EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0267

Uredba (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 (Tekst značajan za EGP)

OJ L 60, 22.2.2021, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/267/oj

22.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 60/1


UREDBA (EU) 2021/267 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. veljače 2021.

o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. i članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Nejenjavanje pandemije bolesti COVID-19 i s tim povezana javnozdravstvena kriza nezapamćeni je izazov za države članice i nameće veliko opterećenje nacionalnim tijelima, građanima Unije i gospodarskim subjektima, posebice prijevoznicima. Javnozdravstvena kriza prouzročila je izvanredne okolnosti koje utječu na uobičajene aktivnosti nadležnih tijela u državama članicama kao i na rad prijevoznika u smislu administrativnih formalnosti koje treba obaviti u različitim prometnim sektorima, a koje se nisu mogle razumno predvidjeti u trenutku donošenja relevantnih mjera. Te izvanredne okolnosti znatno utječu na različita područja obuhvaćena zakonodavstvom Unije o prometu.

(2)

Konkretno, prijevoznici i druge obuhvaćene osobe možda neće moći obaviti potrebne formalnosti ili postupke potrebne za usklađivanje s određenim odredbama prava Unije koje se odnose na obnovu ili produljenje potvrda, dozvola i ovlaštenja, ili za poduzimanje drugih aktivnosti potrebnih za održavanje njihove valjanosti. Iz istih razloga nadležna tijela država članica možda nisu u mogućnosti ispuniti obveze utvrđene pravom Unije i osigurati da relevantni zahtjevi koje su podnijeli prijevoznici budu obrađeni prije isteka pripadajućih rokova.

(3)

Uredbom (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđene su posebne i privremene mjere u pogledu obnove i produljenja razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja koje je, na temelju zakonodavnih akata Unije na koje se u toj uredbi upućuje, trebalo provesti u razdoblju od 1. ožujka 2020., ili u određenim slučajevima od 1. veljače 2020., do 31. kolovoza 2020. U skladu s tom uredbom te su potvrde, dozvole i ovlaštenja kao i određene redovne provjere i redovna osposobljavanja obnovljeni, produljeni ili odgođeni, prema potrebi, za razdoblje od šest mjeseci ili, u određenim slučajevima, od sedam mjeseci.

(4)

Određene države članice koje su do 1. kolovoza 2020. smatrale da će zbog mjera koje su poduzele radi sprečavanja ili ograničavanja širenja COVID-a 19 obnova određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te obavljanje određenih redovnih provjera ili redovnih osposobljavanja vjerojatno i dalje biti neizvedivi i nakon 31. kolovoza 2020., Komisiji su podnijele obrazložene zahtjeve za odobravanje primjene daljnjih pojedinačnih produljenja. Komisija je donijela šest odluka kojima se odobravaju takva produljenja (4).

(5)

Unatoč tome što se kriza povezana s pandemijom bolesti COVID-19 tijekom ljeta 2020. donekle poboljšala, zbog nejenjavanja i, u određenim slučajevima, pogoršanja učinaka te krize tijekom trećeg tromjesečja 2020. države članice morale su zadržati i, u određenim slučajevima, pojačati mjere za sprečavanje širenja bolesti COVID-19. Posljedica je tih mjera da prijevoznici i druge obuhvaćene osobe možda neće moći obaviti potrebne formalnosti ili postupke potrebne za usklađivanje s određenim odredbama prava Unije koje se odnose na obnovu ili produljenje potvrda, dozvola i ovlaštenja, ili na obavljanje redovnih provjera ili redovnih osposobljavanja, ili na poduzimanje drugih aktivnosti potrebnih za održavanje njihove valjanosti, kao što je bio slučaj u proljeće 2020. Iz istih razloga nadležna tijela država članica možda neće moći ispuniti obveze utvrđene pravom Unije i osigurati da se relevantni zahtjevi koje su podnijeli prijevoznici obrade prije isteka odgovarajućih rokova.

(6)

Stoga je potrebno donijeti mjere za rješavanje tih problema i jamčenje pravne sigurnosti i pravilnog funkcioniranja dotičnih pravnih akata. Trebalo bi predvidjeti prilagodbe u tu svrhu, posebice u pogledu određenih rokova, s mogućnošću da Komisija odobri produljenja na temelju zahtjeva koji podnese bilo koja država članica.

(7)

U Direktivi 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđena su pravila koja se primjenjuju na početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika. Takvi vozači moraju imati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) i moraju dokazati da su obavili periodično osposobljavanje posjedovanjem vozačke dozvole ili vozačke kartice o kvalifikacijama na kojoj je periodično osposobljavanje evidentirano. Zbog poteškoća za imatelje SSO-a pri obavljanju periodičnog osposobljavanja i obnovi SSO-a kojima se potvrđuje da je periodično osposobljavanje obavljeno, koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., potrebno je produljiti valjanost tih SSO-a za razdoblje od 10 mjeseci od datuma njihova isteka kako bi se osigurao kontinuitet cestovnog prijevoza. Za SSO-ove čija je valjanost već produljena u skladu s Uredbom (EU) 2020/698, trebalo bi vrijediti i jedno dodatno produljenje na razumno vremensko razdoblje s obzirom na postojeća ograničenja te iz razloga sigurnosti na cestama.

(8)

U Direktivi 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) utvrđena su pravila o vozačkim dozvolama. Direktivom se predviđa uzajamno priznavanje vozačkih dozvola koje su izdale države članice na temelju obrasca vozačke dozvole Unije te je utvrđen niz minimalnih zahtjeva za te dozvole. Konkretno, vozači motornih vozila moraju imati valjanu vozačku dozvolu koju treba produljiti ili u nekim slučajevima zamijeniti nakon isteka valjanosti. Zbog poteškoća u produljenju vozačkih dozvola koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., potrebno je produljiti valjanost određenih vozačkih dozvola za razdoblje od 10 mjeseci od njihova datuma isteka razdoblja valjanosti kako bi se osigurao kontinuitet cestovne mobilnosti. Za vozačke dozvole čija je valjanost već produljena u skladu s Uredbom (EU) 2020/698, trebalo bi vrijediti i jedno dodatno produljenje na razumno vremensko razdoblje s obzirom na postojeća ograničenja te iz razloga sigurnosti na cestama.

(9)

U Uredbi (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) utvrđena su pravila o tahografima u cestovnom prometu. Poštovanje pravila o vremenu vožnje, radnom vremenu i razdobljima odmora, kako su propisana u Uredbi (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) i Direktivi 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9), ključno je za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja i sigurnosti na cestama. U svrhu osiguravanja kontinuiteta pružanja usluga cestovnog prijevoza unatoč poteškoćama u obavljanju redovnih pregleda tahografa koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, preglede iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 165/2014 koji su trebali biti provedeni u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. trebalo bi provesti najkasnije 10 mjeseci nakon datuma na koji ih je trebalo provesti na temelju tog članka. Iz istog razloga, poteškoće u obnovi i zamjeni kartica vozača koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 opravdanje su da se nadležnim tijelima država članica odobri dodatno vrijeme za te zadaće. U takvim slučajevima vozači bi trebali biti u mogućnosti i obvezni primjenjivati održive zamjenske načine za evidentiranje potrebnih informacija koje se odnose na vrijeme vožnje, radno vrijeme i razdoblja odmora dok ne dobiju novu karticu.

(10)

U Direktivi 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (10) utvrđena su pravila o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila. Periodični tehnički pregledi složena su zadaća osmišljena kako bi se osiguralo da se vozila tijekom uporabe održavaju u sigurnom i okolišno prihvatljivom stanju. Zbog poteškoća u provođenju periodičnih tehničkih pregleda koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., periodični tehnički pregledi koji su trebali biti provedeni u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. sada bi trebali biti provedeni kasnije, ali najkasnije 10 mjeseci od izvornog roka te bi predmetni zapisnici trebali ostati valjani do tog kasnijeg datuma.

(11)

U Uredbi (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (11) utvrđena su zajednička pravila u pogledu uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika. Uslijed nejenjavanja pandemije bolesti COVID-19 i s njom povezane javnozdravstvene krize nakon 31. kolovoza 2020. neka prijevozna poduzeća više ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu vozila ili vozilâ koja trebaju imati na raspolaganju i koristiti. Te okolnosti također imaju ozbiljne posljedice za financijsko stanje sektora, a neka prijevozna poduzeća više ne ispunjavaju zahtjev u pogledu financijskog položaja. S obzirom na smanjenu razinu aktivnosti koja je posljedica javnozdravstvene krize, može se očekivati da će prijevoznicima trebati više vremena nego obično da dokažu da će zahtjevi u pogledu vozila ili vozilâ koja trebaju imati na raspolaganju i koristiti odnosno zahtjev u pogledu financijskog položaja ponovno biti trajno ispunjeni. Stoga je primjereno, u odnosu na procjenu zahtjevâ u pogledu vozila ili vozilâ koja predmetna poduzeća za cestovni prijevoz trebaju imati na raspolaganju i koristiti, kako je navedeno u članku 5. točkama (b) i (c) te uredbe, te zahtjeva u pogledu financijskog položaja tih poduzeća, najdulje rokove utvrđene za te potrebe u članku 13. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1071/2009 produljiti sa 6 na 12 mjeseci, u mjeri u kojoj te procjene obuhvaćaju cijelo razdoblje ili dio razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. Ako je nemogućnost ispunjavanja bilo kojeg od tih zahtjeva već utvrđena, a rok koji je odredilo nadležno tijelo još nije istekao, nadležno tijelo trebalo bi moći produljiti taj rok na ukupno razdoblje od 12 mjeseci.

(12)

U uredbama (EZ) br. 1072/2009 (12) i (EZ) br. 1073/2009 (13) Europskog parlamenta i Vijeća utvrđena su zajednička pravila za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta i pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima. Za međunarodni cestovni prijevoz tereta i prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima potrebna je, među ostalim, licencija Zajednice te, ako su vozači državljani trećih zemalja i obavljaju cestovni prijevoz tereta, potvrda za vozače. Dozvola je uvjet i za pružanje usluga linijskog prijevoza običnim i turističkim autobusima. Te se licencije, potvrde i dozvole mogu obnoviti nakon što se provjerom potvrdi da su relevantni uvjeti i dalje ispunjeni. Zbog poteškoća u obnovi tih licencija i potvrda koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., potrebno je produljiti njihovu valjanost za 10 mjeseci od datuma isteka njihove valjanosti kako bi se osigurao kontinuitet cestovnog prijevoza.

(13)

U Direktivi (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (14) utvrđna su pravila o sigurnosti željeznica. S obzirom na mjere ograničavanja i dodatno radno opterećenje povezano sa suzbijanjem pandemije bolesti COVID-19 koja ne jenjava ni nakon 31. kolovoza 2020., nacionalna tijela, željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture suočeni su s poteškoćama u vezi s obnovom jedinstvenih potvrda o sigurnosti i, s obzirom na predstojeći istek valjanosti postojećih uvjerenja o sigurnosti, s izdavanjem takvih uvjerenja u sljedećem razdoblju obuhvaćenom člankom 10. odnosno 12. te direktive. Rok za obnovu jedinstvenih potvrda o sigurnosti stoga bi trebalo produljiti za 10 mjeseci, a postojeće jedinstvene potvrde o sigurnosti trebale bi u skladu s tim ostati valjane. Isto tako, valjanost takvih uvjerenja o sigurnosti trebalo bi produljiti za 10 mjeseci od datuma isteka njihove valjanosti.

(14)

U skladu s člankom 33. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/798 određene države članice produljile su razdoblje prenošenja te direktive do 16. lipnja 2020. Direktivom (EU) 2020/700 Europskog parlamenta i Vijeća (15) o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 tim je državama članicama omogućeno da razdoblje prenošenja dodatno produlje do 31. listopada 2020. Stoga su se pravila iz Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) u tim državama članicama nastavila primjenjivati do 31. listopada 2020., a predmetne države članice i dalje su imale pravo izdavati potvrde o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti na temelju Direktive 2004/49/EZ. Potvrde o sigurnosti izdane na temelju Direktive 2004/49/EZ ostaju valjane do njihova datuma isteka, u skladu s Direktivom (EU) 2016/798. Stoga je potrebno predvidjeti i produljenje rokova za obnovu potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i uvjerenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdanih na temelju članaka 10. i 11. Direktive 2004/49/EZ te pojasniti da su u skladu s tim te potvrde o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti i dalje valjani.

(15)

U Direktivi 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17) utvrđena su pravila o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima u željezničkom sustavu Unije. U članku 14. stavku 5. i članku 16. te direktive predviđeno je ograničenje valjanosti dozvola za strojovođe na 10 godina i da te dozvole podliježu redovnim provjerama. S obzirom na poteškoće u obnovi dozvola koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., valjanost dozvola koje istječu u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. trebalo bi produljiti za razdoblje od 10 mjeseci od njihova datuma isteka. Slično tomu, strojovođama bi trebalo odobriti dodatno razdoblje od 10 mjeseci za obavljanje redovnih provjera.

(16)

Direktivom 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (18) uspostavljen je jedinstveni Europski željeznički prostor. U skladu s člankom 23. stavkom 2. te direktive izdavatelji dozvola mogu provesti redovnu reviziju radi provjere ispunjava li željeznički prijevoznik i dalje obveze utvrđene u poglavlju III. te direktive koje se odnose na njegovu dozvolu. U skladu s člankom 24. stavkom 3. te direktive izdavatelji dozvola mogu privremeno oduzeti ili ukinuti dozvolu zbog neispunjavanja zahtjeva solventnosti i mogu izdati privremenu dozvolu do reorganizacije željezničkog prijevoznika pod uvjetom da pritom nije ugrožena sigurnost. Zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize urokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., izdavatelji dozvola imaju ozbiljnih poteškoća pri provođenju redovnih revizija u odnosu na postojeće dozvole i donošenju relevantnih odluka u vezi s izdavanjem novih dozvola nakon isteka privremene dozvole. Stoga bi rokove za provođenje redovnih revizija, koji u skladu s tom direktivom istječu u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., trebalo produljiti za 10 mjeseci. Isto tako, valjanost privremenih dozvola koje istječu u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. trebalo bi produljiti za 10 mjeseci.

(17)

U članku 25. stavku 2. Direktive 2012/34/EU od izdavatelja dozvola zahtijeva se donošenje odluka o zahtjevima za dozvole u roku od tri mjeseca nakon što su dostavljeni svi mjerodavni podatci, a osobito oni navedeni u Prilogu III. toj direktivi. Zbog poteškoća u donošenju relevantnih odluka, koje su posljedica izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., taj je rok potrebno produljiti za sedam mjeseci.

(18)

Željeznički prijevoznici koji su prije izbijanja bolesti COVID-19 bili financijski stabilni suočeni su s problemima s likvidnošću koji bi mogli dovesti do privremenog oduzimanja ili ukidanja njihove dozvole, ili do zamjene privremenom dozvolom bez potrebe strukturnog gospodarskog opravdanja. Izdavanjem privremene dozvole na temelju članka 24. stavka 3. Direktive 2012/34/EU tržištu bi se mogla poslati negativna poruka o održivosti željezničkih prijevoznika, što bi dodatno pogoršalo njihove financijske probleme koji bi u protivnom bili privremeni. Stoga bi, u skladu s Uredbom (EU) 2020/698 i s obzirom na nejenjavanje krize uzrokovanje bolešću COVID-a 19 nakon 31. kolovoza 2020., trebalo predvidjeti da bi izdavatelj dozvola, ako na temelju provjere provedene u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. utvrdi da željeznički prijevoznik više nije u mogućnosti ispunjavati zahtjeve u pogledu solventnosti, trebao do 30. lipnja 2021. moći odlučiti da neće privremeno oduzeti ili ukinuti dozvolu predmetnom željezničkom prijevozniku pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost i pod uvjetom da postoji realna mogućnost za zadovoljavajuće poboljšanje financijske situacije željezničkog prijevoznika u sljedećih sedam mjeseci. Nakon 30. lipnja 2021. na željezničkog prijevoznika trebala bi se primjenjivati opća pravila utvrđena u članku 24. stavku 1. Direktive 2012/34/EU.

(19)

U Direktivi Vijeća 96/50/EZ (19) utvrđeni su uvjeti za dobivanje svjedodžbi zapovjednika za prijevoz robe i putnika unutarnjim vodnim putovima u Uniji. Nakon što napune 65 godina, imatelji svjedodžbe zapovjednika moraju prolaziti periodične zdravstvene preglede. S obzirom na mjere poduzete u vezi s nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., a posebno s obzirom na ograničen pristup medicinskim uslugama za zdravstvene preglede, imatelji svjedodžbi zapovjednika možda neće moći biti podvrgnuti zahtijevanim zdravstvenim pregledima tijekom razdoblja u kojem se poduzimaju te mjere. Stoga bi u svim slučajevima u kojima bi rok za zdravstveni pregled inače bio istekao ili bi inače istekao u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. taj rok trebalo produljiti za 10 mjeseci. Predmetne svjedodžbe zapovjednika trebale bi u skladu s tim ostati valjane.

(20)

U Direktivi (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća (20) utvrđena su tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe. Člankom 10. te direktive predviđeno je ograničenje razdoblja važenja svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu. Nadalje, člankom 28. Direktive (EU) 2016/1629 predviđeno je da se dokumenti obuhvaćeni područjem primjene te direktive koje su nadležna tijela država članica izdala prije 6. listopada 2018. na temelju prethodno primjenjive direktive, Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (21), vrijede i dalje, do isteka njihova važenja. Mjerama poduzetim u vezi s nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020. moglo bi nadležnim tijelima otežati, a katkad i onemogućiti provedbu tehničkih pregleda radi produljenja važenja relevantnih svjedodžbi ili, ako je riječ o dokumentima iz članka 28. Direktive (EU) 2016/1629, radi njihove zamjene. Kako bi se omogućio nastavak plovidbe predmetnih plovila unutarnje plovidbe primjereno je stoga za 10 mjeseci produljiti važenje svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu i dokumenata obuhvaćenih područjem primjene članka 28. Direktive (EU) 2016/1629 koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021.

(21)

U Uredbi (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (22) utvrđena su pravila o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka. U Direktivi br. 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (23) utvrđene su mjere za jačanje sigurnosne zaštite luka pri suočavanju sa sigurnosnim prijetnjama. Ujedno se osigurava doprinos pojačane sigurnosne zaštite luka sigurnosnim mjerama koje se poduzimaju na temelju Uredbe (EZ) br. 725/2004. Nejenjavanje krize uzrokovane bolešću COVID-a 19 nakon 31. kolovoza 2020. tijelima država članica otežava provedbu inspekcijskih pregleda i nadzora pomorske sigurnosti u svrhu obnove određenih dokumenata iz područja pomorske sigurnosti. Stoga je rokove za preispitivanje procjena sigurnosne zaštite i planova sigurnosne zaštite propisane tim pravnim aktima Unije potrebno produljiti za razumno razdoblje kako bi se državama članicama i brodarskoj industriji omogućio prilagodljiv i pragmatičan pristup te kako bi se održali ključni opskrbni lanci, a da se pritom ne ugrozi sigurnost. Prilagodljivost bi trebalo omogućiti i u pogledu vremenskog okvira unutar kojeg se tim pravnim aktima Unijezahtijeva provedba vježbi sigurnosne zaštite u pomorstvu.

(22)

Ako država članica smatra da je zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19 vjerojatno da će primjena pravila od kojih se ovom Uredbom odstupa, a koja su, među ostalim, povezana s obnovom ili produljenjem potvrda, dozvola i ovlaštenja, i dalje biti neizvediva nakon datuma navedenih u ovoj Uredbi, Komisija bi, ako to država članica zatraži do 31. svibnja 2021., trebala biti ovlaštena dopustiti predmetnoj državi članici da prema potrebi dodatno produlji razdoblja utvrđena u ovoj Uredbi pod uvjetom da takvo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika osobito u pogledu sigurnosti ili zaštite u prometu. Kako bi se osigurala i pravna sigurnost te sigurnost ili zaštita u prometu, takvo produljenje trebalo bi ograničiti na ono što je potrebno kako bi se u obzir uzelo razdoblje tijekom kojeg će provedba formalnosti, postupaka, provjera i osposobljavanja vjerojatno ostati neizvediva te ono u svakom slučaju ne bi trebalo biti dulje od šest mjeseci.

(23)

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pogodila je cijelu Uniju, ali ne jednako. Države članice pogođene su u različitom stupnju i u različitim trenucima. S obzirom na to da bi odstupanja od pravila koja bi se inače primjenjivala trebala biti ograničena na ono što je potrebno, države članice bi, u vezi s Direktivom 2003/59/EZ, Direktivom 2006/126/EZ, Uredbom (EU) br. 165/2014, Direktivom 2014/45/EU, Uredbom (EZ) br. 1072/2009, Uredbom (EZ) br. 1073/2009, Direktivom (EU) 2016/798, Direktivom 2004/49/EZ, Direktivom 2007/59/EZ, Direktivom 2012/34/EU, Direktivom 96/50/EZ, Direktivom (EU) 2016/1629, Uredbom (EZ) br. 725/2004 i Direktivom 2005/65/EZ, trebale moći nastaviti primjenjivati te pravne akte bez primjene odstupanja predviđenih ovom Uredbom ako je primjena tih pravnih akata i dalje izvediva. Isto bi se trebalo primjenjivati ako je država članica bila suočena s takvim poteškoćama, ali je donijela odgovarajuće nacionalne mjere za njihovo ublažavanje. Međutim, države članice koje odluče iskoristiti tu mogućnost ne bi trebale sprečavati bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca da se osloni na odstupanja predviđena ovom Uredbom koja se primjenjuju u drugoj državi članici, te bi posebno trebale priznavati sve potvrde, dozvole i ovlaštenja čija je valjanost produljena ovom Uredbom. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, dotične države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o svojoj odluci da neće primjenjivati odstupanja predviđena ovom Uredbom na svom državnom području prije nego što ona postane u potpunosti primjenjiva 6. ožujka 2021.

(24)

Ova Uredba ne bi trebala utjecati na prava dodijeljena odlukama Komisije koje su donesene na temelju Uredbe (EU) 2020/698, a kojima se državama članicama odobrava produljenje određenih rokova iz te uredbe što je dovelo do produljenja duljih od onih predviđenih ovom Uredbom.

(25)

Države članice trebale bi nastojati žurno postupati s obnavljanjem ili produljenjem potvrda, dozvola i odobrenja čija valjanost nije produljena u skladu s ovom Uredbom.

(26)

Prijelazno razdoblje utvrđeno u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (24) isteklo je 31. prosinca 2020., pa se ni jedna odredba ove Uredbe ne primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu, čak ni u mjeri u kojoj se odnose na razdoblja prije tog datuma.

(27)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, to jest produljenje rokova utvrđenih u pravu Unije za obnovu ili produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodu određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja kao odgovora na izvanredne okolnosti prouzročene nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020. u područjima cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima i pomorske sigurnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka predloženog djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(28)

Uzimajući u obzir hitnost koja proizlazi iz izvanrednih okolnosti uzrokovanih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 nakon 31. kolovoza 2020., smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(29)

Zbog nepredvidive i iznenadne prirode izbijanja bolesti COVID-19, kao i zbog njezina neočekivanog trajanja, bilo je nemoguće pravodobno donijeti odgovarajuće mjere. Odredbe ove Uredbe stoga bi trebale obuhvaćati i razdoblje prije njezina stupanja na snagu. S obzirom na prirodu tih odredaba takav pristup ne dovodi do kršenja legitimnih očekivanja zainteresiranih osoba.

(30)

S obzirom na prijeku potrebu za hitnim suočavanjem s posljedicama uzrokovanim krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 u području cestovnog i željezničkog prometa te prometa unutarnjim plovnim putovima i pomorske sigurnosti, pružajući pritom državama članicama, ako je to potrebno, razumno razdoblje da obavijeste Komisiju ako odluče ne primjenjivati neka izuzeća utvrđena u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije kako bi se što više skratilo razdoblje pravne nesigurnosti koja utječe na mnoga tijela i prijevoznike u različitim prometnim sektorima, a posebno ako su relevantni rokovi već istekli,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju posebne i privremene mjere koje se primjenjuju na obnovu i produljenje razdoblja valjanosti određenih potvrda, dozvola, i ovlaštenja te na odgodu određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja kao odgovor na izvanredne okolnosti prouzročene nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 u području cestovnog i željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima te u području pomorske sigurnosti te se produljuju određena razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698.

Članak 2.

Produljenje rokova iz Direktive 2003/59/EZ

1.   Neovisno o članku 8. stavcima 2. i 3. Direktive 2003/59/EZ, smatra se da su rokovi u kojima imatelj svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti („SSO”) treba obaviti periodično osposobljavanje, a koji bi u skladu s tim odredbama inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., u svakom pojedinom slučaju produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim SSO-ovi ostaju valjani.

2.   Smatra se da su rokovi u kojima imatelj SSO-a mora završiti periodično osposobljavanje koji bi primjenom članka 2. Uredbe (EU) 2020/698 inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za šest mjeseci ili do 1. srpnja 2021., ovisno o tome koji je datum kasniji. U skladu s tim SSO-ovi ostaju valjani.

3.   Valjanost usklađene oznake „95” Unije iz Priloga I. Direktivi 2006/126/EZ, koju nadležna tijela navode na vozačkoj dozvoli ili vozačkoj kartici o kvalifikacijama iz članka 10. stavka 1. Direktive 2003/59/EZ na temelju SSO-a iz stavka 1. tog članka, smatra se produljenom, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci od datuma koji je naveden na svakoj takvoj vozačkoj dozvoli ili vozačkoj kartici o kvalifikacijama.

4.   Smatra se da je valjanost usklađene oznake „95” Unije predviđene u Prilogu I. Direktivi 2006/126/EZ koju su nadležna tijela označile na vozačkoj dozvoli ili vozačkoj kartici o kvalifikacijama iz članka 10. stavka 1. Direktive 2003/59/EZ na temelju SSO-a iz stavka 1. tog članka, koja bi primjenom članka 2. Uredbe (EU) 2020/698 inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od šest mjeseci ili do 1. srpnja 2021., ovisno o tome koji je datum kasniji.

5.   Smatra se da je valjanost vozačkih kartica o kvalifikacijama iz Priloga II. Direktivi 2003/59/EZ koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci od datuma isteka navedenog na svakoj takvoj kartici.

6.   Smatra se da je valjanost vozačkih kartica o kvalifikacijama iz Priloga II. Direktivi 2003/59/EZ koja bi primjenom članka 2. Uredbe (EU) 2020/698 inače bila istekla ili bi istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od šest mjeseci ili do 1. srpnja 2021., ovisno o tome koji je datum kasniji.

7.   Ako država članica smatra da će provedba periodičnog osposobljavanja ili njegovo dokazivanje, označivanje usklađenom oznakom „95” Unije ili obnova vozačkih kartica o kvalifikacijama zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19 vjerojatno ostati neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021., država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova navedenih u stavcima 1., 3. i 5., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblja od 10 mjeseci navedena u stavcima 1., 3. i 5., kako je primjenjivo, ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

8.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 7. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da takvo zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje razdobljâ iz stavaka 1., 3. i 5., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba predmetnog periodičnog osposobljavanja ili njegova dokazivanja, označivanja usklađenom oznakom „95” Unije ili obnove vozačkih kartica o kvalifikacijama vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

9.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi provedba periodičnog osposobljavanja ili njegovo dokazivanje, označivanje usklađenom oznakom „95” Unije ili obnova vozačkih kartica o kvalifikacijama vjerojatno ostali neizvedivi tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1., 2.,3., 4., 5. ili 6. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da ne primjenjuje stavke 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 3.

Produljenje rokova iz Direktive 2006/126/EZ

1.   Neovisno o članku 7. Direktive 2006/126/EZ i točki 3. podtočki (d) Priloga I. toj direktivi, smatra se da je valjanost vozačkih dozvola koja bi u skladu s tim odredbama inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci od datuma isteka razdoblja valjanosti navedenog na svakoj takvoj vozačkoj dozvoli.

2.   Smatra se da je valjanost vozačkih dozvola iz članka 7. Direktive 2006/126/EZ i točke 3. podtočke (d) Priloga I. toj Direktivi, koje bi primjenom članka 3. Uredbe (EU) 2020/698 inače bile istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od šest mjeseci ili do 1. srpnja 2021., ovisno o tome koji je datum kasniji.

3.   Ako država članica smatra da će produljenje vozačkih dozvola vjerojatno ostati neizvedivo i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavka 1. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje između 1. rujna 2020. i 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavka 1., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova vozačkih dozvola vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obnova vozačkih dozvola bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavak 1. ili stavak 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavak 1. ili stavak 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavku 1. ili stavku 2. koja se primjenjuju u drugog državi članici.

Članak 4.

Produljenje rokova iz Uredbe (EU) br. 165/2014

1.   Neovisno o članku 23. Uredbe (EU) br. 165/2014, redoviti pregledi predviđeni u stavku 1. tog članka koje bi inače bilo trebalo ili bi inače trebalo u skladu s tim stavkom provesti u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., provode se najkasnije 10 mjeseci od datuma na koji ih je inače trebalo provesti u skladu s tim člankom.

2.   Neovisno o članku 28. Uredbe (EU) br. 165/2014, ako vozač podnese zahtjev za obnovu kartice vozača u skladu sa stavkom 1. tog članka u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., nadležna tijela države članice izdaju novu karticu vozača najkasnije dva mjeseca nakon primitka podnesenog zahtjeva. Dok vozač ne dobije novu karticu vozača od tijela za izdavanje kartica, na vozača se mutatis mutandis primjenjuje članak 35. stavak 2. te uredbe pod uvjetom da vozač može dokazati da je obnova kartice vozača bila zatražena u skladu s člankom 28. stavkom 1. te uredbe.

3.   Neovisno o članku 29. stavku 4. Uredbe (EU) br. 165/2014, ako vozač podnese zahtjev za zamjenu kartice vozača u skladu sa stavkom 4. tog članka u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., nadležna tijela države članice izdaju zamjensku karticu najkasnije dva mjeseca nakon primitka podnesenog zahtjeva. Neovisno o članku 29. stavku 5. Uredbe (EU) br. 165/2014, vozač može nastaviti voziti do primitka nove kartice vozača od tijela za izdavanje kartica pod uvjetom da može dokazati da je kartica vozača vraćena nadležnom tijelu kad je oštećena ili postala neispravna i da je zatražena njezina zamjena.

4.   Ako država članica smatra da će redoviti pregledi te obnova ili zamjena kartica vozača kako se zahtijeva Uredbom (EU) br. 165/2014 vjerojatno ostati neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1., 2. i 3., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. od 30. lipnja 2021., na razdoblje od 10 mjeseci ili na primjenjive rokove za izdavanje nove kartice vozača, ili na bilo koju kombinaciju navedenog. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

5.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 4. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1., 2. i 3., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem redoviti pregledi ili obnova ili zamjena kartica vozača vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

6.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi redoviti pregledi, obnova ili zamjena kartica vozača bili neizvedivi tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje tih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1., 2. i 3. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1., 2. i 3. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1., 2. i 3. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 5.

Produljenje rokova iz Direktive 2014/45/EU

1.   Neovisno o članku 5. stavku 1. i članku 10. stavku 1. Direktive 2014/45/EU te točki 8. Priloga II. toj direktivi, smatra se da su rokovi za provedbu tehničkih pregleda vozila koje bi inače bilo trebalo provesti ili bi inače trebalo provesti u skladu s tim odredbama u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci.

2.   Neovisno o članku 8. Direktive 2014/45/EU i točki 8. Priloga II. toj direktivi, smatra se da je valjanost zapisnika o tehničkom pregledu vozila s datumom isteka u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci.

3.   Ako država članica smatra da će obavljanje tehničkih pregleda vozila ili izdavanje zapisnika o tehničkom pregledu vozila vjerojatno ostati neizvedivo nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci, ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obavljanje tehničkih pregleda ili izdavanje zapisnika o tehničkoj ispravnosti vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obavljanje tehničkih pregleda ili izdavanje zapisnika o tehničkoj ispravnosti bilo neizvedivo tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 6.

Produljenje rokova iz Uredbe (EZ) br. 1071/2009

1.   Neovisno o članku 13. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1071/2009, ako nadležno tijelo za razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. utvrdi da zahtjevi u pogledu vozila ili vozilâ koja cestovni prijevoznici drže na raspolaganju i koriste, kako je utvrđeno u članku 5. točkama (b) i (c) te uredbe, nisu ispunjeni, ili ako na temelju godišnjih financijskih izvještaja i potvrda iz članka 7. stavaka 1. i 2. te uredbe za poslovne godine koje obuhvaćaju cijelo razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili dio tog razdoblja utvrdi da prijevoznik ne ispunjava zahtjev financijskog položaja iz članka 3. stavka 1. točke (c) te uredbe, rok koji je nadležno tijelo odredilo za potrebe članka 13. stavka 1. točaka (b) i (c) te uredbe ne smije biti dulji od 12 mjeseci.

2.   Neovisno o članku 13. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1071/2009, ako je nadležno tijelo od 28. svibnja 2020. do 23. veljače 2021. utvrdilo da prijevoznik ne ispunjava zahtjeve u pogledu vozila ili vozilâ koja treba držati na raspolaganju i kojima se koristi, kako je utvrđeno u članku 5. točkama (b) i (c) te uredbe, ili ne ispunjava zahtjev u vezi s financijskim položajem iz članka 3. stavka 1. točke (c) te uredbe i ako je odredilo rok u kojem prijevozniku mora ispraviti tu situaciju, nadležno tijelo taj rok može produljiti, pod uvjetom da on nije istekao do 23. veljače 2021. Tako produljen rok ne može biti dulji od 12 mjeseci.

Članak 7.

Produljenje rokova iz Uredbe (EZ) br. 1072/2009

1.   Neovisno o članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1072/2009, smatra se da je valjanost licencija Zajednice koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim ovjerene vjerodostojne preslike ostaju valjane.

2.   Neovisno o članku 5. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1072/2009, za valjanost potvrda za vozače koje bi inače bile istekle ili bi inače istekle u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. smatra se da su, ili da su bile, produljene za razdoblje od 10 mjeseci.

3.   Ako država članica smatra da će obnova licencija Zajednice ili potvrda za vozače vjerojatno ostati neizvediva i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci, ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova licencija Zajednice ili potvrda za vozače vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama zbog kojih bi obnova licencija Zajednice ili potvrda za vozače bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 8.

Produljenje rokova iz Uredbe (EZ) br. 1073/2009

1.   Neovisno o članku 4. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, smatra se da je valjanost licencija Zajednice koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim ovjerene vjerodostojne preslike ostaju valjane.

2.   Neovisno o članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, odluke o zahtjevima za izdavanje dozvole za pružanje usluga linijskog prijevoza koji prijevoznik podnese u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., tijelo koje izdaje dozvolu donosi u roku od šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. Neovisno o članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, nadležna tijela država članica čija je suglasnost zatražena u pogledu takvih zahtjeva u skladu sa stavkom 1. tog članka obavješćuju tijelo koje izdaje dozvolu o svojoj odluci o zahtjevu u roku od tri mjeseca. Ako tijelo koje izdaje dozvolu ne primi odgovor u roku od tri mjeseca, smatra se da su tijela od kojih se zatražio savjet suglasna te tijelo koje izdaje dozvolu može izdati dozvolu.

3.   Ako država članica smatra da će obnova licencija Zajednice vjerojatno ostati neizvediva i nakon 30. lipnja 2021., zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavka 1. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., na razdoblje od 10 mjeseci ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavka 1., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova licencija Zajednice vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obnova licencija Zajednice bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavak 1. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavak 1. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavku 1. koja se primjenjuju u drugog državi članici.

Članak 9.

Produljenje rokova iz Direktive (EU) 2016/798

1.   Neovisno o članku 10. stavku 13. Direktive (EU) 2016/798, smatra se da su rokovi za obnovu jedinstvenih potvrda o sigurnosti koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim jedinstvena potvrda o sigurnosti ostaje valjana.

2.   Neovisno o članku 12. stavku 2. Direktive (EU) 2016/798, smatra se da je valjanost uvjerenja o sigurnosti koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u skladu s tom odredbom u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci.

3.   Ako država članica smatra da će obnova jedinstvene potvrde o sigurnosti u skladu s člankom 10. stavkom 8. Direktive (EU) 2016/798 ili produljenje valjanosti uvjerenja o sigurnosti vjerojatno ostati neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci navedeno u stavku 1., odnosno stavku 2., ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova jedinstvene potvrde o sigurnosti ili produljenje valjanosti uvjerenja o sigurnosti vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno se da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obnova jedinstvenih potvrda o sigurnosti izdanih u skladu s člankom 10. stavkom 8. Direktive (EU) 2016/798 ili produljenje valjanosti uvjerenja o sigurnosti zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bilo neizvedivo tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. ovog članka. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 10.

Produljenje rokova iz Direktive 2004/49/EZ

1.   Neovisno o članku 10. stavku 5. Direktive 2004/49/EZ, smatra se da su rokovi za obnovu potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim predmetne potvrde o sigurnosti za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu ostaju valjane.

2.   Neovisno o članku 11. stavku 2. Direktive 2004/49/EZ, smatra se da su rokovi za obnovu uvjerenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim predmetno uvjerenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom ostaje valjano.

3.   Ako država članica smatra da će obnova potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti vjerojatno ostati neizvediva i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblja od 10 mjeseci navedena u stavku 1., odnosno stavku 2., ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obnova potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 11.

Produljenje rokova iz Direktive 2007/59/EZ

1.   Neovisno o članku 14. stavku 5. Direktive 2007/59/EZ, smatra se da je dozvola koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena za razdoblje od 10 mjeseci od datuma isteka svake takve dozvole.

2.   Neovisno o članku 16. i prilozima II. i VII. Direktivi 2007/59/EZ, smatra se da su rokovi za provedbu redovnih provjera koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim odredbama u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci za svaki pojedini slučaj. U skladu s tim dozvole iz članka 14. i potvrde iz članka 15. te direktive ostaju valjane.

3.   Ako država članica smatra da će obnova dozvola ili provedba redovnih provjera vjerojatno ostati neizvedive i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci navedeno u stavku 1., odnosno stavku 2., ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova dozvola ili provedba redovnih provjera vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama zbog kojih bi obnova dozvola ili provedba redovnih provjera bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021.zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19, ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 12.

Produljenje rokova iz Direktive 2012/34/EU

1.   Neovisno o članku 23. stavku 2. Direktive 2012/34/EU, ako je izdavatelj dozvola predvidio redovnu reviziju, smatra se da su rokovi za provedbu redovne revizije koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim odredbama u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni ili da su bili produljeni za razdoblje od 10 mjeseci.

2.   Neovisno o članku 24. stavku 3. Direktive 2012/34/EU, smatra se da je valjanost privremenih dozvola koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci od datuma isteka navedenog na svakoj privremenoj dozvoli.

3.   Neovisno o članku 25. stavku 2. Direktive 2012/34/EU, izdavatelj dozvola dužan je donijeti odluku o zahtjevima podnesenima u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. najkasnije 10 mjeseci nakon što su dostavljene sve relevantne informacije, a posebno pojedinosti iz Priloga III. toj direktivi.

4.   Ako država članica smatra da će provedba redovne revizije ili prekid privremenog oduzimanja dozvola ili izdavanje novih dozvola u slučajevima u kojima su prethodne bile ukinute vjerojatno ostati neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

5.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 4. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem prekid privremenog oduzimanja dozvola ili izdavanje novih dozvola nakon ukidanja prethodnih vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

6.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi provedba redovne revizije ili prekid privremenog oduzimanja dozvola ili izdavanje novih dozvola nakon ukidanja prethodnih zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bili neizvedivi tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 13.

Postupanje s dozvolama željezničkih prijevoznika u skladu s Direktivom 2012/34/EU u slučaju neispunjavanja zahtjeva solventnosti

Neovisno o članku 24. stavku 1. Direktive 2012/34/EU, ako izdavatelj dozvola, na temelju provjere iz te odredbe provedene tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., zaključi da željeznički prijevoznik više ne može ispunjavati zahtjeve u pogledu solventnosti iz članka 20. te direktive, može do 30. lipnja 2021. odlučiti da neće privremeno oduzeti ili ukinuti dozvolu tog željezničkog prijevoznika pod uvjetom da sigurnost nije ugrožena te pod uvjetom da postoji realna mogućnost za zadovoljavajuće poboljšanje financijske situacije tog željezničkog prijevoznika u razdoblju od sljedećih sedam mjeseci.

Članak 14.

Produljenje rokova iz Direktive 96/50/EZ

1.   Neovisno o članku 6. stavku 2. Direktive 96/50/EZ, smatra se da su rokovi za podvrgavanje liječničkim pregledima koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tom odredbom u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci. U skladu s tim svjedodžbe zapovjednika osoba podložnih obvezi podvrgavanja liječničkim pregledima navedenoj u članku 6. stavku 2. te direktive ostaju valjane.

2.   Ako država članica smatra da će podvrgavanje liječničkim pregledima vjerojatno ostati neizvedivo i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavka 1. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblje od 10 mjeseci navedeno u stavku 1. ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

3.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 2. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavka 1., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba liječničkih pregleda vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

4.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi poštovanje rokova za podvrgavanje liječničkom pregledu zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bilo neizvedivo tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavak 1. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavak 1. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavku 1. koja se primjenjuju u drugog državi članici.

Članak 15.

Produljenje rokova iz Direktive (EU) 2016/1629

1.   Neovisno o članku 10. Direktive (EU) 2016/1629, smatra se da je valjanost svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci.

2.   Neovisno o članku 28. Direktive (EU) 2016/1629, smatra se da je valjanost dokumenata obuhvaćenih područjem primjene te direktive koje su nadležna tijela država članica izdala u skladu s Direktivom 2006/87/EZ prije 6. listopada 2018., a koja bi inače bila istekla ili bi inače istekla u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., produljena, ili da je bila produljena, za razdoblje od 10 mjeseci.

3.   Ako država članica smatra da će obnova svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu ili dokumenata navedenih u stavku 2. biti neizvediva i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili na razdoblja od 10 mjeseci navedena u stavku 1., odnosno stavku 2., ili na oboje. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje rokova iz stavaka 1. i 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem obnova svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu ili dokumenata navedenih u stavku 2. vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi obnova svjedodžbi Unije za unutarnju plovidbu ili dokumenata navedenih u stavcima 1. i 2. zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Država članica koja je odlučila da neće primjenjivati stavke 1. i 2. kako je predviđeno u prvom podstavku ovog stavka ne sprečava prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ni pojedinca koji se oslonio na odstupanja utvrđena u stavcima 1. i 2. koja se primjenjuju u drugoj državi članici.

Članak 16.

Produljenje rokova iz Uredbe (EZ) br. 725/2004

1.   Neovisno o članku 3. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 725/2004, smatra se da su rokovi za provedbu redovitih pregleda procjena sigurnosne zaštite luke, koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim odredbama u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., produljeni, ili da su bili produljeni, do 30. rujna 2021.

2.   Neovisno o odjeljke 13.7. i 18.6 dijela B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 725/2004, smatra se da su rokovi od 18 mjeseci za provedbu različitih vrsta vježbi, koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim odredbama u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci za svaki pojedini slučaj, ali u svakom slučaju ne kasnije od 30. rujna 2021.

3.   Ako država članica smatra da će provedba procjene sigurnosne zaštite luke iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 725/2004 ili različitih vrsta vježbi iz odjeljaka 13.7. i 18.6. dijela B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 725/2004 vjerojatno ostati neizvediva i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje razdoblja i rokova iz stavaka 1. i 2. ovog članka, kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., na rokove, na razdoblje od 10 mjeseci iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka, ili na bilo koju kombinaciju tih razdoblja. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje razdoblja i rokova iz stavka 1., odnosno stavka 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba procjene sigurnosne zaštite luke ili različitih vrsta vježbi vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi provedba procjene sigurnosne zaštite luke iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 725/2004 ili različitih vrsta vježbi iz dijela B odjeljaka 13.7. i 18.6. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 725/2004 zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bila neizvediva tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. ovog članka. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Članak 17.

Produljenje rokova iz Direktive 2005/65/EZ

1.   Neovisno o članku 10. Direktive 2005/65/EZ, smatra se da su rokovi za provedbu preispitivanja procjena sigurnosne zaštite luke i planova sigurnosne zaštite luke koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim člankom u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci za svaki pojedini slučaj, ali u svakom slučaju ne kasnije od 30. rujna 2021.

2.   Neovisno o članku 7. stavku 7. i Prilogu III. Direktivi 2005/65/EZ, smatra se da su rokovi od 18 mjeseci za provedbu vježbi osposobljavanja koji bi inače bili istekli ili bi inače istekli u skladu s tim prilogom u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni, ili da su bili produljeni, za razdoblje od 10 mjeseci za svaki pojedini slučaj, ali u svakom slučaju ne kasnije od 30. rujna 2021.

3.   Ako država članica smatra da će provedba preispitivanja procjene sigurnosne zaštite luke ili planova sigurnosne zaštite luke ili provedba vježbi osposobljavanja vjerojatno ostati neizvedivi i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, država članica može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje razdoblja i rokova iz stavaka 1. i 2., kako je primjenjivo. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., na rokove, na razdoblja od 10 mjeseci iz stavka 1., odnosno stavka 2., ili na bilo koju kombinaciju tih razdoblja. Zahtjev se dostavlja Komisiji do 31. svibnja 2021.

4.   Ako na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. utvrdi da su ispunjeni zahtjevi iz tog stavka te da zatraženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija donosi odluku kojom se predmetnoj državi članici odobrava produljenje razdoblja i rokova iz stavka 1., odnosno stavka 2., kako je opravdano u svakom pojedinom slučaju. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba preispitivanja procjene sigurnosne zaštite luke ili planova sigurnosne zaštite luke ili provedba vježbi osposobljavanja vjerojatno ostaju neizvedivi i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci.

Komisija tu odluku objavljuje u Službenom listu Europske unije.

5.   Ako se država članica ne suočava niti je vjerojatno da će se suočavati s poteškoćama uslijed kojih bi preispitivanje procjena sigurnosne zaštite luke ili planova sigurnosne zaštite luke ili provedba vježbi osposobljavanja zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 bili neizvedivi tijekom razdoblja od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021., ili je poduzela primjerene nacionalne mjere za ublažavanje takvih poteškoća, ta država članica može odlučiti da neće primjenjivati stavke 1. i 2. Država članica obavješćuje Komisiju o svojoj odluci do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije.

Članak 18.

Odluke donesene na temelju Uredbe (EU) 2020/698

Ova Uredba ne utječe na prava država članica na temelju odluka Komisije donesenih na temelju članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 5., članka 11. stavka 4., članka 16. stavka 6. i članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/698 u mjeri u kojoj se tim odlukama, u pogledu predmeta i relevantnih rokova, uređuju isti slučajevi koji se uređuju ovom Uredbom i predviđaju produljenja koja su dulja od onih predviđenih ovom Uredbom.

Ako se tim odlukama u pogledu predmeta i relevantnih rokova uređuju isti slučajevi koji se uređuju ovom Uredbom, a ne predviđaju se produljenja dulja od onih predviđenih ovom Uredbom, primjenjuje se ova Uredba.

Članak 19.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. ožujka 2021.

Međutim, članak 2. stavak 9., članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 6., članak 5. stavak 5., članak 7. stavak 5., članak 8. stavak 5., članak 9. stavak 5., članak 10. stavak 5., članak 11. stavak 5., članak 12. stavak 6., članak 14. stavak 4., članak 15. stavak 5., članak 16. stavak 5. i članak 17. stavak 5. primjenjuju se od 23. veljače 2021.

Prvi, drugi i treći stavak ovog članka ne utječu na retroaktivni učinak predviđen u člancima od 2. do 18.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. veljače 2021.

Za Europski parlament

Predsjednik

D.M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

A.P. ZACARIAS


(1)  Mišljenje od 27. siječnja 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. veljače 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. veljače 2021.

(3)  Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.).

(4)  Odluka Komisije (EU) 2020/1236 оd 25. kolovoza 2020. kojom se Nizozemskoj odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 282, 31.8.2020., str. 19.); Odluka Komisije (EU) 2020/1235 оd 26. kolovoza 2020. kojom se Grčkoj odobrava produljenje određenih rokova iz članka 4. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 282, 31.8.2020., str. 17.); Odluka Komisije (EU) 2020/1219 оd 20. kolovoza 2020. kojom se Italiji odobrava produljenje određenih rokova iz članka 2. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 277, 26.8.2020., str. 16.); Odluka Komisije (EU) 2020/1240 оd 21. kolovoza 2020. kojom se Bugarskoj odobrava produljenje rokova iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 1.9.2020., str. 7.); Odluka Komisije (EU) 2020/1282 оd 31. kolovoza 2020. kojom se Francuskoj odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 11., 16. i 17. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 15.9.2020., str. 9.); Odluka Komisije (EU) 2020/1237 оd 25. kolovoza 2020. kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava produljenje određenih rokova iz članaka 3. i 11. Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 282, 31.8.2020., str. 22.).

(5)  Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10.9.2003., str. 4.).

(6)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.).

(7)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

(9)  Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

(10)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

(11)  Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(12)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

(14)  Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.).

(15)  Direktiva (EU) 2020/700 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o izmjeni direktiva (EU) 2016/797 i (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje (SL L 165, 27.5.2020., str. 27.).

(16)  Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).

(17)  Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3.12.2007., str. 51.).

(18)  Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).

(19)  Direktiva Vijeća 96/50/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju uvjeta za dobivanje nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz robe i putnika unutarnjim vodnim putovima u Zajednici (SL L 235, 17.9.1996., str. 31.).

(20)  Direktiva (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, izmjeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ (SL L 252, 16.9.2016., str. 118.).

(21)  Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 82/714/EEZ (SL L 389, 30.12.2006., str. 1.).

(22)  Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (SL L 129, 29.4.2004., str. 6.).

(23)  Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (SL L 310, 25.11.2005., str. 28.).

(24)  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.


Top