EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1706

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1706 оd 14. srpnja 2021. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2020/688 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5168

SL L 339, 24.9.2021, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1706/oj

24.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 339/56


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1706

оd 14. srpnja 2021.

o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2020/688 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 131. stavak 1., članak 135., članak 136. stavak 2., članak 140., članak 144. stavak 1., članak 147. i članak 156. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 utvrđena su pravila o sprečavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. U dijelu IV. glavi I. poglavljima 3., 4. i 5. te uredbe utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanja držanih i divljih kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda u Uniji.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/688 (2) dopunjuju se pravila o sprečavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude koja su utvrđena člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja, divljih kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji.

(3)

U dijelu II. poglavlju 3. odjeljku 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 utvrđeni su zahtjevi u pogledu premještanja peradi za proizvodnju, uključujući razdoblje boravka u objektu podrijetla. Konkretno, utvrđena su posebna razdoblja boravka za perad za proizvodnju mesa ili konzumnih jaja te za perad za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, ali ne i za perad za proizvodnju drugih proizvoda. Stoga bi trebalo utvrditi posebno razdoblje boravka i za tu kategoriju peradi za proizvodnju.

(4)

Člankom 36. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 utvrđeni su zahtjevi za premještanje jednodnevnih pilića u drugu državu članicu, a njezinim člankom 37. predviđa se odstupanje od zahtjevâ za premještanje peradi u slučaju premještanja manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki, uključujući jednodnevne piliće, te se utvrđuju posebni zahtjevi za takva premještanja. Člancima od 112. do 114. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 (3) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanje i postupanje s peradi koja je izvaljena iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone. Kako bi se ispunili ti zahtjevi, člankom 36. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 predviđeno je da bi u slučaju jednodnevnih pilića izvaljenih iz jaja za valenje koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili njezina područja ili zone i koji su premješteni u drugu državu članicu, nadležno tijelo države članice podrijetla trebalo obavijestiti nadležno tijelo države članice planiranog odredišta. Međutim, taj zahtjev nije uključen u članak 37. te uredbe za premještanja manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki ako se premještanje odnosi na jednodnevne piliće. Stoga bi se radi dosljednosti zahtjev u pogledu informacija iz Delegirane uredbe (EU) 2020/688 trebao na sličan način primjenjivati na premještanje manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki među državama članicama.

(5)

Definicija „operacije okupljanja” utvrđena u članku 4. točki 49. Uredbe (EU) 2016/429 odnosi se na razdoblje koje je kraće od razdoblja boravka utvrđenog za predmetne vrste životinja za potrebe okupljanja držanih kopnenih životinja iz više od jednog objekta. Međutim, Delegiranom uredbom (EU) 2020/688 ne utvrđuje se posebno razdoblje boravka za držane kopitare i papkare namijenjene klanju, osim ovaca i koza namijenjenih klanju koje nisu pojedinačno označene u skladu s člankom 45. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (4), za koje je razdoblje boravka utvrđeno u članku 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/688. Stoga je potrebno odrediti razdoblje boravka u pogledu definicije operacije okupljanja navedenih držanih kopitara i papkara namijenjenih klanju za koje razdoblje boravka nije utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688. Ono bi se trebalo primjenjivati tek nakon što životinje napuste objekt podrijetla.

(6)

„Centar za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica” definiran je u članku 2. točki 7. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, a zahtjevi za izdavanje odobrenja utvrđeni su u članku 10. te uredbe. Međutim, Delegiranom uredbom (EU) 2020/688 ne predviđa se premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica u drugu državu članicu iz takvih centara za okupljanje. Kako bi centar za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica bio funkcionalan, potrebno je utvrditi zahtjeve za premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica u druge države članice kada se životinje iz više od jednog objekta okupljaju nakon napuštanja objekta podrijetla.

(7)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/688 predviđeno je da sportski golubovi koji se premještaju na sportska događanja u drugoj državi članici moraju ispunjavati zahtjeve za premještanje ptica u zatočeništvu, uključujući razdoblje boravka, te da ih prati certifikat o zdravlju životinja. Međutim, tim se obvezama ograničava mogućnost da se te životinje dresiraju za sportska događanja i sudjeluju u njima. Delegiranu uredbu (EU) 2020/688 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se golubove koji se premještaju na sportska događanja u drugoj državi članici isključilo iz zahtjevâ za usklađivanje s razdobljem boravka i zahtjeva da ih prati certifikat o zdravlju životinja.

(8)

Člankom 101. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 utvrđeni su uvjeti za premještanja divljih kopnenih životinja iz staništa u jednoj državi članici u stanište ili objekt u drugoj državi članici. Pravila iz tog članka primjenjuju se na sve vrste kopnenih životinja. Međutim, zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni u članku 101. stavku 4. točki (c) i članku 101. stavku 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 specifičniji su i relevantni samo za životinje određenih vrsta te bi se stoga trebali primjenjivati samo na njih. Stoga je potrebno izmijeniti Delegiranu uredbu (EU) 2020/688 i pojasniti da se njezin članak 101. stavak 4. točka (c) i članak 101. stavak 5. primjenjuju samo na divlje životinje vrsta koje su uvrštene na popis za svaku određenu bolest u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 (5).

(9)

U Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 utvrđeni su minimalni zahtjevi koje treba ispuniti prije premještanja u pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza, deva i jelena. Međutim, režim testiranja utvrđen u slučaju koza i deva koje se drže u objektima u kojima je zabilježena bolest restriktivniji je od onog za jelene. Ta je razlika nepotrebna i neopravdana te bi režime testiranja koza i deva iz Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 stoga trebalo ispraviti kako bi se predvidjela ista mogućnost testiranja na tu bolest kao i za jelene.

(10)

Nadalje, u dijelu 1. točki 2. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 predviđa se odstupanje od zahtjeva za godišnje testiranje svih koza koje se u objektu drže za rasplod, pod posebnim uvjetima. Potrebno je izmijeniti dio 1. točku 2. podtočku (a) Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 kako bi se pojasnilo koje bi odredbe iz dijela 1. točke 1. tog priloga trebalo ispuniti u slučaju takvog odstupanja.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2020/688 sadržava određena upućivanja na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2020/689 (6) koja nisu točna te bi ih stoga trebalo ispraviti.

(12)

Radi jednostavnosti i transparentnosti te kako bi se olakšala njihova primjena i izbjeglo preklapanje, pravila bi trebalo utvrditi u jedinstvenom aktu umjesto u više zasebnih akata s unakrsnim upućivanjima. Taj je pristup u skladu i s pristupom donesenim u Uredbi (EU) 2016/429, u kojoj se prednost daje pojednostavnjenju pravila Unije kako bi se olakšala njihova primjena i smanjilo administrativno opterećenje, kao i u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2020/688 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 34. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) podtočki ii. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

42 dana prije odlaska u slučaju peradi za rasplod i peradi za proizvodnju mesa, konzumnih jaja ili drugih proizvoda;”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

nadziranjem predviđenim u članku 3. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 nisu otkriveni potvrđeni slučajevi infekcije virusima niskopatogene influence ptica u jatu podrijetla životinja tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;”;

2.

članak 37. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 37.

Odstupanje za premještanja manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

1.   Odstupajući od zahtjeva iz članaka 34., 35. i 36., subjekti mogu premještati manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki u drugu državu članicu ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz jata koja su od valenja ili najmanje 21 dan prije odlaska neprekidno boravila u jednom registriranom objektu;

(b)

životinje dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(c)

nadziranjem predviđenim u članku 3. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 nisu otkriveni potvrđeni slučajevi infekcije virusima niskopatogene influence ptica u jatu podrijetla životinja tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(d)

životinje nisu bile u kontaktu s novounesenom peradi ili pticama nižeg zdravstvenog statusa tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(e)

u slučaju pataka i gusaka, osim onih koje su namijenjene klanju, životinje su testirane na visokopatogenu influencu ptica u skladu s Prilogom IV. i rezultati testa bili su negativni;

(f)

životinje su testirane na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae i na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u skladu s Prilogom V. i rezultati testa bili su negativni;

(g)

relevantni zahtjevi u pogledu cijepljenja, kako je predviđeno člancima 41. i 42. za određenu kategoriju peradi.

2.   U slučaju jednodnevnih pilića izvaljenih iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, nadležno tijelo države članice podrijetla tih jednodnevnih pilića obavješćuje nadležno tijelo države članice planiranog odredišta da su jaja za valenje ušla u Uniju iz treće zemlje.”;

3.

u članku 43. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   U slučaju držanih kopitara i papkara namijenjenih klanju, osim ovaca i koza koje nisu pojedinačno označene u skladu s člankom 45. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, okupljanje životinja iz više od jednog objekta u razdoblju kraćem od 20 dana nakon napuštanja objekta podrijetla smatra se operacijom okupljanja.”;

4.

u članku 53. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

životinje koje se okupljaju nakon napuštanja objekta podrijetla okupljaju se u centrima za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica odobrenima u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.”;

5.

članak 68. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 68.

Posebni zahtjevi za premještanja sportskih golubova na sportska događanja u drugoj državi članici

Subjekti premještaju sportske golubove na sportska događanja u drugoj državi članici samo ako te životinje ispunjavaju uvjete iz članka 59., uz iznimku razdoblja boravka utvrđenog u članku 59. stavku 1. točki (a).”;

6.

u članku 71. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu (osim sportskih golubova koji se premještaju na sportska događanja), pčele, bumbare (osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša), primate, pse, mačke, pitome vretice ili druge zvijeri u drugu državu članicu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla.”;

7.

članak 81. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Certifikat o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu, osim onih iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1., sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima iz članka 59. i, ako je primjenjivo, onima iz članaka 61. i 62. za određenu kategoriju ptica.”;

(b)

stavak 3. briše se;

8.

članak 101. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 4. točki (c) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

životinje koje pripadaju vrstama s popisa za relevantne bolesti, koje dolaze iz staništa u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sljedećih bolesti i infekcija tijekom propisanih vremenskih okvira:”;

(b)

u stavku 5. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Odstupajući od stavka 4. točke (d) ovog članka, nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje divljih kopnenih životinja koje pripadaju porodicama Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ili Tragulidae, podrijetlom iz staništa koje nije u skladu s najmanje jednim od zahtjeva za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) navedenih u dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689, u drugu državu članicu ili njezinu zonu:”.

Članak 2.

Prilog II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 ispravlja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3.6.2020., str. 211.).


PRILOG

Prilog II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688 ispravlja se kako slijedi:

1.

dio 1. ispravlja se kako slijedi:

(a)

točka 2. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

elementi iz točke 1. podtočaka (a), (b) i (c) koji čine dio programa nadziranja prije premještanja iz točke 1. provodili su se u objektu iz točke 1. najmanje 24 mjeseca te tijekom tog razdoblja nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza koje se drže u tom objektu;”;

(b)

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Ako je kod koza koje se drže u objektu iz točke 1. prijavljen slučaj infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su sve koze starije od šest tjedana koje se drže u tom objektu testirane i rezultati testa bili su negativni. Ti se testovi moraju provesti na kozama ili na uzorcima prikupljenima od koza najranije 42 dana nakon uklanjanja posljednje životinje kod koje je potvrđena bolest te posljednje životinje čiji su rezultati testa, provedenog dijagnostičkom metodom, bili pozitivni.”;

2.

u dijelu 2. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Ako je kod deva koje se drže u objektu iz točke 1. prijavljen slučaj infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su sve deve starije od šest tjedana koje se drže u tom objektu testirane i rezultati testa bili su negativni. Ti se testovi moraju provesti na devama ili na uzorcima prikupljenima od deva najranije 42 dana nakon uklanjanja posljednje životinje kod koje je potvrđena bolest te posljednje životinje čiji su rezultati testa, provedenog dijagnostičkom metodom, bili pozitivni.”.


Top