EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1652

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1652 оd 4. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

C/2020/7478

OJ L 372, 9.11.2020, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1652/oj

9.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 372/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1652

оd 4. studenoga 2020.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. treći podstavak, članak 5.a stavak 2., članak 5.b stavak 7., članak 6. stavak 5., članak 7. stavak 2., članak 8. stavak 3. treći i četvrti podstavak i članak 19. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 (2) utvrđene su metode i rokovi za dostavljanje podataka Komisiji. Zbog pandemije bolesti COVID-19 neke se države članice u 2020. suočavaju s iznimnim administrativnim poteškoćama koje bi mogle utjecati na pravodobno podnošenje izvještajâ za poljoprivredno gospodarstvo Komisiji za obračunsku godinu 2019. Kako bi se državama članicama olakšao posao u sličnim izvanrednim okolnostima, Komisija bi trebala imati mogućnost produljiti rok za dostavljanje podataka pod određenim uvjetima. Predložena izmjena trebala bi se primjenjivati od obračunske godine 2019.

(2)

U Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuje se korelacija između naslova iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1874 (3) i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo u okviru sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). U tom su prilogu definirani pojmovi „standardni prinos” (SO) i „koeficijent standardnog prinosa” (SOC). Ta dva pojma i pripadajuće kratice trebalo bi navesti i na engleskom jeziku i na jeziku verzije na odgovarajućem službenom jeziku EU-a. Međutim, kako bi se olakšala usporedba i analiza, odjeljak A. „Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje” i odjeljak B. „Korelacijska tablica i kodovi za ponovno razvrstavanje” u Prilogu IV. trebali bi sadržavati samo engleske kratice (SO ili SOC). Osim toga, tekst i formatiranje tablica u Prilogu IV. trebalo bi poboljšati i pojasniti. Stoga je primjereno zamijeniti Prilog IV. novim tekstom.

(3)

U Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuju se oblik i izgled prikaza knjigovodstvenih podataka sadržanih u izvještajima za poljoprivredno gospodarstvo. U tablicu A tog priloga trebalo bi dodati tri nove varijable koje se odnose na organizacije proizvođača. Cilj poboljšanja položaja poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambenom lancu podupire se raznim mjerama zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Prikupljanjem podataka o sudjelovanju poljoprivrednika u organizacijama proizvođača dobit će se dragocjene informacije o učincima ZPP-a. Predložene nove varijable trebale bi se primjenjivati na sve države članice od obračunske godine 2023. Države članice koje ne mogu dostaviti podatke za neke ili sve tri nove varijable mogu biti izuzete ako Komisiji podnesu valjano obrazloženi zahtjev do 31. svibnja 2021. Države članice trebale bi imati mogućnost dostaviti podatke o novim varijablama na dobrovoljnoj osnovi od računovodstvene godine 2021.

(4)

U Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 utvrđuju se oblik i izgled prikaza knjigovodstvenih podataka sadržanih u izvještajima za poljoprivredno gospodarstvo. Potrebno je poboljšati pojmove koji se koriste u tablici C i tablici I Priloga VIII. Stoga je te tablice potrebno zamijeniti.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/220 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. Predložena izmjena trebala bi se primjenjivati od obračunske godine 2021.

(6)

Odbor za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka nije dao mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 10. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„U slučaju izvanrednih okolnosti koje otežavaju dostavljanje podataka države članice odmah obavješćuju Komisiju o stanju prikupljanja i dostavljanja podataka te predlažu rješenje za dostavljanje podataka. Nakon analize primljenih informacija Komisija može iznimno produljiti rok iz prvog podstavka jedanput za najviše tri mjeseca.”

(2)

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

(3)

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od obračunske godine 2021.

Međutim:

(a)

članak 1. stavak 1. primjenjuje se od stupanja na snagu ove Uredbe u pogledu podnošenja izvještajâ poljoprivrednog gospodarstva za obračunsku godinu 2019.;

(b)

članak 1. stavak 3. primjenjuje se od obračunske godine 2023. u pogledu varijabli A.OT.230.C, A.OT.231.C i A.OT.232.C dodanih u tablicu A Priloga VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 328, 15.12.2009., str. 27.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 od 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19.2.2015., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1874 оd 29. studenoga 2018. o podacima koje treba dostaviti za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 u pogledu popisa varijabli i njihova opisa (SL L 306, 30.11.2018., str. 14.).


PRILOG I.

„PRILOG IV.

POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I NJIHOVA SUKLADNOST S OPĆIM I GLAVNIM VRSTAMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (ČLANAK 4.)

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

Standardni prinos [EN: „Standard output” (SO)] znači standardna vrijednost bruto proizvodnje. Standardni prinos upotrebljava se za razvrstavanje poljoprivrednih gospodarstava u skladu s tipologijom poljoprivrednih gospodarstava Unije (u kojoj se vrsta poljoprivredne proizvodnje određuje na temelju glavnih proizvodnih djelatnosti) i određivanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

(b)

Koeficijent standardnog prinosa [EN: „Standard output coefficient” (SOC)] znači prosječna novčana vrijednost bruto proizvodnje svake poljoprivredne varijable iz članka 6. stavka 1., koja odgovara prosječnom stanju u predmetnoj regiji, po jedinici proizvodnje. Koeficijenti standardnog prinosa izračunavaju se po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu, izraženo u eurima po hektaru usjeva ili eurima po grlu (iznimke su gljive, izraženo u eurima na 100 m2, perad, izraženo u eurima po skupini od 100 komada i pčele, izraženo u eurima po košnici). U cijenu na poljoprivrednom gospodarstvu nisu uključeni PDV, porezi i subvencije. Koeficijenti standardnog prinosa ažuriraju se barem pri svakom europskom istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

(c)

Ukupni SO gospodarstva jest zbroj pojedinačnih proizvodnih jedinica određenoga gospodarstva pomnožen odgovarajućim SOC-om.”

A.   POSEBNE VRSTE SPECIJALIZIRANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje određene su dvjema značajkama:

(a)

Priroda predmetnih varijabli

Varijable se odnose na relevantni popis varijabli uključenih u istraživanje za potrebe IFS-a: one se navode upotrebom kodova navedenih u korelacijskoj tablici u dijelu B.I. ovog Priloga ili kodom za ponovno razvrstavanje više navedenih varijabli kako je utvrđeno u dijelu B.II. ovog Priloga (1).

(b)

Uvjeti koji određuju granice razreda

Ako nije drukčije navedeno, ti su uvjeti izraženi kao udjeli u ukupnom standardnom prinosu gospodarstva.

Svi uvjeti navedeni za određene vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje moraju se kumulativno zadovoljiti kako bi gospodarstvo bilo svrstano u odgovarajuću posebnu vrstu specijalizirane poljoprivredne proizvodnje.

Specijalizirana gospodarstva – usjevi

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

1

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

Žitarice, osim riže, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Specijalizirana proizvodnja riže

Riža > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 151 i 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Opća biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

Krumpir, šećerna repa i ostali korjenasti usjevi, d.n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

Žitarice, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 1/3 I korjenasto bilje > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 I P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Specijalizirana proizvodnja duhana

Duhan > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Specijalizirana proizvodnja pamuka

Pamuk > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Razni oranični usjevi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 161, 162, 163, 164 i 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Specijalizirano vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 211 i 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 221 i 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Ostalo vrtlarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specijalizirana proizvodnja gljiva

Gljive > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Specijalizirani rasadnici

Rasadnici > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Razno vrtlarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 231 i 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 I SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specijalizirano vinogradarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

Grožđe za vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) i grožđe za vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

Stolno grožđe > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Ostalo vinogradarstvo

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 351, 352 i 353

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

36

Specijalizirana proizvodnja voća i citrusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specijalizirana proizvodnja voća (osim citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća)

Voće umjerenog klimatskog podneblja i bobičasto voće (osim jagoda) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Specijalizirana proizvodnja citrusa

Citrusi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

363

Specijalizirana proizvodnja orašastog voća

Orašasto voće > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

Voće suptropskog i tropskog podneblja > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Specijalizirana proizvodnja voća, citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća: mješovita proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 361, 362, 363 i 364

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Specijalizirana proizvodnja maslina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specijalizirana proizvodnja maslina

Masline > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Razni trajni nasadi – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Razni trajni nasadi – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 351 do 370

P3 > 2/3

 

 

Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinja

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

4

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

Mliječne krave > 3/4 ukupnih pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

Sva goveda (tj. goveda mlađa od godinu dana, goveda od jedne do manje od dvije godine i goveda starosti dvije i više godina (muška goveda, junice, mliječne krave, krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka i ženke bivola))

> 2/3 pašnih životinja I mliječne krave ≤ 1/10 pašnih životinja I

pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

Sva goveda > 2/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/10 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva; osim gospodarstava u razredu 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL I GL > 1/10 P4; osim 450

 

 

48

Ovce, koze i ostale pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specijalizirani uzgoj ovaca

Ovce > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

Sva goveda > 1/3 pašnih životinja I ovce > 1/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

P46 > 1/3 GL I SO_CLVS012 > 1/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Specijalizirani uzgoj koza

Koze > 2/3 pašnih životinja I pašne životinje > 1/10 pašnih životinja i krmiva

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL I GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Razne pašne životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 481, 482 i 483

P4 > 2/3

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 450, 460 i 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Specijalizirani uzgoj granivora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specijalizirani uzgoj svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specijalizirani uzgoj svinja

Rasplodne krmače > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

Prasad i ostale svinje > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 511 i 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Specijalizirani uzgoj peradi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

Kokoši nesilice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

Brojleri i ostala perad > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 521 i 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Razni uzgoj granivora – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Razni uzgoj granivora – kombinirano

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima od 511 do 523

P5 > 2/3

 

 

Mješovita gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

(D1)

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1 (C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

6

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

Vrtlarstvo > 1/3 I trajni nasadi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 I P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vrtlarstvo > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I vinogradi > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I trajni nasadi > 1/3 I vinova loza ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P3 > 1/3 I SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I nema drugih djelatnosti > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 I P2 ≤ 1/3 I P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Ostala mješovita biljna proizvodnja

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 611, 612, 613, 614 i 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 I P1 ≤ 2/3 I P2 ≤ 2/3 I P3 ≤ 2/3

 

 

7

Mješovite životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave > 1/2 goveda za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 731

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj granivora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Mješovite životinje: granivori i proizvodnja mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I granivori > 1/3 I mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL I P5 > 1/3 I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Mješovite životinje: granivori i pašne životinje koje ne se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredu 741

P4 + P5 > 2/3 I P4 ≤ 2/3 I P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + ženke bivola > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka < opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Goveda, za proizvodnju mlijeka > 1/3 pašnih životinja I mliječne krave + ženke bivola > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka I goveda, za proizvodnju mlijeka ≥ opća biljna proizvodnja

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL I SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 I P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

Opća biljna proizvodnja > pašne životinje i krmivo, osim gospodarstava u razredu 831

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

P1 > P4; osim 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 831, 832 i 833

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

P1> 1/3 I P4 > 1/3

 

 

84

Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Oranični usjevi i uzgoj granivora – kombinirano

Opća biljna proizvodnja > 1/3 I granivori > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P1 > 1/3 I P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

Trajni nasadi > 1/3 I pašne životinje i krmivo > 1/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

P3 > 1/3 I P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Pčelarstvo

Pčele > 2/3

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Razni mješoviti usjevi i životinje

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjete C1 i C2, osim gospodarstava u razredima 841, 842 i 843

Gospodarstva koja nisu uključena u razrede 151–742 i 999

Gospodarstva koja zadovoljavaju uvjet C1, osim gospodarstava u razredima 831, 832, 833 i 834

 

Nerazvrstana gospodarstva

Vrste poljoprivredne proizvodnje

(* ovih se šest stupaca radi bolje razumljivosti ponavljaju u dijelu C ovog Priloga)

Metode izračuna posebnih vrsta specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

AKO (C1) I (C2) I (C3) ONDA (S1)

Opća

Opis

Glavna

Opis

Posebna specijalizirana proizvodnja

Opis

(S1)

Opis izračuna

Kôd varijabli i uvjeta

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Uvjet 1

(C1)

Uvjet 2

(C2)

Uvjet 3

(C3)

9

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Nerazvrstana gospodarstva

Ukupan SO = 0

 

 

 

B.   KORELACIJSKA TABLICA I KODOVI ZA PONOVNO RAZVRSTAVANJE

I.

Korelacija između naslova iz istraživanja Unije o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava 2020. („IFS”) iz Provedbene uredbe (EU) 2018/1874 ili novijeg zakonodavstva, naslova koji se prikupljaju za koeficijent standardnog prinosa (SOC) za 2017. i izvještaja za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

Istovjetni naslovi za primjenu koeficijenata standardnog prinosa (SOC)

Kôd IFS-a

Oznaka IFS-a

Kôd SOC-a

Naslov SOC-a za 2017.

Izvještaj za poljoprivredno gospodarstvo iz FADN-a

(Prilog VIII. ovoj Uredbi)

I. Usjevi

CLND004

Meka pšenica i pir

SOC_CLND004

Meka pšenica i pir

10110.

Meka pšenica i pir

CLND005

Tvrda pšenica (durum)

SOC_CLND005

Tvrda pšenica (durum)

10120.

Tvrda pšenica (durum)

CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

SOC_CLND006

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

10130.

Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)

CLND007

Ječam

SOC_CLND007

Ječam

10140.

Ječam

CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

SOC_CLND008

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

10150.

Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)

CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

SOC_CLND009

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

10160.

Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i klipu

CLND010

Pšenoraž (tritikale)

SOC_CLND010_011_012

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

10190.

Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

CLND011

Sirak

CLND012

Ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.)

CLND013

Riža

SOC_CLND013

Riža

10170.

Riža

CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

SOC_CLND014

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju suhog zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

10210.

Grašak, grah i slatka lupina

10220.

Leća, slanutak i grahorice

10290.

Ostali proteinski usjevi

CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

SOC_CLND015

Grašak, grah i slatka lupina

10210.

– od toga: Grašak, grah i slatka lupina

CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

SOC_CLND017

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

10300.

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

SOC_CLND018

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

10400.

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

SOC_CLND019

Ostali korjenasti usjevi, d.n.

10500.

Ostali korjenasti usjevi, stočna repa i krmno bilje iz porodice Brassicae, uzgojeno zbog korijena ili stabljike, i ostalo korjenasto i gomoljasto krmno bilje, d. n.

CLND022

Uljana repica i ogrštica

SOC_CLND022

Uljana repica i ogrštica

10604.

Uljana repica i ogrštica

CLND023

Suncokret

SOC_CLND023

Suncokret

10605.

Suncokret

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606.

Soja

CLND025

Uljani lan (laneno sjeme)

SOC_CLND025

Uljani lan (laneno sjeme)

10607.

Uljani lan (laneno sjeme)

CLND026

Ostale uljarice, d.n.

SOC_CLND026

Ostale uljarice, d.n.

10608.

Ostale uljarice, d.n.

CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

SOC_CLND028

Lan za proizvodnju vlakana

10609.

Lan za proizvodnju vlakana

CLND029

Konoplja

SOC_CLND029

Konoplja

10610.

Konoplja

CLND030

Pamuk

SOC_CLND030

Pamuk

10603.

Pamuk

CLND031

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

SOC_CLND031

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

10611.

Ostalo vlaknasto bilje, d.n.

CLND032

Duhan

SOC_CLND032

Duhan

10601.

Duhan

CLND033

Hmelj

SOC_CLND033

Hmelj

10602.

Hmelj

CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

SOC_CLND034

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

10612.

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

CLND035

Energetski usjevi, d.n.

SOC_CLND035_036

Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.

10613.

Šećerna trska

CLND036

Ostali industrijski usjevi, d.n.

10690.

Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.

CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

SOC_CLND037

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

 

CLND038

Privremene trave i ispaša

SOC_CLND038

Privremene trave i ispaša

10910.

Privremene trave i ispaša

CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

SOC_CLND039

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

10922.

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

CLND040

Silažni kukuruz

SOC_CLND040

Silažni kukuruz

10921.

Silažni kukuruz

CLND041

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta, d.n.

SOC_CLND041_042

Ostalo bilje i žitarice (osim kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju, d.n.

10923.

Ostalo bilje i žitarice (osim silažnog kukuruza) prikupljeni u zelenom stanju, d.n.

CLND042

CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode

SOC_CLND043

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – na otvorenom

 

CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

SOC_CLND044

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

10712.

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište

CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

SOC_CLND045

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

10711.

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama

CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

SOC_CLND046

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

10810.

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) – na otvorenom

CLND047

Sjemenje i presadnice

SOC_CLND047

Sjemenje i presadnice

11000.

Sjemenje i presadnice na obradivom zemljištu

CLND048

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n.

SOC_CLND048_083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

11100.

Ostali usjevi na obradivom zemljištu, d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND083

Ostali usjevi na obradivom zemljištu pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND049

Ugar

SOC_CLND049

Zemljište na ugaru

11200.

Zemljište na ugaru

CLND050

Trajni travnjaci

SOC_CLND050

Trajni travnjaci

 

CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

SOC_CLND051

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

30100.

Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka

CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

SOC_CLND052

Ekstenzivni pašnjaci

30200.

Ekstenzivni pašnjaci

CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

SOC_CLND053

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

30300.

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

SOC_CLND055

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Voće umjerenog klimatskog podneblja

 

CLND056

Jezgričavo voće

SOC_CLND056

Jezgričavo voće

40101.

Jezgričavo voće

CLND057

Koštuničavo voće

SOC_CLND057

Koštuničavo voće

40102.

Koštuničavo voće

CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

SOC_CLND058

Voće suptropskog i tropskog podneblja

40115.

Voće suptropskog i tropskog podneblja

CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

SOC_CLND059

Bobičasto voće (osim jagoda)

40120.

Bobičasto voće (osim jagoda)

CLND060

Orašasto voće

SOC_CLND060

Orašasto voće

40130.

Orašasto voće

CLND061

Citrusi

SOC_CLND061

Citrusi

40200.

Citrusi

CLND062

Grožđe

SOC_CLND062

Grožđe

 

CLND063

Grožđe za vino

SOC_CLND063

Grožđe za vino

 

CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

SOC_CLND064

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40411.

Vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

40451.

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

SOC_CLND065

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40412.

Vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

40452.

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

SOC_CLND066

Grožđe za proizvodnju ostalih vina, d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

40420.

Ostala vina

40460.

Grožđe za proizvodnju ostalih vina

CLND067

Stolno grožđe

SOC_CLND067

Stolno grožđe

40430.

Stolno grožđe

CLND068

Grožđe za grožđice

SOC_CLND068

Grožđe za grožđice

40440.

Grožđe za grožđice

CLND069

Masline

SOC_CLND069

Masline

 

 

 

SOC_CLND069A

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju stolnih maslina

40310.

Stolne masline

 

 

SOC_CLND069B

Masline koje se uobičajeno upotrebljavaju za proizvodnju maslinova ulja

40320.

Masline za proizvodnju ulja (koje se prodaju u obliku ploda)

40330.

Maslinovo ulje

CLND070

Rasadnici

SOC_CLND070

Rasadnici

40500.

Rasadnici

CLND071

Drugi trajni usjevi uključujući ostale trajne usjeve za ljudsku konzumaciju

SOC_CLND071

Ostali trajni nasadi

40600.

Ostali trajni nasadi

CLND072

Božićna drvca

SOC_CLND072

Božićna drvca

40610.

– od toga božićna drvca

CLND073

Povrtnjaci

SOC_CLND073_085

Povrtnjaci i ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

20000.

Povrtnjaci

CLND085

Ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.

CLND079

Gljive iz uzgoja

SOC_CLND079

Gljive iz uzgoja

60000.

Gljive iz uzgoja

CLND081

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND081

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10720.

Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND082

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

10820.

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

SOC_CLND084

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

40700.

Trajni usjevi pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

II. Uzgoj životinja

CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

SOC_CLVS001

Goveda mlađa od godinu dana

210.

Goveda mlađa od godinu dana

CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS003

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

220.

Muška goveda od jedne do manje od dvije godine

CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

SOC_CLVS004

Junice od jedne do manje od dvije godine

230.

Junice od jedne do manje od dvije godine

CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

SOC_CLVS005

Muška goveda starosti dvije i više godina

240.

Muška goveda starosti dvije i više godina

CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

SOC_CLVS007

Junice starosti dvije i više godina

251.

Rasplodne junice

 

252.

Junice za tov

CLVS008

Krave

SOC_CLVS008

Krave

 

CLVS009

Muzne krave

SOC_CLVS009

Mliječne krave

261.

Mliječne krave

CLVS010

Nemuzne krave

SOC_CLVS010

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

269.

Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

CLVS011

Ženke bivola

SOC_CLVS011

Ženke bivola

262.

Ženke bivola koje se koriste za proizvodnju mlijeka

CLVS012

Ovce (svih starosti)

SOC_CLVS012

Ovce (svih starosti)

 

CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

SOC_CLVS013

Rasplodne ženke ovaca

311.

Rasplodne ženke ovaca

CLVS014

Ostale ovce

SOC_CLVS014

Ostale ovce

319.

Ostale ovce

CLVS015

Koze (svih starosti)

SOC_CLVS015

Koze (svih starosti)

 

CLVS016

Rasplodne ženke koza

SOC_CLVS016

Rasplodne ženke koza

321.

Rasplodne ženke koza

CLVS017

Ostale koze

SOC_CLVS017

Ostale koze

329.

Ostale koze

CLVS018

Prasad, ispod 20 kg žive vage

SOC_CLVS018

Prasad, ispod 20 kg žive vage

410.

Prasad, ispod 20 kg žive vage

CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

SOC_CLVS019

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

420.

Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više

CLVS020

Ostale svinje

SOC_CLVS020

Ostale svinje

491.

Svinje za tov

 

499.

Ostale svinje

CLVS021

Tovljeni pilići (brojleri)

SOC_CLVS021

Brojleri

510.

Perad – brojleri

CLVS022

Kokoši nesilice

SOC_CLVS022

Kokoši nesilice

520.

Kokoši nesilice

CLVS023

Ostala perad

SOC_CLVS023

Ostala perad

530.

Ostala perad

CLVS029

Rasplodne ženke kunića

SOC_CLVS029

Rasplodne ženke kunića

610.

Rasplodne ženke kunića

CLVS030

Pčele

SOC_CLVS030

Pčele

700.

Pčele

II.

Kodovi za ponovno razvrstavanje nekih varijabli uključenih u IFS 2020.:

P45.

Goveda, mliječna = SO_CLVS001 (Goveda mlađa od godinu dana) + SO_CLVS004 (Junice od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS007 (Junice starosti dvije i više godina) + SO_CLVS009 (Mliječne krave) + SO_CLVS011 (Ženke bivola)

P46.

Goveda = P45 (Goveda, mliječna) + SO_CLVS003 (Muška goveda od jedne do manje od dvije godine) + SO_CLVS005 (Muška goveda starosti dvije i više godina) + SO_CLVS010 (Krave koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka)

GL

Pašne životinje = P46 (Goveda) + SO_CLVS013 (Rasplodne ženke ovaca) + SO_CLVS014 (Ostale ovce) + SO_CLVS016 (Rasplodne ženke koza) + SO_CLVS017 (Ostale koze)

Ako je GL = 0 ONDA

FCP1 Krmivo za prodaju = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)

I

 

FCP4

Krmivo za pašne životinje = 0

I

 

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.)

Ako je GL > 0 ONDA

FCP1

Krmivo za prodaju = 0

I

 

FCP4

Krmivo za pašne životinje = SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.) + SO_CLND037 (Krmno bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta) + SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka) + SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci)

I

 

P17

Korjenasti usjevi = SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku))

P151.

Žitarice, osim riže = SO_CLND004 (Obična pšenica i pir krupnik) + SO_CLND005 (Tvrda pšenica) + SO_CLND006 (Raž i mješavine ozimih žitarica (suražica)) + SO_CLND007 (Ječam) + SO_CLND008 (Mješavine zobi i jarih žitarica (mješavina zrnja osim suražice)) + SO_CLND009 (Kukuruz za suho zrno i mješavina kukuruza u zrnu i u klipu) + SO_CLND010_011_012 (Pšenoraž (tritikale), sirak i ostale žitarice, d.n. (heljda, proso, hrana za kanarince itd.))

P15.

Žitarice = P151 (žitarice bez riže) + SO_CLND013 (Riža)

P16.

Uljarice = SO_CLND022 (Uljana repica i ogrštica) + SO_CLND023 (Suncokret) + SO_CLND024 (Soja) + SO_CLND025 (Uljani lan (laneno sjeme)) + SO_CLND026 (Ostale uljarice, d.n.)

P51.

Svinje = SO_CLVS018 (Prasad do 20 kg žive vage) + SO_CLVS019 (Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više) + SO_CLVS020 (Ostale svinje)

P52.

Perad = SO_CLVS021 (Brojleri) + SO_CLVS022 (Kokoši nesilice) + SO_CLVS023 (Ostala perad)

P1.

Opća biljna proizvodnja = P15 (Žitarice) + SO_CLND014 (Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)) + SO_CLND017 (Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)) + SO_CLND018 (Šećerna repa (isključujući sjemensku)) + SO_CLND032 (Duhan) + SO_CLND033 (Hmelj) + SO_CLND030 (Pamuk) + P16 (Uljarice) + SO_CLND028 (Lan za proizvodnju vlakana) + SO_CLND029 (Konoplja) + SO_CLND031 (Ostalo vlaknasto bilje, d.n.) + SO_CLND034 (Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje) + SO_CLND035_036 (Energetski i ostali industrijski usjevi, d.n.) + SO_CLND045 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na oranicama) + SO_CLND047 (Sjemenje i presadnice) + SO_CLND048_083 (Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n. uključujući pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND049 (Zemljište na ugaru) + FCP1 (Krmivo za prodaju)

P2.

Vrtlarstvo = SO_CLND044 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode – uzgoj na vrtu za tržište) + SO_CLND081 (Svježe povrće (uključujući dinje i lubenice) i jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND046 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)) + SO_CLND082 (Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika) pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom) + SO_CLND079 (Gljive iz uzgoja) + SO_CLND070 (Rasadnici)

P3.

Trajni nasadi = SO_CLND055 (Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim citrusa, grožđa i jagoda)) + SO_CLND061 (Citrusi) + SO_CLND069 (Masline) + SO_CLND062 (Grožđe) + SO_CLND071 (Ostali trajni nasadi) + SO_CLND084 (Trajni nasadi pod staklom)

P4.

Pašne životinje i krmivo = GL (Pašne životinje) + FCP4 (Krmivo za pašne životinje)

P5.

Granivori = P51 (Svinje) + P52 (Perad) + SO_CLVS029 (Rasplodne ženke kunića)”

C.   VRSTE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE IZ DIJELA A

Specijalizirana gospodarstva – usjevi

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

1.

Specijalizirana proizvodnja oraničnih usjeva

15.

Specijalizirana proizvodnja žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

151.

Specijalizirana proizvodnja žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

152.

Specijalizirana proizvodnja riže

153.

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže – kombinirano

 

16.

Opća biljna proizvodnja

161.

Specijalizirana proizvodnja korjenastih usjeva

162.

Proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva – kombinirano

163.

Specijalizirana proizvodnja povrća na oranici

164.

Specijalizirana proizvodnja duhana

165.

Specijalizirana proizvodnja pamuka

166.

Razni oranični usjevi – kombinirano

2.

Specijalizirano vrtlarstvo

21.

Specijalizirano vrtlarstvo u zatvorenom

211.

Specijalizirana proizvodnja povrća u zatvorenom

212.

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

213.

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo u zatvorenom

 

22.

Specijalizirano vrtlarstvo na otvorenom

221.

Specijalizirana proizvodnja povrća na otvorenom

222.

Specijalizirani uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

223.

Specijalizirano mješovito vrtlarstvo na otvorenom

 

23.

Ostalo vrtlarstvo

231.

Specijalizirana proizvodnja gljiva

232.

Specijalizirani rasadnici

233.

Razno vrtlarstvo

3.

Specijalizirani uzgoj trajnih nasada

35.

Specijalizirano vinogradarstvo

351.

Specijalizirana proizvodnja kvalitetnih vina

352.

Specijalizirana proizvodnja vina, osim kvalitetnih vina

353.

Specijalizirana proizvodnja stolnoga grožđa

354.

Ostalo vinogradarstvo

 

36.

Specijalizirana proizvodnja voća i citrusa

361.

Specijalizirana proizvodnja voća (osim citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća)

362.

Specijalizirana proizvodnja citrusa

363.

Specijalizirana proizvodnja orašastog voća

364.

Specijalizirana proizvodnja tropskog i suptropskog voća

365.

Specijalizirana proizvodnja voća, citrusa, tropskog i suptropskog voća te orašastog voća: mješovita proizvodnja

 

37.

Specijalizirana proizvodnja maslina

370.

Specijalizirana proizvodnja maslina

 

38.

Razni trajni nasadi – kombinirano

380.

Razni trajni nasadi – kombinirano

Specijalizirana gospodarstva – uzgoj životinja

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

4.

Specijalizirani uzgoj pašnih životinja

45.

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

450.

Specijalizirana proizvodnja mlijeka

 

46.

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

460.

Specijalizirani uzgoj goveda – uzgoj i tov

 

47.

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

470.

Goveda – proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov – kombinirano

 

48.

Ovce, koze i ostale pašne životinje

481.

Specijalizirani uzgoj ovaca

482.

Uzgoj ovaca i goveda – kombinirano

483.

Specijalizirani uzgoj koza

484.

Razne pašne životinje

5.

Specijalizirani uzgoj granivora

51.

Specijalizirani uzgoj svinja

511.

Specijalizirani uzgoj svinja

512.

Specijalizirani uzgoj svinja za tov

513.

Uzgoj i tov svinja – kombinirano

 

52.

Specijalizirani uzgoj peradi

521.

Specijalizirani uzgoj kokoši nesilica

522.

Specijalizirani uzgoj peradi za meso

523.

Kokoši nesilice i perad za meso – kombinirano

 

53.

Razni uzgoj granivora – kombinirano

530.

Razni uzgoj granivora – kombinirano

Mješovita gospodarstva

Opća vrsta poljoprivredne proizvodnje

Glavna vrsta poljoprivredne proizvodnje

Posebne vrste specijalizirane poljoprivredne proizvodnje

6.

Mješovita biljna proizvodnja

61.

Mješovita biljna proizvodnja

611.

Vrtlarstvo i trajni nasadi – kombinirano

612.

Oranični usjevi i vrtlarstvo – kombinirano

613.

Oranični usjevi i vinogradi – kombinirano

614.

Oranični usjevi i trajni nasadi – kombinirano

615.

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

616.

Ostala mješovita biljna proizvodnja

7.

Mješovite životinje

73.

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje

731.

Mješovite životinje, uglavnom za proizvodnju mlijeka

732.

Mješovite životinje, uglavnom pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

 

74.

Mješovite životinje, uglavnom uzgoj granivora

741.

Mješovite životinje: granivori i proizvodnja mlijeka

742.

Mješovite životinje: granivori i pašne životinje koje ne se ne koriste za proizvodnju mlijeka

8.

Mješovita biljna proizvodnja – uzgoj životinja

83.

Oranični usjevi – pašne životinje – kombinirano

831.

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

832.

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

833.

Oranični usjevi u kombinaciji s pašnim životinjama koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka

834.

Pašne životinje koje se ne koriste za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

 

84.

Razni usjevi i uzgoj životinja – kombinirano

841.

Oranični usjevi i uzgoj granivora – kombinirano

842.

Trajni nasadi i pašne životinje – kombinirano

843.

Pčelarstvo

844.

Razni mješoviti usjevi i životinje

9.

Nerazvrstana gospodarstva

99.

Nerazvrstana gospodarstva

999.

Nerazvrstana gospodarstva


(1)  Varijable SO_CLND019 (Ostali korjenasti usjevi, d.n.), SO_CLND037 (Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta), SO_CLND049 (Zemljište na ugaru), SO_CLND073_085 (Povrtnjaci i ostale korištene poljoprivredne površine pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom, d.n.), SO_CLND051 (Pašnjaci i livade, bez ekstenzivnih pašnjaka), SO_CLND052 (Ekstenzivni pašnjaci), SO_CLND053 (Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija), SO_CLVS001 (Goveda mlađa od godinu dana), SO_CLVS014 (Ostale ovce), SO_CLVS017 (Ostale koze) i SO_CLVS018 (Prasad do 20 kg žive vage) upotrebljavaju se samo u određenim uvjetima (vidjeti točku 5. Priloga VI.).


PRILOG II.

Prilog VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/220 mijenja se kako slijedi:

(1)

Tablica A zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica A

Opći podaci o gospodarstvu

Kategorija općih podataka

Kôd (*)


 

Stupci

Skupina podataka

Područna jedinica FADN-a

Područna podjedinica

Redni broj gospodarstva

Stupanj

Minute

NUTS

Broj knjigovodstvenog ureda

Datum

Ponder poljoprivrednoga gospodarstva

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Razred ekonomske veličine

Kôd

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikacija gospodarstva

 

 

 

LO

Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

 

 

 

AI

Knjigovodstveni podaci

 

 

 

TY

Tipologija

 

 

 

CL

Razredi

 

OT

Ostali podaci o gospodarstvu

 


Kôd (*)

Opis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Broj gospodarstva

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Geografska širina

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Geografska dužina

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Knjigovodstveni ured

AI

AAI50AO

60

Vrsta knjigovodstva

AI

AAI60C

70

Datum zatvaranja računâ

AI

AAI70DT

80

Nacionalni ponder koji izračunava država članica

TY

ATY80W

90

Razvrstavanje u trenutku odabira

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Ostale dohodovne aktivnosti (ODA) izravno povezane s gospodarstvom

CL

ACL100C

110

Vrsta vlasništva/gospodarski cilj

CL

ACL110C

120

Pravni status

CL

ACL120C

130

Stupanj odgovornosti nositelja

CL

ACL130C

140

Ekološki uzgoj

CL

ACL140C

141

Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj

CL

ACL141C

150

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI) / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) / zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) / planinski proizvod

CL

ACL150C

151

Sektori s oznakom ZOI/ZOZP/ZTS/planinski proizvod

CL

ACL151C

160

Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima

CL

ACL160C

170

Nadmorska visina

CL

ACL170C

180

Područje strukturnih fondova

CL

ACL180C

190

Područje Natura 2000

CL

ACL190C

200

Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ)

CL

ACL200C

210

Sustav navodnjavanja

OT

AOT210C

220

Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu

OT

AOT220C

230

Član organizacija proizvođača

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Ekonomski značaj organizacije proizvođača za poljoprivredno gospodarstvo

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Broj članova organizacije proizvođača

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.   Identifikacija gospodarstva

Svakom izvještajnom gospodarstvu dodjeljuje se broj pri prvom odabiru. Gospodarstvo trajno zadržava taj broj za vrijeme svoje uključenosti u knjigovodstveni sustav. Broj koji se jednom dodijeli nikada se ne dodjeljuje drugom gospodarstvu.

Međutim, ako gospodarstvo doživi bitnu promjenu, a posebno ako je ta promjena posljedica podjele na dva odvojena gospodarstva ili spajanja s drugim gospodarstvom, ono se može smatrati novim gospodarstvom. U tom slučaju dodjeljuje mu se novi broj. U slučaju promjene vrste poljoprivredne proizvodnje na gospodarstvu ne dodjeljuje se novi broj. Broj treba promijeniti ako bi se u slučaju zadržavanja postojećeg broja (npr. u slučaju formiranja novih područnih podjedinica) moglo dogoditi da se izvještajno gospodarstvo zamijeni s nekim drugim izvještajnim gospodarstvom. Tada je Komisiji potrebno poslati korelacijsku tablicu starih i novih brojeva.

Broj gospodarstva sastoji se od triju skupina oznaka kako slijedi:

A.ID.10.R. Područna jedinica FADN-a: dodjeljuje se kodni broj koji odgovara kodu iz Priloga II. ovoj Uredbi.

A.ID.10.S. Područna podjedinica: dodjeljuje se kodni broj.

Odabrane podjedinice trebale bi se temeljiti na zajedničkom sustavu razvrstavanja regija, koji se naziva nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (NUTS), koju je uspostavio Eurostat u suradnji s nacionalnim zavodima za statistiku.

U svakom slučaju, predmetne države članice dostavit će Komisiji tablicu u kojoj se za svaki upotrijebljeni kôd podjedinice navodi odgovarajuća regija NUTS-a te odgovarajuća regija za koju su izračunane posebne vrijednosti standardnog prinosa.

A.ID.10.H. Redni broj gospodarstva.

A.LO.   Lokacija poljoprivrednoga gospodarstva

Lokacija gospodarstva navodi se s pomoću dvije oznake: geolokacija (geografska širina i dužina) i šifra prostorne jedinice na razini NUTS 3

A.LO.20. Geografska širina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

A.LO.30. Geografska dužina: stupnjevi i minute (unutar luka od 5 minuta), stupci DG i MI.

A.LO.40.N. Šifra NUTS3 znači šifra prostorne jedinice na razini NUTS 3 u kojoj se nalazi gospodarstvo. Treba navesti najnoviju verziju šifre kako je navedena u Uredbi (EZ) br. 1059/2003.

A.AI.   Knjigovodstveni podaci

A.AI.50.AO. Broj knjigovodstvenog ureda: dodjeljuje se kodni broj.

U svakoj državi članici svaki knjigovodstveni ured mora imati jedinstveni broj. Treba navesti broj knjigovodstvenog ureda s kojim je gospodarstvo poslovalo u predmetnoj obračunskoj godini.

A.AI.60.C. Vrsta knjigovodstva: navodi se vrsta knjigovodstva koju primjenjuje poljoprivredno gospodarstvo. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

dvojno knjigovodstvo;

2.

jednostavno knjigovodstvo;

3.

nema.

A.AI.70.DT. Datum zatvaranja računa: upisuje se u obliku „GGGG-MM-DD”, na primjer 2009-06-30 ili 2009-12-31.

A.TY.   Tipologija

A.TY.80.W. Nacionalni ponder poljoprivrednoga gospodarstva: treba navesti vrijednost faktora ekstrapolacije koju izračunava država članica. Vrijednosti moraju biti izražene na dva decimalna mjesta.

A.TY.90.TF. Vrsta poljoprivredne proizvodnje u trenutku odabira: kôd vrste poljoprivredne proizvodnje u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

A.TY.90.ES. Ekonomska veličina u trenutku odabira: kôd razreda ekonomske veličine gospodarstva u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi u trenutku odabira za predmetnu obračunsku godinu.

A.CL.   Razredi

A.CL.100.C. Ostale dohodovne aktivnosti izravno povezane s gospodarstvom: treba navesti postotnu skupinu udjela prometa (1) iz ostalih dohodovnih aktivnosti izravno povezanih s gospodarstvom u odnosu na ukupni promet poljoprivrednoga gospodarstva. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (neznatan udio);

2.

> 10 % do ≤ 50 % (srednji udio);

3.

> 50 % do < 100 % (znatan udio).

A.CL.110.C. Vrsta vlasništva / gospodarski cilj: treba navesti vrstu vlasništva i gospodarske ciljeve gospodarstva. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo: gospodarstvo se koristi radom i kapitalom nositelja/upravitelja i njegove obitelji i njima pripadaju koristi koje se ostvaruju gospodarskom djelatnošću;

2.

partnerstvo: proizvodne faktore gospodarstva osigurava nekoliko partnera, od kojih barem neki sudjeluju u radu poljoprivrednoga gospodarstva kao neplaćena radna snaga. Ostvarena dobit pripada partnerstvu;

3.

profitno poduzeće: ostvarena dobit upotrebljava se za isplatu dividendi/udjela u dobiti dioničarima. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća;

4.

poduzeće s neprofitnim ciljem: ostvarena dobit prvenstveno se upotrebljava za održavanje zaposlenosti ili ostvarenje sličnog socijalnog cilja. Gospodarstvo je u vlasništvu poduzeća.

A.CL.120.C. Pravni status: treba navesti je li gospodarstvo pravna osoba ili nije. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

0.

Netočno

1.

Točno

A.CL.130.C. Stupanj odgovornosti nositelja: treba navesti stupanj odgovornosti (gospodarske odgovornosti) (glavnog) nositelja. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

Potpuna

2.

Djelomična

A.CL.140.C. Ekološki uzgoj: treba navesti primjenjuje li gospodarstvo metode ekološke proizvodnje u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007 (2), a posebno njezinih članaka 4. i 5. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

gospodarstvo ne primjenjuje metode ekološke proizvodnje;

2.

gospodarstvo za sve svoje proizvode primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje;

3.

gospodarstvo primjenjuje ekološke i druge metode proizvodnje;

4.

u tijeku je prelazak gospodarstva na ekološku proizvodnju.

A.CL.141.C. Sektori u kojima se primjenjuje ekološki uzgoj: ako gospodarstvo primjenjuje i ekološke i druge metode proizvodnje, treba navesti sektore proizvodnje u kojima gospodarstvo primjenjuje isključivo metode ekološke proizvodnje (može se odabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati kodne brojeve navedene u nastavku. U slučaju da gospodarstvo u svim svojim sektorima proizvodnje primjenjuje i ekološke i druge metode proizvodnje, treba navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0.

ne primjenjuje se

31.

žitarice

32.

uljarice i proteinski usjevi

33.

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34.

masline

35.

vinogradi

36.

goveđe meso

37.

kravlje mlijeko

38.

svinjsko meso

39.

ovce i koze (mlijeko i meso)

40.

meso peradi

41.

jaja

42.

drugi sektor

A.CL.150.C. Zaštićena oznaka izvornosti / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla / zajamčeno tradicionalni specijalitet / planinski proizvod: treba navesti proizvodi li gospodarstvo poljoprivredne i/ili prehrambene proizvode zaštićene zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP), oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) ili oznakom planinskog proizvoda odnosno proizvodi li poljoprivredne proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI/ZOZP/ZTS/„planinski proizvod” u smislu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

gospodarstvo ne proizvodi nikakve proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ni proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

2.

gospodarstvo proizvodi isključivo proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”;

3.

gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”.

A.CL.151.C. Sektori sa zaštićenom oznakom izvornosti / zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla / oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet / oznakom planinski proizvod: ako u nekim sektorima većinu proizvodnje čine proizvodi ili prehrambeni proizvodi zaštićeni oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili proizvodi za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, treba navesti te sektore proizvodnje (može se odabrati više odgovora). Potrebno je upotrebljavati kodne brojeve navedene u nastavku. U slučaju da gospodarstvo proizvodi neke proizvode ili prehrambene proizvode zaštićene oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod” ili neke proizvode za koje je poznato da se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda zaštićenih oznakom ZOI, ZOZP, ZTS ili „planinski proizvod”, ali ti proizvodi ne čine većinu proizvodnje u predmetnom sektoru, treba navesti kôd „ne primjenjuje se”.

0.

ne primjenjuje se

31.

žitarice

32.

uljarice i proteinski usjevi

33.

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34.

masline

35.

vinogradi

36.

goveđe meso

37.

kravlje mlijeko

38.

svinjsko meso

39.

ovce i koze (mlijeko i meso)

40.

meso peradi

41.

jaja

42.

drugi sektor.

Stavke A.CL.150.C. Zaštićena oznaka izvornosti / zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla / zajamčeno tradicionalni specijalitet / planinski proizvod i A.CL.151.C nisu obvezne za države članice. Ako ih država članica primjenjuje, treba ih ispuniti za sva uzorkovana gospodarstva države članice. Ako se primjenjuje A.CL.150.C, treba primijeniti i A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na području obuhvaćenom člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). U državama članicama u kojima još nije dovršeno razgraničenje područja sa znatnim prirodnim ograničenjima u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 upućuje se na područja koja su bila prihvatljiva u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima u smislu članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ni na području koje je bilo prihvatljivo u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

21.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području sa znatnim prirodnim ograničenjima u smislu članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

22.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području s posebnim ograničenjima u smislu članka 32. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

23.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području koje je bilo prihvatljivo u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. u državama članicama u kojima razgraničenje u skladu s člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 još nije dovršeno;

3.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u planinskom području u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

5.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području postupnog ukidanja plaćanja u smislu članka 31. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

A.CL.170.C. Nadmorska visina: nadmorsku visinu treba navesti s pomoću odgovarajućeg kodnog broja:

1.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini < 300 m;

2.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini od 300 do 600 m;

3.

veći dio gospodarstva smješten je na nadmorskoj visini > 600 m;

4.

podaci nisu dostupni.

A.CL.180.C. Područje strukturnih fondova: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na području obuhvaćenom člankom 90. stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u slabije razvijenoj regiji u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (a);

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u razvijenijoj regiji u smislu Uredbe (EU) br. 1303/2013, a posebno njezina članka 90. stavka 2. točke (c);

3.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je u tranzicijskoj regiji u smislu članka 90. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

A.CL.190.C. Područje Natura 2000: treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na područjima povezanima s provedbom Direktive Vijeća 79/409/EEZ (6) i Direktive Vijeća 92/43/EEZ (7) (Natura 2000). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000;

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja u okviru mreže Natura 2000.

A.CL.200.C. Područje obuhvaćeno Direktivom o vodama (2000/60/EZ): treba navesti je li većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena na područjima povezanima s provedbom Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8). Potrebno je upotrebljavati sljedeće kodne brojeve:

1.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva nije smještena na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ;

2.

većina korištene poljoprivredne površine gospodarstva smještena je na području prihvatljivom za plaćanja povezana s Direktivom 2000/60/EZ.

A.OT.   Ostali podaci o gospodarstvu

A.OT.210.C. Sustav navodnjavanja: treba navesti glavni sustav navodnjavanja koji se primjenjuje na gospodarstvu:

0.

ne primjenjuje se (ako na gospodarstvu nema sustava navodnjavanja)

1.

površinsko navodnjavanje

2.

navodnjavanje kišenjem

3.

navodnjavanje kapanjem

4.

drugo

A.OT.220.C. Broj dana ispaše uvjetnih grla na zajedničkom zemljištu: broj dana ispaše uvjetnih grla tijekom kojih su životinje s gospodarstva pasle na zajedničkom zemljištu kojim se koristi gospodarstvo.

A.OT.230.C Član organizacije proizvođača treba navesti je li poljoprivredno gospodarstvo (nositelj ili upravitelj gospodarstva) član organizacije proizvođača u kojoj se dijele troškovi i/ili promiče stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i ako jest, koji se proizvodi poljoprivrednog gospodarstva stavljaju na tržište putem organizacije proizvođača (odabrati sve sektore obuhvaćene organizacijama proizvođača kojih je poljoprivredno gospodarstvo član). Za potrebe ovog istraživanja „organizacija proizvođača” znači sve vrste subjekata osnovanih na inicijativu proizvođača radi provođenja zajedničkih aktivnosti u određenom sektoru (horizontalna suradnja). Organizacije proizvođača moraju biti pod kontrolom proizvođača, ali mogu imati različite pravne oblike, npr. poljoprivredna zadruga, udruženje poljoprivrednika ili privatna poduzeća čiji su dioničari proizvođači. (Organizacija proizvođača mora biti priznata u skladu s člankom 152. ili 161. Uredbe (EU) 1308/2013).

0.

nije član organizacije proizvođača

Član organizacije proizvođača za dijeljenje troškova proizvodnje, administrativnih troškova, troškova ulaganja i/ili član organizacije proizvođača za stavljanje na tržište proizvoda poljoprivrednog gospodarstva:

31.

žitarice

32.

uljarice i proteinski usjevi

33.

voće i povrće (uključujući citruse, ali isključujući masline)

34.

masline

35.

vinogradi

36.

goveđe meso

37.

kravlje mlijeko

38.

svinjsko meso

39.

ovce i koze (mlijeko i meso)

40.

meso peradi

41.

jaja

42.

drugi sektor.

A.OT.231.C Ekonomski značaj organizacija proizvođača za poljoprivredno gospodarstvo: treba navesti udio ukupne proizvodnje (ukupna prodaja) poljoprivrednog gospodarstva, u smislu vrijednosti, koji se stavlja na tržište putem organizacija proizvođača.

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (neznatan udio);

2.

> 10 % do ≤ 50 % (srednji udio);

3.

> 50 % do < 100 % (znatan udio).

A.OT.232.C Broj članova organizacije proizvođača: treba navesti veličinu glavne organizacije proizvođača koje je poljoprivredno gospodarstvo (nositelj ili upravitelj gospodarstva) član, tj. organizacije proizvođača koja stavlja na tržište najveći dio proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva (u smislu vrijednosti),

1.

Organizacija proizvođača ima manje od 10 članova

2.

Organizacija proizvođača ima od 10 do 20 članova

3.

Organizacija proizvođača ima od 20 do 50 članova

4.

Organizacija proizvođača ima od 50 do 100 članova

5.

Organizacija proizvođača ima od 100 do 500 članova

6.

Organizacija proizvođača ima od 500 do 1000 članova

7.

Organizacija proizvođača ima 1000 članova (ili više)

Dostavljanje podataka o varijablama A.OT.230.C, A.OT.231.C i A.OT.232.C obvezno je od obračunske godine 2023.; međutim, države članice mogu biti izuzete od podnošenja podataka za neke ili sve navedene varijable ako podnesu valjano obrazloženi zahtjev najkasnije do 31. svibnja 2021. Službe Komisije će razmotriti obrazloženje i odlučiti o izuzeću. Država članica koja je izuzeta može promijeniti svoju odluku i o tome obavijestiti Komisiju. Države članice mogu na dobrovoljnoj osnovi dostavljati podatke za varijable A.OT.230.C, A.OT.231.C i A.OT.232.C od obračunske godine 2021.

STUPCI U TABLICI A

Stupac R odnosi se na područnu jedinicu FADN-a, stupac S na podjedinicu, stupac H na redni broj gospodarstva, stupac DG na stupnjeve, stupac MI na minute, stupac N na područje NUTS-a, stupac AO na broj knjigovodstvenog ureda, stupac DT na datum, stupac W na ponder poljoprivrednoga gospodarstva, stupac TF na vrstu poljoprivredne proizvodnje, stupac ES na razred ekonomske veličine i stupac C na kôd. ”

(2)

Tablica C zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica C

Radna snaga

Kategorija radne snage

Kôd (*)


 

Stupci

Skupina podataka

Opća

Ukupan rad na gospodarstvu (poljoprivredni rad i rad za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom)

Udio rada za ODA-e izravno povezane s gospodarstvom

Broj osoba

Spol

Godina rođenja

Poljoprivredna izobrazba upravitelja

Godišnje vrijeme rada

Broj godišnjih jedinica rada (AWU)

% godišnjeg vremena rada

% AWU-a

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Cijeli broj

Unijeti kôd

Četiri znamenke

Unijeti kôd

(sati)

(AWU)

%

%

UR

Redovita neplaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Povremena neplaćena

 

 

PR

Redovita plaćena

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Povremena plaćena

 

 


Kôd (*)

Opis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Nositelj (nositelji) / upravitelj (upravitelji)

UR

 

 

 

 

 

 

20

Nositelj (nositelji) / nije upravitelj (nisu upravitelji)

UR

 

 

 

 

 

30

Upravitelj (upravitelji) / nije nositelj (nisu nositelji)

UR

 

 

 

 

 

 

40

Supružnik/partner nositelja / supružnici/partneri nositeljâ

UR

 

 

 

 

 

50

Drugo

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Povremeni rad

UC, PC

 

 

70

Drugi upravitelji

PR

 

 

 

 

 

 

Pojmom „radna snaga” obuhvaćene su sve osobe koje su bile uključene u rad na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom obračunske godine. Međutim njime nisu obuhvaćene osobe koje su taj rad obavile u ime druge osobe ili poduzetnika (ugovorni rad u poljoprivredi, čiji se troškovi navode u tablici H pod kodom 1020).

U slučaju uzajamne pomoći među gospodarstvima, ako se ta pomoć sastoji od razmjene rada i ako je primljena pomoć u načelu istovrijedna pruženoj pomoći, vrijeme koje je odradila radna snaga poljoprivrednoga gospodarstva i sve pripadajuće plaće navode se u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo.

Ponekad se primljena pomoć kompenzira na neki drugi način (npr. primljena pomoć u obliku rada kompenzira se ustupanjem mehanizacije). U slučaju da je razmjena usluga ograničenog opsega, ništa se ne navodi u izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo (u prethodno navedenom primjeru primljena se pomoć ne iskazuje pod radnom snagom; međutim troškovi mehanizacije uključuju troškove davanja opreme na raspolaganje). U iznimnim slučajevima, ako je razmjena usluga većeg opsega, postupa se na jedan od sljedećih načina:

(a)

pomoć primljena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): primljeni rad bilježi se kao plaćeni rad na poljoprivrednom gospodarstvu (skupina PR ili PC, ovisno o vrsti radnog odnosa radne snaga na poljoprivrednom gospodarstvu); vrijednost pružene pomoći iskazuje se kao proizvodnja u odgovarajućoj kategoriji u drugim tablicama (u navedenom primjeru u tablici L kôd 2010 „Ugovoreni rad”) i kao trošak (tablica H, kôd 1010 „Plaće i socijalno osiguranje”);

(b)

pomoć pružena u obliku rada kompenzira se drugom vrstom usluge (npr. ustupanje mehanizacije): u tom slučaju obavljeni rad i pripadajuće plaće ne uzimaju se u obzir; vrijednost primljene usluge iskazuje se kao ulazni faktor u odgovarajućoj skupini u drugoj tablici (u navedenom primjeru u tablici H kôd 1020 „Ugovorni rad i najam mehanizacije”).

Potrebno je razlikovati sljedeće skupine informacija i kategorije radne snage:

C.UR.

Redovita neplaćena radna snaga

Neplaćena radna snaga ili radna snaga koja prima manju naknadu (u gotovini ili naravi) od uobičajenog iznosa za pružene usluge (takvo se plaćanje ne iskazuje u troškovima gospodarstva) i koja je tijekom obračunske godine radila (izvan uobičajenih praznika) najmanje jedan cijeli dan svakog tjedna.

Međutim osoba koja je redovito zaposlena, ali koja je zbog posebnih razloga radila na poljoprivrednom gospodarstvu samo ograničeno vrijeme u obračunskoj godini, iskazuje se kao redovita radna snaga (za broj stvarno odrađenih sati).

Mogući su sljedeći ili slični slučajevi:

(a)

posebni uvjeti proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu zbog kojih radna snaga nije potrebna tijekom cijele godine: npr. na gospodarstvima s maslinicima ili vinogradima te poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave sezonskim tovom životinja ili proizvodnjom voća i povrća na otvorenom;

(b)

odsutnost s posla, osim zbog uobičajenih praznika, npr. vojna služba, bolest, nesreća, rodiljni dopust, produženi dopust itd.;

(c)

početak ili završetak radnog odnosa na gospodarstvu;

(d)

potpuni prestanak rada na gospodarstvu zbog nepredvidivih razloga (poplava, požar itd.).

Postoje sljedeće kategorije:

C.UR.10.

Nositelj (nositelji) / upravitelj (upravitelji)

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo i svakodnevno njime upravlja. U slučaju napolice, napoličar se navodi kao nositelj/upravitelj.

C.UR.20.

Nositelj (nositelji) / nije upravitelj (nisu upravitelji)

Osoba koja preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost za gospodarstvo, ali njime ne upravlja svakodnevno.

C.UR.30

Upravitelj (upravitelji) / nije nositelj (nisu nositelji)

Osoba koja svakodnevno upravlja gospodarstvom, ali za njega ne preuzima gospodarsku i pravnu odgovornost.

C.UR.40.

Supružnik/partner nositelja / supružnici/partneri nositeljâ

C.UR.50.

Ostala redovita neplaćena radna snaga

Redovita neplaćena radna snaga koja nije obuhvaćena prethodnim kategorijama uključuje predradnika i niže upravitelje koji nisu odgovorni za upravljanje cjelokupnim poljoprivrednim gospodarstvom.

C.UC.

Povremena neplaćena radna snaga

C.UC.60.

Neplaćena radna snaga koja nije redovito radila na gospodarstvu tijekom obračunske godine u ovoj se kategoriji zbirno navodi.

C.PR.

Redovita plaćena radna snaga