EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0118

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/118 оd 23. rujna 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/688 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja u Uniji ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbama (Tekst značajan za EGP)

C/2022/6702

SL L 16, 18.1.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/118/oj

18.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 16/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/118

оd 23. rujna 2022.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/688 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja u Uniji ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 140. točku (b). i članak 149. stavak 4.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/688 (2) utvrđuju se pravila kojima se dopunjuje Uredba (EU) 2016/429 u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji.

(2)

U članku 67. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 utvrđeni su zahtjevi za premještanja ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbama, a u članku 71. te delegirane uredbe navodi se da subjekti premještaju ptice u zatočeništvu u drugu državu članicu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla. Člankom 81. stavkom 2. te delegirane uredbe utvrđuju se pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za te ptice u zatočeništvu.

(3)

Ako se izložba ptica u zatočeništvu održava u državi članici, svaki sudionik koji se nalazi u drugoj državi članici mora za sudjelovanje u toj izložbi dobiti certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 71. Delegirane uredbe (EU) 2020/688. Ako se u istoj državi članici nalazi nekoliko sudionika, nadležno tijelo te države članice može smatrati neprimjerenim dodijeliti sredstva za izdavanje certifikata o zdravlju životinja u svakom objektu podrijetla.

(4)

Kako bi se riješilo to pitanje i istodobno osigurala odgovarajuća jamstva u pogledu zdravlja životinja, primjereno je dopustiti nadležnim tijelima da certifikate izdaju u objektima u kojima se ptice u zatočeništvu privremeno sakupljaju i drže prije otpreme na izložbu u drugoj državi članici. Članak 67. Uredbe (EU) 2020/688 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

U Uniji se redovito održavaju akrobatska događanja s golubovima. Na tim se događanjima okupljaju golubovi koji mogu dolaziti iz nekoliko država članica i koje njihovi držatelji prevoze iz objekata podrijetla u kavezima, u kojima se obično drže do mjesta na kojem se održava događanje. Ptice se tamo puštaju radi letačkih demonstracija i nakon toga se vraćaju u kaveze, u kojima se prevoze natrag u objekt podrijetla. Stoga se ta događanja mogu smatrati izložbama koje su jednakovrijedne onima koje se organiziraju za ptice grabljivice. Stoga bi članak 67. trebalo izmijeniti kako bi se zahtjevi za izložbe lova pticama grabljivicama proširili na sve jednakovrijedne vrste izložbi te kako bi se utvrdili uvjeti relevantni za premještanja na takve događaje i premještanja s takvih događaja.

(6)

Nadalje, člankom 71. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 zahtijeva se da subjekti premještaju ptice u zatočeništvu u drugu državu članicu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla. Tim se člankom predviđaju i određena odstupanja od te obveze. Izmjene članka 67. potrebno je uzeti u obzir i u okviru odstupanja predviđenih u članku 71. stavcima 2. i 3. Stoga bi članak 71. trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Člankom 81. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 utvrđuju se pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu. S obzirom na mogućnost premještanja ptica u zatočeništvu sakupljenih u jednom registriranom objektu koji se nalazi u državi članici podrijetla, koja se uvodi u članku 67. ove Uredbe, primjereno je utvrditi zahtjeve koje bi trebalo ispuniti u tom konkretnom slučaju. Stoga bi članak 81. stavak 2. trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

U članku 91. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 navode se pojedinosti o odgovornosti nadležnog tijela za certificiranje zdravlja životinja, a posebne odredbe koje se odnose na ptice u zatočeništvu utvrđene su u stavku 1. točki (e) tog članka. Te je odredbe primjereno dopuniti kako bi se predvidjele identifikacijske, fizičke i dokumentacijske provjere koje treba provesti kad se ptice u zatočeništvu namijenjene izložbi u drugoj državi članici privremeno sakupljaju i drže u objektu u svrhu certificiranja. Članak 91. trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Uredbu (EU) 2020/688 trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2020/688 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 67. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 67.

Zahtjevi za premještanja ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbama

1.   Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu na izložbu u drugoj državi članici samo ako te životinje udovoljavaju uvjetima iz članka 59.

2.   Subjekti u državi članici ptice u zatočeništvu mogu prije premještanja na izložbu u drugoj državi članici sakupljati u jednom registriranom objektu koji se nalazi u istoj državi članici pod sljedećim uvjetima:

(a)

ptice u zatočeništvu ostaju u tom objektu najviše 12 sati;

(b)

u trenutku sakupljanja objekt drži samo ptice u zatočeništvu namijenjene za predmetnu izložbu;

(c)

sve ptice u zatočeništvu sakupljene u objektu dolaze izravno iz registriranih ili odobrenih objekata u kojima se neprekidno drže i u kojima ispunjavaju uvjete iz članka 59.

3.   Subjekt odgovoran za izložbu, osim izložbi letenja, osigurava:

(a)

da je sudjelovanje životinja u izložbi ograničeno na ptice u zatočeništvu unaprijed registrirane za sudjelovanje u izložbi;

(b)

da sudjelovanje u izložbi ptica koje potječu iz objekata smještenih u državi članici u kojoj se izložba održava ne ugrožava zdravstveni status ptica koje sudjeluju u izložbi:

ili

i.

tako što se zahtijeva isti zdravstveni status za sve ptice u zatočeništvu koje sudjeluju u izložbi;

ili

ii.

tako što se ptice u zatočeništvu podrijetlom iz države članice u kojoj se izložba održava drže u zasebnim nastambama ili ograđenim prostorima odvojeno od ptica u zatočeništvu podrijetlom iz drugih država članica;

(c)

veterinar:

i.

provodi identifikacijske provjere ptica u zatočeništvu koje sudjeluju u izložbi prije ulaska na izložbu;

ii.

prati kliničko stanje ptica pri ulasku na izložbu i tijekom izložbe.

4.   Subjekti osiguravaju da se ptice u zatočeništvu koje se premještaju na izložbu u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. premještaju s takve izložbe u drugu državu članicu samo ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

životinje prati certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81.;

ili

(b)

u slučaju ptica u zatočeništvu osim ptica u zatočeništvu koje sudjeluju u izložbama letenja, životinje prate svi sljedeći dokumenti:

i.

izjava veterinara iz stavka 3. točke (c) u kojoj se navodi da tijekom izložbe nije bio ugrožen zdravstveni status ptica kako je potvrđen u izvornom certifikatu o zdravlju životinja u skladu s člankom 81.,

ii.

valjani izvorni certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla za premještanje ptica u zatočeništvu na izložbu;

(c)

u slučaju ptica koje su sudjelovale u izložbi letenja, životinje prati valjani izvorni certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla radi premještanja ptica na izložbu letenja, bez potvrde opisane u točki (b) podtočki i., pod uvjetom:

i.

da se životinje premjeste natrag u državu članicu podrijetla, i

ii.

da će planirano premještanje ptica u zatočeništvu u državu članicu podrijetla biti dovršeno unutar razdoblja valjanosti izvornog certifikata o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla radi premještanja ptica u zatočeništvu na izložbu letenja.

5.   Veterinar iz stavka 3. točke (c) izdaje izjavu iz stavka 4. točke (b) podtočke i. samo pod uvjetom:

(a)

da se životinje premjeste natrag u državu članicu podrijetla,

(b)

da je dogovoreno da će planirano premještanje ptica u zatočeništvu u državu članicu podrijetla biti dovršeno unutar razdoblja valjanosti izvornog certifikata o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla radi premještanja ptica u zatočeništvu na izložbu,

(c)

da su ispunjeni uvjeti iz stavka 3. točke (b).”

2.

U članku 71. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od stavka 1., subjekti mogu premjestiti ptice u zatočeništvu s izložba koje nisu izložbe letenja natrag u državu članicu podrijetla ptica u skladu s člankom 67. stavkom 4. točkom (b).”

3.

U članku 71. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odstupajući od stavka 1., subjekti mogu premjestiti ptice u zatočeništvu s izložba letenja natrag u državu članicu podrijetla ptica u skladu s člankom 67. stavkom 4. točkom (c).”

4.

U članku 81. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Certifikat o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu namijenjene izložbama koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 67. stavku 1. i, ako su ptice sakupljene u jednom registriranom objektu, zahtjevima utvrđenima u članku 67. stavku 2.”

5.

u članku 91. stavku 1. točki (e) iza podtočke ii. dodaje se sljedeća podtočka iii. kako slijedi:

„iii.

za ptice u zatočeništvu koje se premještaju na izložbu u drugoj državi članici iz jednog registriranog objekta u skladu s člankom 67. stavkom 2.: identifikacijske i fizičke provjere ptica u zatočeništvu te dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji registriranog ili odobrenog objekta podrijetla te izjavu subjekta koji je odgovoran za taj objekt kojom se potvrđuje:

da su ptice u zatočeništvu za koje je zatražena certifikacija od valenja ili najmanje 21 dan prije odlaska neprekidno boravile u objektu podrijetla,

da u jatu podrijetla nema neuobičajenih uginuća neutvrđenog uzroka, i

da u posljednjih 48 sati ptice iz jata podrijetla nisu pokazivale kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.).


Top