EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1339

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1339 оd 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5908

OJ L 289, 12.8.2021, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj

12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1339

оd 11. kolovoza 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (2), sadržaj internetskih stranica i mobilnih aplikacija koji zadovoljava usklađene norme ili njihov dio na koje se upućuje u objavama u Službenom listu Europske unije, smatra se sukladnim sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 4., obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima.

(2)

Na temelju Provedbene odluke C(2017) 2585 CEN, Cenelec i ETSI izmijenili su usklađenu normu EN 301 549 v2.1.2 (2018–08), na koju se upućuje u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2018/2048 (3). Rezultat je donošenje usklađene europske norme s izmjenama EN 301 549 v3.2.1 (2021–03).Usklađenom europskom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) utvrđuju se, među ostalim, tehnički zahtjevi za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija te se u njima navodi odnos između relevantnih odredbi iz norme i zahtjeva za pristupačnost iz članka 4. Direktive (EU) 2016/2102.

(3)

Usklađenom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) ažuriraju se, među ostalim, raspoređivanja u tablicama A.1. i A.2. Priloga A, kojima se utvrđuje pretpostavka sukladnosti s Direktivom (EU) 2016/2102. U Prilogu E normi nalaze se smjernice o njezinoj upotrebi, a u Prilogu F dodatne informacije o izmjenama.

(4)

Komisija je u suradnji s CEN-om, Cenelecom i ETSI-jem procijenila jesu li relevantne odredbe iz usklađene europske norme EN 301 549 v3.2.1 (2021–03), koju su dostavili CEN, Cenelec i ETSI, u skladu sa zahtjevom iz Provedbene odluke C (2017) 2585.

(5)

Procjenom je utvrđeno da relevantne odredbe usklađene europske norme EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) ispunjavaju zahtjeve koje trebaju obuhvatiti, a koji su utvrđeni u Prilogu II. Provedbenoj odluci C(2017) 2585. Stoga je primjereno objaviti upućivanje na tu normu u Službenom listu Europske unije.

(6)

Stoga se upućivanja na usklađenu normu EN 301 549 v2.1.2 (2018–08) moraju povući iz Službenog lista Europske unije jer je izmijenjena usklađenom europskom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03).

(7)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu primjene usklađene norme EN 301 549 V3.2.1 (2021–03), potrebno je odgoditi povlačenje usklađene norme EN 301 549 v2.1.2 (2018–08).

(8)

Provedbenu odluku (EU) 2018/2048 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2018/2048 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga primjenjuje se od 12. veljače 2022.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2048 оd 20. prosinca 2018. o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 84.).


PRILOG

Tablica u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2018/2048 mijenja se kako slijedi:

1.

Redak 1. briše se.

2.

Umeće se sljedeći redak 2.:

Br.

Upućivanje na normu

„2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021–03)

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga IKT-a”


Top