EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2173

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2173 оd 16. listopada 2020. o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća radi ažuriranja parametara koji se prate i pojašnjenja određenih aspekata povezanih s promjenom regulatornog ispitnog postupka (Tekst značajan za EGP)

C/2020/7027

OJ L 433, 22.12.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2173/oj

22.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 433/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2173

оd 16. listopada 2020.

o izmjeni priloga I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća radi ažuriranja parametara koji se prate i pojašnjenja određenih aspekata povezanih s promjenom regulatornog ispitnog postupka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 8. i članak 15. stavak 8.,

budući da:

(1)

Kako bi se izračunale ciljne vrijednosti specifičnih emisija proizvođača za razdoblje od 2021. do 2024. u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) 2019/631, potrebni su podaci o emisijama CO2 za vozila registrirana u kalendarskoj godini 2020. Za proizvođače koji vozila prvi put stavljaju na tržište Unije u razdoblju od 2021. do 2024. potrebno je pojasniti na koji način bi se trebale utvrditi njihove ciljne vrijednosti specifičnih emisija i ciljne vrijednosti odstupanja za to razdoblje uzimajući u obzir da će u kalendarskoj godini 2020. podaci o emisijama CO2 za te proizvođače biti samo djelomično dostupni ili da uopće neće biti dostupni.

(2)

Slično tome, proizvođačima koji na tržište Unije stavljaju samo vozila s nultom stopom emisija CO2 u kalendarskoj godini 2020. potrebno je pojasniti na koji način bi trebalo utvrditi njihove ciljne vrijednosti specifičnih emisija za razdoblje od 2021. do 2024.

(3)

Od 1. siječnja 2021. standardne vrijednosti emisija CO2 trebaju se temeljiti na podacima o emisijama CO2 utvrđenima u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP), kako je utvrđen u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (2). Stoga je potrebno izmijeniti Prilog I. Uredbi (EU) 2019/631 kako bi se prilagodili parametri koje treba pratiti i o kojima treba izvješćivati te kako bi se uklonila upućivanja na podatke utvrđene na temelju Novog europskog voznog ciklusa (NEDC). Međutim, za izvješćivanje o podacima za kalendarsku godinu 2020. primjereno je dopustiti preklapanje novih i postojećih odredbi do 28. veljače 2021.

(4)

Trebalo bi iskoristiti i priliku za usklađivanje, u mjeri u kojoj je to moguće, parametara koji se prate za osobne automobile i laka gospodarska vozila te za usklađivanje svih odredaba koje se odnose na način na koji države članice bilježe te parametre i izvješćuju o njima, kako je utvrđeno u provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 1014/2010 (3) i (EU) br. 293/2012 (4), zajedno s formatima za dostavu podataka utvrđenima u prilozima II. i III. Uredbi (EU) 2019/631.

(5)

Određene nove parametre trebalo bi pratiti i o njima izvješćivati s obzirom na pripremu postupka za praćenje stvarnih emisija CO2 i stvarne potrošnje goriva ili energije, kako je propisano u članku 12. Uredbe (EU) 2019/631 te za provjeru emisija CO2 vozila u uporabi, kako je propisano u članku 13. te Uredbe. To posebno uključuje vrijednosti potrošnje goriva i, na zahtjev Komisije, parametre koji se upotrebljavaju za izračun vrijednosti emisija CO2 zabilježenih u certifikatima o sukladnosti vozila, tj. koeficijente cestovnog otpora, prednju površinu i razrede otpora kotrljanja guma.

(6)

Uredbu (EU) 2019/631 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II. i III. Uredbi (EU) 2019/631 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 111, 25.4.2019., str. 13.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).


PRILOG

Uredba (EU) 2019/631 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

nakon točke 3. umeću se točke 3.a, 3.b, 3.c:

„3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji osobne automobile prvi put stavlja na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za sve proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran prema broju novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. neki proizvođač, koji je nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., prvi put stavlja osobne automobile na tržište Unije, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za tog novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a)

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b)

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.”;

ii.

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Ciljna vrijednost odstupanja u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10. stavkom 4.

(a)

Za proizvođača kojem je odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 3. od njegove određene ciljne vrijednost emisija prema NEDC-u u kalendarskoj godini 2021. ili odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od njegovih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ciljna vrijednost odstupanja prema WLTP-u za te godine izračunava se na sljedeći način:

Image 1

pri čemu je:

WLTPCO2

is WLTPCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCCO2

je NEDCCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja koju je odobrila Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10., stavkom 4., ovisno o slučaju.

(b)

Neovisno o točki (a), ako je proizvođaču odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ali nije bio odgovoran za registraciju novih osobnih automobila u Uniji prije 2021., ciljna vrijednost odstupanja za bilo koju od tih kalendarskih godina izračunava se u skladu s formulom iz točke (a), pri čemu je:

WLTPCO2

prosječna vrijednost WLTPCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCCO2

prosječna vrijednost NEDCCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja izračunana u skladu s člankom 10. stavkom 4. u vezi s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 63/2011”;

(b)

u Prilogu I. u dijelu B nakon točke 3. umeću se točke 3.a, 3.b i 3.c:

„3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3., ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020..

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. proizvođač prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije, ali je taj proizvođač nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a)

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b)

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.”.

(2)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se točka 1.a:

„1.a

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svaki novi osobni automobil registriran kao vozilo kategorije M1 na njihovu državnom području, osim podataka navedenih u točkama 22., 23. i 24., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1.

proizvođač;

2.

homologacijski broj i njegova proširenja;

3.

tip, varijanta i izvedba;

4.

marka i trgovačko ime;

5.

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6.

identifikacijski broj vozila;

7.

kategorija homologiranog vozila;

8.

kategorija registriranog vozila;

9.

datum prve registracije:

10.

specifične emisije CO2;

11.

potrošnja goriva;

12.

masa u voznom stanju;

13.

ispitna masa;

14.

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15.

potrošnja električne energije;

16.

autonomija na električni pogon;

17.

oznake eko-inovacije;

18.

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19.

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljanoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20.

radni obujam motora;

21.

najveća neto snaga;

22.

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

23.

prednja površina;

24.

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice dužne su Komisiji dostavljati sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u odjeljku 2. dijela B. Podaci iz točaka 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put moraju dostaviti Komisiji 28. veljače 2023.”;

iii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Detaljni podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti osobnog automobila.”;

iv.

nakon točke 2 umeće se točka 2.a:

„2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.”;

(b)

dio B mijenja se kako slijedi:

i.

odjeljak 2. briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se odjeljak 2.a:

„Odjeljak 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno vozilo

Upućivanje na točku 1. i točku 1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683 (*1)), osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, ako ima više imena proizvođača, ime uneseno u 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (kg)

13.

13.

Ispitna masa (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19.1 19.

Međuosovinski razmak (mm)

 

Razmak kotača na upravljanoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina) (mm)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

23.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

24.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

Napomene:

(1)

Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)

U slučaju nacionalne homologacije tipa vozila proizvedenog u maloj seriji (NSS) ili homologacije pojedinačnog vozila (IVA) ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” navodi se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)

Ako su razmaci kotača na osovinama vozila različiti, navodi se najveći razmak kotača.

(4)

Na zahtjev Komisije.

(3)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio A mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1.1 briše se 1. ožujka 2021.

ii.

umeće se točka 1.1.a:

„1.1.a

Potpuna vozila registrirana kao vozila kategorije N1

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano kao vozilo N1kategorije na njihovom državnom području, osim podataka navedenih u točkama 23., 24. i 25., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1.

proizvođač;

2.

homologacijski broj i njegova proširenja;

3.

tip, varijanta i izvedba;

4.

marka i, ako je dostupno, trgovačko ime;

5.

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6.

identifikacijski broj vozila;

7.

kategorija homologiranog vozila;

8.

kategorija registriranog vozila;

9.

datum prve registracije;

10.

specifične emisije CO2;

11.

potrošnja goriva;

12.

masa u voznom stanju;

13.

ispitna masa;

14.

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15.

potrošnja električne energije;

16.

autonomija na električni pogon;

17.

oznake eko-inovacije;

18.

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19.

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljačkoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20.

radni obujam motora;

21.

najveća neto snaga;

22.

najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila;

23.

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

24.

prednja površina;

25.

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u dijelu C odjeljku 2. Podaci navedeni u točkama 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put stavljaju na raspolaganje Komisiji 28. veljače 2023.”;

iii.

u točki 1.2.1.2. dodaje se podtočka (q);

iv.

točke 1.2.1.1. i 1.2.1.2. brišu se od 1. ožujka 2021.;

v.

umeće se točka 1.2.1.2.a:

„1.2.1.2.a.

Dovršena vozila kategorije N1 homologirana u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za svako novo dovršeno vozilo registrirano 2021. i u sljedećim kalendarskim godinama države članice dužne su dostaviti barem podatke iz podtočki 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 18. i 22. iz točke 1.1.a, a za svako novo vozilo registrirano 2022. i u sljedećim kalendarskim godinama podatke iz podtočki 9., 23., 24. i 25. iz točke 1.1.a.”;

vi.

u točki 1.2.2 uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Za svako novo dovršeno vozilo kategorije N1 homologirano u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 registrirano 2020. i u sljedećim kalendarskim godinama proizvođač povezanog osnovnog vozila od 2021. dužan je Komisiji dostaviti sljedeće podatke za osnovno vozilo:”;

vii.

točka 2. zamjenjuje se sljedećom:

„2.

Podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti lakog gospodarskog vozila. Podaci koji nisu dostupni u certifikatu o sukladnosti uzimaju se iz homologacijske dokumentacije ili iz podataka koje je dostavio proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.2.3.”;

viii.

nakon točke 2 umeće se točka 2.a:

„2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.”;

(b)

dio C mijenja se kako slijedi:

i.

odjeljak 2. briše se 1. ožujka 2021.;

ii.

umeće se odjeljak 2.a:

„Odjeljak 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno vozilo

Upućivanje na točku 1.1. i 1.1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683) osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, u slučaju više od jednog imena proizvođača, ime navedeno pod unosom 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (potpuna i dovršena vozila) (kg)

13.

13.

Ispitna masa (potpuna i dovršena vozila) (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19 19.

Međuosovinski razmak (mm)

4.

Razmak kotača na upravljačkoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila (potpuno i dovršeno vozilo) (kg)

16.1.

23.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

24.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

25.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

Napomene:

(1)

Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)

U slučaju nacionalne homologacije za male serije (NSS) ili pojedinačnog odobrenja (IVA), ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” naznačuje se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)

Ako vozilo ima različitu širinu razmaka kotača na istoj osovini navodi se najveća širina osovine.

(4)

Na zahtjev Komisije.”.


(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/683 оd 15. travnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na administrativne zahtjeve za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 163, 26.5.2020.)”.


Top