EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0340

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/340 оd 17. prosinca 2020. o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 i (EU) 2019/2018 u pogledu zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, izvora svjetlosti, rashladnih uređaja, kućanskih perilica posuđa i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (Tekst značajan za EGP)

C/2020/8787

OJ L 68, 26.2.2021, p. 62–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj

26.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/62


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/340

оd 17. prosinca 2020.

o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 i (EU) 2019/2018 u pogledu zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, izvora svjetlosti, rashladnih uređaja, kućanskih perilica posuđa i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. i članak 16.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1369 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona, kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, izvora svjetlosti, rashladnih uređaja, kućanskih perilica posuđa i rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje utvrđene su delegiranim uredbama Komisije (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) i (EU) 2019/2018 (7) (dalje u tekstu „izmijenjene uredbe”).

(3)

Kako bi se proizvođačima i nacionalnim tijelima za nadzor tržišta pružile preciznije informacije u pogledu vrijednosti koje treba uključiti u tehničku dokumentaciju i unijeti u bazu podataka o proizvodima i u pogledu dopuštenih odstupanja pri provjeri, trebalo bi dodati definiciju deklariranih vrijednosti.

(4)

Tehnička dokumentacija trebala bi sadržavati dovoljno informacija da tijelima za nadzor tržišta omogući provjeru vrijednosti objavljenih na oznaci i u informacijskom listu proizvoda. U skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2017/1369 deklarirane vrijednosti modela trebalo bi unijeti u bazu podataka o proizvodima.

(5)

Relevantni parametri za proizvode trebali bi se mjeriti ili izračunati pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama. U tim bi se metodama trebale uzeti u obzir priznate suvremene metode mjerenja, uključujući, ako su dostupne, usklađene norme koje su donijele europska tijela za normizaciju, kako su navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(6)

Ako proizvod sadržava izvore svjetlosti, a oni se iz njega ne mogu radi provjere ukloniti a da se pritom ne ošteti jedan ili više njih, treba ga za potrebe ocjene sukladnosti i provjere ispitati kao da se ispituju izvori svjetlosti.

(7)

Za elektroničke zaslone još nisu donesene usklađene norme, a mjerodavne postojeće norme ne obuhvaćaju sve potrebne regulirane parametre, posebno u pogledu velikog dinamičkog raspona i automatske regulacije svjetline. U međuvremenu, dok europska normizacijska tijela ne donesu usklađene norme za te skupine proizvoda, trebalo bi koristiti prijelazne metode utvrđene ovom Uredbom ili druge pouzdane, točne i ponovljive metode kojima se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode, kako bi se osigurala usporedivost mjerenja i izračuna.

(8)

Vertikalni ormari bez cirkulacije zraka s neprozirnim vratima profesionalni su rashladni uređaji definirani u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/1094 (9) pa ih je stoga potrebno isključiti iz Delegirane uredbe (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologija i metode ispitivanja uporabe iz Uredbe (EU) 2019/2018 u skladu su s terminologijom i metodama ispitivanja utvrđenima u normama EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 i EN 16838.

(10)

Savjetodavni forum i stručnjaci iz država članica raspravljali su o mjerama predviđenima ovom Uredbom u skladu s člancima 14. i 17. Uredbe (EU) 2017/1369.

(11)

Delegirane uredbe (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 i (EU) 2019/2018 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2013

Delegirana uredba (EU) 2019/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavku 2. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

elektroničke zaslone koji su sastavni dijelovi ili podsklopovi kako su definirani u članku 2. točki 2. Direktive 2009/125/EZ;”;

(2)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (10) zamjenjuje se sljedećim:

„(10)

„HiNA” znači visoka mrežna raspoloživost kako je definirana u članku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 (*1);

(*1)  Uredba Komisije (EZ) 1275/2008 оd 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti i u umreženom stanju pripravnosti (SL L 339, 18.12.2008., str. 45.).”"

(b)

briše se točka (17);

(3)

u članku 3. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(4)

prilozi I., II., III., IV., V., VI. i IX. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2014

Delegirana uredba (EU) 2019/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 3. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(2)

prilozi I., IV., V., VI., VIII., IX. i X. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2015

Delegirana uredba (EU) 2019/2015 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

„proizvod koji sadržava izvor svjetlosti” znači proizvod koji sadržava jedan ili više izvora svjetlosti ili zasebnih predspojnih naprava ili oboje, uključujući, među ostalim, rasvjetna tijela koja se mogu rastaviti kako bi se omogućila odvojena provjera izvora svjetlosti koje sadržavaju, kućanske uređaje koji sadržavaju izvore svjetlosti te pokućstvo (police, zrcala, vitrine) koje sadržava izvore svjetlosti;”;

(2)

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(b)

u stavku 1. točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

odstupajući od članka 11. stavka 13. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1369, na zahtjev distributera i u skladu s člankom 4. točkom (e), da se tiskane oznake za promjenu vrijednosti označivanja proizvoda isporučuju kao naljepnica jednake veličine kao postojeća oznaka.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Odstupajući od članka 11. stavka 13. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1369, kad dobavljač stavlja izvor svjetlosti na tržište, označuje ga postojećom oznakom do 31. kolovoza 2021., a oznakom s promijenjenom vrijednošću od 1. rujna 2021. Dobavljač se može odlučiti staviti na tržište izvore svjetlosti s oznakom s promijenjenom vrijednošću i u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. pod uvjetom da prije 1. srpnja 2021. na tržište nisu stavljeni izvori svjetlosti tog ili ekvivalentnih modela. U tom slučaju distributer ne nudi na prodaju takve izvore svjetlosti prije 1. rujna 2021. Dobavljač obavješćuje dotičnog distributera o toj posljedici što je prije moguće, među ostalim kada uključuje takve izvore svjetlosti u svoje ponude za distributere.”;

(3)

u članku 4. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

da se, odstupajući od članka 11. stavka 13. Uredbe (EU) 2017/1369, u roku od 18 mjeseci od početka primjene ove Uredbe postojeće oznake na izvorima svjetlosti na prodajnim mjestima zamijene oznakama s promijenjenom vrijednošću tako da prekriju postojeću oznaku, uključujući ako je oznaka otisnuta ili pričvršćena na ambalaži te da se oznake s promijenjenom vrijednošću ne prikazuju prije tog datuma.”;

(4)

u članku 10. posljednji stavak mijenja se kako slijedi:

„Primjenjuje se od 1. rujna 2021. Međutim, članak 3. stavak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. svibnja 2021., a članak 3. stavak 2. točka (a) od 1. ožujka 2022.”;

(5)

prilozi I., III., IV., V., VI. i IX. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2016

Delegirana uredba (EU) 2019/2016 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka (31) zamjenjuje se sljedećim:

„(31)

„pokretni rashladni uređaj” znači rashladni uređaj koji se može upotrebljavati kad nema pristupa električnoj mreži i koji kao izvor energije za funkcionalnost rashlađivanja upotrebljava struju posebno niskog napona (< 120 V istosmjerne struje) ili fosilno gorivo ili oboje, uključujući rashladni uređaj koji kao izvor energije uz struju posebno niskog napona ili fosilno gorivo ili oboje može upotrebljavati i električnu mrežu, što se postiže ispravljačem izmjenične struje u istosmjernu, koji se kupuje zasebno. Uređaj koji se stavlja na tržište s ispravljačem izmjenične struje u istosmjernu nije pokretni rashladni uređaj;”;

(2)

u članku 3. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(3)

u članku 11. posljednji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. ožujka 2021. Međutim, članak 10. primjenjuje se od 25. prosinca 2019., članak 3. stavak 1. točke (a), (b) i (c) od 1. studenoga 2020., a obveza prikazivanja razreda energetske učinkovitosti za parametre izvora svjetlosti iz tablice 6. Priloga V. od 1. ožujka 2022.”;

(4)

prilozi I., II., IV., V., VI. i IX. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2017

Delegirana uredba (EU) 2019/2017 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 3. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(2)

prilozi I., II., IV., V., VI. i IX. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu V. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/2018

Delegirana uredba (EU) 2019/2018 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavku 2. točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

kutne/zakrivljene i okretne ormare;”;

(2)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15.

„kutni/zakrivljeni ormar” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje kojim se postiže geometrijski kontinuitet između dva linearna ormara koji se međusobno nalaze pod kutom i/ili čine krivulju. Kutni/zakrivljeni ormar nema prepoznatljivu uzdužnu os ni duljinu jer se sastoji samo od elementa za ispunjavanje praznog prostora (primjerice u obliku klina) te ne funkcionira kao samostalni rashladni uređaj. Kut između stranica kutnog/zakrivljenog ormara iznosi od 30° do 90°;”;

(b)

dodaje se točka 25.:

„25.

„okretni ormar” znači okrugli/kružni ormar za supermarkete koji može biti samostalan ili povezivati dva linearna ormara za supermarkete. Okretni ormari mogu biti opremljeni sustavom za okretanje koji omogućuje pregled prehrambenih proizvoda iz svih kutova (360°).”;

(c)

dodaje se točka 26.:

„26.

„vitrina za supermarkete” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje namijenjen za prodaju i izlaganje prehrambenih i drugih proizvoda u maloprodaji, primjerice u supermarketima. Rashladne vitrine za hlađenje pića, rashladni automati za prodaju, vitrine za sladoled na kugle i zamrzivači za sladoled ne smatraju se vitrinama za supermarkete.”;

(3)

u članku 3. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;”;

(4)

u članku 9. posljednji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. ožujka 2021., osim obveze prikazivanja razreda energetske učinkovitosti za parametre izvora svjetlosti iz dijela 5. tablice 10. Priloga V., koja se primjenjuje od 1. ožujka 2022.”;

(5)

prilozi I., III., IV., V., VI. i IX. mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 4., članak 2. stavak 2., članak 4. stavak 4., članak 5. stavak 2. i članak 6. stavak 5. primjenjuju se od 1. svibnja 2021. Članak 3. stavak 2. točka (a) primjenjuje se od 1. svibnja 2021. Članak 3. stavak 2. točka (c) primjenjuje se od 1. srpnja 2021. Članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 2. točka (b) te članak 3. stavci 3. i 5. primjenjuju se od 1. rujna 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 198, 28.7.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010 (SL L 315, 5.12.2019., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1061/2010 i Direktive Komisije 96/60/EZ (SL L 315, 5.12.2019., str. 29.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012 (SL L 315, 5.12.2019., str. 68.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1060/2010 (SL L 315, 5.12.2019., str. 102.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2017 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1059/2010 (SL L 315, 5.12.2019., str. 134.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2018 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (SL L 315, 5.12.2019., str. 155.).

(8)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 оd 5. svibnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara (SL L 177, 8.7.2015., str. 2.).


PRILOG I.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI. i IX. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2013 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. dodaju se sljedeće točke (29) i (30):

„(29)

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice;

(30)

„jamstvo” znači svaka obveza kojom trgovac ili dobavljač potrošaču jamči:

(a)

da će mu vratiti plaćenu cijenu; ili

(b)

da će mu zamijeniti ili popraviti elektroničke zaslone ili postupati s njima, na koji god način to bilo potrebno, ako ne zadovoljavaju specifikacije navedene u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu.”;

(2)

na kraju točke B Priloga II. dodaje se sljedeći tekst:

„EEI se izračunava s pomoću deklariranih vrijednosti snage u uključenom stanju (Pmeasured ) i površine za gledanje (A) navedenih u tablici 5. Priloga VI.”;

(3)

u Prilogu III. dodaje se sljedeći odlomak na kraju dijela 2. točke (f) podtočke 10:

„Ako elektronički zaslon ne podržava HDR, piktogram HDR-a i slova razreda energetske učinkovitosti se ne prikazuju. Piktogram zaslona, na kojem je navedena veličina i razlučivost zaslona, mora biti vertikalno centriran u području ispod oznake potrošnje energije.”;

(4)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se drugi odlomak kako slijedi:

„Prijelazne metode ispitivanja utvrđene u Prilogu III.a Uredbi Komisije (EU) 2019/2021 o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona ili druge pouzdane, točne i ponovljive metode kojima se uzimaju u obzir općepriznate suvremene metode upotrebljavaju se u nedostatku relevantnih normi do objave upućivanja na odgovarajuće usklađene norme u Službenom listu.”;

(b)

na kraju Priloga dodaje se sljedeći tekst:

„Standardni dinamički raspon, veliki dinamički raspon, svjetljivost zaslona radi automatske regulacije svjetline, omjer vršne bijele svjetljivosti i druge značajke svjetljivosti mjere se kako je navedeno u tablici 3.a Priloga III. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021.”;

(5)

u Prilogu V. tablica 4. zamjenjuje se sljedećim:

 

Parametar

Vrijednost parametra i preciznost

Jedinica

Napomene

1.

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (2)  (3).

 

TEKST

 

 

Adresa dobavljača  (2)  (3)  (4).

 

 

Informacije kako su navedene u prijavi dobavljača u bazi podataka o proizvodima.

2.

Identifikacijska oznaka modela  (2)

 

TEKST

 

3.

Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)

X,X

W

Zaokruženo na prvu decimalu za snagu manju od 100 W, odnosno na prvi cijeli broj za snagu od 100 W ili veću.

5.

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ili n.p.

 

Ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke. Vrijednost se bilježi kao „n.p.” (nije primjenjivo) ako se HDR ne primjenjuje.

6.

Snaga u uključenom stanju za veliki dinamički raspon (HDR), ako se primjenjuje.

X,X

W

Zaokruženo na prvu decimalu za snagu manju od 100 W, odnosno na cijeli broj za snagu od 100 W ili veću (vrijednost se bilježi kao 0 (nula) ako „nije primjenjivo”).

7.

Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo

X,X

W

 

8.

Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo

X,X

W

 

9.

Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo

X,X

W

 

10.

Kategorija elektroničkog zaslona

[televizor/monitor/znakovni zaslon/drugo]

 

Odaberite jedno.

11.

Omjer veličine

X

:

Y

cijeli broj

Npr. 16:9,21:9 itd.

12.

Razlučivost zaslona

X

×

Y

piksela

Vodoravni i okomiti pikseli

13.

Dijagonala zaslona

X,X

cm

Zaokruženo na jedno decimalno mjesto

14.

Dijagonala zaslona

X

inča

Neobvezno, u inčima, zaokruženo na najbliži cijeli broj.

15.

Vidljivo područje zaslona

X,X

dm2

Zaokruženo na jedno decimalno mjesto

16.

Tehnologija panela koja se koristi

TEKST

 

Npr. LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD itd.

17.

Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna

[DA/NE]

 

Po zadanim postavkama mora biti aktivirana (ako je odabrano DA).

18.

Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan

[DA/NE]

 

 

19.

Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan

[DA/NE]

 

Po zadanim postavkama mora biti aktiviran (ako je odabrano DA).

20.

Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka)

X

Hz

 

21.

Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište  (2)  (3)

X

Godina

Kako je navedeno u podtočki 1. točke E. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021 (1)

22.

Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)  (2)  (3)

X

Godina

Kako je navedeno u podtočki 1. točke E. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021

23.

Minimalna zajamčena podrška za proizvod  (2)  (3)

X

Godina

Kako je navedeno u podtočki 1. točke E. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021

 

Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač  (2)  (3)

X

Godina

 

24.

Vrsta napajanja

unutarnje/vanjsko/vanjsko normirano

 

Odaberite jedno.

25.

Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano)

i.

 

TEKST

Opis

 

ii.

Ulazni napon

X

V

 

iii.

Izlazni napon

X,X

V

 

26.

Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje)

i.

Podržani standardni naziv ili popis

TEKST

 

ii.

Potreban izlazni napon

X,X

V

 

iii.

Potrebna jakost struje (minimalna)

X,X

A

 

iv.

Potrebna frekvencija struje

XX

Hz

 

(6)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke od (1) do (5) zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(2)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(3)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(4)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 5.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(5)

pojedinosti i rezultati izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(6)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki 2.;

(7)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.”;

(b)

tablica 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 5.

Tehnički parametri modela i deklarirane vrijednosti

 

Parametar

Vrijednost parametra i preciznost

Jedinica

Deklarirana vrijednost

Općenito

1.

Ime ili zaštitni znak dobavljača

TEKST

 

 

2.

Identifikacijska oznaka modela

TEKST

 

 

3.

Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4.

Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)

XXX,X

W

 

5.

Razred energetske učinkovitosti za veliki dinamički raspon (HDR), ako je primijenjen

[A/B/C/D/E/F/G] ili n.p.

A – G

 

6.

Snaga u uključenom stanju za veliki dinamički raspon (HDR)

XXX,X

W

 

7.

Snaga u isključenom stanju

X,X

W

 

8.

Snaga u stanju pripravnosti

X,X

W

 

9.

Snaga u umreženom stanju pripravnosti

X,X

W

 

10.

Kategorija elektroničkog zaslona

[televizor/monitor/znakovni zaslon/drugo]

TEKST

 

11.

Omjer veličine

XX

:

XX

 

 

12.

Razlučivost zaslona (u pikselima)

X

×

X

 

 

13.

Dijagonala zaslona

XXX,X

cm

 

14.

Dijagonala zaslona

XX

inča

 

15.

Vidljivo područje zaslona

XXX,X

dm2

 

16.

Tehnologija panela koja se koristi

TEKST

 

 

17.

Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna

[DA/NE]

 

 

18.

Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan

[DA/NE]

 

 

19.

Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan

[DA/NE]

 

 

20.

Učestalost osvježavanja slike (uobičajena konfiguracija)

XXX

Hz

 

21.

Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište, kako je navedeno u stavku E. točki 1. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021):

XX

Godina

 

22.

Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište, kako je navedeno u stavku E. točki 1. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021):

XX

Godina

 

23.

Minimalna zajamčena podrška za proizvod (od datuma završetka stavljanja na tržište, kako je navedeno u stavku E. točki 1. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2021):

XX

Godina

 

 

Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač:

XX

Godina

 

Za uključeno stanje

24.

Vršna bijela svjetljivost konfiguracije najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju

XXXX

cd/m2

 

25.

Vršna bijela svjetljivost u uobičajenoj konfiguraciji

XXXX

cd/m2

 

26.

Omjer vršne bijele svjetljivosti (izračunan kao

vrijednost „Vršna bijela svjetljivost u uobičajenoj konfiguraciji” podijeljena s vrijednošću „Vršna bijela svjetljivost konfiguracije najsvjetlijeg prikaza u uključenom stanju” te pomnožena sa 100)

XX,X

%

 

Za automatsko isključivanje (APD)

27.

Trajanje uključenog stanja prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu snage u isključenom stanju ili stanju pripravnosti.

XX:XX

mm:ss

 

28.

Za televizore: trajanje razdoblja nakon zadnje intervencije korisnika prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju ili stanju pripravnosti;

XX:XX

mm:ss

 

29.

Za televizore opremljene senzorom prisutnosti u prostoriji: trajanje razdoblja u kojem nije otkrivena prisutnost u prostoriji prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu snage u isključenom stanju ili stanju pripravnosti

XX:XX

mm:ss

 

30.

Za elektroničke zaslone osim televizora i radiodifuzijskih zaslona: trajanje razdoblja u kojem nisu detektirani nikakvi ulazni podaci prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju ili stanju pripravnosti;

XX:XX

mm:ss

 

Za ABC

Ako je dostupan i aktiviran po zadanim postavkama.

31.

Postotak smanjenja snage zbog automatske regulacije svjetline između uvjeta okolinskog osvjetljenja od 100 luksa i 12 luksa.

XX,X

%

 

32.

Snaga u uključenom stanju pri okolinskom osvjetljenju od 100 luksa na senzoru ABC-a

XXX,X

W

 

33.

Snaga u uključenom stanju pri osvjetljenju okoline od 12 luksa na senzoru ABC-a

XXX,X

W

 

34.

Svjetljivost zaslona pri okolinskom osvjetljenju od 100 luksa na senzoru ABC-a (*1)

XXX

cd/m2

 

35.

Svjetljivost zaslona pri okolinskom osvjetljenju od 60 luksa na senzoru ABC-a (*1)

XXX

cd/m2

 

36.

Svjetljivost zaslona pri okolinskom osvjetljenju od 35 luksa na senzoru ABC-a (*1)

XXX

cd/m2

 

37.

Svjetljivost zaslona pri okolinskom osvjetljenju od 12 luksa na senzoru ABC-a (*1)

XXX

cd/m2

 

Za napajanje

38.

Vrsta napajanja

unutarnje/vanjsko

 

 

39.

Upućivanje na norme (ako su relevantne)

 

TEKST

 

40.

Ulazni napon

XXX,X

V

 

41.

Izlazni napon

XXX,X

V

 

42.

Ulazna jakost struje (maks)

XXX,X

A

 

43.

Izlazna jakost struje (min)

XXX,X

A

 

(c)

točka (6) postaje točka (9);

(d)

točka (7) postaje točka (10);

(e)

točka (8) postaje točka (11);

(7)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

točka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., 6. ili drugim odlomkom ovog Priloga nadležna tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.”;

(d)

tablica 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 6.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Snaga u uključenom stanju (Pmeasured , u vatima)

Utvrđena vrijednost (*3) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 7 %.

Snaga u isključenom stanju, stanju pripravnosti i u umreženom stanju pripravnosti, u vatima, ovisno o tome što je primjenjivo.

Utvrđena vrijednost (*3) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost manja od ili jednaka 1,00 W, odnosno za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W.

Vidljivo područje zaslona

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije biti manja od deklarirane vrijednosti za više od 1 % ili 0,1 dm2, ovisno o tome što je manje.

Dijagonala vidljivog dijela zaslona u centimetrima

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije za više od 1 cm odstupati od deklarirane vrijednosti.

Razlučivost zaslona izražena u horizontalnim i vertikalnim pikselima

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije odstupati od deklarirane vrijednosti.

Vršna bijela svjetljivost

Utvrđena vrijednost (*3) ne smije biti više od 8 % manja od deklarirane vrijednosti.

Trajanje uključenog stanja prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili isključeno stanje ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu snage u isključenom stanju ili stanju pripravnosti

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 5 sekundi.

Za televizore: trajanje razdoblja nakon zadnje intervencije korisnika prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju ili stanju pripravnosti

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 5 sekundi.

Za televizore opremljene senzorom prisutnosti u prostoriji: trajanje razdoblja u kojem nije otkrivena prisutnost u prostoriji prije nego što se televizor automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu snage u isključenom stanju ili stanju pripravnosti

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 5 sekundi.

Za elektroničke zaslone osim televizora i radiodifuzijskih zaslona: trajanje razdoblja u kojem nisu detektirani nikakvi ulazni podaci prije nego što se elektronički zaslon automatski prebaci u stanje pripravnosti ili stanje isključenosti ili drugo stanje u kojem se poštuju primjenjivi zahtjevi u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju ili stanju pripravnosti

Utvrđena vrijednost (*2) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 5 sekundi.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2021 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 (vidjeti stranicu 241. predmetnog Službenog lista).

(2)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(4)  dobavljač ne unosi podatke za svaki model ako ih se automatski dobiva iz baze podataka o proizvodim.”

(*1)  vrijednosti parametara povezanih sa svjetljivošću kojima upravlja ABC indikativne su prirode, a provjera se provodi u pogledu mjerodavnih zahtjeva povezanih s ABC-om”

(*2)  Ako utvrđena vrijednost za pojedinačnu jedinicu ne odgovara, smatra se da ni model ni ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

(*3)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.”


PRILOG II.

Prilozi I., IV., V., VI., VIII., IX. i X. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2014 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. dodaje se sljedeća točka 33.:

„33.

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice.”;

(2)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon prvog odlomka dodaje se sljedeće:

„Ako je parametar deklariran u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s tablicom 7. Priloga VI. za kućanske perilice rublja, odnosno u skladu s tablicom 8. Priloga VI. za kućanske perilice-sušilice rublja, dobavljač upotrebljava njegovu deklariranu vrijednost za izračune u ovom Prilogu.”;

(b)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   NAZIVNI KAPACITET KUĆANSKIH PERILICA-SUŠILICA RUBLJA

Nazivni kapacitet kućanskih perilica-sušilica rublja je nazivni kapacitet ciklusa pranja i sušenja.

Ako kućanska perilica-sušilica rublja omogućuje kontinuirani ciklus, nazivni kapacitet ciklusa pranja i sušenja mora biti nazivni kapacitet za taj ciklus.

Ako kućanska perilica-sušilica rublja ne omogućuje kontinuirani ciklus, nazivni kapacitet ciklusa pranja i sušenja niža je od sljedećih vrijednosti: vrijednost nazivnog kapaciteta programa eco 40-60 i vrijednost nazivnog kapaciteta ciklusa sušenja kojim se postiže status „suho za spremanje u ormar”;

(c)

točke 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   INDEKS UČINKOVITOSTI PRANJA

Indeks učinkovitosti pranja kućanske perilice rublja i ciklusa pranja za kućanske perilice-sušilice rublja (Iw) i indeks učinkovitosti pranja cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja (Jw) izračunavaju se primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kod kojih se uzimaju u obzir opće prihvaćene suvremene metode te se zaokružuju na tri decimale.

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg i za ciklus pranja kućanskih perilica-sušilica rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg, vrijednost IW navedena na informacijskom listu proizvoda najniža je vrijednost između indeksa učinkovitosti pranja pri nazivnom kapacitetu pranja, polovini nazivnog kapaciteta pranja i četvrtini nazivnog kapaciteta pranja.

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg i za ciklus pranja kućanskih perilica-sušilica rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg, vrijednost IW navedena na informacijskom listu proizvoda je indeks učinkovitosti pranja pri nazivnom kapacitetu pranja.

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg vrijednost JW navedena na informacijskom listu proizvoda niža je vrijednost između indeksa učinkovitosti pranja pri nazivnom kapacitetu i pri polovini nazivnog kapaciteta.

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg vrijednost JW navedena na informacijskom listu proizvoda je indeks učinkovitosti pranja pri nazivnom kapacitetu.

4.   UČINKOVITOST ISPIRANJA

Učinkovitost ispiranja kućanske perilice rublja i ciklusa pranja za kućanske perilice-sušilice rublja (IR) i učinkovitost ispiranja cjelovitog ciklusa kućanskih perilica-sušilica rublja (JR) izračunavaju se primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda koje se temelje na otkrivanju markera linearnih alkilbenzensulfonata (LAS) te se zaokružuju na jednu decimalu.

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg i za ciklus pranja kućanskih perilica-sušilica rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg, vrijednost IR navedena na informacijskom listu proizvoda najviša je vrijednost između učinkovitosti ispiranja pri nazivnom kapacitetu pranja, polovini nazivnog kapaciteta pranja i četvrtini nazivnog kapaciteta pranja.

Za kućanske perilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg i za ciklus pranja kućanskih perilica-sušilica rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg, na informacijskom listu proizvoda ne navodi se vrijednost za IR.

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta većeg od 3 kg, vrijednost JR navedena na informacijskom listu proizvoda viša je vrijednost između učinkovitosti ispiranja pri nazivnom kapacitetu i pri polovini nazivnog kapaciteta.

Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta 3 kg ili manjeg, na informacijskom listu proizvoda ne navodi se vrijednost za JR.”;

(d)

u točki 6. prvi odlomak točke 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Za kućanske perilice-sušilice rublja nazivnog kapaciteta pranja 3 kg ili manjeg, ponderirana potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja jest potrošnja vode pri nazivnom kapacitetu zaokružena na najbliži cijeli broj.”;

(e)

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   PREOSTALI SADRŽAJ VLAGE

Ponderirani preostali sadržaj vlage (D) kućanske perilice rublja i ciklusa pranja kućanske perilice-sušilice rublja izračunava se u postocima i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

Image 1

pri čemu:

Dfull je preostali sadržaj vlage za program „eco 40-60” pri nazivnom kapacitetu pranja, izražen u postocima i zaokružen na dva decimalna mjesta;

D1/2 je preostali sadržaj vlage za program „eco 40-60” pri polovini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u postocima i zaokružen na dva decimalna mjesta;

D1/4 je preostali sadržaj vlage za program „eco 40-60” pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja, izražen u postocima i zaokružen na dva decimalna mjesta;

A, B i C su faktori ponderiranja kako su opisani u točki 2.1. podtočki (c).”;

(f)

točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   NAČINI RADA S NISKOM POTROŠNJOM ENERGIJE

Ako je primjenjivo, potrošnja energije mjeri se u stanju isključenosti (Po), stanju pripravnosti (Psm) i odgođenom početku rada (Pds); izražava se u W i zaokružuje na dva decimalna mjesta.

Tijekom mjerenja potrošnje energije u načinima rada s niskom potrošnjom energije provjerava se i bilježi sljedeće:

prikazuju li se informacije;

aktivira li se mrežna veza.

Ako kućanska perilica rublja ili kućanska perilica-sušilica rublja ima funkciju sprečavanja gužvanja, ta se operacija prekida otvaranjem vrata kućanske perilice rublja ili kućanske perilice-sušilice rublja ili bilo kojom drugom odgovarajućom intervencijom 15 minuta prije mjerenja potrošnje energije.”;

(g)

na kraju se dodaje sljedeća točka 11.:

„11.   BRZINA CENTRIFUGIRANJA

Brzina centrifugiranja kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja mjeri se ili izračunava pri uključenoj opciji najveće brzine centrifugiranja za program „eco 40-60” primjenom usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili primjenom drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kod kojih se uzimaju u obzir općeprihvaćene suvremene metode, te se zaokružuje na najbliži cijeli broj.”;

(3)

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 5.

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (1) ,  (3):

Adresa dobavljača  (1) ,  (3):

Identifikacijska oznaka modela  (1):

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Nazivni kapacitet (2) (kg)

x,x

Dimenzije u cm (1), (3)

Visina

x

Širina

x

Dubina

x

Indeks energetske učinkovitosti (2) (EEIW)

x,x

Razred energetske učinkovitosti (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indeks učinkovitosti pranja (2)

x,xxx

Učinkovitost ispiranja (g/kg) (2)

x,x

Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.

x,xxx

Potrošnja vode u litrama po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.

x

Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (2) (°C)

Nazivni kapacitet

x

Ponderirani preostali sadržaj vlage (2) (%)

x,x

Polovina

x

Četvrtina

x

Brzina centrifugiranja (2)(okr./min)

Nazivni kapacitet

x

Razred učinkovitosti centrifugiranja (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Polovina

x

Četvrtina

x

Trajanje programa (2)(h:min)

Nazivni kapacitet

x:xx

Vrsta

[Ugradbeni/Samostojeći]

Polovina

x:xx

Četvrtina

x:xx

Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (2) (dB re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (2) (faza centrifugiranja)

[A/B/C/D] (4)

Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (1), (3):

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja

[DA/NE]

Dodatne informacije  (1), (3):

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023 (1):

(b)

tablica 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 6.

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (5), (8):

Adresa dobavljača  (5), (8):

Identifikacijska oznaka modela  (5):

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Nazivni kapacitet (kg)

Nazivni kapacitet (7):

x,x

Dimenzije u cm (5), (8)

Visina

x

Nazivni kapacitet pranjab (6)

x,x

Širina

x

Dubina

x

Indeks energetske učinkovitosti

EEIW  (6)

x,x

Razred energetske učinkovitosti

EEIW (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD (7)

x,x

EEIWD (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Indeks učinkovitosti pranja

IW (6)

x,xxx

Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)

IR (6)

x,x

JW (7)

x,xxx

JR (7)

x,x

Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.

x,xxx

Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.

x,xxx

Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.

x

Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.

x

Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60

Nazivni kapacitet pranja

x

Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja

Nazivni kapacitet

x

Polovina

x

Četvrtina

x

Polovina

x

Brzina centrifugiranja (okr./min) (6)

Nazivni kapacitet pranja

x

Ponderirani preostali sadržaj vlage (%) (6)

x,x

Polovina

x

Četvrtina

x

Trajanje programa eco 40-60 (h:min)

Nazivni kapacitet pranja

x:xx

Razred učinkovitosti centrifugiranja (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Polovina

x:xx

Četvrtina

x:xx

Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB re 1 pW)

x

Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)

Nazivni kapacitet

x:xx

Polovina

x:xx

Vrsta

[Ugradbeni/Samostojeći]

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja

[A/B/C/D] (9)

Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (5), (8):

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja

[DA/NE]

Dodatne informacije  (5),  (8):

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023:

(4)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Za kućanske perilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (d) sadržava:

(a)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(b)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(c)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(d)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 7.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(e)

pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (b);

(g)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 7.

Tehnički parametri modela i njihove deklarirane vrijednosti za kućanske perilice rublja

PARAMETAR

DEKLARIRANA VRIJEDNOST

JEDINICA

Nazivni kapacitet za program eco 40-60, u koracima od 0,5 kg (c)

X,X

kg

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije za program Eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije za program Eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklus

Ponderirana potrošnja energije za program eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciklus

Standardna potrošnja energije za program eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklus

Indeks energetske učinkovitosti (EEIW)

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (WW,full)

X,X

l/ciklus

Potrošnja vode za program Eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (WW,½)

X,X

l/ciklus

Potrošnja vode za program Eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (WW,1/4)

X,X

l/ciklus

Ponderirana potrošnja vode (WW)

X

l/ciklus

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (Iw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (Iw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (Iw)

X,XXX

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (IR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (IR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (IR)

X,X

g/kg

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (tw)

X:XX

h:min

Trajanje programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (tw)

X:XX

h:min

Trajanje programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (tw)

X:XX

h:min

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (T)

X

°C

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (S)

X

okr./min

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (S)

X

okr./min

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (S)

X

okr./min

Ponderirani preostali sadržaj vlage (D)

X,X

%

Emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom programa eco 40-60 (faza centrifugiranja)

X

dB(a) re 1 pW

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po) (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Prikazuju li se informacije tijekom „stanja pripravnosti”?

Da/Ne

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Potrošnja energije u „odgođenom početku rada” (Pds) (ako je primjenjivo)

X,XX

W”

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Za kućanske perilice-sušilice rublja tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (d) sadržava:

(a)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(b)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(c)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(d)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 8.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(e)

pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (b);

(g)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 8.

Tehnički parametri modela i njihove deklarirane vrijednosti za kućanske perilice-sušilice rublja

PARAMETAR

DEKLARIRANA VRIJEDNOST

JEDINICA

Nazivni kapacitet za ciklus pranja, u koracima od 0,5 kg (c)

X,X

kg

Nazivni kapacitet za ciklus pranja i sušenja, u koracima od 0,5 kg (d)

X,X

kg

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklus

Ponderirana potrošnja energije za program eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciklus

Standardna potrošnja energije za program eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklus

Indeks energetske učinkovitosti ciklusa pranja (EEIW)

X,X

Potrošnja energije za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (EWD,full)

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (EWD,½)

X,XXX

kWh/ciklus

Ponderirana potrošnja energije ciklusa pranja i sušenja (EWD)

X,XXX

kWh/ciklus

Standardna potrošnja energije ciklusa pranja i sušenja (SCEWD)

X,XXX

kWh/ciklus

Indeks energetske učinkovitosti ciklusa pranja i sušenja (EEIWD)

X,X

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (WW,full)

X,X

l/ciklus

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (WW,½)

X,X

l/ciklus

Potrošnja vode za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (WW,1/4)

X,X

l/ciklus

Ponderirana potrošnja vode za ciklus pranja (WW)

X

l/ciklus

Potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (WWD,full)

X,X

l/ciklus

Potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (WWD,½)

X,X

l/ciklus

Ponderirana potrošnja vode za ciklus pranja i sušenja (WWD)

X

l/ciklus

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (Iw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (Iw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (Iw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (Jw)

X,XXX

Indeks učinkovitosti pranja za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (Jw)

X,XXX

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (IR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (IR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za program eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (IR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za ciklus pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (JR)

X,X

g/kg

Učinkovitost ispiranja za ciklus pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (JR)

X,X

g/kg

Trajanje programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (tw)

X:XX

h:min

Trajanje programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (tw)

X:XX

h:min

Trajanje programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (tw)

X:XX

h:min

Trajanje ciklusa pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (tWD)

X:XX

h:min

Trajanje ciklusa pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (tWD)

X:XX

h:min

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja tijekom programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja u ciklusu pranja tijekom ciklusa pranja i sušenja pri nazivnom kapacitetu (T)

X

°C

Temperatura koja se održava barem pet minuta unutar rublja u ciklusu pranja tijekom ciklusa pranja i sušenja pri polovini nazivnog kapaciteta (T)

X

°C

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (S)

X

okr./min

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri polovini nazivnog kapaciteta pranja (S)

X

okr./min

Brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja programa eco 40-60 pri četvrtini nazivnog kapaciteta pranja (S)

X

okr./min

Ponderirani preostali sadržaj vlage nakon pranja (D)

X,X

%

Konačni sadržaj vlage nakon sušenja

X,X

%

Emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom programa eco 40-60 (faza centrifugiranja)

X

dB(a) re 1 pW

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po) (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Prikazuju li se informacije tijekom „stanja pripravnosti”?

Da/Ne

Potrošnja energije u „stanju pripravnosti” (Psm) u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Potrošnja energije u „odgođenom početku rada” (Pds) (ako je primjenjivo)

X,XX

W”

(5)

u Prilogu VIII. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Odgovarajuća oznaka koju dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te mora biti razmjerna veličini iz Priloga III. Oznaka se može prikazati s pomoću ugniježđenog prikaza i u takvom slučaju slika koja se upotrebljava za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 2. ovog Priloga. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša preko oznake ili širenjem slike na zaslonu na dodir.”;

(6)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., 6. ili drugim odlomkom ovog Priloga nadležna tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.”;

(d)

tablica 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 9.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopuštena odstupanja pri provjeri

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti nijednu od deklariranih vrijednosti EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full i EWD,½.

Ponderirana potrošnja energije (EW i EWD)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti deklariranu vrijednost EW, odnosno EWD.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti nijednu od deklariranih vrijednosti WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full i WWD,½.

Ponderirana potrošnja vode (WW i WWD)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 10 % premašiti deklariranu vrijednost WW, odnosno WWD.

Indeks učinkovitosti pranja (IW i JW) za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti IW, odnosno Jw, za više od 8 %.

Učinkovitost ispiranja (IR i JR) za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije za više od 1,0 g/kg premašiti deklariranu vrijednost IR, odnosno JR.

Trajanje programa ili ciklusa (tW i tWD) za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1) trajanja programa ili ciklusa ne smije premašiti deklariranu vrijednost tW, odnosno tWD, za više od 5 % ili za dulje od 10 minuta, ovisno o tome što je kraće.

Najviša temperatura unutar rublja (T) tijekom ciklusa pranja za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1)ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti T za više od 5 K ni premašiti deklariranu vrijednost T za više od 5 K.

Ponderirani preostali sadržaj vlage nakon pranja (D)

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 %.

Konačni sadržaj vlage nakon sušenja za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti 3,0 %.

Brzina centrifugiranja (S) za sve relevantne količine rublja

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije biti manja od deklarirane vrijednosti S za više od 10 %.

Potrošnja energije u isključenom stanju (Po)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje energije Po ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,10 W.

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Psm)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje električne energije Psm ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, odnosno za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost 1,00 W ili manja.

Potrošnja energije u odgođenom početku rada (Pds)

Utvrđena vrijednost (*1) potrošnje električne energije Pds ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,00 W, odnosno za više od 0,10 W ako je deklarirana vrijednost 1,00 W ili manja.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Utvrđena vrijednost (*1) ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 2 dB(a) re 1 pW.

(7)

u Prilogu X. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

preostali sadržaj vlage nakon pranja izračunava se kao ponderirani prosjek u skladu s nazivnim kapacitetom svakog pojedinačnog bubnja;”.(1)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(2)  za program eco 40-60.

(3)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(4)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(5)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(6)  za program eco 40-60.

(7)  za ciklus pranja i sušenja.

(8)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(9)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.”;

(*1)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.”


PRILOG III.

Prilozi I., III., IV., V., VI. i IX. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2015 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. točka (42) zamjenjuje se sljedećim:

„(42)

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice.”;

(2)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

treći odlomak točke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Oznaka ima sljedeća obilježja:

oznaka standardne veličine je barem širine 36 mm i visine 72 mm,

oznaka male veličine (širine manje od 36 mm) je barem širine 20 mm i visine 54 mm.”;

(b)

točka 2.3. podtočka (e) podpodtočka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

pravokutni obrub oznake i unutarnje razdjelne crte debljine su 0,5 pt i 100 % crne boje;”

(3)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

u postrojenjima za radiološku i nuklearnu medicinu koja podliježu sigurnosnim standardima zračenja kako su utvrđeni u Direktivi Vijeća 2013/59/Euratom (1);

(1)  (1) Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju (SL L 13, 17.1.2014., str. 1.).”;"

(b)

u točki 3. dodaje se sljedeća podtočka (l):

„(l)

za izvore svjetlosti sa žarnom niti s električnim sučeljem u obliku nožastog kontakta, kabelskih vijaka, kabela, bakrene lakirane žice, metričkog navoja, baze podnoška ili s nestandardnim prilagođenim električnim sučeljem, s kućištem od cijevi od kvarcnog stakla, koji su posebno projektirani i prodaju se isključivo za industrijsku ili profesionalnu opremu za zagrijavanje električnom energijom (npr. rastezno oblikovanje upuhivanjem u industriji PET ambalaže, 3D-printanju, postupcima proizvodnje fotonaponskih i elektroničkih elemenata te za sušenje ili stvrdnjivanje ljepila, tinte, boje ili premaza).”

(c)

dodaje se sljedeća točka 4.:

„4.

Izvori svjetlosti koji su posebno projektirani i stavljeni na tržište isključivo za proizvode obuhvaćene područjem primjene uredaba Komisije (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) br. 932/2012 i (EU) 2019/2019 izuzimaju se od zahtjeva iz točke 1. podtočke (e) podpodtočaka 7.b, 7.c i 7.d Priloga VI. ovoj Uredbi.”;

(4)

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 3. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 3.

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (1), (5):

Adresa dobavljača  (1), (5):

Identifikacijska oznaka modela  (5):

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 H, CFLni, ostali FL, HPS, H, ostali HID, LED, OLED, kombinirano, ostalo]

Neusmjereni ili usmjereni:

[NDLS/DLS]

Izvor svjetlosti s podnoškom

(ili drugo električno sučelje)

[slobodan unos teksta]

 

 

Napajan ili nenapajan iz mreže:

[s mrežnim napajanjem/bez mrežnog napajanja]

Povezani izvor svjetlosti (CLS):

[da/ne]

Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:

[da/ne]

Ovojnica:

[ne/druga/neprozirna]

Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:

[da/ne]

 

 

Zaštita od blještanja:

[da/ne]

Prigušiv:

[da/samo s posebnim uređajima za regulaciju intenziteta svjetlosti/ne]

Parametri proizvoda

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Opći parametri proizvoda:

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1000 h), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj

x

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Korisni svjetlosni tok (Φuse), s naznakom odnosi li se na tok u kugli (360°), u širokom stošcu (120°) ili u uskom stošcu (90°)

x u [kugla/široki stožac/uski stožac]

korelirana temperatura boje, zaokružena na najbližih 100 K, ili raspon koreliranih temperatura boje, zaokruženih na najbližih 100 K, koje se može podesiti

[x/x…x/x ili x (ili x…)]

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W

x,x

Snaga u stanju pripravnosti (Psb), izražena u W i zaokružena na drugu decimalu

x,xx

Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvor svjetlosti, izražena u W i zaokružena na drugu decimalu.

x,xx

Indeks uzvrata boje, zaokružen na najbliži cijeli broj, ili niz vrijednosti za indeks uzvrata boje koje se mogu postaviti

[x/x…x]

Vanjske dimenzije (1),  (5)

bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm)

Visina

x

Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju

[grafika]

Širina

x

Dubina

x

Izjava o ekvivalentnoj snazi (3)

[da/–]

Ako da, ekvivalentna snaga (W)

x

 

 

Koordinate kromatičnosti (x i y)

0,xxx

0,xxx

Parametri za usmjerene izvore svjetlosti:

Najveća jakost svjetlosti (cd)

x

Kut snopa svjetlosti izražen u stupnjevima ili raspon kutova snopa svjetlosti koji se mogu postaviti

[x/x…x]

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:

Vrijednost indeksa uzvrata boje R9

x

Faktor preživljavanja

x,xx

Faktor održavanja svjetlosnog toka (LLMF)

x,xx

 

 

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:

Faktor faznog pomaka (cos φ1)

x,xx

Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa

x

Tvrdnje da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.

[da/–] (4)

Ako da, tvrdnja o zamjeni (W)

x

Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM)

x,x

Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM)

x,x

(b)

tablica 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 7.

Tvrdnje o ekvivalentnosti za neusmjerene izvore svjetlosti

Svjetlosni tok izvora svjetlosti Φ (lm)

Navedena ekvivalentna snaga izvora svjetlosti sa žarnom niti (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200”

(5)

Prilog VI. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

deklarirane vrijednosti sljedećih tehničkih parametara; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.:

(1)

korisni svjetlosni tok Φuse u lm;

(2)

indeks uzvrata boje (CRI);

(3)

snagu u uključenom stanju (Pon) u W;

(4)

kut snopa svjetlosti za usmjerene izvore svjetlosti (DLS) izražen u stupnjevima;

(4.a)

najveću jakost svjetlosti u cd za usmjerene izvore svjetlosti (DLS);

(5)

koreliranu temperaturu boje (CCT) u K;

(6)

snagu u stanju pripravnosti (Psb) u W, uključujući ako je jednaka nuli;

(7)

snagu u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) u W za povezane izvore svjetlosti (CLS);

(7.a)

vrijednost indeksa uzvrata boje R9 za LED i OLED izvore svjetlosti;

(7.b)

faktor preživljavanja za LED i OLED izvore svjetlosti;

(7.c)

faktor održavanja svjetlosnog toka za LED i OLED izvore svjetlosti;

(7.d)

radni vijek L70B50 za LED i OLED izvore svjetlosti

(8)

faktor faznog pomaka (cos φ1) za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže;

(9)

postojanost boje u koracima MacAdam elipsa za LED i OLED izvore svjetlosti;

(10)

svjetljivost-HLLS u cd/mm2 (samo za HLLS);

(11)

mjernu vrijednost treperenja (PstLM) za LED i OLED izvore svjetlosti;

(12)

mjernu vrijednost stroboskopskog učinka (SVM) za LED i OLED izvore svjetlosti;

(13)

čistoću pobuđivanja, samo za CTLS, za sljedeće boje i dominantnu valnu duljinu unutar određenog raspona:

boja

raspon dominantne valne duljine

plava

440 nm – 490 nm

zelena

520 nm – 570 nm

crvena

610 nm – 670 nm”;

(b)

dodaje se sljedeća točka 2.:

„2.

Elementi navedeni u točki 1. ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.”;

(6)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.

Ako je model projektiran tako da može detektirati kad je podvrgnut ispitivanju (npr. prepoznavanjem ispitnih uvjeta ili ciklusa) pa reagirati automatskim mijenjanjem svojeg rada tijekom ispitivanja kako bi postigao povoljnije vrijednosti za bilo koji od parametara utvrđenih u ovoj Uredbi ili koje je proizvođač ili uvoznik deklarirao u tehničkoj dokumentaciji ili bilo kojoj priloženoj dokumentaciji, ni model ni ekvivalentni modeli ne smatraju se sukladnima.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

drugi odlomak točke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tijela države članice provjeravaju 10 jedinica modela izvora svjetlosti u pogledu točke 2. podtočke (c) ovog Priloga. Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena su u tablici 9. ovog Priloga.”;

(d)

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Ako rezultati iz točke 2. podtočke (a), (b) ili (c) nisu postignuti, smatra se da ni model ni ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.”;

(e)

tablica 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 9.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Veličina uzorka

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Snaga u uključenom stanju Pon [W] pri punom opterećenju:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 0,20 W biti veća od deklarirane vrijednosti.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 10 % biti veća od deklarirane vrijednosti.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 5 % biti veća od deklarirane vrijednosti.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 5 % biti veća od deklarirane vrijednosti.

100 W < Pon

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 2,5 % biti veća od deklarirane vrijednosti.

Faktor faznog pomaka [0 – 1]

10

Utvrđena vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti umanjene za 0,1 jedinica.

Korisni svjetlosni tok Φuse [lm]

10

Utvrđena vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti minus 10 %.

Snaga u stanju mirovanja Psb i snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) [W]

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 0,10 W biti veća od deklarirane vrijednosti.

CRI i R9 [0 – 100]

10

Utvrđena vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 2,0 jedinica.

Treperenje [Pst LM] i stroboskopski učinak [SVM]

10

Utvrđena vrijednost ne smije premašiti deklariranu vrijednost za više od 0,1, odnosno za više od 10 % ako je deklarirana vrijednost veća od 1,0.

Postojanost boje [koraci MacAdam elipsa]

10

Utvrđeni broj koraka ne smije premašiti deklarirani broj koraka. Središte MacAdam elipse je središte koje je naveo dobavljač uz dopušteno odstupanje od 0,005 jedinica.

Kut snopa svjetlosti (stupnjevi)

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 25 % odstupati od deklarirane vrijednosti.

Ukupna učinkovitost napajanja iz električne mreže ηTM [lm/W]

10

Utvrđena vrijednost (količnik) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti minus 5 %.

Faktor održavanja svjetlosnog toka (za LED i OLED)

10

Utvrđena vrijednost XLMF % za uzorak ne smije biti niža od XLMF, MIN % u skladu s tekstom iz Priloga V. Uredbi Komisije (EU) 2019/2020  (2).

Faktor preživljavanja

(za LED i OLED)

10

Barem devet izvora svjetlosti u ispitnom uzorku moraju biti ispravni nakon završetka ispitivanja izdržljivosti iz Priloga V. Uredbi (EU) 2019/2020.

Čistoća pobuđivanja [%]

10

Utvrđena vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti minus 5 %.

Korelirana temperatura boje [K]

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 10 % odstupati od deklarirane vrijednosti.

Najveća jakost svjetlosti [cd]

10

Utvrđena vrijednost ne smije za više od 25 % odstupati od deklarirane vrijednosti.

Kad je riječ o izvorima svjetlosti s linearnom geometrijom koji su prilagodljivi, ali vrlo velike duljine, poput LED traka ili niti, tijela za nadzor tržišta pri provjerama u obzir uzimaju duljinu od 50 cm ili, ako se izvor svjetlosti ne može tako prilagoditi, duljinu čija je vrijednost najbliža 50 cm. Dobavljač izvora svjetlosti navodi koja predspojna naprava je prikladna za tu duljinu.

Pri provjeri je li proizvod izvor svjetlosti, tijela za nadzor tržišta izravno uspoređuju izmjerene vrijednosti za koordinate kromatičnosti (x i y), svjetlosni tok, gustoću svjetlosnog toka i indeks uzvrata boje s graničnim vrijednostima utvrđenima u definiciji za izvor svjetlosti iz članka 2. ove Uredbe, bez primjene odstupanja. Ako bilo koja od deset jedinica u uzorku ispunjava uvjete za izvor svjetlosti, model proizvoda se smatra izvorom svjetlosti.

Izvori svjetlosti koji ručno ili automatski te izravno ili daljinski omogućuju krajnjem korisniku upravljanje svjetlosnom jakošću, bojom, koreliranom temperaturom boje, spektrom i/ili kutom snopa svjetlosti emitiranog svjetla ocjenjuju se primjenom referentnih upravljačkih postavki.”


(1)  (1) Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju (SL L 13, 17.1.2014., str. 1.).”;”


(1)  izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(2)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(3)  „–”: nije primjenjivo;

„da”: tvrdnja o ekvivalentnosti koja uključuje snagu zamijenjene vrste izvora svjetlosti može se navesti samo:

kad je riječ o usmjerenim izvorima svjetlosti, ako je vrsta izvora svjetlosti navedena u tablici 4. i ako svjetlosni tok izvora svjetlosti u stošcu od 90° (Φ 90°) nije manji od odgovarajućeg referentnog svjetlosnog toka iz tablice 4. Referentni svjetlosni tok množi se s korekcijskim faktorom iz tablice 5. Za LED izvore svjetlosti usto se množi s korekcijskim faktorom iz tablice 6.;

kad je riječ o neusmjerenim izvorima svjetlosti, navedena ekvivalentna snaga izvora svjetlosti sa žarnom niti (izraženo u W, zaokruženo na najbliži cijeli broj) odgovara vrijednosti iz tablice 7. navedenoj za svjetlosni tok izvora svjetlosti.

Prijelazne vrijednosti svjetlosnog toka i navedene snage ekvivalentnog izvora svjetlosti (izraženo u W, zaokruženo na najbliži cijeli broj) računaju se linearnom interpolacijom između dviju susjednih vrijednosti.

(4)  „–”: nije primjenjivo;

„da”: tvrdnja da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima. Ta se tvrdnja može podnijeti samo ako:

jakost svjetlosti u bilo kojem smjeru oko osi cijevi ne odstupa za više od 25 % od prosječne svjetlosne jakosti oko cijevi; te ako

svjetlosni tok LED izvora svjetlosti nije manji od svjetlosnog toka fluorescentnog izvora svjetlosti navedene vrijednosti snage u vatima. Svjetlosni tok fluorescentnog izvora svjetlosti dobiva se množenjem navedene snage u vatima s minimalnom vrijednošću svjetlosnog učinka koja odgovara fluorescentnom izvoru svjetlosti iz tablice 8.; te ako

snaga u vatima LED izvora svjetlosti nije veća od snage u vatima fluorescentnog izvora svjetlosti kojeg zamjenjuje.

Tehnička dokumentacija sadržava podatke potrebne za potkrjepljivanje takvih tvrdnji.

(5)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.”

(2)  Uredba Komisije (EU) 2019/2020 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za izvore svjetlosti i zasebne predspojne naprave u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Komisije (EZ) br. 244/2009, (EZ) br. 245/2009 i (EU) br. 1194/2012 (vidjeti stranicu 209. predmetnog Službenog lista).


PRILOG IV.

Prilozi I., II., IV., V., VI. i IX. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2016 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. dodaje se sljedeća točka (42):

„(42)

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice.”;

(2)

u Prilogu II. tablica 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti rashladnih uređaja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125”

(3)

u Prilogu IV. točka 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon prvog odlomka dodaje se sljedeće:

„Ako je parametar deklariran u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s tablicom 7. Priloga VI., dobavljač upotrebljava njegovu deklariranu vrijednost za izračune u ovom Prilogu.”;

(b)

stavci (h) i (i) zamjenjuju se sljedećim:

„(h)

kapacitet zamrzavanja odjeljka izračunava se kao 24 puta masa lakog punjenja tog odjeljka podijeljena s vremenom zamrzavanja potrebnim da se temperatura lakog punjenja spusti s +25 na –18 °C pri temperaturi okoline od 25 °C, izražava u kg/24 sata i zaokružuje na jednu decimalu;

(i)

za odjeljke s četiri zvjezdice vrijeme zamrzavanja potrebno za spuštanje temperature lakog punjenja s +25 na –18 °C pri temperaturi okoline od +25 °C mora biti takvo da dobiveni kapacitet zamrzavanja ispunjava zahtjeve iz Priloga I. točke 4.;”;

(c)

dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

masa lakog punjenja za svaki odjeljak s četiri zvjezdice iznosi:

3,5 kg/100 l zapremnine ocijenjenog odjeljka s četiri zvjezdice, zaokruženo naviše na najbližih 0,5 kg;

2 kg za odjeljak s četiri zvjezdice zapremnine prema kojoj se na temelju omjera 3,5 kg/100 l dobiva vrijednost manja od 2 kg;

ako rashladni uređaj ima kombinaciju odjeljaka s tri zvjezdice i četiri zvjezdice, zbroj masa lakog punjenja povećava se tako da za sve odjeljke s četiri zvjezdice iznosi:

3,5 kg/100 l ukupne zapremnine svih odjeljaka s četiri zvjezdice i tri zvjezdice, zaokruženo naviše na najbližih 0,5 kg;

2 kg za ukupnu zapremninu svih odjeljaka s tri i četiri zvjezdice prema kojoj se na temelju omjera 3,5 kg/100 l dobiva vrijednost manja od 2 kg;”;

(4)

u Prilogu V. tablica 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 6.

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (2) ,  (4):

Adresa dobavljača  (2) ,  (4):

Identifikacijska oznaka modela  (4):

Tip rashladnog uređaja:

Tihi rashladni uređaj:

[da/ne]

Tip dizajna:

[Ugrađeni/Samostojeći]

Uređaj za čuvanje vina:

[da/ne]

Drugi rashladni uređaj:

[da/ne]

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Ukupne dimenzije (mm)  (2) ,  (4)

Visina

x

Ukupna zapremnina (dm3 ili l)

x

Širina

x

Dubina

x

EEI

x

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(a) re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom

[A/B/C/D] (4)

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x

Klimatski razred:

[prošireni umjereni/umjereni/suptropski/tropski]

Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan

xc

Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan

x (3)

Postavka za zimski način rada

[da/ne]

 

Parametri odjeljka:

Tip odjeljka

Parametri i vrijednosti odjeljka

Zapremnina odjeljka (dm3 ili l)

Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C)

Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.

Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata);

Tip odleđivanja

(automatsko odleđivanje = A,

ručno odleđivanje = M)

Odjeljak s uvjetima ostave

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak za čuvanje vina

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s podrumskim uvjetima

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak svježe zone

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s jednom zvjezdicom

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s dvije zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s tri zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s četiri zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

x,x

[A/M]

Prostor s dvije zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s promjenjivom temperaturom

tipovi odjeljaka

x,x

x

x,x (za odjeljke s četiri zvjezdice) ili –

[A/M]

Za odjeljke s četiri zvjezdice

Funkcija brzog zamrzavanja

[da/ne]

Za uređaje za čuvanje vina

Broj standardnih boca za vino

x

Parametri izvora svjetlosti  (1) ,  (2):

Vrsta izvora svjetlosti

[Rasvjetna tehnologija]

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač  (2) ,  (4):

Dodatne informacije  (2) ,  (4):

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 4. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (2):

(5)

u Prilogu VI. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) uključuje sljedeće:

(a)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(b)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(c)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(d)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 7.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(e)

pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (b);

(g)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 7.

Tehnički parametri modela i njihove deklarirane vrijednosti za rashladne uređaje

Općeniti opis modela rashladnog uređaja kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija

Specifikacije proizvoda:

 

Opće specifikacije proizvoda:

 

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

EEI (%)

x,x

Standardna godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

Kombinirani parametar

x,xx

Vrijeme porasta temperature (h)

x,xx

Faktor napunjenosti

x,x

Faktor gubitka topline na vratima

x,xxx

Klimatski razred

[prošireni umjereni/umjereni/suptropski/tropski]

Tip grijača sa sprečavanjem kondenzacije

[ručno uklj. i isklj./prema okolini/drugo/nije opremljen funkcijom]

Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(a) re 1 pW)

x

Dodatne specifikacije rashladnih uređaja, osim za tihe rashladne uređaje:

Parametar

Vrijednost

 

Dnevna potrošnja energije pri 32 °C (kWh/24 sata)

x,xxx

Dodatne specifikacije tihih rashladnih uređaja:

Parametar

Vrijednost

 

Dnevna potrošnja energije pri 25 °C (kWh/24 sata)

x,xxx

Dodatne specifikacije uređaja za čuvanje vina:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Unutarnja vlažnost (%)

[raspon]

Broj boca

X

Ako je rashladni uređaj opremljen s više odjeljaka iste vrste, redci za te odjeljke se ponavljaju. Ako uređaj nije opremljen određenom vrstom odjeljka, vrijednost parametar odjeljka označavaju se s „–”.

Specifikacije odjeljka:

 

Parametri i vrijednosti odjeljka

Tip odjeljka

Ciljna temperatura (°C)

Zapremnina odjeljka (dm3 ili l)

Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata);

Termodinamički parametar (rc)

Nc

M c

Faktor odleđivanja (Ac )

Faktor načina ugradnje (Bc )

Odjeljak s uvjetima ostave

+17

x,x

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Odjeljak za čuvanje vina

+12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Odjeljak s podrumskim uvjetima

+12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

+4

x,x

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Odjeljak svježe zone

+2

x,x

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda

0

x,x

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

Odjeljak s jednom zvjezdicom

–6

x,x

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

Odjeljak s dvije zvjezdice

–12

x,x

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

Odjeljak s tri zvjezdice

–18

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Odjeljak s četiri zvjezdice

–18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Prostor s dvije zvjezdice

–12

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Odjeljak s promjenjivom temperaturom

X

x,x

x,x (za odjeljke s četiri zvjezdice) ili –

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Zbroj zapremnina hlađenih odjeljaka i neodleđenih odjeljaka

[l ili dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

Zbroj zapremnina zaleđenih odjeljaka [l ili dm3]

 

x”

 

 

 

 

 

 

(6)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

točka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., 6. ili drugim odlomkom ovog Priloga nadležna tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.”;

(d)

tablica 8. zamjenjuje se sljedećim:

Tablica 8.

Dopuštena odstupanja pri provjeri za izmjerene parametre

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Ukupna zapremnina i zapremnina odjeljka

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti više od 3 % ili 1 litre manja od deklarirane vrijednosti, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća.

Kapacitet zamrzavanja

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

E32

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

Godišnja potrošnja energije

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

Unutarnja vlažnost uređaja za čuvanje vina (%)

Utvrđena vrijednost (a) ne smije se za više 10 % razlikovati od deklariranog raspona.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 2 dB(a) re 1 pW.

Vrijeme porasta temperature

Utvrđena vrijednost (a) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 15 %.(1)  kako je utvrđeno u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2015 (1).

(2)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(4)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(a)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti dobivenih za te tri dodatne jedinice.”


PRILOG V.

Prilozi I., II., IV., V., VI. i IX. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2017 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. dodaje se sljedeća točka (24):

„(24)

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice.”;

(2)

u Prilogu II. naslov tablice 1. zamjenjuje se sljedećim: „Razredi energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa”;

(3)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon prvog odlomka dodaje se sljedeće:

„Ako je parametar deklariran u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s tablicom 4. Priloga VI., dobavljač upotrebljava njegovu deklariranu vrijednost za izračune u ovom Prilogu.”;

(b)

točke 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   INDEKS UČINKOVITOSTI PRANJA

Za izračun indeksa učinkovitosti pranja (IC) modela kućanske perilice posuđa, učinkovitost pranja eco programa uspoređuje se s učinkovitošću pranja referentne perilice posuđa.

IC se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimalna mjesta:

IC = exp (ln IC)

i

ln IC = (1/n) × Σni = 1 ln (CT,i/CR,i)

pri čemu:

CT,i je učinkovitost pranja eco programa kućanske perilice posuđa koja se ispituje u jednom ispitnom ciklusu i., zaokružena na tri decimalna mjesta;

CR,i je učinkovitost pranja referentne kućanske perilice posuđa u jednom ispitnom ciklusu i., zaokružena na tri decimalna mjesta;

n je broj ispitnih ciklusa.

3.   INDEKS UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Za izračun indeksa učinkovitosti sušenja (ID) modela kućanske perilice posuđa, učinkovitost sušenja eco programa uspoređuje se s učinkovitošću sušenja referentne perilice posuđa.

ID se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimalna mjesta:

ID = exp (ln ID)

i

ln ID = (1/n) × Σni = 1 ln (ID,i)

pri čemu:

ID,i je indeks učinkovitosti sušenja eco programa kućanske perilice posuđa koja se ispituje u jednom ispitnom ciklusu i.;

n je broj kombiniranih ispitnih ciklusa pranja i sušenja.

ID,i se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimalna mjesta:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

pri čemu:

DT,i je prosječni rezultat učinkovitosti sušenja eco programa kućanske perilice posuđa koja se ispituje u jednom ispitnom ciklusu i., zaokružen na tri decimalna mjesta;

DR,t je ciljni rezultat sušenja referentne perilice posuđa, zaokružen na tri decimalna mjesta.

4.   NAČINI RADA S NISKOM POTROŠNJOM ENERGIJE

Ako je primjenjivo, potrošnja energije mjeri se u stanju isključenosti (Po), stanju pripravnosti (Psm) i odgođenom početku rada (Pds); izražava se u W i zaokružuje na dva decimalna mjesta.

Tijekom mjerenja potrošnje energije u načinima rada s niskom potrošnjom energije provjerava se i bilježi sljedeće:

prikazuju li se informacije;

aktivira li se mrežna veza.”;

(4)

u Prilogu V. tablica 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 3.

Sadržaj, redoslijed informacija i format informacijskog lista proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (1), (3):

Adresa dobavljača  (1), (3):

Identifikacijska oznaka modela  (1):

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Nazivni kapacitet (2) (ps)

x

Dimenzije u cm (1), (3)

Visina

x

Širina

x

Dubina

x

EEI (2)

x,x

Razred energetske učinkovitosti (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indeks učinkovitosti pranja (2)

x,xxx

Indeks učinkovitosti sušenja (2)

x,xxx

Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], na temelju eco programa uz upotrebu hladne vode. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.

x,xxx

Potrošnja vode u litrama [po ciklusu], na temelju eco programa. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.

x,x

Trajanje programa (2)(h:min)

x:xx

Vrsta

[Ugradbeni/Samostojeći]

Emisije buke koja se prenosi zrakom (2) (dB(a) re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (2)

[A/B/C/D] (4)

Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)

x,xx

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (1), (3):

Dodatne informacije  (1), (3):

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 6. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2022 (1):

(5)

u Prilogu VI. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) uključuje sljedeće:

(a)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(b)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(c)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(d)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 4.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(e)

pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (b);

(g)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 4.

Tehnički parametri modela i njihove deklarirane vrijednosti za kućanske perilice posuđa

PARAMETAR

DEKLARIRANA VRIJEDNOST

JEDINICA

Nazivni kapacitet prema broju posluženih pozicija

X

Potrošnja energije eco programa (EPEC) zaokružena na tri decimalna mjesta

X,XXX

kWh/ciklus

Potrošnja energije standardnog programa (EPEC) zaokružena na tri decimalna mjesta

X,XXX

kWh/ciklus

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

X,X

Potrošnja vode eco programa (EPWC) zaokružena na jedno decimalno mjesto

X,X

l/ciklus

Indeks učinkovitosti pranja (IC)

X,XXX

Indeks učinkovitosti sušenja (ID)

X,XXX

Trajanje eco programa (Tt) zaokruženo na najbližu cijelu minutu

X:XX

h:min

Potrošnja energije u stanju isključenosti (Po) zaokružena na dva decimalna mjesta (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Psm) zaokružena na dva decimalna mjesta (ako je primjenjivo)

X,XX

W

Prikazuju li se informacije tijekom stanja pripravnosti?

Da/Ne

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Psm) u uvjetima umreženog stanja pripravnosti (ako je primjenjivo) zaokružena na dva decimalna mjesta

X,XX

W

Potrošnja energije u odgođenom početku rada (Pds) (ako je primjenjivo) zaokružena na dva decimalna mjesta

X,XX

W

Emisije buke koja se prenosi zrakom

X

dB(a) re 1 pW”

(6)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

točka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., 6. ili drugim odlomkom ovog Priloga nadležna tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.”;(1)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.

(2)  za eco program.

(3)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(4)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.


PRILOG VI.

Prilozi I., III., IV., V., VI. i IX. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2018 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. točka 18. zamjenjuje se sljedećim:

„(18)

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice.”;

(2)

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon prvog odlomka dodaje se sljedeće:

„Ako je parametar deklariran u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s tablicom 11. Priloga VI., dobavljač upotrebljava njegovu deklariranu vrijednost za izračune u ovom Prilogu.”;

(b)

u tablici 4. dijelu (a) dodaju se sljedeći redci:

„Vertikalne i kombinirane rashladne vitrine za supermarkete

M0

≤ +4

≥ –1

n.p.

1,30

Horizontalne rashladne vitrine za supermarkete

M0

≤ +4

≥ –1

n.p.

1,13”

(c)

prva napomena na kraju tablice 4. zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

Kad je riječ o automatima za prodaju s više temperatura, TV je prosjek vrijednosti TV1 (najviša izmjerena temperatura proizvoda u najtoplijem odjeljku) i TV2 (najviša izmjerena temperatura proizvoda u najhladnijem odjeljku), zaokružen na jedno decimalno mjesto.”;

(d)

u Prilogu V. tablica 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 10.

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača  (2), (5):

Adresa dobavljača  (2), (5):

Identifikacijska oznaka modela  (5):

Namjena:

izlaganje i prodaja.

Vrsta rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje:

[rashladne vitrine za hlađenje pića/zamrzivači za sladoled/vitrine za sladoled na kugle/vitrine za supermarkete/rashladni automati za prodaju]

Kôd skupine vitrina u skladu s usklađenim normama ili drugim pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama u skladu s Prilogom IV.

Na primjer: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametri pojedinih proizvoda

(rashladne vitrine za hlađenje pića: ispuniti točku 1., zamrzivači za sladoled: ispuniti točku 2., vitrine za sladoled na kugle: ispuniti točku 3., vitrine za supermarkete: ispuniti točku 4., rashladni automati za prodaju: ispuniti točku 5. Ako je rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje opremljen odjeljcima sa različitim radnim temperaturama ili odjeljkom čija se temperatura može namjestiti, redci se ponavljaju za svaki odjeljak ili postavku temperature):

1.

Rashladne vitrine za hlađenje pića:

Bruto zapremnina (dm3 ili l)

Okolišni uvjeti za koje je uređaj prikladan (u skladu s tablicom 6.)

Najviša temperatura (°C)

Relativna vlažnost (%)

x

x

x

2.

Zamrzivači za sladoled s [prozirnim/neprozirnim vratima]:

Neto zapremnina (dm3 ili l)

Okolišni uvjeti za koje je uređaj prikladan (u skladu s tablicom 8.)

Raspon temperature (°C)

Raspon relativne vlažnosti (%)

Najmanje

Najviše

Najmanje

Najviše

x

x

x

x

x

3.

Vitrine za sladoled na kugle:

Ukupna površina za izlaganje (m2)

Temperaturni razred (u skladu s tablicom 4.b)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

[ugrađene/izdvojene] [horizontalne/vertikalne (osim poluvertikalnih)/poluvertikalne/kombinirane] vitrine za supermarkete, za kolica: [da/ne]:

Ukupna površina za izlaganje (m2)

Temperaturni razred (u skladu s tablicom 4.a)

x,xx

[hladnjak: [M2/H1/H2/M1]/zamrzivač: [L1/L2/L3]]

5.

Rashladni automati za prodaju, [rashladni uređaji za limenke i boce sa zatvorenom frontom u kojima su proizvodi naslagani jedni na druge/rashladni uređaji sa staklenom frontom [za limenke i boce, slastice i grickalice/isključivo za kvarljive prehrambene proizvode]/s više temperatura za [dopuniti vrste prehrambenih artikala za koje su namijenjeni]/kombinirani uređaji s više kategorija uređaja u istom kućištu s jednom jedinicom za hlađenje za [dopuniti vrste prehrambenih artikala za koje su namijenjeni]]:

Zapremnina (dm3 ili l)

Temperaturni razred (u skladu s tablicom 4.c)

x

Kategorija [1/2/3/4/6]

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)  (4)

x,xx

Preporučene temperature za optimalno čuvanje hrane (°C) (te postavke ne smiju biti u suprotnosti s temperaturnim uvjetima iz tablice 4., 5., odnosno 6. iz Priloga IV.)

x

EEI

x,x

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Parametri izvora svjetlosti  (1) ,  (2):

Vrsta izvora svjetlosti

[Rasvjetna tehnologija]

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač  (2) ,  (5)

Dodatne informacije  (2) ,  (5):

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 3. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2024 (2):

(3)

u Prilogu VI. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) uključuje sljedeće:

(a)

općeniti opis modela kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija;

(b)

upućivanja na primijenjene usklađene norme ili druge upotrijebljene mjerne norme;

(c)

posebne mjere opreza koje treba poduzeti pri sastavljanju, ugrađivanju, održavanju ili ispitivanju modela;

(d)

vrijednosti tehničkih parametara iz tablice 11.; te se vrijednosti smatraju deklariranim vrijednostima za potrebe postupka provjere iz Priloga IX.;

(e)

pojedinosti i rezultate izračunâ provedenih u skladu s Prilogom IV.;

(f)

uvjete ispitivanja ako nisu dostatno opisani u točki (b);

(g)

ekvivalentne modele, uključujući identifikacijske oznake modela;

Ti elementi ujedno su obvezni posebni dijelovi tehničke dokumentacije koje dobavljač unosi u bazu podataka u skladu s člankom 12. točkom 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

Tablica 11.

Tehnički parametri modela i njihove deklarirane vrijednosti za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje

Općeniti opis modela rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje kojim se omogućuje njegova nedvosmislena i jednostavna identifikacija:

Specifikacije proizvoda

Opće specifikacije proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

Standardna godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

Dnevna potrošnja energije (kWh/24 sata)

x,xxx

Uvjeti okoline

[Skup 1/Skup 2]

M

x,x

N

x,xxx

Temperaturni koeficijent (c)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Ciljna temperatura (Tc) (°C)*

x,x

Faktor klimatskog razreda (CC)*

x,xx

 

 

Dodatne informacije:

Upućivanja na usklađene norme ili druge pouzdane, točne i ponovljive metode koje su primijenjene:

Prema potrebi, ime i potpis osobe ovlaštene za obvezivanje dobavljača:

Popis svih ekvivalentnih modela, uključujući identifikacijske oznake modela:

* Samo za rashladne vitrine za hlađenje pića i zamrzivače za sladoled

Dodatne specifikacije rashladnih vitrina za hlađenje pića:

Parametar

Vrijednost

Bruto zapremnina (dm3 ili l)

x

Okolišni uvjeti za koje je uređaj prikladan (u skladu s tablicom 6.)

Najviša temperatura (°C)

x

Relativna vlažnost (%)

x

Dodatne specifikacije zamrzivača za sladoled s [prozirnim/neprozirnim vratima]:

Parametar

Vrijednost

Neto zapremnina (dm3 ili l)

x

Okolišni uvjeti za koje je uređaj prikladan (u skladu s tablicom 8.)

Raspon temperature (°C)

Najmanje

x

Najviše

x

Raspon relativne vlažnosti (%)

Najmanje

x

Najviše

x

Dodatne specifikacije vitrina za sladoled na kugle:

Parametar

Vrijednost

Ukupna površina za izlaganje (m2)

x,xx

Temperaturni razred

XY

Dodatne specifikacije vitrina za supermarkete:

Parametar

Vrijednost

Ukupna površina za izlaganje (m2)

x,xx

Temperaturni razred

XY

Dodatne specifikacije rashladnih automata za prodaju:

Parametar

Vrijednost

Temperaturni razred

XY

Zapremnina (dm3 ili l)

x”

(4)

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih vrijednosti koju provode tijela države članice, a dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za objavljivanje veće učinkovitosti na bilo koji način. Vrijednosti i razredi objavljeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti deklariranih u tehničkoj dokumentaciji.”;

(b)

u trećem odlomku riječi „Pri provjeri” zamjenjuju se riječima „Kao dio provjere”;

(c)

točka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., 6. ili drugim odlomkom ovog Priloga nadležna tijela države članice odmah dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.”.(1)  kako je utvrđeno u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2015 (1).

(2)  izmjene ove stavke ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(4)  ako je rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje opremljen odjeljcima s različitim radnim temperaturama, potrebno je navesti godišnju potrošnju energije integrirane jedinice. Ako se pojedinačni odjeljci iste jedinice hlade različitim rashladnim sustavima, potrebno je gdje god je to moguće navesti potrošnju energije za svaki podsustav.

(5)  ova se stavka ne smatra relevantnom za potrebe članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2017/1369.


Top