Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0215-20141120

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/2014-11-20

2014R0215 — HR — 20.11.2014 — 001.001


►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 215/2014

оd 7. ožujka 2014.

o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove

( L 069, 8.3.2014, p.65)

 

 

  No

page

date

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1232/2014 оd 18. studenoga 2014.

  L 332

5

19.11.2014
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 215/2014

оd 7. ožujka 2014.

o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondoveEUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, ( 1 ) a posebno njezin članak 8. treći podstavak, članak 22. stavak 7. peti podstavak i članak 96. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (KF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) kojima se pruža potpora u okviru kohezijske politike i koji sada funkcioniraju na temelju zajedničkog okvira.

(2)

Odredbe u ovoj Uredbi usko su povezane jer se odnose na specifična pravila za svakog od pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) o vidovima koji su zajednički najmanje trima od tih fondova, tj. metodologiji za određivanje potpore ciljevima u području klimatskih promjena, određivanju ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivlju kategorija intervencija i jer sve utječu na sadržaj programa. Kako bi se osigurala usklađenost između tih odredbi, koje bi trebale stupiti na snagu istovremeno kako bi se omogućilo strateško programiranje ESI fondova, i sveobuhvatan pregled i jednostavan pristup tim fondovima za sve stanovnike Unije, poželjno je uključiti te elemente, važne za programiranje ESI fondova koji će biti utvrđeni provedbenim aktima utvrđenima Uredbom (EU) br. 1303/2013, u jednu Uredbu.

(3)

U skladu s člankom 8. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 potrebno je donijeti zajedničku metodologiju za određivanje razine potpore za ciljeve u području klimatskih promjena za svaki od pet ESI fondova. Ta bi se metodologija trebala sastojati od ponderiranja potpore koja se dodjeljuje iz ESI fondova na razini koja odražava stupanj do kojeg potpora doprinosi ciljevima ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima. Specifično ponderiranje treba se razlikovati u tome je li doprinos potpore ciljevima u području klimatskih promjena znatan ili umjeren. Ako potpora ne doprinosi tim ciljevima ili je doprinos neznatan, dodjeljuje se ponderirana vrijednost nula. Standardno ponderiranje potrebno je koristiti kako bi se osigurao usklađen pristup praćenju izdataka povezanih s klimatskim promjenama kroz različite politike Unije. Metodologija bi unatoč tome trebala odražavati razlike u intervencijama svakog od različitih ESI fondova. U skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, u slučaju EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda, ponderiranje bi se trebalo povezivati s kategorijama intervencija utvrđenim u okviru nazivlja koje je donijela Komisija. U slučaju EPFRR-a ponderiranje bi se trebalo dodavati žarišnim područjima navedenim u Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ), a u slučaju EFPR-a mjerama iz budućeg pravnog akta Unije o uspostavljanju uvjeta za financijsku potporu za pomorsku i ribarstvenu politiku za programsko razdoblje od 2014. do 2020.

(4)

U skladu s člankom 22. stavkom 7. petim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 potrebno je propisati detaljne mehanizme za određivanje ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti za svaki prioritet iz programa koji se financiraju iz ESI fondova i za procjenu ostvarivanja ključnih etapa i ciljeva.

(5)

Radi provjere ispunjavaju li ključne etape i ciljevi uvjete iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013, potrebno je zabilježiti informacije koje se koriste u tu svrhu i metodološki pristup koji je upotrijebljen za utvrđivanje okvira uspješnosti. Dok je uključivanje tih informacija u programe dobrovoljno, takva bi dokumentacija trebala biti dostupna državi članici i Komisiji kao pomoć u razvoju okvira uspješnosti koji je u skladu s Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1303/2013.

(6)

Ostvarenje ključnih etapa utvrđenih u okviru uspješnosti preduvjet je za konačnu dodjelu sredstava za ostvarenje postignuća i neostvarivanje ključnih etapa može dovesti do obustave privremenih plaćanja. Stoga je važno propisati detaljne mehanizme za određivanje ključnih etapa i za jasnu definiciju onoga što čini ostvarenje ključnih etapa.

(7)

Budući da je ostvarenje ciljeva utvrđeno za kraj programskog razdoblja važna mjera uspjeha u dodjeli sredstava iz ESI fondova, a ozbiljan neuspjeh u ostvarivanju ciljeva može biti osnovom za financijsku korekciju, važno je jasno navesti mehanizme za određivanje ciljeva i točno objasniti što predstavlja ostvarenje ciljeva ili ozbiljan neuspjeh u ostvarenju ciljeva.

(8)

Kako bi se odražavao napredak u provedbi operacija u okviru prioriteta, potrebno je utvrditi značajke ključnih provedbenih koraka.

(9)

Kako bi se osiguralo da okvir uspješnosti primjereno odražava ciljeve i rezultate koji se zahtijevaju za svaki fond, ili za inicijativu za zapošljavanje mladih, i kategoriju regije, ako je primjenjivo, nužno je odrediti posebne odredbe o strukturi okvira uspješnosti i o procjeni ostvarenja ključnih etapa i ciljeva kada prioritet obuhvaća više od jednog fonda ili kategorije regije. Budući da su samo u ESF-u i EFRR-u predviđena dodijeljena financijska sredstva po kategoriji regije, EFRR se ne bi trebao smatrati relevantnim za potrebe utvrđivanja okvira uspješnosti za Kohezijski fond, EPFRR i i EFRR-a.

(10)

U skladu s člankom 96. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2003 nužno je utvrditi zajedničke kategorije intervencija za EFRR, ESF i Kohezijski fond kako bi države članice mogle Komisiji dostavljati dosljedne informacije o programiranoj uporabi tih fondova te informacije o ukupnim dodijeljenim sredstvima i izdacima iz fondova po kategorijama i po broju operacija za vrijeme razdoblja primjene programa. To će omogućiti Komisiji da na odgovarajući način obavijesti druge institucije Unije i građane Unije o korištenju fondova. Osim kategorija intervencija koje izravno odgovaraju tematskim ciljevima ili prioritetima ulaganja iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 i uredaba specifičnim za fondove, kategorije intervencija mogu se primjenjivati na potporu u okviru različitih tematskih ciljeva.

(11)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s člankom 150. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 budući da je Koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove osnovan na temelju članka 150. stavka 1. te Uredbe dao svoje mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:POGLAVLJE I.

METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE POTPORE CILJEVIMA U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA ZA SVE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE

(Ovlasti u skladu s člankom 8. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Članak 1.

Metodologija za izračun potpore EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda ciljevima u području klimatskih promjena

1.  Izračun potpore koju će EFRR i Kohezijski fond isplaćivati za ciljeve u području klimatskih promjena vrši se u sljedeća dva koraka:

(a) koeficijenti iz Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se putem koda intervencijskog polja na financijske podatke prijavljene za te kodove;

(b) u odnosu na financijske podatke prijavljene u odnosu na kodove intervencijskog polja koje imaju koeficijent nula, kada se financijski podaci prijavljuju u dimenziju tematskog cilja u vezi s kodovima 04 i 05 iz Tablice 5. Priloga I. ovoj Uredbi, podaci se ponderiraju s koeficijentom od 40 % u odnosu na njihov doprinos ciljevima klimatskih promjena.

2.  Koeficijenti klimatskih promjena primijenjeni na temelju Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se i na odgovarajuće kategorije u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja koji je utvrđen na temelju članka 8. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

3.  Izračun potpore iz ESF-a za ciljeve u području klimatskih promjena vrši se utvrđivanjem financijskih podataka koji se prijavljuju uz kod za dimenziju 01 „Podržavanje prelaska na “Potpora prijelazu na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima“ u skladu s Dimenzijom 6 „Kodovi za dimenziju sekundarne teme u sklopu Europskog socijalnog fonda“ kako je navedeno u Tablici 6. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Metodologija za izračun potpore iz EPFRR-a za ciljeve u području klimatskih promjena

1.  Indikativan iznos potpore koji će se koristiti za ciljeve u području klimatskih promjena u okviru svakog programa EPFRR-a kako je navedeno u članku 27. Stavku 6. Uredbe 2013/2013 izračunava se primjenom koeficijenata iz Priloga II. ovoj Uredbi na planirane izdatke prikazane u planu financiranja iz članka 8. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 1305/2013 u odnosu na prioritete i žarišna područja iz točaka 3. (b), 4., 5. i 6.(b) članka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

2.  Za potrebe izvješćivanja o potpori koja se koristi za ciljeve u području klimatskih promjena u godišnjem izvješću o provedbi u skladu s člankom 50. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, koeficijenti iz stavka 1. primjenjuju se na informacije o izdacima iz članka 75. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Članak 3.

Metodologija za izračun potpore iz EFPR-a za ciljeve u području klimatskih promjena

1.  Doprinos EFPR-a klimatskim promjenama izračunava se pripisivanjem koeficijenata glavnim mjerama koje podržava EFPR odražavajući važnost svake od tih mjera u odnosu na klimatske promjene.

Potpora EPPR-a ciljevima u području klimatskih promjena izračunava se na temelju sljedećih informacija:

(a) okvirnog iznosa potpore koji se u okviru svakog programa dodjeljuje iz EFPR-a za ciljeve u području klimatskih promjena kako je navedeno u članku 27. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b) koeficijenata utvrđenih za glavne mjere koje se podržavaju iz EFPR-a kako je utvrđeno u Prilogu III. ovoj Uredbi;

▼M1

(c) izvješćivanja država članica o dodijeljenim sredstvima i izdacima po mjeri u godišnjim izvješćima o provedbi u skladu s člankom 50. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 114. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;

(d) informacija i podataka koje dostavljaju države članice o operacijama odabranima za financiranje u skladu s člankom 97. stavkom 1. točkom (a) i člankom 107. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 508/2014.

▼B

2.  Država članica može predložiti u svom operativnom programu da se mjeri ponderiranoj s koeficijentom 0 % u Prilogu III. ovoj Uredbi dodijeli koeficijent od 40 %, pod uvjetom da može dokazati važnost te mjere za ublaživanje klimatskih promjena ili za prilagodbu njima.POGLAVLJE II.

ODREĐIVANJE KLJUČNIH ETAPA I CILJEVA U OKVIRU USPJEŠNOSTI I OCJENJIVANJE NJIHOVA OSTVARENJA

(Ovlasti u skladu s člankom 22. stavkom 7. petim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Članak 4.

Informacije koje moraju zabilježiti tijela koja pripremaju programe

1.  Tijela koja pripremaju programe moraju bilježiti informacije o metodologijama i kriterijima primijenjenima na odabrane pokazatelje za okvir uspješnosti kako bi se osiguralo da odgovarajuće ključne etape i ciljevi ogovaraju uvjetima iz stavka 3. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013 za sve programe i prioritete koji se podržavaju iz ESI fondova te posebna dodijeljena sredstva inicijativi za zapošljavanje mladih (YEI) iz članka 16. Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ), uz iznimke iz stavka 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013.

2.  Informacije koje su zabilježila tijela koja pripremaju programe omogućuju provjeru usklađenosti s uvjetima utvrđenima u stavku 3. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013 za ključne etape i ciljeve. Te informacije uključuju:

(a) podatke i dokaze za ocjenjivanje vrijednosti ključnih etapa i ciljeva te metodu izračuna, primjerice podatke o jediničnom trošku, mjerila, standardnu ili prethodnu stopu provedbe, stručne savjete i zaključke ex ante evaluacije;

(b) informacije o udjelu financijskih sredstava dodijeljenih operacijama kojima odgovaraju pokazatelji rezultata i ključni provedbeni koraci utvrđeni u okviru uspješnosti te obrazloženje o načinu izračuna udjela;

(c) informacije o tome kako su se primjenjivali metodologija i mehanizmi za osiguranje dosljednosti u funkcioniranju okvira uspješnosti u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(d) obrazloženje odabira pokazatelja rezultata ili ključnih provedbenih koraka, ako su uključeni u okvir uspješnosti.

3.  Informacije o metodologijama i kriterijima, primijenjenima na odabir pokazatelja za okvir uspješnosti i utvrđivanje odgovarajućih ključnih etapa i ciljeva koje su zabilježila tijela koja pripremaju programe, moraju biti dostupne na zahtjev Komisije.

4.  Zahtjevi iz stavaka 1. do 3. ovog članka primjenjuju se i na reviziju ključnih etapa i ciljeva u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 5.

Utvrđivanje ključnih etapa i ciljeva

1.  Ključne etape i ciljevi utvrđuju se na razini prioriteta, osim u slučajevima iz članka 7. Pokazatelji rezultata i ključni provedbeni koraci utvrđeni u okviru uspješnosti veći su od 50 % financijskih sredstava dodijeljenih prioritetu. Za utvrđivanje tog iznosa sredstva dodijeljena pokazatelju ili ključnom provedbenom koraku broje se samo jedanput.

▼M1

2.  Za sve ESI fondove, osim za EPFRR, ključna etapa i cilj za financijski pokazatelj odnose se na ukupan iznos prihvatljivih izdataka unesenih u računovodstveni sustav tijela za odobravanje i koje odobrava to tijelo u skladu s člankom 126. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Za EPFRR oni se odnose na ostvarene ukupne javne izdatke unesene u zajednički sustav za praćenje i evaluaciju.

▼B

3.  Za sve ESI fondove, osim za ESF i EPFRR, ključna etapa i cilj za pokazatelj rezultata odnose se na operacije u kojima su sve aktivnosti koje su dovele do rezultata u potpunosti provedene, ali za koje nisu nužno izvršena sva plaćanja.

Za ESF i EPFRR, za mjere u skladu s člankom 16., člankom 19. stavkom 1. točkom (c), člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člancima 27., 28., 29., 30., 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013, oni se mogu odnositi i na ostvarenu vrijednost operacija koje su započete, ali u kojima su neke od aktivnosti koje vode do rezultata još uvijek u tijeku.

Za druge mjere u okviru EPFRR-a one se odnose na dovršene operacije u smislu članka 2. stavka 14. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

4.  Ključni provedbeni korak važna je faza u provedbi operacija u okviru prioriteta, čiji se završetak može provjeriti i izraziti brojem ili postotkom. U člancima 6. i 7 te Uredbe ključne provedbene korake tretira se kao pokazatelje.

5.  Pokazatelj rezultata koristi se samo kada je to prikladno i u uskoj vezi s podržanim intervencijama.

6.  Ako se ustanovi da se informacije iz članka 4. stavka 2. temelje na pogrešnim pretpostavkama, zbog čega je došlo do preniske ili previsoke procjene ciljeva ili ključnih etapa, može se smatrati da to predstavlja propisno opravdani slučaj u smislu stavka 5. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Članak 6.

Ostvarivanje ključnih etapa i ciljeva

1.  Ostvarivanje ključnih etapa i ciljeva ocjenjuje se uzimanjem u obzir svih pokazatelja i ključnih provedbenih koraka koji su uključeni u okvir uspješnosti na razini prioriteta u smislu članka 2. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osim u slučajevima iz članka 7. ove Uredbe.

2.  Ključne etape ili ciljevi prioriteta smatraju se ostvarenima ako su svi pokazatelji uključenih povezani u okvir uspješnosti ostvarili barem 85 % vrijednosti ključne etape do kraja 2018. ili barem 85 % ciljne vrijednosti do kraja 2023. Odstupajući od toga, ako okvir uspješnosti uključuje više od tri pokazatelja, može se smatrati da su ostvareni ciljevi i ključne etape prioriteta ako svi osim jednog pokazatelja do kraja 2018. ostvare 85 % vrijednosti ključnih etapa ili 85 % ciljne vrijednosti do kraja 2023. Pokazatelj koji ne ostvari 85 % svoje ciljne vrijednosti ili vrijednosti ključne etape ne smije ostvariti manje od 75 % svoje ciljne vrijednosti ili vrijednosti ključne etape.

3.  Za prioritet čiji okvir uspješnosti uključuje najviše dva pokazatelja, neuspjeh u ostvarenju barem 65 % vrijednosti ključne etape do kraja 2018. za bilo koji od tih pokazatelja smatra se neuspjehom u ostvarenju ključnih etapa. Neuspjeh u ostvarenju barem 65 % ciljne vrijednosti kraja 2023. za bilo koji od tih pokazatelja smatra se ozbiljnim neuspjehom u ostvarenju ciljeva.

4.  Za prioritet čiji okvir uspješnosti uključuje više od dva pokazatelja, neuspjeh u ostvarenju barem 65 % vrijednosti ključne etape do kraja 2018. za barem dva pokazatelja smatra se ozbiljnim neuspjehom u ostvarenju ključnih etapa. Neuspjeh u ostvarenju barem 65 % ciljne vrijednosti kraja 2023. za barem dva od tih pokazatelja smatra se ozbiljnim neuspjehom u ostvarenju ciljeva.

Članak 7.

Okvir uspješnosti za prioritetne osi iz članka 96. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i prioritetne osi koje uključuju inicijativu za zapošljavanje mladih

1.  Pokazatelji i ključni provedbeni koraci odabrani za okvir uspješnosti, njihove ključne etape i ciljevi te vrijednosti ostvarenja raščlanjuju se prema fondu, a za EFRR i ESF prema kategoriji regije.

2.  Informacije zahtijevane u članku 4. stavku 2. ove Uredbe navode se prema fondu i prema kategoriji regije, gdje je primjereno.

3.  Ostvarivanje ključnih etapa i ciljeva ocjenjuje se zasebno za svaki fond i za svaku kategoriju regije u okviru prioriteta, uzimajući u obzir pokazatelje, njihove ključne etape i ciljeve te njihove vrijednosti ostvarenja raščlanjene po fondu i po kategoriji regije. Pokazatelji rezultata i ključni provedbeni koraci utvrđeni u okviru uspješnosti trebaju prelaziti 50 % financijskih sredstava dodijeljenih fondu i kategoriji regije, gdje je primjereno. Pri određivanju tog iznosa sredstva dodijeljena pokazatelju ili ključnom provedbenom koraku broje se samo jedanput.

4.  Ako su sredstva za inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) programirana kao dio prioritetne osi u skladu s člankom 18.(c) Uredbe (EU) br. 1304/2013, utvrđuje se poseban okvir uspješnosti za YEI, a ostvarivanje ključnih etapa utvrđenih za YEI procjenjuje se odvojeno od preostalog dijela prioritetne osi.POGLAVLJE III.

NAZIVLJE KATEGORIJA INTERVENCIJA ZA EFRR, ESF I KOHEZIJSKI FOND U OKVIRU CILJA „ULAGANJE U RAST I RADNA MJESTA”

Članak 8.

Kategorije intervencija za EFRR, ESF i Kohezijski fond

(Ovlasti u skladu s člankom 96. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.  Nazivlje kategorija intervencija iz članka 96. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikazano je u Tablicama 1. do 8. Priloga I. ovoj Uredbi. Kodovi navedeni u tim tablicama primjenjuju se na EFRR u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta”, Kohezijskim fondom, ESF-om i inicijativom za zapošljavanje mladih, kako je navedeno u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.  Kodovi 001 do 101 iz Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se samo na EFRR i na Kohezijski fond.

Kodovi 102 do 120 iz Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se samo na ESF.

Samo se kod 103 iz Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuje na YEI.

Kodovi 121, 122 i 123 iz Tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se na EFRR, Kohezijski fond i ESF.

3.  Kodovi iz Tablica 2. do 4., 7. i 8. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se na EFRR, ESF, YEI i Kohezijski fond.

Kodovi iz Tablice 5. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se samo na EFRR i na Kohezijski fond.

Kodovi iz Tablice 6. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se samo na ESF i YEI.POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3. i Prilog III. ovoj Uredbi primjenjuju se s učinkom od dana stupanja na snagu Uredbe o EFPR-u.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Nazivlje za kategorije intervencija fondova ( 5 )u okviru cilja „Ulaganja za rast i zapošljavanje“ i inicijative za zapošljavanje mladiTABLICA 1:  KODOVI ZA DIMENZIJU PODRUČJA INTERVENCIJA

1.  PODRUČJE INTERVENCIJA

Koeficijent za izračun potpore ciljevima klimatskih promjena

I.  Ulaganje u proizvodnju:

001  Generičko ulaganje u proizvodnju u malim i srednjim poduzećima (‘MSP’)

0 %

002  Procesi istraživanja i inovacija u velikim poduzećima

0 %

003  Ulaganje u proizvodnju u velikim poduzećima povezano s gospodarstvom s niskim udjelom ugljika

40 %

004  Ulaganje u proizvodnju povezano sa suradnjom između velikih poduzeća i MSP-ova za razvoj proizvoda i usluga informacijske i komunikacijske tehnologije (‘IKT’), e-trgovine i povećanu potražnju za IKT-om

0 %

II.  Infrastruktura koja omogućava osnovne usluge i povezana ulaganja:

Energetska infrastruktura

 

005  Električna energija (skladištenje i prijenos)

0 %

006  Električna energija (skladištenje i prijenos TEN-E/transeuropske energetske mreže)

0 %

007  Prirodni plin

0 %

008  Prirodni plin (TEN-E)

0 %

009  Obnovljiva energija: vjetar

100 %

010  Obnovljiva energija: solarna energija

100 %

011  Obnovljiva energija: biomasa

100 %

012  Ostala obnovljiva energija (uključujući hidroelektričnu energiju, geotermalnu energiju i energiju mora (uključujući skladištenje, pretvorbu električne energije u plinsko gorivo i obnovljivu infrastrukturu vodika)

100 %

013  Obnova energetske učinkovitosti javne infrastrukture, demonstracijski projekti i mjere potpore

100 %

014  Obnova energetske učinkovitosti postojećih stanova, demonstracijski projekti i mjere potpore

100 %

015  Sustavi pametne distribucije energije pri srednjim i niskim razinama voltaže (uključujući pametne mreže i IKT sustave)

100 %

016  Visoko učinkovita kogeneracija i centralizirano grijanje

100 %

Okolišna infrastruktura

 

017  Gospodarenje kućanskim otpadom (uključujući smanjivanje količine, odvajanje, mjere recikliranja)

0 %

018  Gospodarenje kućanskim otpadom (uključujući mehaničku biološku obradu, termalnu obradu, spaljivanje i mjere odlaganja)

0 %

019  Gospodarenje komercijalnim, industrijskim i opasnim otpadom

0 %

020  Pružanje vode za ljudsku uporabu (ekstrakcija, obrada, skladištenje i distribucijska infrastruktura)

0 %

021  Vodno gospodarstvo i očuvanje pitke vode (uključujući upravljanje vodnim područjima, opskrba vodom, specifične mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, centralizirano mjerenje i mjerenje kod potrošača, sustavi punjenja i smanjenje propuštanja)

40 %

022  Obrada otpadnih voda

0 %

023  Okolišne mjere s ciljem smanjenja i/ili izbjegavanja emisija stakleničkih plinova (uključujući obradu i skladištenje plina metana i kompostiranje)

100 %

Prometna infrastruktura

 

024  Željeznica (osnovne transeuropske prometne mreže/TEN-T)

40 %

025  Željeznica (sveobuhvatne TEN-T)

40 %

026  Ostala željeznica

40 %

027  Pokretna željeznička suprastruktura

40 %

028  TEN-T autoceste i ceste — osnovna mreža (nova gradnja)

0 %

029  TEN-T autoceste i ceste — sveobuhvatna mreža (nova gradnja)

0 %

030  Poveznice sporednih cesta s TEN-T cestovnim mrežama i čvorovima (nova gradnja)

0 %

031  Ostale nacionalne i regionalne ceste (nova gradnja)

0 %

032  Lokalne pristupne ceste (nova gradnja)

0 %

033  TEN-T obnovljene ili poboljšane ceste

0 %

034  Ostale obnovljene ili poboljšane ceste (autoceste, nacionalne, regionalne ili lokalne)

0 %

035  Multimodalni promet (TEN-T)

40 %

036  Multimodalni promet

40 %

037  Zračne luke (TEN-T) (1)

0 %

038  Ostale zračne luke (1)

0 %

039  Morske luke (TEN-T)

40 %

040  Ostale morske luke

40 %

041  Unutarnji plovni putovi i luke (TEN-T)

40 %

042  Unutarnji plovni putovi i luke (regionalni i lokalni)

40 %

Održivi promet

 

043  Infrastruktura čistog gradskog prometa i promicanje (uključujući opremu i vozila)

40 %

044  Pametni prometni sustavi (uključujući uvođenje upravljanjem potražnjom, sustave naplate cestarine, sustave IT nadzora praćenja i informacijske sustave)

40 %

Infrastruktura informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

045  IKT: glavna /posrednička mreža

0 %

046  IKT: brza širokopojasna mreža (pristup/lokalna petlja; >/= 30 Mbps)

0 %

047  IKT: vrlo brza širokopojasna mreža (pristup/lokalna petlja; >/= 100 Mbps)

0 %

048  IKT: ostale vrste IKT infrastrukture/opsežni računalni resursi/oprema (uključujući e-infrastrukturu, podatkovne centre i senzore; također i gdje su ugrađeni u ostalu infrastrukturu kao što su istraživačke institucije, okolišna i socijalna infrastruktura)

0 %

III.  Socijalna, zdravstvena i obrazovna infrastruktura i povezano ulaganje:

049  Obrazovna infrastruktura za visoko obrazovanje

0 %

050  Obrazovna infrastruktura za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i učenje odraslih

0 %

051  Obrazovna infrastruktura za školsko obrazovanje (osnovno i opće sekundarno obrazovanje)

0 %

052  Infrastruktura za obrazovanje djece u ranom djetinjstvu i skrb

0 %

053  Zdravstvena infrastruktura

0 %

054  Stambena infrastruktura

0 %

055  Ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi regionalnom i lokalnom razvoju

0 %

IV.  Razvoj endogenog potencijala:

Istraživanje i razvoj i inovacije

 

056  Ulaganje u infrastrukturu, kapacitete i opremu u MSP-ovima izravno povezanim s aktivnostima istraživanja i inovacija

0 %

057  Ulaganje u infrastrukturu, kapacitete i opremu u velikim tvrtkama izravno povezane s aktivnostima istraživanja i inovacija

0 %

058  Infrastruktura za istraživanje i inovacije (javna)

0 %

059  Infrastruktura za istraživanje i inovacije (privatna, uključujući znanstvene parkove)

0 %

060  Aktivnosti istraživanja i inovacija u javnim istraživačkim centrima i centrima kompetencije uključujući umrežavanje

0 %

061  Aktivnosti istraživanja i inovacija u privatnim istraživačkim centrima uključujući umrežavanje

0 %

062  Transfer tehnologije i suradnja sveučilišta i poduzetništva prvenstveno u korist MSP-ova

0 %

063  Potpora klastera i poslovne mreže prvenstveno u korist MSP-ova

0 %

064  Procesi istraživanja i inovacija u MSP-ovima (uključujući sustave vaučera, proces, dizajn, usluge i socijalne inovacije)

0 %

065  Infrastruktura za istraživanja i inovacije, procesi, transfer tehnologije i suradnja u poduzećima usmjerena na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika i na otpornost na klimatske promjene

100 %

Razvoj poslovanja

 

066  Napredne usluge potpore za MSP-ove i grupe MSP-ova (uključujući upravljanje, marketing i usluge dizajna)

0 %

067  Razvoj poslovanja MSP-ova, potpora poduzetništvu i inkubaciji (uključujući potporu za spin off i spin out)

0 %

068  Energetska učinkovitost i demonstracijski projekti u MSP-ovima i mjere potpore

100 %

069  Potpora proizvodnim procesima brižnim za okoliš i učinkovitost resursa u MSP-ovima

40 %

070  Promicanje energetske učinkovitosti u velikim poduzećima

100 %

071  Razvoj i promicanje poduzeća specijaliziranih za pružanje usluga koje doprinose gospodarstvu s niskim udjelom ugljika i otpornost na klimatske promjene (uključujući potporu takvim uslugama)

100 %

072  Poslovna infrastruktura za MSP-ove (uključujući industrijske parkove i pogone)

0 %

073  Podrška socijalnim poduzećima (MSP)

0 %

074  Razvoj i promicanje resursa komercijalnog turizma u MSP-ovima

0 %

075  Razvoj i promicanje usluga komercijalnog turizma u MSP-ovima ili za MSP-ove

0 %

076  Razvoj i promicanje kulturalnih i kreativnih resursa u MSP-ovima

0 %

077  Razvoj i promicanje kulturalnih i kreativnih usluga u MSP-ovima ili za MSP-ove

0 %

Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT) — stimulacija potražnje, aplikacije i usluge

 

078  Usluge i aplikacije e-vlade (uključujući e-nabavu, IKT mjere kao potporu reforme javne uprave, kibernetsku sigurnost, mjere povjerenja i privatnosti, e-pravosuđe i e-demokraciju)

0 %

079  Pristup informacijama javnog sektora (uključujući otvorene podatke e-kulture, digitalne knjižnice, e-sadržaj i e-turizam)

0 %

080  Usluge i aplikacije e-uključenosti, e-dostupnosti, e-učenja i e-obrazovanja, digitalna pismenosti

0 %

081  IKT rješenja koja se tiču izazova zdravog i aktivnog starenja i usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb i život potpomognut okolinom)

0 %

082  IKT usluge i aplikacije za MSP-ove (uključujući e-trgovinu, e-poslovanje i umrežene poslovne procese), living labs, internetske poduzetnike i IKT start-up poduzeća)

0 %

Okoliš

 

083  Mjere kvalitete zraka

40 %

084  Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja (IPPC)

40 %

085  Zaštita i poboljšanje biološke raznolikosti, zaštita prirode i zelena infrastruktura

40 %

086  Zaštita, obnova i održivo korištenje područja Natura 2000

40  %

087  Prilagodba mjerama borbe protiv klimatskih promjena i sprečavanje i upravljanje rizicima povezanim s klimom npr. erozija, požari, poplave, oluje i suša, uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu i sustave i infrastrukturu upravljanja prirodnim nepogodama

100 %

088  Sprečavanje rizika i upravljanje neklimatskim prirodnim rizicima (t.j. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, civilnu zaštitu i sustave i infrastrukturu upravljanja prirodnim nepogodama

0 %

089  Sanacija industrijskih područja i onečišćenog zemljišta

0 %

090  Biciklističke i pješačke staze

100 %

091  Razvoj i promicanje turističkog potencijala prirodnih područja

0 %

092  Zaštita, razvoj i promicanje resursa javnog turizma

0 %

093  Razvoj i promicanje usluga javnog turizma

0 %

094  Zaštita, razvoj i promicanje javnih kulturnih resursa i resursa naslijeđa

0 %

095  Razvoj i promicanje javnih kulturnih usluga i usluga naslijeđa

0 %

Ostalo

 

096  Institucionalni kapaciteti javnih uprava i javnih usluga povezanih s primjenom EFRR-a ili aktivnosti potpore inicijativama institucionalnog kapaciteta ESF-a

0 %

097  Inicijative lokalnog razvoja, koje vodi zajednica, u urbanim i ruralnim područjima

0 %

098  Najudaljenije regije: kompenzacija dodatnih troškova zbog manjka dostupnosti i teritorijalne rascjepkanosti

0 %

099  Najudaljenije regije: posebna aktivnost za kompenzaciju dodatnih troškova zbog čimbenika veličine tržišta

0 %

100  Najudaljenije regije: potpora kompenzaciji dodatnih troškova zbog klimatskih uvjeta i teškoća u pružanju pomoći

40 %

101  Unakrsno financiranje u okviru EFRR-a (potpora aktivnostima vezanim uz ESF potrebnim za zadovoljavajuću primjenu aktivnosti koja je u sklopu EFRR-a i koja je s njim izravno povezana)

0 %

V.  Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora pokretljivosti radne snage:

102  Pristup zapošljavanju za tražitelje posla i neaktivne ljude, uključujući dugoročno nezaposlene i ljude udaljene od tržišta rada, također pomoću lokalnih inicijativa zapošljavanja i potpore pokretljivosti radne snage

0 %

103  Održiva integracija u tržište radne snage za mlade, posebno nezaposlene, one koji se obrazuju ili osposobljavaju, uključujući mlade s rizikom od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući primjenom programa Jamstva za mlade

0 %

104  Samozapošljavanje, poduzetništvo i stvaranje poslovanja uključujući inovativna mikro, mala i srednja poduzeća

0 %

105  Ravnopravnost između muškaraca i žena u svim područjima, uključujući u pristupu zapošljavanju, napretku u karijeri, usklađivanju poslovnog i privatnog života i promicanju jednakih plaća za isti rad

0 %

106  Prilagodba radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama

0 %

107  Aktivno i zdravo starenje

0 %

108  Modernizacija institucija tržišta rada, poput javnih i privatnih usluga zapošljavanja, i poboljšanje usklađivanja potreba tržišta rada, uključujući kroz aktivnosti koje povećavaju transnacionalnu pokretljivost radne snage te kroz sustave pokretljivosti i bolju suradnju između institucija i relevantnih dionika

0 %

VI.  Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i diskriminacije:

109  Aktivno uključivanje, uključujući s ciljem promicanja jednakih prilika i aktivnog sudjelovanja, te poboljšanje mogućnosti zapošljavanja

0 %

110  Socioekonomska integracija marginaliziranih zajednica poput Roma

0 %

111  Borba protiv svih vrsta diskriminacije i promicanje jednakih prilika

0 %

112  Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge od općeg interesa

0 %

113  Promicanje socijalnog poduzetništva i strukovne integracije u socijalna poduzeća i socijalnog i solidarnog gospodarstva s ciljem lakšeg pristupa zapošljavanju

0 %

114  Strategije lokalnog razvoja koje vodi zajednica

0 %

VII.  Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje:

115  Smanjenje i sprečavanje ranog odustanka od školovanja i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom ranom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju uključujući formalne, neformalne, informalne načine učenja za reintegraciju u obrazovanje i osposobljavanje

0 %

116  Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti visokog i istovrsnog obrazovanja s ciljem povećanja sudjelovanja i razina obrazovnih postignuća, te pristup istome, posebno za skupine u nepovoljnijem položaju

0 %

117  Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim ustrojima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, te promicanje fleksibilnih načina učenja, uključujući pomoću profesionalnog usmjeravanja i vrednovanje stečenih kompetencija

0 %

118  Poboljšanje relevantnosti sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište radne snage, olakšavajući prijelaz s obrazovanja na rad, te jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljvanja i njihove kvalitete, uključujući putem mehanizama za predviđanje vještina, prilagodbu obrazovnih programa i uspostavljanje i razvoj sustava učenja temeljenih na radu, uključujući dvostruke sustave učenja i programe naukovanja

0 %

VIII.  Povećanje institucionalnih kapaciteta javnih uprava i dionika te učinkovita javna uprava:

119  Ulaganje u institucionalne kapacitete i u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem provođenja reformi, bolje regulative i dobrog upravljanja

0 %

120  Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji pružaju obrazovanje, cjeloživotno učenje, osposobljavanje i zapošljavanje te socijalne politike, uključujući sektorske i teriorijalne utjecaje za pokretanje na reforme na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

0 %

IX.  Tehnička pomoć:

121  Priprema, provedba, praćenje i inspekcija

0 %

122  Evaluacija i studije

0 %

123  Informacije i komunikacija

0 %

(1)   Ograničeno na ulaganja vezana uz zaštitu okoliša ili praćena ulaganjima potrebnim za ublažavanje ili smanjenje njihovog negativnog utjecaja na okoliš.TABLICA 2:  KODOVI ZA OBLIK FINANCIJSKE DIMENZIJE

2.  OBLIK FINANCIRANJA

01  Bespovratna sredstva

02  Povratna sredstva

03  Potpora kroz financijske instrumente: poduzetnički i vlasnički kapital ili ekvivalent

04  Potpora kroz financijske instrumente: zajam ili ekvivalent

05  Potpora kroz financijske instrumente: jamstvo ili ekvivalent

06  Potpora kroz financijske instrumente: subvencija na kamaru, subvencija na jamstvo, potpora za tehničku pomoć ili ekvivalent

07  NagradaTABLICA 3:  KODOVI ZA TERITORIJALNU DIMENZIJU

3.  VRSTE TERITORIJA

01  Velika urbana područja (gusto naseljena > 50 000 stanovnika)

02  Mala urbana područja (srednje naseljena > 5 000 stanovnika)

03  Ruralna područja (slabo naseljena)

04  Makroregionalno područje suradnje

05  Suradnja diljem područja nacionalnih ili regionalnih programa u nacionalnom kontekstu

06  ESF transnacionalna suradnja

07  Nije primjenjivoTABLICA 4:  KODOVI ZA DIMENZIJU TERITORIJALNIH MEHANIZAMA ISPORUKE

4.  TERITORIJALNI MEHANIZMI ISPORUKE

01  Integrirano teritorijalno ulaganje — urbano

02  Ostali integrirani pristupi održivom urbanom razvoju

03  Integrirano teritorijalno ulaganje — ostalo

04  Ostali integrirani pristupi održivom ruralnom razvoju

05  Ostali integrirani pristupi održivom urbanom / ruralnom razvoju

06  Inicijative lokalnog razvoja koje vodi zajednica

07  Nije primjenjivoTABLICA 5:  KODOVI ZA DIMENZIJU TEMATSKOG CILJA

5.  TEMATSKI CILJ (EFRR i Kohezijski fond)

01  Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

02  Jačanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete

03  Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

04  Potpora prijelazu na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika u svim sektorima

05  Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevenciju rizika i upravljanje

06  Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

07  Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama

08  Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i potpora pokretljivosti radne snage

09  Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva i diskriminacije

010  Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje

011  Poboljšanje institucionalnih kapaciteta javnih uprava i dionika te učinkovita javna uprava

012  Nije primjenjivo (samo tehnička pomoć)TABLICA 6:  KODOVI ZA DIMENZIJU SEKUNDARNE TEME U SKLOPU ESF-A

6.  SEKUNDARNA TEMA ESF-A

Koeficijent za izračun potpore za ciljeve klimatskih promjena

01  Potpora prijelazu na resursno učinkovito gospodarstvo s niskim udjelom ugljika

100 %

02  Socijalne inovacije

0 %

03  Povećanje konkurentnosti MSP-ova

0 %

04  Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

0 %

05  Jačanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija

0 %

06  Nediskriminacija

0 %

07  Ravnopravnost spolova

0 %

08  Nije primjenjivo

0 %TABLICA 7:  KODOVI ZA DIMENZIJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI

7.  GOSPODARSKA DJELATNOST

01  Poljoprivreda i šumarstvo

02  Ribarstvo i akvakultura

03  Proizvodnja hrane i pića

04  Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

05  Proizvodnja prometne opreme

06  Proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda

07  Ostale neodređene proizvodne industrije

08  Graditeljstvo

09  Rudarstvo i vađenje (uključujući vađenje materijala koji proizvode energiju)

10  Električna energija, plin, para, topla voda i klimatizacija

11  Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada i djelatnosti sanacije okoliša

12  Prijevoz i skladištenje

13  Informacijske i komunikacijske djelatnosti, uključujući telekomunikacije, informacijske uslužne djelatnosti, računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti

14  Trgovina na veliko i na malo

15  Turizam, djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane

16  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

17  Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge

18  Javna uprava

19  Obrazovanje

20  Djelatnosti zdravstvene zaštite

21  Djelatnosti socijalnog rada, usluge zajednice, socijalne i osobne usluge

22  Djelatnosti povezane s okolišem i klimatskim promjenama

23  Umjetnost, zabava, kreativne industrije i rekreacija

24  Ostale neodređene uslugeTABLICA 8:  KODOVI ZA DIMENZIJU LOKACIJE

8.  LOKACIJA (2)

Kod

Lokacija

 

Kod regije ili područja gdje je smještena/provedena aktivnost, kako je određeno u razvrstavanju prostornih jedinica za statistiku (NUTS) u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

(1)   Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (OJ L 154, 21.6.2003., str. 1.).
POGLAVLJE II.

Koeficijenti za izračun iznosa potpore za ciljeve na području klimatskih promjena u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom 2.Članak Uredbe (EU) br. 1305/2013 (1)

Prioritet/žarišno područje

Koeficijent

Članak 5. stavak 3. točka (b)

Poticanje sprječavanja i upravljanja rizikom na poljoprivrednim gospodarstvima

40 %

Članak 5. stavak 4.

Obnova, očuvanje i jačanje ekosustava u području poljoprivrede i šumarstva (sva žarišna područja)

100 %

Članak 5. stavak 5.

Promicanje učinkovitosti resursa i podržavanje prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika i otpornošću na klimatske promjene u prehrambenom i šumarskom sektoru (sva žarišna područja)

100 %

Članak 5. stavak 6. točka (b)

Poticanje razvoja u ruralnim područjima

40 %

(1)   Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

▼M1
PRILOG III.

Koeficijenti za izračun iznosa potpore za ciljeve na području klimatskih promjena u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u skladu s člankom 3.Članak Uredbe (EU) br. 508/2014

Naziv mjere

Koeficijent

POGLAVLJE I.

Održivi razvoj ribarstva

Članak 26.

Inovacije (+ čl. 44. st. 3. Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %* (1)

Članak 27.

Savjetodavne usluge (+ čl. 44. st. 3. Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %

Članak 28.

Partnerstva između znanstvenika i ribara (+ čl. 44. st. 3. Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %*

Članak 29. stavci 1. i 2.

Promicanje ljudskog kapitala, stvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga – usavršavanje, umrežavanje, socijalni dijalog; potpora supružnicima i životnim partnerima (+ čl. 44. st. 1. točka (a) Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %*

Članak 29. stavak 3.

Promicanje ljudskog kapitala, stvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga – vježbenici na plovilima za mali priobalni ribolov/socijalni dijalog

0 %*

Članak 30.

Diversifikacija i novi oblici prihoda (+ čl. 44. st. 4. Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %*

Članak 31.

Potpora mladim ribarima za pokretanje poslovanja (+ čl. 44. st. 2. Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %

Članak 32.

Zaštita zdravlja i sigurnost (+ čl. 44. st. 1. točka (b) Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %

Članak 33.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

40 %

Članak 34.

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

100 %

Članak 35.

Uzajamni fondovi za klimatske nepogode i okolišne incidente

40 %

Članak 36.

Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

40 %

Članak 37.

Potpora osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja i regionalnoj suradnji

0 %

Članak 38.

Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta (+ čl. 44. st. 1. točka (c) Ribolov na unutarnjim vodama)

40 %

Članak 39.

Inovacije povezane s očuvanjem morskih bioloških resursa (+ čl. 44. st. 1. točka (c) Ribolov na unutarnjim vodama)

40 %

Članak 40. stavak 1. točka (a)

Zaštita i obnova morske bioraznolikosti – prikupljanje izgubljenih ribolovnih alata i morskih otpadaka

0 %

Članak 40. stavak 1. točke od (b) do (g) te (i)

Zaštita i obnova morske bioraznolikosti – doprinošenje boljem upravljanju ili očuvanju, izgradnji, postavljanju ili osuvremenjivanju statičkih ili pokretnih naprava; priprema zaštite i planova upravljanja povezanih s lokalitetima mreže NATURA 2000 te prostornim zaštićenim područjima; upravljanje, očuvanje i praćenje zaštićenih morskih područja, uključujući lokalitete mreže NATURA 2000; okolišna svijest te sudjelovanje u drugim aktivnostima čiji je cilj održavanje i jačanje usluga u vezi s bioraznolikošću i ekosustavima (+ čl. 44. st. 6. Fauna i flora u unutarnjim vodama)

40 %

Članak 40. stavak 1. točka (h)

Zaštita i obnova morske bioraznolikosti – sustavi za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice

0 %

Članak 41. stavak 1. točke (a), (b) i (c)

Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – ulaganja u plovilo; revizije i sustavi energetske učinkovitosti; studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate (+ čl. 44. st. 1. točka (d) Ribolov na unutarnjim vodama)

100 %

Članak 41. stavak 2.

Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora

100 %

Članak 42.

Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje slučajnog ulova (+ čl. 44. st. 1. točka (e) Ribolov na unutarnjim vodama)

0 %

Članak 43. stavci 1. i 3.

Ribarske luke, iskrcajna mjesta za istovar, burze ribe i zakloništa – ulaganja za poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i burza ribe ili iskrcajnih mjesta i zakloništa; izgradnja zakloništa s ciljem poboljšanja sigurnosti ribara (+ čl. 44. st. 1. točka (f) Ribolov na unutarnjim vodama)

40 %

Članak 43. stavak 2.

Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa – ulaganja za olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcaja svog ulova

0 %

POGLAVLJE II.

Održivi razvoj akvakulture

Članak 47.

Inovacije

0 %*

Članak 48. stavak 1. točke od (a) do (d) te (f), (g) i (h)

Produktivna ulaganja u akvakulturu

0 %*

Članak 48. stavak 1. točke (e), (i) i (j)

Produktivna ulaganja u akvakulturu – učinkovitost resursa, smanjenje potrošnje vode i kemikalija, recirkulacijski sustavi kojima se potrošnja vode smanjuje na najmanju moguću mjeru

0 %*

Članak 48. stavak 1. točka (k)

Produktivna ulaganja u akvakulturu – povećanje energetske učinkovitosti, obnovljivi izvori energije

40 %

Članak 49.

Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta

0 %*

Članak 50.

Promicanje ljudskog kapitala i umrežavanja

0 %*

Članak 51.

Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta

40 %

Članak 52.

Poticanje novih uzgajivača u akvakulturi koji se bave održivom akvakulturom

0 %

Članak 53.

Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu

0 %*

Članak 54.

Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša

0 %*

Članak 55.

Mjere zaštite javnog zdravlja

0 %

Članak 56.

Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

0 %

Članak 57.

Osiguranje akvakulturnih stokova

40 %

POGLAVLJE III.

Održivi razvoj ribarstvenih područja

Članak 62. stavak 1. točka (a)

Pripremna potpora

0 %

Članak 63.

Provedba strategija lokalnog razvoja (uključujući tekuće troškove i animaciju)

40 %

Članak 64.

Aktivnosti suradnje

0 %*

POGLAVLJE IV.

Mjere vezane uz stavljanje na tržište i preradu

Članak 66.

Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište

0 %*

Članak 67.

Potpora za skladištenje

0 %

Članak 68.

Mjere vezane uz stavljanje na tržište

0 %*

Članak 69.

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

0 %*

POGLAVLJE V.

Kompenzacija za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za proizvode ribarstva i akvakulture

Članak 70.

Režim kompenzacija

0 %

POGLAVLJE VI.

Popratne mjere za zajedničku ribarstvenu politiku pod podijeljenim upravljanjem

Članak 76.

Kontrola i provedba

0 %

Članak 77.

Prikupljanje podataka

0 %*

POGLAVLJE VII.

Tehnička pomoć na poticaj država članica

Članak 78.

Tehnička pomoć na poticaj država članica

0 %

POGLAVLJE VIII.

Mjere integrirane pomorske politike financirane pod podijeljenim upravljanjem

Članak 80. stavak 1. točka (a)

Integrirani pomorski nadzor

0 %*

Članak 80. stavak 1. točka (b)

Promicanje zaštite morskog okoliša te održivo korištenje morskih i priobalnih resursa

40 %

Članak 80. stavak 1. točka (c)

Poboljšavanje znanja o stanju morskog okoliša

40 %

(1)   Mjeri koja je u tablici označena s * može se u skladu s člankom 3. stavkom 2. pripisati koeficijent od 40 %.( 1 ) SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

( 2 ) Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 487, 20.12.2013., str. 487.).

( 3 ) Uredba Vijeća (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja“ (SL L 347, 20.12.2012., str. 259.).

( 4 ) Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).

( 5 ) Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond

Top