EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0405

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/1810

SL L 114, 31.3.2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

31.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/118


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/405

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 127. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđena su pravila o službenim kontrolama i drugim aktivnostima kontrole koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije, među ostalim u području sigurnosti hrane u svim fazama postupka proizvodnje, prerade i distribucije. Njome je posebno propisano da pošiljke određenih životinja i robe smiju ulaziti u Uniju samo iz treće zemlje ili regije treće zemlje koja se nalazi na popisu koji je u tu svrhu sastavila Komisija.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/625 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2017/625 u pogledu uvjeta za ulazak pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi iz trećih zemalja ili njihovih regija u Uniju kako bi se osiguralo da su u skladu s relevantnim zahtjevima utvrđenima u pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 (sigurnost hrane) ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni. Konkretno, njome su utvrđene životinje i roba namijenjeni prehrani ljudi na koje se primjenjuje zahtjev da treća zemlja ili regija treće zemlje iz koje dolaze mora biti uvrštena na popis u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/626 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju životinja i robe utvrđenih u članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

(4)

U skladu s člankom 127. Uredbe (EU) 2017/625, na te popise uvrštene su samo one treće zemlje ili njihove regije koje su podnijele odgovarajuće dokaze i jamstva da predmetne životinje i roba ispunjavaju zahtjeve zakonodavstva Unije u području sigurnosti hrane.

(5)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (4) propisano je da subjekti u poslovanju s hranom koji uvoze proizvode životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili njihovih regija moraju osigurati da je treća zemlja otpreme uvrštena na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz tih proizvoda.

(6)

Osim usklađenosti sa zakonodavstvom Unije u području hrane i sigurnosti hrane, životinje i roba iz trećih zemalja koji ulaze u Uniju moraju udovoljavati zahtjevima zakonodavstva Unije u području zdravlja životinja. Stoga je Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (5) propisano da države članice moraju dopustiti ulazak u Uniju određenih pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja samo ako ta roba dolazi iz treće zemlje ili područja koji su u tu svrhu uvršteni na popis.

(7)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 (6) utvrđeni su popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe na temelju zahtjeva u pogledu zdravlja životinja u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 230. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 i odgovarajućih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (7).

(8)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 stavlja se izvan snage, s učinkom od 21. travnja 2021., više akata Komisije kojima se utvrđuju popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla. Popise koji su utvrđeni na temelju zahtjeva u pogledu sigurnosti hrane trebalo bi utvrditi u ovoj Uredbi s učinkom od 21. travnja 2021.

(9)

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je dopušten ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe već su dostavile odgovarajuće dokaze i jamstva kojima se osigurava da životinje i roba koji smiju ulaziti u Uniju udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 4. točkama od (a) do (e) Delegirane uredbe (EU) 2019/625. Stoga nije potrebna ponovna ocjena sukladnosti s tim zahtjevima.

(10)

U članku 4. točki (f) Delegirane uredbe (EU) 2019/625 propisano je da je postojanje, provedba i objavljivanje programa za kontrolu rezidua koji je odobrila Komisija, ako je to primjenjivo, preduvjet za uključivanje trećih zemalja ili njihovih regija na popis iz članka 126. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625. Odlukom Komisije 2011/163/EU (8) utvrđen je popis trećih zemalja čiji je program za kontrolu rezidua Komisija odobrila.

(11)

Određene zemlje trenutačno su uvrštene na popis u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626 za životinje i robu za koje nisu uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU te stoga iz njih nije odobren ulazak tih životinja ili robe u Uniju. Budući da ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 4. točke (f) Delegirane uredbe (EU) 2019/625, te zemlje ne bi trebalo uvrstiti na popis u ovoj Uredbi.

(12)

Zbog velikog broja potrebnih izmjena, Provedbenu uredbu (EU) 2019/626 trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(13)

Budući da se Delegirana uredba (EU) 2020/692 i Provedbena uredba (EU) 2021/404 primjenjuju od 21. travnja 2021. i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je dopušten ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„svježe meso” znači svježe meso kako je definirano u točki 1.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(2)

„mesni pripravci” znači mesni pripravci kako su definirani u točki 1.15. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(3)

„domaći kopitari” znači životinje vrsta Equus caballus, Equus asinus i njihovi križanci;

(4)

„divlji kopitari” znači životinje iz podroda Hippotigris;

(5)

„nusproizvodi klanja” znači nusproizvodi klanja kako su definirani u točki 1.11. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(6)

„meso” znači meso kako je definirano u točki 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(7)

„mljeveno meso” znači mljeveno meso kako je definirano u točki 1.13. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(8)

„perad” znači perad kako je definirana u točki 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(9)

„divlji leporidi” znači kunići i zečevi koje ne drži čovjek;

(10)

„slobodnoživuća divljač” znači slobodnoživuća divljač kako je definirana u točki 1.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(11)

„divljač iz uzgoja” znači divljač iz uzgoja kako je definirana u točki 1.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(12)

„jaja” znači jaja kako su definirana u točki 5.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(13)

„proizvodi od jaja” znači proizvodi od jaja kako su definirani u točki 7.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(14)

„mesni proizvodi” znači mesni proizvodi kako su definirani u točki 7.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(15)

„obrađeni želuci, mjehuri i crijeva” znači obrađeni želuci, mjehuri i crijeva kako su definirani u točki 7.9. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(16)

„ovici” znači ovici kako su definirani u članku 2. drugom stavku točki 45. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(17)

„topljena životinjska mast” znači topljena životinjska mast kako je definirana u točki 7.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(18)

„čvarci” znači čvarci kako su definirani u točki 7.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(19)

„školjkaši” znači školjke kako su definirane u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(20)

„proizvodi ribarstva” znači proizvodi ribarstva kako su definirani u točki 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(21)

„sirovo mlijeko” znači sirovo mlijeko kako je definirano u točki 4.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(22)

„mliječni proizvodi” znači mliječni proizvodi kako su definirani u točki 7.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(23)

„kolostrum” znači kolostrum kako je definiran u odjeljku IX. točki 1. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(24)

„proizvodi na osnovi kolostruma” znači proizvodi na osnovi kolostruma kako su definirani u odjeljku IX. točki 2. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(25)

„žablji kraci” znači žablji kraci kako su definirani u točki 6.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i drugi žablji kraci žaba roda Pelophylax iz porodice Ranidae i rodova Limnonectes, Fejervarya i Hoplobatrachus iz porodice Dicroglossidae;

(26)

„puževi” znači puževi kako su definirani u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i svi ostali puževi iz porodice Helicidae, Hygromiidae ili Sphincterochilidae;

(27)

„želatina” znači želatina kako je definirana u točki 7.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(28)

„kolagen” znači kolagen kako je definiran u točki 7.8. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(29)

„med” znači med kako je definiran u dijelu IX. točki 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(30)

„pčelarski proizvodi” znači pčelarski proizvodi kako su definirani u dijelu IX. točki 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

(31)

„meso gmazova” znači meso gmazova kako je definirano u članku 2. točki 16. Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

(32)

„kukci” znači kukci kako su definirani u članku 2. točki 17. Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

(33)

„jednodnevni pilići” znači jednodnevni pilići kako su definirani u članku 2. točki 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(34)

„jaja za valenje” znači jaja za valenje kako su definirana u članku 4. točki 44. Uredbe (EU) 2016/429;

(35)

„perad za rasplod” znači perad za rasplod kako je definirana u članku 2. točki 17. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(36)

„perad za proizvodnju” znači perad za proizvodnju kako je definirana u članku 2. točki 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(37)

„životinje namijenjene klanju” znači životinje namijenjene klanju kako su definirane u članku 2. točki 13. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

Članak 3.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa i mesnih pripravaka kopitara i papkara osim kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa i mesnih pripravaka kopitara i papkara osim kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU.

Članak 4.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim mljevenog mesa, te mesnih pripravaka domaćih kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim mljevenog mesa, te mesnih pripravaka domaćih kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu I.

Članak 5.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim nusproizvoda klanja i mljevenog mesa, te mesnih pripravaka divljih kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim nusproizvoda klanja i mljevenog mesa, te mesnih pripravaka divljih kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu II.

Članak 6.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači te mesnih pripravaka peradi

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači te mesnih pripravaka peradi, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU.

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa pernate divljači kojoj nije uklonjeno perje i utroba, namijenjene prehrani ljudi, i koja dolazi iz trećih zemalja uvrštenih na popis u Prilogu III., odobrava se samo ako se prevoze zrakoplovom.

Članak 7.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka jaja i proizvoda od jaja

Ulazak u Uniju pošiljaka jaja i proizvoda od jaja namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XIX. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU za „jaja”.

Pošiljke jaja namijenjenih stavljanju na tržište kao jaja klase A u skladu s člankom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008 (10) smiju ulaziti u Uniju samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu IV., što znači da udovoljavaju zahtjevima u pogledu kontrole salmonele u skladu s člankom 10. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

Članak 8.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa kunića iz uzgoja te svježeg mesa divljih leporida koje ne sadržava nusproizvode klanja, osim leporida s kojih nije skinuta koža i koji nisu eviscerirani

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa kunića iz uzgoja te svježeg mesa divljih leporida koje ne sadržava nusproizvode klanja, osim leporida s kojih nije skinuta koža i koji nisu eviscerirani, namijenjenog prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu V.

Članak 9.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida, koje ne sadržava nusproizvode klanja

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa divljih kopnenih sisavaca, osim kopitara i papkara i leporida, koje ne sadržava nusproizvode klanja, namijenjenog prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VI.

Članak 10.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda, uključujući topljene životinjske masti, čvarke, mesne ekstrakte i obrađene želuce, mjehure i crijeva, osim ovitaka

Ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda leporida, kopitara i divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida, uključujući topljene životinjske masti, čvarke, mesne ekstrakte i obrađene želuce, mjehure i crijeva, osim ovitaka, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VII.

Ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda drugih vrsta osim onih iz prvog stavka, uključujući topljene životinjske masti, čvarke, mesne ekstrakte i obrađene želuce, mjehure i crijeva, osim ovitaka, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU.

Članak 11.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka

Ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XVI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU za „ovitke”.

Članak 12.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka živih, rashlađenih, zamrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa

Ulazak u Uniju pošiljaka živih, rashlađenih, zamrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu VIII. Međutim, ulazak u Uniju mišića zatvarača češljača (Pectinidae) koje nisu iz akvakulture, kojima su u potpunosti uklonjeni utroba i spolne žlijezde i koje su namijenjene prehrani ljudi, dopušten je i iz trećih zemalja koje se ne nalaze na tom popisu.

Članak 13.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih proizvoda ribarstva

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX. To se ne primjenjuje na pošiljke životinja i robe koje su obuhvaćene člankom 12.

Članak 14.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma i mliječnih proizvoda kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma i mliječnih proizvoda kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu X.

Članak 15.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma i mliječnih proizvoda koji se ne moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa

Ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma i mliječnih proizvoda koji se ne moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU za „mlijeko”.

Članak 16.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mliječnih proizvoda koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa

Ulazak u Uniju pošiljaka mliječnih proizvoda koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu s Prilogom XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU za „mlijeko”.

Članak 17.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka žabljih krakova i puževa

Ulazak u Uniju pošiljaka žabljih krakova i puževa namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu XI.

Članak 18.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu XII.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XIII.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu V.

5.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VI.

Članak 19.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza i svinja i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa određenih kopitara i papkara u skladu s Prilogom XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od kopitara i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu I. za domaće kopitare ili Prilogu II. za divlje kopitare.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa odgovarajuće životinjske vrste u skladu s Prilogom XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX.

5.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu V.

6.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VI.

Članak 20.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu XII.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XIII.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu V.

5.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida i namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VI.

6.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena, navedenih u odjeljku XIV. poglavlju I. točki 4. podtočki (b) iii. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina dobivenih od tih proizvoda u skladu s člankom 19. ove Uredbe.

Članak 21.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka meda i ostalih pčelarskih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka meda i ostalih pčelarskih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU za „med”.

Članak 22.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih visokorafiniranih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka visokorafiniranih proizvoda: kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitozana, glukozamina, sirila, ljepila iz ribljih mjehura i aminokiselina, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

(a)

u slučaju visokorafiniranih proizvoda dobivenih od kopitara i papkara: trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu XII.;

(b)

u slučaju visokorafiniranih proizvoda dobivenih od proizvoda ribarstva: trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX.;

(c)

u slučaju visokorafiniranih proizvoda dobivenih od peradi: trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XIII.

Članak 23.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mesa gmazova

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa gmazova namijenjenog prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XIV.

Članak 24.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kukaca

Ulazak u Uniju pošiljaka kukaca namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako je takva hrana podrijetlom i poslana iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XV.

Članak 25.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, osim onih iz članaka od 3. do 24., odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

(a)

ako su dobiveni od domaćih kopitara i papkara osim domaćih kopitara: trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa domaćih kopitara i papkara u skladu s Prilogom XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU, ako je primjenjivo;

(b)

ako su dobiveni od domaćih kopitara: trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu I.;

(c)

ako su dobiveni od peradi: trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa peradi u skladu s Prilogom XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 i koje su uvrštene na popis u Odluci 2011/163/EU, ako je primjenjivo;

(d)

ako su dobiveni od proizvoda ribarstva: trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis u Prilogu IX.;

(e)

ako su dobiveni od leporida: trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu V.;

(f)

ako su dobiveni od divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida: trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu VI.;

(g)

ako su dobiveni od više vrsta: trećih zemalja ili njihovih regija koje su uvrštene na popis za svaku vrstu od koje su proizvodi dobiveni, u skladu s točkama od (a) do (e).

Članak 26.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka žive peradi i jaja za valenje vrste Gallus gallus, živih purana i jaja za valenje purana

Ne dovodeći u pitanje popise sastavljene u odnosu na zahtjeve u pogledu zdravlja životinja u Prilogu V. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404, pošiljke žive peradi i jaja za valenje vrste Gallus gallus, živih purana i jaja za valenje purana smiju ulaziti u Uniju samo ako dolaze iz trećih zemalja koje su uvrštene na popis u Prilogu XVI.

Zahtjevi za uvrštavanje na popis utvrđeni u prvom stavku ovog članka ne primjenjuju se na pojedinačne pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jedinki žive peradi, osim bezgrebenki, njihovih jaja za valenje i jednodnevnih pilića, ako su namijenjeni za primarnu proizvodnju žive peradi za vlastitu uporabu u domaćinstvu ili primarnu proizvodnju u okviru koje proizvođač izravno isporučuje male količine primarnih proizvoda, kako je navedeno u članku 1. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 2160/2003.

Članak 27.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) 2019/626 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na provedbenu uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XVII.

Članak 28.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 оd 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (SL L 131, 17.5.2019., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(5)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisâ trećih zemalja, područja ili njihovih dijelova iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (Vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(8)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

(9)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24.6.2008., str. 6.).

(11)  Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.).


PRILOG I.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim mljevenog mesa, te mesnih pripravaka domaćih kopitara, kako je navedeno u članku 4., članku 19. stavku 2. i članku 25. točki (b)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

BR

Brazil

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

NZ

Novi Zeland

 

UY

Urugvaj

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG II.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa, osim nusproizvoda klanja i mljevenog mesa, te mesnih pripravaka divljih kopitara, kako je navedeno u članku 5. i članku 19. stavku 2.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

ZA

Južna Afrika

Samo slobodnoživuća divljač


PRILOG III.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pernate divljači kojoj nije uklonjeno perje i utroba, namijenjene prehrani ljudi, samo ako se prevozi zrakoplovom, kako je navedeno u članku 6. drugom stavku

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AR

Argentina

 

BR

Brazil

 

CA

Kanada

 

CL

Čile

 

IL

Izrael (1)

 

NZ

Novi Zeland

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

US

Sjedinjene Američke Države

 


(1)  Dalje u tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su od lipnja 1967. pod izraelskom upravom, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.


PRILOG IV.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka jaja namijenjenih za stavljanje na tržište kao jaja klase A, kako je navedeno u članku 7. drugom stavku

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

CH

Švicarska (1)

 

JP

Japan

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

UA

Ukrajina

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG V.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa kunića iz uzgoja i svježeg mesa divljih leporida koje ne sadržava nusproizvode klanja, osim u slučaju leporida s kojih nije skinuta koža i koji nisu eviscerirani, kako je navedeno u članku 8., članku 18. stavku 4., članku 19. stavku 5., članku 20. stavku 4. i članku 25. točki (e)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AR

Argentina

 

AU

Australija

Samo divlji leporidi

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CL

Čile

Samo divlji leporidi

CN

Kina

Samo kunići iz uzgoja

MK

Sjeverna Makedonija

Samo divlji leporidi

NZ

Novi Zeland

Samo divlji leporidi

RS

Srbija

Samo divlji leporidi

SG

Singapur (2)

Samo divlji leporidi

TN

Tunis

Samo divlji leporidi

UA

Ukrajina

Samo kunići iz uzgoja

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

Samo divlji leporidi

ZA

Južna Afrika

Samo divlji leporidi


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Samo za pošiljke svježeg mesa podrijetlom iz Novog Zelanda namijenjene Uniji koje se istovaruju, sa i bez skladištenja, u Singapuru te se pretovaruju u odobrenom objektu tijekom provoza kroz Singapur.


PRILOG VI.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida, koje ne sadržava nusproizvode klanja, kako je navedeno u članku 9., članku 18. stavku 5., članku 19. stavku 6., članku 20. stavku 5. i članku 25. točki (f)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AU

Australija

 

CA

Kanada

 

GL

Grenland

Samo divljač iz uzgoja

NZ

Novi Zeland

 


PRILOG VII.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda, uključujući topljene životinjske masti i čvarke, mesne ekstrakte i obrađene želuce, mjehure i crijeva, osim ovitaka, leporida, kopitara i divljih kopnenih sisavaca osim kopitara i papkara i leporida, kako je navedeno u članku 10. prvom stavku

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

DOMAĆI KOPITARI

KUNIĆI IZ UZGOJA

DIVLJI KOPITARI

DIVLJI LEPORIDI (KUNIĆI I ZEČEVI)

DIVLJI KOPNENI SISAVCI (OSIM KOPITARA I PAPKARA I LEPORIDA)

AR

Argentina

A

A

NA

A

NA

AU

Australija

A

NA

NA

A

A

BR

Brazil

A

NA

NA

NA

NA

CA

Kanada

A

A

NA

A

A

CH

Švicarska (1)

 

CL

Čile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Kina

NA

A

NA

NA

NA

GL

Grenland

NA

NA

NA

NA

A (samo divljač iz uzgoja)

MK

Sjeverna Makedonija

NA

NA

NA

A

NA

NZ

Novi Zeland

A

NA

NA

A

A

RS

Srbija

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunis

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukrajina

NA

A

NA

NA

NA

US

Sjedinjene Američke Države

NA

A

NA

A

NA

UY

Urugvaj

A

NA

NA

A

NA

ZA

Južna Afrika

NA

NA

A (samo slobodnoživuća divljač)

A

NA

Tumačenje oznaka korištenih u tablici

A (= nespecifična obrada)

Ulazak je odobren. Nije potrebna specifična obrada. Međutim, meso sadržano u takvim mesnim proizvodima mora biti obrađeno tako da površina reza pokazuje da više nema obilježja svježeg mesa, a upotrijebljeno svježe meso također mora udovoljavati pravilima u pogledu zdravlja životinja koja se primjenjuju za ulazak svježeg mesa u Uniju.

NA

Ulazak nije odobren.


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG VIII.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka živih, rashlađenih, zamrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa, kako je navedeno u članku 12.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AU

Australija

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CL

Čile

 

GL

Grenland

Samo iz ulova u divljini

JM

Jamajka

Samo morski puževi iz ulova u divljini

JP

Japan

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

KR

Južna Koreja

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

MA

Maroko

Prerađene školjkaše koji pripadaju vrsti Acanthocardia tuberculatum mora pratiti: (a) dodatna potvrda o zdravlju u skladu s predloškom MOL-AT utvrđenim u poglavlju 32. Priloga III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/2235 (2); i (b) analitički rezultati testa koji pokazuju da mekušci ne sadržavaju razinu paralitičnog otrova školjaka (PSP) koja se može otkriti biološkim testom.

NZ

Novi Zeland

 

PE

Peru

Samo Pectinidae (kapice) iz akvakulture kojima je uklonjena utroba

TH

Tajland

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

US

Sjedinjene Američke Države

Savezne države Washington i Massachusetts

UY

Urugvaj

 

VN

Vijetnam

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ (SL L 442, 30.12.2020., str. 1.).


PRILOG IX.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih proizvoda ribarstva, kako je navedeno u članku 13., članku 18. stavku 3., članku 19. stavku 4., članku 20. stavku 3., članku 22. točki (b) i članku 25. točki (d)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

Akvakultura: samo sirovine iz država članica ili iz drugih trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak takvih sirovina u Uniju.

AG

Antigva i Barbuda

Samo živi hlapovi iz ulova u divljini

AL

Albanija

Akvakultura: samo ribe

AM

Armenija

Samo živi slobodnoživući slatkovodni rakovi, toplinski obrađeni ulovljeni slatkovodni rakovi i zamrznuti ulovljeni slatkovodni rakovi

AO

Angola

Samo iz ulova u divljini

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbajdžan

Samo kavijar iz ulova u divljini

BA

Bosna i Hercegovina

Akvakultura: samo ribe

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

Samo iz ulova u divljini

BN

Brunej

Samo proizvodi akvakulture

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

Samo iz ulova u divljini

BR

Brazil

 

BS

Bahami

Samo iz ulova u divljini

BY

Bjelarus

Samo iz ulova u divljini

BZ

Belize

Samo iz ulova u divljini

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Samo proizvodi ribarstva iz ulova u divljini koji su ulovljeni, zamrznuti i zapakirani u konačnu ambalažu na moru.

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d’Ivoire

Samo iz ulova u divljini

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Cabo Verde

Samo iz ulova u divljini

CW

Curaçao

Samo iz ulova u divljini

DZ

Alžir

Samo iz ulova u divljini

EC

Ekvador

 

EG

Egipat

Samo iz ulova u divljini

ER

Eritreja

Samo iz ulova u divljini

FJ

Fidži

Samo iz ulova u divljini

FK

Falklandski Otoci

 

GA

Gabon

Samo iz ulova u divljini

GD

Grenada

Samo iz ulova u divljini

GE

Gruzija

Samo iz ulova u divljini

GH

Gana

Samo iz ulova u divljini

GL

Grenland

Samo iz ulova u divljini

GM

Gambija

Samo iz ulova u divljini

GN

Gvineja

Samo iz ulova u divljini. Samo riba koja nije bila podvrgnuta nikakvoj pripremi ili postupku prerade osim odstranjivanja glave i utrobe, rashlađivanja ili zamrzavanja.

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

Samo iz ulova u divljini

HK

Hong Kong

Samo iz ulova u divljini

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indija

 

IR

Iran

Akvakultura: samo rakovi

JM

Jamajka

Samo iz ulova u divljini

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribati

Samo iz ulova u divljini

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

Samo iz ulova u divljini

LK

Šri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldova

Samo kavijar

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MM

Mjanmar/Burma

 

MR

Mauritanija

Samo iz ulova u divljini

MU

Mauricijus

 

MV

Maldivi

Samo iz ulova u divljini

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

Samo iz ulova u divljini

NC

Nova Kaledonija

Akvakultura: samo rakovi

NG

Nigerija

Samo iz ulova u divljini

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

OM

Oman

Samo iz ulova u divljini

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francuska Polinezija

Samo iz ulova u divljini

PG

Papua Nova Gvineja

Samo iz ulova u divljini

PH

Filipini

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

Samo iz ulova u divljini

PK

Pakistan

Samo iz ulova u divljini

RS

Srbija

 

RU

Rusija

Samo iz ulova u divljini

SA

Saudijska Arabija

 

SB

Salomonovi Otoci

Samo iz ulova u divljini

SC

Sejšeli

Samo iz ulova u divljini

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

(Ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Otok Uzašašća)

Samo iz ulova u divljini

Tristan da Cunha

(Ne uključujući otoke Sveta Helena i Otok Uzašašća)

Samo hlapovi (svježi i zamrznuti) iz ulova u divljini

SN

Senegal

Samo iz ulova u divljini

SR

Surinam

Samo iz ulova u divljini

SV

El Salvador

Samo iz ulova u divljini

SX

Sint Maarten

Samo iz ulova u divljini

TH

Tajland

 

TN

Tunis

Akvakultura: samo ribe

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vijetnam

 

YE

Jemen

Samo iz ulova u divljini

ZA

Južna Afrika

Samo iz ulova u divljini

ZW

Zimbabve

Samo iz ulova u divljini


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Dalje u tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su od lipnja 1967. pod izraelskom upravom, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.


PRILOG X.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, proizvoda na osnovi kolostruma i mliječnih proizvoda kopitara, kako je navedeno u članku 14.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AU

Australija

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

JP

Japan

 

ME

Crna Gora

 

NZ

Novi Zeland

 

US

Sjedinjene Američke Države

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG XI.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka žabljih krakova i puževa, kako je navedeno u članku 17.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AL

Albanija

 

AU

Australija

 

BA

Bosna i Hercegovina

Samo puževi

BR

Brazil

Samo žablji kraci

BY

Bjelarus

Samo puževi

CA

Kanada

Samo puževi

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d’Ivoire

Samo puževi

CL

Čile

Samo puževi

CN

Kina

 

DZ

Alžir

Samo puževi

EG

Egipat

Samo žablji kraci

GH

Gana

Samo puževi

ID

Indonezija

 

IN

Indija

Samo žablji kraci

MA

Maroko

Samo puževi

MD

Moldova

Samo puževi

MK

Sjeverna Makedonija

Samo puževi

NG

Nigerija

Samo puževi

NZ

Novi Zeland

Samo puževi

PE

Peru

Samo puževi

RS

Srbija

Samo puževi

TH

Tajland

Samo puževi

TN

Tunis

Samo puževi

TR

Turska

 

UA

Ukrajina

Samo puževi

US

Sjedinjene Američke Države

Samo puževi

VN

Vijetnam

 

ZA

Južna Afrika

Samo puževi


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG XII.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza. svinja i kopitara, kako je navedeno u članku 18. stavku 1., članku 20. stavku 1. i članku 22. točki (a)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AL

Albanija

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BH

Bahrein

 

BR

Brazil

 

BW

Bocvana

 

BY

Bjelarus

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

DZ

Alžir

 

ET

Etiopija

 

FK

Falklandski Otoci

 

GL

Grenland

 

GT

Gvatemala

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indija

 

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KR

Južna Koreja

 

MA

Maroko

 

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MU

Mauricijus

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paragvaj

 

RS

Srbija

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

SV

El Salvador

 

SZ

Esvatini

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

UA

Ukrajina

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Dalje u tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su od lipnja 1967. pod izraelskom upravom, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.


PRILOG XIII.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi, kako je navedeno u članku 18. stavku 2., članku 20. stavku 2. i članku 22. točki (c)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

AL

Albanija

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BR

Brazil

 

BW

Bocvana

 

BY

Bjelarus

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

GL

Grenland

 

HK

Hong Kong

 

IL

Izrael (2)

 

IN

Indija

 

JP

Japan

 

KR

Južna Koreja

 

MD

Moldova

 

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MY

Malezija

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MX

Meksiko

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NZ

Novi Zeland

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RS

Srbija

 

RU

Rusija

 

SG

Singapur

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

UA

Ukrajina

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Dalje u tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su od lipnja 1967. pod izraelskom upravom, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.


PRILOG XIV.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mesa gmazova, kako je navedeno u članku 23.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

CH

Švicarska

 

BW

Bocvana

 

VN

Vijetnam

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 


PRILOG XV.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kukaca, kako je navedeno u članku 24.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

NAPOMENE

CA

Kanada

 

CH

Švicarska

 

KR

Južna Koreja

 

TH

Tajland

 

VN

Vijetnam

 


PRILOG XVI.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka žive peradi i jaja za valenje vrste Gallus gallus, živih purana i jaja za valenje purana, kako je navedeno u članku 26. prvom stavku

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA

PROIZVODI ZA KOJE JE TREĆA ZEMLJA UVRŠTENA NA POPIS

 

 

Gallus gallus

Purani

BR

Brazil

DOC, HEP

CA

Kanada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Švicarska (1)

 

IL

Izrael (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

Sjedinjene Američke Države

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  samo za rasplod

BPP: perad za rasplod ili perad za proizvodnju

DOC: jednodnevni pilići

HEP: jaja za valenje

(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(2)  Dalje u tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su od lipnja 1967. pod izraelskom upravom, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.


PRILOG XVII.

Korelacijska tablica iz članka 27. drugog stavka

Uredba (EU) 2019/626

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članci 3., 4. i 5.

Članak 4.

Članci 6. i 7.

Članak 5.

Članci 8. i 9.

Članak 6.

Članak 10.

Članak 7.

Članak 11.

Članak 8.

Članak 12.

Članak 9.

Članak 13.

Članak 10.

Članci 15. i 16.

Članak 11.

Članak 17.

Članak 12.

Članak 17.

Članak 13.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 18.

Članak 15.

Članak 19.

Članak 16.

Članak 20.

Članak 17.

Članak 21.

Članak 18.

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20.

Članak 24.

Članak 21.

Članak 25.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 27.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 28.

Prilog I.

Prilog VIII.

Prilog II.

Prilog IX.

Prilog III

Prilog XI.

Prilog III.a

Prilog XV.

Prilog IV.


Top