EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0879

Uredba Vijeća (EU) 2022/879 od 3. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/8678/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj

3.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 153/53


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/879

od 3. lipnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/884 od 3. lipnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 3. lipnja 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/884o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP i uvođenju daljnjih mjera ograničavanja u različitim sektorima.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/884zabrana pružanja specijaliziranih usluga financijske komunikacije proširuje se na tri dodatne ruske kreditne institucije.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/884 proširuje se također popis osoba povezanih s obrambenom i industrijskom bazom Rusije, kojima se nameću stroža ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije kojima bi se moglo pridonijeti tehnološkom napretku sektora obrane i sigurnosti Rusije.

(6)

Isto tako, smatra se primjerenim proširiti popis kontrolirane robe koja bi mogla pridonijeti vojnom i tehnološkom napretku Rusije ili razvoju njezina sektora obrane i sigurnosti.

(7)

Odlukom (ZVSP) 2022/884 proširuje se suspenzija dozvola za emitiranje u Uniji ruskih medijskih kuća pod stalnom kontrolom ruskog vodstva.

(8)

Ruska Federacija upustila se u sustavnu međunarodnu kampanju manipulacije medijima i iskrivljavanja činjenica radi jačanja svoje strategije destabilizacije susjednih zemalja te Unije i njezinih država članica. Ta propaganda osobito se opetovano i uporno usmjerava na europske političke stranke, posebno u izbornim razdobljima, te na civilno društvo, tražitelje azila, ruske etničke manjine, rodne manjine i funkcioniranje demokratskih institucija u Uniji i njezinim državama članicama.

(9)

Sa svrhom opravdavanja i podržavanja agresije prema Ukrajini Ruska Federacija bavi se kontinuiranim i usklađenim propagandnim djelovanjima usmjerenima na civilno društvo u Uniji i susjednim zemljama, a pri čemu snažno iskrivljava činjenice i manipulira činjenicama.

(10)

Ta se propagandna djelovanja odvijaju putem niza medijskih kuća koje su pod stalnom izravnom ili neizravnom kontrolom vodstva Ruske Federacije. Takva djelovanja znatna su i izravna prijetnja javnom redu i sigurnosti Unije. Te su medijske kuće nužne i ključne u poticanju i podržavanju agresije prema Ukrajini te destabilizaciji njezinih susjednih zemalja.

(11)

S obzirom na ozbiljnost situacije te kao odgovor na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini potrebno je, poštujući temeljna prava i slobode priznate u Povelji o temeljnim pravima, a posebno pravo na slobodu izražavanja i informiranja priznato u njezinu članku 11., uvesti dodatne mjere ograničavanja kako bi se suspendirale aktivnosti emitiranja takvih medijskih kuća u Uniji ili usmjerene prema Uniji. Mjere bi trebalo zadržati dok se ne okonča agresija prema Ukrajini i dok Ruska Federacija i medijske kuće povezane s njome ne prestanu provoditi propagandna djelovanja protiv Unije i njezinih država članica.

(12)

Primjereno je Vijeću dodijeliti provedbene ovlasti za odlučivanje, putem provedbenih akata i nakon ispitivanja relevantnih činjenica, o tome trebaju li se mjere ograničavanja početi primjenjivati, na datum naveden u ovoj Uredbi, na jedan ili više subjekata navedenih u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

(13)

Poštujući temeljna prava i slobode priznate u Povelji o temeljnim pravima, a posebno pravo na slobodu izražavanja i informiranja, slobodu poduzetništva i pravo na vlasništvo priznate u njezinim člancima 11., 16. odnosno 17., tim se mjerama medijske kuće i njihovo osoblje ne sprečava u obavljanju aktivnosti u Uniji koje nisu emitiranje, kao što su istraživanje i intervjui. Tim se mjerama osobito ne mijenja obveza poštovanja prava, sloboda i načela navedenih u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, među ostalim u Povelji o temeljnim pravima, te u ustavima država članica, u njihovim područjima primjene.

(14)

Odlukom (ZVSP) 2022/884 uvodi se i zabrana oglašavanja proizvoda ili usluga bilo kojeg sadržaja koji proizvode ili emitiraju ruske medijske kuće pod stalnom kontrolom ruskog vodstva i čije su dozvole za emitiranje suspendirane.

(15)

Odlukom (ZVSP) 2022/884 također se uvode zabrane izravne ili neizravne kupnje, uvoza ili prijenosa u države članice sirove nafte i određenih naftnih derivata, koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, te osiguranja i reosiguranja pomorskog prijevoza takve robe u treće zemlje. Predviđena su odgovarajuća prijelazna razdoblja.

(16)

Zbog zemljopisnog položaja nekoliko država članica, koje su zbog njega posebno ovisne o sirovoj nafti koja se uvozi naftovodom iz Rusije, a da pritom u kratkoročnom razdoblju nisu dostupni održivi alternativni izvori opskrbe, zabrane uvoza sirove nafte iz Rusije privremeno se ne bi trebale primjenjivati na uvoz sirove nafte naftovodom iz Rusije u te države članice, sve dok Vijeće ne odluči drukčije. Te bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere da bi što prije pronašle alternativne izvore opskrbe kako bi se osiguralo da se uvoz sirove nafte naftovodom iz Rusije podvrgne zabranama što je prije moguće.

(17)

Potrebno je zabraniti daljnji prijenos, prijevoz ili preprodaju sirove nafte iz Rusije isporučene u državu članicu naftovodom drugim državama članicama ili trećim zemljama, kao i zabraniti, nakon prijelaznog razdoblja od osam mjeseci, daljnji prijenos, prijevoz ili preprodaju naftnih derivata dobivenih od takve sirove nafte drugim državama članicama. Zbog posebne ovisnosti Češke o takvim naftnim derivatima trebalo bi se omogućiti dodatno razdoblje od deset mjeseci za pronalazak alternativnih izvora opskrbe.

(18)

Zbog posebne zemljopisne izloženosti Bugarske trebalo bi tijekom ograničenog razdoblja predvidjeti posebno odstupanje od zabrane uvoza sirove nafte pomorskim prijevozom („sirova nafta koja se prevozi morskim putem”) i naftnih derivata. Zbog posebnog položaja Hrvatske koji je povezan s potrebom da se za funkcioniranje njezine rafinerije osigura redovita opskrba vakuumskim plinskim uljem, nacionalno nadležno tijelo trebalo bi moći odobriti kupnju, uvoz ili prijenos ruskog vakuumskog plinskog ulja tijekom ograničenog razdoblja pod određenim uvjetima.

(19)

Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, na temelju iznimnog privremenog odstupanja trebalo bi dopustiti uvoz sirove nafte iz Rusije koja se prevozi morskim putem u tu državu članicu, i to do ponovne uspostave opskrbe putem naftovoda ili dok Vijeće ne odluči da se zabrana uvoza sirove nafte koja se isporučuje naftovodom treba primjenjivati u odnosu na tu državu članicu.

(20)

U slučaju iznenadnog poremećaja u opskrbi naftom, bilo naftovodom ili morskim putem, države članice trebale bi djelovati u duhu solidarnosti i regionalne suradnje, što bi trebalo uključivati i javna tijela i energetska poduzeća, u bliskoj koordinaciji u okviru Koordinacijske skupine za opskrbu naftom, kako bi se naftne zalihe, uključujući zalihe za slučaj nužde, potencijalno pustile u promet i kako bi se poduzele druge mjere, uključujući opskrbu odgovarajućom mješavinom, kako je predviđeno u njihovim nacionalnim planovima za nepredviđene situacije ili dogovoreno u skladu s Direktivom 2009/119/EZ. Ta predanost solidarnosti i suradnji posebno je važna u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu i mogućih poremećaja u opskrbi ruskom sirovom naftom ili rafiniranim naftnim derivatima u regiji, posebno kad je riječ o naftovodima ili crnomorskim lukama. Komisija će pratiti tržišta i sigurnost opskrbe te će redovito izvješćivati Vijeće i, prema potrebi, podnositi prijedloge za jačanje sigurnosti opskrbe.

(21)

U skladu s načelom slobode provoza, zabrane kupnje, uvoza ili prijenosa sirove nafte koja se prevozi morskim putem i određenih naftnih derivata iz Rusije ne bi trebale dovoditi u pitanje kupnju, uvoz ili prijenos takve robe koja je podrijetlom iz treće zemlje i samo se provozi kroz Rusiju. Posebice, te se zabrane ne bi trebale primjenjivati u situaciji kada je Rusija u carinskim deklaracijama navedena kao država izvoza ako je zemlja podrijetla sirove nafte i drugih naftnih derivata u tim deklaracijama navedena kao treća država.

(22)

Nacionalna tijela trebala bi provoditi potrebne provjere kako bi osigurala da provoz robe iz trećih zemalja ne dovede do zaobilaženja zabrana. Ako postoji dovoljno dokaza da uvoz robe iz trećih zemalja dovodi do zaobilaženja zabrana, takav bi uvoz trebalo zabraniti.

(23)

Nadalje, Odlukom (ZVSP) 2022/884 uvode se zabrane pružanja Rusiji računovodstvenih, revizorskih i knjigovodstvenih usluga te usluga poreznog savjetovanja, kao i usluga poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem te usluga odnosa s javnošću.

(24)

Kako bi se osigurala neometana provedba članka 5.m Uredbe (EU) br. 833/2014, primjereno je produljiti rok za prestanak aktivnosti predviđen u stavcima 2. i 3. tog članka od 10. svibnja 2022. do 5. srpnja 2022.

(25)

Primjereno je pojasniti da se ovom Uredbom pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice ne sprečava da od svojeg ruskog partnera prima uplate na temelju ugovora povezanih s robom i tehnologijama navedenima u Prilogu X. Uredbi (EU) br. 833/2014, a koji su sklopljeni prije 26. veljače 2022. i koje su prije 27. svibnja 2022. izvršili ta pravna osoba, taj subjekt ili to tijelo.

(26)

Uzimajući u obzir Prilog II. Uredbi (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima (4), računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge te usluge poreznog savjetovanja obuhvaćaju evidentiranje komercijalnih transakcija za poduzeća i druge; usluge pregleda računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja; poslovno porezno planiranje i savjetovanje; i pripremu porezne dokumentacije. Usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem te usluge odnosa s javnošću obuhvaćaju usluge savjetovanja, usmjeravanja i operativne pomoći poduzećima u vezi s poslovnom politikom i strategijom i općim planiranjem, strukturiranjem i nadzorom organizacije. Uključene su naknade za upravljanje, revizija upravljanja; savjetodavne usluge vezano uz tržišno upravljanje, ljudske resurse, upravljanje proizvodnjom i upravljanje projektima; i usluge savjetovanja i davanja smjernica te operativne usluge u vezi s poboljšanjem slike klijenata u javnosti i njihovih odnosa s javnošću i s drugim institucijama.

(27)

Kako bi se osigurala ispravna provedba mjera utvrđenih u Uredbi (EU) br. 833/2014, primjereno je proširiti izuzeće od zabrane prijevoza robe cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji na sva diplomatska i konzularna predstavništva u Rusiji. Također je primjereno proširiti određena izuzeća od zabrane primanja depozita i zabrane trustova te pojasniti i ojačati odredbe o nacionalnim sankcijama za kršenje mjera iz te uredbe.

(28)

Ove mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(29)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2.f dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Zabranjuje se oglašavanje proizvoda ili usluga bilo kojeg sadržaja koji proizvode ili emitiraju pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu XV., među ostalim prijenosom ili distribuiranjem putem bilo kojeg sredstva iz stavka 1.”;

2.

u članku 3. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili”;

3.

u članku 3.a stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

da je ona potrebna za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije te prijevoza prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili”;

4.

u članku 3.ea stavku 5. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija, željezne rudače, kao i određenih kemijskih proizvoda i proizvoda od željeza kako je navedeno u Prilogu XXIV.;”;

5.

u članku 3.l stavku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače;”;

6.

u članku 3.l stavku 4. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava u Rusiji, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije ili međunarodne organizacije u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom; ili”;

7.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.m

1.   Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos sirove nafte ili naftnih derivata , kako su navedeni u Prilogu XXV., ako su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

2.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći ili bilo kojih drugih usluga u vezi sa zabranom iz stavka 1.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se:

(a)

do 5. prosinca 2022. na jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, sklopljene i izvršene prije tog datuma, ili na izvršenje ugovora za kupnju, uvoz ili prijenos robe obuhvaćene oznakom KN 2709 00 sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o tim ugovorima do 24. lipnja 2022. i da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o jednokratnim transakcijama za kratkoročnu isporuku u roku od 10 dana od njihova dovršetka;

(b)

do 5. veljače 2023. na jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, sklopljene i izvršene prije tog datuma, ili na izvršenje ugovora za kupnju, uvoz ili prijenos robe obuhvaćene oznakom KN 2710 sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o tim ugovorima do 24. lipnja 2022. i da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o jednokratnim transakcijama za kratkoročnu isporuku u roku od 10 dana od njihova dovršetka;

(c)

na kupnju, uvoz ili prijenos sirove nafte koja se prevozi morskim putem i naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruje u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski;

(d)

na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 koja se isporučuje naftovodom iz Rusije u države članice, sve dok Vijeće ne odluči da se primjenjuju zabrane iz stavaka 1. i 2.

4.   Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, sirova nafta iz Rusije koja se prevozi morskim putem obuhvaćena oznakom KN 2709 00 može se uvoziti u tu državu članicu na temelju iznimnog privremenog odstupanja od stavaka 1. i 2. do ponovne uspostave opskrbe ili do početka primjene odluke Vijeća iz stavka 3. točke (d) u odnosu na tu državu članicu, ovisno o tome što nastupi ranije.

5.   Od 5. prosinca 2022. i odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela Bugarske mogu odobriti izvršenje do 31. prosinca 2024. ugovora sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, za kupnju, uvoz ili prijenos sirove nafte koja se prevozi morskim putem ili naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

6.   Od 5. veljače 2023. i odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela Hrvatske mogu odobriti do 31. prosinca 2023. kupnju, uvoz ili prijenos vakumskog plinskog ulja obuhvaćenog oznakom KN 2710 19 71 koje je podrijetlom iz Rusije ili je izvezeno iz Rusije pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

nije dostupna alternativna opskrba vakuumskim plinskim uljem; i

(b)

Hrvatska je najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestila Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje, a Komisija u tom roku nije uložila prigovor.

7.   Roba uvezena na temelju izuzeća koje je izdalo nadležno tijelo na temelju stavka 5. ili 6. ne smije se prodavati kupcima koji se nalaze u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji.

8.   Zabranjuje se prijenos ili prijevoz sirove nafte koja se isporučuje naftovodom u države članice, kako je navedeno u stavku 3. točki (d), drugim državama članicama ili trećim zemljama, kao i prodaja te sirove nafte kupcima u drugim državama članicama ili u trećim zemljama.

Sve pošiljke i kontejneri s takvom sirovom naftom jasno se označavaju natpisom „REBCO: izvoz zabranjen”.

Od 5. veljače 2023., ako je sirova nafta isporučena naftovodom u državu članicu kako je navedeno u stavku 3. točki (d), zabranjuje se prijenos ili prijevoz naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 koji su dobiveni od takve sirove nafte drugim državama članicama ili trećim zemljama, kao i prodaja tih naftnih derivata kupcima u drugim državama članicama ili u trećim zemljama.

Privremeno odstupajući od navedenog, zabrane iz trećeg podstavka primjenjuju se od 5. prosinca 2023. na uvoz i prijevoz u Češku, kao i na prodaju kupcima u Češkoj, naftnih derivata dobivenih od sirove nafte isporučene naftovodom u drugu državu članicu, kako je navedeno u stavku 3. točki (d). Ako alternativni izvori opskrbe takvih naftnih derivata budu dostupni Češkoj prije tog datuma, Vijeće ukida to privremeno odstupanje. Tijekom razdoblja do 5. prosinca 2023. obujam takvih naftnih derivata koji se uvozi u Češku iz drugih država članica ne smije premašiti prosječni obujam koji se u Češku uvozio iz tih drugih država članica u istom razdoblju tijekom prethodnih pet godina.

9.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na kupnju u Rusiji robe navedene u Prilogu XXV. koja je potrebna kako bi se zadovoljile osnovne potrebe kupca u Rusiji ili humanitarnih projekata u Rusiji.

10.   Države članice najkasnije 8. lipnja 2022., a nakon toga svaka tri mjeseca, izvješćuju Komisiju o količinama sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 koja je uvezena naftovodom, kako je navedeno u stavku 3. točki (d). Takvi podaci o uvozu raščlanjuju se po naftovodu. U slučaju da se na državu članicu bez izlaza na more primjenjuje iznimno privremeno odstupanje iz stavka 4., ta država članica svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju o količinama sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 koja se prevozi morskim putem i koju uvozi iz Rusije sve dok se primjenjuje to odstupanje.

Tijekom razdoblja do 5. prosinca 2023. iz stavka 8. četvrtog podstavka države članice svaka tri mjeseca izvješćuju Komisiju o količinama naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 dobivenih od sirove nafte isporučene naftovodom, kako je navedeno u stavku 3. točki (d), koje izvoze u Češku.

Članak 3.n

1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s prijevozom u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte ili naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

izvršenje do 5. prosinca 2022. ugovora sklopljenih prije 4. lipnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora; ili

(b)

prijevoz sirove nafte ili naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruje u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski.”;

8.

članak 5.aa mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeći stavak:

„2.a   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na primanje plaćanja od strane pravnih osoba, subjekata ili tijela iz tog stavka koja dospijevaju na temelju ugovora izvršenih prije 15. svibnja 2022.”;

(b)

u stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, transakcije koje su nužne za za izravnu ili neizravnu kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju, državu članicu Europskog gospodarskog prostora, Švicarsku ili zapadni Balkan;”;

(c)

u stavku 3. dodaju se sljedeće točke:

„(d)

transakcije, uključujući prodaju, koje su nužne za povlačenje, do … 5. rujna 2022., iz zajedničkog pothvata ili sličnih pravnih aranžmana sklopljenih prije 16. ožujka 2022., koji uključuju pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz stavka 1.;

(e)

transakcije povezane s pružanjem elektroničkih komunikacijskih usluga, usluga podatkovnih centara i pružanjem usluga i opreme potrebne za njihov rad, održavanje, sigurnost, uključujući pružanje usluga vatrozida i pozivnog centra, pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu XIX.”;

9.

članak 5.c zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.c

1.   Odstupajući od članka 5.b stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva:

(a)

potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 5.b stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za nadoknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeno isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja ili održavanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih sredstava;

(d)

potrebno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati; ili

(e)

potrebno za službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog ureda ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. točke (a), (b), (c) ili (e) u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

10.

u članku 5.f stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice, zemlje članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, ni na fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, u zemlji članici Europskog gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.”;

11.

Članak 5.h zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.h

1.   Zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu XIV. ili bilo kojoj pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

2.   Za svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo navedenu u Prilogu XIV. zabrana utvrđena u stavku 1. primjenjuje se od datuma koji je za nju naveden u tom prilogu. Zabrana se od istog datuma primjenjuje na sve pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.”;

12.

u članku 5.k stavku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili”;

13.

članak 5.m zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.m

1.   Zabranjuje se registrirati, pružiti registrirani ured, poslovnu ili administrativnu adresu kao i usluge upravljanja trustu ili bilo kojem sličnom pravnom aranžmanu kojemu su osnivač trusta ili korisnik:

(a)

ruski državljani ili fizičke osobe s boravištem u Rusiji;

(b)

pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji

(c)

pravne osobe, subjekti ili tijela u čijim vlasničkim pravima fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz točke (a) ili (b) imaju izravno ili neizravno više od 50 % udjela;

(d)

pravne osobe, subjekti ili tijela pod kontrolom fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b) ili (c);

(e)

fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b), (c) ili (d).

2.   Zabranjuje se od 5. srpnja 2022. obavljati funkciju ili postaviti drugu osobu da obavlja funkciju beneficijara, nominalnog imatelja udjela, direktora, tajnika ili sličnu funkciju, za trust ili sličan pravni aranžman iz stavka 1.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na djelovanja koja su nužna za dovršetak, do 5. srpnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se kad je osnivač trusta ili korisnik državljanin države članice ili fizička osoba koja ima dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici.

5.   Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, da se usluge navedene u stavku 2. nastave nakon 5. srpnja 2022.:

(a)

radi dovršetka, do 5. rujna 2022., djelovanja koja su nužna za dovršetak ugovorâ iz stavka 3., pod uvjetom da su ta djelovanja započeta prije 11. svibnja 2022.; ili

(b)

zbog drugih razloga, pod uvjetom da pružatelji usluga, izravno ili neizravno, ne prihvaćaju financijska sredstva ili gospodarske resurse od osoba iz stavka 1. ili da im ne stavljaju financijska sredstva ili gospodarske resurse na raspolaganje ili da takvim osobama ni na koji drugi način ne omogućuju ostvarivanje koristi od imovine koja se nalazi u trustu.

6.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tim stavcima, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a)

humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije;

(b)

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji; ili

(c)

djelovanje trustova čiji je cilj upravljanje strukovnim mirovinskim sustavima, policama osiguranja ili programom dioničarstva zaposlenih, ili djelovanje dobrotvornih organizacija, amaterskih sportskih klubova i fondova za maloljetnike ili ranjive odrasle osobe.

7.   Dotična država članica obavješćuje Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 5. ili 6. u roku od dva tjedna od izdavanja takvog odobrenja.”;

14.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 5.n

1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje računovodstvenih ili revizorskih usluga, uključujući zakonsku reviziju, knjigovodstvenih usluga ili usluga poreznog savjetovanja, ili usluga poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem ili usluga odnosa s javnošću:

(a)

Vladi Rusije; ili

(b)

pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za dovršetak, do 5. srpnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za ostvarivanje prava na obranu u sudskom postupku i prava na djelotvoran pravni lijek.

4.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga namijenjenih za isključivu upotrebu pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su u vlasništvu pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice ili su pod njihovom isključivom ili zajedničkom kontrolom.

5.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tom stavku, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a)

humanitarne svrhe, kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji.”;

15.

u članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama, uključujući, prema potrebi, kaznene sankcije, koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sanckije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice predviđaju i odgovarajuće mjere oduzimanja imovinske koristi ostvarene takvim kršenjima.”;

16.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

17.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

18.

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

19.

Prilog XII. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

20.

Prilog XIV. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu V. ovoj Uredbi;

21.

Prilog XV. mijenja se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi.

Ova se točka primjenjuje na jedan ili više subjekata iz Priloga VI. ovoj Uredbi počevši od 25. lipnja 2022. i pod uvjetom da Vijeće, nakon što je razmotrilo dotične slučajeve, tako odluči provedbenim aktom;

22.

Prilog XXI. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

23.

Prilog XXV. dodaje se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednica

C. COLONNA


(1)  SL L 153, 3.6.2022.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).

(4)  SL L 35, 8.2.2005., str. 23.


PRILOG I.

U Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 833/2014 dodaju se sljedeće fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institut za visokoenergetsku fiziku

Institut za teoretsku i eksperimentalnu fiziku

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‚Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ‚Kant’

Scientific-Production Enterprise ‚Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‚Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ,‚Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚State Machine Building Design Bureau, Vympel’ By Name I.I.Toropov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‚Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‚Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‚Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‚MBDB, ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‚Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ,‚Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‚Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‚MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‚KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‚October”

United Shipbuilding Corporation ‚Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard’”.


PRILOG II.

Prilog VII. Uredbi (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u potkategoriji X.A.I.003 kategorije I. – Elektronika, točka a. zamjenjuje se sljedećim:

„a.

Pretvarači frekvencija i za njih posebno namijenjene komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;”;

2.

dodaju se sljedeće kategorije:

„Kategorija IX. – Posebni materijali i srodna oprema

X.C.IX.001

Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. uz poglavlja 28. i 29. kombinirane nomenklature:

a.

U koncentracijama od 95 % masenog udjela ili više, kako slijedi:

1.

etilen diklorid (CAS 107-06-2);

2.

nitrometan (CAS 75-52-5);

3.

pikrinska kiselina (CAS 88-89-1);

4.

aluminijev klorid (CAS 7446-70-0);

5.

arsen (CAS 7440-38-2);

6.

arsen trioksid (CAS 1327-53-3);

7.

bis (2-kloroetil) etilamin hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8.

bis (2-kloroetil) metilamin hidroklorid (CAS 55-86-7);

9.

tris (2-kloroetil) amin hidroklorid (CAS 817-09-4);

10.

tributil fosfit (CAS 102-85-2);

11.

metil izocijanat (CAS 624-83-9);

12.

kinaldin (CAS 91-63-4);

13.

2-bromokloretan (CAS 107-04-0);

14.

benzil (CAS 134-81-6);

15.

dietil-eter (CAS 60-29-7);

16.

dimetil-eter (CAS 115-10-6);

17.

dimetil-aminoetanol (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanol (CAS 109-86-4);

19.

butirilkolinesteraza (BCHE);

20.

dietilentriamin (CAS 111-40-0);

21.

diklorometan (CAS 75-09-2);

22.

dimetilanilin (CAS 121-69-7);

23.

etil-bromid (CAS 74-96-4);

24.

etil-klorid (CAS 75-00-3);

25.

etilamin (CAS 75-04-7);

26.

heksamin (CAS 100-97-0);

27.

izopropanol (CAS 67-63-0);

28.

izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29.

izopropil-eter (CAS 108-20-3);

30.

metilamin (CAS 74-89-5);

31.

metil-bromid (CAS 74-83-9);

32.

monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33.

obidoksim klorid (CAS 114-90-9);

34.

kalijev bromid (CAS 7758-02-3);

35.

piridin (CAS 110-86-1);

36.

piridostigmin bromid (CAS 101-26-8);

37.

natrijev bromid (CAS 7647-15-6);

38.

natrij (CAS 7440-23-5);

39.

tributilamin (CAS 102-82-9);

40.

trietilamin (CAS 121-44-8); ili

41.

trimetilamin (CAS 75-50-3).

b.

U koncentracijama od 90 % masenog udjela ili više, kako slijedi:

1.

aceton (CAS 67-64-1);

2.

acetilen (CAS 74-86-2);

3.

amonijak (CAS 7664-41-7);

4.

antimon (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehid (CAS 100-52-7);

6.

benzoin (CAS 119-53-9);

7.

1-butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-butanol (CAS 78-92-2);

9.

izobutanol (CAS 78-83-1);

10.

tert-butanol (CAS 75-65-0);

11.

kalcijev karbid (CAS 75-20-7);

12.

ugljikov monoksid (CAS 630-08-0);

13.

klor (CAS 7782-50-5);

14.

cikloheksanol (CAS 108-93-0);

15.

dicikloheksilamin (CAS 101-83-7);

16.

etanol (CAS 64-17-5);

17.

etilen (CAS 74-85-1);

18.

etilen-oksid (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatit (CAS 1306-05-4);

20.

klorovodik (CAS 7647-01-0);

21.

sumporovodik (CAS 7783-06-4);

22.

bademova kiselina (CAS 90-64-2);

23.

metanol (CAS 67-56-1);

24.

metil-klorid (CAS 74-87-3);

25.

metil-jodid (CAS 74-88-4);

26.

metil-merkaptan (CAS 74-93-1);

27.

monoetilenglikol (CAS 107-21-1);

28.

oksalil-klorid (CAS 79-37-8);

29.

kalijev sulfid (CAS 1312-73-8);

30.

kalijev tiocijanat (CAS 333-20-0);

31.

natrijev hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32.

sumpor (CAS 7704-34-9);

33.

sumporov dioksid (CAS 7446-09-5);

34.

sumporov trioksid (CAS 7446-11-9);

35.

tiofosforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36.

tri-izobutil-fosfit (CAS 1606-96-8);

37.

bijeli fosfor (CAS 12185-10-3); ili

38.

žuti fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanil i njegovi derivati alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil i njihove soli.

Napomena:

X.C.IX.002 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

X.C.IX.003

Kemijski prekursori za kemikalije koje djeluju na središnji živčani sustav, kako slijedi:

a.

4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); ili

b.

N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Napomene:

1.

X.C.IX.003 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavci X.C.IX.003 u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 1 % masenog udjela smjese.

2.

X.C.IX.003 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

Kategorija X. – Obrada materijala

X.B.X.001

„Kontinuirani reaktori” i njihovi „modularni sastavni dijelovi”.

Tehničke napomene:

1.

Za potrebe X.B.X.001‚ „kontinuirani reaktori” sastoje se od „uključi i koristi” sustava u kojima se reagensi kontinuirano unose u reaktor, a dobiveni se proizvod prikuplja na izlazu.

2.

Za potrebe X.B.X.001, „modularni sastavni dijelovi” su fluidički moduli, pumpe, ventili, moduli s nepomičnim slojem, moduli za modeliranje rada uređaja za miješanje tekućina, mjerači tlaka, separatori tekućina, itd.

X.B.X.002

Sastavljači i sintetizatori nukleinske kiseline na koje ne odnosi 2B352.i, koji su djelomično ili potpuno automatizirani, i izrađeni za stvaranje nukleinskih kiselina dužih od 50 baza.

X.B.X.003

Automatizirani sintetizatori peptida koji mogu raditi u uvjetima kontrolirane atmosfere.”.


PRILOG III.

U Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 833/2014 dodaju se sljedeće partnerske zemlje:

„UJEDINJENA KRALJEVINA

JUŽNA KOREJA”.


PRILOG IV.

U Prilogu XII. Uredbi (EU) br. 833/2014, naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 2.”.


PRILOG V.

Prilog XIV. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XIV.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANKA 5.h

Naziv pravne osobe, subjekta ili tijela

Datum početka primjene

Bank Otkritie

12. ožujka 2022.

Novikombank

12. ožujka 2022.

Promsvyazbank

12. ožujka 2022.

Bank Rossiya

12. ožujka 2022.

Sovcombank

12. ožujka 2022.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. ožujka 2022.

VTB BANK

12. ožujka 2022.

Sberbank

14. lipnja 2022.

Credit Bank of Moscow

14. lipnja 2022.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. lipnja 2022.

”.

PRILOG VI.

U Prilogu XV. Uredbi (EU) br. 833/2014 dodaju se sljedeći subjekti:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


PRILOG VII.

Prilog XXI. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XXI.

POPIS ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 3.i

Oznaka KN

Naziv robe

0306

Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri ili ne

16043100

Kavijar

16043200

Nadomjesci kavijara

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; žestoka pića, likeri i ostala alkoholna pića

2303

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojene ili u obliku klinkera ili ne

ex ex2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, osim oznaka KN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim oznake KN 2835 26 00

ex ex2901

Aciklički ugljikovodici, osim oznake KN 2901 10 00

2902

Ciklički ugljikovodici

ex ex2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati, osim oznake KN 2905 11 00

2907

Fenoli; fenol alkoholi

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, acetal i hemiacetal peroksidi, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

310420

Kalijev klorid

310520

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

310560

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – fosfor i kalij

ex ex31059020

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

ex ex31059080

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

3902

Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima

4011

Nove pneumatske gume

44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen

4705

Drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka

4804

Nepremazani kraft papir i karton, u svitcima ili listovima, osim onog iz tarifnog broja 4802 ili 4803

6810

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

7005

Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno

7007

Sigurnosno staklo, izrađeno od kaljenog ili slojevitog stakla

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (na primjer, pređa, roving, tkanine)

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7606

Ploče, limovi i trake od aluminija, debljine veće od 0,2 mm

7801

Olovo u sirovim oblicima

ex ex8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine osim dijelova turbomlaznih ili turbopropelera iz KN oznake 8411 91 00

8431

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe

8904

Tegljači (remorkeri) i potiskivači

8905

Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

”.

PRILOG VIII.

Dodaje se sljedeći prilog:

„PRILOG XXV.

POPIS SIROVE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA IZ ČLANAKA 3.m I 3.n

Oznaka KN

Opis

2709 00

Naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako su ta ulja osnovni sastojci tih proizvoda; otpadna ulja

”.

Top