblje koje je proteklo od roka plaćanja za korisnika navedenog u nalogu za povrat, koji se ne određuju na više od 60 dana, i datuma povrata ili odbitka.

Primjenjiva kamatna stopa izračunava se u skladu s nacionalnim pravom, ali ne može biti niža od kamatne stope koja se primjenjuje za povrat iznosa u skladu s odredbama nacionalnog prava.

3.  Obveza povrata u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje se ako je plaćanje izvršeno pogreškom nadležnog tijela ili drugog tijela, a nije razumno očekivati da bi korisnik mogao otkriti pogrešku.

Međutim, kad se pogreška odnosi na činjenične elemente bitne za izračun predmetnog plaćanja, prvi se podstavak primjenjuje samo ako odluka o povratu nije dostavljena u roku od 12 mjeseci nakon plaćanja.

Članak 8.

Prijenos poljoprivrednih imanja

1.  Za potrebe ovog članka:

(a) „prijenos poljoprivrednog imanja” znači prodaja, zakup ili slična vrsta posla u vezi s predmetnim proizvodnim cjelinama;

(b) „prenositelj” znači korisnik čije se poljoprivredno imanje prenosi na drugog korisnika;

(c) „primatelj” znači korisnik na kojeg se poljoprivredno imanje prenosi.

2.  Kada se poljoprivredno imanje prenosi u cijelosti s jednog korisnika na drugog nakon podnošenja zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, a prije ispunjavanja svih uvjeta za dodjelu pomoći ili potpore, prenositelju se ne dodjeljuje pomoć ili potpora za preneseno poljoprivredno imanje.

3.  Potpora ili plaćanje za koje je zahtjev podnio prenositelj dodjeljuje se primatelju kad:

(a) u razdoblju koje određuju države članice primatelj obavješćuje nadležno tijelo o prijenosu i podnosi zahtjev za plaćanje pomoći i/ili potpore;

(b) primatelj podnosi sve dokaze koje zahtijeva nadležno tijelo;

(c) ispunjeni su svi uvjeti za dodjelu pomoći i/ili potpore u vezi s prenesenim poljoprivrednim imanjem.

4.  Nakon što je primatelj obavijestio nadležno tijelo i podnio zahtjev za plaćanje pomoći i/ili potpore u skladu sa stavkom 3. točkom (a):

(a) sva prava i obveze prenositelja, koji proizlaze iz pravnog odnosa između prenositelja i nadležnog tijela, prenose se na temelju zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje na primatelja;

(b) sve radnje potrebne za dodjelu pomoći i/ili potpore i sve izjave koje je prenositelj dao prije prijenosa pripisuju se primatelju u skladu s primjenom mjerodavnih pravila Unije;

(c) preneseno poljoprivredno imanje smatra se, prema potrebi, odvojenim poljoprivrednim imanjem u vezi s predmetnom godinom zahtjeva.

5.  Države članice mogu, prema potrebi, odlučiti da se pomoć i/ili potpora dodijeli prenositelju. U tom slučaju:

(a) primatelju se ne dodjeljuje nikakva pomoć ili potpora;

(b) države članice primjenjuju mutatis mutandis zahtjeve u skladu sa stavcima 2., 3. i 4.

Članak 9.

Obavijesti

1.  Svake godine, do 15. srpnja, za sve programe izravnih plaćanja, mjere ruralnog razvoja i tehničku pomoć te programe potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice obavješćuju Komisiju o podacima o kontrolama i statistici kojima je obuhvaćena prethodna kalendarska godina, a posebno o sljedećem:

(a) podacima koji se odnose na pojedinačne korisnike u smislu zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje, površina i životinja koje su prijavljene i/ili za koje je podnesen zahtjev, rezultata administrativnih provjera, provjera na licu mjesta i ex post provjera;

(b) prema potrebi, rezultatima provjera koje se odnose na višestruku sukladnost, uključujući relevantna smanjenja i ukidanja.

Navedene se obavijesti dostavljaju elektroničkim putem upotrebom tehničkih specifikacija za prijenos podataka o kontroli i statistike koje im je Komisija stavila na raspolaganje.

2.  Do 15. srpnja 2015. države članice obavješćuju Komisiju o izvješću u pogledu opcija izabranih za kontrolu zahtjeva višestruke sukladnosti i nadležnih kontrolnih tijela odgovornih za provjere zahtjeva i standarda višestruke sukladnosti. Naknadne izmjene podataka dostavljenih u tom izvješću prijavljuju se bez odgode.

3.  Svake godine do 15. srpnja države članice obavješćuju Komisiju o izvješću u pogledu mjera koje su poduzete za potrebe upravljanja i kontrole dobrovoljnom proizvodno vezanom potporom za prethodnu kalendarsku godinu.

4.  Računalni podaci uspostavljeni kao dio integriranog sustava upotrebljavaju se kao potpora podacima koji će se poslati Komisiji u okviru sektorskih pravila.GLAVA II.

INTEGRIRANI ADMINISTRATIVNI I KONTROLNI SUSTAVPOGLAVLJE I.

Opća pravila

▼M1

Članak 10.

Predujmovi za izravna plaćanja

Ako država članica plaća predujmove za izravna plaćanja u skladu s člankom 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013, stopa prilagodbe za financijsku disciplinu iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ne uzima se u obzir pri izračunu tih predujmova.

U preostalom iznosu plaćanja koji će se dodjeljivati korisnicima od 1. prosinca uzima se u obzir stopa prilagodbe za financijsku disciplinu koja se primjenjuje za predmetnu godinu zahtjeva na ukupan iznos izravnih plaćanja za tu godinu.

▼BPOGLAVLJE II.

Zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanjeOdjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 11.

Pojednostavnjenje postupaka

1.  Osim ako je drukčije navedeno u uredbama (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013, Delegiranoj uredbi (EU) br. 640/2014 ili ovoj Uredbi, države članice mogu dopustiti ili zahtijevati da se svaka vrsta komunikacije u skladu s ovom Uredbom od korisnika do tijela i obrnuto dostavlja elektroničkim putem, pod uvjetom da se time ne stvara diskriminacija među korisnicima te da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se posebno osiguralo sljedeće:

(a) da je korisnik nedvojbeno identificiran;

(b) da korisnik ispunjava sve zahtjeve u okviru predmetnog programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja;

(c) da su preneseni podaci pouzdani u cilju ispravnog upravljanja predmetnim programom izravnih plaćanja ili mjerom ruralnog razvoja; ako se upotrebljavaju podaci sadržani u računalnoj bazi podataka za životinje kako je definirana u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (9) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, tom se bazom podataka nudi razina sigurnosti i provedbe potrebna za primjereno upravljanje uključenim programom izravnog plaćanja ili mjerom ruralnog razvoja;

(d) kada se popratni dokumenti ne mogu poslati elektroničkim putem, takve dokumente nadležna tijela zaprimaju u jednakim rokovima kao i prilikom slanja neelektroničkim putem.

2.  Što se tiče podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, države članice, pod uvjetima iz stavka 1., mogu propisati pojednostavnjene postupke kad su podaci već dostupni tijelima, posebno ako se stanje nije promijenilo od zadnjeg podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje u okviru predmetnog programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Države članice mogu odlučiti upotrebljavati podatke koji proizlaze iz izvora podataka koji su na raspolaganju nacionalnim tijelima za potrebe zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje. U tom slučaju država članica mora osigurati da se tim izvorima podataka nudi razina sigurnosti potrebna za pravilno upravljanje podacima kako bi se jamčila pouzdanost, integritet i sigurnost tih podataka.

3.  Kad je to moguće, nadležno tijelo može zahtijevati potrebne podatke iz popratnih dokumenata koje treba dostaviti zajedno sa zahtjevom za potporu ili zahtjevom za plaćanje izravno od izvora podataka.

▼M1

4.  Ako integrirani sustav predviđa prethodno određeni obrazac i odgovarajući grafički materijal iz članka 72. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 putem sučelja temeljenog na GIS-u, kojim se omogućuje obrada prostornih i alfanumeričkih podataka prijavljenih površina (dalje u tekstu „obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu”), države članice mogu odlučiti uvesti sustav prethodnih unakrsnih provjera (dalje u tekstu „prethodne provjere”) koji obuhvaća barem unakrsne provjere iz članka 29. stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) ove Uredbe. Rezultati se šalju korisniku u roku od 26 kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje iz članka 13. ove Uredbe. Međutim, kada to razdoblje od 26 kalendarskih dana istekne prije krajnjeg roka za prijavu izmjena u skladu s člankom 15. stavkom 2. ove Uredbe, korisnik treba o rezultatima biti obaviješten najkasnije prvi kalendarski dan nakon krajnjeg roka za prijavu izmjena u predmetnoj godini.

Države članice mogu odlučiti provesti takve prethodne provjere na regionalnoj razini, pod uvjetom da je sustav koji se koristi obrascem zahtjeva za geoprostornu potporu uspostavljen na regionalnoj razini.

5.  Ako je korisnik skupina osoba koje podnose zahtjev za potporu za operacije povezane s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 (dalje u tekstu „kolektiv”), država članica može odlučiti odstupiti od zahtjeva iz članka 14. ove Uredbe da zahtjev za plaćanje sadržava sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za potporu i od ograničenja iz članka 13. ove Uredbe da se svi relevantni podaci za pravilno administrativno i financijsko upravljanje potporom dostavljaju do konačnog datuma podnošenja zahtjeva za plaćanje, uvođenjem pojednostavnjenog godišnjeg zahtjeva za plaćanje (dalje u tekstu „kolektivni zahtjev”) koji podnosi kolektiv.

Članci 2., 3., 4., 9., 11., 13., 15. i 16., članak 17. stavak 1. i stavci 3. do 9., članci 21., 24., 25., 27., 28., 29., 35., 38., 39., 40., 42., 43. i 45. ove Uredbe te članci 4., 12. i 13. Uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuju se mutatis mutandis u odnosu na posebne uvjete utvrđene u pogledu kolektivnog zahtjeva.

Države članice za kolektive uključuju opis upravnih dogovora u programu ruralnog razvoja.

▼B

Članak 12.

Opće odredbe koje se odnose za jedinstveni zahtjev i na dostavljanje zahtjeva za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja

1.  Ako u skladu s člankom 72. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice odluče da su jednim zahtjevom obuhvaćeni zahtjevi za potporu za izravna plaćanja i zahtjevi za plaćanje za mjere ruralnog razvoja, članci 20., 21. i 22. ove Uredbe primjenjuju se na mutatis mutandis u pogledu određenih zahtjeva uspostavljenih u cilju zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje u okviru tih programa ili mjera.

2.  Korisnik koji podnosi zahtjev za pomoć i/ili potporu u okviru bilo kojih izravnih plaćanja povezanih s površinom ili mjera ruralnog razvoja može godišnje dostaviti samo jedan jedinstveni zahtjev.

3.  Država članice moraju predvidjeti odgovarajuće postupke za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja.

Članak 13.

Konačni datum za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje

1.  Države članice utvrđuju konačne datume do kojih se jedinstveni zahtjev, zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje moraju dostaviti. Konačni datumi ne mogu biti kasnije od 15. svibnja svake godine. Međutim, Estonija, Latvija, Litva, Finska i Švedska mogu odrediti kasniji datum, ali ne poslije 15. lipnja.

Kod određivanja konačnih datuma, države članice uzimaju u obzir razdoblje potrebno da svi mjerodavni podaci budu dostupni za pravilno administrativno i financijsko upravljanje pomoći i/ili potporom i osiguravaju uvjete za planiranje učinkovitih provjera.

2.  U skladu s postupkom iz članka 78. drugog stavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 konačni datumi iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti kasnije u određenim zonama koje podliježu iznimnim klimatskim uvjetima.

Članak 14.

Sadržaj jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje

1.  Jedinstveni zahtjev ili zahtjev za plaćanje sadržava sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za pomoć i/ili potporu, a posebno:

(a) identitet korisnika;

(b) pojedinosti o predmetnim programima izravnih plaćanja i mjerama ruralnog razvoja;

(c) utvrđivanje prava na plaćanja u skladu sa sustavom za utvrđivanje i evidentiranje predviđenim člankom 7. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 u svrhu programa osnovnog plaćanja;

(d) pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju svih poljoprivrednih parcela na poljoprivrednom imanju, njihovu površinu izraženu u hektarima na dva decimalna mjesta, njihovu lokaciju i, prema potrebi, dodatne specifikacije o uporabi poljoprivrednih parcela;

(e) prema potrebi, pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju nepoljoprivrednog zemljišta za koje se podnosi zahtjev za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja;

(f) prema potrebi, sve popratne dokumente nužne za utvrđivanje prihvatljivosti za predmetni program i/ili mjeru;

(g) izjavu korisnika da je upoznat s uvjetima koji se odnose na predmetne programe izravnih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja;

(h) prema potrebi, naznaku korisnika da je obuhvaćen popisom nepoljoprivrednih djelatnosti ili aktivnosti iz članka 9. stavka 2. prvog i drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.  Za potrebe utvrđivanja prava na plaćanje u skladu sa stavkom 1. točkom (c), u prethodno određenim obrascima koje korisnik dobiva u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 navodi se utvrđenje prava na plaćanje u skladu sa sustavom za utvrđivanje i evidentiranje predviđenim člankom 7. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014.

3.  Za prvu godinu zahtjeva u okviru programa osnovnog plaćanja države članice mogu odstupiti od tog članka i članka 17. ove Uredbe u pogledu prava na plaćanja.

▼M1

4.  Za potrebe plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš u skladu s glavom III. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, države članice mogu dopustiti korisniku da izmijeni, u propisno opravdanim okolnostima, sadržaj jedinstvenog zahtjeva u pogledu upotrebe poljoprivrednih parcela, pod uvjetom da to ne stavlja korisnika u povoljniji položaj s obzirom na ispunjavanje obveza ekologizacije na temelju početnoga zahtjeva. Države članice mogu odrediti konačni datum za obavješćivanje nadležnog tijela o tim promjenama.

Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o slučaju nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanje ili je korisnika obavijestilo o svojoj namjeri da izvrši provjeru na licu mjesta ili ako se tim provjerama na licu mjesta utvrdi bilo koja nesukladnost, izmjene u skladu s prvim podstavkom nisu dopuštene za one poljoprivredne parcele koje su nesukladne.

Članak 14.a

Kolektivni zahtjevi

1.  Ako država članica iskoristi mogućnost uvođenja kolektivnih zahtjeva, članak 14. ne primjenjuje se u pogledu takvih kolektivnih zahtjeva.

2.  Kolektiv podnosi jedan kolektivni zahtjev na godinu.

3.  Kolektivni zahtjev sadržava sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za potporu, s iznimkom informacija u pogledu obveza obuhvaćenih operacijama povezanima s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Kolektivni zahtjev ponajprije sadržava:

(a) identitet kolektiva;

(b) jedinstvenu identifikaciju svakog uključenog člana kolektiva;

(c) upućivanje na zahtjev za potporu koju podnosi kolektiv;

(d) pojedinosti o predmetnim operacijama povezanima s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama;

(e) pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju svih poljoprivrednih parcela na poljoprivrednom imanju, njihovu površinu izraženu u hektarima na dva decimalna mjesta, njihovu lokaciju i, prema potrebi, dodatne specifikacije o uporabi poljoprivrednih parcela;

(f) prema potrebi, pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju nepoljoprivrednog zemljišta za koje se podnosi zahtjev za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja;

(g) prema potrebi, sve popratne dokumente nužne za utvrđivanje prihvatljivosti za predmetnu mjeru;

(h) izjavu kolektiva u kojoj stoji da su uključeni članovi upoznati s uvjetima koji se odnose na predmetne mjere ruralnog razvoja i financijske posljedice u slučajevima nesukladnosti.

Ako zahtjev za potporu koji podnosi kolektiv sadržava informacije iz točaka (b), (d) i (h) prvog podstavka, te informacije mogu se zamijeniti upućivanjem na taj zahtjev za potporu.

4.  Odstupajući od stavka 3. prvog podstavka, države članice mogu odlučiti da kolektivni zahtjev sadržava sve pojedinosti u pogledu obveza obuhvaćenih operacijama povezanima s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

5.  Kolektiv mora obavijestiti nadležno tijelo o svakoj obvezi obuhvaćenoj operacijama povezanima s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama najkasnije 14 kalendarskih dana prije preuzimanja obveze. Za to obavješćivanje države članice osiguravaju odgovarajuće postupke.

Ako su pojedinosti u pogledu obveza obuhvaćenih operacijama povezanima s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama sadržane u kolektivnom zahtjevu u skladu sa stavkom 4., obveze ne trebaju biti prijavljene u skladu s prvim podstavkom tog stavka, osim ako nastupi promjena vrste, vremenskog okvira ili lokacije obveze.

▼M1

Članak 15.

Izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i izmjene nakon prethodnih provjera

▼B

1.  Nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje, pojedinačne poljoprivredne parcele ili pojedinačna prava na plaćanja mogu se dodati ili prilagoditi u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanja pod uvjetom da se poštuju zahtjevi u okviru predmetnih programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja.

Izmjene uporabe ili programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja u vezi s pojedinačnim poljoprivrednim parcelama ili pravima na plaćanja, koji su već prijavljeni u jedinstvenom zahtjevu, mogu se izvršiti pod jednakim uvjetima.

Kada su izmjene iz prvog i drugog podstavka značajne za popratne dokumente ili ugovore koje treba dostaviti, dopuštene su i odgovarajuće izmjene povezane s tim dokumentima ili ugovorima.

▼M1

1.a  Ako je korisnik obaviješten o rezultatima prethodnih provjera iz članka 11. stavka 4., taj korisnik može izmijeniti jedinstveni zahtjev ili zahtjev za plaćanje kako bi se uključili svi potrebni ispravci u pogledu pojedinačnih parcela u skladu s rezultatima tih unakrsnih provjera ako su one upućivale na potencijalnu nesukladnost.

▼M6

1.b  Ako se provjere koje se provode nadzorom obavljaju u skladu s člankom 40.a, korisnici mogu izmijeniti jedinstveni zahtjev ili zahtjev za plaćanje u pogledu uporabe pojedinačne poljoprivredne parcele pod uvjetom da se poštuju zahtjevi u okviru programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja.

▼M1

2.  Izmjene izvršene u skladu sa stavkom 1. prijavljuju se nadležnom tijelu u pisanom obliku do 31. svibnja predmetne godine, osim u slučaju Estonije, Latvije, Litve, Finske i Švedske u kojima se prijavljuju do 15. lipnja predmetne godine.

Takve se obavijesti šalju u pisanom obliku ili putem obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice mogu odrediti raniji konačni datum za prijavu takvih izmjena. Međutim, taj datum ne može biti prije isteka 15 kalendarskih dana nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje utvrđenog u skladu s člankom 13. stavkom 1.

▼M6

2.a  Izmjene nakon prethodnih provjera provedene u skladu sa stavkom 1.a prijavljuju se nadležnom tijelu najkasnije devet kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za obavješćivanje korisnika o rezultatima prethodnih provjera iz članka 11. stavka 4.

Takve se obavijesti šalju u pisanom obliku ili putem obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu.

▼M6

2.b  Izmjene izvršene u skladu sa stavkom 1.b prijavljuju se nadležnom tijelu najkasnije do datuma koji odredi to nadležno tijelo. Datum mora biti najmanje 15 kalendarskih dana prije datuma isplate prve rate ili predujma korisnicima u skladu s člankom 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Takve se obavijesti šalju u pisanom obliku ili putem obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu.

▼B

3.  Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o slučaju nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanje ili je korisnika obavijestilo o svojoj namjeri da izvrši provjeru na licu mjesta ili ako se tim provjerama na licu mjesta utvrdi bilo koja nesukladnost, izmjene u skladu sa stavkom 1. nije dopuštena za one poljoprivredne parcele na koje nesukladnost utječe.

▼M6

Za potrebe prvog podstavka obveza iz članka 40.a stavka 1. točke (d) ne smatra se obaviješću korisniku da nadležno tijelo namjerava izvršiti provjeru na licu mjesta.

▼B

Članak 16.

Ispravak prethodno određenih obrazaca

Pri podnošenju obrasca jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje, korisnik ispravlja prethodno određeni obrazac u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako je došlo do izmjena, posebno u prijenosu prava na plaćanja u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 1307/2013, ili ako je neki podatak u prethodno određenom obrascu netočan.Odjeljak 2.

Zahtjevi za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjevi za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

Članak 17.

Posebni zahtjevi koji se odnose na zahtjeve za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjeve za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

▼M1

1.  U smislu identifikacije svih poljoprivrednih parcela na gospodarstvu i/ili nepoljoprivrednog zemljišta iz članka 14. stavka 1. točaka (d) i (e), nadležno tijelo osigurava korisniku potpore obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu.

▼B

2.  Stavak 1. primjenjuje se kako slijedi:

(a) od godine zahtjeva 2016., na broj korisnika koji odgovara zahtijevanom broju kako bi se obuhvatilo najmanje 25 % ukupne površine određene za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u prethodnoj godini;

(b) od godine zahtjeva 2017., na broj korisnika koji odgovara zahtijevanom broju kako bi se obuhvatilo najmanje 75 % ukupne površine određene za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u prethodnoj godini;

(c) od godine zahtjeva 2018., na sve korisnike.

3.  Ako korisnik ne može dostaviti zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje upotrebom obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu, nadležno tijelo korisniku dostavlja:

(a) zahtijevanu tehničku pomoć ili

(b) prethodno određene obrasce i odgovarajući grafički materijal u tiskanom obliku. U tom slučaju nadležno tijelo sve podatke koje je primilo od korisnika prenosi u obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu.

4.  U prethodno određenim obrascima koji se dostavljaju korisniku određuje se najveća prihvatljiva površina po referentnoj parceli u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i površina određena u prethodnoj godini po poljoprivrednoj parceli za potrebe programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja povezane s površinom.

U grafičkom materijalu koji se korisniku dostavlja u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navode se granice i jedinstvena identifikacija referentnih parcela iz članka 5. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 te granice poljoprivrednih parcela određene u prethodnoj godini kako bi se korisniku omogućilo da točno navede veličinu i lokaciju svake poljoprivredne parcele. Od godine zahtjeva 2016. navode se i vrsta, veličina i lokacija ekološki značajnih površina određenih u prethodnoj godini.

5.  Korisnik mora nedvosmisleno identificirati i prijaviti površinu svake poljoprivredne parcele i, prema potrebi, vrstu, veličinu i lokaciju ekološki značajnih površina. U pogledu plaćanja za ekologizaciju korisnik određuje i upotrebu prijavljenih poljoprivrednih parcela.

U tu svrhu korisnik može potvrditi podatke koji su već dostavljeni u prethodno određenom obrascu. Međutim, ako podaci o površini, lokaciji ili granici poljoprivredne parcele ili, prema potrebi, veličini i lokaciji ekološki značajnih površina nisu točni ili potpuni, korisnik mora ispraviti ili promijeniti prethodno određeni zahtjev.

Nadležno tijelo mora na temelju ispravaka ili dopuna koje su korisnici dostavili u prethodno određenom obrascu procijeniti je li ažuriranje odgovarajuće referentne parcele potrebno, uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

6.  Ako korisnik provodi jednake prakse u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 u okviru obveza preuzetih u skladu s člankom 39. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 ( 4 ) ili člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, obveza se navodi u zahtjevu za potporu uz upućivanje na odgovarajući zahtjev za plaćanje.

Ako korisnik provodi jednake prakse u okviru nacionalnih ili regionalnih programa okolišnog certificiranja u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013, stavci 4. i 5. ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu prethodno određenog obrasca i izjave korisnika.

Za potrebe regionalnih ili kolektivnih provedbi u skladu s člankom 46. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i za dio obveza u pogledu ekološki značajne površine koje korisnici moraju pojedinačno ispuniti, korisnici koji sudjeluju u tim regionalnim ili kolektivnim provedbama moraju nedvosmisleno identificirati i prijaviti, u pogledu svake poljoprivredne parcele, vrstu, veličinu i lokaciju ekološki značajne površine u skladu s člankom 5. ovog članka. U svojem zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje korisnici upućuju na izjavu o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi iz članka 18. ove Uredbe.

7.  Za površine koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 jedinstveni zahtjev sadržava sljedeće:

(a) sve tražene podatke za identifikaciju parcela zasijanih konopljom, uz navođenje sorte korištenog sjemena;

(b) napomenu o količini korištenog sjemena (kg po hektaru);

▼M5

(c) službene etikete na pakiranju sjemena u skladu s Direktivom Vijeća 2002/57/EZ ( 5 ), a posebno njezinim člankom 12., ili bilo kakve druge dokumente koje država članica priznaje kao jednakovrijedne; ili, u slučaju čuvanih sorata certificiranih u skladu s Direktivom Komisije 2008/62/EZ ( 6 ), etikete dobavljača ili tiskanu ili otisnutu obavijest na pakiranjima sjemena čuvanih sorata iz članka 18. te direktive.

▼M3

Odstupajući od točke (c) prvog podstavka, kad se sjetva obavlja nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva, etikete se dostavljaju najkasnije do 30. lipnja. Međutim za konoplju koja se uzgaja kao postrni usjev etikete se dostavljaju do datuma koji određuju države članice, ali ne kasnije od 1. rujna. U slučaju kad etikete treba dostaviti i drugim nacionalnim tijelima, države članice mogu propisati povrat tih etiketa korisniku nakon što su bile dostavljene u skladu s navedenom točkom. Vraćene etikete označuju se kao etikete iskorištene za zahtjev.

▼B

8.  U slučaju zahtjeva za posebno plaćanje za pamuk u skladu s glavom IV. poglavljem 2. Uredbe (EZ) br. 1307/2013, jedinstveni zahtjev sadržava sljedeće:

(a) ime korištene vrste sjemena pamuka;

(b) prema potrebi, ime i adresu odobrene međusektorske organizacije u koju je korisnik učlanjen.

9.  Površine koje se ne upotrebljavaju za namjene različite od onih iz programa potpore u skladu s glavama III., IV. i V. Uredbe (EZ) br. 1307/2013 ili za programe potpore u sektoru vina iz Uredbe 1308/2013 prijavljuje se pod jednim ili više naslova „druge uporabe”.

Članak 18.

Izjava o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi

Za svaku regionalnu ili kolektivnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 izjavu o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi dostavlja se uz zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje svakog korisnika koji sudjeluje.

Izjava mora sadržavati sve potrebne dodatne podatke radi provjere sukladnosti s obvezama u pogledu regionalnih ili kolektivnih provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 5. ili 6. te Uredbe, a posebno:

(a) jedinstvenu identifikaciju svakog korisnika koji sudjeluje;

(b) najniži postotak koji svaki korisnik koji sudjeluje treba ispuniti pojedinačno kako je navedeno u članku 46. stavku 6. drugom podstavku navedene Uredbe;

(c) ukupnu površinu struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom iz članka 46. stavka 5. navedene Uredbe ili zajedničke ekološki značajne površine iz članka 46. stavka 6. te Uredbe, u pogledu kojeg se obveze kolektivno ispunjavaju;

(d) prethodno određeni grafički materijal u kojem se navode granice i jedinstvena identifikacija referentnih parcela koje će se upotrijebiti za nedvosmisleno identificiranje struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom ili zajedničkih ekološki značajnih površina i za navođenje njihovih granica.

U slučaju regionalne provedbe, ako detaljni plan predviđen člankom 46. stavku 6. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 sadržava sve podatke navedene u drugom podstavku ovog članka, izjava iz prvog podstavka može se zamijeniti upućivanjem na taj plan.

U slučaju kolektivne provedbe, izjava iz prvog stavka dopunjuje se pisanim sporazumom predviđenim u članku 47. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014.

Članak 19.

Zahtjevi koji se odnose na sudjelovanju u programu za male poljoprivrednike i povlačenje iz njega

1.  Zahtjevi dostavljeni u 2015. za sudjelovanje u programu za male poljoprivrednike iz članka 62. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 moraju sadržavati upućivanje na jedinstveni zahtjev koji je za godinu zahtjeva 2015. dostavio isti korisnik i, prema potrebi, izjavu korisnika da je svjestan posebnih uvjeta koji se odnose na program za male poljoprivrednike predviđene u članku 64. navedene Uredbe.

Države članice mogu odlučiti da se zahtjev iz prvog podstavka treba dostaviti zajedno ili kao dio jedinstvenog zahtjeva.

2.  Od godine zahtjeva 2016. države članice moraju predvidjeti pojednostavnjeni postupak za podnošenje zahtjeva iz članka 72. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

3.  Prethodno određeni obrazac koji će se upotrebljavati u postupku za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. sastavlja se na temelju podataka dostavljenih zajedno s jedinstvenim zahtjevom podnesenim za godinu zahtjeva 2015. i posebno sadržava:

(a) sve dodatne podatke potrebne za utvrđivanje sukladnosti s člankom 64. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i, prema potrebi, sve dodatne podatke potrebne za potvrdu da korisnik još uvijek postupa u skladu s člankom 9. navedene Uredbe.

(b) izjavu korisnika da je svjestan posebnih uvjeta koji se odnose na program za male poljoprivrednike predviđene u članku 64. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako se države članice odluče za metodu plaćanja utvrđenu u članku 63. stavku 2. prvom podstavku, točki (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013, bez primjene trećeg podstavka tog stavka, odstupajući od prvog podstavka tog stavka, prethodno određeni obrasci mogu se dostaviti u skladu s odjeljkom 1. ovog poglavlja.

4.  Korisnici koji se odluče povući iz programa za male poljoprivrednike za godinu nakon 2015. u skladu s člankom 62. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili člankom 62. stavkom 2. navedene Uredbe obavješćuju nadležno tijelo o svojem povlačenju u skladu s modalitetima koje su uspostavile države članice.Odjeljak 3.

Ostali zahtjevi

Članak 20.

Posebne odredbe koje se odnose na zahtjeve za potporu

Korisnik koji ne podnosi zahtjev za potporu u okviru nekog od programa potpore povezanih s površinom, već podnese zahtjev za potporu u okviru drugog programa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 ili za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, podnosi obrazac za jedinstveni zahtjev, ako raspolaže poljoprivrednom površinom, u kojem se te površine navode u skladu s člankom 17. ove Uredbe.

Korisnik koji podliježe samo obvezama višestruke sukladnosti u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u obrascu za jedinstveni zahtjev prijavljuje površine koje su mu na raspolaganju za svaku kalendarsku godinu na koju se te obveze odnose.

Međutim, države članice mogu korisnike osloboditi od obveza iz prvog i drugog podstavka kad su predmetni podaci dostupni nadležnim tijelima u okviru drugih administrativnih i kontrolnih sustava koji jamče kompatibilnost s integriranim sustavom u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1306/2013.

Članak 21.

Zahtjevi koji se odnose na zahtjev za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama

1.  Zahtjev za potporu za stoku kako je definiran u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (15) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 ili zahtjev za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama kako su definirane u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (14) navedene Uredbe mora sadržavati sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za pomoć i/ili potporu, a posebno:

(a) identitet korisnika;

(b) uputu na jedinstveni zahtjev, ako je prethodno podnesen;

(c) broj životinja za svaku vrstu za koju se podnosi zahtjev za potporu za stoku ili zahtjev za plaćanje i, u slučaju goveda, identifikacijsku oznaku životinja;

(d) prema potrebi, preuzetu obvezu korisnika da drži životinje u skladu s točkom (c) na svojem poljoprivrednom imanju u određenom razdoblju, koje odredi država članica, i podatke o lokaciji ili lokacijama na kojima se životinje nalaze, uključujući predmetno razdoblje;

(e) prema potrebi, sve popratne dokumente nužne za utvrđivanje prihvatljivosti za predmetni program ili mjeru;

(f) izjavu korisnika da je upoznat s uvjetima koji se odnose na predmetnu pomoć i/ili potporu.

2.  Svaki posjednik životinja ima pravo da od nadležnog tijela bez ograničenja, u primjerenim vremenskim razmacima i bez pretjeranog kašnjenja, dobije informacije o podacima iz računalne baze podataka za životinje koji se odnose na njega i njegove životinje. Pri podnošenju zahtjeva za potporu za stoku ili zahtjeva za plaćanje korisnik izjavljuje da su podaci točni i potpuni ili, prema potrebi, ispravlja netočne podatke ili dodaje podatke koji nedostaju.

3.  Države članice mogu odlučiti da neke podatke iz stavka 1. ne treba uključiti u zahtjev za potporu za stoku ili zahtjev za plaćanje ako su oni već dostavljeni nadležnom tijelu.

4.  Države članice mogu uvesti postupke kojima se omogućuje uporaba podataka iz računalne baze podataka za životinje, a za potrebe zahtjeva za potporu za stoku ili zahtjeva za plaćanje, pod uvjetom da računalna baza podataka za životinje omogućava razinu sigurnosti i provedbe potrebnu za pravilno upravljanje uključenim programima potpore ili mjerama potpore na razini pojedinačnih životinja.

Postupci iz prvog podstavka mogu se sastojati od sustava prema kojemu korisnik može podnijeti zahtjev za pomoć i/ili potporu za sve životinje koje na datum ili tijekom razdoblja, koje odredi država članica, ispunjavaju uvjete za pomoć i/ili potporu na temelju podataka iz računalne baze podataka za životinje.

U tom slučaju države članice poduzimaju potrebne mjere kojima se jamči:

(a) u skladu s odredbama koje se primjenjuju na predmetni program potpore i/ili mjeru potpore, da je datum ili razdoblje iz drugog podstavka jasno utvrđen i poznat korisniku;

(b) da je korisnik obaviješten da će se sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja smatrati životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti u skladu s člankom 31. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

▼M4

4a.  Za vrste s kratkim ciklusom proizvodnje za koje se dodjeljuje potpora u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013, države članice mogu, ako nema računalne baze podataka, uvesti postupke s pomoću kojih će se podaci iz potvrda o klanju ili drugih popratnih dokumenata upotrebljavati za potrebe zahtjeva za plaćanje za stoku. Ti podaci pružaju razinu sigurnosti i provedbe potrebnu za pravilno upravljanje uključenim mjerama potpore na razini pojedinačnih životinja.

Postupci iz prvog podstavka mogu se sastojati od sustava prema kojemu korisnik podnosi zahtjev za potporu za sve životinje koje na datum ili tijekom razdoblja, koje odredi država članica, ispunjavaju uvjete za potporu na temelju podataka iz potvrda o klanju ili iz drugih popratnih dokumenata.

U tom slučaju države članice poduzimaju potrebne mjere kojima se jamči da su, u skladu s odredbama koje se primjenjuju na predmetnu potporu, datum ili razdoblje iz drugog podstavka jasno utvrđeni i poznati korisniku.

▼B

5.  Države članice mogu propisati da se neki podaci iz stavka 1. mogu ili moraju poslati s pomoću jednog ili više tijela koja same odobre. Međutim, za poslane podatke i dalje odgovara korisnik.Odjeljak 4.

Posebne odredbe koje se odnose na prava na plaćanje

Članak 22.

Dodjela ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje

1.  Zahtjevi za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja u skladu s člankom 20., člankom 24., člankom 30., osim stavka 7. točke (e), i člankom 39. Uredbe (EU) br. 1307/2013 dostavljaju se do datuma koji će utvrditi države članice. Utvrđeni datum ne smije biti kasnije od 15. svibnja relevantne kalendarske godine.

Međutim, Estonija, Latvija, Litva, Finska i Švedska mogu odrediti kasniji datum koji ne smije biti kasnije od 15. lipnja relevantne kalendarske godine.

2.  Države članice mogu odlučiti da se zahtjev za dodjelu prava na plaćanja podnosi istodobno sa zahtjevom za potporu u okviru programa osnovnog plaćanja.

Članak 23.

Povrat neopravdanih prava na plaćanje

1.  Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da je broj dodijeljenih prava na plaćanje previsok, višak broja dodijeljenih prava na plaćanje vraća se u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve iz članka 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako je pogrešku iz prvog podstavka napravilo nadležno tijelo ili drugo tijelo i ako nije razumno očekivati da bi korisnik mogao otkriti pogrešku, vrijednost preostalih prava na plaćanje dodijeljenih tom korisniku prilagođava se na odgovarajući način.

Ako je korisnik na kojeg se odnosi dodjela prevelikog broja prava na plaćanje u međuvremenu prenio prava na plaćanja na druge korisnike, primatelji prava također ostaju podložni obvezi predviđenoj prvim podstavkom, razmjerno broju prava na plaćanja koja su na njih prenesena, ako korisnik kojemu su prava na plaćanja prvotno dodijeljena ne raspolaže dovoljnim brojem prava na plaćanja kojima bi nadoknadio vrijednost neopravdano dodijeljenih prava na plaćanja.

2.  Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da su plaćanja koja je korisnik primio za 2014. iz članka 26. stavka 2. prvog podstavka navedene Uredbe, vrijednost prava na plaćanje koje je korisnik posjedovao na datum podnošenja zahtjeva za 2014. iz članka 26. stavka 3. prvog podstavka navedene Uredbe, jedinična vrijednost pravâ na plaćanje iz članka 26. stavka 5. navedene Uredbe, povećanje jedinične vrijednosti prava na plaćanje kako je predviđeno u članku 30. stavku 10. navedene Uredbe ili ukupna vrijednost potpore koju je korisnik primio za kalendarsku godinu koja prethodi provedbi programa osnovnih plaćanja iz članka 40. stavka 3. prvog podstavka navedene Uredbe bili previsoki, vrijednost tih prava na plaćanje temeljena na netočnoj referentnoj vrijednosti prilagođava se na odgovarajući način.

Prilagodba se obavlja i za prava na plaćanje koja su u međuvremenu prenesena na druge korisnike.

Vrijednost smanjenja vraća se u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

3.  Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da su za istog korisnika nastale situacije iz stavka 1. i stavka 2., prilagodba vrijednosti svih prava na plaćanje iz stavka 2. izvršava se prije vraćanja neopravdanih prava na plaćanje u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve u skladu sa stavkom 1.

4.  Prilagodbe broja i/ili vrijednosti prava na plaćanje predviđene u ovom članku ne smiju dovesti do sustavnog ponovnog izračuna preostalih prava na plaćanje.

5.  Države članice mogu odlučiti da neće vratiti neopravdana prava na plaćanje ako je ukupna vrijednost tih prava na plaćanje kako je određena u elektroničkom registru za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje u trenutku provjera u cilju izvršenja prilagodba predviđenih u ovom članku 50 EUR ili manja za bilo koju godinu u kojoj se program osnovnog plaćanja provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Neopravdani iznosi plaćeni za godine zahtjeva koje prethode prilagodbama vraćaju se u skladu s člankom 7. ove Uredbe. Pri određivanju tih neopravdanih iznosa uzima se u obzir utjecaj prilagodba predviđenih u ovom članku na broj i, prema potrebi, vrijednost prava na plaćanje za sve predmetne godine.GLAVA III.

PROVJEREPOGLAVLJE I.

Zajedničke odredbe

Članak 24.

Opća načela

1.  Administrativne provjere i provjere na licu mjesta predviđene u ovoj Uredbi provode se tako da se njima osigura učinkovita provjera:

(a) točnosti i cjelovitosti podataka dostavljenih u zahtjevu za pomoć, zahtjevu za potporu, zahtjevu za plaćanje ili drugoj izjavi;

(b) sukladnosti sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama za predmetni program potpore i/ili mjeru potpore, uvjetima u kojima se pomoć i/ili potpora ili izuzeće od obveza dodjeljuje;

(c) zahtjeva i standarda relevantnih za višestruku sukladnost.

2.  Države članice osiguravaju da se sukladnost sa svim primjenjivim uvjetima uspostavljenima pravom Unije ili utvrđenima u relevantnom nacionalnom pravu i dokumentima koji sadržavaju provedbene mjere ili u okviru programa ruralnog razvoja može provjeriti u skladu s nizom pokazatelja koji se mogu provjeriti, a koje utvrđuju države članice.

3.  Rezultati administrativnih provjera i provjera na licu mjesta procjenjuju se tako da se utvrdi mogu li utvrđeni problemi općenito uključivati rizik za druge slične operacije, korisnike ili druga tijela. U okviru procjene utvrđuju se i uzroci tih situacija, dodatno ispitivanje koje može biti potrebno te potrebne korektivne i preventivne mjere.

▼M6

4.  Nadležno tijelo provodi fizičke inspekcije na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nisu doveli do rezultata na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi nadležno tijelo bilo uvjereno u prihvatljivost ili, prema potrebi, točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta.

▼B

5.  Ovo se poglavlje primjenjuje na sve provjere koje se provode u skladu s ovom Uredbom ne dovodeći u pitanje posebna pravila predviđena u glavama IV. i V. Međutim, stavak 3. ne primjenjuje se na glavu V.

Članak 25.

Najava provjera na licu mjesta

Provjere na licu mjesta mogu se najaviti pod uvjetom da to ne utječe na njihovu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, a koje nije duže od 14 dana.

▼M1

Međutim, za provjere na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku ili zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama, u skladu s člankom 14.a stavkom 5., najava ne premašuje 48 sati, osim u valjano opravdanim slučajevima. Osim toga, kada se zakonodavstvom koje se primjenjuje na akte i standarde mjerodavne za višestruku sukladnost zahtijevaju nenajavljene provjere na licu mjesta, ta se pravila primjenjuju i u slučaju provjera na licu mjesta povezanih s višestrukom sukladnosti.

▼B

Članak 26.

Vrijeme provjera na licu mjesta

1.  Prema potrebi, provjere na licu mjesta predviđene u ovoj Uredbi provode se u isto vrijeme kao sve druge provjere predviđene pravom Unije.

2.  Za potrebe mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava provjere na licu mjesta raspoređuju se tijekom godine na temelju analize rizika predstavljenih u različitim preuzetim obvezama u okviru svake mjere.

▼M1

Provjere na licu mjesta za obveze prijavljene u skladu s člankom 14.a stavkom 5. treba izvršiti u rokovima kojima se osigurava učinkovita provjera prijavljene obveze.

▼B

3.  U okviru provjera na licu mjesta provjerava se sukladnost sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama u okviru tih programa potpore ili mjera potpore za koje je korisnik odabran u skladu s člankom 34.

Trajanje provjera na licu mjesta strogo je ograničeno na najkraće potrebno razdoblje.

4.  Ako se određeni kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze mogu provjeriti samo tijekom određenog razdoblja, za provjere na licu mjesta mogu biti potrebni dodatni kasniji posjeti. U tom slučaju, provjere na licu mjesta koordiniraju se tako da se ograniči broj i trajanje tih posjeta jednom korisniku na minimalnu potrebnu mjeru. Prema potrebi, ti se posjeti mogu provoditi s pomoću daljinskog istraživanja u skladu s člankom 40.

Ako su potrebni dodatni posjeti koji se odnose na zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrne usjeve i/ili travnjak koji su prijavljeni kao ekološki značajna površina, broj tih dodatnih posjeta za 50 % slučajeva odnosi se na istog korisnika, odabranog na temelju rizika, a za preostalih 50 % slučajeva na različite dodatno odabrane korisnike. Različite dodatne korisnike odabire se nasumično iz svih korisnika koji imaju zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrne usjeve i/ili travnjak koji su prijavljeni kao ekološki značajna površina te se ti posjeti mogu ograničiti na područja koja su prijavljena kao zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrni usjevi i/ili travnjak.

Ako su potrebni dodatni posjeti, članak 25. primjenjuje se na svaki dodatni posjet.

Članak 27.

Unakrsna obavijest o rezultatima provjera

Prema potrebi, u administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta u pogledu prihvatljivosti uzimaju se u obzir slučajevi u kojima se sumnja na nesukladnost koju su prijavile druge službe, tijela ili organizacije.

Države članice osiguravaju da se svi relevantni nalazi dobiveni u okviru provjera sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama u pogledu programa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i/ili potpore u okviru mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava unakrsno prijave relevantnom nadležnom tijelu koje odgovorno za dodjelu odgovarajućeg plaćanja. Države članice osiguravaju i da javna ili privatna tijela za ovjeravanje iz članka 38. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 nadležnom tijelu koje je odgovorno za dodjelu plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš prijave sve nalaze koji su relevantni za ispravnu dodjelu tog plaćanja korisnicima koji su se odlučili za ispunjavanje svojih obveza u okviru jednakovrijednosti certificiranjem.

Ako su administrativnim provjerama ili provjerama na licu mjesta u pogledu mjera ruralnog razvoja u okviru povezanog sustava obuhvaćene jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, rezultati tih provjera unakrsno se prijavljuju radi praćenja u pogledu dodjele plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.POGLAVLJE II.

Administrativne provjere u okviru integriranog sustava

Članak 28.

Administrativne provjere

1.  Administrativne provjere u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući unakrsne provjere, imaju za cilj utvrđivanje nesukladnosti, posebno njihovo automatizirano otkrivanje s pomoću informatičke opreme. Provjerama su obuhvaćeni svi elementi koji su mogući i odgovarajući za kontrolu sredstava administrativnih provjera. Njima se osigurava sljedeće:

(a) da su kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze za program potpore ili mjeru potpore ispunjeni;

(b) da nema dvostrukog financiranja u okviru drugih programa Unije;

(c) da je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje potpun i dostavljen u relevantnom roku te, prema potrebi, da su popratni dokumenti dostavljeni i da se njima dokazuje prihvatljivost;

(d) da, prema potrebi, postoji sukladnost s dugoročnim preuzetim obvezama.

2.  U pogledu programa potpore za životinje i mjera potpore povezane sa životinjama države članice mogu, prema potrebi, iskoristiti dokaze koje su primile od drugih službi, tijela ili organizacija radi provjere sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama, pod uvjetom da predmetna služba, tijelo ili organizacija posluje prema standardu koji je dostatan za kontrolu te sukladnosti.

Članak 29.

Unakrsne provjere

1.  Prema potrebi, administrativne provjere uključuju unakrsne provjere:

(a) prijavljenih prava na plaćanje odnosno prijavljenih poljoprivrednih parcela kako bi se izbjegla višestruka dodjela iste pomoći ili potpore u pogledu iste kalendarske godine ili godine zahtjeva i spriječilo neopravdano nakupljanje potpore dodijeljene u okviru programa potpore povezane s površinom navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i Prilogu VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 ( 7 ) te mjera potpore povezane s površinom kako su definirane u članku 2. drugom podstavku, točki (21) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(b) prava na plaćanja radi provjere njihova postojanja i prihvatljivosti za potporu;

(c) između poljoprivrednih parcela prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu i/ili zahtjevu za plaćanje i podataka sadržanih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela po referentnoj parceli u skladu s člankom 5. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 radi provjere prihvatljivosti za program izravnih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja površina kao takvih;

(d) između prava na plaćanja i utvrđene površine radi provjere jesu li prava na plaćanja popraćena najmanje jednakim brojem prihvatljivih hektara kako je definirano u članku 32. stavcima 2. do 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e) radi provjere prihvatljivosti za potporu i izbjegavanja neopravdanih višestrukih dodjela iste pomoći i/ili potpore u vezi s istom kalendarskom godinom ili godinom zahtjeva, a s pomoću sustava za identifikaciju i registraciju životinja;

(f) između izjava korisnika navedenih u jedinstvenom zahtjevu o članstvu u odobrenoj međusektorskoj organizaciji, podataka u skladu s člankom 17. stavkom 8. točkom (b) ove Uredbe i podataka koje dostavljaju predmetne odobrene međusektorske organizacije, a radi provjere prihvatljivosti za povećanje potpore predviđene člankom 60. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1307/2013;

(g) radi provjere sukladnosti s kriterijima za odobrenje međusektorskih organizacija i popisa njihovih članova najmanje svakih pet godina.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ako su u integriranom sustavu predviđeni obrasci zahtjeva za geoprostornu potporu, unakrsne provjere provode se kao prostorno sjecište prijavljene površine u digitalnom obliku sa sustavom za identifikaciju poljoprivrednih parcela. Osim toga, unakrsne provjere provode se kako bi se spriječilo dvostruko podnošenje zahtjeva za istu površinu.

▼M6

Podaci iz prijava ili podaci o podnositeljima zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje iz članka 34. stavka 1. upotrebljavaju se za potrebe ovog stavka prvog podstavka točaka (a), (c) i (e).

▼B

2.  Naznake nesukladnosti koje proizlaze iz unakrsnih provjera prate se mjerodavnim administrativnim postupkom i, prema potrebi, provjerom na licu mjesta.

3.  Ako je referentna parcela predmet zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje dvaju ili više korisnika u okviru istog programa za potporu ili u okviru iste mjere potpore i ako se prijavljene poljoprivredne parcele prostorno preklapaju ili ako ukupna prijavljena površina premašuje najveću prihvatljivu površinu određenu u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, a razlika je obuhvaćena dozvoljenim odstupanjem definiranim u skladu s člankom 38. ove Uredbe u pogledu tog referentnog razdoblja, države članice mogu predvidjeti razmjerno smanjenje predmetnih površina, osim ako korisnik dokaže da je bilo koji drugi korisnik prijavio preveliku površinu na štetu prvoga.POGLAVLJE III.

Provjere na licu mjesta u okviru integriranog sustavaOdjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 30.

Stupanj kontrole za programe potpore povezane s površinom osim plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Za programe potpore povezane s površinom osim plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš u skladu s glavom III. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: „plaćanje za ekologizaciju”) kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje:

(a) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Države članice osiguravaju da kontrolni uzorak sadržava najmanje 5 % svih korisnika koji prijavljuju pretežno poljoprivredne površine koje se prirodno održava u stanju pogodnom za ispašu u skladu s člankom 10. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(b) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za program za preraspodjelu plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(c) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima u skladu s glavom III. poglavljem 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(d) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike u skladu s glavom III. poglavljem 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanja povezana s površinom u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(f) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje u okviru programa za male poljoprivrednike u skladu s glavom V. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(g) 30 % područja prijavljenih za proizvodnju konoplje u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(h) 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za posebno plaćanje za pamuk u skladu s glavom IV. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Članak 31.

Stupanj kontrole za plaćanje za ekologizaciju

1.  Za plaćanja za ekologizaciju kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje:

(a) 5 % svih korisnika koji se moraju pridržavati poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš (dalje u tekstu: „prakse ekologizacije”) i koji nisu dio kontrolnih populacija iz točaka (b) i (c) (dalje u tekstu: „kontrolna populacija za ekologizaciju”); tim se uzorkom istodobno obuhvaća 5 % svih korisnika koji imaju površine pokrivene trajnim travnjakom koje su okolišno osjetljive u područjima obuhvaćenima Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ( 8 ) ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ) i dodatnim osjetljivim područjima iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(b) 3 % sljedećeg:

i. svih korisnika koji ispunjavaju uvjete za plaćanje za ekologizaciju koji su izuzeti iz obveza koje se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine neispunjavanjem pragova iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i na koje se ne odnose obveze iz članka 45. navedene Uredbe;

ii. ili, u godinama kada se članak 44. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 ne primjenjuje na neku državu članicu, korisnika koji ispunjavaju uvjete za plaćanje za ekologizaciju koji su izuzeti iz obveza koje se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine neispunjavanjem pragova iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i na koje se ne odnose obveze iz članka 45. navedene Uredbe;

(c) 5 % svih korisnika koji se moraju pridržavati praksi ekologizacije i koji upotrebljavaju nacionalne ili regionalne programe okolišnog certificiranja iz članka 43. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(d) 5 % svih korisnika koji sudjeluju u regionalnoj provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e) 5 % kolektivne provedbe u skladu s člankom 46. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(f) 100 % struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom iz članka 46. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

▼M6

(g) 100 % svih parcela na koje se primjenjuje obveza ponovnog konvertiranja zemljišta u zemljište pod trajnim travnjakom u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

▼B

(h) 20 % svih korisnika koji su se obvezali ponovno konvertirati zemljište u zemljište pod trajnim travnjakom u skladu s člankom 44. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014.

2.  Korisnici koji se pridržavaju praksi ekologizacije preko jednakovrijednih praksi u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike u skladu s člankom 61. navedene Uredbe ili koji za cijelo poljoprivredno imanje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 ( 10 ) u pogledu ekološkog uzgoja nisu dio kontrolnog uzorka i ne uključuje ih se u stupnjeve kontrole utvrđene u ovom članku.

▼M1

3.  Ako ekološki značajne površine nisu utvrđene u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013, stupanj kontrole utvrđen u stavku 1. točkama (a) i (c) do (e) dopunjuje se sa 5 % svih korisnika odgovarajuće kontrolne populacije koji su obvezni imati ekološki značajnu površinu na poljoprivrednoj površini u skladu s člancima 43. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

▼B

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se ako je administrativnim i kontrolnim sustavom osigurano da su sve prijavljene ekološki značajne površine utvrđene i, prema potrebi, evidentirane u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 prije plaćanja.

Članak 32.

Stupanj kontrole za mjere ruralnog razvoja

1.  Kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za mjere ruralnog razvoja. Za mjere predviđene u člancima 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 kontrolni uzorak od 5 % ostvaruje se na razini pojedinačne mjere.

Taj kontrolni uzorak predstavlja i najmanje 5 % korisnika iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koji uključuju jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.  Odstupajući od stavka 1. u slučaju skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, svaki pojedinačni član tih skupina može se smatrati korisnikom za potrebe izračuna stupnja kontrole utvrđenog u stavku 1.

▼M1

2.a  Odstupajući od stavaka 1. i 2., ako država članica iskoristi mogućnost uvođenja kolektivnog zahtjeva, kontrolni uzorak za provjere na terenu koje se provode svake godine mora obuhvatiti najmanje:

(a) 5 % svih kolektiva koji podnose kolektivni zahtjev; taj uzorak istodobno mora obuhvatiti najmanje 5 % ukupne površine prijavljene u kolektivnom zahtjevu u skladu s člankom 14.a stavkom 3.; te

(b) 5 % obveza prijavljenih u skladu s člankom 14.a stavkom 5.

▼B

3.  Za korisnike višegodišnje potpore u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) te člancima 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili članka 36. točke (a) podtočaka iv. i v., točke (b) podtočaka i., iii. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 kojom su obuhvaćena plaćanja koja premašuju pet godina, nakon pete godine plaćanja države članice mogu odlučiti provjeriti najmanje 2,5 % tih korisnika.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na potporu dodijeljenu u skladu s člankom 28. stavkom 6. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1305/2013 nakon pete godine plaćanja za relevantnu obvezu.

▼M1

Ako država članica iskoristi mogućnost uvođenja kolektivnog zahtjeva, ovaj se stavak ne primjenjuje na kolektive.

▼B

4.  Korisnici koji su predmet provjere u skladu sa stavkom 3. ne uzimaju se u obzir za potrebe stavka 1.

Članak 33.

Stupanj kontrole za programe potpore za životinje

1.  Za programe potpore za životinje kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine za svaki od programa potpore obuhvaćeno je najmanje 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za odgovarajući program potpore.

Međutim, kada računalna baza podataka za životinje ne nudi razinu sigurnosti i provedbe potrebnu za pravilno upravljanje predmetnim programom potpore, taj postotak iznosi 10 % za odgovarajući program potpore.

Odabranim kontrolnim uzorkom obuhvaćeno je 5 % svih životinja za koje je zatražena potpora po programu potpore.

2.  Prema potrebi, kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je 10 % drugih službi, tijela ili organizacija koje pružaju dokaze za provjeru sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama iz članka 28. stavka 2.

▼M2

Članak 33.a

Dodatni stupanj kontrole za provjere na licu mjesta radi daljnjeg praćenja korisnika iz članka 19.a stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014

1.  Korisnici kojima je u skladu s člankom 19.a stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 izrečena smanjena administrativna kazna za program potpore ili mjeru potpore povezane s površinom nakon prekoračenja u prijavi površine utvrđenog tijekom provjere na licu mjesta u sljedećoj godini podnošenja zahtjeva podliježu daljnjoj provjeri na licu mjesta za predmetni program potpore ili mjeru potpore.

▼M6

2.  Daljnja provjera na licu mjesta iz stavka 1. nije potrebna ako je na temelju utvrđenog prekoračenja u prijavi u godini utvrđivanja izvršeno ažuriranje predmetnih referentnih parcela u sustavu identifikacije zemljišnih parcela kako je navedeno u članku 5. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 ili ako se provjere koje se provode nadzorom iz članka 40.a ove Uredbe obavljaju za predmetni program potpore ili mjeru potpore u sljedećoj godini zahtjeva i nadležno tijelo na temelju njih može zaključiti treba li primijeniti administrativnu kaznu iz članka 19.a stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

▼B

Članak 34.

Odabir kontrolnog uzorka

▼M6

1.  Zahtjevi ili podnositelji zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje u trenutku podnošenja zahtjeva ili nakon administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta nisu dio kontrolne populacije.

2.  Za potrebe članaka 30. i 31. odabirom uzorka osigurava se:

(a) da se od 1 % do 1,25 % kontrolne populacije iz članka 30. točaka (a) do (f) i točke (h) te članka 31. stavka 1. točaka (a), (c), (d) i (e) odabire nasumično;

(b) da se od 0,6 % do 0,75 % kontrolne populacije iz članka 31. stavka 1. točke (b) odabire nasumično;

(c) da se od 4 % do 5 % kontrolne populacije iz članka 31. stavka 1. točke (h) odabire nasumično;

(d) da se preostali broj korisnika u kontrolnom uzorku iz članka 31. stavka 1. točaka (a) do (e) i točke (h) odabire na temelju analize rizika.

Za potrebe članka 31. države članice moraju osigurati reprezentativnost kontrolnog uzorka u pogledu različitih praksi.

Dodatni korisnici koji podliježu provjerama na licu mjesta za potrebe članka 31. stavka 3. prvog podstavka odabiru se na temelju analize rizika.

3.  Za potrebe članaka 32. i 33. nasumično se odabire 20 % do 25 % najmanjeg broja korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta, a ako se primjenjuje članak 32. stavak 2.a, 100 % kolektiva te od 20 % do 25 % obveza koje podliježu provjerama na licu mjesta. Preostali broj korisnika i obveza koji će biti predmet provjera na licu mjesta odabire se na temelju analize rizika.

Za potrebe članaka 32. i 33. slučajni uzorak može također uključivati korisnike koji su već nasumično odabrani u skladu sa stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) ili dodatne korisnike koji su nasumično odabrani u skladu s člankom 26. stavkom 4. drugim podstavkom ili oboje. Broj takvih korisnika u kontrolnom uzorku ne prelazi njihov udio u kontrolnoj populaciji.

Za potrebe članka 32. države članice mogu, kao rezultat analize rizika, odrediti posebne mjere ruralnog razvoja koje se primjenjuju na korisnike.

▼B

4.  Ako je broj korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta veći od minimalnog broja korisnika iz članaka 30. do 33., postotak nasumično odabranih korisnika u dodatnom uzorku ne smije premašiti25 %.

▼M6

4.a  Za potrebe članaka od 30. do 33. i članka 40.a stavka 1. točke (c) isti se korisnik može upotrijebiti radi poštovanja nekoliko predmetnih minimalnih stupnjeva kontrole pod uvjetom da nije ugrožena učinkovitost odabira zahtijevanih uzoraka odabranih na temelju rizika.

Provjere na licu mjesta u pogledu odabranih korisnika mogu se ograničiti na program potpore ili mjeru ruralnog razvoja za koje su odabrani ako se već poštuju minimalni stupnjevi kontrole drugih programa potpore ili mjera potpore za koje su podnijeli zahtjev.

▼B

5.  Učinkovitost analize rizika svake se godine procjenjuje i ažurira kako slijedi:

(a) utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

▼M6

(b) uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljene površine i utvrđene površine u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku; ili uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljenih životinja i utvrđenih životinja u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku;

▼B

(c) uzimanjem u obzir posebnih uvjeta i, prema potrebi, razvoja važnosti čimbenika rizika u državi članici;

(d) uzimanjem u obzir prirode nesukladnosti zbog koje je nužno povećati stupanj kontrole u skladu s člankom 35.

6.  Nadležno tijelo evidentira razloge za odabir svakog korisnika za provjeru na licu mjesta. O tome se inspektor koji obavlja provjeru na licu mjesta obavješćuje prije početka provjere na licu mjesta.

7.  Prema potrebi, djelomičan odabir kontrolnog uzorka može se napraviti na temelju podataka dostupnih prije konačnog datuma iz članka 13. Privremeni se uzorak dopunjuje ako su dostupni svi mjerodavni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje.

Članak 35.

Povećanje stupnja kontrole

Ako se provjerama na licu mjesta otkrije znatna nesukladnost u kontekstu određenog programa potpore ili mjere potpore ili u regiji ili dijelu regije, nadležno tijelo može na odgovarajući način povećati postotak korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta sljedeće godine.

Članak 36.

Smanjenje stupnja kontrole

1.  Stupnjevi kontrole utvrđeni u ovom poglavlju mogu se smanjiti samo u pogledu programa potpore ili mjera potpore određenih u ovom članku.

2.  Odstupajući od članka 30. točaka (a), (b) i (f), države članice mogu, u pogledu programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja, preraspodjele plaćanja i programa za male poljoprivrednike, odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake godine po programu na 3 %.

▼M1

Prvi podstavak primjenjuje se samo ako je sustav prostornog sjecišta svih prijava za potporu sa sustavom za identifikaciju poljoprivrednih parcela uspostavljen u skladu s člankom 17. stavkom 2. za sve korisnike.

U pogledu godine zahtjeva 2015., stopa pogrešaka utvrđena u nasumičnom uzorku provjerenom na licu mjesta ne smije premašiti 2 % u prethodne dvije financijske godine. Navedenu stopu pogrešaka potvrđuje država članica u skladu s metodologijom izrađenom na razini Unije.

▼M1

U pogledu godine zahtjeva 2016., stopa pogrešaka utvrđena u nasumičnom uzorku provjerenom na licu mjesta ne smije premašiti 2 % u prethodnoj financijskoj godini. Država članica mora potvrditi te stope pogrešaka u skladu s novom metodologijom uspostavljenom na razini Unije, uzimajući u obzir članak 7. stavak 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 ( 11 ).

▼B

3.  Odstupajući od članka 30. točaka (a), (b) i (f), države članice mogu, u pogledu programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja, preraspodjele plaćanja i programa za male poljoprivrednike, odlučiti smanjiti kontrolni uzorak na uzorak odabran u skladu s člankom 34. stavkom 2. prvim podstavkom, točkom (a) ako su provedene provjere na temelju ortofotografija korištenih za ažuriranje sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Prvi podstavak primjenjuje se samo ako države članice sustavno ažuriraju sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i provjeravaju sve korisnike na cijelom području koje je njime obuhvaćeno u razdoblju od najviše tri godine, obuhvaćajući godišnje najmanje 25 % prihvatljivih hektara evidentiranih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela. Međutim, minimalni postotak pokrivenosti u godini ne primjenjuje se na države članice s manje od 150 000 prihvatljivih hektara evidentiranih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

Prije primjene prvog podstavke države članice moraju provesti cjelovito ažuriranje predmetnog sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela u prethodne tri godine.

Ortofotografije korištene za ažuriranje ne smiju biti starije od 15 mjeseci od datuma njihova korištenja za potrebe ažuriranja sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

Kvaliteta sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela procijenjena u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 tijekom dvije godine koje prethode primjeni prvog podstavka mora biti dostatna kako bi se osigurala učinkovita provjera uvjeta u kojima se potpora dodjeljuje.

Odluka iz prvog podstavka može se donijeti na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Za potrebe ovog podstavka regiju čini cijelo područje obuhvaćeno jednim ili više autonomnih sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

▼M1

Treći i četvrti podstavak stavka 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

▼B

4.  Odstupajući od članka 32. stavka 1., države članice mogu odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake kalendarske godine na 3 % korisnika koji podnose zahtjev za mjere ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

▼M1

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se u pogledu korisnika koji uključuju jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 te kolektiva i obveza koji su odabrani u skladu s člankom 32. stavkom 2.a ove Uredbe.

▼B

5.   ►M1  Stavci 2., 3. i 4. primjenjuju se samo ako su ispunjeni opći uvjeti za smanjenje minimalne razine provjera na licu mjesta utvrđeni u članku 41. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014. ◄ Ako bilo koji od tih uvjeta ili uvjeti utvrđeni u stavku 2. ili 3. ovog članka više nisu ispunjeni, države članice bez odgode opozivaju svoju odluku o smanjenju minimalne razine provjera na licu mjesta i primjenjuju minimalnu razinu provjera na licu mjesta predviđenu u članku 30. točkama (a), (b) i (f) i/ili članku 32. od sljedeće godine zahtjeva za predmetne programe potpore ili mjere potpore.

6.  Odstupajući od članka 30. točke (g), ako država članica uvodi sustav prethodnog odobrenja za uzgoj konoplje, minimalna razina provjera na licu mjesta može se smanjiti na 20 % površina prijavljenih za proizvodnju konoplje iz članka 32. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

U tom slučaju država članica obavješćuje Komisiju o svojim detaljnim pravilima i uvjetima povezanima sa svojim sustavom prethodnog odobrenja godinu prije primjene smanjenog stupnja kontrole. Sve izmjene tih detaljnih pravila ili uvjeta moraju se prijaviti Komisiji bez neopravdane odgode.Odjeljak 2.

Provjere na licu mjesta u pogledu zahtjeva za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjeva za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

Članak 37.

Elementi provjera na licu mjesta

1.  Provjerama na licu mjesta obuhvaćene su sve poljoprivredne parcele za koje se traži pomoć u skladu s programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i/ili za koje se traži potpora u skladu s mjerama ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

U pogledu kontrole mjera ruralnog razvoja predviđenih u članku 21. stavku 1. točki (a) i člancima 30. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 provjerama na licu mjesta obuhvaćeno je i nepoljoprivredno zemljište za koje se podnosi zahtjev za potporu.

Nadležno tijelo mora na temelju rezultata kontrole procijeniti je li ažuriranje odgovarajućih referentnih parcela potrebno, uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

2.  Provjerama na licu mjesta obuhvaćeni su mjerenje površina i provjera kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u pogledu površine koju je korisnik prijavio u skladu s programima potpore i/ili mjerama potpore iz stavka 1.

Za korisnike koji podnose zahtjev za izravna plaćanja u skladu s programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i čije se poljoprivredne površine pretežno prirodno održavaju u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj provjerama na licu mjesta obuhvaćena je i provjera minimalne aktivnosti koja se obavlja na tim površinama iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

3.  Provjerama na licu mjesta povezanima s praksama ekologizacije obuhvaćene su sve obveze koje korisnik mora poštovati. Prema potrebi, sukladnost s pragovima iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 radi izuzeća od praksi dio je provjera na licu mjesta. Taj se podstavak primjenjuje i na provjere na licu mjesta koje se provode u pogledu nacionalnih ili regionalnih programa okolišnog certificiranja iz članka 43. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako se provjera na licu mjesta odnosi na regionalnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013, provjerom na licu mjesta obuhvaćeni su i mjerenje površina i provjera obveza koje je korisnicima ili skupini korisnika nametnula država članica.

Ako se provjera na licu mjesta odnosi na kolektivnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, provjerom na licu mjesta obuhvaćeno je sljedeće:

(a) provjera kriterija neposredne blizine određenih u skladu s člankom 47. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(b) mjerenje površina i provjera kriterija za ekološki značajne površine koje graniče jedna s drugom;

(c) dodatne obveze koje je korisnicima ili skupini korisnika, prema potrebi, nametnula država članica;

(d) pojedinačne obveze ekologizacije koje korisnik koji sudjeluje u kolektivnoj provedbi mora poštovati.

▼M1

4.  Za kolektive odabrane u skladu s člankom 32. stavkom 2.a točkom (a) provjere na licu mjesta obuhvaćaju mjerenje površine, provjeru kriterija prihvatljivosti i ostale obveze površine koja je prijavljena u kolektivnom zahtjevu.

Za obveze odabrane u skladu s člankom 32. stavkom 2.a točkom (b) provjera na licu mjesta obuhvaća provjeru prijavljenih obveza.

▼B

Članak 38.

Mjerenje površina

▼M6

1.  Provjere prihvatljivosti i mjerenje stvarne površine poljoprivredne parcele kao dio provjere na licu mjesta mogu se ograničiti na nasumično odabrani uzorak od najmanje 50 % poljoprivrednih parcela za koje je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje dostavljen u okviru programa potpore povezane s površinom ili mjera ruralnog razvoja. Ako se tom provjerom uzorka otkrije nesukladnost, sve se poljoprivredne parcele mjere i podvrgavaju provjerama prihvatljivosti ili se iz mjerenog uzorka ekstrapoliraju zaključci.

▼B

2.  Površine poljoprivrednih parcela mjere se bilo kojim načinom kojim se dokazano jamče mjerenja kvalitete koja je najmanje jednakovrijedna kvaliteti predviđenoj mjerodavnim tehničkim standardima razrađenima na razini Unije.

3.  Države članice mogu koristiti daljinsko istraživanje u skladu s člankom 40. i, kad je to moguće, tehnike globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS).

4.  Jedinstveno odstupanje graničnog područja definira se za sva mjerenja površina koja se provode korištenjem GNSS-a i/ili ortofotografija. U tu svrhu alati za mjerenje vrednuju se u odnosu na najmanje jednu kategoriju vrednovanja dozvoljenog odstupanja graničnog područja ispod jedinstvene vrijednosti. Međutim, jedinstvena vrijednost dozvoljenog odstupanja ne prelazi 1,25 m.

Maksimalno odstupanje u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne prelazi 1,0 ha.

Međutim, za mjere iz članka 21. stavka 1. točke (a) i članaka 30. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu šumskog područja, države članice mogu definirati odgovarajuća dozvoljena odstupanja koja ni u kojem slučaju ne smiju biti dvostruko veća od dozvoljenog odstupanja određenog u prvom podstavku ovog stavka.

5.  Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir pri mjerenju pod uvjetom da je u cijelosti prihvatljiva. U drugim slučajevima u obzir se uzima neto prihvatljiva površina. U tu se svrhu prema potrebi može primijeniti sustav proporcionalnosti iz članka 10. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

6.  Za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva iz članka 44. Uredbe (EU) br. 1307/2013, pri mjerenju se uzima u obzir površina koja je stvarno pokrivena jednim usjevom u skladu s člankom 40. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014. Na površinama na kojima se primjenjuju mješoviti usjevi u obzir se uzima ukupna površina pokrivena mješovitom biljnom proizvodnjom u skladu s člankom 40. stavkom 3. prvim i drugim podstavkom navedene Uredbe ili pokrivena mješovitim usjevima u skladu s člankom 40. stavkom 3. trećim podstavkom navedene Uredbe.

7.  Ako ►M6  članak 17. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 ◄ može dovesti do umjetne podjele površine susjednih poljoprivrednih parcela s homogenom vrstom zemljišnog pokrova u odvojene poljoprivredne parcele, mjerenje te površine susjednih poljoprivrednih parcela s homogenom vrstom zemljišnog pokrova kombinira se u jedinstveno mjerenje predmetnih poljoprivrednih parcela.

8.  Prema potrebi, ►M6  odvojena mjerenja ◄ provode se na poljoprivrednoj parceli za potrebe sustava osnovnog plaćanja ili sustava jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i, prema potrebi, prostorno različitoj poljoprivrednoj parceli koja se preklapa za potrebe preostalih programa potpore povezane s površinom i/ili mjera ruralnog razvoja.

Članak 39.

Provjera uvjeta prihvatljivosti

▼M6

1.  Prihvatljivost parcela provjerava se svim primjerenim sredstvima, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela. Ta provjera, prema potrebi, uključuje i provjeru usjeva. U tu se svrhu prema potrebi traže dodatni dokazi.

▼B

2.  Za trajni travnjak koji se može upotrebljavati za ispašu i koji čini dio uspostavljene lokalne prakse koja podrazumijeva da trave i druge travolike paše tradicionalno ne prevladavaju na područjima za ispašu koeficijent smanjenja u skladu s člankom 32. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013 može se, prema potrebi, primijeniti na prihvatljivo područje mjereno u skladu s člankom 38. ove Uredbe. Ako se površina koristi zajednički, nadležna tijela razdjeljuju je na pojedinačne korisnike razmjerno njihovom korištenju ili pravu korištenja.

3.  Obilježja krajobraza koji su korisnici prijavili kao ekološki značajnu površinu, a koja nisu uključena u prihvatljivo područje u skladu s člancima 9. i 10. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 provjeravaju se u skladu s istim načelima koja se primjenjuju na prihvatljivo područje.

4.  U pogledu kontrole mjera ruralnog razvoja i ako država članica propiše da se pojedinačni elementi provjere na licu mjesta mogu obavljati na temelju uzorka, taj uzorak treba jamčiti pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole. Države članice utvrđuju kriterije za odabir uzorka. Ako se pri pregledu predmetnog uzorka utvrde nesukladnosti, primjereno se povećava veličina i raspon uzorka.

Članak 40.

Provjere daljinskim istraživanjem

Ako država članica provodi provjere na licu mjesta daljinskim istraživanjem, nadležno tijelo:

(a) obavlja fotointerpretaciju ortofotografija (satelitskih ili zračnih) svih poljoprivrednih parcela po zahtjevu za potporu i/ili zahtjevu za plaćanje koji je potrebno provjeriti u cilju prepoznavanja vrsta zemljišnog pokrova i, prema potrebi, vrste usjeva te mjerenja površine;

▼M6

(b) obavlja fizičke inspekcije na terenu svih poljoprivrednih parcela za koje se fotointerpretacijom ili drugim relevantnim dokazima koje je zatražilo nadležno tijelo ne može potvrditi točnost prijave površina u mjeri u kojoj to nadležno tijelo smatra zadovoljavajućim;

▼B

(c) provodi sve provjere koje su potrebne kako bi se provjerila sukladnost s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama poljoprivrednih parcela;

(d) poduzima druge mjere kako bi se obuhvatilo mjerenje površina u skladu s člankom 38. stavkom 1. za parcele koje nisu obuhvaćene fotografijama.

▼M6

Članak 40.a

Provjere koje se provode nadzorom

1.  Nadležna tijela mogu obavljati provjere koje se provode nadzorom. Ako to odluče, dužna su:

(a) uspostaviti postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene svih kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza koje se mogu nadzirati podacima koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugim podacima s barem jednakom vrijednošću, tijekom razdoblja u kojem je moguće donijeti zaključke o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore;

(b) provesti, ako je potrebno, odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore;

(c) provesti provjere za 5 % korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati podacima koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugim podacima s barem jednakom vrijednošću te koje su relevantne za donošenje zaključka o prihvatljivosti pomoći ili potpore. Od 1 % i 1,25 % korisnika odabire se nasumično. Ostali korisnici odabiru se na temelju analize rizika;

(d) obavijestiti korisnike o odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom i uspostaviti odgovarajuće alate za komunikaciju s korisnicima barem o upozorenjima i dokazima koji se zahtijevaju za potrebe točaka (b) i (c).

Za potrebe točaka (b) i (c) fizičke inspekcije na terenu provode se ako na temelju relevantnih dokaza, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nije moguće donijeti zaključak o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore. Fizičke inspekcije na terenu mogu se ograničiti na provjere kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza koje su relevantne za donošenje zaključaka o prihvatljivosti zatražene pomoći ili potpore.

2.  Ako nadležno tijelo obavlja provjere koje se provode nadzorom u skladu sa stavkom 1., ako može dokazati učinkovite operativne postupke kojima se ispunjavaju zahtjevi utvrđeni u člancima 7., 17. i 29. ove Uredbe te ako je dokazalo da je kvaliteta sustava identifikacije poljoprivrednih parcela procijenjena u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014,

(a) ne primjenjuju se članci 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35., 36., članak 37. stavci 2., 3. i 4. te članci 38. i 40. ove Uredbe;

(b) provjera sadržaja tetrahidrokanabinola u biljkama konoplje provedena u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 obavlja se za 30 % površine ili 20 % površine ako je u državi članici na snazi sustav prethodnog odobrenja.

3.  Nadležno tijelo može odlučiti primjenjivati provjere koje se provode nadzorom na razini pojedinačnog programa potpore povezanog s površinom ili mjere potpore ili vrste operacije odnosno na određene skupine korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta za plaćanje za ekologizaciju, kako je navedeno u članku 31. stavku 1. točkama (a) do (h).

Nadležno tijelo može u prve dvije godine primjene odlučiti primijeniti provjere koje se provode nadzorom na korisnike programa potpore ili mjere potpore na površinama koje su odabrane na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija. U takvim slučajevima područja koja podliježu provjerama koje se provode nadzorom u drugoj godini primjene moraju biti veća nego u prvoj godini primjene.

Ako nadležno tijelo odluči provesti provjere u skladu s prvim ili drugim podstavkom, stavci 1. i 2. primjenjuju se samo na korisnike koji podliježu provjerama koje se provode nadzorom.

Članak 40.b

Obavijesti

Države članice do 1. prosinca kalendarske godine koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj započinju obavljati provjere koje se provode nadzorom obavješćuju Komisiju o svojoj odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom te navode programe ili mjere ili vrste operacija i, prema potrebi, površine s takvim programima ili mjerama koje podliježu provjerama koje se provode nadzorom i kriterije za njihov odabir.

Međutim, ako je nadležno tijelo odlučilo obavljati provjere koje se provode nadzorom od godine zahtjeva 2018., obavijest se dostavlja u roku od jednog mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

▼B

Članak 41.

Izvješće o kontroli

1.  Svaka provjera na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom predmet je izvješća o kontroli na temelju kojeg se mogu preispitati pojedinosti provedenih provjera i donijeti zaključci o sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama. U izvješću se posebno navode:

(a) programi potpore ili mjere potpore, provjereni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje;

(b) prisutne osobe;

(c) pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele i, prema potrebi, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;

(d) prema potrebi, rezultati mjerenja nepoljoprivrednog zemljišta za koje se podnosi zahtjev za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja i korištene mjerne metode;

(e) je li korisniku predana obavijest o provjeri i, ako jest, kad je posjet najavljen;

(f) sve posebne kontrolne mjere koje treba provesti u okviru pojedinačnih programa pomoći ili potpore;

(g) sve izvršene dodatne kontrolne mjere;

(h) sve utvrđene nesukladnosti za koje može biti potrebna unakrsna obavijest s obzirom na druge programe potpore, mjere potpore i/ili višestruku sukladnost;

i. sve utvrđene nesukladnosti za koje može biti potrebno praćenje tijekom sljedećih godina.

▼M6

Ako se provjere koje se provode nadzorom obavljaju u skladu s člankom 40.a, ne primjenjuje se prvi podstavak točke (b) do (e). Izvješće o kontroli mora sadržavati rezultate provjera koje se provode nadzorom na razini parcele.

▼B

2.  Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost pri pregledu i dodati svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrde nesukladnosti, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.

▼M1

Odstupajući od prvog podstavka, ako država članica iskoristi mogućnost uvođenja kolektivnih zahtjeva, država članica može odlučiti da kolektivu ne pruži mogućnost potpisivanja izvješća o kontroli ne otkrije li se tijekom provjere nesukladnost. Ako se tim provjerama otkrije nesukladnost, dopušta se mogućnost potpisivanja izvješća prije nego što nadležno tijelo na temelju nalaza donese zaključke u pogledu smanjenja, odbijanja, ukidanja ili kazni koji iz toga proizlaze.

▼M6

Ako se provjera na licu mjesta obavlja daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40. ili nadzorom u skladu s člankom 40.a, države članice mogu odlučiti da korisniku ne dopuste mogućnost potpisivanja izvješća o kontroli ako provjerom s pomoću daljinskog istraživanja ili nadzorom nisu otkrivene nesukladnosti. Ako se tim provjerama ili nadzorom otkrije nesukladnost, dopušta se mogućnost potpisivanja izvješća prije nego što nadležno tijelo na temelju nalaza donese zaključke u pogledu smanjenja, odbijanja, ukidanja ili administrativnih kazni koji iz toga proizlaze.

▼BOdjeljak 3.

Provjere na licu mjesta u pogledu zahtjeva za potporu za životinje i zahtjeva za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama

Članak 42.

Provjere na licu mjesta

1.  Provjerama na licu mjesta provjerava se da su svi kriteriji sukladnosti, preuzete i druge obveze ispunjeni i njima su obuhvaćene sve životinje za koje su zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje podneseni u okviru programa potpore za životinje ili mjera potpore povezane sa životinjama koje treba provjeriti.

Ako je država članica u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (d) odredila razdoblje, najmanje 50 % minimalne stope provjera na licu mjesta predviđenih u članku 32. ili članku 33. raspoređuje se tijekom tog razdoblja za odgovarajući program potpore za životinje ili mjere potpore povezane sa životinjama. ►M1  Međutim, kada razdoblje zadržavanja počinje prije podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje ili kada ga nije moguće unaprijed utvrditi, države članice mogu odlučiti da se provjere na licu mjesta, predviđene u članku 32. ili 33., raspodijele tijekom razdoblja u kojem životinja može ispuniti uvjete za plaćanje ili potporu. ◄

Ako se država članica koristi mogućnošću predviđenom u članku 21. stavku 3., provjeravaju se i potencijalno prihvatljive životinje definirane u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (17) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

Provjere na licu mjesta posebno uključuju provjeru kojom se potvrđuje da broj životinja prisutnih na poljoprivrednom imanju za koje su podneseni zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje i, prema potrebi, broj potencijalno prihvatljivih životinja odgovaraju broju životinja upisanih u registre i broju životinja prijavljenih u računalnu bazu podataka za životinje.

2.  Provjere na licu mjesta uključuju i provjere:

(a) točnosti i usklađenosti upisa u registar i prijava u računalnu bazu podataka za životinje na temelju uzorka popratnih dokumenata, poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i, prema potrebi, putovnica za životinje ili dokumenata o kretanju životinja, u vezi sa životinjama za koje su podneseni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje u razdoblju od šest mjeseci prije provjere na licu mjesta; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjera se produljuje na 12 mjeseci prije provjere na licu mjesta;

(b) da su sva goveda ili ovce/koze identificirana ušnim markicama ili, prema potrebi, drugim sredstvima identifikacije i da imaju putovnice za životinje ili dokumentaciju o kretanju životinja te da su upisane u registar i pravilno prijavljene u računalnu bazu podataka za životinje.

Provjere iz točke (b) prvog podstavka mogu se provesti na temelju nasumičnog uzorka. Ako se tom provjerom uzorka otkriju nesukladnosti, provjeravaju se sve životinje ili se iz uzorka ekstrapoliraju zaključci.

Članak 43.

Izvješće o kontroli u pogledu programa potpore za životinje i mjera potpore povezane sa životinjama

1.  Za svaku provjeru na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom priprema se izvješće o kontroli kojim se omogućava pregled pojedinosti izvršenih provjera. U izvješću se posebno navode:

(a) programi potpore za životinje i/ili mjere potpore povezane sa životinjama te provjereni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje za stoku;

(b) prisutne osobe;

(c) broj i vrsta zatečenih životinja i, prema potrebi, brojevi ušnih markica, upis u registar i računalnu bazu podataka za životinje i svi provjereni popratni dokumenti, rezultati provjera i, prema potrebi, posebna opažanja u odnosu na pojedine životinje i/ili njihove identifikacijske oznake;

(d) je li korisnik bio obaviješten o posjetu; a ako je bio obaviješten, kad mu je posjet bio najavljen. Posebno ako je rok od 48 sati iz članka 25. prekoračen, u izvješću o kontroli navodi se razlog;

(e) napomene o posebnim kontrolnim mjerama koje treba provesti u okviru pojedinačnih programa potpore za životinje i/ili mjera potpore povezane sa životinjama;

(f) napomenu o dodatnim kontrolnim mjerama koje treba izvršiti.

2.  Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost pri pregledu i dodao svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrde nesukladnosti, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.

3.  Kada države članice obavljaju provjere na licu mjesta u skladu s ovom Uredbom zajedno s inspekcijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2003, izvješću o kontroli dodaju se izvješća u skladu s člankom 2. stavkom 5. navedene Uredbe.

4.  Kada se provjerama na licu mjesta izvršenima u skladu s ovom Uredbom utvrde nesukladnosti s glavom I. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 ili Uredbom (EZ) br. 21/2004, preslike izvješća o kontroli predviđenog u ovom članku bez odgode se šalju tijelima odgovornima za provedbu navedenih uredaba.POGLAVLJE IV.

Posebna pravila

Članak 44.

Pravila o rezultatima kontrola u pogledu regionalnih ili kolektivnih ekološki značajnih površina

U slučaju regionalne ili kolektivne provedbe u skladu s člankom 46. stavcima 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 1307/201, površina zajedničkih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom dodjeljuje se svakom sudioniku razmjerno njegovu udjelu u ekološki značajnim površinama na temelju onoga što je prijavio u skladu s člankom 18. ove Uredbe.

Za potrebe primjene članka 26. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 na svakog sudionika u regionalnoj ili kolektivnoj provedbi, utvrđenu ekološki značajnu površinu čini zbroj dodijeljenog udjela u zajedničkim ekološki značajnim površinama utvrđenima kako je navedeno u prvom podstavku ovog članka i ekološki značajnih površina utvrđenih s obzirom na pojedinačnu obvezu.

▼M3 —————

▼BGLAVA IV.

MJERE RURALNOG RAZVOJA KOJE NISU POVEZANE S POVRŠINOM I ŽIVOTINJAMAPOGLAVLJE I.

Uvodna odredba

Članak 46.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na rashode ostvarene u okviru mjera predviđenih u člancima 14. do 20., članku 21. stavku 1., osim godišnjih premija u skladu s točkama (a) i (b), članku 27., članku 28. stavku 9., člancima 35. i 36. te članku 51. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/213, u članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članku 20., članku 36. točki (a) podtočki vi., točki (B) podtočkama ii., vi. i vii., članku 36. točki (b) podtočkama i. i iii. u pogledu troškova osnivanja te člancima 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.POGLAVLJE II.

ProvjereOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 47.

Zahtjevi za potporu, zahtjevi za plaćanje i druge izjave

1.  Države članice moraju predvidjeti odgovarajuće postupke za dostavljanje zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje i drugih izjava koji se odnose na mjere ruralnog razvoja koje nisu povezane s površinom i životinjama.

2.  Za mjere u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b), člankom 16. stavkom 1., člankom 19. stavkom 1. točkom (c) i člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 korisnik dostavlja zahtjev za godišnje plaćanje.Odjeljak 2.

Odredbe o provjerama

Članak 48.

Administrativne provjere

1.  Administrativne provjere provode se na svim zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje ili drugim izjavama koje korisnik ili treća strana mora dostaviti te su njima obuhvaćeni svi elementi koji se mogu provjeriti i koji su primjereni za provjeru u okviru administrativnih provjera. Tijekom postupaka potrebno je voditi evidenciju o provedenoj kontroli, rezultatima provjere i mjerama koje su poduzete u slučaju odstupanja.

2.   ►C1  Administrativnim provjerama zahtjeva za potporu osigurava se sukladnost operacije s primjenjivim obvezama koje su utvrđene u pravu Unije ili nacionalnom pravu ili u okviru programa ruralnog razvoja, uključujući one koje se odnose na javnu nabavu, državnu potporu i druge obvezne standarde i zahtjeve. ◄ Provjere posebno uključuju kontrolu:

(a) prihvatljivosti korisnika;

(b) kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u okviru operacije za koju se traži potpora;

▼M4

(c) sukladnost s kriterijima odabira, ako se ti kriteriji primjenjuju;

▼B

(d) prihvatljivosti troškova operacije, uključujući sukladnost s kategorijom troškova ili metodom izračuna koju je potrebno upotrebljavati ako je operacija ili njezin dio obuhvaćen člankom 67. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

▼M4

(e) za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili to čini odbor za evaluaciju. Za operacije sa stopom potpore do 30 % ili za operacije za koje se dodjeljuje potpora na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, provjera opravdanosti troškova može se provesti u fazi administrativne provjere zahtjeva za plaćanje. Za operacije s prihvatljivim troškovima u iznosu do 5 000  EUR, opravdanost troškova može se utvrditi na temelju nacrta proračuna koji je upravljačko tijelo dogovorilo ex ante.

▼B

3.  Administrativne provjere zahtjeva za plaćanje posebno uključuju, i ako je primjereno za predmetni zahtjev, kontrolu:

▼M4

(a) završene operacije u usporedbi s operacijom za koju je odobren zahtjev za potporu;

(b) nastali troškovi i izvršena plaćanja, osim ako su primijenjeni oblik ili metoda iz članka 67. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

▼B

4.  Administrativne provjere uključuju postupke za izbjegavanje dvostrukog financiranja u okviru drugih programa Unije ili nacionalnih programa te prethodnog programskog razdoblja. Ako postoji financiranje iz drugih izvora, tim se provjerama osigurava da ukupna primljena potpora ne premašuje najviše dopuštene iznose ili stope potpore.

5.  Administrativne provjere operacije ulaganja uključuju najmanje jedan posjet operaciji za koju je dodijeljena potpora ili lokaciji ulaganja radi provjere provedbe ulaganja.

Međutim, nadležno tijelo može odlučiti ne obaviti te posjete zbog valjano opravdanih razloga kao što su sljedeći:

(a) operacija je uključena u uzorak za provjeru na licu mjesta koja će se provesti u skladu s člankom 49.;

(b) nadležno tijelo smatra da je predmetna operacija malo ulaganje;

(c) nadležno tijelo smatra da je rizik od neispunjavanja uvjeta za primanje potpore nizak ili da je rizik od neprovedbe ulaganja nizak.

Odluka iz drugog podstavka i njezino opravdanje moraju se evidentirati.

▼M4

6.  Kad je riječ o financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013, stavci 1. do 5. tog članka ne primjenjuju se ni na doprinos financijskom instrumentu ni na potporu krajnjem primatelju. Međutim, primjenjuju se članci 58. i 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 ( 12 ).

▼B

Članak 49.

Provjere na licu mjesta

1.  Države članice organiziraju provjere odobrenih operacija na licu mjesta upotrebom odgovarajuće osnove za uzorkovanje. Koliko je moguće, te se provjere provode prije izvršenja konačnog plaćanja za operaciju.

2.  Inspektori koji provode provjeru na licu mjesta ne smiju sudjelovati u administrativnim provjerama iste operacije.

Članak 50.

Stupanj kontrole i uzorkovanje provjera na licu mjesta

1.   ►M4  Rashodi obuhvaćeni provjerama na licu mjesta moraju predstavljati najmanje 5 % rashoda iz članka 46. koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i koji su svake kalendarske godine prijavljeni agenciji za plaćanja, a koji se ne odnose na operacije za koje su prijavljeni samo predujmovi. ◄

▼M2

Ako je za operaciju koja je predmet provjere na licu mjesta primljen predujam ili privremena plaćanja, ta se plaćanja uračunavaju u rashode obuhvaćene provjerama na licu mjesta iz prvog podstavka.

▼M4

Kad je riječ o financijskim instrumentima, samo se plaćanja krajnjim primateljima koja su predmet provjera na licu mjesta uračunavaju u rashode obuhvaćene provjerama na licu mjesta iz prvog podstavka.

▼B

2.   ►M4  Samo se provjere provedene do datuma predviđenog za podnošenje podataka o kontrolama i statistici u skladu s člankom 9. uračunavaju u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1. ◄

Zahtjevi za plaćanje za koje se nakon administrativnih provjera utvrdi da nisu prihvatljivi ne uračunavaju se u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1.

3.  Samo se provjere koje ispunjavaju zahtjeve iz članaka 49. i 51. mogu uračunati u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1.

4.  U uzorku odobrenih operacija koje treba provjeriti u skladu sa stavkom 1. posebno se uzimaju u obzir:

(a) potreba za provjerom odgovarajuće kombinacije vrsta i veličina operacija;

(b) čimbenici rizika utvrđeni nakon nacionalnih provjera ili provjera Unije;

(c) vrsta doprinosa operacije riziku pogreške u provedbi programa ruralnog razvoja;

(d) potreba za održavanjem ravnoteže između mjera i vrsta operacija;

(e) potreba za nasumičnim odabirom od 30 % do 40 % rashoda.

5.  Ako se provjerama na licu mjesta utvrdi znatno neispunjavanje obveze u kontekstu mjere potpore ili vrste operacije, nadležno tijelo mora povećati stupanj kontrole na odgovarajuću razinu u sljedećoj kalendarskoj godini za predmetnu mjeru ili vrstu operacije.

6.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake godine iz stavka 1. na 3 % iznosa koji se sufinancira iz EPFRR-a.

Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su ispunjeni opći uvjeti za smanjenje minimalne razine provjera na licu mjesta koju utvrdi Komisija u skladu s člankom 62.. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Ako bilo koji od uvjeta iz drugom podstavka više nije ispunjen, države članice moraju odmah opozvati svoju odluku o smanjenju minimalne razine provjera na licu mjesta. Minimalnu razinu provjera na licu mjesta iz stavka 1. primjenjuju od sljedeće kalendarske godine.

Članak 51.

Sadržaj provjera na licu mjesta

▼M4

1.  Provjerama na licu mjesta provjerava se je li operacija provedena u skladu s važećim pravilima i njima se obuhvaćaju svih kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koje se odnose na uvjete za dodjelu potpore koji se mogu provjeriti tijekom posjeta i koji nisu bili predmet administrativnih provjera. Njima se osigurava da je operacija prihvatljiva za potporu iz EPFRR-a.

▼B

2.  Provjerama na licu mjesta provjerava se točnost podataka koje je korisnik prijavio u odnosu na predmetne dokumente.

To uključuje provjeru jesu li zahtjevi za plaćanje koje je korisnik dostavio potkrijepljeni računovodstvenim ili drugim dokumentima, uključujući, prema potrebi, provjeru točnosti podataka u zahtjevu za plaćanje na temelju podataka ili komercijalnih dokumenata koje posjeduju treće strane.

3.  Provjerama na licu mjesta provjerava se je li upotreba ili planirana upotreba operacije u skladu s upotrebom opisanom u zahtjevu za potporu i za koju je potpora odobrena.

4.  Osim u iznimnim okolnostima, provjere na licu mjesta, koje su valjano evidentirane i koje su obrazložila nadležna tijela, uključuju posjet lokaciju na kojoj se operacija provodi ili, ako je operacija nematerijalna, posjet nositelju operacije.

▼M4

5.  U pogledu financijskih instrumenata iz članka 38. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013, stavci 1. do 4. tog članka ne primjenjuju se ni na doprinos financijskom instrumentu ni na potporu krajnjem primatelju. Međutim, primjenjuju se članci 58. i 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članak 9. Delegirane uredbe (EU) br. 480/2014.

▼B

Članak 52.

Ex post provjere

1.  Ex post provjere provode se na operacijama ulaganja radi provjere preuzetih obveza u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ili detaljno opisanih u programu ruralnog razvoja.

2.  Ex post provjerama obuhvaćeno je u svakoj kalendarskoj godini najmanje 1 % rashoda u okviru EPFRR-a za operacije ulaganja koje su još uvijek predmet preuzete obveze iz stavka 1. i za koje je konačno plaćanje izvršeno iz EPFRR-a. U obzir se uzimaju samo provjere provedene do kraja predmetne kalendarske godine.

3.  Uzorak operacija koje je potrebno provjeriti u skladu sa stavkom 1. temelji se na analizi rizika i financijskog utjecaja različitih operacija, vrsta operacija ili mjera. Od 20 % do 25 % uzorka odabire se nasumično.

Članak 53.

Izvješće o kontroli

1.  Za svaku provjeru na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom priprema se izvješće o kontroli koje omogućava pregled pojedinosti izvršenih provjera. U izvješću se posebno navode:

(a) provjerene mjere i zahtjevi ili zahtjevi za plaćanje;

(b) prisutne osobe;

(c) je li korisnik bio obaviješten o posjetu; a ako je bio obaviješten, kad mu je posjet bio najavljen;

(d) rezultati provjera i, prema potrebi, posebna opažanja;

(e) sve dodatne kontrolne mjere koje treba izvršiti.

2.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na ex post provjere u skladu s ovim odjeljkom.

3.  Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost tijekom pregleda i dodati svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrdi neispunjavanje obveze, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.Odjeljak 3.

Odredbe o provjerama posebnih mjera

▼M4 —————

▼B

Članak 60.

LEADER

1.  Države članice provode odgovarajući sustav za nadzor lokalnih akcijskih skupina.

2.  U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 države članice mogu službenim aktom delegirati provedbu administrativnih provjera predviđenih u članku 48. navedene Uredbe na lokalne akcijske skupine. Međutim, države članice i dalje su odgovorne za provjeru da te lokalne akcijske skupine imaju administrativni i kontrolni kapacitet za izvršenje tog posla.

U slučaju delegiranja iz prvog podstavka nadležno tijelo provodi redovite provjere lokalnih akcijskih skupina, uključujući knjigovodstvene provjere i ponavljanje administrativnih provjera na osnovi uzorka.

Nadležno tijelo provodi i provjere na licu mjesta iz članka 49. ove Uredbe. U pogledu kontrolnog uzorka rashoda koji se odnosi na LEADER primjenjuje se najmanje isti postotak kao postotak iz članka 50. ove Uredbe.

3.  U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkama (a), (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 35. stavkom 1. točkama (b) i (c) navedene Uredbe kada je sama lokalna akcijska skupina korisnik potpore, administrativne provjere provode osobe koje su neovisne od predmetne akcijske skupine.

▼M4

4.  Odstupajući od članka 48. stavka 2. točke (e), u pogledu operacija koje provodi lokalna akcijska skupina, a koje obuhvaćaju skupinu projekata sa zajedničkom temom, provjere opravdanosti troškova mogu se provoditi u fazi administrativne provjere zahtjeva za plaćanje koji se odnose na tu skupinu projekata.

▼B

Članak 61.

Subvencije kamatne stope i subvencije naknada za jamstvo

1.  U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 69. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 administrativne provjere i provjere na licu mjesta provode se s obzirom na korisnika i ovisno o ostvarenju predmetne operacije. ►M4  ————— ◄

▼M4

2.  Nadležno tijelo mora u okviru administrativnih provjera i, ako je potrebno, u okviru posjeta in situ posredničkim financijskim institucijama i korisniku osigurati da su plaćanja posredničkim financijskim institucijama u skladu s pravom Unije i sporazumom sklopljenim između nadležnog tijela i posredničke financijske institucije.

▼B

3.  Ako se subvencije kamatne stope ili naknada za jamstvo kombiniraju s financijskim instrumentima u jednoj operaciji koja je usmjerena na iste krajnje primatelje, nadležno tijelo provodi provjere na razini krajnjih primatelja samo u slučajevima utvrđenima u članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 62.

Tehnička pomoć na inicijativu država članica

U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, članci 48. do 51. i članak 53. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

Administrativne provjere iz članka 48. i provjere na licu mjesta iz članka 49. provodi subjekt koji je funkcionalno neovisan o subjektu koji odobrava plaćanje tehničke pomoći.POGLAVLJE III.

Neopravdano isplaćeni iznosi i administrativne kazne

Članak 63.

Djelomično ili potpuno ukidanje potpore i administrativne kazne

1.  Plaćanja se izračunavaju na temelju iznosa za koji je tijekom administrativnih provjera iz članka 48. utvrđeno da je prihvatljiv.

Nadležno tijelo ispituje zahtjev za plaćanje koje je primilo od korisnika i utvrđuje iznose koji su prihvatljivi za potporu. Utvrđuje sljedeće:

(a) iznos koji treba platiti korisniku na temelju zahtjeva za plaćanje i odluke o dodjeli;

(b) iznos koji treba platiti korisniku nakon ispitivanja prihvatljivosti rashoda u zahtjevu za plaćanje.

Ako iznos utvrđen u skladu s točkom (a) drugog podstavka premaši iznos utvrđen u skladu s točkom (b) tog podstavka za više od 10 %, administrativna kazna primjenjuje se na iznos utvrđen u skladu s tom točkom (b). Iznos kazne razlika je između tih dvaju iznosa, ali ne prelazi potpuno ukidanje potpore.

Međutim, kazne se ne primjenjuju ako korisnik može dokazati nadležnom tijelu da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se nadležno tijelo drukčije uvjeri da predmetni korisnik nije kriv.

▼M4

2.  Administrativna kazna iz stavka 1. primjenjuje se mutatis mutandis na neprihvatljivi rashod utvrđen tijekom provjera na licu mjesta iz članka 49.

▼BGLAVA V.

SUSTAV KONTROLE I ADMINISTRATIVNE KAZNE U VEZI S VIŠESTRUKOM SUKLADNOŠĆUPOGLAVLJE I.

Zajedničke odredbe

Članak 64.

Definicije

Za potrebe tehničkih specifikacija potrebnih za provedbu sustava kontrole i administrativnih kazni u vezi s višestrukom sukladnošću primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „specijalizirana kontrolna tijela” znači nadležna nacionalna kontrolna tijela iz članka 67. ove Uredbe koja su odgovorna za osiguravanje sukladnosti s pravilima iz članka 93. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(b) „akt” znači svaka pojedinačna direktiva i uredba iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1306/2013;

(c) „godina nalaza” znači kalendarska godina u kojoj je provedena administrativna provjera ili provjera na licu mjesta;

(d) „područja višestruke sukladnosti” znači bilo koje od tri različita područja iz članka 93. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i održavanje trajnog pašnjaka iz članka 93. stavka 3. navedene Uredbe.POGLAVLJE II.

KontrolaOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 65.

Sustav kontrole u vezi s višestrukom sukladnosti

1.  Države članice uspostavljaju sustav koji jamči učinkovitu kontrolu poštovanja višestruke sukladnosti. U okviru tog sustava posebno se osigurava sljedeće:

(a) ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, prijenos potrebnih podataka o korisnicima iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 od agencije za plaćanja do specijaliziranih kontrolnih tijela i/ili, prema potrebi, preko koordinacijskog tijela;

(b) metode za odabir kontrolnih uzoraka;

(c) podaci o vrsti i opsegu provjera koje treba obaviti;

(d) izvješća o kontroli koja posebno sadrže sve utvrđene primjere neispunjavanja obveze i procjenu njihove ozbiljnosti, opsega, trajanja i ponavljanja;

(e) ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, prijenos izvješća o kontroli od specijaliziranih kontrolnih tijela agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu ili i jednom i drugom;

(f) primjena sustava smanjenja i ukidanja koju provodi agencija za plaćanja.

2.  Države članice mogu propisati postupak u skladu s kojim korisnik agenciji za plaćanja dostavlja podatke potrebne za utvrđivanje zahtjeva i standarda koji se odnose na njega.

Članak 66.

Plaćanje potpore u vezi s provjerama višestruke sukladnosti

U pogledu provjera višestruke sukladnosti, ako se provjere ne mogu završiti prije nego što predmetni korisnik primi plaćanja i godišnje premije iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013, dospjeli iznos koji korisnik treba platiti kao rezultat administrativne kazne vraća se u skladu s člankom 7. ove Uredbe ili prijebojem.

Članak 67.

Odgovornost nadležnog kontrolnog tijela

1.  Odgovornosti nadležnih kontrolnih tijela sljedeće su:

(a) specijalizirana kontrolna tijela odgovorna su za provedbu kontrola i provjera poštovanja predmetnih zahtjeva i standarda;

(b) agencije za plaćanja odgovorne su za utvrđivanje administrativnih kazni u pojedinačnim slučajevima u skladu s glavom IV. poglavljem II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i poglavljem III. ove glave.

2.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da kontrolu i provjere u vezi sa svim ili nekim zahtjevima, standardima, aktima ili područjima višestruke sukladnosti obavlja agencija za plaćanja, pod uvjetom da država članica jamči da je učinkovitost kontrole i provjera jednaka barem onoj učinkovitosti koja se postiže kad kontrolu i provjere obavlja specijalizirano kontrolno tijelo.Odjeljak 2.

Provjere na licu mjesta

Članak 68.

Minimalni stupanj kontrole

1.  Nadležno kontrolno tijelo obavlja provjere na licu mjesta u vezi sa zahtjevima i standardima za koje je odgovorno za najmanje 1 % svih korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i za koje je predmetno nadležno kontrolno tijelo odgovorno.

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, svaki pojedinačni član tih skupina može se smatrati korisnikom za potrebe izračuna kontrolnog uzorka kako je određeno u prvom podstavku.

Minimalni stupanj kontrole iz prvog podstavka može se ostvariti na razini svakog nadležnog kontrolnog tijela ili na razini svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda. Kada provjere ne obavlja agencija za plaćanja, minimalni stupanj kontrole može se ipak ostvariti na razini svake agencije za plaćanja.

Ako se zakonodavstvom koje se primjenjuju na akt i standarde već određuje minimalni stupanj kontrole, primjenjuje se taj stupanj umjesto minimalnog stupnja navedenog u prvom podstavku. U suprotnom države članice mogu odlučiti da se svaki slučaj neispunjavanja obveze, utvrđen tijekom provjera na licu mjesta izvan uzorka u skladu s prvim podstavkom, u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje za akte i standarde, prijavljuje nadležnom kontrolnom tijelu odgovornom za predmetni akt ili standard koje taj slučaj dalje prati. Primjenjuju se odredbe ovog poglavlja i poglavlja I., II. i III. glave III.

U pogledu obveza višestruke sukladnosti iz Direktive Vijeća 96/22/EZ za primjenu posebne razine uzorkovanja u planovima nadzora smatra se da se njome ispunjava zahtjev minimalnog stupnja koji je naveden u prvom podstavku.

2.  Odstupajući od stavka 1., kako bi se ostvario minimalni stupanj kontrole iz tog stavka na razini svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda, država članica može:

(a) upotrebljavati rezultate provjera na licu mjesta provedenih u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuju na te akte i standarde za odabrane korisnike; ili

(b) zamijeniti odabrane korisnike korisnicima koji su predmet provjere na licu mjesta provedene u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuju na te akte i standarde, pod uvjetom da su ti korisnici korisnici iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

U tim slučajevima provjerama na licu mjesta obuhvaćaju se svi aspekti relevantnih akata ili standarda definirani u okviru višestruke sukladnosti. Nadalje, država članica osigurava da je učinkovitost provjera na licu mjesta najmanje jednaka učinkovitosti koja se postiže kada provjere na licu mjesta provode nadležna kontrolna tijela.

3.  Za određivanje minimalnog stupnja kontrole iz stavka 1. ovog članka ne uzimaju se u obzir potrebne mjere iz članka 97. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

4.  Ako se provjerama na licu mjesta otkrije znatan stupanj neispunjavanja obveze u pogledu određenog akta ili standarda, povećava se broj provjera na licu mjesta koje treba izvršiti za taj akt ili standard u sljedećem kontrolnom razdoblju. U okviru određenog akta nadležno kontrolno tijelo može odlučiti ograničiti opseg takvih dodatnih provjera na licu mjesta na zahtjeve koji se najčešće krše.

5.  Ako država članica odluči iskoristiti opciju predviđenu u članku 97. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, mjere potrebne za provjeru da su korisnici ispravili predmetno stanje neispunjavanja obveze primjenjuju se na uzorak od 20 % tih korisnika.

Članak 69.

Odabir kontrolnog uzorka

1.  Odabir uzorka poljoprivrednih gospodarstava koje treba provjeriti u skladu s člankom 68. temelji se, prema potrebi, na analizi rizika u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ili analizi rizika koja odgovara zahtjevima ili standardima. Ta se analiza rizika može temeljiti na razini pojedinačnog poljoprivrednog gospodarstva, na razini kategorija poljoprivrednih gospodarstva ili geografskih područja.

U analizi rizika mogu se uzeti u obzir jedan ili oba sljedeća elementa:

(a) sudjelovanje korisnika u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(b) sudjelovanje korisnika u sustavu za izdavanje svjedodžbi ako je taj sustav mjerodavan za predmetne zahtjeve i standarde.

Država članica može na temelju analize rizika odlučiti isključiti korisnika koji sudjeluje u sustavu za izdavanje svjedodžbi iz točke (b) drugog podstavka iz kontrolnog uzorka odabranog na temelju rizika. Međutim, ako je sustavom za izdavanje svjedodžbi obuhvaćen samo dio zahtjeva i standarda koje korisnik treba poštovati u okviru višestruke sukladnosti, na zahtjeve ili standarde koji nisu obuhvaćeni sustavom za izdavanje svjedodžbi primjenjuju se odgovarajući čimbenici rizika.

Ako se analizom rezultata kontrole otkrije znatna učestalost neispunjavanja obveze u pogledu zahtjeva ili standarda uključenih u sustav za izdavanje svjedodžbi iz točke (b) drugog podstavka, čimbenici rizika koji se odnose na predmetne zahtjeve ili standarde moraju se ponovno procijeniti.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na provjere koje se provode u okviru praćenja neispunjavanja obveze za koje je nadležno tijelo saznalo na drugi način. Međutim, primjenjuje se na provjere koje se provode u okviru praćenja u skladu s člankom 97. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013.

3.  Da bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, nasumično se odabire od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta, kako je predviđeno u članku 68. stavku 1. prvom podstavku. Međutim, ako je broj korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta veći od minimalnog broja, postotak nasumično odabranih korisnika u dodatnom uzorku ne smije premašiti 25 %.

4.  Djelomični odabir kontrolnog uzorka može se, prema potrebi, izvršiti na temelju dostupnih podataka prije kraja predmetnog razdoblja za podnošenje zahtjeva. Privremeni se uzorak dopunjuje ako su dostupni svi mjerodavni zahtjevi.

5.  Uzorak korisnika koje treba provjeriti u skladu s člankom 68. stavkom 1. može se odabrati iz uzoraka korisnika koji su već odabrani u skladu s člancima 30. i 34. i na koje se primjenjuju mjerodavni zahtjevi ili standardi. Međutim, ta se mogućnost ne primjenjuje na kontrolu korisnika u okviru programa potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

6.  Odstupajući od članka 68. stavka 1., uzorci korisnika koje treba provjeriti na licu mjesta mogu se odabrati na minimalnoj stopi od 1 % odvojeno od svake od sljedećih populacija korisnika na koje se odnosi višestruka sukladnost u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(a) korisnika koji primaju izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013;

(b) korisnika koji primaju potporu u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(c) korisnika koji primaju godišnje premije u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člancima 28. do 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

7.  Ako se na temelju analize rizika na razini poljoprivrednoga gospodarstva zaključi da nekorisnici predstavljaju veći rizik od korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ti se korisnici mogu zamijeniti nekorisnicima. U tom slučaju ukupan broj provjerenih poljoprivrednika svejedno dostiže stupanj kontrole predviđen u članku 68. stavku 1. ove Uredbe. Razloge za takve zamjene treba valjano opravdati i dokumentirati.

8.  Postupci određeni u stavcima 5. i 6. mogu se kombinirati ako se tom kombinacijom povećava učinkovitost sustava kontrole.

Članak 70.

Određivanje sukladnosti sa zahtjevima i standardima

1.  Prema potrebi, poštovanje zahtjeva i standarda provjerava se na način predviđen zakonodavstvom koje se primjenjuje na predmetni zahtjev ili standard.

2.  U drugim slučajevima, i prema potrebi, provjera se obavlja svim primjerenim sredstvima koja je odredilo nadležno kontrolno tijelo, a kojima se jamči točnost najmanje jednakovrijedna točnosti potrebnoj za službene provjere u skladu s nacionalnim pravilima.

▼M6

3.  Prema potrebi, provjere na licu mjesta mogu se obavljati tehnikama daljinskog istraživanja ili s pomoću podataka koje su dostavili sateliti misije Sentinel u okviru programa Copernicus ili drugih podataka s barem jednakom vrijednošću.

▼B

Članak 71.

Elementi provjera na licu mjesta

1.  Tjjekom provjera na uzorku predviđenih u članku 1. nadležno kontrolno tijelo osigurava da se svi odabrani korisnici provjere s obzirom na sukladnost sa zahtjevima i standardima za koje je to nadležno kontrolno tijelo odgovorno.

Neovisno od prvog podstavka, kad minimalni stupanj kontrole dosegne razinu svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda, kako je predviđeno u članku 68. stavku 1. trećem podstavku, odabrani korisnici provjeravaju se s obzirom na sukladnost s predmetnim aktom ili standardom ili skupinom akata i standarda.

Ako je skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 odabrana u uzorku predviđenom u članku 68. stavku 1. ove Uredbe, nadležno kontrolno tijelo osigurava da su svi članovi skupine provjereni s obzirom na sukladnost sa zahtjevima i standardima za koje su odgovorni.

Općenito se svaki korisnik, odabran za provjeru na licu mjesta, provjerava u trenutku kad se može provjeriti većina zahtjeva i standarda zbog kojih je bio odabran. Unatoč tome, države članice vode računa da se tijekom godine dostigne primjereni stupanj kontrole za sve zahtjeve i standarde.

2.  Prema potrebi, provjerama na licu mjesta obuhvaćeno je ukupno poljoprivredno zemljište gospodarstva. Unatoč tome, stvarna inspekcija na terenu, u okviru provjera na licu mjesta, može se ograničiti na uzorak od najmanje polovine poljoprivrednih parcela na gospodarstvu na koje se odnosi zahtjev ili standard, pod uvjetom da takav uzorak jamči pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole u vezi sa zahtjevima i standardima.

Prvim podstavkom ne dovode se u pitanje izračun i primjena administrativne kazne iz glave IV. poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i poglavlja III. ove glave. Ako se tijekom provjere uzorka utvrdi neispunjavanje obveze, povećava se uzorak stvarno pregledanih poljoprivrednih parcela.

Nadalje, kad je tako predviđeno zakonodavstvom koje se primjenjuju na akt ili standarde, stvarna inspekcija sukladnosti sa zahtjevima i standardima kao dio provjere na licu mjesta može se ograničiti na reprezentativni uzorak predmeta provjere. Međutim, države članice osiguravaju da se provjere obavljaju za sve zahtjeve i standarde za koje se u vrijeme posjeta može provjeriti sukladnost.

3.  Kao opće pravilo, provjere iz stavka 1. provode se kao dio jednog posjeta. Sastoje se od kontrole zahtjeva i standarda za koje se u vrijeme posjeta može provjeriti sukladnost. Svrha je tih provjera otkriti svako moguće neispunjavanje obveze u pogledu th zahtjeva i standarda te, osim toga, utvrditi slučajeve koje treba dostaviti za daljnje provjere.

4.  Provjere na licu mjesta mogu se zamijeniti administrativnim provjerama, pod uvjetom da država članica osigura da su administrativne provjere učinkovite najmanje kao provjere na licu mjesta.

5.  Pri provjerama na licu mjesta države članice mogu iskoristiti objektivne kontrolne pokazatelje značajne za određene zahtjeve i standarde, pod uvjetom da jamče učinkovitost kontrole predmetnih zahtjeva i standarda najmanje jednaku učinkovitosti provjera na licu mjesta koje se obavljaju bez uporabe pokazatelja.

Pokazatelji su izravno povezani sa zahtjevima ili standardima koji predstavljaju i obuhvaćaju sve elemente koje treba pregledati tijekom provjera tih zahtjeva ili standarda.

6.  Provjere na licu mjesta povezane s uzorkom predviđenim u članku 68. stavku 1. ove Uredbe provode se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje ili, u pogledu zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja navedenog u članku 97. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 72.

Izvješće o kontroli

1.  Svaka provjera koja se provodi u skladu s ovom glavom predmet je izvješća o kontroli koje izrađuje nadležno kontrolno tijelo ili je ono odgovorno za njegovu izradu.

Izvješće je podijeljeno na sljedeće dijelove:

(a) opći dio koji, prije svega, sadržava sljedeće podatke:

i. korisnika koji je odabran za provjeru na licu mjesta;

ii. prisutne osobe;

iii. je li korisniku predana obavijest o posjetu i, ako jest, kad je posjet najavljen;

(b) dio s odvojenim prikazima izvršenih provjera za svaki akt i standarde koji sadržava, prije svega, sljedeće podatke:

i. zahtjeve i standarde koji su predmet provjere na licu mjesta;

ii. vrstu i opseg izvedenih provjera;

iii. nalaze;

iv. akte i standarde u pogledu kojih su utvrđena neispunjavanja obveza;

(c) evaluacijski dio s procjenom važnosti neispunjavanja obveza u pogledu svakog akta i/ili standarda na temelju kriterija „ozbiljnosti”, „opsega”, „trajanja” i „ponavljanja” u skladu s člankom 99. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uz navođenje čimbenika koji imaju za posljedicu povećanje ili snižavanje smanjenja koje je potrebno primijeniti.

Ako je u odredbama koje se odnose na predmetni zahtjev ili standard ostavljena mogućnost nepraćenja utvrđenog neispunjavanja obveze ili ako su potpore dodijeljene u skladu s člankom 17. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013, to se navodi u izvješću.

2.  Stavak 1. primjenjuje se bez obzira na to je li predmetnih korisnik odabran za provjere na licu mjesta u skladu s člankom 69. provjeren na licu mjesta u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na akte i standarde u skladu s člankom 68. stavkom 2. ili u okviru praćenja neispunjavanja obveze za koje je nadležno kontrolno tijelo saznalo na drugi način.

3.  Korisnik se obavješćuje o svim utvrđenim neispunjavanjima obveza u roku od tri mjeseca od datuma provjere na licu mjesta.

Osim ako je korisnik odmah poduzeo korektivne mjere i uklonio utvrđeno neispunjavanje obveze u smislu članka 99. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, korisnika se u roku određenom u prvom podstavku ovog stavka obavješćuje o obvezi poduzimanja korektivne mjere u skladu s člankom 99. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Osim ako je korisnik odmah poduzeo korektivne mjere i uklonio utvrđeno neispunjavanje obveze u smislu članka 97. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, predmetnog korisnika obavješćuje se o poduzimanju korektivne mjere najkasnije jedan mjesec nakon što je donesene odluka o neprimjenjivanju administrativne kazne previđene u tom članku.

4.  Ne dovodeći u pitanje bilo koju posebnu odredbu u zakonodavstvu koje se primjenjuju na zahtjeve i standarde, izvješće o kontroli zaključuje se u roku od mjesec dana nakon provjere na licu mjesta. To razdoblje može se produžiti na tri mjeseca pod opravdanim okolnostima, posebno ako je to potrebno zbog kemijske ili fizikalne analize.

Ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, izvješće o kontroli i, prema potrebi, relevantni popratni dokumenti u roku od mjesec dana od njegova završetka šalju se agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu ili im se daje pristup tom izvješću i dokumentima.

Međutim, ako izvješće ne sadržava nikakve nalaze, država članica može odlučiti da se to izvješće ne šalje, pod uvjetom da je agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu osiguran izravan pristup izvješću jedan mjesec nakon njegova završetka.POGLAVLJE III.

Izračun i primjena administrativnih kazni

Članak 73.

Opća načela

1.  Ako je više agencija za plaćanja odgovorno za upravljanje različitim programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013, mjerama iz članka 21. stavka 1. točaka (a) i (b) te članaka 28. do 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i plaćanjima koja su povezana s programima potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, države članice osiguravaju da su sve agencije za plaćanja uključene u ta plaćanja obaviještene o utvrđenom neispunjavanju obveze i, prema potrebi, odgovarajućim administrativnim kaznama. To uključuje slučajeve u kojima neispunjavanje obveze u pogledu kriterija prihvatljivosti čini i neispunjavanje obveze u pogledu pravila o višestrukoj sukladnosti i obrnuto. Države članice, prema potrebi, osiguravaju primjenu jedne stope smanjenja.

2.  Ako se utvrdi više od jednog slučaja neispunjavanja obveze u pogledu različitih akata ili standarda na istom području višestruke sukladnosti, ti se slučajevi, za potrebe utvrđivanja smanjenja predviđenog člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. Uredbe (EU) br. 640/2014 smatraju jednim slučajem neispunjavanja obveze.

3.  Neispunjavanje obveze u pogledu standarda, koje istodobno čini i neispunjavanja obveze u pogledu zahtjeva, smatra se jednim slučajem neispunjavanja obveze. Za potrebe izračuna smanjenja neispunjavanje obveze smatra se dijelom područja zahtjeva.

4.  Administrativna kazna primjenjuje se na ukupni iznos plaćanja iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koja su dodijeljena ili će se dodijeliti tom korisniku:

(a) nakon što su zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje dostavljeni ili će se dostaviti tijekom godine nalaza; i/ili

(b) u pogledu zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

U pogledu točke (b) prvog podstavka relevantni iznos dijeli se s 3 za restrukturiranje i konverziju.

5.  U pogledu skupine osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 postotak smanjenja izračunava se u skladu s poglavljem III. ove glave i poglavljem II. glave IV. Delegirane uredbe br. 640/2014. U tom slučaju države članice mogu, radi proporcionalnosti, primijeniti postotak smanjenja na dio subvencije koji je dodijeljen članu skupine koji ne ispunjava obveze.

Članak 74.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučaju nepažnje

1.  Kada se utvrdi više od jednog slučaja neispunjavanja obveze zbog nepažnje u pogledu različitih područja višestruke sukladnosti, postupak za utvrđivanje smanjenja određen u stavku 39. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuje se pojedinačno za svako neispunjavanje obveze.

Zbrajaju se dobiveni postoci smanjenja. Međutim, najveće smanjenje ne prelazi 5 % ukupnog iznosa iz članka 73. stavka 4. ove Uredbe.

2.  Kada se utvrdi ponovljeno neispunjavanje obveze, zajedno s drugim neispunjavanjem obveze ili drugim ponovljenim neispunjavanjem obveze, zbrajaju se dobiveni postoci smanjenja. Najveće smanjenje, međutim, ne prelazi 15 % ukupnog iznosa iz članka 73. stavka 4.

Članak 75.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučaju namjernog neispunjavanja obveze

U slučajevima namjernog neispunjavanja obveze ekstremnog opsega, ozbiljnosti ili trajanja, osim kazne nametnute i izračunane u skladu s člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, korisnika se isključuje iz svih plaćanja iz članka 92 Uredbe (EU) br. 1306/2013 u sljedećoj kalendarskoj godini.GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na zahtjeve za pomoć, zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje koji se odnose na godine zahtjeva ili premijska razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3 —————( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili ukidanje plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.).

( 2 ) Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.)

( 4 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

( 5 ) Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

( 6 ) Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. o predviđanju određenih odstupanja za prihvaćanje poljoprivrednih lokalnih populacija i sorata koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija te za stavljanje na tržište sjemena i sjemenskog krumpira tih lokalnih populacija i sorata (SL L 162, 21.6.2008., str. 13.).

( 7 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

( 8 ) Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

( 9 ) Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

( 10 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

( 11 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.). ;

( 12 ) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 138, 13.5.2014., str. 5.).

Top