EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2259

Uredba (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele (Tekst značajan za EGP)

PE/71/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2259/oj

20.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 455/1


UREDBA (EU) 2021/2259 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili prodaju takve udjele

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Člankom 5. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) od izdavateljâ upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi), zahtijeva se da prije nego što PRIIP učine dostupnim malim ulagateljima sastave i objave dokument s ključnim informacijama.

(2)

Člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 društva za upravljanje definirana u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), društva za investicije iz članka 27. te direktive i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) navedenima u članku 1. stavku 2. te direktive, ili ih prodaju, izuzimaju se od obveza utvrđenih u toj uredbi, a time i od zahtjeva za izradom dokumenta s ključnim informacijama, do 31. prosinca 2021. („prijelazni aranžman”). U skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014, ako država članica primjenjuje pravila o obliku i sadržaju dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje, kako je utvrđeno u člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ, na fondove koji nisu UCITS ponuđene malim ulagateljima, prijelazni aranžman primjenjuje se na društva za upravljanje, društva za investicije i osobe koje male ulagatelje savjetuju o fondovima koji nisu UCITS ili im prodaju udjele u njima.

(3)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/653 (5) dopunjuje se Uredba (EU) br. 1286/2014 utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem i standardnom obliku dokumenta s ključnim informacijama, metodologijom za prikaz rizika i nagrada te za izračun troškova, uvjetima i najmanjom učestalošću preispitivanja informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama te uvjetima za dostavljanje dokumenta s ključnim informacijama malim ulagateljima.

(4)

Komisija je 7. rujna 2021. donijela Delegiranu uredbu o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka. Datum početka primjene te delegirane uredbe je 1. srpnja 2022., ali je važno odraziti potrebu da se društvima za upravljanje, društvima za investicije i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju pruži dovoljno vremena da se pripreme za kraj prijelaznog aranžmana, a time i za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama.

(5)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama, potrebno je produljiti prijelazni aranžman do 31. prosinca 2022.

(6)

Uredbu (EU) br. 1286/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Cilj je Uredbe (EU) br. 1286/2014 omogućiti malim ulagateljima da donose utemeljenije odluke o ulaganju. Unatoč dobrim namjerama na kojima se temelji Uredba (EU) br. 1286/2014, nakon njezina donošenja iznesen je niz razloga za zabrinutost, uključujući potrebu za jasnijom definicijom malih ulagatelja, opseg proizvoda iz te uredbe, uklanjanje papira kao standardne opcije ako je PRIIP ponuđen na osnovi „u četiri oka”, koncept uzastopnih transakcija i pružanje predugovornih informacija profesionalnim ulagateljima. Na te razloge za zabrinutost potrebno je hitno odgovoriti kako bi se povećalo povjerenje malih ulagatelja u financijska tržišta, u korist poduzeća koja traže financiranje i u dugoročnu korist ulagatelja. Potreba za opsežnijim preispitivanjem već je utvrđena u Uredbi (EU) br. 1286/2014 i njezina hitnost ostaje nepromijenjena. Na temelju takvog preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 od Komisije se očekuje da hitno podnese izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi popraćeno prijedlogom za odgovor na postojeća ograničenja.

(8)

S obzirom na to da je do prvotnog kraja prijelaznog aranžmana preostalo iznimno malo vremena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu bez odgode,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 32. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014, datum „31. prosinca 2021.” zamjenjuje se s „31. prosinca 2022.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. prosinca 2021.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

A. LOGAR


(1)  Mišljenje od 20. listopada 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. studenoga 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. prosinca 2021.

(3)  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

(4)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjavanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (SL L 100, 12.4.2017., str. 1.).


Top