EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0048-20090420

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003.–2009.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/48/2009-04-20

2004R0048 — HR — 20.04.2009 — 002.002


►B

UREDBA (EZ) br. 48/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. prosinca 2003.

o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003.–2009.

( L 007, 13.1.2004, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006.

  L 393

1

30.12.2006

►M2

Uredba (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009.

  L 87

109

31.3.2009
▼B

UREDBA (EZ) br. 48/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. prosinca 2003.

o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003.–2009.EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 3 ),

budući da:

(1)

Statistike o industriji čelika temeljile su se na Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koji je istekao 23. srpnja 2002.

(2)

Uredba (EZ) br. 1840/2002 ( 4 ) Europskog parlamenta i Vijeća od 30. rujna 2002. donesena je kako bi se po isteku valjanosti Ugovora o EZUČ-u osiguralo produženje sustava statistike željeza i čelika EZUČ-a do 31. prosinca 2002.

(3)

Zbog provođenja buduće politike Zajednice vezane uz industriju željeza i čelika potrebno je nastaviti prikupljati statistike o industriji željeza i čelika. Na europskoj razini ne postoji ni jedan drugi statistički sustav koji bi zadovoljavao potrebu za takvim statistikama. Stoga je potrebno donijeti novu Uredbu na temelju Ugovora o EZ-u o prikupljanju statistika Zajednice o industriji željeza i čelika.

(4)

Uredba Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice ( 5 ) predstavlja referentni okvir za odredbe te Uredbe.

(5)

Potrebno je prijelazno razdoblje od 2003. do 2009. godine kako bi se utvrdilo može li se statistika željeza i čelika uključiti u druge statističke sustave.

(6)

Poduzećima u industriji željeza i čelika potrebne su informacije iz cijelog svijeta o ulaganjima i kapacitetu kako bi za određene razrede proizvoda od željeza i čelika procijenili mogući budući premali ili preveliki kapacitet. Statistika Zajednice o ulaganjima i kapacitetu doprinosi globalnoj mreži informacija o svjetskom kapacitetu željeza i čelika koja je organizirana pod pokroviteljstvom OECD-a.

(7)

Statistike o potrošnji energije u industriji željeza i čelika daju informacije ne samo o potrošnji energije i proizvodnji u okviru industrije željeza i čelika, nego posredno i o emisiji onečišćujućih tvari.

(8)

Statistike o raspoloživosti zaliha željeznog i čeličnog otpada potrebne su zbog praćenja korištenja ove sirovine važne za proizvodnju čelika.

(9)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 6 ).

(10)

Savjetovanje s Odborom za statistički program obavljeno je u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom ( 7 ),

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe uspostaviti zajednički okvir za sustavnu izradu statistika Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003.–2009.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, izrazi „statistike Zajednice” i „izrada statistike” imaju značenje određeno Uredbom (EZ) br. 322/97.

Članak 3.

Područje primjene

▼M1

Ova Uredba obuhvaća podatke o industriji čelika, koja je definirana kao skupina 24.1 statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE Rev. 2).

▼B

Ako dodana vrijednost na faktor troškova poduzeća u industriji željeza i čelika države članice predstavlja manje od 1 % ukupne dodane vrijednosti Zajednice, ne treba prikupljati podatke o svojstvima.

Članak 4.

Svojstva

Pribavljeni podaci, koji su u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu, odnose se na svojstva poslovne jedinice kako su definirana Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice ( 8 ) te na poduzeća s 50 ili više zaposlenika.

Članak 5.

Referentno razdoblje i periodičnost

Države članice godišnje prikupljaju podatke navedene u Prilogu, prvi put za 2003. godinu, a zatim za svaku sljedeću godinu do 2009.

Članak 6.

Prijenos podataka

1.  Države članice Komisiji (Eurostatu) šalju podatke i metapodatke o industriji željeza i čelika agregirane po jedinicama iz članka 4. Prijenos uključuje povjerljive podatke u skladu s postojećim odredbama Zajednice o prijenosu povjerljivih podataka.

2.  Države članice prenose podatke i metapodatke u elektroničkom obliku. Prijenos je u skladu s odgovarajućim standardom za razmjenu odobrenim u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 2. Eurostat stavlja na raspolaganje detaljnu dokumentaciju vezanu uz odobrene standarde i daje smjernice kako te standarde provoditi u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

3.  Države članice prenose podatke i metapodatke u roku od šest mjeseci nakon isteka referentne godine. Međutim, u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 2. Komisija to razdoblje može produžiti na 12 mjeseci za prvi prijenos za one države članice koje imaju poteškoća s provedbom ove Uredbe.

▼M2

Članak 7.

Provedbene mjere

1.  Mjere za provedbu ove Uredbe koje se odnose na prijenos obrazaca te na prvo razdoblje prijenosa usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2.

2.  Mjere za provedbu ove Uredbe koje se odnose na ažuriranje popisa svojstava, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 3., pod uvjetom da za države članice nema značajnijeg dodatnog opterećenja.

▼B

Članak 8.

Postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za statistički program osnovan člankom 1. Odluke 89/382/EEZ, Euratom.

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

▼M2

3.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

▼B

Članak 9.

Izvješća

U roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o njezinoj provedbi.

U izvješću se posebno:

(a) procjenjuju koristi koje imaju Zajednica, države članice te davatelji i korisnici izrađenih statistika u odnosu na svoje troškove;

(b) procjenjuje kvaliteta izrađenih statistika;

(c) provjerava sinergija s ostalim aktivnostima Zajednice;

(d) predlaže promjena koju se smatra potrebnom za bolju provedbu ove Uredbe.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

PODACI IZ ČLANAKA 4., 5. I 6. KOJI SE ŠALJU EUROSTATU

1.   Godišnja statistika bilance za otpad od čelika i lijevanog željeza(Jedinica: tone)

Oznaka

Naziv

Bilanca otpada od čelika i lijevanog željeza

1010

Zalihe prvoga dana u godini

1020

Nastale u postrojenju

1030

Primici (1031 + 1032 + 1033)

1031

—  od domaćih izvora

1032

—  od drugih država članica Zajednice

1033

—  od trećih zemalja

1040

Ukupno na raspolaganju (1010 + 1020 + 1030)

1050

Ukupna potrošnja …

1051

… od toga električne peći

1052

…od toga nehrđajući otpad

1060

Dostave

1070

Zalihe posljednjeg dana u godini (1040 – 1050 – 1060)

2.   Potrošnja goriva i energije i bilanca za električnu energiju u industriji željeza i čelika

Dio A:   Godišnja statistika za potrošnju goriva i energije raščlanjena prema vrsti postrojenja ( 9 )(Jedinica: tone ili giga džuli (GJ)

Oznaka

Naziv

Napomena

Potrošnja goriva i energije

2010

Kruta goriva (2011 + 2012)

tone

2011

Koks

tone

2012

Ostala kruta goriva

tone

2020

Tekuća goriva

tone

2030

Plin (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Plin za visoke peći

GJ

2032

Koksni plin

GJ

2033

Konvertorski plin

GJ

2034

Drugi plin

GJ

2040

Vanjske dostave plina za visoke peći

GJ

2050

Vanjske dostave konvertorskog plina

GJ

Dio B:   Godišnja statistika bilance za električnu energiju u industriji željeza i čelika(Jedinica: MWh)

Oznaka

Naziv

Bilanca za električnu energiju u industriji željeza i čelika

3100

Resursi (3101 + 3102)

3101

Bruto proizvodnja

3102

Primici izvana

3200

Potrošnja (3210 + 3220 + 3230)

3210

Potrošnja u postrojenju (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

3211

Postrojenje za sinteriranje i postrojenje za pripremu tereta

3212

Visoke peći i električne peći za proizvodnju željeza

3213

Električne talionice i kontinuirano lijevanje

3214

Ostale talionice i kontinuirano lijevanje

3215

Valjaonice

3216

Elektrane za proizvodnju električne energije

3217

Ostala postrojenja

3220

Isporuke prema van

3230

Gubici

3.   Istraživanje o ulaganjima u industriju željeza i čelika

Dio A:   Godišnja statistika za izdatke(Jedinica: milijuni eura)

Oznaka

Naziv

Investicijski izdaci u industriji željeza i čelika

4010

Koksara

4020

Postrojenje za pripremu tereta

4030

Postrojenje za proizvodnju željeza i ferolegura (uključujući visoke peći)

4040

Talionice u čeličanama

4041

… od toga električne talionice

4050

Kontinuirano lijevanje

4060

Valjaonice (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

4061

Plosnati proizvodi

4062

Dugi proizvodi

4063

Postrojenja za izradu hladno valjanih širokih traka

4064

Postrojenja za nanošenje premaza

4070

Ostala postrojenja

4100

Sveukupno (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

4200

… od toga za suzbijanje onečišćenja

Dio B:   Godišnja statistika za kapacitet(Jedinica: 1 000 tona na godinu)

Oznaka

Naziv

Najveća moguća proizvodnja u industriji željeza i čelika (kapacitet)

5010

Koks

5020

Priprema tereta

5030

Sirovo željezo i ferolegure

5040

Sirovi čelik

5041

—  od toga iz električne peći

5042

—  od toga kontinuirani lijev

5050

Proizvodi dobiveni izravno toplim valjanjem (5051 + 5052)

5051

Plosnati proizvodi

5052

Dugi proizvodi

5060

Proizvodi dobiveni od toplo valjanih proizvoda (bez prevučenih proizvoda)

5061

… od toga proizvodi dobiveni hladnim valjanjem

5070

Prevučeni proizvodi( 1 ) SL C 45, 25.2.2003., str. 154.

( 2 ) SL C 133, 6.6.2003., str. 88.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 13. svibnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003.

( 4 ) SL L 279, 17.10.2002., str. 1.

( 5 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

( 6 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 7 ) SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

( 8 ) SL L 76, 30.3.1993., str. 1., Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

( 9

Top