EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0642

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda (Tekst značajan za EGP)

C/2020/7397

OJ L 133, 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

20.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 133/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/642

оd 30. listopada 2020.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 23. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

U poglavlju III. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđena su pravila proizvodnje koja se primjenjuju na ekološku proizvodnju, dok se u Prilogu III. toj uredbi utvrđuju, među ostalim, pravila o pakiranju i prijevozu ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja. Konkretno, točkom 2.1. tog priloga propisano je da se na oznaci ili pratećem dokumentu navode određene informacije.

(2)

Hranidba stoke i vodenih životinja ekološkom hranom za životinje jedno je od načela ekološke proizvodnje. Međutim, pod određenim je uvjetima pravilima proizvodnje dopuštena upotreba određenih neekoloških krmiva i krmiva iz prijelaznog razdoblja.

(3)

Kako bi se poštovala pravila ekološke proizvodnje, subjekte bi trebalo na odgovarajući način informirati o hrani za životinje koju koriste. Posebno bi trebali znati je li hrana za životinje odobrena u ekološkoj proizvodnji, koji je njezin točan sastav i udio organskih smjesa, smjesa iz prijelaznog razdoblja i neekoloških smjesa u hrani za životinje.

(4)

Biljni reprodukcijski materijal, uključujući sjeme, koji se upotrebljava za ekološku proizvodnju bilja ili biljnih proizvoda mora biti ekološki u skladu s dijelom I. točkom 1.8.1. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848. Međutim, zbog nedostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala za određene vrste, podvrste ili sorte, dijelom I. točkom 1.8.5. tog priloga dopušta se upotreba biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i predviđa se odobrenje za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala pod određenim uvjetima.

(5)

U skladu s Direktivom Vijeća 66/401/EEZ (2), sjeme u mješavinama različitih rodova, vrsta ili sorti krmnog bilja može se stavljati na tržište, među ostalim, pod uvjetom da je na službenoj oznaci naveden maseni postotak različitih sastojaka po vrsti te, prema potrebi, po sorti.

(6)

S obzirom na važnost upotrebe mješavina sjemena krmnog bilja za postizanje visoke nutritivne kvalitete krmiva, uključujući kada nije namijenjeno za upotrebu kao krmno bilje, kako bi se poboljšala prilagodljivost bilja regionalnim poljoprivrednim uvjetima te povećala plodnost tla i biološka raznolikost, posebno ako se mješavine sjemena upotrebljavaju u poljoprivrednim praksama za očuvanje tla i vode, kao što su pokrovni usjevi, te uzimajući u obzir nedostupnost ekološkog sjemena ili sjemena iz prijelaznog razdoblja, mogu se upotrijebiti mješavine sjemena u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, čak i ako sadržavaju ekološko sjeme i sjeme iz prijelaznog razdoblja te odobreno neekološko sjeme različitih vrsta bilja. U tu bi svrhu korisnicima trebale biti dostupne precizne informacije o prisutnosti i količini ekoloških sastojaka i sastojaka iz prijelaznog razdoblja u mješavinama, ne dovodeći u pitanje zahtjeve i informacije propisane Direktivom 66/401/EEZ.

(7)

Međutim, na oznaci pakiranja takvih mješavina trebalo bi navesti i da je njihova upotreba dopuštena samo u okviru područja primjene odobrenja izdanog na temelju dijela I. točke 1.8.5. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 i stoga samo na državnom području države članice nadležnog tijela koje ga je izdalo.

(8)

Nadalje, kako bi se promicala upotreba ekološkog sjemena i sjemena iz prijelaznog razdoblja te kako bi se osigurao usklađeni minimalni količinski prag, primjereno je utvrditi minimalni ukupni maseni postotak ekološkog sjemena i sjemena iz prijelaznog razdoblja koji mora sadržavati mješavina ako se na oznaci navode ekološki sastojci i sastojci iz prijelaznog razdoblja.

(9)

Točku 2.1. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Točka 2.1. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298.).


PRILOG

Točka 2.1. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.   Informacije koje je potrebno navesti

2.1.1.

Subjekti moraju osigurati da se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja prevoze do drugih subjekata ili jedinica, među ostalim trgovaca na veliko i malo, samo u primjerenoj ambalaži, kontejnerima ili vozilima koja su zatvorena tako da se sadržaj ne može promijeniti, a ni zamijeniti, bez manipulacije ili oštećenja plombe i s oznakom na kojoj je, ne dovodeći u pitanje sve druge oznake koje se zahtijevaju pravom Unije, navedeno sljedeće:

(a)

naziv i adresa subjekta i, ako su različiti, vlasnika ili prodavatelja proizvoda;

(b)

naziv proizvoda;

(c)

naziv ili brojčana oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove kojima subjekt podliježe; i

(d)

ako je relevantno, identifikacijska oznaka serije u skladu sa sustavom označivanja koji je ili odobren na nacionalnoj razini ili dogovoren s kontrolnim tijelom ili kontrolnom ustanovom i koji omogućuje povezivanje serije s evidencijom iz članka 34. stavka 5.

2.1.2.

Subjekti moraju osigurati da smjese hrane za životinje odobrene u ekološkoj proizvodnji koje se prevoze do drugih subjekata ili poljoprivrednih gospodarstava, među ostalim trgovaca na veliko i malo, nose oznaku na kojoj je, ne dovodeći u pitanje sve druge oznake koje se zahtijevaju pravom Unije, navedeno sljedeće:

(a)

informacije navedene u točki 2.1.1.;

(b)

ako je relevantno, prema masi suhe tvari:

i.

ukupni postotak ekološkog krmiva;

ii.

ukupni postotak krmiva iz prijelaznog razdoblja;

iii.

ukupni postotak krmiva koje nije obuhvaćeno točkama i. i ii.;

iv.

ukupni postotak hrane za životinje poljoprivrednog podrijetla;

(c)

ako je relevantno, nazivi ekološkog krmiva;

(d)

ako je relevantno, nazivi krmiva iz prijelaznog razdoblja; i

(e)

za smjese hrane za životinje koja se ne može označiti u skladu s člankom 30. stavkom 6., upućivanje na to da se takva hrana za životinje može upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji u skladu s ovom Uredbom.

2.1.3.

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 66/401/EEZ, subjekti osiguravaju da se na oznaci pakiranja mješavine sjemena krmnog bilja koja sadržava ekološko sjeme i sjeme iz prijelaznog razdoblja ili neekološko sjeme određenih različitih vrsta bilja za koje je izdano odobrenje u skladu s relevantnim uvjetima utvrđenima u dijelu I. točki 1.8.5. Priloga II. ovoj Uredbi, navodi informacija o točnim sastojcima mješavine, izraženima kao maseni postotak svake vrste i, prema potrebi, sorte sastojka.

Osim relevantnih zahtjeva iz Priloga IV. Direktivi 66/401/EEZ, te informacije uz oznake koje su propisane prvim stavkom ove točke uključuju i popis sastavnih vrsta mješavine koje su označene kao ekološke ili iz prijelaznog razdoblja. Minimalni ukupni maseni postotak ekološkog sjemena i sjemena iz prijelaznog razdoblja u mješavini iznosi najmanje 70 %.

Ako mješavina sadržava neekološko sjeme, na oznaci se mora nalaziti i sljedeća izjava: ‚Upotreba mješavine dopuštena je samo u okviru područja primjene odobrenja i na državnom području države članice nadležnog tijela koje je odobrilo upotrebu te mješavine u skladu s točkom 1.8.5. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.’

Informacije iz točaka 2.1.1. i 2.1.2. mogu se navesti samo na pratećem dokumentu ako se takav dokument može nesporno povezati s ambalažom, kontejnerom ili prijevoznim sredstvom u kojem se proizvod prevozi. Taj prateći dokument sadržava informacije o dobavljaču ili prijevozniku.”


Top