EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0352

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/352 оd 29. studenoga 2021. o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2021. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje (Tekst značajan za EGP)

C/2021/8474

OJ L 77, 7.3.2022, p. 1–1186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/352/oj

7.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/352

оd 29. studenoga 2021.

o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2021. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 7.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/815 (2) utvrđuje se jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje. Konsolidirani financijski izvještaji uključeni u godišnje financijske izvještaje sastavljaju se u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) usvojenima Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili u skladu s MSFI-jevima što ih je objavio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde (IASB), koji se na temelju Odluke Komisije 2008/961/EZ (4) smatraju ekvivalentnima MSFI-jima usvojenima Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

(2)

Glavna taksonomija za jedinstveni elektronički format za izvještavanje temelji se na taksonomiji MSFI-jeva i njezina je proširena verzija. Zaklada za MSFI-jeve jednom godišnje ažurira taksonomiju MSFI-jeva kako bi, među ostalim, bila u skladu s izdanjem novih ili izmjenama postojećih MSFI-jeva, analizom informacija koje se u praksi obično objavljuju ili poboljšanjima općeg sadržaja ili tehnologije taksonomije MSFI-jeva. Stoga je regulatorne tehničke standarde potrebno ažurirati u skladu sa svakim godišnjim ažuriranjem taksonomije MSFI-jeva.

(3)

U ožujku 2021. Zaklada za MSFI-jeve objavila je ažuriranu verziju taksonomije za MSFI-jeve. Stoga je Delegiranu uredbu (EU) 2019/815 potrebno uskladiti s tim ažuriranjem.

(4)

U Prilogu VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/815 trenutačno se za svaki element glavne taksonomije utvrđuju standardna oznaka („oznaka”) i oznaka dokumentacije („oznaka dokumentacije”). Kako bi se olakšala usklađena primjena zahtjeva za označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima, bilo bi primjereno u ovu Uredbu prema potrebi uvrstiti dodatne vrste oznaka predviđene taksonomijom MSFI-jeva. Stoga bi Prilog VI. trebalo izmijeniti kako bi se, prema potrebi, uvrstile dodatne vrste oznaka.

(5)

Da bi se izdavateljima dalo dovoljno vremena za učinkovitu provedbu zahtjeva i umanjili troškovi njihove usklađenosti, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na godišnje financijske izvještaje koji sadržavaju financijske izvještaje za financijske godine koje počinju na dan 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma. Međutim, izdavateljima bi trebalo dopustiti da taksonomiju iz ove Uredbe počnu primjenjivati već za financijske godine koje počinju na dan 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma.

(6)

Delegiranu uredbu (EU) 2019/815 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(8)

Ova je Uredba tehničko ažuriranje Delegirane uredbe (EU) 2019/815 radi usklađenja s ažuriranjem taksonomije MSFI-jeva i dodatnih smjernica za označavanje financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima. Njome se kao takvom ne uvodi nova politika niti bitna promjena postojeće politike. ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se ova Uredba temelji, nije analizirala potencijalne s time povezane troškove i koristi niti je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5) jer bi to bilo vrlo nerazmjerno području primjene i učinku ove izmjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/815

Delegirana uredba (EU) 2019/815 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(2)

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazna odredba

Odstupajući od Delegirane uredbe (EU) 2019/815 kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/1989 (6), ova se Uredba može primijeniti na godišnje financijske izvještaje koji sadržavaju financijske izvještaje za financijske godine koje počinju prije 1. siječnja 2022.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022. na godišnje financijske izvještaje koji sadržavaju financijske izvještaje za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

Međutim, članak 2. primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (SL L 143, 29.5.2019., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije od 12. prosinca 2008. o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda računovodstvenog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnica iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 340, 19.12.2008., str. 112.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1989 оd 6. studenoga 2020. o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje (SL L 429, 18.12.2020., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/815 mijenja se kako slijedi:

(1)

definicija esef_cor zamjenjuje se sljedećim:

„prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena ‚http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2021-03-24/esef_cor’”;

(2)

definicija esef_all zamjenjuje se sljedećim:

„prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena ‚http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2021-03-24/esef_all’”;

(3)

definicija ifrs-full zamjenjuje se sljedećim:

„prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena ‚http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2021-03-24/ifrs-full’”.


PRILOG II.

U Prilogu VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/815 tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Tablica

Shema glavne taksonomije za opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima

Prefiks

URI naziva elementa/funkcije elementa

Vrsta elementa i obilježja

Vrsta oznake

Sadržaj oznake

Reference

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Label

Neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta [member]

Primjer: MRS 10 22.

documentation

Ovaj član označava neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Label

Računovodstvene procjene [axis]

Objavljivanje: MRS 8 22.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Računovodstvene procjene [member]

Objavljivanje: MRS 8 22.

documentation

Ovaj član označava imovinu, obvezu ili periodičku potrošnju određene imovine, podložno usklađenjima koja proizlaze iz procjene postojećeg statusa imovine i obveza te očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Računovodstvene procjene” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Računovodstvena dobit

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) i., Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Iznos dobiti (gubitka) za određeno razdoblje prije odbitka poreznih rashoda. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Unaprijed obračunate obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos obveza za primljenu robu ili pružene usluge koje nisu podmirene, za koje nisu izdani računi i koje nisu formalno dogovorene s dobavljačima, uključujući obveze prema zaposlenima.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze. [Refer.: Unaprijed obračunate obveze; Odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze]

totalLabel

Ukupno unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao kratkoročne

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos unaprijed obračunatih obveza klasificiranih kao kratkoročne. [Refer.: Unaprijed obračunate obveze]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao dugoročne

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos unaprijed obračunatih obveza klasificiranih kao dugoročne. [Refer.: Unaprijed obračunate obveze]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode, uključujući ugovornu imovinu. [Refer.: Ugovorna imovina]

totalLabel

Ukupni obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Obračunati prihodi bez ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode, osim ugovorne imovine. [Refer.: Ugovorna imovina]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine i određuje se: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Refer.: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Financijska imovina]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a), Objavljivanje: MSFI 7 10. (a)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijskih obveza koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveza. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (c)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine koje se određuje: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Tržišni rizik [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (d)

documentation

Ukupno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Refer.: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 41 54. (f)

documentation

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Akumulirana amortizacija [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), Uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), Uobičajena praksa: MRS 41 54. (f)

documentation

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju. [Refer.: Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, imovina

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao imovina. [Refer.: Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, obveze

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao obveza. [Refer.: Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, imovina

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska imovina mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Refer.: Financijska imovina po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, obveze

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska obveza mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Refer.: Financijske obveze po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), Uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), Uobičajena praksa: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Primjer: MSFI 7 35.N, Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29. (b)

documentation

Ovaj član označava kumulativno umanjenje vrijednosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos akumuliranih stavki prihoda i rashoda (uključujući reklasifikacijska usklađenja) koje se ne priznaju u dobiti ili gubitku kako to nalažu ili dopuštaju drugi MSFI-ji. [Refer.: MSFI-ji [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

totalLabel

Ukupno akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [member]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

documentation

Ovaj član označava akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja i administrativni troškovi povezani s ugovorima o osiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 85.

documentation

Iznos troškova stjecanja i administrativnih troškova povezanih s ugovorima o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja

Objavljivanje: MSFI 3. B64. (p) i.

documentation

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja u okviru poslovnog spajanja izvršenog u fazama. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

Objavljivanje: MSFI 3. B64. (f)

documentation

Fer vrijednost, na datum stjecanja, naknade za stjecanje prenesene u poslovnom spajanju. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

totalLabel

Ukupna prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Fer vrijednost, na datum stjecanja, ukupne prenesene naknade za stjecanje [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

documentation

Iznos troškova stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

documentation

Iznos troškova stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, biološka imovina

Objavljivanje: MRS 41 50. (e)

documentation

Povećanje biološke imovine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina i goodwill

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e) i.

documentation

Povećanje nematerijalne imovine i goodwilla koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina i goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

documentation

Povećanje nematerijalne imovine, osim goodwilla, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (b), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) ii.

documentation

Povećanje ulaganja u nekretnine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i reosiguranju]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ostala rezerviranja

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

documentation

Povećanje ostalih rezerviranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Ostala rezerviranja]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) iii.

documentation

Povećanje nekretnina, postrojenja i opreme koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje imovine iz reosiguranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Stvarne štete koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 130.

documentation

Iznos stvarnih šteta koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Diskontna stopa koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava diskontne stope koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Očekivana stopa inflacije koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope inflacije koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Očekivana stopa povećanja mirovina koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope povećanja mirovina koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Očekivana stopa povećanja plaća koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope povećanja plaća koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava stope kretanja troškova zdravstvene zaštite koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuarske pretpostavke stopa smrtnosti

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Stopa smrtnosti koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka stopa smrtnosti [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava stope smrtnosti koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

documentation

Dob za umirovljenje koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje [member]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava dob za umirovljenje koja se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuarske pretpostavke [axis]

Objavljivanje: MRS 19 145.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuarske pretpostavke [member]

Objavljivanje: MRS 19 145.

documentation

Ovaj član označava sve aktuarske pretpostavke. Aktuarske pretpostavke nepristrane su i međusobno usklađene najbolje moguće procjene demografskih i financijskih varijabli subjekta na temelju kojih se utvrđuje konačni trošak primanja nakon prestanka radnog odnosa. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Aktuarske pretpostavke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) ii.

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki, prije poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) iii.

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki, bez poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena usklađenja na temelju iskustva, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena usklađenja na temelju iskustva koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva

Uobičajena praksa: MRS 19 141. (c)

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva, bez poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Aktuarska sadašnja vrijednost obveznih mirovina

Objavljivanje: MRS 26 35. (d)

documentation

Sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja u okviru mirovinskog plana u korist sadašnjih i bivših zaposlenika, koja se mogu pripisati već obavljenom radu.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Dodatni ispravak vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 16.

documentation

Iznos dodatnog ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine koji se priznaje u dobiti ili gubitku. [Refer.: Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosigurateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Dodatne objave podataka o iznosima koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Dodatne objave koje se odnose na vremenska razgraničenja [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku

Objavljivanje: MSFI 7 35.

documentation

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku kada objavljeni kvantitativni podaci nisu reprezentativni.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju [text block]

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 94.

documentation

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju potrebne da se ostvari cilj zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 17. [Refer.: Ugovori o osiguranju [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnog spajanja

Objavljivanje: MSFI 3 63.

documentation

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnih spajanja potrebne da se ostvare ciljevi MSFI-ja 3. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Dodatne informacije o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima [text block]

Objavljivanje: MSFI 12 B25.

documentation

Objava dodatnih informacija o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica [text block]

Objavljivanje: MSFI 2 52.

documentation

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica potrebne za ispunjenje zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 2. [Refer.: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Dodatne informacije [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

documentation

Iznos dodatnih nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnim spajanjima. [Refer.: Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]; Nepredviđene obveze [member]]

totalLabel

Ukupne dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Dodatni uplaćeni kapital

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Primici ili potraživanja iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primici na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Dodatni uplaćeni kapital [member]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

documentation

Ovaj član označava primitke iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primitke na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

Objavljivanje: MRS 37 84. (b)

documentation

Iznos izvršenih dodatnih ostalih rezerviranja. [Refer.: Ostala rezerviranja]

totalLabel

Ukupna dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Dodatno priznavanje, goodwill

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d) ii.

documentation

Iznos dodatnog goodwilla koji se priznaje, osim goodwilla uključenog u grupu za otuđenje koja pri stjecanju ispunjava uvjete za klasificiranje kao namijenjena za prodaju u skladu s MSFI-jem 5. [Refer.: Goodwill; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja na temelju stjecanja, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat stjecanja. [Refer.: Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja na temelju kupnje, biološka imovina

Objavljivanje: MRS 41 50. (b)

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat kupnje. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Refer.: Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Povećanja, ulaganja u nekretnine [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG37. (b)

documentation

Povećanje obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju, koje je rezultat povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja. [Refer.: Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju; Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

totalLabel

Ukupna povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

documentation

Iznos povećanja nematerijalne imovine osim goodwilla, koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koje nisu stečene u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

totalLabel

Ukupna povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) i.

documentation

Iznos povećanja nekretnina, postrojenja i opreme koji nisu stečeni u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Iznos povećanja imovine iz reosiguranja koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju

Objavljivanje: MSFI 8 24. (b), Objavljivanje: MSFI 8 28. (e)

documentation

Iznos povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Odgođena porezne imovina; Financijski instrumenti, klasa [member] Dugotrajna imovina; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Povećanja imovine s pravom upotrebe

Objavljivanje: MSFI 16 53. (h)

documentation

Iznos povećanja imovine s pravom upotrebe. [Refer.: Imovina s pravom upotrebe]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adresa sjedišta subjekta

Objavljivanje: MRS 1 138. (a)

documentation

Adresa na kojoj je registrirano sjedište subjekta.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

documentation

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg ili bilo kojeg posrednog matičnog društva subjekta koji su u skladu s MSFI-jima. [Refer.: Konsolidirani [member]; MSFI-ji [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Ponderirani prosječni broj redovnih dionica korišten pri izračunu razrijeđene zarade po dionici

Objavljivanje: MRS 33 70. (b)

documentation

Ponderirani prosječni broj izdanih redovnih dionica, plus ponderirani prosječni broj redovnih dionica koje bi bile izdane pri konverziji svih razrjedivih potencijalnih redovnih dionica u redovne dionice. [Refer.: Redovne dionice [member]; Ponderirani prosjek [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 23. (e)

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja

Primjer: MRS 12 80. (b)

documentation

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za tekući porez prethodnih razdoblja.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu; Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ukupna usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda bez ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda osim ugovorne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obračunati prihodi bez ugovorne imovine; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovorne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ugovorna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Izvedena financijska imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijska imovina; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Zalihe; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Krediti i predujmovi bankama; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova kupcima

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova kupcima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Krediti i predujmovi kupcima; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostala imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostala kratkotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) unaprijed plaćenih troškova

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) unaprijed plaćenih troškova radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Tekući unaprijed plaćeni troškovi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obratni repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljene vrijednosne papire; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za odgođene porezne rashode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za odgođene porezne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni porezni rashodi (prihodi); Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Usklađenja za odgođeni porez prethodnih razdoblja

Uobičajena praksa: MRS 12 80.

documentation

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za odgođeni porez prethodnih razdoblja.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Troškovi amortizacije; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za prihode od dividendi

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za prihode od dividendi radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Prihodi od dividendi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Usklađenja za financijske troškove

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (c)

documentation

Usklađenja za financijske troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski troškovi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za financijske prihode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za financijske prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski prihodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Usklađenja za financijske prihode (troškove)

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za neto financijske prihode ili troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski prihodi (troškovi); Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Pridružena društva [member]; Zajednički pothvati [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se iskazuju u zasebnim financijskim izvještajima; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem, nekretnine, postrojenja i oprema

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem nekretnina, postrojenja i opreme radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema; Otuđenja, nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenica

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenica radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene usklađenjem fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ulaganja u nekretnine; Dobit (gubici) od usklađenja fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, goodwill

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti goodwilla, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Goodwill; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja zbog gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti), koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, imovina za istraživanje i procjenu

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) imovine za istraživanje i procjenu, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Imovina za istraživanje i procjenu [member]; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, zalihe

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) zaliha, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Zalihe; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, krediti i predujmovi

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) kredita i predujmova, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, nekretnine, postrojenja i oprema

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) nekretnina, postrojenja i opreme, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za rashod za porez na dobit

Objavljivanje: MRS 7 35.

documentation

Usklađenja za rashod za porez na dobit radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ugovornih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovornih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ugovorne obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze; Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ukupna usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda bez ugovornih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) odgođenih prihoda bez ugovornih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni prihodi bez ugovornih obveza; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Depoziti banaka; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Depoziti klijenata; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Izvedene financijske obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijske obveze; Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje odgovaraju definiciji financijskih obveza koje se drže radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obveze iz ugovora o ulaganju; Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostale kratkoročne obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostale obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljivanje vrijednosnih papira; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obveze prema dobavljačima i ostale obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanja ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Ostala rezerviranja [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za kamatne rashode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za kamatne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Kamatni rashodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za kamatne prihode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove kamatnih prihoda radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Kamatni prihodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 14.

documentation

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dugotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Usklađenja za rezerviranja

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za rezerviranja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Rezerviranja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Usklađenja dobiti (gubitka)

Objavljivanje: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja dobiti (gubitka) na neto novčani tok od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ostala usklađenja dobiti (gubitka)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Usklađenja dobiti (gubitka) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Usklađenja za plaćanja na temelju dionica

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za plaćanja na temelju dionica radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Pridružena društva [member]; Dobit (gubitak)]

negatedLabel

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ulaganja obračunata metodom udjela; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika

Primjer: MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Usklađenja dobiti (gubitka) za kamate i dividende na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i participacijskih glavničkih instrumenata

Uobičajena praksa: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje brojnika koji se koristi pri izračunu osnovne zarade (gubitka) koja proizlazi iz kamata i dividendi na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i participacijskih glavničkih instrumenata, radi usklađenja za dobit (gubitak) koja se može pripisati matičnom društvu.

negatedLabel

Usklađenja dobiti (gubitka) za kamate i dividende na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i participacijskih glavničkih instrumenata

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

Objavljivanje: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje brojnika koji se koristi pri izračunu osnovne zarade po dionici za dobit (gubitak) koja se može pripisati matičnom društvu. Predstavlja ukupne iznose usklađenja za sve skupine instrumenata koji utječu na osnovnu zaradu po dionici.

negatedTotalLabel

Ukupna usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka), osim promjena obrtnog kapitala

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađivanja, osim promjena obrtnog kapitala, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Usklađenje radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Usklađenje brojnika za izračun zarade po dionici za dobit (gubitak) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

Objavljivanje: MSFI 1 31. (c)

documentation

Iznos ukupnih usklađenja knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, u prvim financijskim izvještajima subjekta u skladu s MSFI-jima. [Refer.: Pridružena društva [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Zajednički pothvati [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se iskazuju u zasebnim financijskim izvještajima; MSFI-ji [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, ulazni podatak za mjerenje [member]

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

documentation

Ovaj član označava svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

Primjer: MRS 33 -, Primjer: 12. Izračun i prezentiranje osnovne i razrijeđene zarade po dionici (sveobuhvatno, primjer: , Primjer: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice radi izračuna dobiti (gubitka) koja se može pripisati redovnim dioničarima matičnog društva. [Refer.: Povlaštene dionice [member]; Dobit (gubitak)]

negatedLabel

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administrativni troškovi koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana, planovima definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19 135. (b)

documentation

Iznos administrativnih troškova u tekućem razdoblju koji se odnose na planove definiranih primanja koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana. [Refer.: Administrativni troškovi; Troškovi primanja nakon prestanka radnog odnosa u dobiti ili gubitku, planovi definiranih primanja] [Za razliku od: Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica administrativnih troškova koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana; Prinosi na imovinu plana, osim kamatnih prihoda ili rashoda, bez poreza, planovi definiranih primanja; Prinosi na imovinu plana, osim kamatnih prihoda ili rashoda, bez poreza, planovi definiranih primanja]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Administrativni troškovi

Primjer: MRS 1 103., Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 26 35. (b) vi.

documentation

Iznos troškova koje subjekt klasificira kao administrativne.

negatedLabel

Administrativni troškovi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Primljeni predujmovi koji predstavljaju ugovorne obveze za obveze na činidbu ispunjene u određenom trenutku

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos primljenih predujmova koji predstavljaju ugovorne obveze za obveze na činidbu ispunjene u određenom trenutku. [Refer.: Ugovorne obveze; Obveze na činidbu ispunjene u određenom trenutku [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Troškovi oglašavanja

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos troškova oglašavanja.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Ukupno usklađenje s knjigovodstvenim vrijednostima iskazanima u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (b)

documentation

Ovaj član označava ukupno usklađenje s knjigovodstvenim vrijednostima iskazanima u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Agregirano za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [member]

Objavljivanje: MSFI 5 - Prezentiranje i objavljivanje

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja. [Refer.: Prestanak poslovanja [member]; Neprekinuto poslovanje [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku

Objavljivanje: MSFI 7 28. (b)

documentation

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije za financijske instrumente koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku. [Refer.: Financijski instrumenti, klasa [member]]

periodStartLabel

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku na početku razdoblja

periodEndLabel

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku na kraju razdoblja

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajna pridružena društva [member]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) ii., Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023. MSFI 4 39.J (b), Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (b)

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna pridružena društva. [Refer.: Pridružena društva [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja [member]

Objavljivanje: MSFI 3 B65.

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate [member]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) i., Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023. MSFI 4 39.J (b), Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (b)

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate. [Refer.: Zajednički pothvati [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Agregirana izmjerena vrijednost [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

documentation

Ovaj član označava sve vrste mjerenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Mjerenje” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Agregirani vremenski okviri [member]

Objavljivanje: MRS 1 61., Primjer: MRS 19 147. (c), Objavljivanje: MSFI 15 120. (b) i., Objavljivanje: MSFI 16 94., Objavljivanje: MSFI 16 97., Objavljivanje Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109., Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109.A, Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 120., Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 132. (b), Objavljivanje: MSFI 7 23.B (a), primjer: MSFI 7 B11., primjer: MSFI 7 B35.

documentation

Ovaj član označava agregirane vremenske okvire. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Dospijeće” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Agregirano za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan [member]

Objavljivanje: MRS 36 135.

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan. [Refer.: Jedinice koje stvaraju novac [member]; Goodwill; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Ukupni iznos fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (a)

documentation

Ovaj član označava ukupni iznos fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Fer vrijednost kao pretpostavljeni trošak” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Poljoprivredni proizvodi po skupinama [axis]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Poljoprivredni proizvodi, skupina [member]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

documentation

Ovaj član označava sve poljoprivredne proizvode kada se raščlanjuju po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Poljoprivredni proizvodi po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Zrakoplovi

Primjer: MRS 16 37. (e)

documentation

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Zrakoplovi [member]

Primjer: MRS 16 37. (e)

documentation

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Prava na slijetanje u zračnoj luci [member]

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

documentation

Ovaj član označava prava na slijetanje u zračnoj luci.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Sve razine hijerarhije fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 19 142., Objavljivanje: MSFI 13 93. (b)

documentation

Ovaj član označava sve razine hijerarhije fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Razine hijerarhije fer vrijednosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Svi ostali segmenti [member]

Objavljivanje: MSFI 15 115., Objavljivanje: MSFI 8 16.

documentation

Ovaj član označava poslovne aktivnosti i poslovne segmente o kojima se ne izvještava.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 16.

documentation

Iznos računa ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima. [Refer.: Financijska imovina]

periodStartLabel

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine na početku razdoblja

periodEndLabel

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine na kraju razdoblja

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Rezervacija za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke [member]

Uobičajena praksa: MRS 12 81. (g)

documentation

Ovaj član označava račun ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Sve vrste potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima [member]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Ovaj član označava sve vrste potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Sve godine odštetnog zahtjeva [member]

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 130.

documentation

Ovaj član označava sve godine na koje se odštetni zahtjevi odnose. Označava i standardnu vrijednost za os „Godine odštetnog zahtjeva” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizacija, imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Objavljivanje: MSFI 15 128. (b)

documentation

Iznos amortizacije za imovinu koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. [Refer.: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG39. (c)

documentation

Iznos amortizacije odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju; Troškovi amortizacije; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

negatedLabel

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Troškovi amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa nematerijalne imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) vi.

documentation

Iznos amortizacije nematerijalne imovine osim goodwilla. [Refer.: Troškovi amortizacije; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

negatedLabel

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Metoda amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38 118. (b)

documentation

Metoda amortizacije koja se primjenjuje za nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Amortizacija gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b) ii.

documentation

Iznos amortizacije odgođenih gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja. [Refer.: Troškovi amortizacije; Dobit (gubici) koja se priznaje u dobiti ili gubitku, ostvarena kupnjom reosiguranja]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Stopa amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38 118. (a)

documentation

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b)

documentation

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Refer.: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Izvedenice [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Financijska imovina]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (b)

documentation

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Refer.: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Izvedeni instrumenti [member]]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti

Objavljivanje: MSFI 14 36.

documentation

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti. [Refer.: Aktivna vremenska razgraničenja]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi

Objavljivanje: MSFI 14 36.

documentation

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi. [Refer.: Pasivna vremenska razgraničenja]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) i., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) i.

documentation

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice (skupine jedinica) koja stvara novac veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Jedinice koje stvaraju novac [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) iii., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) iii.

documentation

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt

Objavljivanje: MRS 24 18.A

documentation

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt. [Refer.: Ključno rukovodeće osoblje subjekta ili matičnog društva [member]; Zasebni upravljački subjekti [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Iznos reklasifikacija ili promjena načina prezentiranja

Objavljivanje: MRS 1 41. (b)

documentation

Iznos koji se reklasificira kada subjekt promijeni način klasifikacije ili prezentiranja u svojim financijskim izvještajima.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijske obveze

Objavljivanje: MSFI 7 10. (d)

documentation

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijskih obveza određenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja (overlay approach)

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (a)

documentation

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, iskazan kao zasebna stavka u dobiti ili gubitku.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, novoodređena financijska imovina

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (f) i.

documentation

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit povezanu s novoodređenom financijskom imovinom, primjenom pristupa preklapanja.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, prije oporezivanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, prije oporezivanja. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, bez poreza

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, bez poreza. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Primjer: MSFI 5 -, Primjer: 12, Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Refer.: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostale rezerve; Ostala sveobuhvatna dobit; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju [member]

Primjer: MSFI 5 -, Primjer: 12, Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava komponentu kapitala koja proizlazi iz iznosa koji se priznaju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuju u vlasničkom kapitalu, a odnose se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Refer.: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Iznos koji se priznaje u dobiti ili gubitku za izvještajno razdoblje koji se odnosi na promjene plaćanja najma koje proizlaze iz olakšica za najmove i izravna su posljedica pandemije bolesti COVID-19, na koje su najmoprimci primijenili praktično rješenje iz točke 46.A MSFI-ja 16

Objavljivanje: MSFI 16 60.A. (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u dobiti ili gubitku za izvještajno razdoblje koji se odnosi na promjene plaćanja najma koje proizlaze iz olakšica za najmove i izravna su posljedica pandemije bolesti COVID-19, na koje su najmoprimci primijenili praktično rješenje iz točke 46.A MSFI-ja 16.

commentaryGuidance

Pozitivnu XBRL vrijednost trebalo bi koristiti da se naznači kada iznos predstavlja promjenu koja umanjuje plaćanja najma.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 24.E (a), Objavljivanje: MSFI 9 6.5.11. (d) i.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva zaštite novčanih tokova od rizika]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vrijednosti raspona valutne osnovice]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.15. (b) i.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vremenske vrijednosti opcija]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (d) i.

documentation

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9 za financijsku imovinu na koju se primjenjuje pristup preklapanja.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Iznosi koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [axis]

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 – Objavljivanje

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Troškovi, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG39. (b)

documentation

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat iznosa tih troškova. [Refer.: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 132. (c)

documentation

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Obveze, transakcije s povezanim osobama

Objavljivanje: MRS 24 18. (b), Objavljivanje: MRS 24 20.

documentation

Obveze koje su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Ostale obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom imovinom

Objavljivanje: MSFI 7 42.E (d)

documentation

Obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom financijskom imovinom, osim nediskontiranih odljeva novca koji jesu ili bi mogli biti potrebni za povratnu kupnju financijske imovine koja se prestala priznavati (npr. izvršna cijena u opcijskom ugovoru). [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Potraživanja, transakcije s povezanim osobama

Objavljivanje: MRS 24 18. (b), Objavljivanje: MRS 24 20.

documentation

Potraživanja koja su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Iznosi koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Objavljivanje: MSFI 3.B64. (l) iii.

documentation

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5.

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5.

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 23. (e)

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom

Objavljivanje: MSFI 7 13.C (d)

documentation

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom. [Refer.: Financijska imovina]

negatedTotalLabel

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama

Objavljivanje: MSFI 7 13.C (d)

documentation

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama. [Refer.: Financijske obveze]

negatedTotalLabel

Ukupni iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Iznosi koji podliježu izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit, primjenom pristupa preklapanja, da određivanje financijske imovine nije poništeno

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (f) ii.

documentation

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit da određivanje financijske imovine nije poništeno primjenom pristupa preklapanja.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Iznos koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (d) ii.

documentation

Iznos financijske imovine na koju se primjenjuje pristup preklapanja koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost [text block]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (a)

documentation

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza kreditnih izloženost s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 36. (c), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG23. (a)

documentation

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti primjenom vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Refer.: Kreditna izloženost; Vanjske ocjene kreditne sposobnosti [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza kreditnih izloženost primjenom unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 36. (c), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG23. (a)

documentation

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti primjenom unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Refer.: Kreditna izloženost; Unutarnje ocjene kreditne sposobnosti [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti [text block]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b)

documentation

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti, uključujući čimbenike koje je subjekt razmatrao kada je utvrđivao umanjenje njezine vrijednosti. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analiza prihoda i rashoda [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Najava plana prestanka poslovanja [member]

Primjer: MRS 10 22. (b)

documentation

Ovaj član označava najavu plana prestanka poslovanja.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja [member]

Primjer: MRS 10 22. (e)

documentation

Ovaj član označava najavu ili početak provedbe značajnog restrukturiranja.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MRS-a 41 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MRS 41 65.

documentation

Ovaj član označava izmjene MRS-a 41 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene je oporezivanje pri mjerenju fer vrijednosti.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MSFI-ja 1 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MSFI 1 39.AG

documentation

Ovaj član označava izmjene MSFI-ja 1 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene je društvo kćer koje prvi put primjenjuje MSFI-je.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MSFI-ja 9 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MSFI 9 7.1.9.

documentation

Ovaj član označava izmjene MSFI-ja 9 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene su naknade u testu „10 %” za prestanak priznavanja financijskih obveza.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Godišnja poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MRS 41 65., Objavljivanje Datum isteka 1.1.2024., MSFI 1 39.AG., Objavljivanje Datum isteka 1.1.2024., MSFI 9 7.1.9.

documentation

Ovaj član označava Godišnja poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020., objavljena u svibnju 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Primjenjiva porezna stopa

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Primjenjiva stopa poreza na dobit.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Površina zemljišta koje se koristi za poljoprivredu

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) i.

documentation

Površina zemljišta koje subjekt koristi za poljoprivredu.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Dužnički instrumenti koje subjekt drži, a koji su osigurani imovinom

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a koji su osigurani odnosnom imovinom. [Refer.: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Financiranja osigurana imovinom [member]

Primjer: MSFI 12 B23. (b)

documentation

Ovaj član označava financiranja osigurana imovinom.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Primjer: MRS 19 142. (g)

documentation

Iznos vrijednosnih papira osiguranih odnosnom imovinom koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, postotak koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Uobičajena praksa: MRS 19 142. (g)

documentation

Iznos vrijednosnih papira osiguranih odnosnom imovinom koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]] [Za razliku od: Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (j), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

documentation

Iznos priznate imovine za očekivani povrat nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju. [Refer.: Nepredviđene obveze [member]; Očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, ostala rezerviranja

Objavljivanje: MRS 37 85. (c)

documentation

Iznos priznate imovine za očekivani povrat ostalih rezerviranja. [Refer.: Očekivani povrat, ostala rezerviranja; Ostala rezerviranja]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Imovina

Objavljivanje: MRS 1 55., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a), Objavljivanje: MSFI 13 93. (b), Objavljivanje: MSFI 13 93. (e), Objavljivanje: MSFI 8 23., Objavljivanje: MSFI 8 28. (c)

documentation

Iznos sadašnjih ekonomskih resursa koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja. Ekonomski resurs je pravo koje ima potencijal stvoriti ekonomske koristi.

totalLabel

Ukupna imovina

periodStartLabel

Imovina na početku razdoblja

periodEndLabel

Imovina na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Imovina [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Imovina i obveze [axis]

Objavljivanje: MRS 1 125.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [axis]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze koje su klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Refer.: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Imovina i obveze [member]

Objavljivanje: MRS 1 125.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Imovina; Obveze]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Imovina i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Imovina i pasivna vremenska razgraničenja

Objavljivanje: MSFI 14 21.

documentation

Iznos imovine i pasivnih vremenskih razgraničenja. [Refer.: Imovina; Pasivna vremenska razgraničenja]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Imovina koja proizlazi iz istraživanja i procjene mineralnih resursa

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Iznos imovine koji proizlazi iz potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Imovina koja proizlazi iz ugovora o osiguranju

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b)

documentation

Iznos priznate imovine koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 105.A, Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109.A

documentation

Iznos novčanih tokova od stjecanja osiguranja koji su imovina, koji se priznaje za isplaćene novčane tokove od stjecanja osiguranja (ili za novčane tokove od stjecanja osiguranja za koje je obveza priznata primjenom nekog drugog MSFI-ja) prije priznavanja povezane skupine ugovora o osiguranju. Novčani tokovi od stjecanja osiguranja su novčani tokovi koji proizlaze iz troškova prodaje, preuzimanja i iniciranja skupine ugovora o osiguranju (koji su izdani ili se očekuje da će biti izdani) koji se mogu izravno pripisati portfelju ugovora o osiguranju kojem ta skupina pripada. Takvi novčani tokovi uključuju novčane tokove koji se ne mogu izravno pripisati pojedinim ugovorima ili skupinama ugovora o osiguranju iz tog portfelja. [Refer.: Imovina; Ugovori o osiguranju [member]]

periodStartLabel

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja na početku razdoblja

periodEndLabel

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Kolaterali koji se drže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Objavljivanje: MSFI 7 15. (a)

documentation

Fer vrijednost kolaterala koje subjekt drži, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Imovina koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika [member]

Primjer: MRS 7 - C Usklađenje obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti, primjer: MRS 7 44.C

documentation

Ovaj član označava imovinu koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika. [Refer.: Imovina; Obveze koje proizlaze iz financijskih aktivnosti]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos imovine umanjene za iznos kratkoročnih obveza.

netLabel

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Imovina umanjena za kratkoročne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Imovina (obveze) plana primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (a)

documentation

Iznos imovine mirovinskog plana umanjen za obveze, osim aktuarske sadašnje vrijednosti obvezujućih mirovinskih primanja.

periodStartLabel

Neto imovina dostupna za primanja na početku razdoblja

periodEndLabel

Neto imovina dostupna za primanja na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Imovina stečena prisvajanjem kolaterala ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja

Objavljivanje: MSFI 7 38. (a)

documentation

Iznos imovine koju je subjekt dobio prisvajanjem kolaterala koje ima kao jamstvo ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja (na primjer, jamstva). [Refer.: Jamstva [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Imovina plana primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (a) i.

documentation

Iznos imovine koju subjekt drži u okviru mirovinskih planova. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Imovina osim novca i novčanih ekvivalenata u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Objavljivanje: MRS 7 40. (d)

documentation

Iznos imovine, osim novca i novčanih ekvivalenata, u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Refer.: Društva kćeri [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a)

documentation

Iznos imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Troškovi stjecanja ugovora s klijentom dodatni su troškovi stjecanja tog ugovora koje subjekt ne bi imao da nije stekao taj ugovor. Troškovi ispunjenja ugovora s klijentom troškovi su izravno povezani s ugovorom ili s očekivanim ugovorom koji subjekt može posebno navesti.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Imovina priznata u financijskim izvještajima subjekta u vezi sa strukturiranim subjektima

Objavljivanje: MSFI 12 29. (a)

documentation

Iznos imovine priznate u financijskim izvještajima subjekta u vezi s njegovim udjelima u strukturiranim subjektima. [Refer.: Imovina; Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Kolaterali koji se prodaju ili ponovno zalažu ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Objavljivanje: MSFI 7 15. (b)

documentation

Fer vrijednost kolaterala koji se prodaje ili ponovno zalaže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

documentation

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (f)

documentation

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Imovina na koju se primjenjuju značajna ograničenja

Objavljivanje: MSFI 12 13. (c)

documentation

Iznos imovine grupe u konsolidiranim financijskim izvještajima, na koju se primjenjuju značajna ograničenja (na primjer zakonska, ugovorna i regulatorna ograničenja) sposobnosti subjekta da pristupi imovini i koristi je.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Imovina prenesena na strukturirane subjekte, u trenutku prijenosa

Objavljivanje: MSFI 12 27. (c)

documentation

Iznos, u trenutku prijenosa, sve imovine prenesene na strukturirane subjekte. [Refer.: Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Imovina po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 55., primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG20. (b)

documentation

Iznos imovine po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Imovina u okviru ustupljenog reosiguranja

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 55., primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG20. (c)

documentation

Iznos imovine u okviru ugovora o osiguranju u kojima je subjekt ugovaratelj osiguranja.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Imovina koja nosi znatan rizik značajnog usklađivanja tijekom sljedeće financijske godine

Objavljivanje: MRS 1 125. (b)

documentation

Iznos imovine koja podliježe pretpostavkama koje nose značajan rizik da će uzrokovati značajna usklađivanja iznosa te imovine tijekom sljedeće financijske godine.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

documentation

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (f)

documentation

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Pridružena društva [member]

Objavljivanje: MRS 24 19. (d), Objavljivanje: MRS 27 16. (b), Objavljivanje: MRS 27 17. (b), Objavljivanje: MSFI 12. B4. (d), Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 39.J (a), Objavljivanje Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (a)

documentation

Ovaj član označava subjekte u kojima ulagač ima značajan utjecaj.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Po trošku [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MRS 41 55.

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku. Trošak je iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata ili fer vrijednost druge naknade dane za stjecanje imovine u trenutku njezina stjecanja ili izgradnje, ili po potrebi iznos koji se može pripisati toj imovini kod početnog priznavanja u skladu s određenim zahtjevima drugih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Po trošku ili u skladu s MSFI-jem 16 u okviru modela fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 40 78.

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku ili MSFI-ju 16 ako subjekt u pravilu za mjerenje klase imovine upotrebljava model fer vrijednosti. [Refer.: Po trošku [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Po fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na fer vrijednosti. Fer vrijednost jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na dan mjerenja.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Pripisivanje troškova prema prirodi njihove funkcije [axis]

Uobičajena praksa: MRS 1 104., Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

commentaryGuidance

Naziv elementa i standardna oznaka svakog proširenog člana ove osi trebali bi biti usklađeni s nazivom elementa i oznakom ekvivalentne stavke taksonomije MSFI-jeva ako takva stavka postoji. Jedina je razlika u tome što naziv i oznake proširenih članova sadrže riječ „član”, dok je naziv i oznake stavki ne sadrže.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Revizorska naknada

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta.

totalLabel

Ukupna revizorska naknada

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Revizorska naknada [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za usluge revizije

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za usluge revizije.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za ostale usluge

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta, koje subjekt ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za porezne usluge

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za porezne usluge.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Odobrene kapitalne obveze za koje nije sklopljen ugovor

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos kapitalnih obveza koje je subjekt odobrio, ali za koje subjekt nije sklopio ugovor. [Refer.: Kapitalne obveze]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Financijska imovina raspoloživa za prodaju [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Prosječna efektivna porezna stopa

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Porezni rashodi (prihodi) podijeljeni s računovodstvenom dobiti. [Refer.: Računovodstvena dobit]

totalLabel

Ukupna prosječna efektivna porezna stopa

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Prosječni tečaj stranih valuta

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Prosječni tečaj stranih valuta koji subjekt primjenjuje. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Prosječni broj zaposlenika

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Prosječni broj osoblja koje subjekt zapošljava tijekom nekog razdoblja.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

documentation

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika. [Refer.: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

documentation

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika. [Refer.: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda tekućih računa klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos salda tekućih računa klijenata koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda depozita klijenata po viđenju

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos salda depozita klijenata po viđenju koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda drugih depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos salda depozitarnih računa klijenata koje subjekt drži, no ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda oročenih depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos salda oročenih depozita klijenata koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Salda u bankama

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos salda novca koji se drži u bankama.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Imovina od bankovnih akcepata

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao imovina.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Obveze od bankovnih akcepata

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao obveze.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankovni i slični troškovi

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos bankovnih i sličnih troškova koje subjekt priznaje kao rashod.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Saldo računa u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos salda računa koji se vode u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu. [Refer.: Obvezni depoziti rezerve u središnjim bankama]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Posudbe od banaka, nediskontirani novčani tokovi

Primjer: MSFI 7 B11.D, primjer: MSFI 7 IG31.A

documentation

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova u vezi s posudbama od banaka. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Dužnički instrumenti banaka koje subjekt drži

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdala ih je banka. [Refer.: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Drugi bankovni aranžmani, klasificirani kao novčani ekvivalenti

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Klasifikacija novčanih ekvivalenata koji predstavljaju bankovne aranžmane koje subjekt ne objavljuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci. [Refer.: Novčani ekvivalenti]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Prekoračenja po bankovnom računu

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos podignut s računa koji premašuje postojeći gotovinski saldo. To banka smatra odobravanjem kratkoročnog kredita. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

negatedLabel

Prekoračenja po bankovnom računu

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz neprekinutog poslovanja, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz neprekinutog poslovanja za glavnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s predodređenom formulom. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica; Neprekinuto poslovanje [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz prestanka poslovanja, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz prestanka poslovanja za glavnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s predodređenom formulom. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica; Prestanak poslovanja [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici za glavnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s predodređenom formulom.

totalLabel

Ukupna osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, participacijski glavnički instrumenti osim redovnih dionica

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici

Objavljivanje: MRS 33 66., Objavljivanje MRS 33 67.

documentation

Iznos dobiti (gubitka) koji se može pripisati redovnim dioničarima matičnog društva (brojnik) podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem izdanih redovnih dionica tijekom razdoblja (nazivnik).

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

totalLabel

Ukupna osnovna zarada (gubitak) po dionici

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Objavljivanje: MRS 33 66., Objavljivanje MRS 33 67.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neprekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza; Neprekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MRS 33 68.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Prestanak poslovanja [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza; Prestanak poslovanja [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Osnovna zarada po dionici [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama

Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

documentation

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama. [Refer.: Prihodi]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Plodonosna biološka imovina [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava plodonosnu biološku imovinu. Plodonosna biološka imovina jest imovina koja nije potrošna. [Refer.: Biološka imovina; Potrošna biološka imovina [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Plodonosne biljke

Primjer: MRS 16 37. i.

documentation

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Plodonosne biljke [member]

Primjer: MRS 16 37. i.

documentation

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Plaćena ili plativa primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (b) v.

documentation

Iznos plaćenih primanja ili primanja plativih u okviru mirovinskih planova.

negatedLabel

Plaćena ili plativa primanja

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Za stečena potraživanja, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni

Objavljivanje: MSFI 3.B64. (h) iii.

documentation

Za potraživanja stečena poslovnim spajanjima, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni. [Refer.: Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biološka imovina

Objavljivanje: MRS 1 54 (f), primjer: MRS 41 43., Objavljivanje MRS 41 50.

documentation

Ukupnost živih životinja ili biljaka koje se priznaju kao imovina.

periodStartLabel

Biološka imovina na početku razdoblja

periodEndLabel

Biološka imovina na kraju razdoblja

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biološka imovina, starost [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema starosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po starosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biološka imovina [axis]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biološka imovina po starosti [axis]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biološka imovina po skupinama [axis]

Objavljivanje: MRS 41 41.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biološka imovina po vrstama [axis]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biološka imovina, skupina [member]

Objavljivanje: MRS 41 41.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biološka imovina [member]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Ovaj član označava žive životinje ili biljke. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biološka imovina založena kao jamstvo za obveze

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

documentation

Iznos biološke imovine založene kao jamstvo za obveze. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biološka imovina, vrsta [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje po vrstama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po vrstama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biološka imovina čije je vlasništvo ograničeno

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

documentation

Iznos biološke imovine čije je vlasništvo ograničeno. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Izdane obveznice

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos obveznica koje je subjekt izdao.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Izdane obveznice, nediskontirani novčani tokovi

Primjer: MSFI 7 B11.D, primjer: MSFI 7 IG31.A

documentation

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s izdanim obveznicama. [Refer.: Izdane obveznice]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Troškovi posudbe [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Kapitalizirani troškovi posudbe

Objavljivanje: MRS 23 26. (a)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a mogu se izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine i sastavni su dio troška te imovine.

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Nastali troškovi posudbe

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava.

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-jeve [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-jeva [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

totalLabel

Ukupni nastali troškovi posudbe

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Troškovi posudbe koji se priznaju kao rashod

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a priznaju se kao rashod.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Posudbe

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos nepodmirenih sredstava koji je subjekt obvezan vratiti.

totalLabel

Ukupne posudbe

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Posudbe [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Posudbe, usklađenje s osnovom kamatne stope

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Usklađenje s osnovom (referentnom stopom) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Posudbe po nazivu [axis]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Posudbe po nazivu [member]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Ovaj član označava sve posudbe kada se raščlanjuju po nazivu. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Posudbe po nazivu” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Posudbe, po vrsti [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Posudbe, kamatna stopa

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Kamatna stopa na posudbe. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Posudbe, osnova kamatne stope

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Osnova (referentna stopa) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Posudbe, dospijeće

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Dospijeće posudbi. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Posudbe, izvorna valuta

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Valuta posudbe. [Refer.: Posudbe]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Posudbe koje se priznaju na datum stjecanja

Uobičajena praksa: MSFI 3. B64. i.

documentation

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za posudbe preuzete poslovnim spajanjem. [Refer.: Posudbe; Poslovna spajanja [member]]

negatedLabel

Posudbe koje se priznaju na datum stjecanja

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Donja granica raspona [member]

Primjer: MSFI 13 B6., primjer: MSFI 13 IE63., Objavljivanje: MSFI 14 33. (b), Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 120., Objavljivanje: MSFI 2 45. (d), Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Ovaj član označava donju granicu nekog raspona.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Zaštićena imena

Primjer: MRS 38 119. (a)

documentation

Vrijednost nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Zaštićena imena [member]

Primjer: MRS 38 119. (a)

documentation

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Prava na prikazivanje [member]

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

documentation

Ovaj član označava prava na prikazivanje.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Rashod za naknade za brokerske usluge

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos rashoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge obračunate subjektu.

negatedLabel

Rashod za naknade za brokerske usluge

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Prihodi od naknada za brokerske usluge

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos prihoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge koje je subjekt obračunao.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Zgrade

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

documentation

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Zgrade [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

documentation

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Poslovna spajanja [axis]

Objavljivanje: MSFI 3. B64.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Poslovna spajanja [member]

Objavljivanje: MSFI 3. B64.

documentation

Ovaj član označava transakcije ili druge događaje kojima stjecatelj stječe kontrolu nad jednim poslovnim subjektom ili više njih. Transakcije koje se ponekad nazivaju „pravo spajanje” ili „spajanje jednakih” smatraju se i poslovnim spajanjem jer je to izraz koji se upotrebljava u MSFI-ju 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Poništenje trezorskih dionica

Uobičajena praksa: MRS 1 106. (d)

documentation

Iznos trezorskih dionica koje su poništene tijekom razdoblja. [Refer.: Trezorske dionice]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitalne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

documentation

Iznos budućih kapitalnih rashoda na koje se subjekt obvezao.

totalLabel

Ukupne kapitalne obveze

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitalne obveze [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Stopa kapitalizacije, ulazni podatak za mjerenje [member]

Primjer: MSFI 13 93 (d), primjer: MSFI 13 IE63.

documentation

Ovaj član označava stopu kapitalizacije koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Stopa kapitalizacije troškova posudbe prihvatljivih za kapitalizaciju

Objavljivanje: MRS 23 26. (b)

documentation

Ponderirani prosjek kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava primjenjivih na posudbe subjekta koje su nepodmirene tijekom razdoblja, osim onih posudbi koje su izričito nastale radi nabave kvalificirane imovine. [Refer.: Ponderirani prosjek [member]; Posudbe]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Kapitalizirani troškovi razvoja [member]

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

documentation

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja proizlazi iz troškova razvoja kapitaliziranih prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako subjekt može dokazati sve što je navedeno u nastavku: (a) tehničku izvedivost dovršenja nematerijalne imovine da bi ta imovina bila raspoloživa za upotrebu ili prodaju; (b) vlastitu namjeru da dovrši nematerijalnu imovinu te da je koristi ili proda; (c) vlastitu sposobnost za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; (d) način na koji će nematerijalna imovina stvarati vjerojatne buduće ekonomske koristi. Među ostalim, subjekt može dokazati postojanje tržišta za proizvode nematerijalne imovine ili za samu nematerijalnu imovinu ili, ako će se ona koristiti unutar subjekta, njezinu korisnost; (e) raspoloživost odgovarajućih tehničkih, financijskih i drugih resursa za dovršenje razvoja, te za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; i (f) vlastitu sposobnost za pouzdano mjerenje rashoda koji se mogu pripisati nematerijalnoj imovini tijekom njezina razvijanja.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitalna rezerva za otkup

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitalna rezerva za otkup [member]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

documentation

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalni zahtjevi [axis]

Objavljivanje: MRS 1 136.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalni zahtjevi [member]

Objavljivanje: MRS 1 136.

documentation

Ovaj član označava kapitalne zahtjeve kojima poslovni subjekt podliježe. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kapitalni zahtjevi” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalne rezerve

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalne rezerve [member]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

documentation

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost [axis]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3. B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H., Objavljivanje: MSFI 7 35.I, Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Knjigovodstvena vrijednost [member]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38 118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 3. B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H., Objavljivanje: MSFI 7 35.I, primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29. (a)

documentation

Ovaj član označava iznos po kojemu se određena imovina priznaje u izvještaju o financijskom položaju (nakon odbitka cjelokupne akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja vrijednosti). Predstavlja i standardnu vrijednosti za os „Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Novac

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju. [Refer.: Novac u blagajni]

totalLabel

Ukupni novac

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Novac [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Novčani predujmovi i krediti od povezanih osoba

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

documentation

Priljev novca od predujmova i kredita od povezanih osoba. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Primjer: MRS 7 16. (e)

documentation

Iznos novčanih predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

negatedTerseLabel

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim osobama

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Novčani predujmovi i krediti odobreni povezanim osobama

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Novčani odljev za kredite i predujmove odobrene povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Novac i salda računa u središnjim bankama

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos novca i salda računa koji se vode u središnjim bankama.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti

Objavljivanje: MRS 1 54. i., Objavljivanje MRS 7 45., Objavljivanje MSFI 12 B13. (a)

documentation

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju, uz kratkotrajna, visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca te koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti. [Refer.: Novac; Novčani ekvivalenti]

totalLabel

Ukupno novac i novčani ekvivalenti

periodStartLabel

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

periodEndLabel

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Novac i novčani ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Primjer: MRS 19 142. (a)

documentation

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata koji su klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Objavljivanje: MRS 7 48.

documentation

Iznos značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o novčanim tokovima kada se razlikuje od iznosa novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o financijskom položaju. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

totalLabel

Ukupno novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuje od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Objavljivanje: MRS 7 40. (c)

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Refer.: Društva kćeri [member]; Novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Novac i novčani ekvivalenti, postotak koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Uobičajena praksa: MRS 19 142. (a)

documentation

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]] [Za razliku od: Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti koji se priznaju na datum stjecanja

Uobičajena praksa: MSFI 3. B64. i.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata stečenih poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Poslovna spajanja [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Založeni gotovinski kolateral koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama

Primjer: MSFI 7 13.C (d) ii., primjer: MSFI 7 IG40.D

documentation

Iznos gotovinskog kolaterala koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama. [Refer.: Financijske obveze]

negatedLabel

Založeni gotovinski kolateral koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama

Primjer: MSFI 7 13.C (d) ii., primjer: MSFI 7 IG40.D

documentation

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe izvršivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Novčani ekvivalenti

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos kratkotrajnih, visokolikvidnih ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca, a koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti.

totalLabel

Ukupno novčani ekvivalenti

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Novčani ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Zaštite novčanog toka od rizika [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Zaštite novčanih tokova od rizika [member]

Objavljivanje: MRS 39 86. (b), Objavljivanje: MSFI 7 24.A, Objavljivanje: MSFI 7 24.B, Objavljivanje: MSFI 7 24.C

documentation

Ovaj član označava zaštitu od izloženosti promjenama novčanih tokova (a) koja se može pripisati određenom riziku povezanom s priznatom imovinom ili obvezom (kao što su sva ili neka buduća plaćanja kamata na dugovanja s promjenjivom kamatnom stopom) ili s vrlo vjerojatnom predviđenom transakcijom; i (b) koja može utjecati na dobit ili gubitak. [Refer.: Zaštite od rizika [member]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Novčani tokovi iz neprekinutog poslovanja i prestanka poslovanja [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 39.

documentation

Ukupni novčani tokovi koji proizlaze iz gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani u ulagačke aktivnosti. [Refer.: Društva kćeri [member]]

terseLabel

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata. [Refer.: Ograničeni novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) kratkoročnih depozita i ulaganja

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) kratkoročnih depozita i ulaganja.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, a to su aktivnosti koje uzrokuju promjene visine i sastava uplaćenog vlasničkog kapitala te posudbi subjekta.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prestanak poslovanja

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Refer.: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja (smanjenja) kratkoročnih posudbi

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan povećanjem (smanjenjem) kratkoročnih posudbi. [Refer.: Kratkoročne posudbe]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja poslovnog kapaciteta

Primjer: MRS 7 50. (c)

documentation

Ukupni iznos novčanih tokova koji se odnose na povećanja kapaciteta subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti koji obuhvaćaju stjecanje i otuđenje dugotrajne imovine i druga ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, prestanak poslovanja

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Refer.: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti, prekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) očuvanje poslovnog kapaciteta

Primjer: MRS 7 50. (c)

documentation

Ukupni iznos novčanih tokova potrebnih kako bi se očuvao postojeći kapacitet subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti koje su glavne aktivnosti subjekta koje ostvaruju prihode, a nisu ulagačke ni financijske aktivnosti. [Refer.: Prihodi]

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

commentaryGuidance