EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0692

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (Tekst značajan za EGP) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 379–520 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj

3.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/379


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/692

оd 30. siječnja 2020.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 234. stavak 2., članak 237. stavak 4. i članak 239. stavak 2.,

budući da:

(1)

zakonodavstvo Unije u području zdravlja životinja nedavno je ažurirano donošenjem „Zakona o zdravlju životinja”. Tom uredbom, koja je stupila na snagu 20. travnja 2016. i koja se primjenjuje od 21. travnja 2021., stavljeno je izvan snage i zamijenjeno približno 40 temeljnih akata. Zbog nje je potrebno donijeti i brojne delegirane i provedbene uredbe Komisije kojima se stavlja izvan snage i zamjenjuje oko 400 akata Komisije koji su postojali u području zdravlja životinja prije nego što je „Zakonom o zdravlju životinja” uspostavljen novi pravni okvir.

(2)

Od donošenja prvih pravila o zdravlju životinja na razini Unije promijenili su se uvjeti trgovanja, pri čemu se obujam trgovine životinjama, zametnim proizvodima i proizvodima životinjskog podrijetla znatno povećao i unutar Unije i s trećim zemljama. U istom razdoblju, kao rezultat politika i pravila Unije u području zdravlja životinja, određene bolesti iskorijenjene su u Uniji, dok su druge spriječene ili se kontroliraju u mnogim državama članicama. Međutim, emergentne bolesti su u nekoliko slučajeva dovele do novih izazova za status zdravlja životinja u Uniji te za trgovinu i lokalno gospodarstvo na područjima koja su te bolesti pogodile.

(3)

Pravilima iz ovog akta dopunjuju se pravila koja su već utvrđena „Zakonom o zdravlju životinja”. Ta bi pravila trebala pružiti potrebna jamstva kako bi se osiguralo da pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje ulaze u Uniju ne predstavljaju rizik za zdravlje držanih i divljih životinja, koji bi mogao ugroziti zdravstveni status Unije u pogledu bolesti životinja i dovesti do štetnog gospodarskog učinka na pogođene sektore.

(4)

Člankom 234. „Zakona o zdravlju životinja” predviđa se da do donošenja delegiranih akata kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla države članice mogu, nakon procjene uključenih rizika, primjenjivati nacionalna pravila ako ona ispunjavaju određene zahtjeve utvrđene u toj uredbi. Stoga unos u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom može podlijegati takvim nacionalnim pravilima koja primjenjuju države članice.

(5)

Postojeća pravila o zdravlju životinja utvrđena u prethodnim aktima Komisije o ulasku životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju pokazala su se učinkovitima i stoga bi se cilj i sadržaj tih postojećih pravila trebali zadržati u ovoj Uredbi, no potrebno ih je ažurirati kako bi se uzeli u obzir pravila o boljoj regulativi, novi okvir o zdravlju životinja utvrđen „Zakonom o zdravlju životinja” te nove dostupne znanstvene spoznaje, međunarodni standardi i iskustvo stečeno primjenom prijašnjih akata Unije.

(6)

Kako bi se izbjegli nepotrebni poremećaji u trgovini, zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe trebao bi se osigurati nesmetan prijelaz sa zahtjeva utvrđenih u postojećim aktima Unije.

(7)

„Zakonom o zdravlju životinja” utvrđuju se pravila o sprečavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. Posebno, u dijelu V. poglavlju 1. te uredbe, u kojem se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, utvrđuje se da Komisija donosi delegirane akte u svrhu dopune zahtjeva u pogledu zdravlja životinja koji su već utvrđeni u toj uredbi.

(8)

Člankom 229. stavkom 1. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđeni su zahtjevi u skladu s kojima države članice dopuštaju ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla. Zahtjevima su obuhvaćeni uvjeti koji se odnose na treću zemlju ili područje podrijetla, objekt podrijetla, zahtjeve u pogledu zdravlja životinja koje te pošiljke moraju ispunjavati te certifikate o zdravlju životinja, izjave ili druge dokumenti koji bi trebali pratiti takve pošiljke.

(9)

K tome, u članku 234. stavku 1. „Zakona o zdravlju životinja” propisuje se da zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona moraju biti barem jednako strogi kao zahtjevi utvrđeni tom uredbom i delegiranim aktima donesenima u skladu s tom uredbom koji se primjenjuju na premještanja predmetnih vrsta i kategorija tih proizvoda u Uniji. Ako zahtjevi nisu jednako strogi kao oni iz te uredbe, moraju pružati jamstva jednakovrijedna zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz dijela IV. te uredbe.

(10)

Člankom 234. stavkom 2. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđuje se donošenje delegiranih akata u svrhu dopune pravila utvrđenih tom uredbom u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja te za premještanje unutar Unije i postupanje s tim proizvodima nakon njihova ulaska u Uniju kako bi se umanjili mogući rizici.

(11)

U skladu s člankom 237. stavkom 1. „Zakona o zdravlju životinja” države članice dopuštaju ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla samo ako takve pošiljke prate certifikati o zdravlju životinja i izjave ili drugi dokumenti koji se zahtijevaju na temelju te Uredbe. Člankom 237. stavkom 2. te uredbe utvrđuje se da certifikat o zdravlju životinja mora provjeriti i potpisati službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla. U tom kontekstu člankom 237. stavkom 4. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđuje se da Komisija donosi delegirane akte o odstupanjima od zahtjevâ za certifikat o zdravlju životinja iz članka 237. stavaka 1. i 2. te uredbe te da donosi pravila kojima se zahtijeva da takve pošiljke prate izjave ili drugi dokumenti.

(12)

Člankom 239. stavkom 2. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđuje se da Komisija donosi delegirane akte o posebnim pravilima i dodatnim zahtjevima za određene posebne vrste ulaska u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te se utvrđuju odstupanja od općih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja utvrđenih u članku 229. stavku 1. i članku 237. stavku 1. te uredbe i u dodatnim pravilima iz delegiranih akata donesenih u skladu s njezinim člankom 234. stavkom 2. i člankom 237. stavkom 4.

(13)

Dopunjujuća pravila koja je potrebno utvrditi ovom Uredbom u skladu s člankom 234. stavkom 2. i člankom 239. stavkom 2. „Zakona o zdravlju životinja” međusobno su povezana. Člankom 234. stavkom 2. utvrđeno je da Komisija donosi opće zahtjeve za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, dok je člankom 239. stavkom 2. utvrđeno da Komisija utvrđuju posebna pravila i dodatne zahtjeve za odstupanja od tih općih zahtjeva.

(14)

Zahtjevi za certifikat o zdravlju životinja utvrđeni člankom 237. „Zakona o zdravlju životinja” dio su okvira pravila koja se odnose na ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla. Ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju članka 237. stavka 4. te uredbe za odobravanje odstupanja od zahtjevâ u pogledu zdravlja životinja dio su tog općeg okvira pravila.

(15)

„Zakonom o zdravlju životinja” već je utvrđen niz definicija. Pored tih definicija, u ovoj bi Uredbi trebalo uzeti u obzir i definicije utvrđene u drugim aktima Unije u povezanim područjima higijene hrane i službenih kontrola, kao što su definicije utvrđene u Uredbi (EZ) 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Međutim, u svrhu utvrđivanja zahtjeva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla primjereno je uključiti posebne definicije, uključujući definicije određenih kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla. Te su definicije potrebne kako bi se razjasnilo koje kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla predstavljaju rizik za zdravlje životinja te stoga podliježu zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju.

(16)

Radi dosljednosti zakonodavstva Unije i na temelju rizika za zdravlje životinja koji ti proizvodi predstavljaju, definicija „svježeg mesa” za potrebe ove Uredbe trebala bi obuhvaćati definicije „svježeg mesa”, „mljevenog mesa” i „mesnih pripravaka” utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EZ) 853/2004.

(17)

Osim toga, definicijom „mesnih proizvoda” za potrebe ove Uredbe trebalo bi obuhvatiti definicije „mesnih proizvoda”, „obrađenih želudaca”, „mjehura”, „crijeva”, „topljene životinjske masti” i „mesnih ekstrakata” utvrđene u Uredbi (EZ) 853/2004. Razlog tomu je to što sa stajališta zdravlja životinja svi ti proizvodi predstavljaju isti rizik za zdravlje životinja te bi na njih trebalo primjenjivati iste mjere za umanjivanje rizika.

(18)

Definiciju „trupa” iz Uredbe (EZ) 853/2004 trebalo bi prilagoditi kako bi definirala „trup kopitara ili papkara” u svrhu njegova razlikovanja od „nusproizvoda klanja”. Razlog tomu je to što ta dva proizvoda predstavljaju različite rizike za zdravlje životinja, pri čemu „nusproizvodi klanja” predstavljaju veći rizik.

(19)

„Ovitke” bi trebalo definirati u ovoj Uredbi te bi u toj definiciji trebalo uzeti u obzir definiciju iz pojmovnika Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). U definiciji bi trebalo razjasniti koji se proizvodi životinjskog podrijetla moraju smatrati ovicima te se stoga moraju podvrgnuti posebnim postupcima za umanjivanje rizika predviđenima ovom Uredbom.

(20)

Člankom 229. stavkom 1. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđuje se da se ulazak pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju smije dopustiti samo ako dolaze iz trećih zemalja ili područja uvrštenih na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s kriterijima iz članka 230. stavka 1. te ako te pošiljke ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene člankom 234. i naknadnim delegiranim aktima. Ovom Uredbom trebalo bi nadležnom tijelu dodijeliti odgovornost za provjeru zadovoljavaju li takve pošiljke koje ulaze u Uniju navedene zahtjeve.

(21)

Člankom 237. stavkom 1. „Zakona o zdravlju životinja” predviđa se da je ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja dopušten samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja, koji je izdalo nadležno tijelo treće zemlje ili područja, ili izjave ili drugi dokumenti ili svi ti dokumenti. Ovom Uredbom stoga bi trebalo razjasniti koji su dokumenti potrebni u svakom pojedinom slučaju te nadležnom tijelu dodijeliti odgovornost za provjeru zadovoljavaju li takve pošiljke koje ulaze u Uniju taj opći zahtjev.

(22)

Iz informacija koje moraju sadržavati certifikati o zdravlju životinja, izjave i drugi dokumenti koji prate pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla mora biti jasno vidljivo ispunjavaju li te pošiljke opće zahtjeve predviđene „Zakonom o zdravlju životinja” i relevantne zahtjeve utvrđene ovom Uredbom. Ovom Uredbom stoga bi trebalo utvrditi obveze za subjekte odgovorne za ulazak u Uniju takvih pošiljaka i za nadležna tijela države članice ulaska u Uniju u pogledu valjanosti dokumenata koji prate pošiljke te prihvatljivosti takvih pošiljaka za ulazak u Uniju.

(23)

Uzimajući u obzir rizike za zdravlje životinja kao što su razdoblja inkubacije bolesti te u cilju sprečavanja zlouporabe certifikata o zdravlju životinja, potrebno je utvrditi rok valjanosti tih certifikata samo u slučaju životinja i jaja za valenje. Razlog tomu je to što ti proizvodi predstavljaju veći rizik za zdravlje životinja nego proizvodi životinjskog podrijetla, koji su možda podvrgnuti mjerama za umanjivanje rizika, i zametni proizvodi koji se prevoze zamrznuti u zatvorenim i plombiranim spremnicima. Međutim, budući da pomorski prijevoz živih životinja i jaja za valenje može dugo trajati, razdoblje valjanosti certifikata u tom slučaju trebalo bi produljiti pod uvjetom da su poduzete određene mjere za umanjivanje rizika.

(24)

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji se moraju poštovati i jamstva koja treće zemlje i područja moraju pružiti za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla ovise o bolestima navedenima u članku 5. „Zakona o zdravlju životinja” i Prilogu II. tom zakonu te njihovoj kategorizaciji iz članka 9. stavka 1. te uredbe i Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (3). U toj uredbi utvrđuju se definicije bolesti kategorije A, B, C, D i E te se navodi da se pravila o sprečavanju i kontroli bolesti s popisa utvrđena u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 primjenjuju na vrste i skupine vrsta s popisa iz Priloga toj uredbi.

(25)

U dijelu II. poglavlju 1. „Zakona o zdravlju životinja” utvrđena su pravila o obavješćivanju i izvješćivanju o bolestima u svrhu ranog otkrivanja i učinkovite kontrole bolesti u Uniji. U ovoj Uredbi trebalo bi utvrditi pojedinosti o sustavima obavješćivanja i izvješćivanja koje je potrebno uspostaviti u trećim zemljama ili područjima kako bi ti sustavi bili jednakovrijedni onima koji se primjenjuju u Uniji te utvrditi bolesti za koje bi trebala postojati obveza obavješćivanja i izvješćivanja. U tom smislu, iako žive životinje mogu prenositi bolesti za koje su kao vrsta navedene na popisu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882, ne mogu svi proizvodi životinjskog podrijetla i zametni proizvodi dobiveni od tih životinja prenositi sve te bolesti. Ovom Uredbom trebalo bi razjasniti koje bolesti životinja izazivaju zabrinutost te stoga za njih postoji obveza obavješćivanja i izvješćivanja za svaku pojedinu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ulasku u Uniju.

(26)

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni ovom Uredbom trebali bi se temeljiti na različitim razinama zaštite od rizika za zdravlje životinja. Zahtjevi se razlikuju ovisno o tome odnose li se na treću zemlju podrijetla, na područje podrijetla, na zonu u toj trećoj zemlji ili području, u slučaju životinja akvakulture na kompartment u toj trećoj zemlji ili području, na objekt podrijetla životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla ili na objekt ili centar za prikupljanje zametnih proizvoda.

(27)

Nadziranje bolesti i sljedivost u objektima ključni su elementi politike kontrole bolesti u Uniji. Ova bi Uredba trebala sadržavati određene osnovne zahtjeve o sljedivosti i veterinarskim posjetima u objektima podrijetla životinja namijenjenih ulasku u Uniju i objektima podrijetla životinja od kojih su dobiveni zametni proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni ulasku u Uniju. Ti zahtjevi trebali bi biti jednakovrijedni onima iz Uredbe (EU) 2016/429 te iz delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju te uredbe.

(28)

Nadalje, ako određena vrsta objekta u kojem se drže životinje ili zametni proizvodi u trećoj zemlji ili području predstavlja poseban rizik za zdravlje životinja, za izvoz u Uniju trebala bi dobiti posebno odobrenje nadležnog tijela u toj trećoj zemlji ili području, kojim se pružaju jamstva jednakovrijedna onima predviđenima člancima od 92. do 100. Uredbe (EU) 2016/429 za određene objekte u Uniji.

(29)

Za pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjene ulasku u Uniju ne bi trebalo smatrati da predstavljaju rizik za zdravlje životinja u svojoj zemlji ili području podrijetla te se na njih ne bi trebali primjenjivati nacionalni programi iskorjenjivanja ili druga nacionalna ograničenja koja se temelje na pitanjima povezanima sa zdravljem životinja.

(30)

Zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla mora se osigurati učinkovita zaštita od unošenja prenosivih bolesti životinja u Uniji i njihova širenja unutar Unije. Ulazak tih pošiljaka u Uniju ne bi trebalo dopustiti iz trećih zemalja ili područja ili zona ili, u slučaju životinja akvakulture, njihovih kompartmenata, koji su zaraženi određenim bolestima s popisa za koje Unija ima status područja slobodnog od bolesti te koji stoga predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje životinja u Uniji.

(31)

Na Uniji je da procijeni jesu li treća zemlja, područje ili zona ili, u slučaju životinja akvakulture, kompartment podrijetla slobodni od određene bolesti. Unijina procjena trebala bi se temeljiti na informacijama o nadziranju bolesti koje je dostavilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja te bi se u njoj trebala uzeti u obzir pravila Unije o zdravlju životinja iz dijela II. „Zakona o zdravlju životinja” i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 (4). Kao dodatne mjere za umanjivanje rizika mogu se zahtijevati posebni uvjeti za određene bolesti i okolnosti.

(32)

Sloboda od određene bolesti u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni mora se temeljiti na međunarodno priznatim dijagnostičkim testovima i metodama koji se provode u skladu s istim standardima i postupcima koji se primjenjuju u Uniji.

(33)

Potrebno je osigurati da je zdravstveni status životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ulasku u Uniju u skladu s jamstvima koja je pružila treća zemlja, područje ili zona podrijetla. Stoga bi se ovom Uredbom za životinje trebalo utvrditi najkraće razdoblje boravka u trećoj zemlji, području, zoni ili objektu podrijetla i najkraće razdoblje u kojem nisu bile u kontaktu s proizvodima nižeg zdravstvenog statusa prije njihove otpreme u Uniju. Pri utvrđivanju duljine najkraćeg razdoblje boravka trebalo bi uzeti u obzir razdoblje inkubacije relevantnih bolesti, planirano odredište i namjenu životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla.

(34)

Za pse, mačke i pitome vretice nije potrebno utvrditi razdoblje boravka jer je cijepljenje protiv bjesnoće, bolesti tih vrsta koja izaziva najveću zabrinutost, obavezno u svim slučajevima. Registrirani konji namijenjeni natjecanjima, utrkama i konjičkim kulturnim događanjima isto bi tako trebali biti izuzeti od određenih zahtjeva u pogledu razdoblja boravka ako ispunjavaju dodatna jamstva. To se izuzeće temelji na očekivanju da će razina zdravlja takvih konja biti visoka.

(35)

Zdravstveni status životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ulasku u Uniju može biti ugrožen tijekom prijevoza od mjesta podrijetla do mjesta ulaska u Uniju ako dođu u kontakt sa životinjama ili proizvodima koji ne ispunjavaju iste zahtjeve ili ako se provoze kroz treće zemlje, područja ili zone čiji je zdravstveni status niži od zdravstvenog statusa zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone. Stoga bi trebalo primijeniti određene preventivne mjere kako bi se očuvao njihov zdravstveni status.

(36)

Kako bi se osiguralo da se u Uniju otpremaju samo zdrave životinje, životinje u pošiljkama trebalo bi prije otpreme podvrgnuti kliničkoj inspekciji koju obavlja službeni veterinar. Vremenski okvir za obavljanje te inspekcije trebalo bi prilagoditi određenim vrstama i riziku koji one predstavljaju.

(37)

Kopnene životinje, jaja za valenje i akvatične životinje namijenjeni ulasku u Uniju trebali bi se prevoziti samo kroz treće zemlje, područja ili zone, ili istovarivati samo u trećim zemljama, područjima ili zonama, koji su također uvršteni na popis za ulazak u Uniju istih vrsta i kategorija životinja i jaja za valenje. Uvrštenje tih zemalja, područja ili zona na popis upućuje na to da su jamstva u pogledu zdravlja životinja koja se u njima pružaju jednakovrijedna onima u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni.

(38)

Pri prijevozu kopnenih životinja i jaja za valenje zrakoplovom ili plovilom moglo bi doći do nepredviđenih događaja, kao što su mehanički problemi prijevoznog sredstva, štrajkovi u zračnim i morskim lukama ili nepredviđena kašnjenja. Stoga je primjereno predvidjeti odstupanja u slučajevima u kojima se mogu pružiti jamstva. Time će se omogućiti nastavak prijevoza kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniju, uz istodobno osiguranje zdravstvenog statusa tih proizvoda i sprečavanje dodatnih rizika za zdravlje životinja.

(39)

Budući da su u slučaju kopitara pretovari i zaustavljanja u zemljama koje nisu uvrštene na popis dio standardnih aktivnosti prijevoza, potrebno ih je dopustiti uz određene preventivne mjere.

(40)

Čišćenje i dezinfekcija prijevoznih sredstava ključna su aktivnost za sprečavanje rizika od širenja bolesti životinja. Pri prijevozu pošiljaka živih životinja namijenjenih Uniji, čišćenje i dezinfekciju prijevoznog sredstva trebalo bi provesti neposredno prije utovara životinja za otpremu u Uniju.

(41)

Dodatni rizik za zdravstveni status životinja namijenjenih ulasku u Uniju mogu predstavljati operacije okupljanja životinja u trećim zemljama ili područjima podrijetla jer se pritom životinje miješaju i dolaze u kontakt sa životinjama različitog podrijetla. Stoga bi broj, trajanje takvih operacija i vrste koje im se mogu podvrgavati, trebalo ograničiti na minimum i na vrste s pouzdanim sustavima sljedivosti.

(42)

Uz opće zahtjeve u pogledu zdravlja životinja, potrebno je utvrditi posebne zahtjeve pri čemu se uzimaju u obzir rizici za zdravlje životinja povezani s različitim vrstama i kategorijama kopnenih životinja obuhvaćenima područjem primjene ove Uredbe.

(43)

Različite vrste kopitara i papkara iz „Zakona o zdravlju životinja” navedene su kao vrste koje su prijemljive na različite bolesti s popisa u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882. U toj uredbi bolesti s popisa utvrđene su i u različitim kategorijama za različite vrste kopitara i papkara. Stoga bi u ovoj Uredbi trebalo jasno utvrditi posebne zahtjeve i jamstva u pogledu bolesti s popisa za različite vrste i kategorije kopitara i papkara.

(44)

Kako bi se spriječila pojava bolesti kategorije A, za koje se smatra da je Unija od njih slobodna, opći zahtjev za treću zemlju ili područje ili njihovu zonu podrijetla kopitara i papkara trebao bi biti sloboda od te bolesti tijekom razdoblja kojim se jamči da se ulaskom životinja iz te treće zemlje, područja ili zone ne ugrožava Unijin status područja slobodnog od te bolest. Za bolesti kategorije B, za koje Unija ima obvezne programe iskorjenjivanja, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi mjere za umanjivanje rizika ako treća zemlja ili područje podrijetla nisu potpuno slobodni od takvih bolesti.

(45)

Ako su pošiljke kopitara i papkara namijenjene ulasku u države članice koje su službeno slobodne od bolesti ili koje imaju odobreni program iskorjenjivanja za zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis, virusni proljev goveda ili infekciju virusom bolesti Aujeszkoga, te bi pošiljke trebale ispunjavati dodatne zahtjeve kako bi se osiguralo da te životinje ne ugrožavaju zdravstveni status tih država članica u pogledu navedenih bolesti.

(46)

Ako kopitari i papkari potječu iz zatvorenog objekta i ako su namijenjeni ulasku u zatvoreni objekt u Uniji, trebala bi se primjenjivati posebna pravila u pogledu treće zemlje ili područja podrijetla te dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja. U posebnim pravilima trebalo bi uzeti u obzir specifičnost tih zatvorenih objekata i posebne uvjete koje oni ispunjavaju kako bi dobili odobrenje nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla i nadležnog tijela država članica odredišta.

(47)

Zatvoreni objekt podrijetla može biti smješten u trećoj zemlji ili području koji nisu uvršteni na popis za ulazak u Uniju određenih vrsta kopitara i papkara. Međutim, prethodno će trebati provesti ocjenu nacionalnog zakonodavstva i veterinarskih službi treće zemlje ili područja. Osim toga, objekt podrijetla trebao bi biti u skladu s dodatnim zahtjevima u pogledu nadziranja bolesti, veterinarskog nadziranja, vođenja evidencije i postupaka. Kako bi se osiguralo da se ta jamstva mogu pružiti, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi posebne uvjete za odobrenje tih zatvorenih objekata od strane nadležnog tijela u trećoj zemlji ili području. Država članica odredišta trebala bi sastaviti popis takvih zatvorenih objekata nakon dobivanja povoljnog rezultata procjene rizika koju je provelo nadležno tijelo u toj državi članici u pogledu svih relevantnih informacija o uključenim rizicima za zdravlje životinja koje je dostavio objekt.

(48)

Za ulazak peradi i ptica u zatočeništvu u Uniju trebali bi se primjenjivati posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kako bi se odgovorilo na posebne rizike koje za te životinje predstavljaju relevantne bolesti s popisa. Tim zahtjevima trebala bi se uzeti u obzir kategorija, vrsta i predviđena uporaba peradi i ptica u zatočeništvu te pružiti učinkovita zaštita od širenja u Uniji bolesti iz trećih zemalja ili područja koje izazivaju zabrinutost.

(49)

Kako bi se olakšala trgovina pošiljkama malih količina peradi, trebalo bi utvrditi posebne zahtjeve i odstupanja za pošiljke s manje od 20 jedinki peradi, osim bezgrebenki.

(50)

Uzimajući u obzir aktivnosti i rizike za zdravlje životinja povezane s pticama u zatočeništvu, pošiljkama tih životinja trebalo bi dopustiti ulazak u Uniju samo ako dolaze iz objekata koje su odobrila nadležna tijela u trećoj zemlji ili području podrijetla ptica u zatočeništvu ili njihovoj zoni. Ptice u zatočeništvu trebale bi se nakon dolaska u Uniju staviti u karantenu kako bi se potvrdilo da nijedna od bolesti koje izazivaju zabrinutost nije prisutna.

(51)

Osim toga, ako su pošiljke ptica i jaja za valenje namijenjene državama članicama sa statusom država slobodnih od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja, takve bi pošiljke trebale ispunjavati dodatne zahtjeve kako bi se osiguralo da predmetne pošiljke ne ugrožavaju zdravstveni status tih država članica u pogledu navedene bolesti.

(52)

Infestacija malim kornjašem košnice (Aethina tumida) jedna je od bolesti koja izaziva najveću zabrinutost. U velikoj mjeri egzotičan je za Uniju, no u posljednjih nekoliko desetljeća proširio se na globalnoj razini, što je uzrokovalo ozbiljne probleme za pčelarski sektor, a potencijalno i za bumbare. Grinje Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) su patogeni koji mogu imati pogubne posljedice za pčele. I ti su uzročnici egzotični za Uniju. Trenutačno nisu dostupni učinkoviti i sigurni načini liječenja tih bolesti. Uđu li te bolesti u Uniju putem pošiljaka, dovele bi u pitanje održivost pčelarskog i drugih sektora, što bi moglo utjecati na poljoprivredu i okoliš koji ostvaruju koristi od usluga oprašivanja koje pružaju uzgojene i divlje pčele.

(53)

Američka gnjiloća povremeno se javlja u Uniji, ali se kontrolira kada je u pitanju trgovina pčelama, dok su određena područja u Uniji priznata kao slobodna od grinja Varroa i zaštićena dodatnim trgovinskim jamstvima kako bi odredišta u Uniji i dalje bila sigurna. Pravila na razini Unije bila su i još uvijek su ključna za umanjivanje rizika ulaska navedenih patogena u Uniju putem pošiljaka pčela i bumbara. Stoga bi se takva pravila trebala utvrditi u ovoj Uredbi.

(54)

Samo se za matice pčela bez legla i s malim brojem pratećih hraniteljica u pojedinačnim kavezima za matice može jednostavno provjeriti jesu li infestirane malim kornjašem košnice ili grinjama Tropilaelaps, stoga bi ulazak pčela u Uniju trebalo ograničiti na takve pošiljke.

(55)

Za potrebe industrije hortikulture često se trguje kolonijama bumbara koji se razmnožavaju i uzgajaju u objektima izoliranima od okoliša. S obzirom na uobičajeno korištene objekte, postupke i zatvorene spremnike koji se upotrebljavaju za otpremu kolonija, ulazak bumbara (Bombus spp.) u Uniju trebalo bi dopustiti samo za kolonije koje se razmnožavaju, uzgajaju i pakiraju isključivo u objektima u kontroliranim uvjetima okoliša i koje se mogu pregledati kako bi se osiguralo da nisu zaražene malim kornjašem košnice.

(56)

Bjesnoća je bolest s popisa, kojoj su izloženi psi, mačke i pitome vretice, koja zbog potencijalnih učinaka na ljude i životinje izaziva najveću zabrinutost u Uniji. Države članice stoga moraju provesti obvezni program iskorjenjivanja zaraze bjesnoćom u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/689. Kako bi se spriječilo moguće unošenje bjesnoće u Uniju, trebalo bi zahtijevati cijepljenje za sve pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje ulaze u Uniju, uzimajući u obzir dostupnost i učinkovitost postojećih cjepiva protiv te bolesti.

(57)

Psi namijenjeni ulasku u državu članicu sa statusom države slobodne od bolesti ili s odobrenim programom iskorjenjivanja trakavice Echinococcus multilocularis moraju ispunjavati dodatne zahtjeve kako bi se u predmetnim državama članicama osigurala zaštita tog statusa. U tom bi pogledu takve pse prije njihova ulaska u Uniju trebalo preventivno liječiti. Međutim, ako su psi, mačke i pitome vretice namijenjeni zatvorenom objektu smještenom u Uniji, trebala bi se primjenjivati posebna pravila u pogledu bjesnoće i infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis te dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja, uzimajući u obzir specifičnosti djelatnosti koje se obavljaju u takvim objektima i posebne uvjete u kojima se životinje u njima drže.

(58)

Zametni proizvodi mogu predstavljati znatan rizik za širenje bolesti životinja. To se posebno odnosi na sjeme, no u manjoj mjeri i na jajne stanice i zametke. Budući da se zametni proizvodi prikupljaju ili proizvode od ograničenog broja donora, ali imaju široku primjenu u općoj populaciji životinja, mogu biti izvor bolesti za velik broj životinja ako se njima ne rukuje na odgovarajući način ili ako ih se ispravno ne razvrsta u skladu s njihovim zdravstvenim statusom. Takvih je slučajeva bilo u prošlosti i prouzrokovali su znatne ekonomske gubitke. Stoga je potrebno utvrditi zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja.

(59)

Zahtjevi za ulazak zametnih proizvoda kopitara i papkara u Uniju trebali bi se temeljiti na zahtjevima za ulazak živih životinja u Uniju.

(60)

Posebni zahtjevi za objekte za zametne proizvode u kojima se zametni proizvodi kopitara i papkara koji ispunjavaju uvjete za ulazak u Uniju prikupljaju, proizvode, obrađuju i pohranjuju trebali bi odražavati zahtjeve utvrđene za premještanja unutar Unije. Isti pristup primjenjuje se na zahtjeve u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za zametne proizvode.

(61)

Budući da je zametne proizvode potrebno premjestiti iz zatvorenih objekata smještenih u trećim zemljama u zatvorene objekte smještene u Uniji, ovom Uredbom trebalo bi za takav ulazak utvrditi posebne zahtjeve u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja.

(62)

Zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak jaja za valenje u Uniju trebalo bi odgovoriti na rizike u pogledu bolesti s popisa koje bi se različitim kategorijama jaja za valenje mogle unijeti u Uniju. Stoga bi takvi zahtjevi trebali odgovarati zahtjevima za ulazak u Uniju odgovarajućih vrsta ili kategorija ptica.

(63)

Ako su jaja za valenje peradi namijenjena ulasku u države članice sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja, ta bi jaja trebala ispunjavati dodatne zahtjeve kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju status tih država članica.

(64)

Proizvodi životinjskog podrijetla mogu prenositi uzročnike bolesti na životinje i proizvode. Rizik za zdravlje životinja povezan sa svježim i sirovim proizvodima životinjskog podrijetla očito je veći od rizika proizvoda koji su prerađeni i obrađeni. Stoga bi zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za treću zemlju ili područje podrijetla svježeg mesa, sirovog mlijeka, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma trebali biti stroži od zahtjeva za mesne i mliječne proizvode. Međutim, postupak obrade koji se primjenjuje na te obrađene proizvode mora biti učinkovit kako bi se umanjio rizik koji ti proizvodi predstavljaju ovisno o vrsti podrijetla proizvoda te zemlji ili području podrijetla.

(65)

Postupci za umanjivanje rizika koji se primjenjuju na proizvode životinjskog podrijetla podrijetlom iz zona ograničenja uspostavljenih u slučaju potvrde bolesti kategorije A u Uniji utvrđeni su Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687 (5) na temelju dostupnih znanstvenih spoznaja i iskustva stečenog primjenom prijašnjeg zakonodavstva. Stoga bi se isti postupci obrade za umanjivanje rizika trebali primjenjivati na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja, područja ili njihovih zona koji predstavljaju rizik za zdravlje životinja.

(66)

Rizike povezane sa svježim mesom koje ulazi u Uniju trebalo bi umanjiti utvrđivanjem zahtjeva u pogledu slobode treće zemlje ili područja podrijetla od bolesti te zahtjeva u pogledu bolesti životinja koji se primjenjuju na žive životinje od kojih je meso dobiveno, otpreme držanih životinja na klanje, postupaka klanja i usmrćivanja te postupanja sa svježim mesom i postupaka njegove pripreme.

(67)

Svježe meso kopnenih životinja može se dobiti od držanih životinja, uključujući divljač iz uzgoja kako je definirana u Uredbi (EZ) 853/2004, te od divljih životinja. Međutim, u Uniji meso koje se dobiva od životinja namijenjenih proizvodnji, posebno životinja koje pripadaju vrstama Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries, i Sus scrofa, mora biti dobiveno u klaonicama. Stoga je kako bi se pružila odgovarajuća i jednakovrijedna jamstva primjereno isključiti mogućnost kategorizacije tih vrsta kao divljač iz uzgoja ili divlje životinje ako je od od njih dobiveno svježe meso namijenjeno ulasku u Uniju.

(68)

U slučaju izbijanja relevantne bolesti životinja u trećoj zemlji ili području, datum i mjesto klanja držanih životinja ili datum usmrćivanja divljih životinja ili divljači iz uzgoja ključni su za utvrđivanje mogućih rizika za zdravlje životinja povezanih s tim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla koji su od njih dobiveni. Stoga je potrebno utvrditi datum klanja ili usmrćivanja kako bi se provjerilo jesu li životinje zaklane ili usmrćene u razdoblju u kojem nije bilo slučajeva izbijanja bolesti i u kojem su treća zemlja ili područje bili navedeni na popisu zemalja ili područja kojima je odobreno unošenje svježeg mesa u Uniju.

(69)

Vrsta postupka obrade koji se primjenjuje na proizvode životinjskog podrijetla trebala bi biti u skladu s rizikom koji predstavlja treća zemlja ili područje ili njihova zona u kojima je proizvod proizveden. Ulazak u Uniju prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla koji su podvrgnuti postupcima obrade za koje nije dokazano da za određenu kategoriju proizvoda životinjskog podrijetla učinkovito uklanjanju rizike povezane s bolestima s popisa koje izazivaju zabrinutost trebalo bi odobriti samo iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona koji pružaju sva jamstva o slobodi od relevantnih bolesti. Ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona koji ne pružaju sva ta jamstva trebalo bi dopustiti samo ako su ti proizvodi podvrgnuti posebnim postupcima obrade.

(70)

U nekim slučajevima treća zemlja ili područje ili njihova zona nabavljaju sirovo meso za proizvodnju mesnih proizvoda iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju mesnih proizvoda relevantnih vrsta koji podliježu posebnom postupku obrade. U takvim bi se slučajevima mesni proizvod uvijek trebao podvrgavati najstrožem posebnom postupku obrade kako bi se umanjili svi mogući rizici za zdravlje životinja.

(71)

Mesne proizvode koji sadržavaju meso peradi iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima je došlo do izbijanja visokopatogene influence ptica ili zaraze virusom newcastleske bolesti trebalo bi podvrgnuti postupku obrade koji je učinkovit u umanjivanju rizika u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju. Tako se može dopustiti nastavak trgovine prije primjene mjera za kontrolu kao što je regionalizacija. Neposrednom primjenom postupka obrade za umanjivanje rizika nakon izbijanja bolesti smanjuje se rizik za zdravlje životinja te istodobno smanjuje utjecaj na trgovinu.

(72)

Ako se mesni proizvodi proizvode od svježeg mesa različitih vrsta, postupkom obrade koji se primjenjuje trebalo bi ukloniti sve moguće rizike za zdravlje životinja. Stoga, ako se postupak obrade primjenjuje prije miješanja, različite vrste svježeg mesa trebalo bi podvrgnuti odgovarajućem postupku obrade predviđenom za vrstu podrijetla predmetnog svježeg mesa. Međutim, ako se postupak obrade primjenjuje nakon miješanja, konačni mesni proizvod trebalo bi podvrgnuti postupku obrade predviđenom za sastojak od svježeg mesa s najvećim rizikom za zdravlje životinja.

(73)

Postupci obrade za umanjivanje specifičnih rizika za zdravlje životinja povezanih s ulaskom ovitaka trebalo bi preispitati i ažurirati uzimajući u obzir zaključke i preporuke najnovijih znanstvenih dokaza koje je procijenio Odbor za zdravlje i dobrobit životinja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) (6).

(74)

Uvjeti za ulazak u Uniju sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma temelje se na rizicima za zdravlje životinja koje ti proizvodi predstavljaju. Ti su rizici povezani sa zemljom ili područjem podrijetla ili njihovom zonom i sa životinjskim vrstama od kojih su proizvodi dobiveni. Slinavka i šap te infekcija virusom goveđe kuge dvije su bolesti koje izazivaju zabrinutost u pogledu mlijeka i kolostruma, stoga bi sirovo mlijeko i kolostrum trebali ulaziti samo iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona koji su slobodni od tih bolesti. I proizvodi na osnovi kolostruma bi trebali potjecati samo iz tih trećih zemalja, područja ili zona jer ne postoje znanstveno utemeljeni postupci obrade za umanjivanje rizika kojima se osigurava uništenje uzročnika bolesti u toj kategoriji proizvoda.

(75)

Za mlijeko dobiveno od vrsta Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis i Camelus dromedarius rizik koji se odnosi na slinavku i šap može se umanjiti primjenom dobro poznatih posebnih postupaka obrade za umanjivanje rizika. Međutim, s obzirom na to da se učinkovitost nekih od tih postupaka obrade ne može osigurati za mliječne proizvode dobivene od životinjskih vrsta koje nisu vrste Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis i Camelus dromedarius, njih bi trebalo podvrgnuti najstrožem postupku obrade za umanjivanje rizika.

(76)

Postupci obrade kojima podliježu proizvodi životinjskog podrijetla trebali bi se uvijek provoditi u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak tih proizvoda u Uniju.

(77)

Akvatične životinje vrsta s popisa ponekad se prevoze morem u plovilima, uključujući brodove s bazenima, koja tijekom putovanja mogu zamijeniti vodu. U takvim slučajevima uz certifikat o zdravlju životinje bi trebala pratiti i izjava koju je potpisao zapovjednik plovila u kojoj se navode pojedinosti o luci podrijetla i luci odredišta te o svim drugim lukama u kojima je plovilo tijekom putovanja pristalo. Tom bi izjavom trebalo potvrditi da životinje vrsta s popisa koje se nalaze na plovilu nisu tijekom putovanja do konačnog odredišta bile izložene uvjetima zbog kojih se mogao promijeniti njihov zdravstveni status.

(78)

Akvatične životinje mogu ući u Uniju u brojne svrhe. S obzirom na rizik od bolesti povezan s premještanjem živih životinja, na takve životinje koje ulaze u Uniju u svrhu prehrane ljudi trebali bi se primjenjivati isti postupci kao da ulaze u Uniju u druge svrhe kao što su uzgoj ili puštanje u divljinu. Proizvodi životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja predstavljaju manji rizik nego akvatične životinje i stoga su mjere koje je potrebno poduzeti u vezi s takvim proizvodima koji u Uniju ulaze radi daljnje prerade manje stroge od onih koje se primjenjuju na žive životinje.

(79)

Puštanje akvatičnih životinja u divljinu u prirodnim vodama predstavlja velik rizik ako su te životinje zaražene bolešću s popisa. Iz tog razloga, posebno kada je riječ o bolestima kategorije A i B, treća zemlja ili područje podrijetla ili njihova zona ili kompartment trebali bi biti slobodni od tih bolesti ako su akvatične životinje namijenjene puštanju u divljinu u prirodne vode Unije. Osim toga, akvatične životinje koje se unose u Uniju za puštanje u divljinu u prirodnim vodama trebale bi u svakom slučaju potjecati iz treće zemlje ili područja ili zone ili kompartmenta koji su proglašeni slobodnima od bolesti kategorije C čak i ako država članica ili zona ili kompartment odredišta nisu slobodni od te bolesti.

(80)

U slučaju bolesti akvatičnih životinja države članice mogu poduzeti nacionalne mjere u skladu s člankom 226. „Zakona o zdravlju životinja”, čiji je cilj ograničiti učinak bolesti koje nisu bolesti s popisa, na njihovu državnom području. U takvim slučajevima, pošiljke vrsta koje su prijemljive na bolesti na koje se primjenjuju te nacionalne mjere isto tako moraju potjecati iz trećih zemalja, područja, njihovih zona ili kompartmenta koji su slobodni od tih bolesti.

(81)

Svrha članka 226. „Zakona o zdravlju životinja” odgovara svrsi članka 43. Direktive Vijeća 2006/88/EZ (7) jer se njime državama članicama omogućuje poduzimanje nacionalnih mjera protiv bolesti koje nisu uvrštene na popis. Zato je primjereno nastaviti priznavati popis bolesti i relevantnih vrsta za koje su te mjere uvedene. Te bi pojedinosti trebalo utvrditi u ovoj Uredbi.

(82)

U Uniji se primjenjuju određena pravila za registraciju i odobravanje objekata akvakulture. Razlika između toga može li objekt biti registriran ili bi ga trebalo odobriti ovisi o riziku koji objekt predstavlja u smislu zaraze bolešću i širenja bolesti. Stoga je važno da životinje akvakulture koje ulaze u Uniju iz objekata akvakulture u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni ili kompartmentu potječu iz objekata akvakulture koji su procijenjeni na sličan način. U tom kontekstu, ti bi objekti trebali ispunjavati zahtjeve za registraciju ili odobravanje koji su barem jednako strogi kao oni koji su utvrđeni za takve objekte u Uniji.

(83)

Nije u svakoj situaciji obavezno primijeniti zahtjev da akvatične životinje vrsta s popisa i proizvodi životinjskog podrijetla od tih životinja potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su slobodni od bolesti. Moguće je poduzeti određene mjere za umanjivanje rizika kako bi se olakšao ulazak u Uniju akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od tih životinja koji nisu takvog podrijetla. Određene mjere za umanjivanje rizika prihvatljive su za akvatične životinje vrsta s popisa, a s obzirom na manji rizik koji je povezan s tim premještanjima za proizvode životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja prihvatljive su druge, manje stroge mjere za umanjivanje rizika.

(84)

Mjere za umanjivanje rizika koje se primjenjuju na akvatične životinje uključuju njihovo slanje u objekt za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za kontrolu bolesti, zatvoreni objekt ili odobreni karantenski objekt nakon ulaska u Uniju. Niz drugih mjera za umanjivanje rizika primjenjuje se na mekušce i rakove vrsta s popisa koji u Uniju ulaze živi i u skladu s Uredbom (EU) br. 853/2004, ali koji predstavljaju prihvatljiv rizik zbog načina njihove obrade ili pakiranja prije otpreme ili zato što nisu namijenjeni za skladištenje u Uniji prije prerade.

(85)

Moguće je odstupiti od zahtjeva da određeni proizvodi životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja moraju potjecati iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su slobodni od relevantnih bolesti s popisa. Mjere za umanjivanje rizika kojima se omogućuje takva trgovina mogu biti otprema proizvoda životinjskog podrijetla u objekt za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za kontrolu bolesti u Uniji u svrhu daljnje prerade ili osiguranje da se proizvodi životinjskog podrijetla sastoje od ribe koja je zaklana i kojoj je uklonjena utroba prije otpreme u Uniju. U oba se slučaja rizik koji predstavljaju proizvodi životinjskog podrijetla ocjenjuje kao zanemariv.

(86)

Provedbenom uredbom (EU) 2018/1882 utvrđen je popis akvatičnih vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti navedenih u članku 5. „Zakona o zdravlju životinja” i Prilogu II. tom zakonu. Taj popis obuhvaća i popis vektorskih vrsta koji je utvrđen u stupcu 4. tablice u Prilogu toj uredbi. Međutim, mnoge od tih vrsta ne djeluju kao vektori u svim okolnostima. U pogledu premještanja, pojedinosti o okolnostima u kojima se te vrste smatraju vektorima bolesti s popisa utvrđene su u Prilogu XXX. ovoj Uredbi. U okolnostima u kojima ne ispunjavaju uvjete da bi bile vektori, akvatične životinje vrsta s popisa nisu obuhvaćene pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi. Osim toga, s obzirom na niži rizik koji predstavljaju proizvodi životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja, mjere utvrđene u ovoj Uredbi u pogledu tih proizvoda ne primjenjuju se na vrste navedene u stupcu 4. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882.

(87)

Sva odstupanja i zahtjevi u pogledu postupanja iz ove Uredbe koji se odnose na akvatične životinje vrsta s popisa i na proizvode životinjskog podrijetla od tih vrsta s popisa osim živih akvatičnih životinja trebali bi se primjenjivati i na vrste navedene u stupcu 4. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882 za koje su države članice poduzele nacionalne mjere u skladu s člankom 226. „Zakona o zdravlju životinja”. Osim toga, ta odstupanja i zahtjevi u pogledu postupanja trebali bi se primjenjivati i na određene prijemljive vrste.

(88)

Važno je da se s akvatičnim životinjama vrsta s popisa te s vodom u kojoj se one prevoze postupa na odgovarajući način nakon ulaska u Uniju kako bi se osiguralo da ne predstavljaju rizik od bolesti. Odgovarajuće postupanje uključuje osiguranje da se životinje prevoze izravno do mjesta odredišta i da se ne puštaju ili na drugi način ne stavljaju u prirodne vode Unije, gdje bi mogli uzrokovati rizik od bolesti.

(89)

Međutim, u određenim slučajevima nadležno tijelo mjesta odredišta može dopustiti puštanje takvih životinja u prirodne vode. U svim takvim slučajevima nadležno tijelo trebalo bi osigurati da se puštanjem ili stavljanjem u vode ne ugrožava zdravstveni status mjesta puštanja. Nadalje, čak i ako vode u koje se životinje puštanju nisu slobodne od određene bolesti kategorije C, životinje koje se puštaju trebale bi biti slobodne od bolesti kako bi se osigurao najbolji ukupni zdravstveni status divljih populacija u prirodnim vodama Unije.

(90)

Kada je riječ o uključenom riziku za zdravlje životinja, svaki provoz kroz Uniju trebao bi se smatrati premještanjem za ulazak u Uniju jer podrazumijeva jednaku razinu rizika. Provoz bi stoga trebao ispunjavati sve relevantne zahtjeve za ulazak u Uniju. Međutim, u okviru posebnih uvjeta za umanjivanje rizika povezanih s mjestom podrijetla, trebalo bi utvrditi odstupanja i posebna pravila za provoz. Svrha je tih odstupanja i posebnih pravila obuhvatiti situacije u kojima Unija nije konačno odredište za životinje i njihove proizvode te uzeti u obzir zemljopisna ograničenja i geopolitičke čimbenike.

(91)

Trebalo bi utvrditi odstupanja i posebna pravila i za provoz pošiljaka životinja i proizvoda dobivenih od tih životinja iz jedne države članice u drugu kroz treću zemlju ili područje. Time se obuhvaćaju situacije u kojima određena država članica zahtijeva takvu vrstu ulaska u Uniju.

(92)

U nekim slučajevima nadležna tijela treće zemlje ili područja nakon obavljanja kontrola na svoj granici odbijaju određene proizvode podrijetlom iz Unije. Trebalo bi donijeti posebna pravila na temelju članka 239. „Zakona o zdravlju životinja” kako bi se omogućio povrat tih proizvoda na temelju činjenice da su proizvedeni u skladu sa zakonodavstvom Unije o zdravlju životinja.

(93)

Posebna pravila potrebna su i za povratak u Uniju registriranih konja nakon privremenog izvoza u treće zemlje radi sudjelovanja u utrkama, natjecanjima i konjičkim kulturnim događanjima.

(94)

Radi ujednačene primjene zakonodavstva Unije o ulasku životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju te radi osiguravanja jasnoće i transparentnosti zakonodavstva ovom bi Uredbom trebalo staviti izvan snage Uredbu Komisije (EU) br. 206/2010 (8), Provedbenu uredbu Komisije (EU) 139/2013 (9), Uredbu Komisije (EU) br. 605/2010 (10), Uredbu Komisije (EZ) br. 798/2008 (11), Odluku Komisije 2007/777/EZ (12), Uredbu Komisije (EZ) br. 119/2009 (13), Uredbu Komisije (EU) br. 28/2012 (14) i Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/759 (15).

(95)

Pravila sadržana u ovoj Uredbi povezana su s pravilima iz „Zakona o zdravlju životinja”, koji se primjenjuje od 21. travnja 2021., te ih dopunjuju. Iz tog razloga i kako bi se olakšala primjena novog pravnog okvira za zdravlje životinja i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 21. travnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

DIO I.

OPĆA PRAVILA

GLAVA 1.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se dopunjujuća pravila o zdravlju životinja koja se primjenjuju na unos u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenta u slučaju životinja akvakulture. Njome se utvrđuju i pravila o premještanju tih pošiljaka i postupanju s njima nakon ulaska u Uniju.

2.   U dijelu I. utvrđeno je sljedeće:

(a)

obveze nadležnog tijela države članice da dopusti ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija životinja, koje su obuhvaćene dijelovima od II. do VI. (članci 3. i 4.);

(b)

obveze subjekata u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihova premještanja i postupanja s njima nakon ulaska, koje su obuhvaćene dijelovima od II. do VI. (članak 5.);

(c)

opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka iz točaka (a) i (b), njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska, te odstupanja od tih općih zahtjeva, koji se primjenjuju na sve vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla obuhvaćene dijelovima od II. do VI. (članci od 6. do 10.).

3.   U dijelu II. utvrđeni su opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju određenih kopnenih životinja, njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska, te odstupanja od tih zahtjeva (glava 1.).

Osim toga, utvrđeni su posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji se primjenjuju na svaku od sljedećih vrsta i kategorija kopnenih životinja, posebice:

(a)

držane kopitare i papkare vrsta s popisa (glava 2.):

(b)

perad i ptice u zatočeništvu, osim ptica u zatočeništvu uvezenih za potrebe programa očuvanja koje je odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta (glava 3.);

(c)

pčele (Apis mellifera) i bumbari (Bombus spp.) (glava 4.);

(d)

psi, mačke i pitome vretice (glava 5.).

4.   U dijelu III. utvrđeni su opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju zametnih proizvoda sljedećih vrsta i kategorija držanih kopnenih životinja, njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska, te odstupanja od tih zahtjeva:

(a)

goveda, svinje, ovce, koze i kopitari (glava 1.);

(b)

perad i ptice u zatočeništvu (glava 2.);

(c)

životinje osim onih ih točaka (a) i (b) (glava 3.).

5.   U dijelu IV. utvrđeni su opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla sljedećih vrsta i kategorija kopnenih životinja, njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska, te odstupanja od tih zahtjeva:

(a)

držani i divlji kopitari i papkari vrsta s popisa;

(b)

perad;

(c)

pernata divljač.

6.   U dijelu V. utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju sljedećih vrsta akvatičnih životinja u svim stadijima razvoja te proizvoda životinjskog podrijetla od tih životinja, osim divljih akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od divljih akvatičnih životinja, iskrcanih s ribolovnih plovila za izravnu prehranu ljudi, za njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska, te odstupanja od tih zahtjeva:

(a)

ribe koje pripadaju vrstama s popisa iz nadrazreda Agnatha i razredâ Chondrichthyes, Sarcopterygii i Actinopterygii;

(b)

vodeni mekušci koji pripadaju vrstama s popisa iz koljena Mollusca;

(c)

vodeni rakovi koji pripadaju vrstama s popisa iz potkoljena Crustacea;

(d)

akvatične životinje vrsta s popisa iz Priloga XXIX. koje su prijemljive na bolesti akvatičnih životinja za koje neke države članice primjenjuju nacionalne mjere za ograničavanje utjecaja bolesti koje nisu bolesti s popisa, kako je utvrđeno u članku 226. Uredbe (EU) 2016/429.

7.   U dijelu VI. utvrđena su opća pravila, određena odstupanja i dodatni zahtjevi za provoz kroz Uniju i povratak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla.

8.   U dijelu VII. utvrđene su završne odredbe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882 i Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 853/2004, osim ako su tim definicijama obuhvaćeni pojmovi koji su definirani u drugom stavku ovog članka.

Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„treća zemlja ili područje s popisa ili njihova zona” znači treća zemlja ili područje ili njihova zona koji su uvršteni na popis trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenta u slučaju životinja akvakulture, iz kojih je dopušten unos u Uniju određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s provedbenim aktima donesenima na temelju članka 230. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429;

(2)

„popis” znači popis trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenta u slučaju životinja akvakulture, iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određene vrste ili kategorije životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla provedbenim aktima donesenima na temelju članka 230. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429;

(3)

„prijevozno sredstvo” znači cestovna ili željeznička vozila, plovila i zrakoplovi;

(4)

„spremnik” znači svaki sanduk, kutija, posuda ili druga čvrsta struktura koja se upotrebljava za prijevoz životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, a koja nije prijevozno sredstvo;

(5)

„govedo” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz rodova Bison, Bos (uključujući podrodove Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) i Bubalus (uključujući podrod Anoa) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

(6)

„ovca” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Ovis te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

(7)

„koza” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Capra te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

(8)

„svinja” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Suidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

(9)

„kopitar” znači životinja koja pripada vrstama kopitara iz roda Equus (koji obuhvaća konje, magarce i zebre) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

(10)

„deva” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Camelidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

(11)

„jelen” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Cervidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

(12)

„registrirani kopitar” znači:

(a)

uzgojno valjana životinja čiste pasmine vrsta Equus caballus i Equus asinus upisana ili prihvatljiva za upis u glavni dio matične knjige koju uspostavlja uzgojno udruženje ili tijelo koje se bavi uzgojem priznato u skladu s člancima 4. ili 34. Uredbe (EU) 2016/1012;

(b)

držana životinja vrste Equus caballus koja je registrirana kod međunarodne udruge ili organizacije, bilo izravno ili preko nacionalne federacije ili podružnica, koja se bavi konjima za natjecanja ili utrke („registrirani konj”);

(13)

„životinje namijenjene klanju” znači držane kopnene životinje koje se prevoze u klaonicu, izravno ili nakon operacije okupljanja;

(14)

„nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti” znači da nijedna životinja ili skupina životinja koja pripada relevantnim vrstama koja se drži u objektu nije klasificirana kao potvrđeni slučaj te bolesti te je isključen svaki slučaj sumnje na tu bolest;

(15)

„sanitarna skupina” znači skupina trećih zemalja s popisa u kojima su prisutni uobičajeni rizici za zdravlje životinja u pogledu bolesti s popisa navedenih za kopitare koji zahtijevaju posebne mjere za umanjivanje rizika te zdravstvena jamstva za ulazak kopitara u Uniju;

(16)

„jato” znači sva perad ili ptice u zatočeništvu istog zdravstvenog statusa koji se drže u istoj nastambi ili u istom ograđenom prostoru i čine jednu epidemiološku jedinicu; u slučaju farmskog držanja peradi, to su sve ptice koje dijele isti zračni prostor;

(17)

„perad za rasplod” znači perad stara 72 sata ili više koja je namijenjena proizvodnji jaja za valenje;

(18)

„perad za proizvodnju” znači perad stara 72 sata ili više koja se uzgaja za proizvodnju mesa, konzumnih jaja ili drugih proizvoda ili za obnovu populacije pernate divljači;

(19)

„jednodnevni pilići” znači perad stara do 72 sata;

(20)

„pčela” znači životinja vrste Apis mellifera;

(21)

„bumbar” znači životinja vrste koja pripada rodu Bombus;

(22)

„pas” znači držana životinja vrste Canis lupus;

(23)

„mačka” znači držana životinja vrste Felis silvestris;

(24)

„pitoma vretica” znači držana životinja vrste Mustela putorius furo;

(25)

„jedinstveni broj odobrenja” znači broj koji je dodijelilo nadležno tijelo;

(26)

„jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike” znači jaja za valenje koja potječu iz „jata kokoši koja su slobodna od specifičnih patogenih uzročnika”, kako je opisano u Europskoj farmakopeji, a koja su namijenjena isključivo za dijagnostičke postupke, istraživanja ili farmaceutske potrebe;

(27)

„pošiljka sjemena, jajnih stanica ili zametaka” ili „pošiljka zametnih proizvoda” znači količina sjemena, jajnih stanica, zametaka dobivenih in vivo ili zametaka proizvedenih in vitro koja je otpremljena iz jednog odobrenog objekta za zametne proizvode i koju prati jedan certifikat o zdravlju životinja;

(28)

„sjeme” znači neobrađeni, pripravljeni ili razrijeđeni ejakulat jedne ili više životinja;

(29)

„jajne stanice” znači haploidni stadiji oogeneze, uključujući sekundarne oocite i jajne stanice;

(30)

„zametak” znači početni razvojni stadij životinje u kojem se može prenijeti u ženku primateljicu;

(31)

„odobreni objekt za zametne proizvode” znači centar za prikupljanje sjemena, tim za prikupljanje zametaka, tim za proizvodnju zametaka, objekt za obradu zametnih proizvoda ili centar za pohranu zametnih proizvoda;

(32)

„veterinar iz centra” znači veterinar odgovoran za djelatnosti koje se obavljaju u centru za prikupljanje sjemena, u objektu za preradu zametnih proizvoda ili u centru za pohranu zametnih proizvoda kako je utvrđeno u ovoj Uredbi;

(33)

„veterinar tima” znači veterinar odgovoran za djelatnosti koje obavlja tim za prikupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka kako je utvrđeno u ovoj Uredbi;

(34)

„karantenski smještaj” znači prostor koji je nadležno tijelo odobrilo za izolaciju goveda, svinja, ovaca ili koza tijekom razdoblja od najmanje 28 dana prije njihova primanja u centar za prikupljanje sjemena;

(35)

„centar za prikupljanje sjemena” znači objekt za zametne proizvode koji je nadležno tijelo odobrilo za prikupljanje, obradu, pohranu i prijevoz sjemena goveda, svinja, ovaca, koza ili kopitara namijenjenog ulasku u Uniju;

(36)

„tim za prikupljanje zametaka” znači objekt za zametne proizvode koji čini skupina stručnjaka ili struktura koje je nadležno tijelo odobrilo za prikupljanje, obradu, pohranu i prijevoz in vivo dobivenih zametaka namijenjenih ulasku u Uniju;

(37)

„tim za proizvodnju zametaka” znači objekt za zametne proizvode koji čini skupina stručnjaka ili struktura koje je nadležno tijelo odobrilo za prikupljanje, obradu, pohranu i prijevoz jajnih stanica i in vitro proizvodnju, prema potrebi s pohranjenim sjemenom, obradu, pohranu i prijevoz zametaka, koji su oboje namijenjeni ulasku u Uniju;

(38)

„objekt za obradu zametnih proizvoda” znači objekt za zametne proizvode koji je nadležno tijelo odobrilo za obradu, prema potrebi uključujući razvrstavanje sjemena prema spolu, i pohranu sjemena, jajnih stanica i zametaka jedne ili više vrsta, ili bilo koje kombinacije vrsta zametnih proizvoda ili životinjskih vrsta, namijenjenih ulasku u Uniju;

(39)

„centar za pohranu zametnih proizvoda” znači objekt za zametne proizvode koji je nadležno tijelo odobrilo za pohranu sjemena, jajnih stanica i zametaka jedne ili više vrsta, ili bilo koje kombinacije vrsta zametnih proizvoda ili životinjskih vrsta, namijenjenih ulasku u Uniju;

(40)

„meso” znači svi dijelovi kopitara i papkara, peradi i pernate divljači koji su prikladni za prehranu ljudi, uključujući krv;

(41)

„svježe meso” znači meso, mljeveno meso i mesni pripravci, uključujući vakuumski pakirano meso i meso pakirano u kontroliranoj atmosferi, koji nisu bili podvrgnuti nikakvom drugom postupku osim hlađenja, zamrzavanja ili brzog zamrzavanja;

(42)

„trup kopitara ili papkara” znači cijelo tijelo zaklanog ili usmrćenog kopitara ili papkara nakon:

(a)

iskrvarenja, u slučaju zaklanih životinja;

(b)

evisceracije;

(c)

odstranjivanja udova u području carpusa i tarsusa;

(d)

odstranjivanja repa, vimena, glave i kože, osim kod svinja;

(43)

„nusproizvodi klanja” znači svježe meso osim mesa trupa kopitara i papkara, čak i ako ostane prirodno spojeno s trupom;

(44)

„mesni proizvodi” znači prerađeni proizvodi, uključujući obrađene želuce, mjehure, crijeva, topljenu životinjsku mast i mesne ekstrakte, dobiveni preradom mesa ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda, tako da je na površini reza vidljivo da proizvod više nema značajke svježeg mesa;

(45)

„ovici” znači mjehuri i crijeva koji su nakon čišćenja obrađeni struganjem tkiva, odmašćivanjem i pranjem te su soljeni ili sušeni;

(46)

„kolostrum” znači tekućina bogata protutijelima i mineralima, koja se najviše tri do pet dana nakon poroda, a prije proizvodnje sirovog mlijeka, izlučuje iz mliječnih žlijezda držanih životinja;

(47)

„proizvodi na osnovi kolostruma” znači prerađeni proizvodi koji su dobiveni preradom kolostruma ili daljnjom preradom tako prerađenih proizvoda;

(48)

„brod s bazenima” znači plovilo koje se upotrebljava u akvakulturi i koje je opremljeno spremnikom ili bazenom za skladištenje i prijevoz žive ribe u vodi;

(49)

„IMSOC” znači sustav za upravljanje informacijama za službene kontrole iz članka 131. Uredbe (EU) br. 2017/625 (16).

GLAVA 2.

OPĆI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU POŠILJAKA ŽIVOTINJA, ZAMETNIH PROIZVODA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA TE NJIHOVO PREMJEŠTANJE I POSTUPANJE S NJIMA NAKON ULASKA

Članak 3.

Obveze nadležnih tijela država članica

Nadležno tijelo dopušta ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija obuhvaćenih dijelovima od II. do VI., koji su prijavljeni za potrebe službenih kontrola kako je utvrđeno u članku 47. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/625, pod uvjetom da:

(a)

pošiljke dolaze:

i.

u slučaju kopnenih životinja, iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla;

ii.

u slučaju akvatičnih životinja, iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za određenu vrstu i kategoriju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te, u slučaju životinja akvakulture, iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis za tu svrhu;

(b)

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla potvrdilo je da su pošiljke u skladu s:

i.

općim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz ovog članka, članka 4. i članaka od 6. do 10.;

ii.

zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji se primjenjuju na određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla i predviđenu uporabu, kako je utvrđeno u dijelovima od II. do VI.;

(c)

pošiljke prate sljedeći dokumenti u kojima je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo potrebna jamstva u pogledu sukladnosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz točke (b):

i.

certifikat o zdravlju životinja koji je izdao službeni veterinar treće zemlje ili područja podrijetla, koji se izdaje posebno za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla i njihovu predviđenu uporabu;

ii.

izjava i drugi dokumenti, ako se to zahtijeva ovom Uredbom.

U slučaju pošiljaka životinja i jaja za valenje certifikat o zdravlju životinja iz točke (c) podtočke i. mora biti izdan u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; međutim, u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Članak 4.

Datum certificiranja pošiljaka

1.   Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe smiju ulaziti u Uniju samo pod uvjetom da su te pošiljke certificirane za otpremu u Uniju najranije na dan uvrštavanja treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone, ili njihova kompartmenta u slučaju životinja akvakulture, na popis za ulazak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla.

2.   Pošiljke životinja, jaja za valenje i proizvoda životinjskog podrijetla koji potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, ili njihova kompartmenta u slučaju životinja akvakulture, ne smiju ulaziti u Uniju od datuma na koji više ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije životinja, jaja za valenje ili proizvoda životinjskog podrijetla, osim ako je Unija na popisu odredila posebne uvjete za tu treću zemlju ili područje s popisa ili njihovu zonu te za posebne vrste i kategorije životinja, jaja za valenje ili proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 5.

Obveze subjekata

1.   Subjekti koji su odgovorni za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe te pošiljke prijavljuju nadležnom tijelu u Uniji za potrebe službenih kontrola kako je utvrđeno u članku 47. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/625 te osiguravaju da su te pošiljke u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

općim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz članaka 3. i 4. i članaka od 6. do 10.;

(b)

zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji se primjenjuju na određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz pošiljke te njihovu predviđenu uporabu, kako je utvrđeno u dijelovima od II. do VI.

2.   Subjekti koji su odgovorni za premještanje pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe od točke ulaska u Uniju do njihova mjesta odredišta te subjekti koji su odgovorni za postupanje s takvim pošiljkama nakon njihova ulaska u Uniju osiguravaju:

(a)

da je nadležno tijelo odobrilo ulazak pošiljaka u Uniju u skladu s člankom 3.;

(b)

da su pošiljke u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za premještanje takvih pošiljaka i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju za određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz dijelova od II. do VI.;

(c)

da pošiljke nisu prenamijenjene za uporabe za koje ih nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla nije certificiralo za ulazak u Uniju.

Članak 6.

Nacionalno zakonodavstvo i sustavi zdravlja životinja u trećoj zemlji ili području podrijetla

1.   Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju iz treće zemlje ili područja u kojima:

(a)

je zakonom propisano da se svaka sumnja na bolest i potvrđeni slučaj bolesti s popisa iz Priloga I. koja je relevantna za vrste životinja s popisa u pošiljci ili za vrste životinja s popisa od kojih potječu zametni proizvodi ili proizvodi životinjskog podrijetla iz pošiljke koji su odobreni za ulazak u Uniju moraju prijaviti nadležnom tijelu;

(b)

postoje sustavi za otkrivanje emergentnih bolesti;

(c)

postoje sustavi kojima se osigurava da uporaba napoja u hranidbi životinja nije izvor bolesti s popisa iz Priloga I. za:

i.

životinje namijenjene ulasku u Uniju;

ili

ii.

životinje od kojih su dobiveni zametni proizvodi namijenjeni ulasku u Uniju;

ili

iii.

životinje od kojih su dobiveni proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni ulasku u Uniju.

2.   Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjene ulasku u Uniju smiju ulaziti u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone samo ako se takve pošiljke u toj trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni mogu zakonito stavljati na tržište i njima se može trgovati.

Članak 7.

Opći zahtjevi u pogledu zdravstvenog statusa životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

1.   Pošiljke životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke:

(a)

nisu životinje koje trebaju biti usmrćene u okviru nacionalnog programa koji se provodi u trećoj zemlji ili području podrijetla radi iskorjenjivanja bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti;

(b)

nisu pokazivale simptome prenosivih bolesti u trenutku utovara za otpremu u Uniju;

(c)

potječu iz objekta na koji se u trenutku njihove otpreme iz objekta u Uniju nisu primjenjivale nacionalne mjere ograničavanja:

i.

zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja;

ii.

u slučaju životinja iz akvakulture, zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja ili zbog pojave neuobičajenih uginuća neutvrđenog uzroka.

2.   Pošiljke zametnih proizvoda smiju ulaziti u Uniju samo ako su ti proizvodi dobiveni od životinja koje u trenutku prikupljanja:

(a)

nisu pokazivale simptome prenosivih bolesti;

(b)

držane su u objektu na koji se nisu primjenjivale nacionalne mjere ograničavanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, uključujući ograničenja koja se odnose na relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti.

3.   Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako su ti proizvodi dobiveni od životinja koje:

(a)

u slučaju kopnenih životinja, nisu pokazivale simptome prenosivih bolesti u trenutku:

i.

usmrćivanja ili klanja radi proizvodnje svježeg mesa i mesnih proizvoda;

ili

ii.

prikupljanja mlijeka ili jaja;

(b)

u slučaju akvatičnih životinja, nisu pokazivale simptome prenosivih bolesti u trenutku klanja ili sakupljanja za proizvodnju proizvodâ životinjskog podrijetla;

(c)

nisu usmrćene, zaklane ili, u slučaju mekušaca i živih rakova, uklonjene iz vode, u okviru nacionalnog programa iskorjenjivanja bolesti;

(d)

držane su u objektu na koji se nisu primjenjivale nacionalne mjere ograničavanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, uključujući, prema potrebi, bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, u trenutku:

i.

usmrćivanja ili klanja tih životinja radi proizvodnje svježeg mesa i mesnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja; ili

ii.

prikupljanja mlijeka i jaja.

Članak 8.

Opći zahtjevi u pogledu objekta podrijetla životinja

Osim posebnih zahtjeva iz dijelova od II. do V., pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako objekt podrijetla životinja ili objekt podrijetla držanih životinja od kojih su dobiveni zametni proizvodi ili proizvodi životinjskog podrijetla ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

registriralo ga je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla te mu je dodijeljen jedinstveni registracijski broj;

(b)

odobrilo ga je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla, ako je to propisano ovom Uredbom i u skladu s uvjetima iz ove Uredbe, te mu je dodijeljen jedinstveni broj odobrenja;

(c)

pod nadzorom je nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla;

(d)

ima uspostavljen sustav za održavanje i vođenje, u razdoblju od najmanje tri godine, ažurirane evidencije koja sadržava barem sljedeće podatke:

i.

vrste, kategorije, broj i, prema potrebi, identifikacijsku oznaku životinja u objektu;

ii.

premještanja životinja u objekt i iz njega;

iii.

uginuća u objektu;

(e)

u objektu su redovito obavljani veterinarski posjeti radi otkrivanja i obavještavanja o znakovima koji upućuju na pojavu bolesti, uključujući bolesti s popisa iz Priloga I. koje su relevantne za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla i emergentne bolesti.

Veterinarski posjeti moraju se provoditi učestalošću koja je razmjerna rizicima koje predmetni objekt predstavlja.

Članak 9.

Uzorkovanje, laboratorijski i drugi testovi

Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako su uzorkovanje, laboratorijski i drugi testovi koji su propisani ovom Uredbom provedeni:

(a)

na uzorcima koje je uzelo nadležno tijelo ili koji su uzeti pod nadzorom nadležnog tijela:

i.

treće zemlje ili područja podrijetla ako je potrebno provesti uzorkovanje i testiranje prije ulaska u Uniju;

ili

ii.

države članice odredišta ako je potrebno provesti uzorkovanje i testiranje nakon ulaska u Uniju;

(b)

u skladu s:

i.

relevantnim postupcima i metodama utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/688 (17);

ili

ii.

postupcima i metodama utvrđenima u Prilogu II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686 (18);

ili

iii.

postupcima opisanima u ovoj Uredbi, ako se to izričito zahtijeva;

(c)

u službenom laboratoriju, određenom u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 10.

Sloboda od bolesti mjesta podrijetla i posebni uvjeti

1.   Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone dokazalo slobodu od određenih bolesti, propisanu ovom Uredbom, treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone ili objekta podrijetla životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla:

(a)

u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/689;

ili

(b)

za bolesti koje nisu obuhvaćene područjem primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689, u skladu s posebnim pravilima, ako su ta pravila utvrđena u ovoj Uredbi, te programom nadziranja bolesti koji provodi treća zemlja ili područje podrijetla, koji je:

i.

podnesen Komisiji na ocjenu i sadržava barem podatke iz Priloga II.;

ii.

ocijenjen od strane Komisije kao program koji pruža potrebna jamstava u pogledu slobode od bolesti na temelju:

pravila o nadziranju bolesti utvrđenih u članku 24., 25., 26. i 27. Uredbe (EU) 2016/429;

dodatnih pravila o osmišljavanju nadziranja i pravila o potvrđivanju bolesti te definiciji slučaja iz odjeljaka 1. i 2. i dijela II. poglavlja 1. članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689.

iii.

uspostavljen prije dovoljno dugo vremena da je mogao biti u potpunosti proveden i pravilno nadziran.

2.   U slučaju životinja akvakulture i proizvoda životinjskog podrijetla od životinja akvakulture, ako se zahtijeva sloboda od određenih bolesti za kompartment podrijetla, pošiljke tih proizvoda smiju ulaziti u Uniju samo ako je nadležno tijelo treće zemlje podrijetla dokazalo slobodu od bolesti u skladu sa stavkom 1. točkama (a) i (b).

3.   Ako su u ovoj Uredbi propisani posebni uvjeti u pogledu slobode treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone od određene bolesti:

(a)

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla prethodno je zajamčilo sukladnost te treće zemlje ili područja s tim uvjetima;

(b)

ta je posebna pravila Unija posebno odredila na popisu za treću zemlju ili područje s popisa ili njihovu zonu ili kompartment te za posebnu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla.

DIO II.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA IZ ČLANAKA 3. I 5.

GLAVA 1.

OPĆI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA DRŽANE KOPNENE ŽIVOTINJE

Članak 11.

Potrebno razdoblje boravka za držane kopnene životinje

Pošiljke držanih kopnenih životinja osim pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

za životinje je ispunjeno odgovarajuće razdoblje boravka utvrđeno u sljedećim tablicama u Prilogu III. u neprekidnom razdoblju neposredno prije datuma otpreme u Uniju:

i.

tablici 1. u slučaju kopitara i papkara, pčela i bumbara;

ii.

tablici 2. u slučaju peradi i ptica u zatočeništvu;

(b)

životinje su:

i.

neprekidno boravile u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni tijekom razdoblja navedenog u drugom stupcu tablice 1. u Prilogu III. i trećem stupcu tablice 2. u Prilogu III.;

ii.

neprekidno boravile u objektu podrijetla te u objekt nije uvedena nijedna životinja tijekom razdoblja navedenog u trećem stupcu tablice 1. u Prilogu III. i četvrtom stupcu tablice 2. u Prilogu III.;

iii.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom razdoblja navedenog u četvrtom stupcu tablice 1. iz Priloga III. i petom stupcu tablice 2. u Prilogu III.;

Članak 12.

Odstupanja u pogledu razdoblja boravka za registrirane konje za natjecanja, utrke i kulturna događanja

1.   Odstupajući od članka 11. točke (b) podtočke i., smatra se da je u slučaju kopitara osim kopitara namijenjenih klanju ispunjeno razdoblje boravka iz tablice 1. u Prilogu III. ako su prije otpreme u Uniju tijekom razdoblja navedenog u drugom stupcu tablice 1. u Prilogu III. osim u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni boravili i u:

(a)

državi članici;

ili

(b)

u slučaju registriranih konja, državi članici ili području s popisa ili njihovoj zoni u kojima su privremeno boravili, iz kojih je odobren ulazak registriranih konja u Uniju za tu svrhu i pod uvjetom da su uneseni u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji pružaju jamstva u pogledu zdravlja životinja koja su barem jednako stroga kao ona koja se primjenjuju na izravan ulazak u Uniju registriranih konja za natjecanja i utrke iz te treće zemlje ili područja privremenog boravka ili njihove zone.

2.   Odstupajući od članka 11. točke (b) podtočke ii., smatra se da je u slučaju registriranih konja za natjecanja, utrke i konjička kulturna događanja ispunjen zahtjev u pogledu boravka iz trećeg stupca tablice 1. Priloga III. ako su boravili u trećoj zemlji podrijetla ili trećoj zemlji privremenog boravka u objektima koji nisu objekti podrijetla, pod uvjetom:

(a)

da su ti drugi objekti bili pod nadzorom službenog veterinara u trećoj zemlji ili području;

(b)

da se na te druge objekte nisu primjenjivale nacionalne mjere ograničavanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, uključujući ograničenja koja se odnose na relevantne bolesti iz Priloga I. i relevantne emergentne bolesti;

(c)

da ti objekti udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u članku 23.

3.   Također odstupajući od članka 11. točke (b) podtočke ii., registrirani konji za natjecanja, utrke i konjička kulturna događanja koji su bili u kontaktu s kopitarima koji su ušli u treću zemlju ili područje ili njihovu zonu iz druge treće zemlje ili područja ili njihove zone ili iz druge zone u trećoj zemlji ili području podrijetla, smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom:

(a)

da su ti kopitari uneseni u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su barem jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na izravan ulazak tih kopitara u Uniju;

(b)

da je mogućnost izravnog kontakta s drugim životinjama ograničena na razdoblje trajanja natjecanja, utrka ili konjičkih kulturnih događanja i s time povezano razdoblje treninga, zagrijavanja i predstavljanja prije utrke.

Članak 13.

Inspekcija kopnenih životinja prije otpreme u Uniju

1.   Pošiljke kopnenih životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke podvrgnute kliničkoj inspekciji koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 24 sata prije utovara za otpremu u Uniju radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti.

U slučaju peradi i ptica u zatočeništvu, ta inspekcija obuhvaća životinje namijenjene otpremi u Uniju i jato podrijetla.

2.   Odstupajući od stavka 1. prvog podstavka, u slučaju registriranih kopitara inspekcija iz tog stavka može se obaviti u roku od 48 sati prije utovara za otpremu u Uniju ili posljednjeg radnog dana prije otpreme u Uniju.

3.   Odstupajući od stavka 1. prvog podstavka, u slučaju pasa, mačaka i pitomih vretica, inspekcija iz tog stavka može se obaviti u roku od 48 sati prije utovara za otpremu u Uniju.

Članak 14.

Opća pravila za otpremu kopnenih životinja u Uniju

1.   Pošiljke kopnenih životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke od trenutka utovara u objektu podrijetla za otpremu u Uniju do trenutka njihova dolaska u Uniju nisu bile u kontaktu s drugim kopnenim životinjama:

(a)

iste vrste, koje nisu namijenjene ulasku u Uniju;

(b)

drugih vrsta s popisa navedenih za istu bolest, koje nisu namijenjene ulasku u Uniju;

(c)

nižeg zdravstvenog statusa.

2.   Pošiljke iz stavka 1. koje se prevoze zračnim, pomorskim, željezničkim ili cestovnim putem ili pješice smiju ulaziti u Uniju samo ako se ne prevoze kroz, ne istovaruju i ne pretovaruju u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji nisu uvršteni na popis za ulazak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja i njihovu predviđenu uporabu u Uniji.

3.   Pošiljke iz stavka 1. koje se prevoze pomorskim putem, ili se tako prevoze samo dio puta, smiju ulaziti u Uniju samo ako ih pri dolasku u Uniju prati izjava, koja je priložena certifikatu o zdravlju životinja koji prati životinje, koju je potpisao zapovjednik plovila i u kojoj se navode sljedeći podaci:

(a)

luka polaska u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni;

(b)

luka dolaska u Uniju;

(c)

luke pristajanja, ako je plovilo pristajalo u lukama izvan treće zemlje ili područja podrijetla životinja ili njihove zone;

(d)

potvrda o ispunjavanju sljedećih zahtjeva tijekom putovanja u Uniju:

i.

životinje su neprestano boravile na brodu;

ii.

dok su boravile na brodu životinje nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa.

Članak 15.

Odstupanje za pretovar kopnenih životinja osim kopitara u trećim zemljama ili područjima koji nisu uvršteni na popis u slučaju tehničkog problema ili drugog nepredviđenog incidenta

1.   Odstupajući od članka 14. stavka 2., nadležno tijelo odobrava ulazak u Uniju pošiljaka kopnenih životinja, osim kopitara, koje su pretovarene iz prvotnog prijevoznog sredstva otpreme na drugo prijevozno sredstvo za daljnje putovanje u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji nisu treća zemlja ili područje ili njihova zona koji su uvršteni na popis za ulazak određene vrste ili kategorije životinja u Uniju samo ako je operacija pretovara obavljena zbog nastanka tehničkog problema ili drugog nepredviđenog događaja koji uzrokuje logističke probleme tijekom prijevoza životinja u Uniju pomorskim ili zračnim putem, kako bi se dovršio prijevoz do točke ulaska u Uniju, pod uvjetom:

(a)

da je ulazak pošiljke životinja u Uniju odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta i, ako je primjenjivo, svake države članice provoza do dolaska na mjesto odredišta u Uniji;

(b)

da se pretovar obavljao pod nadzorom službenog veterinara u trećoj zemlji ili području tijekom cijele operacije kako bi se osiguralo:

i.

da su poduzete djelotvorne mjere zaštite protiv vektora relevantnih bolesti životinja;

ii.

da su poduzete djelotvorne mjere za sprečavanje izravnog i neizravnog kontakta životinja namijenjenih ulasku u Uniju s drugim životinjama;

iii.

da u prijevozno sredstvo za daljnje putovanje u Uniju nije ukrcana hrana za životinje, voda ili stelja podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu treća zemlja ili područje ili njihova zona koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije životinja;

iv.

da su životinje iz pošiljke izravno i što brže prekrcane na plovilo ili zrakoplov za daljnje putovanje u Uniju, koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 17., a da pritom nisu napuštale područje luke ili zračne luke;

(c)

da pošiljku životinja prati izjava nadležnog tijela treće zemlje ili područja u kojima je obavljen prekrcaj u kojoj su navedeni podaci o operaciji prekrcaj i kojom se potvrđuje da su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se ispunili zahtjevi iz točke (b).

2.   Odstupanje iz podstavka 1. ne primjenjuje se na pošiljke pčela i bumbara.

Članak 16.

Odstupanje za pretovar kopitara u trećim zemljama ili područjima koji nisu uvršteni na popis

Odstupajući od članka 14. stavka 2., pošiljke kopitara koji su tijekom prijevoza u Uniju pretovareni na drugo prijevozno sredstvo u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji nisu uvršteni na popis trećih zemalja ili područja ili njihovih zona za ulazak u Uniju određene kategorije kopitara, smiju ulaziti u Uniju samo ako su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

životinje iz pošiljke prevezene su u Uniju morskim ili zračnim putem;

(b)

životinje iz pošiljke pretovarene su izravno s prvotnog prijevoznog sredstva otpreme na drugo prijevozno sredstvo za daljnje putovanje;

(c)

tijekom operacije pretovara:

i.

osigurana je djelotvorna zaštita od vektora relevantnih bolesti životinja te kopitari nisu bili u kontaktu s kopitarima nižeg zdravstvenog statusa;

ii.

životinje iz pošiljke izravno su i što brže prekrcane na plovilo ili zrakoplov za daljnje putovanje, koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 17., a da pritom nisu napuštale područje luke ili zračne luke pod izravnim nadzorom službenog veterinara;

(d)

službeni veterinar potvrdio je da je pošiljka u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točkama (a), (b) i (c).

Članak 17.

Opći zahtjevi u pogledu prijevoznih sredstava za prijevoz kopnenih životinja

1.   Pošiljke držanih kopnenih životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako su prijevozna sredstva koja se koriste za njihov prijevoz:

(a)

konstruirana tako:

i.

da životinje ne mogu pobjeći ili ispasti;

ii.

da je moguć vizualni pregled prostora u kojem se drže životinje;

iii.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja životinjskog izmeta, stelje ili hrane za životinje;

iv.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja perja ako je riječ o peradi i pticama u zatočeništvu;

(b)

očišćena i dezinficirana dezinfekcijskim sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja otpreme te osušena ili ostavljena da se osuše neposredno prije svakog utovara životinja namijenjenih ulasku u Uniju.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na prijevoz pošiljaka pčela i bumbara namijenjenih ulasku u Uniju.

Članak 18.

Zahtjevi u pogledu spremnika u kojima se kopnene životinje prevoze u Uniju

Pošiljke držanih kopnenih životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako su spremnici u kojima se držane kopnene životinje prevoze u Uniju u prijevoznom sredstvu:

(a)

u skladu sa zahtjevima iz članka 17. stavka 1. točke (a);

(b)

ako sadržavaju samo životinje iste vrste i kategorije koje dolaze iz istog objekta;

(c)

ako su:

i.

nekorišteni i namjenski spremnici za jednokratnu upotrebu koji se nakon prve upotrebe moraju uništiti;

ili

ii.

očišćeni i dezinficirani te osušeni ili ostavljeni da se osuše prije utovara životinja namijenjenih ulasku u Uniju.

Članak 19.

Premještanje kopnenih životinja i postupanje s njima nakon ulaska

1.   Nakon ulaska u Uniju pošiljke kopnenih životinja prevoze se bez odgode izravno u:

(a)

njihov objekt odredišta u Uniji, u kojem ostaju barem tijekom razdoblja koje je propisano u relevantnim posebnim člancima u dijelovima od II. do V.;

(b)

klaonicu odredišta u Uniji, ako su namijenjene klanju, gdje se moraju zaklati u roku od pet dana od datuma dolaska u Uniju.

2.   Ako je odredište pošiljaka kopnenih životinja koje su ušle u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone klaonica, odobreni karantenski objekt ili zatvoreni objekt u Uniji, prijevoz do odredišta i prispijeće pošiljke na mjesto odredišta prati se u skladu s člancima 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1666 (19).

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na ulazak u Uniju registriranih kopitara iz trećih zemalja te na ponovni ulazak nakon privremenog izvoza registriranih konja.

GLAVA 2.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA KOPITARE I PAPKARE

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za kopitare i papkare

Članak 20.

Otprema kopitara i papkara u Uniju

1.   Pošiljke kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke otpremljene u Uniju iz objekta podrijetla bez prolaska kroz neki drugi objekt.

2.   Odstupajući od stavka 1., pošiljkama kopitara i papkara koji dolaze iz više objekata podrijetla može se dopustiti ulazak u Uniju ako su životinje iz pošiljke podvrgnute jednoj operaciji okupljanja u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni pod uvjetom da su ispunjenih sljedeći uvjeti:

(a)

kopitari i papkari pripadaju jednoj od sljedećih vrsta i kategorija:

i.

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus ili Sus scrofa;

ili

ii.

Equidae namijenjeni klanju.

(b)

operacija okupljanja provedena je u objektu:

i.

koji je nadležno tijelo treće zemlje ili područja odobrilo za obavljanje operacija okupljanja kopitara i papkara u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (20);

ii.

koji je za tu svrhu uvrstilo na popis nadležno tijelo treće zemlje ili područja otpreme, uključujući podatke iz članka 21. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

iii.

u kojem se najmanje tri godine vodi i ažurira evidencija o sljedećem:

podrijetlo životinja;

datumi dolaska i otpreme u centar za okupljanje i iz njega;

identifikacijska oznaka životinja;

registracijski broj objekta podrijetla životinja;

registarski broj prijevoznikâ i prijevoznih sredstava koji isporučuju ili preuzimaju pošiljku kopitara i papkara u taj centar i iz njega;

iv.

koji ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 8. i članku 23. stavku 1.;

(c)

operacija okupljanja u centru za okupljanje nije trajala dulje od šest dana; to se razdoblje smatra sastavnim dijelom razdoblja za uzorkovanje radi testiranja prije otpreme u Uniju, ako je takvo uzorkovanje propisano ovom Uredbom;

(d)

kopitari i papkari stigli su u Uniju u roku od 10 dana od datuma otpreme iz objekta podrijetla.

Članak 21.

Označavanje kopitara i papkara

1.   Pošiljke kopitara i papkara, osim kopitara, smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke prije otpreme iz objekta podrijetla pojedinačno označene fizičkim sredstvom označavanja s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom:

(a)

identifikacijske oznake životinje kojom se uspostavlja nedvojbena veza između životinje i pratećeg certifikata o zdravlju životinja;

(b)

oznake zemlje izvoznice u skladu s normom ISO 3166 u obliku dvoslovne oznake.

2.   Pošiljke kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke prije otpreme iz objekta podrijetla pojedinačno označene barem jednom od sljedećih metoda:

(a)

injektibilnim transponderom ili ušnom markicom, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom:

i.

identifikacijske oznake životinje kojom se uspostavlja nedvojbena veza između životinje i pratećeg certifikata o zdravlju životinja;

ii.

ISO-3166 dvoslovne ili troznamenkaste brojčane oznake zemlje izvoza;

(b)

u slučaju kopitara osim onih namijenjenih klanju, identifikacijskim dokumentom izdanim najkasnije u trenutku certificiranja za ulazak u Uniju:

i.

u kojem se životinja opisuje i prikazuje, uključujući alternativnim metodama označavanja, tako da se uspostavi nedvojbena veza između životinje i pratećeg identifikacijskog dokumenta;

ii.

koji sadržava podatke o pojedinačnoj oznaci koju emitira ugrađeni injektibilni transponder u slučaju kada ta oznaka nije u skladu sa specifikacijama iz točke (a).

3.   Odstupajući od stavka 1., pošiljkama kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima može se dopustiti ulazak u Uniju ako su te životinje pojedinačno označene injektibilnim transponderom ili alternativnom metodom identifikacije kojima se osigurava nedvojbena veza između životinje i njezinih pratećih ulaznih dokumenata.

4.   Ako su kopitari i papkari označeni elektroničkom oznakom koja nije u skladu s ISO normama 11784 i 11785, subjekt odgovoran za ulazak u Uniju pošiljaka kopitara i papkara stavlja na raspolaganje uređaj za očitavanje s pomoću kojeg je u svakom trenutku moguće provjeriti identifikacijsku oznaku životinje.

Članak 22.

Treća zemlja ili područje podrijetla kopitara i papkara ili njihova zona

1.   Pošiljke kopitara i papkara, osim kopitara, smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od bolesti kategorije A iz tablice iz dijela A točke 1. Priloga IV. tijekom razdoblja navedenog u toj tablici.

2.   Pošiljke kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone:

(a)

koji su slobodni od bolesti s popisa iz tablice iz dijela A točke 2. Priloga IV. tijekom razdoblja navedenog u toj tablici;

(b)

u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz tablice iz dijela A točke 3. Priloga IV. tijekom navedenog razdoblja.

3.   Razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se skratiti za bolesti navedene u dijelu B Priloga IV. pod određenim posebnim uvjetima koji su navedeni u tom prilogu.

4.   Pošiljke kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima nije provedeno cijepljenje protiv bolesti kategorije A iz dijela C Priloga IV. u skladu s podacima utvrđenima u:

(a)

točki 1. tog priloga u slučaju kopitara i papkara osim kopitara;

(b)

točki 2. tog priloga u slučaju kopitara.

5.   U pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), pošiljke goveda smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od te bolesti bez cijepljenja;

ili

(b)

udovoljavaju zahtjevima iz točke 1. Priloga V.

6.   U pogledu infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, pošiljke goveda, ovaca i koza smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od te bolesti bez cijepljenja;

ili

(b)

udovoljavaju zahtjevima iz točke 2. Priloga V.

7.   U pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), pošiljke kopitara i papkara vrsta s popisa smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od te bolesti tijekom razdoblja od dvije godine prije datuma otpreme u Uniju; ili

(b)

udovoljavaju jednom od posebnih uvjeta iz dijela A Priloga VI.

8.   U pogledu enzootske leukoze goveda, pošiljke goveda smiju ulaziti u Uniju samo ako te životinje:

(a)

potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od te bolesti;

ili

(b)

udovoljavaju posebnim uvjetima iz dijela B Priloga VI.

9.   Pošiljke kopitara i papkara namijenjenih ulasku u države članice ili njihove zone koje imaju status države ili zone slobodne od bolesti ili odobreni program iskorjenjivanja bolesti kategorije C iz Priloga VII., za koje su te vrste kopitara i papkara uvrštene na popis, smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od tih bolesti za relevantne vrste;

ili

(b)

udovoljavaju relevantnim dodatnim zahtjevima iz tog priloga.

Članak 23.

Objekt podrijetla kopitara i papkara

1.   Pošiljke kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

dolaze iz objekta u kojem i oko kojeg, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz Priloga VIII., za koje su vrste kopitara i papkara namijenjene ulasku u Uniju uvrštene na popis, na području i u razdoblju utvrđenom u tablicama u:

i.

točkama 1. i 2. tog priloga za kopitare i papkare osim kopitara;

ili

ii.

točkama 3. i 4. tog priloga za kopitare;

(b)

tijekom razdoblja iz točke (a) kopitari i papkari nisu bili u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa.

2.   U pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), pošiljke goveda, ovaca, koza, deva i jelena smiju ulaziti u Uniju samo ako objekt podrijetla životinja iz pošiljke ispunjava relevantne zahtjeve iz točke 1. Priloga IX.

3.   U pogledu infekcije bakterijama Brucella (B. abortus, B. melitensis i B. suis), pošiljke goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena smiju ulaziti u Uniju samo ako objekt podrijetla životinja iz pošiljke ispunjava relevantne zahtjeve iz točke 2. Priloga IX.

Članak 24.

Pošiljke kopitara i papkara

1.   Pošiljke kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

nisu cijepljene protiv bolesti kategorije A navedenih u tablicama u:

i.

dijelu C točki 1. Priloga IV. u slučaju kopitara i papkara osim kopitara;

ili

ii.

dijelu C točki 2. Priloga IV. u slučaju kopitara;

(b)

tijekom razdoblja od otpreme iz objekta podrijetla do dolaska u Uniju nisu istovarene na nijednom mjestu koje ne udovoljava zahtjevima navedenima u tablicama u:

i.

točkama 1. i 2. Priloga VIII. u slučaju kopitara i papkara osim kopitara;

ili

ii.

točkama 3. i 4. Priloga VIII. u slučaju kopitara.

2.   U pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) i infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis), pošiljke kopitara i papkara vrsta s popisa smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke nisu cijepljene protiv tih bolesti.

3.   U pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), pošiljke kopitara i papkara vrsta s popisa smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke nisu cijepljene živim cjepivom protiv te bolesti u posljednjih 60 dana prije datuma premještanja.

4.   Pošiljke kopitara i papkara namijenjenih ulasku u države članice ili njihove zone koje imaju status države ili zone slobodne od bolesti ili odobreni program iskorjenjivanja bolesti kategorije C iz Priloga VII., za koje su te vrste kopitara i papkara uvrštene na popis, smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke nisu cijepljene protiv tih bolesti.

5.   Pored zahtjeva iz stavka 1., pošiljke nekastriranih mužjaka ovaca i kopitara i papkara iz porodice Tayassuidae smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju relevantnim posebnim zahtjevima u pogledu infekcije bakterijama Brucella utvrđenima u Prilogu X.

6.   Pored zahtjeva iz stavka 1., pošiljke kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju posebnim zahtjevima iz točke 2. Priloga XI., ovisno o sanitarnoj skupini, utvrđenoj u skladu s točkom 1. Priloga XI., u koju su treća zemlja ili područje ili njihova zona, razvrstani na popisu.

Članak 25.

Odstupanja i dodatni zahtjevi za ulazak u Uniju kopitara i papkara namijenjenih klanju

Odstupajući od zahtjeva iz članka 22. stavaka 5. i 6., pošiljke kopitara i papkara vrsta iz tih stavaka koji ne udovoljavaju tim zahtjevima smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da su životinje iz pošiljke namijenjene samo klanju.

Članak 26.

Premještanje kopitara i papkara i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju

Nakon ulaska u Uniju, kopitari i papkari, osim konja koji ulaze u Uniju radi sudjelovanja na natjecanjima, utrkama i konjičkim kulturnim događanjima, ostaju u svojem objektu odredišta u razdoblju od najmanje 30 dana od dolaska u taj objekt.

POGLAVLJE 2.

Posebna pravila za ulazak u Uniju držanih kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima

Članak 27.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji se ne primjenjuju na kopitare i papkare namijenjene zatvorenim objektima

Članci 11., 22., 23., 24. i 26. ne primjenjuju se na pošiljke kopitara i papkara, isključujući kopitare, koji ulaze u Uniju pod uvjetima iz članaka od 28. do 34.

Članak 28.

Posebna pravila za ulazak kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima

1.   Pošiljke kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

dolaze iz zatvorenog objekta koji je uvršten na popis zatvorenih objekata iz kojih je dopušten ulazak kopitara i papkara u Uniju, sastavljen u skladu s člankom 29.;

(b)

otpremljene su izravno iz zatvorenog objekta podrijetla u zatvoreni objekt u Uniji.

2.   Nadležno tijelo države članice odredišta izdaje posebno odobrenje za ulazak svake pošiljke kopitara i papkara iz stavka 1. nakon povoljnog rezultata procjene mogućih rizika koje ulazak takve pošiljke može predstavljati za Uniju.

3.   Ulazak u Uniju i premještanje svake pošiljke kopitara i papkara iz stavka 1. kroz države članice koje nisu država članica odredišta dopušten je samo uz odobrenje nadležnih tijela tih država članica provoza.

To se odobrenje izdaje samo na temelju povoljnog rezultata procjene rizika koju je provelo nadležno tijelo tih država članica provoza na temelju podataka koje im je dostavila država članica mjesta odredišta u Uniji.

4.   Država članica mjesta odredišta pošiljaka iz stavka 1. obavješćuje Komisiju i ostale države članice u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te izravno točku ulaska kopitara i papkara u Uniji o odobrenjima izdanima u skladu sa stavcima 1. i 2. prije svakog mogućeg premještanja kroz druge države članice i prije dolaska tih kopitara i papkara na njihovo državno područje.

Članak 29.

Sastavljanje popisa zatvorenih objekata podrijetla kopitara i papkara u trećim zemljama ili područjima

1.   Države članice mogu sastaviti popis zatvorenih objekata u trećim zemljama i područjima iz kojih se dopušta ulazak kopitara i papkara na njihovo državno područje.

Na tom se popisu navode vrste kopitara i papkara koje smiju ulaziti na državno područje države članice iz svakog zatvorenog objekta u trećoj zemlji ili području.

2.   Države članice na svoj popis zatvorenih objekata iz stavka 1. mogu uvrstiti zatvorene objekte koji su već uvršteni na takve popise drugih država članica.

Osim kako je utvrđeno u prvom podstavku, države članice zatvoreni objekt iz treće zemlje ili područja uvrštavaju na popis zatvorenih objekata iz stavka 1. nakon povoljnog rezultata cjelovite procjene na temelju sljedećeg:

(a)

sukladnosti zatvorenog objekta sa zahtjevom da ga mora odobriti nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla iz članka 30.;

(b)

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla dostavilo je dovoljno podataka kako bi se jamčilo da zatvoreni objekt ispunjava zahtjeve u vezi s odobrenjem zatvorenih objekata iz članka 30.

3.   Države članice ažuriraju popise zatvorenih objekata iz stavka 1., posebno uzimajući u obzir svaku suspenziju ili povlačenje odobrenja koje je izdalo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla iz članka 30. ili nadležno tijelo druge države članice.

4.   Države članice popise utvrđene u stavku 1. objavljuju na svojim internetskim stranicama.

Članak 30.

Uvjeti za zatvorene objekte podrijetla kopitara i papkara u trećim zemljama ili područjima za potrebe članka 29.

Države članice zatvoreni objekt koji se nalazi u trećoj zemlji ili području uvrštavaju na popis zatvorenih objekata iz članka 29. ako je zatvoreni objekt odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja te ako ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

jasno je razgraničen, a pristup životinja i ljudi objektima za životinje mora se kontrolirati;

(b)

mora imati odgovarajuća sredstva za hvatanje, zatvaranje i izoliranje životinja te imati dostupne odgovarajuće karantenske objekte i odobrene standardne operativne postupke za nove životinje koje se primaju u objekt;

(c)

prostori za smještaj životinja moraju biti primjerenog standarda i izgrađeni tako:

i.

da je onemogućen kontakt sa životinjama izvan zatvorenog objekta te da se mogu lako provesti pregledi i potrebno liječenje;

ii.

da se podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema mogu lako očistiti i dezinficirati;

(d)

u pogledu mjera nadziranja i kontrole bolesti:

i.

mora provesti odgovarajući program nadziranje bolesti koji mora sadržavati mjere za kontrolu zoonoza te ga ažurirati ovisno o broju i vrsti životinja koje se nalaze u zatvorenom objektu te epidemiološkoj situaciji u zatvorenom objektu i oko njega u pogledu bolesti s popisa i emergentnih bolesti;

ii.

kopitare i papkare za koje se sumnja da su zaraženi ili kontaminirani uzročnicima bolesti s popisa ili emergentnih bolesti mora podvrgnuti kliničkim pregledima, laboratorijskom testiranju ili post mortem pregledu;

iii.

mora provesti, prema potrebi, cijepljenje i liječenje prijemljivih kopitara i papkara protiv prenosivih bolesti;

(e)

u razdoblju od najmanje tri godine mora voditi ažuriranu evidenciju u kojoj se navodi:

i.

broj i identifikacija (odnosno, procijenjena dob, spol, vrsta i pojedinačna identifikacija oznaka, prema potrebi) kopitara i papkara svake vrste životinja prisutne u zatvorenom objektu;

ii.

broj i identifikacija (odnosno, procijenjena dob, spol, vrsta i pojedinačna identifikacija oznaka, prema potrebi) kopitara i papkara koji stižu u zatvoreni objekt ili iz njega odlaze, zajedno s podacima o objektu podrijetla ili odredišta tih životinja, prijevoznim sredstvima i zdravstvenom statusu tih životinja;

iii.

pojedinosti o provedbi i rezultatima programa nadziranja i kontrole bolesti utvrđenog u točki (d) podtočki i.;

iv.

rezultati kliničkih pregleda, laboratorijskih testova i post mortem pregleda iz točke (d) podtočke ii.;

v.

pojedinosti o cijepljenju i liječenju iz točke (d) podtočke iii.;

vi.

upute, ako postoje, nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla u pogledu zapažanja tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene;

(f)

mora osigurati uklanjanje lešina kopitara i papkara koji su uginuli od bolesti ili su eutanazirani;

(g)

mora na temelju ugovora ili drugog pravnog instrumenta osigurati usluge veterinara objekta koji je odgovoran za:

i.

nadzor aktivnosti objekta i sukladnost s uvjetima za odobrenje utvrđenima u ovom članku;

ii.

reviziju programa nadziranja bolesti iz točke (d) podtočke i. najmanje jednom godišnje;

(h)

odstupajući od članka 9. točke (c), mora imati:

i.

dogovor s laboratorijem koji je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja za obavljanje post mortem pregleda;

ili

ii.

jedan ili više odgovarajućih prostora u kojima se mogu obavljati post mortem pregledi pod nadzorom veterinara objekta.

Članak 31.

Odstupanje od zahtjeva za uvrštavanje na popis treće zemlje ili područja i zahtjeva za uvrštavanje zatvorenog objekta podrijetla kopitara i papkara

1.   Odstupajući od zahtjeva iz članka 3. stavka 1. i članka 28. stavka 1., pošiljke kopitara i papkara iz objekata u trećim zemljama ili područjima koji ne ispunjavaju te zahtjeve smiju ulaziti u Uniju ako su namijenjene zatvorenom objektu i pod uvjetom da:

(a)

ispunjavanje tih zahtjeva nije moguće zbog iznimnih nepredviđenih okolnosti;

(b)

su te pošiljke u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 32.

2.   Država članica mjesta odredišta pošiljke iz stavka 1. obavješćuje Komisiju i države članice u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te izravno točku ulaska kopitara i papkara u Uniji o odobrenjima izdanima u skladu sa stavkom 1. prije svakog mogućeg premještanja kroz druge države članice i prije dolaska tih kopitara i papkara na njihovo državno područje.

Članak 32.

Dodatni zahtjevi koje moraju zadovoljiti objekti podrijetla kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima na temelju odstupanja utvrđenog u članku 31.

Nadležno tijelo države članice odredišta odobrava odstupanja, kako su utvrđena člankom 31., samo za pošiljke kopitara i papkara koje su u skladu sa sljedećim dodatnim uvjetima:

(a)

vlasnik, ili fizička osoba koja zastupa vlasnika, prethodno je podnio zahtjev nadležnom tijelu države članice odredišta za odstupanje kako je utvrđeno u članku 31., a država članica odredišta odobrila je taj zahtjev nakon što je provela procjenu rizika koja je pokazala da unošenje takve pošiljke kopitara i papkara neće predstavljati rizik za zdravlje životinja u Uniji;

(b)

kopitari i papkari bili su u karanteni u trećoj zemlji ili području podrijetla pod nadzorom nadležnog tijela tijekom potrebnog razdoblja nužnog za ispunjavanje posebnih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja utvrđenih u člancima 33. i 34.:

i.

na mjestu koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla kopitara i papkara;

ii.

u skladu s uvjetima utvrđenima u odobrenju iz točke (a) kojima se moraju osigurati barem jednaka jamstva kao ona utvrđena u članku 28. stavcima od 2. do 4. i člancima 33. i 34.;

(c)

kopitari i papkari moraju biti stavljeni u karantenu u zatvorenom objektu odredišta tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci od datuma ulaska u Uniju tijekom kojeg nadležno tijelo države članice odredišta može poduzeti mjere iz članka 138. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625, a posebno iz njegovih točki (a), (d) i (k).

Članak 33.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zatvoreni objekt podrijetla kopitara i papkara s obzirom na bolesti s popisa

Pošiljke kopitara i papkara namijenjene zatvorenom objektu smještenom u Uniji smiju ulaziti u Uniju samo ako zatvoreni objekt podrijetla ispunjava sljedeće zahtjeve u pogledu bolesti s popisa:

(a)

u pogledu zatvorenog objekta podrijetla kopitara i papkara, nije bilo slučajeva bolesti s popisa iz tablice iz dijela A Priloga XII. tijekom razdoblja navedenih za te bolesti s popisa u toj tablici;

(b)

u pogledu područja u zatvorenom objektu i oko njega, nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz tablice iz dijela B Priloga XII. tijekom razdoblja navedenih za te bolesti s popisa u toj tablici.

Članak 34.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za kopitare i papkare s obzirom na bolesti s popisa

Pošiljke kopitara i papkara koje su namijenjene zatvorenom objektu u Uniji smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim dodatnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja:

(a)

provele su potrebno razdoblje boravka u zatvorenom objektu podrijetla u neprekidnom trajanju od šest mjeseci ili od rođenja ako su mlađe od šest mjeseci;

(b)

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom:

i.

razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana;

ii.

njihova prijevoza iz odobrenog zatvorenog objekta podrijetla do mjesta otpreme u Uniju;

(c)

s obzirom na bolesti iz tablice iz dijela C Priloga XII., moraju:

i.

potjecati iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima su ispunjena razdoblja slobode od bolesti za relevantne bolesti navedene u toj tablici;

ili

ii.

udovoljavaju relevantnim dodatnim zahtjevima iz dijela D. Priloga XII.;

(d)

nisu bile cijepljene kako je navedeno u tablici iz dijela E Priloga XII.;

(e)

ako su bile cijepljene protiv bedrenice i bjesnoće, nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla moralo je dostaviti podatke o datumu cijepljenja, upotrijebljenom cjepivu i mogućem testu provedenom za dokazivanje zaštitnog imunološkog odgovora;

(f)

morale su biti tretirane protiv unutarnjih i vanjskih parazita najmanje dvaput u razdoblju od 40 dana prije datuma otpreme u Uniju.

Ako posebna jamstva iz točke (c) podtočke ii. uključuju razdoblje karantene u prostoru zaštićenom od vektora u zatvorenom objektu, taj prostor mora zadovoljavati zahtjeve utvrđene u dijelu F Priloga XII.

Članak 35.

Premještanje kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima i postupanje s njima nakon ulaska

Nakon ulaska u Uniju kopitari i papkari koji potječu iz zatvorenog objekta u trećoj zemlji ili području, kako je navedeno u članku 27., moraju ostati u zatvorenom objektu odredišta u razdoblju od najmanje šest mjeseci prije datuma premještanja u drugi zatvoreni objekt u Uniji, osim ako se izvoze iz Unije ili premještaju radi klanja.

GLAVA 3.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PERAD I PTICE U ZATOČENIŠTVU

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za perad

ODJELJAK 1.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVE VRSTE I KATEGORIJE PERADI

Članak 36.

Perad uvezena u treću zemlju ili područje ili njihovu zonu prije ulaska u Uniju

1.   Sljedeće pošiljke smiju ulaziti u Uniju samo ako je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo jamstva u skladu sa stavkom 2.:

(a)

perad uvezena u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu iz druge treće zemlje ili područja ili njihove zone;

(b)

jednodnevni pilići iz matičnih jata koji su uvezeni u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu iz druge treće zemlje ili područja ili njihove zone.

2.   Pošiljke životinja iz stavka 1. smiju ulaziti u Uniju samo ako je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla peradi pružilo jamstva:

(a)

da su perad i matična jata iz tog stavka uvezeni iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za ulazak takvih pošiljaka u Uniju;

(b)

da je uvoz peradi i matičnih jata iz stavka 1. u tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu proveden u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su barem jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na pošiljke tih životinja koje izravno ulaze u Uniju.

Članak 37.

Zahtjevi u pogledu treće zemlje ili područja podrijetla peradi ili njihove zone

Pošiljke peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako te pošiljke potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

imali su uspostavljen program nadziranja visokopatogene influence ptica koji se primjenjivao najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme pošiljke u Uniju te je u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u:

i.

Prilogu II. ovoj Uredbi;

ili

ii.

odgovarajućem poglavlju Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

smatraju se slobodnima od visokopatogene influence ptica u skladu s člankom 38.;

(c)

ako provode cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica, nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da:

i.

program cijepljenja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu XIII.;

ii.

program nadziranja iz točke (a) ovog članka, uz zahtjeve utvrđene u Prilogu II., ispunjava zahtjeve iz dijela 2. Priloga XIII.;

iii.

se obvezalo obavijestiti Komisiju o svakoj promjeni programa cijepljenja u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni;

(d)

treća zemlja ili područje ili njihova zona:

i.

u slučaju peradi osim bezgrebenki, smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ii.

u slučaju bezgrebenki:

smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ili

ne smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39., ali je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo jamstva u pogledu sukladnosti sa zahtjevima za infekciju virusom newcastleske bolesti u odnosu na izolaciju, nadziranje i testiranje, kako je utvrđeno u Prilogu XIV.;

(e)

ako je provedeno cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti, nadležno tijelo treće zemlje ili područja pružilo je jamstva:

i.

da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

ili

ii.

da su korištena cjepiva u skladu s općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

(f)

obvezali su se da će nakon svakog izbijanja visokopatogene influence ptica ili izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti Komisiji dostaviti sljedeće informacije:

i.

informacije o situaciji u pogledu bolesti u roku od 24 sata od potvrđivanja početnog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

redovite ažurirane informacije o situaciji u pogledu bolesti;

(g)

obvezali su se Referentnom laboratoriju Europske unije za influencu ptica i newcastlesku bolest dostaviti izolate virusa iz početnih izbijanja visokopatogene influence ptica i infekcije virusom newcastleske bolesti.

Članak 38.

Sloboda od visokopatogene influence ptica u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni

1.   Treća zemlja ili područje ili njihova zona, smatraju se slobodnima od visokopatogene influence ptica ako su Komisiji pružili sljedeća jamstva:

(a)

provodili su program nadziranja visokopatogene influence ptica, u skladu s člankom 37. točkom (a) tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma kada je službeni veterinar certificirao pošiljku za otpremu u Uniju;

(b)

nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi u toj trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci prije datuma kada je službeni veterinar certificirao pošiljku za otpremu u Uniju.

2.   Nakon izbijanja visokopatogene influence ptica u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su se prethodno smatrali slobodnima od te bolesti, kako je navedeno u stavku 1., ta treća zemlja ili područje ili njihova zona ponovno se smatraju slobodnima od visokopatogene influence ptica, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

provedene su mjere usmrćivanja radi kontrole visokopatogene influence ptica;

(b)

provedeno je odgovarajuće čišćenje i dezinfekcija svih prethodno zaraženih objekata;

(c)

tijekom razdoblja od najmanje tri mjeseca nakon provedbe mjera usmrćivanja te čišćenja i dezinfekcije iz točaka (a) i (b) nadležno tijelo treće zemlje ili područja provelo je program nadziranja koji je dovoljno pouzdan da se na slučajno odabranom reprezentativnom uzorku rizične populacije dokaže odsutnost infekcije, uzimajući u obzir specifične epidemiološke okolnosti povezane s izbijanjima, te su rezultati bili negativni.

Članak 39.

Sloboda od infekcije virusom newcastleske bolesti u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni

1.   Treća zemlja ili područje ili njihova zona smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti ako u toj trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni nije bilo izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti kod peradi tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci prije datum certificiranja pošiljke za otpremu u Uniju od strane službenog veterinara.

2.   U slučaju izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su prethodno bili slobodni od te bolesti, kako je navedeno u stavku 1., ta treća zemlja ili područje ili njihova zona ponovno se smatraju slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

provedene su mjere usmrćivanja radi kontrole bolesti;

(b)

provedeno je odgovarajuće čišćenje i dezinfekcija svih prethodno zaraženih objekata;

(c)

tijekom razdoblja od najmanje tri mjeseca od provedbe mjera usmrćivanja te čišćenja i dezinfekcije iz točaka (a) i (b) nadležno tijelo treće zemlje ili područja dokazalo je da bolest nije prisutna u trećoj zemlji, državnom području ili njihovoj zoni pojačanim istragama, uključujući laboratorijsko testiranje u vezi s izbijanjem bolesti.

Članak 40.

Objekt podrijetla peradi

1.   Pošiljke peradi za rasplod i peradi za proizvodnju smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz objekata koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 8. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, i:

(a)

za koje odobrenje nije suspendirano ili povučeno;

(b)

oko kojih u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(c)

u kojima tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica.

2.   Pošiljke peradi namijenjene klanju smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz objekata:

(a)

oko kojih u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(b)

u kojima tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica.

3.   Pošiljke jednodnevnih pilića smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke:

(a)

izvaljene u objektima koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 7. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035; i

i.

za koje odobrenje nije suspendirano ili povučeno;

ii.

oko kojih u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma otpreme u Uniju;

(b)

dolaze iz jata koja su držana u objektima koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 8. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, i

i.

za koje odobrenje nije suspendirano ili povučeno u trenutku kada su jaja za valenje iz kojih su izvaljeni jednodnevni pilići poslana u valionicu;

ii.

u kojima tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije datuma prikupljanja jaja za valenje iz kojih su izvaljeni jednodnevni pilići nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica.

Članak 41.

Posebne preventivne mjere za spremnike u kojima se prevozi perad

Pošiljke peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke prevezene u spremnicima koji su, pored zahtjeva iz članka 18., u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

zatvoreni su u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla radi izbjegavanja svake mogućnosti zamjene sadržaja;

(b)

na njima su navedeni podaci za određenu vrstu i kategoriju peradi utvrđeni u Prilogu XVI.;

(c)

u slučaju jednodnevnih pilića, služe za jednokratnu upotrebu, čisti su i upotrebljavaju se prvi put.

Članak 42.

Ulazak peradi u države članice sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

1.   Pošiljke peradi za rasplod i peradi za proizvodnju namijenjene državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

nisu cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(b)

držane su u izolaciji u razdoblju od najmanje 14 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju u objektu podrijetla ili karantenskom objektu pod nadzorom službenog veterinara ako:

i.

perad nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 21 dana prije datuma utovara pošiljke;

ii.

tijekom razdoblja iz točke i. u objekt nije ušla nijedna ptica koja nije dio pošiljke;

iii.

nije provedeno cijepljenje;

(c)

tijekom razdoblja od najmanje 14 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju imale su negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje protutijela na virus newcastleske bolesti provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %.

2.   Pošiljke peradi za klanje namijenjene državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz jata:

(a)

koja nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti te su tijekom razdoblja od najmanje 14 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju imala negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje protutijela na virus newcastleske bolesti provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

ili

(b)

koja su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti, ali ne živim cjepivom u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju te su podvrgnuta testu izolacije virusa za infekciju virusom newcastleske bolesti u razdoblju od 14 dana prije tog datuma na slučajnom uzorku brisova kloake ili uzorcima fecesa uzetima od najmanje 60 ptica te su rezultati bili negativni.

3.   Pošiljke jednodnevnih pilića namijenjene državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

nisu cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(b)

potječu iz jaja za valenje koja dolaze iz jata koja su u skladu s jednim od sljedećih uvjeta:

i.

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ili

ii.

cijepljena su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti inaktiviranim cjepivom;

ili

iii.

cijepljena su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti živim cjepivom najkasnije 60 dana prije datuma prikupljanja jaja;

(c)

dolaze iz valionice u kojoj je radnim postupcima osigurano da su jaja jednodnevnih pilića namijenjena ulasku u Uniju prostorno i vremenski inkubirana potpuno odvojeno od jaja koja ne ispunjavaju zahtjeve iz točke (b).

ODJELJAK 2.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PERAD ZA RASPLOD I PERAD ZA PROIZVODNJU

Članak 43.

Označavanje bezgrebenki za rasplod i bezgrebenki za proizvodnju

Pošiljke bezgrebenki za rasplod i bezgrebenki za proizvodnju smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke pojedinačno označene vratnim markicama ili injektibilnim transponderom:

(a)

s oznakom treće zemlje ili područja podrijetla u skladu s normom ISO 3166 u obliku dvoslovne oznake;

(b)

koji su u skladu s normama ISO 11784 i 11785.

Članak 44.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jato podrijetla pošiljaka peradi za rasplod i peradi za proizvodnju

Pošiljke peradi za rasplod i peradi za proizvodnju smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz jata koja su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

jata nisu cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

(b)

ako su jata cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.,

ili

općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

ii.

za pošiljku se moraju dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(c)

jata su podvrgnuta programu nadziranja bolesti koji je u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 te je utvrđeno da nisu zaražena ili da ne postoje nikakvi razlozi za sumnju na infekciju sljedećim uzročnicima:

i.

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Gallus gallus;

ii.

Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Meleagris gallopavo;

iii.

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

jata su držana u objektima u kojima su u slučaju potvrđivanja infekcije bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju primijenjene sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno;

ii.

nakon klanja ili usmrćivanja zaraženog jata iz podtočke i. objekt je očišćen i dezinficiran;

iii.

nakon čišćenja i dezinfekcije iz podtočke ii. sva su jata u objektu bila negativna na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c);

(e)

jata se drže u objektima koji su u slučaju potvrđivanja ptičje mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju primijenili sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato bilo je negativno na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c) na cijelom jatu u razmaku od najmanje 60 dana;

ili

ii.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno, objekt je očišćen i dezinficiran, a nakon čišćenja i dezinfekcije sva su jata u objektu bila negativna na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c).

ODJELJAK 3.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PERAD NAMIJENJENU KLANJU

Članak 45.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jato podrijetla pošiljaka peradi namijenjene klanju

Pošiljke peradi namijenjene klanju smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz jata koja su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

nisu cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

(b)

ako su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva:

da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.,

ili

da su korištena cjepiva u skladu s općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

ii.

za svaku pošiljku moraju se dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.

ODJELJAK 4.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA JEDNODNEVNE PILIĆE

Članak 46.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jata podrijetla pošiljaka jednodnevnih pilića

Pošiljke jednodnevnih pilića smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz jata koja su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

ako su jata cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o sukladnosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(b)

ako su jata cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.,

ili

općim kriterijima za priznata cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad i jaja za valenje od kojih potječu jednodnevni pilići udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz točke 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije iz točke 1. Priloga XV.;

ii.

za svaku pošiljku moraju se dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(c)

jata su podvrgnuta programu nadziranja bolesti koji je u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 te je utvrđeno da nisu zaražena ili da ne postoje nikakvi razlozi za sumnju na infekciju sljedećim uzročnicima:

i.

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Gallus gallus;

ii.

Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Meleagris gallopavo;

iii.

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

jata su držana u objektima u kojima su u slučaju potvrđivanja infekcije bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju primijenjene sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno;

ii.

nakon klanja ili usmrćivanja zaraženog jata iz podtočke i. objekt je očišćen i dezinficiran;

iii.

nakon čišćenja i dezinfekcije iz podtočke ii. sva su jata u objektu bila negativna na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c);

(e)

jata se drže u objektima koji su u slučaju potvrđivanja ptičje mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju primijenili sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato bilo je negativno na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c) na cijelom jatu u razmaku od najmanje 60 dana;

ili

ii.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno, objekt je očišćen i dezinficiran, a nakon čišćenja i dezinfekcije sva su jata u objektu bila negativna na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c).

Članak 47.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jaja za valenje od kojih potječu pošiljke jednodnevnih pilića

Pošiljke jednodnevnih pilića smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz jaja za valenje koja su:

(a)

u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju utvrđenima u glavi 2. dijela III.;

(b)

prije otpreme u valionicu označena u skladu s naputcima nadležnog tijela;

(c)

dezinficirana u skladu s naputcima nadležnog tijela;

(d)

tijekom prijevoza u valionicu ili u valionici nisu bila u kontaktu s peradi ili jajima za valenje nižeg zdravstvenog statusa, pticama u zatočeništvu ili pernatom divljači.

Članak 48.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jednodnevne piliće

Pošiljke jednodnevnih pilića smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke nisu cijepljeni protiv influence ptica.

ODJELJAK 5.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA POŠILJKE KOJE SADRŽAVAJU MANJE OD 20 JEDINKI PERADI

Članak 49.

Odstupanje i posebni zahtjevi za pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

Odstupajući od članka 14. stavka 3, članaka 17., 18., 40. i 41. i članaka od 43. do 48., pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da su te pošiljke u skladu s sljedećim zahtjevima:

(a)

perad potječe iz objekata u kojima:

i.

tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju ili datuma prikupljanja jaja za valenje iz kojih su izvaljeni jednodnevni pilići nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica;

ii.

u krugu od 10 km oko objekta, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju;

(b)

perad ili, u slučaju jednodnevnih pilića, jato podrijetla jednodnevnih pilića bili su izolirani u objektu podrijetla u razdoblju od najmanje 21 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju;

(c)

u pogledu cijepljenja protiv visokopatogene influence ptica:

i.

perad nije cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

ii.

ako su matična jata jednodnevnih pilića cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o sukladnosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(d)

ako su perad ili matično jato jednodnevnih pilića cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.,

ili

općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

ii.

za svaku pošiljku moraju se dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(e)

u testovima provedenima prije ulaska u Uniju u skladu sa zahtjevima za testiranje pošiljaka koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki i manje od 20 jaja za valenje takve peradi iz Priloga XVII. utvrđeno je da perad ili, u slučaju jednodnevnih pilića, jato podrijetla jednodnevnih pilića nije zaraženo ili da ne postoje nikakvi razlozi za sumnju na infekciju sljedećim uzročnicima:

i.

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Gallus gallus;

ii.

Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Meleagris gallopavo;

iii.

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

ODJELJAK 6.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE PERADI I POSTUPANJE S NJOME NAKON ULASKA U UNIJU

Članak 50.

Obveze subjekata u objektu odredišta nakon ulaska u Uniju pošiljki peradi

1.   Subjekti u objektu odredišta drže perad za rasplod, perad za proizvodnju, osim peradi za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, i jednodnevne piliće, koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, u objektima odredišta od datuma njihova dolaska u neprekidnom razdoblju od najmanje:

(a)

6 tjedana;

ili

(b)

do dana klanja, ako će životinje biti zaklane u roku od šest tjedna od datuma dolaska.

2.   U slučaju peradi osim bezgrebenki razdoblje od šest tjedana iz stavka 1. točke (a) može se skratiti na tri tjedna pod uvjetom da je, na zahtjev subjekta, provedeno uzorkovanje i testiranje u skladu s člankom 51. točkom (b) s povoljnim rezultatima.

3.   Subjekti u objektu odredišta osiguravaju da perad iz stavka 1. bude podvrgnuta kliničkoj inspekciji koju obavlja službeni veterinar u objektu odredišta najkasnije na dan isteka relevantnih razdoblja utvrđenih u tom stavku.

4.   Tijekom razdoblja iz stavka 1. subjekti perad koja je ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone drže odvojeno od drugih jata peradi.

5.   Ako se perad iz stavka 1. stavi u isto jato s drugom peradi koja se nalazi u objektu odredišta, razdoblja iz stavka 1. točaka (a) i (b) počinju teći od datuma uvođenja posljednje ptice u objekt odredišta, a perad koja se nalazi u objektu ne smije se premještati iz jata prije isteka tih razdoblja.

Članak 51.

Obveza nadležnih tijela u pogledu uzorkovanja i testiranja pošiljaka peradi nakon ulaska u Uniju

Nadležno tijelo države članice odredišta osigurava:

(a)

da tijekom razdoblja iz članka 50. stavka 1. perad za rasplod, perad za proizvodnju, osim peradi za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, i jednodnevni pilići, koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, budu podvrgnuti kliničkoj inspekciji koju obavlja službeni veterinar u objektu odredišta najkasnije na dan isteka relevantnih razdoblja utvrđenih u tom članku i, prema potrebi, budu uzorkovani za testiranje radi praćenja njihova zdravstvenog statusa;

(b)

u slučaju peradi osim bezgrebenki te ako to zatraži subjekt kako je utvrđeno u članku 50. stavku 2. uzorkovanje i testiranje peradi osim bezgrebenki obavlja se u skladu s Prilogom XVIII.

Članak 52.

Obveza nadležnih tijela u pogledu uzorkovanja i testiranja nakon ulaska u Uniju pošiljki bezgrebenki podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti

Nadležno tijelo države članice odredišta osigurava da bezgrebenke za rasplod, bezgrebenke za proizvodnju i jednodnevni pilići bezgrebenki koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti, tijekom razdoblja iz članka 50. stavka 1.:

(a)

budu podvrgnuti testu za otkrivanje virusa za infekciju virusom newcastleske bolesti koji obavlja nadležno tijelo na brisovima kloake ili uzorcima fecesa svake bezgrebenke;

(b)

u slučaju pošiljki bezgrebenki namijenjenih državama članicama koje imaju status država slobodnih od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja koje potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti, osim zahtjeva iz točke (a), budu podvrgnuti serološkom testu na infekciju virusom newcastleske bolesti koji obavlja nadležno tijelo na svakoj bezgrebenki;

(c)

sve bezgrebenke prije nego što se puste iz izolacije moraju imati negativne rezultate testova iz točaka (a) i (b).

POGLAVLJE 2.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu

ODJELJAK 1.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PTICE U ZATOČENIŠTVU

Članak 53.

Zahtjevi u pogledu označavanja ptica u zatočeništvu

Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako su životinje iz pošiljke označene pojedinačnim identifikacijskim brojem s pomoću jedinstvenog označenog zatvorenog nožnog prstena ili injektibilnog transpondera koji sadržavaju barem sljedeće podatke:

(a)

oznaku treće zemlje ili područja podrijetla u skladu s normom ISO 3166 u obliku dvoslovne oznake;

(b)

jedinstveni serijski broj.

Članak 54.

Posebne preventivne mjere za spremnike u kojima se prevoze ptice u zatočeništvu

Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako se te pošiljke prevoze u spremnicima koji su, pored zahtjeva u pogledu spremnika iz članka 18., u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

zatvoreni su u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla radi izbjegavanja svake mogućnosti zamjene sadržaja;

(b)

na njima su navedeni podaci za određenu vrstu i kategoriju ptica utvrđeni u Prilogu XVI.;

(c)

upotrebljavaju se prvi put.

Članak 55.

Zahtjevi u pogledu objekta podrijetla pošiljke ptica u zatočeništvu

Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz objekta koji ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

odobrilo ga je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla kao objekt koji ispunjava posebne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u članku 56. i to odobrenje nije suspendirano ni povučeno;

(b)

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla dodijelilo mu je jedinstveni broj odobrenja koji je priopćen Komisiji;

(c)

naziv i broj odobrenja objekta podrijetla nalazi se na popisu objekata koji je sastavila i objavila Komisija;

(d)

u krugu od 10 km oko objekta, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(e)

u slučaju papiga:

i.

u objektu nije potvrđena klamidioza ptica u razdoblju od najmanje 60 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju te u slučaju da je u objektu potvrđena klamidioza ptica u posljednjih šest mjeseci prije datuma utovara za otpremu u Uniju, primijenjene su sljedeće mjere:

zaražene ptice i ptice koje bi mogle biti zaražene su liječene;

nakon završetka liječenja rezultati njihova laboratorijskog testiranja na klamidiozu ptica bili su negativni;

nakon završetka liječenja objekt je očišćen i dezinficiran;

od završetka čišćenja i dezinfekcije iz treće alineje proteklo je najmanje 60 dana;

ili

ii.

životinje su držane pod veterinarskim nadzorom u razdoblju od 45 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju i liječene su protiv klamidioze ptica.

Članak 56.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za odobrenje, održavanje odobrenja, suspenziju, povlačenje ili ponovnu dodjelu odobrenja objekata podrijetla pošiljke ptica u zatočeništvu

1.   Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz objekata koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla kako je utvrđeno u članku 55. i koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve iz Priloga XIX.:

(a)

iz točke 1. u vezi s biosigurnosnim mjerama;

(b)

iz točke 2. u vezi s prostorima i opremom;

(c)

iz točke 3. u vezi s vođenjem evidencije;

(d)

iz točke 4. u vezi s osobljem;

(e)

iz točke 5. u vezi sa zdravstvenim statusom.

2.   Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke dolaze iz objekata koji su pod nadzorom službenog veterinara nadležnog tijela treće zemlje ili područja koji:

(a)

osigurava da su ispunjeni uvjeti iz ovog članka;

(b)

posjećuje prostore objekta barem jednom godišnje;

(c)

revidira aktivnosti veterinara u objektu i provedbu godišnjeg programa nadziranja bolesti;

(d)

provjerava da rezultati kliničkih i post mortem i laboratorijskih testova na životinjama nisu pokazali pojavu visokopatogene influence ptica, infekcije virusom newcastleske bolesti ili klamidioze ptica.

3.   Odobrenje objekta za ptice u zatočeništvu suspendira se ili povlači ako taj objekt više ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 2. ili ako je došlo do promjene namjene objekta te se on više ne koristi isključivo za ptice u zatočeništvu.

4.   Odobrenje objekta za ptice u zatočeništvu suspendira se ako nadležno tijelo treće zemlje ili područja primi obavijest o sumnji na visokopatogenu influencu ptica, infekciju virusom newcastleske bolesti ili klamidiozu ptica dok sumnja ne bude službeno isključena. Nakon obavijesti o sumnji, poduzimaju se potrebne mjere za potvrđivanje ili isključivanje sumnje te sprečavanje širenja bolesti u skladu sa zahtjevima iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

5.   U slučaju suspenzije ili povlačenja odobrenja objekta, objekt se ponovno odobrava pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

bolest i izvor infekcije su iskorijenjeni;

(b)

provedeno je odgovarajuće čišćenje i dezinfekcija prethodno zaraženih objekata;

(c)

objekt ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1.

6.   Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako su se treća zemlja ili područje podrijetla obvezali da će obavijestiti Komisiju o suspenziji, povlačenju i ponovnoj dodjeli odobrenja bilo kojem objektu.

Članak 57.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu

Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke:

(a)

nisu cijepljene protiv visokopatogene influence ptica;

(b)

cijepljene su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti i nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

(c)

podvrgnute su testu za otkrivanje virusa za visokopatogenu influencu ptica i newcastlesku bolest s negativnim rezultatima u razdoblju od 7 do 14 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju.

Članak 58.

Zahtjevi u pogledu ulaska pošiljaka ptica u zatočeništvu u države članice sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

Pošiljke ptica u zatočeništvu vrsta Galliformes namijenjene državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje u pošiljci:

(a)

nisu cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(b)

držane su u izolaciji u razdoblju od najmanje 14 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju u objektu podrijetla ili karantenskom objektu u trećoj zemlji ili području podrijetla pod nadzorom službenog veterinara ako:

i.

nijedna ptica nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od 21 dana prije datuma otpreme pošiljke;

ii.

tijekom tog razdoblja u objekt nije ušla nijedna ptica koja nije bila namijenjena za pošiljku;

iii.

u objektu nije provedeno cijepljenje;

(c)

tijekom razdoblja od 14 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju imale su negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje prisutnosti protutijela na virus newcastleske bolesti provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %.

ODJELJAK 2.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE PTICA U ZATOČENIŠTVU I POSTUPANJE S NJIMA NAKON ULASKA U UNIJU

Članak 59.

Zahtjevi u pogledu premještanja ptica u zatočeništvu nakon ulaska u Uniju

Nakon ulaska u Uniju pošiljke ptica u zatočeništvu prevoze se bez odgode izravno u karantenski objekt odobren u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, kako slijedi:

(a)

ukupno putovanje od mjesta ulaska u Uniju do karantenskog objekta ne smije trajati dulje od devet sati;

(b)

vozila koja se koriste za prijevoz pošiljke u karantenski objekt mora plombirati nadležno tijelo tako da se spriječi mogućnost zamjene sadržaja.

Članak 60.

Obveze subjekata u karantenskom objektu nakon ulaska u Uniju pošiljaka ptica u zatočeništvu

Subjekti koji su odgovorni za karantenski objekt za ptice u zatočeništvu iz članka 59.:

(a)

ptice u zatočeništvu drže u karanteni u razdoblju od najmanje 30 dana;

(b)

ako se za postupke ispitivanja, uzorkovanja i testiranja koriste sentinel ptice, osiguravaju:

i.

da se u svakoj jedinici karantenskog objekta koristi najmanje 10 sentinel ptica;

ii.

da su stare najmanje tri tjedna i da se za tu svrhu upotrebljavaju samo jednom;

iii.

da su za potrebe identifikacije označene nožnim prstenom ili drugim neuklonjivim sredstvom označavanja;

iv.

da nisu cijepljene i da su u razdoblju od 14 dana prije datuma početka karantene bile seronegativne na visokopatogenu influencu ptica i infekciju virusom newcastleske bolesti;

v.

da su stavljene u odobreni karantenski objekt prije dolaska ptica u zatočeništvu u zajednički zračni prostor i što je moguće bliže pticama u zatočeništvu tako da se osigura bliski kontakt između sentinel ptica i izmeta ptica u zatočeništvu u karanteni;

vi.

da se ptice u zatočeništvu puštaju iz karantene samo uz pisano odobrenje službenog veterinara.

Članak 61.

Obveze nadležnih tijela nakon ulaska u Uniju pošiljaka ptica u zatočeništvu

Nakon dolaska ptica u zatočeništvu u karantenski objekt iz članka 59., nadležno tijelo:

(a)

provjerava uvjete karantene, uključujući pregled evidencije o uginućima i kliničku inspekciju ptica u zatočeništvu, barem na početku i na kraju razdoblja karantene;

(b)

testira ptice u zatočeništvu na visokopatogenu influencu ptica i infekciju virusom newcastleske bolesti, u skladu s postupcima pregleda, uzorkovanja i testiranja iz Priloga XX.

ODJELJAK 3.

ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU PTICA U ZATOČENIŠTVU TE NJIHOVO PREMJEŠTANJE I POSTUPANJE S NJIMA NAKON ULASKA U UNIJU

Članak 62.

Odstupanje od zahtjeva u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu podrijetlom iz određenih trećih zemalja ili područja

Odstupajući od zahtjeva iz dijela I. članaka od 3. do 10., osim članka 3. točke (a) podtočke i., iz članaka od 11. do 19. i članaka od 53. do 61., pošiljke ptica u zatočeništvu koje nisu u skladu s tim zahtjevima smiju ulaziti u Uniju ako potječu iz trećih zemalja ili područja koji su izričito navedeni na popisu za ulazak u Uniju ptica u zatočeništvu na temelju jednakovrijednih jamstava.

GLAVA 4.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PČELE I BUMBARE

POGLAVLJE 1.

Opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za pčele i bumbare

Članak 63.

Odobrene kategorije pčela

U Uniju smiju ulaziti samo pošiljke sljedećih kategorija pčela:

(a)

matice pčela;

(b)

bumbari.

Članak 64.

Otprema u Uniju pčela i bumbara

Pošiljke matica pčela i bumbara smiju ulaziti u Uniju samo ako su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

ambalažni materijal i kavezi za matice koji se koriste za otpremu pčela i bumbara u Uniju:

i.

moraju biti novi;

ii.

nisu bili u kontaktu s pčelama ili saćem s leglom;

iii.

podvrgnuti su svim mjerama opreza kako bi se spriječila njihova kontaminacija patogenima koji uzrokuju bolesti pčela ili bumbara;

(b)

hrana za životinje koja prati pčele i bumbare mora biti slobodna od patogena koji uzrokuju bolesti pčela i bumbara;

(c)

ambalažni materijal i prateći proizvodi podvrgnuti su vizualnom pregledu prije otpreme u Uniju kako bi se osiguralo da ne predstavljaju rizik za zdravlje životinja i da ne sadržavaju:

i.

u slučaju pčela, nametnika Aethina tumida (mali kornjaš košnice) ni grinju Tropilaelaps ni u jednom stadiju razvoja;

ii.

u slučaju pčela, nametnika Aethina tumida (mali kornjaš košnice) ni u jednom stadiju razvoja.

POGLAVLJE 2.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za pčele

Članak 65.

Pčelinjak podrijetla matica pčela

Pošiljke matica pčela smiju ulaziti u Uniju samo ako pčele iz pošiljke potječu iz pčelinjaka koji je smješten na području:

(a)

u krugu od najmanje 100 km, prema potrebi uključujući i državno područje susjedne treće zemlje:

i.

na kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) ili infestacije grinjom Tropilaelaps spp.

ii.

na kojem ne postoje ograničenja zbog sumnje na bolest, slučaja ili izbijanja bolesti iz podtočke i.;

(b)

u krugu od najmanje 3 km, prema potrebi uključujući i državno područje susjedne treće zemlje:

i.

na kojem nije bilo prijavljenih slučajeva američke gnjiloće tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

ii.

na kojem ne postoje ograničenja zbog sumnje na američku gnjiloću ili potvrđenog slučaja američke gnjiloće tijekom razdoblja iz točke i.;

iii.

ako je bilo potvrđenih slučajeva američke gnjiloće prije razdoblja iz točke i., sve košnice naknadno je pregledalo nadležno tijelo u trećoj zemlji ili području podrijetla te su sve zaražene košnice tretirane i naknadno pregledane s povoljnim rezultatima u roku od 30 dana od datuma posljednjeg zabilježenog slučaja te bolesti.

Članak 66.

Košnica podrijetla matica pčela

Pošiljke matica pčela smiju ulaziti u Uniju samo ako pčele iz pošiljke potječu iz košnica iz kojih su uzorci saća testirani na američku gnjiloću, s negativnim rezultatima, tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju.

Članak 67.

Pošiljke matica pčela

Pošiljke matica pčela smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke u zatvorenim kavezima od kojih svaki sadržava samo jednu pčelu maticu s najviše 20 pratećih hraniteljica.

Članak 68.

Dodatna jamstva za matice pčela namijenjene određenim državama članicama ili zonama u pogledu infestacije grinjom Varroa spp. (varooza)

Pošiljke matica pčela namijenjene državi članici ili zoni sa statusom države ili zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp. (varooza) smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

pčele iz pošiljke moraju potjecati iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su slobodni od infestacije grinjom Varroa spp. (varooza);

(b)

u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije grinjom Varroa spp. (varooza) tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(c)

poduzete su sve mjere predostrožnosti kako bi se spriječila kontaminacija pošiljke grinjom Varroa spp. tijekom utovara i otpreme u Uniju.

POGLAVLJE 3.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za bumbare

Članak 69.

Objekt podrijetla bumbara

Pošiljke bumbara smiju ulaziti u Uniju samo ako su bumbari iz pošiljke:

(a)

uzgojeni i držani u proizvodnim objektima za bumbare izoliranima od okoliša koji raspolažu:

i.

prostorima kojima se osigurava da se proizvodnja bumbara odvija unutar zgrade zaštićene od letećih insekata;

ii.

prostorima i opremom kojima se osigurava da su tijekom cijelog postupka proizvodnje bumbari dodatno izolirani u zasebnim epidemiološkim jedinicama i svaka kolonija u zatvorenim spremnicima unutar zgrade;

iii.

prostorima za skladištenje i rukovanje s peludi koji su izolirani od bumbara tijekom cijelog postupka proizvodnje bumbara sve dok se njome ne počnu hraniti;

iv.

standardnim operativnim postupcima za sprečavanje ulaska u objekt malog kornjaša košnice te redovito ispitivanje prisutnosti malog kornjaša košnice u objektu;

(b)

u objektu iz točke (a) bumbari dolaze iz epidemiološke jedinice u kojoj nije otkrivena infestacija nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice).

Članak 70.

Pošiljke bumbara

Pošiljke bumbara smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke isporučene u Uniju u zatvorenim spremnicima od kojih svaki sadržava koloniju od najviše 200 odraslih bumbara, sa ili bez matice.

POGLAVLJE 4.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za postupanje s maticama pčela i bumbarima nakon ulaska

Članak 71.

Postupanje s maticama pčela i bumbarima nakon ulaska

1.   Nakon ulaska u Uniju matice pčela ne smiju se unositi u lokalne kolonije, osim ako se iz transportnog kaveza prenesu u nove kaveze u skladu sa stavkom 2. uz dozvolu i, prema potrebi, pod izravnim nadzorom nadležnog tijela.

2.   Nakon prijenosa u nove kaveze kako je utvrđeno u stavku 1., transportni kavezi, prateće hraniteljice i drugi materijali koji su pratili matice pčela iz treće zemlje podrijetla moraju se dostaviti službenom laboratoriju na ispitivanje kako bi se isključila prisutnost nametnika Aethina Tumida (mali kornjaš košnice), uključujući jajašca i ličinke, te znakovi infestacije grinjom Tropilaelaps.

3.   Subjekti koji primaju bumbare uništavaju spremnik i ambalažni materijal koji su ih pratili iz treće zemlje ili područja podrijetla, ali ih mogu zadržati u spremniku u kojem su ušli u Uniju do kraja životnog vijeka kolonije.

Članak 72.

Posebne obveze nadležnih tijela u državama članicama

Nadležno tijelo države članice mjesta odredišta pošiljaka pčela ili bumbara:

(a)

nadzire prijenos iz transportnog kaveza u nove kaveze iz članka 71. stavka 1.;

(b)

osigurava da subjekt dostavi materijale iz članka 71. stavka 2.;

(c)

osigurava da službeni laboratorij iz članka 71. stavka 2. ima uspostavljene sustave za uništavanje kaveza, pratećih hraniteljica i materijala nakon laboratorijskog ispitivanja propisanog tom odredbom.

GLAVA 5.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA

Članak 73.

Otprema pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju

1.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke otpremljene u Uniju iz objekta podrijetla bez prolaska kroz neki drugi objekt.

2.   Odstupajući od stavka 1., pošiljkama pasa, mačaka i pitomih vretica koji dolaze iz više objekata podrijetla može se dopustiti ulazak u Uniju ako su životinje iz pošiljke podvrgnute jednoj operaciji okupljanja u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni pod uvjetom da su ispunjenih sljedeći uvjeti:

(a)

operacija okupljanja provedena je u objektu:

i.

koji je nadležno tijelo treće zemlje ili područja odobrilo za obavljanje operacija okupljanja pasa, mačaka i pitomih vretica u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 10. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

ii.

koji ima jedinstveni broj odobrenja koji je dodijelilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja;

iii.

koji je za tu svrhu uvrstilo na popis nadležno tijelo treće zemlje ili područja otpreme, uključujući podatke iz članka 21. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

iv.

u kojem se najmanje tri godine vodi ažurirana evidencija o sljedećem:

podrijetlo životinja;

datumi dolaska i otpreme u centar za okupljanje i iz njega;

identifikacijska oznaka životinja;

registracijski broj objekta podrijetla životinja;

registarski broj prijevoznikâ i prijevoznih sredstava koji isporučuju pošiljku pasa, mačaka i pitomih vretica u taj centar i preuzimaju je iz njega;

(b)

operacija okupljanja u centru za okupljanje nije trajala dulje od šest dana; to se razdoblje smatra sastavnim dijelom razdoblja za uzorkovanje radi testiranja prije otpreme u Uniju, ako je takvo uzorkovanje propisano ovom Uredbom;

(c)

životinje su stigle u Uniju u roku od 10 dana od datuma otpreme iz objekta podrijetla.

Članak 74.

Označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica

1.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako je životinje iz pošiljke veterinar pojedinačno označio ugradnjom injektibilnog transpondera koji je u skladu sa tehničkim zahtjevima za sredstva označavanja životinja iz provedbenih akata koje je Komisija donijela u skladu s člankom 120. Uredbe (EU) 2016/429.

2.   Ako ugrađeni injektibilni transponder iz stavka 1. ne ispunjava tehničke specifikacije iz tog stavka, subjekt koji je odgovoran za ulazak pošiljke u Uniju osigurava uređaj za očitavanja koji u svakom trenutku omogućuje provjeru pojedinačne identifikacijske oznake životinje.

Članak 75.

Treća zemlja ili područje ili zona podrijetla pasa, mačaka i pitomih vretica

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima su na snazi pravila o sprečavanju i kontroli infekcije virusom bjesnoće koja se djelotvorno provode kako bi se smanjio rizik od infekcije pasa, mačaka i pitomih vretica, uključujući pravila o uvozu tih vrsta iz drugih trećih zemalja ili područja.

Članak 76.

Psi, mačke i pitome vretice

1.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

cijepljene su protiv infekcije virusom bjesnoće u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i.

u trenutku cijepljenja životinje su bile stare najmanje 12 tjedana;

ii.

cjepivo mora biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21);

iii.

na dan otpreme u Uniju protekao je najmanje 21 dan od završetka primarnog cijepljenja protiv infekcije virusom bjesnoće;

iv.

uz certifikat o zdravlju životinja iz članka 3. stavka 1. točke (c) podtočke i. mora biti priložen ovjereni primjerak podataka o cijepljenju;

(b)

podvrgnute su valjanom testu titracije protutijela na bjesnoću u skladu s točkom 1. Priloga XXI.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), psi, mačke i pitome vretice koji potječu iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona koji su uvršteni na popis iz Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 (22) smiju ulaziti u Uniju bez podvrgavanja testu titracije na bjesnoću.

3.   Pošiljke pasa smiju ulaziti u državu članicu koja ima status države slobodne od trakavice Echinococcus multilocularis ili odobreni program iskorjenjivanja infestacije tim nametnikom ako su životinje iz pošiljke liječene protiv te infestacije u skladu s dijelom 2. Priloga XXI.

Članak 77.

Odstupanje za pse, mačke i pitome vretice namijenjene zatvorenom ili karantenskom objektu

Odstupajući od članka 76., pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje nisu u skladu sa zahtjevima u pogledu cijepljenja protiv bjesnoće i zahtjevima u pogledu infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da su te pošiljke namijenjene izravnom ulasku u:

(a)

zatvoreni objekt;

ili

(b)

odobreni karantenski objekt u državi članici odredišta.

Članak 78.

Premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica namijenjenih zatvorenom objektu ili karantenskom objektu i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju

1.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje su namijenjene zatvorenom objektu u Uniji zadržavaju se u zatvorenom objektu odredišta tijekom razdoblja od najmanje 60 dana od datuma ulaska u Uniju.

2.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje su namijenjene izravnom ulasku u odobreni karantenski objekt iz članka 77. točke (b) zadržavaju se u tom objektu tijekom razdoblja od:

(a)

najmanje šest mjeseci od datuma dolaska u slučaju neispunjavanja zahtjeva u pogledu cijepljenja protiv infekcije virusom bjesnoće iz članka 76. stavka 1.;

ili

(b)

u slučaju pasa koji ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis iz članka 76. stavka 3., 24 sata nakon liječenja protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s točkom 2. Priloga XXI.

DIO III.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU ZAMETNIH PROIZVODA IZ ČLANAKA 3. I 5.

GLAVA 1.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ZAMETNE PROIZVODE KOPITARA I PAPKARA

POGLAVLJE 1.

Opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zametne proizvode kopitara i papkara

Članak 79.

Treća zemlja ili područje podrijetla ili njihova zona

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja koje dolaze iz trećih zemalja ili područja koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u članku 22.

Članak 80.

Razdoblje boravka za životinje donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja koje su:

(a)

tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma prikupljanja boravile u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije zametnih proizvoda;

(b)

tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prvog prikupljanja zametnih proizvoda i tijekom razdoblja prikupljanja:

i.

držane u objektima koji se ne nalaze u zoni ograničenja uspostavljenoj zbog pojave kod goveda, svinja, ovaca, koza ili kopitara bolesti kategorije A ili emergentne bolesti relevantne za goveda, svinje, ovce, koze ili kopitare;

ii.

držane u jednom objektu u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti kategorije D relevantne za goveda, svinje, ovce, koze ili kopitare;

iii.

nisu bile u kontaktu sa životinjama iz objekata koji se nalaze u zoni ograničenja iz točke i. ili objekata iz točke ii.;

iv.

nisu upotrebljavane za prirodni pripust.

Članak 81.

Označavanje životinja donora

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja koje su označene u skladu s člankom 21.

Članak 82.

Objekti za zametne proizvode

1.   Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su isporučene iz odobrenih objekata za zametne proizvode koje su nadležna tijela trećih zemalja ili područja s popisa, ili njihovih zona, uvrstila na popis.

2.   Pošiljke zametnih proizvoda smiju ulaziti u Uniju samo iz odobrenih objekta za zametne proizvode iz stavka 1. koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u Prilogu I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686:

(a)

dio 1. tog priloga, za centar za prikupljanje sjemena;

(b)

dio 2. tog priloga, za tim za prikupljanje zametaka;

(c)

dio 3. tog priloga, za tim za proizvodnju zametaka;

(d)

dio 4. tog priloga, za objekt za obradu zametnih proizvoda;

(e)

dio 5. tog priloga, za centar za pohranu zametnih proizvoda.

Članak 83.

Zametni proizvodi

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako ti zametni proizvodi udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

označeni su tako da se mogu lako utvrditi sljedeći podaci:

i.

datum prikupljanja ili proizvodnje tih zametnih proizvoda;

ii.

vrsta i identifikacija životinja donora;

iii.

jedinstveni broj odobrenja, koji sadržava oznaku ISO 3166-1 alpha-2 države u kojoj je odobrenje dodijeljeno;

iv.

ostali relevantni podaci;

(b)

ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za prikupljanje, proizvodnju, obradu i pohranu utvrđene u Prilogu III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686.

Članak 84.

Prijevoz zametnih proizvoda

1.   Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako:

(a)

su stavljene u spremnik koji ispunjava sljedeće zahtjeve:

i.

plombiran je i numeriran prije otpreme iz odobrenog objekta za zametne proizvode pod odgovornošću veterinara iz centra ili veterinara tima ili službenog veterinara;

ii.

očišćen je i dezinficiran ili steriliziran prije upotrebe ili je nov spremnik za jednokratnu upotrebu;

iii.

ispunjen je kriogenim sredstvom koje nije prethodno upotrijebljeno za druge proizvode;

(b)

u spremnik iz točke (a) stavljena je samo jedna vrsta zametnih proizvoda jedne vrste životinja.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), subjekti mogu u jedan spremnik staviti sjeme, jajne stanice i zametke iste vrste životinja pod sljedećim uvjetima:

(a)

pajete ili druga pakiranja u koja su stavljeni zametni proizvodi plombirani su i hermetički zatvoreni;

(b)

zametni proizvodi različitih vrsta međusobno su odijeljeni pretincima ili stavljeni u sekundarne zaštitne vrećice.

3.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), subjekti mogu u jedan spremnik staviti sjeme, jajne stanice i zametke ovaca i koza.

Članak 85.

Dodatni zahtjevi za prijevoz sjemena

Pošiljke sjemena goveda, svinja, ovaca i koza koje je prikupljeno od više životinja donora i stavljeno u jednu pajetu ili drugo pakiranje za potrebe ulaska u Uniju smiju ulaziti u Uniju samo:

(a)

ako je to sjeme prikupljeno u jednom centru za prikupljanje sjemena i otpremljeno iz tog centra u kojem je prikupljeno;

(b)

ako su uspostavljeni postupci u pogledu obrade tog sjemena kako bi se osiguralo da ispunjava zahtjeve u pogledu označavanja iz članka 83. točke (a).

POGLAVLJE 2.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zametne proizvode goveda

Članak 86.

Objekt podrijetla goveda donora

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja koje dolaze iz objekata koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve i te životinje prethodno nikad nisu bile držane u objektu nižeg zdravstvenog statusa:

(a)

ispunjavaju zahtjeve iz članka 23.;

(b)

u slučaju životinja donora sjemena prije njihova primanja u karantenski smještaj, bili su slobodni od sljedećih bolesti:

i.

infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis);

ii.

infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;

iii.

enzootske leukoze goveda;

iv.

zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa.

Članak 87.

Odstupanja od zahtjeva za objekt podrijetla goveda donora

1.   Odstupajući od članka 86. točke (b) podtočke iii., pošiljke sjemena goveda smiju ulaziti u Uniju ako životinja donor dolazi iz objekta koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda i ako je:

(a)

mlađa od dvije godine i oteljena od majke koja je nakon udaljavanja te životinje od majke podvrgnuta serološkom testu na enzootsku leukozu goveda s negativnim rezultatom;

ili

(b)

navršila dvije godine i podvrgnuta serološkom testu na enzootsku leukozu goveda s negativnim rezultatom.

2.   Odstupajući od članka 86. točke (b) podtočke iii., pošiljke jajnih stanica i zametaka goveda smiju ulaziti u Uniju ako životinja donor dolazi iz objekta koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda i mlađa je od dvije godine te pod uvjetom da je službeni veterinar koji je odgovoran za objekt podrijetla potvrdio da nije bilo kliničkog slučaja enzootske leukoze goveda tijekom najmanje prethodne tri godine.

3.   Odstupajući od članka 86. točke (b) podtočke iv., pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda smiju ulaziti u Uniju ako životinja donor dolazi iz objekta koji nije slobodan od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa, ako je:

(a)

u slučaju sjemena, životinja podvrgnuta testu, s negativnim rezultatima, propisanom u dijelu 1. poglavlju I. točki 1. podtočki (b) iv. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686;

(b)

u slučaju jajnih stanica i zametaka, službeni veterinar odgovaran za objekt podrijetla potvrdio je da nije bilo kliničkih slučajeva zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa tijekom razdoblja od najmanje prethodnih 12 mjeseci.

Članak 88.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za goveda donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica ili zametaka smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od goveda donora koji udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u dijelu 1. i dijelu 5. poglavljima I., II. i III. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686.

POGLAVLJE 3.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zametne proizvode svinja

Članak 89.

Objekt podrijetla svinja donora

1.   Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka svinja smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja koje dolaze iz objekata:

(a)

koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 23.;

(b)

u slučaju životinja donora sjemena prije njihova primanja u karantenski smještaj, u kojem tijekom razdoblja od najmanje prethodnih 12 mjeseci nisu otkriveni klinički, serološki, virološki ili patološki dokazi infekcije virusom bolesti Aujeszkoga.

2.   Pošiljke sjemena svinja smiju ulaziti u Uniju samo ako je sjeme prikupljeno od životinja koje su:

(a)

prije primanja u karantenski smještaj došle iz objekata koji su bili slobodni od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelu 5. poglavlju IV. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686;

(b)

držane u karantenskom smještaju koji je na dan njihova primanja bio slobodan od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u razdoblju od najmanje tri mjeseca prije tog datuma;

(c)

držane u centru za prikupljanje sjemena u kojem tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma primanja i najmanje 30 dana neposredno prije datuma prikupljanja sjemena nisu otkriveni klinički, serološki, virološki ili patološki dokazi infekcije virusom bolesti Aujeszkoga;

(d)

držane, od rođenja ili u razdoblju od najmanje tri mjeseca prije datuma ulaska u karantenski smještaj, u objektu u kojem životinje nisu cijepljene protiv infekcije virusom reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja niti je u tom razdoblju otkrivena infekcija virusom reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja.

Članak 90.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za svinje donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od svinja donora koje:

(a)

zadovoljavaju posebne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u dijelu 2. i dijelu 5. poglavljima I., II., III. i IV. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686;

(b)

nisu cijepljene protiv infekcije virusom reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja.

POGLAVLJE 4.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zametne proizvode ovaca i koza

Članak 91.

Objekt podrijetla ovaca i koza donora

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja donora koje:

(a)

ne dolaze iz objekta niti su bile u kontaktu sa životinjama iz objekta, u slučaju držanih životinja donora sjemena prije njihova primanja u karantenski smještaj, na koji su se primjenjivala ograničenja premještanja u pogledu infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis. Ograničenja premještanja koja se odnose na objekt ukidaju se nakon razdoblja od najmanje 42 dana od datuma klanja i uklanjanja zadnje životinje koja je zaražena tom bolešću ili prijemljiva na tu bolest;

(b)

dolaze iz objekta koji je bio slobodan od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis i prethodno nikada nisu bile držane u objektu nižeg zdravstvenog statusa.

Članak 92.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ovce i koze donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica ili zametaka ovaca i koza smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja donora koje udovoljavaju posebnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u dijelu 3. i dijelu 5. poglavljima I., II. i III. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686.

POGLAVLJE 5.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za zametne proizvode kopitara

Članak 93.

Objekt podrijetla kopitara donora

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja donora koje dolaze iz objekata koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 23.

Članak 94.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za kopitare donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica ili zametaka kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje donori tih zametnih proizvoda udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 24. stavku 1. točki (a) podtočki ii. i točki (b) podtočki ii. i članku 24. stavku 6. ove Uredbe te dodatnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u dijelu 4. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686.

POGLAVLJE 6.

Posebna pravila za zametne proizvode kopitara i papkara namijenjene zatvorenim objektima

Članak 95.

Zametni proizvodi namijenjeni zatvorenim objektima u Uniji

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koje se otpremaju iz zatvorenih objekata u trećim zemljama ili područjima uvrštenih na popis u skladu s člankom 29. smiju ulaziti u Uniju samo ako se otpremaju u zatvoreni objekt u Uniji i pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

nadležno tijelo države članice odredišta provelo je procjenu rizika povezanih s ulaskom tih zametnih proizvoda u Uniju;

(b)

životinje donori tih zametnih proizvoda potječu iz zatvorenog objekta u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni koji je uvršten na popis zatvorenih objekata iz kojih se može odobriti ulazak kopitara i papkara u Uniju utvrđen u skladu s člankom 29.;

(c)

zametni proizvodi namijenjeni su zatvorenom objektu u Uniji koji je odobren u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) 2016/429;

(d)

zametni proizvodi prevoze se izravno u zatvoreni objekt iz točke (c).

Članak 96.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za životinje donore koje se drže u zatvorenom objektu

Pošiljke zametnih proizvoda iz članka 95. smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja donora koje udovoljavaju sljedećima zahtjevima:

(a)

životinje donori ne dolaze iz objekta, niti su bile u kontaktu sa životinjama iz objekta, koji je smješten u zoni ograničenja uspostavljenoj zbog pojave bolesti kategorije A ili emergentne bolesti relevantne za goveda, svinje, ovce, koze ili kopitare;

(b)

životinje donori dolaze iz objekta u kojem tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti kategorije D relevantnih za goveda, svinje, ovce, koze ili kopitare;

(c)

životinje donori nisu napuštale zatvoreni objekt podrijetla tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka namijenjenih ulasku u Uniju te tijekom razdoblja prikupljanja;

(d)

životinje donore na dan prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka klinički je pregledao veterinar objekta odgovoran za djelatnosti koje se obavljaju u zatvorenom objektu te nisu pokazivale simptome bolesti;

(e)

koliko god je to moguće, životinje donori nisu upotrebljavane za prirodni pripust tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prvog prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka namijenjenih ulasku u Uniju i tijekom razdoblja tog prikupljanja;

(f)

životinje donori označene su u skladu s člankom 21.

Članak 97.

Zahtjevi za zametne proizvode dobivene u zatvorenim objektima

Pošiljke zametnih proizvoda iz članka 95. smiju ulaziti u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

označene su u skladu sa zahtjevima u pogledu podataka iz članka 83. točke (a);

(b)

prevoze se u skladu s člancima 84. i 85.

GLAVA 2.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA JAJA ZA VALENJE PERADI I PTICA U ZATOČENIŠTVU

POGLAVLJE 1.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jaja za valenje

Članak 98.

Razdoblje boravka

Pošiljke jaja za valenje smiju ulaziti u Uniju samo ako je, neposredno prije datuma utovara jaja za valenje za otpremu u Uniju, jato podrijetla jaja za valenje u neprekidnom razdoblju udovoljavalo zahtjevima u pogledu razdoblja boravka iz Priloga XXII. te tijekom tog razdoblja jato podrijetla:

(a)

nije napuštalo treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu;

(b)

nije napuštalo objekt podrijetla i tijekom tog razdoblja prije utovara u taj objekt nije uvedena nijedna životinja;

(c)

nije bilo u kontaktu s peradi ili jajima za valenje nižeg zdravstvenog statusa ili s pticama u zatočeništvu ili divljim pticama.

Članak 99.

Postupanje s jajima za valenje tijekom prijevoza u Uniju

Pošiljke jaja za valenje smiju ulaziti u Uniju samo ako zametni proizvodi iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

jaja za valenje namijenjena ulasku u Uniju ne smiju doći u kontakt s peradi, pticama u zatočeništvu ili jajima za valenje koji nisu namijenjeni ulasku u Uniju ili su nižeg zdravstvenog statusa od trenutka utovara u objektu podrijetla za otpremu u Uniju do trenutka dolaska u Uniju;

(b)

jaja za valenje ne smiju biti prevezena, istovarena ili premještena na drugo prijevozno sredstvo ako se prevoze cestovnim, pomorskim ili zračnim putem kroz treću zemlju ili područje ili njihovu zonu koji nisu uvršteni na popis za ulazak određenih vrsta i kategorija jaja za valenje u Uniju.

Članak 100.

Odstupanje i dodatni zahtjevi za pretovar jaja za valenje u slučaju incidenta u prijevoznom sredstvu u prijevozu plovnim putovima ili zračnom prijevozu

Odstupajući od članka 99. točke (b), pošiljke jaja za valenje koje su pretovarene s prijevoznog sredstva otpreme na drugo prijevozno sredstvo za daljnje putovanje u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji nisu uvršteni na popis za ulazak jaja za valenje u Uniju smiju ulaziti u Uniju samo ako je pretovar obavljen zbog nastanka tehničkog problema ili drugog nepredviđenog događaja koji uzrokuje logističke probleme tijekom prijevoza jaja za valenje u Uniju pomorskim ili zračnim putem, kako bi se dovršio prijevoz do točke ulaska u Uniju, pod uvjetom:

(a)

da je ulazak jaja za valenje u Uniju odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta i, ako je primjenjivo, država članica provoza do njihova dolaska na mjesto odredišta u Uniji;

(b)

da je pretovar obavljen pod nadzorom službenog veterinara ili odgovornog carinskog službenika te da su tijekom cijelog postupka:

i.

poduzete djelotvorne mjere za sprečavanje svakog izravnog ili neizravnog kontakta jaja za valenje namijenjenih ulasku u Uniju s drugim jajima za valenje ili životinjama;

ii.

jaja za valenje izravno i što brže prekrcana na plovilo ili zrakoplov za daljnje putovanje u Uniju, koji moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 17., a da pritom nisu napuštala prostore luke ili zračne luke;

(c)

da jaja za valenje prati izjava nadležnog tijela treće zemlje ili područja u kojima je obavljen prekrcaj u kojoj su navedeni potrebni podaci o operaciji prekrcaja i kojom se potvrđuje da su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se ispunili zahtjevi iz točke (b).

Članak 101.

Prijevoz jaja za valenje plovilima

1.   Pošiljke jaja za valenje koje se prevoze brodom, čak i samo dio puta, smiju ulaziti u Uniju samo ako zametni proizvodi iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

jaja za valenje:

i.

moraju ostati na brodu tijekom cijelog prijevoza;

ii.

tijekom boravka na brodu ne smiju biti u kontaktu s pticama ili drugim jajima za valenje nižeg zdravstvenog statusa;

(b)

jaja za valenje koja se prevoze u skladu s točkom (a) mora pratiti izjava u kojoj su navedeni sljedeći podaci:

i.

luka polaska u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni;

ii.

luka dolaska u Uniju;

iii.

luke pristajanja, ako je plovilo pristajalo u lukama izvan treće zemlje ili područja podrijetla pošiljke ili njihove zone;

iv.

da su jaja za valenje tijekom prijevoza ispunjavala zahtjeve navedene u točkama (a) i podtočkama i., ii. i iii. ove točke.

2.   Subjekt odgovoran za pošiljku jaja za valenje osigurava da je izjava iz stavka 1. priložena certifikatu o zdravlju životinja i da ju je potpisao zapovjednik plovila u luci dolaska na dan dolaska plovila.

Članak 102.

Preventivne mjere za prijevozna sredstva i spremnike u kojima se prevoze jaja za valenje

Pošiljke jaja za valenje smiju ulaziti u Uniju samo ako zametni proizvodi iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

jaja za valenje moraju se prevoziti u vozilima koja su:

i.

konstruirana tako da jaja za valenje ne mogu ispasti;

ii.

izvedena tako da omogućuju čišćenje i dezinfekciju;

iii.

očišćena i dezinficirana dezinfekcijskim sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla te osušena ili ostavljena da se osuše prije svakog utovara jaja za valenje namijenjenih ulasku u Uniju;

(b)

jaja za valenje moraju se prevoziti u spremnicima koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

i.

zahtjeve iz točke (a);

ii.

sadržavaju isključivo jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa koja dolaze iz istog objekta;

iii.

zatvoreni su u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla radi izbjegavanja bilo kakve mogućnosti zamjene sadržaja;

iv.

ti su spremnici:

očišćeni i dezinficirani prije utovara u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla;

ili

namijenjeni za jednokratnu upotrebu, čisti su i upotrebljavaju se prvi put;

v.

sadržavaju podatke za određenu vrstu i kategoriju jaja za valenje utvrđene u Prilogu XVI.

Članak 103.

Premještanje jaja za valenje i postupanje s njima nakon ulaska

Subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da pošiljke jaja za valenje nakon ulaska u Uniju:

(a)

budu izravno prevezene od točke ulaska do njihova mjesta odredišta u Uniji;

(b)

ispunjavaju zahtjeve za premještanje unutar Unije i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju kako je utvrđeno za određenu vrstu i kategoriju jaja za valenje u poglavljima 5. i 7. ove glave.

POGLAVLJE 2.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jaja za valenje peradi

Članak 104.

Jaja za valenje koja potječu od peradi uvezene u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu

Pošiljke jaja za valenje peradi koja potječu iz jata koja su bila uvezena u treću zemlju ili područje ili njihovu zonu iz druge treće zemlje ili područja ili njihove zone smiju ulaziti u Uniju samo ako je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla jaja za valenje pružilo jamstva:

(a)

da su jata podrijetla jaja za valenje uvezena iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za ulazak takvih jata u Uniju;

(b)

da je uvoz jata podrijetla jaja za valenje u tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu proveden u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su barem jednako strogi kao da izravno ulaze u Uniju.

Članak 105.

Treća zemlja ili područje podrijetla jaja za valenje ili njihova zona

Pošiljke jaja za valenje peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

imali su uspostavljen program nadziranja visokopatogene influence ptica koji se primjenjivao najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme pošiljke u Uniju te je u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u:

i.

Prilogu II. ovoj Uredbi;

ili

ii.

odgovarajućem poglavlju Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

smatraju se slobodnima od visokopatogene influence ptica u skladu s člankom 38.;

(c)

ako provode cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica, nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je sljedeća jamstva:

i.

da program cijepljenja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu XIII.;

ii.

da program nadziranja iz točke (a) ovog članka, uz zahtjeve utvrđene u Prilogu II., ispunjava zahtjeve iz točke 2. Priloga XIII.;

iii.

obvezalo se obavijestiti Komisiju o svakoj promjeni programa cijepljenja u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni;

(d)

treća zemlja ili područje ili njihova zona:

i.

u slučaju jaja za valenje peradi osim bezgrebenki, smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ii.

u slučaju jaja za valenje bezgrebenki:

smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ili

ne smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39., ali je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo jamstva u pogledu sukladnosti sa zahtjevima za infekciju virusom newcastleske bolesti u odnosu na izolaciju, nadziranje i testiranje, kako je utvrđeno u Prilogu XIV.;

(e)

ako je provedeno cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti, nadležno tijelo treće zemlje ili područja pružilo je jamstva:

i.

da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

ili

ii.

da su korištena cjepiva u skladu s općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

(f)

obvezali su se da će nakon svakog izbijanja visokopatogene influence ptica ili izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti Komisiji dostaviti sljedeće informacije:

i.

informacije o situaciji u pogledu bolesti u roku od 24 sata od potvrđivanja početnog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

redovite ažurirane informacije o situaciji u pogledu bolesti;

(g)

obvezali su se Referentnom laboratoriju Europske unije za influencu ptica i newcastlesku bolest dostaviti izolate virusa iz početnih izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti.

Članak 106.

Objekt podrijetla jaja za valenje

Pošiljke jaja za valenje peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako potječu iz:

(a)

valionica koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 7. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035; i

i.

za koje odobrenje nije suspendirano ili povučeno;

ii.

u krugu od 10 km oko tih valionica, uključujući, prema potrebi, područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije utovara jaja za valenje za otpremu u Uniju;

iii.

koje imaju jedinstveni broj odobrenja koji im je dodijelilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla;

(b)

jata koja su držana u objektima koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem istovjetni onima utvrđenima u članku 8. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i

i.

za koje odobrenje nije suspendirano ili povučeno;

ii.

u krugu od 10 km oko tih objekata, uključujući, prema potrebi, područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja jaja za valenje za otpremu u Uniju;

iii.

u tim objektima tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica.

Članak 107.

Jato podrijetla jaja za valenje

Pošiljke jaja za valenje peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako potječu iz jata koja udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

ako su cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o sukladnosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(b)

ako su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV., ili

općim kriterijima za priznata cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad i jaja za valenje od kojih potječu jednodnevni pilići udovoljavaju zahtjevima iz točke 2. Priloga XV. u pogledu zdravlja životinja za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije iz točke 1. Priloga XV.;

ii.

za svaku pošiljku moraju se dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(c)

jata su podvrgnuta programu nadziranja bolesti koji je u skladu sa zahtjevom iz Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 te je utvrđeno da nisu zaražena ili da ne postoje nikakvi razlozi za sumnju na infekciju sljedećim uzročnicima:

i.

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Gallus gallus;

ii.

Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Meleagris gallopavo;

iii.

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

držana su u objektima u kojima su u slučaju potvrđivanja infekcije bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju primijenjene sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno;

ii.

nakon klanja ili usmrćivanja zaraženog jata iz podtočke i. objekt je očišćen i dezinficiran;

iii.

nakon čišćenja i dezinfekcije iz podtočke ii. sva su jata u objektu bila negativna na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c);

(e)

držana su u objektima u kojima su u slučaju potvrđivanja ptičje mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju primijenjene sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato bilo je negativno na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c) na cijelom jatu u razmaku od najmanje 60 dana;

ili

ii.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno, objekt je očišćen i dezinficiran, a nakon čišćenja i dezinfekcije sva su jata u objektu bila negativna na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja bolesti iz točke (c);

(f)

podvrgnuta su kliničkoj inspekciji koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 24 sata prije utovara pošiljke jaja za valenje za otpremu u Uniju radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, te nisu pokazivala simptome bolesti niti su postojali razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje od tih bolesti.

Članak 108.

Pošiljke jaja za valenje

Pošiljke jaja za valenje peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

ako su jaja za valenje cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(b)

ako su jaja za valenje cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

ii.

za pošiljku se moraju dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(c)

jaja za valenje moraju se označiti:

i.

tintom u boji;

ii.

u slučaju jaja za valenje peradi osim bezgrebenki, pečatom na kojem je naveden jedinstveni broj odobrenja objekta podrijetla iz članka 106.;

iii.

u slučaju jaja za valenje bezgrebenki, pečatom na kojem je navedena ISO oznaka treće zemlje ili područja podrijetla i jedinstveni broj odobrenja objekta podrijetla iz članka 106.;

(d)

jaja za valenje moraju biti dezinficirana u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla.

Članak 109.

Ulazak jaja za valenje u države članice sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

Pošiljke jaja za valenje namijenjene državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako:

(a)

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(b)

potječu iz jata koja udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u jednoj od sljedećih točki:

i.

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ili

ii.

cijepljena su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti inaktiviranim cjepivom;

ili

iii.

cijepljena su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti živim cjepivom najkasnije u razdoblju od 60 dana prije datuma prikupljanja jaja.

POGLAVLJE 3.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

Članak 110.

Odstupanja i posebni zahtjevi za pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

Odstupajući od članaka 101., 102., 106., 107. i 108., pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki smiju ulaziti u Uniju ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

dolaze iz objekata:

i.

koje je registriralo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla;

ii.

u kojima nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusima niskopatogene influence ptica tijekom razdoblja od 21 dana prije datuma prikupljanja jaja za valenje;

iii.

u krugu od 10 km oko objekata, uključujući, prema potrebi, područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma prikupljanja jaja za valenje;

(b)

s obzirom na cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica:

i.

jaja za valenje nisu cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

ii.

ako su jata podrijetla cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(c)

s obzirom na cijepljenje protiv virusa newcastleske bolesti, jaja za valenje nisu cijepljena protiv virusa newcastleske bolesti, a ako je jato podrijetla cijepljeno protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.,

ili

općim kriterijima za priznata cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da jaja za valenje udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 2. Priloga XV. za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

ii.

za pošiljku se moraju dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.;

(d)

potječu iz jata koja su podvrgnuta kliničkoj inspekciji koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 24 sata prije utovara pošiljaka jaja za valenje za otpremu u Uniju radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, te navedena jata nisu pokazivala simptome bolesti niti su postojali razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje od tih bolesti;

(e)

potječu iz jata:

i.

koja su bila izolirana u objektu podrijetla tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije prikupljanja jaja;

ii.

za koja je u testovima provedenima prije ulaska u Uniju u skladu sa zahtjevima za testiranje pošiljaka koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki i manje od 20 jaja za valenje takve peradi iz Priloga XVII. utvrđeno da nisu zaražena ili da ne postoje nikakvi razlozi za sumnju na infekciju sljedećim uzročnicima:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Gallus gallus;

Salmonella arizonae (serogrupa O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis i Mycoplasma gallisepticum u slučaju vrste Meleagris gallopavo;

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

POGLAVLJE 4.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

Članak 111.

Odstupanje i posebni zahtjevi za jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

Odstupajući od zahtjeva u pogledu razdoblja boravka iz članka 98., posebnih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja iz članaka od 105. do 110. i članaka od 112. do 114., pošiljke jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u tim odredbama smiju ulaziti u Uniju ako umjesto toga udovoljavaju sljedećim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja:

(a)

potječu iz jata:

i.

koja su slobodna od specifičnih patogenih uzročnika kako je opisano u Europskoj farmakopeji, a rezultati svih testova i kliničkih pregleda potrebnih za taj posebni status bili su povoljni, uključujući negativne rezultate testova na visokopatogenu influencu ptica, infekciju virusom newcastleske bolesti i infekciju virusima niskopatogene influence ptica, koji su provedeni u razdoblju od 30 dana prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju;

ii.

koja su klinički ispitana barem jedanput tjedno kako je opisano u Europskoj farmakopeji te nisu otkriveni nikakvi simptomi bolesti ili razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje bolesti;

iii.

koja su tijekom razdoblja od najmanje šest tjedana prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju držana u objektima koji ispunjavaju uvjete opisane u Europskoj farmakopeji;

iv.

nisu bila u kontaktu s peradi koja ne udovoljava zahtjevima iz ovog članka ili s divljim pticama tijekom razdoblja od najmanje šest tjedana prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju;

(b)

označena su tintom u boji s pečatom na kojem je navedena ISO oznaka treće zemlje ili područja podrijetla i jedinstveni broj odobrenja objekta podrijetla;

(c)

dezinficirana su u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla.

POGLAVLJE 5.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanje jaja za valenje peradi i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju te za premještanje peradi izvaljene iz tih jaja i postupanje s njome

Članak 112.

Obveze subjekata u pogledu postupanja s jajima za valenje nakon njihova ulaska u Uniju te s peradi izvaljenom iz tih jaja za valenje

1.   Subjekti u objektu odredišta smještaju jaja za valenje peradi koja su u Uniju ušla iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u:

(a)

zasebne inkubatore, uključujući zasebne valionike, odvojeno od drugih jaja za valenje;

ili

(b)

inkubatore, uključujući valionike, u kojima se već nalaze druga jaja za valenje.

2.   Subjekti iz stavka 1. osiguravaju da se perad za rasplod i perad za proizvodnju koja je izvaljena iz jaja za valenje iz tog stavka drži neprekidno:

(a)

u valionici najmanje tri tjedana od datuma valenja;

ili

(b)

u objektima u koje je perad poslana nakon valenja u istoj državi članici ili u drugoj državi članici u razdoblju od najmanje tri tjedna od datuma valenja.

3.   Tijekom razdoblja iz stavka 2. subjekti perad koja je izvaljena iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju drže odvojeno od drugih jata peradi.

4.   Ako je perad za rasplod i perad za proizvodnju koja je izvaljena iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone uvedena u nastambe ili ograđene prostore u kojima se nalazi druga perad, relevantna razdoblja utvrđena u stavku 2. počinju teći od datuma uvođenja zadnje ptice te se iz navedenih nastambi ili ograđenih prostora prije završetka tih razdoblja ne smije iznositi perad.

5.   Ako su jaja za valenje peradi, koja su u Uniju ušla iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, unesena u inkubatore, uključujući valionike, u kojima se već nalaze druga jaja za valenje:

(a)

odredbe stavaka od 2. do 4. primjenjuju se na svu perad koja je izvaljena iz jaja za valenje u istom inkubatoru, uključujući valionik, kao i jaja za valenje koja su u Uniju ušla iz treće zemlje ili područja ili njihove zone;

(b)

relevantna razdoblja iz stavka 2. počinju teći od datuma valenja zadnjeg jaja za valenje koje je u Uniju ušlo iz treće zemlje ili područja ili njihove zone.

Članak 113.

Uzorkovanje i testiranje nakon ulaska u Uniju

Nadležno tijelo države članice odredišta osigurava da perad za rasplod i perad za proizvodnju koja je izvaljena iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone bude podvrgnuta kliničkom pregledu koji obavlja službeni veterinar u objektu odredišta najkasnije na dan isteka relevantnih razdoblja iz članka 112. stavka 2. te da se, prema potrebi, uzorkuje radi testiranja za praćenje njezina zdravstvenog stanja.

Članak 114.

Obveza nadležnih tijela u pogledu uzorkovanja i testiranja bezgrebenki iz jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti

Nadležno tijelo države članice odredišta osigurava da tijekom razdoblja iz članka 112. stavka 2. bezgrebenke koje su izvaljene iz jaja za valenje koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti:

(a)

budu podvrgnute testu za otkrivanje infekcije virusom newcastleske bolesti koji je provelo nadležno tijelo na uzorcima brisova kloake ili fecesa svake bezgrebenke;

(b)

u slučaju bezgrebenki namijenjenih državi članici sa statusom države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja, osim zahtjeva iz točke (a), budu podvrgnute i serološkom testu na infekciju virusom newcastleske bolesti koji provodi nadležno tijelo na svakoj bezgrebenki;

(c)

sve bezgrebenke prije nego što se puste iz izolacije moraju imati negativne rezultate testova iz točaka (a) i (b).

POGLAVLJE 6.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za jaja za valenje ptica u zatočeništvu

Članak 115.

Pošiljke jaja za valenje

Pošiljke jaja za valenje ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako su dobivena od ptica u zatočeništvu koje ispunjavaju zahtjeve za ulazak u Uniju iz članaka od 55. do 58.

POGLAVLJE 7.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanje jaja za valenje ptica u zatočeništvu i ptica u zatočeništvu izvaljenih iz tih jaja te postupanje s njima nakon ulaska u Uniju

Članak 116.

Postupanje s jajima za valenje ptica u zatočeništvu nakon njihova ulaska u Uniju te s pticama u zatočeništvu izvaljenima iz tih jaja za valenje

Subjekti u objektu odredišta:

(a)

smještaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu koja su u Uniju ušla iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u zasebne inkubatore, uključujući valionike, odvojeno od drugih jaja za valenje;

(b)

osiguravaju da se ptice u zatočeništvu koje su izvaljene iz jaja za valenje ptica u zatočeništvu iz članka 115. drže u odobrenom karantenskom objektu u skladu sa zahtjevima iz članaka od 59. do 61.

GLAVA 3.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ZAMETNE PROIZVODE ŽIVOTINJA, KOJE NISU KOPITARI I PAPKARI, OSIM JAJA ZA VALENJE PERADI I PTICA U ZATOČENIŠTVU, NAMIJENJEN ZATVORENIM OBJEKTIMA

Članak 117.

Zahtjevi za ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda životinja, osim životinja iz članka 1. stavka 4. točaka (a) i (b), koje se otpremaju iz zatvorenih objekata

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka životinja, osim životinja iz članka 1. stavka 4. točaka (a) i (b), koje se otpremaju iz zatvorenih objekata uvrštenih na popis u skladu s člankom 29. smiju ulaziti u Uniju samo ako se otpremaju u zatvoreni objekt u Uniji i pod uvjetom:

(a)

da je nadležno tijelo države članice odredišta provelo procjenu rizika koji ulazak tih zametnih proizvoda može predstavljati za Uniju;

(b)

da životinje donori tih zametnih proizvoda potječu iz treće zemlje, područja ili zone iz kojih je odobren ulazak u Uniju određene vrste i kategorije životinja;

(c)

da životinje donori tih zametnih proizvoda potječu iz zatvorenog objekta u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis zatvorenih objekata utvrđen u skladu s člankom 29. iz kojih se može odobriti ulazak životinja određenih vrsta u Uniju;

(d)

da su zametni proizvodi namijenjeni zatvorenom objektu u Uniji koji je odobren u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) 2016/429;

(e)

da se zametni proizvodi prevoze izravno u zatvoreni objekt iz točke (d).

Članak 118.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za životinje donore

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka iz članka 117. smiju ulaziti u Uniju samo ako su ti proizvodi prikupljeni od životinja donora koje udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

ne dolaze iz objekta, niti su bile u kontaktu sa životinjama iz objekta, koji je smješten u zoni ograničenja uspostavljenoj zbog pojave bolesti kategorije A ili emergentne bolesti relevantne za vrste tih držanih kopnenih životinja;

(b)

dolaze iz objekta u kojem tijekom razdoblja od najmanje 30 prethodnih dana nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti kategorije D relevantne za vrste tih držanih kopnenih životinja;

(c)

nisu napuštale zatvoreni objekt podrijetla tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka namijenjenih ulasku u Uniju;

(d)

klinički ih je pregledao veterinar objekta odgovoran za djelatnosti zatvorenog objekta te nisu pokazivale simptome bolesti na dan prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka;

(e)

koliko god je to moguće, nisu upotrebljavane za prirodni pripust tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prvog prikupljanja i tijekom razdoblja prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka namijenjenih ulasku u Uniju;

(f)

označene su i registrirane u skladu s pravilima tog zatvorenog objekta.

Članak 119.

Zahtjevi za zametne proizvode

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka iz članka 117. smiju ulaziti u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

označeni su tako da se mogu lako utvrditi sljedeći podaci:

i.

datum prikupljanja ili proizvodnje tih zametnih proizvoda;

ii.

vrsta, ako je potrebno podvrsta, i identifikacija životinja donora;

iii.

jedinstveni broj odobrenja zatvorenog objekta, koji sadržava oznaku ISO 3166-1 alpha-2 države u kojoj je odobrenje dodijeljeno;

iv.

ostali relevantni podaci;

(b)

prevoze se u spremniku:

i.

koji je prije otpreme iz zatvorenog objekta plombirao i numerirao veterinar objekta odgovoran za djelatnosti zatvorenog objekta;

ii.

koji je očišćen te je dezinficiran ili steriliziran prije upotrebe ili je nov spremnik za jednokratnu upotrebu;

iii.

ispunjen je kriogenim sredstvom koje nije prethodno upotrijebljeno za druge proizvode.

DIO IV.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ČLANAKA 3. I 5.

GLAVA 1.

OPĆI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 120.

Vremenska ograničenja u pogledu datuma proizvodnje

Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako proizvodi iz pošiljke nisu dobiveni u razdoblju:

(a)

tijekom kojeg su u Uniji bile na snazi mjere ograničenja u pogledu zdravlja životinja za ulazak tih proizvoda iz treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone;

(b)

tijekom kojeg je bilo suspendirano odobrenje za ulazak takvih proizvoda u Uniju iz treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone.

Članak 121.

Zahtjevi u pogledu obrade proizvoda životinjskog podrijetla

1.   Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, osim svježih ili sirovih, smiju ulaziti u Uniju samo ako su proizvodi iz pošiljke podvrgnuti postupku obrade u skladu s glavama od 3. do 6. ovog dijela.

Postupak obrade iz prvog podstavka mora:

(a)

izričito odrediti Unija na popisu za treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu te za vrste od kojih je dobiven proizvod životinjskog podrijetla;

(b)

biti primijenjen u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije proizvoda životinjskog podrijetla;

(c)

biti primijenjen u skladu sa zahtjevima za:

i.

postupke obrade za umanjivanje rizika za mesne proizvode iz Priloga XXVI.;

ii.

postupke obrade za umanjivanje rizika za mliječne proizvode iz Priloga XXVII.;

iii.

postupke obrade za umanjivanje rizika za proizvode od jaja iz Priloga XXVIII.

2.   Nakon završetka postupka obrade iz stavka 1., s proizvodima životinjskog podrijetla do njihova pakiranja treba postupati tako da se spriječi svaka unakrsna kontaminacija koja bi mogla dovesti do rizika za zdravlje životinja.

Članak 122.

Zahtjevi u pogledu prijevoznih sredstava za proizvode životinjskog podrijetla

Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako se te pošiljke prevoze u prijevoznom sredstvu koje je konstruirano, izrađeno i održavano na takav način da se tijekom prijevoza od mjesta podrijetla do Unije ne ugrožava zdravstveni status proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 123.

Otprema proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju

Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke otpremljene na odredište u Uniji odvojeno od životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju utvrđenima u ovoj Uredbi.

GLAVA 2.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA

POGLAVLJE 1.

Opći zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za svježe meso

Članak 124.

Otprema u klaonicu držanih životinja od kojih je dobiveno svježe meso

Pošiljke svježeg mesa držanih životinja, osim životinja koje se drže kao divljač iz uzgoja koje su usmrćene na licu mjesta, smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od držanih životinja koje udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

objekt podrijetla životinja nalazi se:

i.

u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni u kojima se nalazi klaonica u kojoj je svježe meso dobiveno;

ili

ii.

u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni iz kojih je u trenutku otpreme životinja u klaonicu bio odobren ulazak u Uniju svježeg mesa relevantnih vrsta životinja;

(b)

držane životinje otpremljene su izravno iz njihova objekta podrijetla u klaonicu;

(c)

tijekom prijevoza u klaonicu iz točke (a) držane životinje:

i.

nisu prolazile kroz treću zemlju ili područje ili njihovu zonu koji nisu uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije svježeg mesa;

ii.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa;

(d)

prijevozno sredstvo i spremnici u kojima se držane životinje prevoze u klaonicu iz točke (a) u skladu su sa zahtjevima iz članaka 17. i 18.

Članak 125.

Otprema trupova divljih životinja ili životinja držanih kao divljač iz uzgoja koje su usmrćene na licu mjesta

Pošiljke svježeg mesa divljih životinja ili životinja koje se drže kao divljač iz uzgoja koje su usmrćene na licu mjesta smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od trupova koji su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

trupovi su otpremljeni izravno s mjesta usmrćivanja u objekt za obradu divljači koji se nalazi u istoj trećoj zemlji ili području s popisa ili njihovoj zoni;

(b)

tijekom prijevoza u objekt za obradu divljači iz točke (a) trupovi:

i.

nisu prolazili kroz treću zemlju ili područje ili njihovu zonu koji nisu uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije svježeg mesa;

ii.

nisu bili u kontaktu sa životinjama ili trupovima nižeg zdravstvenog statusa;

(c)

trupovi su prevezeni u objekt za obradu divljači iz točke (a) u prijevoznom sredstvu i u spremnicima koji su u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i.

očišćeni su i dezinficirani dezinfekcijskim sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla prije utovara trupova za otpremu u Uniju;

ii.

konstruirani su tako da tijekom prijevoza nije ugrožen zdravstvenih status trupova.

Članak 126.

Ante mortem i post mortem pregledi

Pošiljke svježeg mesa držanih i divljih životinja smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od životinja koje su podvrgnute sljedećim pregledima:

(a)

u slučaju držanih životinja:

i.

ante mortem pregledu u roku od 24 sata prije klanja;

ii.

post mortem pregledu odmah nakon usmrćivanja ili klanja;

(b)

u slučaju divljih životinja, post mortem pregledu odmah nakon usmrćivanja.

Preglede iz prvog stavka obavio je službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni kako bi se isključila prisutnost relevantnih bolesti iz Priloga I. i emergentnih bolesti.

Članak 127.

Postupanje sa životinjama od kojih je dobiveno svježe meso tijekom usmrćivanja ili klanja

Pošiljke svježeg mesa smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od životinja koje tijekom usmrćivanja ili klanja nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa.

Članak 128.

Postupanje sa svježim mesom i priprema svježeg mesa u njegovu objektu podrijetla

Pošiljke svježeg mesa moraju biti strogo odvojene od svježeg mesa koje nije u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak svježeg mesa u Uniju utvrđenima u člancima od 124. do 146., tijekom cijelog postupka klanja i rasijecanja te do:

(a)

pakiranja za daljnje skladištenje ili otpremu u Uniju;

ili

(b)

dolaska u Uniju, u slučaju nepakiranog svježeg mesa.

POGLAVLJE 2.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za svježe meso kopitara i papkara

ODJELJAK 1.

OPĆI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVJEŽE MESO DRŽANIH I DIVLJIH KOPITARA I PAPKARA

Članak 129.

Vrste životinja od kojih je dobiveno svježe meso kopitara i papkara

Pošiljke svježeg mesa kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od sljedećih vrsta:

(a)

u slučaju držanih kopitara i papkara, od svih vrsta kopitara i papkara;

(b)

u slučaju divljih kopitara i papkara te kopitara i papkara koji se drže kao divljač iz uzgoja, od svih vrsta kopitara i papkara osim goveda, ovaca, koza i domaćih pasmina svinja.

Članak 130.

Zabrane u pogledu ulaska svježe krvi

Pošiljke svježe krvi kopitara i papkara za prehranu ljudi ne smiju ulaziti u Uniju.

ODJELJAK 2.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVJEŽE MESO DRŽANIH KOPITARA I PAPKARA

Članak 131.

Razdoblje boravka prije klanja ili usmrćivanja držanih kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso

1.   U slučaju držanih kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso namijenjeno ulasku u Uniju ne mora biti ispunjen zahtjev u pogledu razdoblja boravka prije datuma klanja ili usmrćivanja pod uvjetom da su u treću zemlju ili područje ili njihovu zonu uneseni iz:

(a)

druge treće zemlje ili područja ili zone koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju svježeg mesa od iste vrste kopitara i papkara te su kopitari i papkari tamo boravili najmanje tri mjeseca prije klanja;

ili

(b)

države članice.

2.   U slučaju držanih kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso namijenjeno ulasku u Uniju osim onih iz stavka 1. mora biti ispunjen zahtjev u pogledu razdoblja boravka, neposredno prije datuma klanja ili usmrćivanja, u neprekidnom razdoblju u skladu s Prilogom XXIII. tijekom kojeg:

(a)

moraju boraviti u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni;

(b)

moraju boraviti u objektu podrijetla;

(c)

ne smiju biti u kontaktu s kopitarima i papkarima nižeg zdravstvenog statusa.

Članak 132.

Odstupanje od izravne otpreme u klaonicu držanih životinja od kojih je dobiveno svježe meso

Odstupajući od članka 124. točke (b), pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara koje nisu u skladu s tim zahtjevima smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da je svježe meso iz pošiljke dobiveno od goveda, ovaca ili koza, i:

(a)

kopitari i papkari su nakon napuštanja njihova objekta podrijetla i prije dolaska u klaonicu prošli kroz samo jedan objekt u kojem se provode operacije okupljanja, koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 20. točki (b);

(b)

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je dodatna jamstva kako bi se osiguralo da zdravstveni status kopitara i papkara nije ugrožen tijekom njihova premještanja od objekta podrijetla do dolaska u klaonicu;

(c)

treća zemlja, područje ili njihova zona iz točke (b) uvršteni su na popis kojim se ovlašćuje takvo odstupanje.

Članak 133.

Treća zemlja ili područje ili zona podrijetla svježeg mesa držanih kopitara i papkara

1.   Pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima su ispunjena najkraća razdoblja slobode od bolesti iz tablice u dijelu A Priloga XXIV. u pogledu navedenih bolesti s popisa za koje su vrste kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso uvrštene na popis.

Najkraća razdoblja iz prvog podstavka mogu se skratiti za bolesti navedene u dijelu B Priloga XXIV. pod uvjetom da su ispunjeni posebni uvjeti navedeni u tom prilogu; te posebne uvjete Unija mora na popisu izričito odrediti za tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu te za određene vrste od kojih je dobiveno svježe meso.

2.   Pošiljke svježeg mesa kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima nije provedeno cijepljenje protiv bolesti s popisa iz stavka 1. u skladu s tablicom iz dijela A Priloga XXV.

3.   Odstupajući od stavka 2., cijepljenje protiv slinavke i šapa moglo je biti provedeno pod uvjetom da su ispunjeni posebni uvjeti iz točke 1. podtočke (b) ili točke 3.1. podtočke (a) dijela B. Priloga XXV. koje utvrđuje nadležno tijelo, a koje je Unija izričito odredila na popisu za tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu te za određene vrste od kojih je dobiveno svježe meso.

Članak 134.

Objekt podrijetla držanih kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso

1.   Pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od kopitara i papkara koji dolaze iz objekta:

(a)

u i oko kojeg, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz dijela A Priloga XXIV., za koje su vrste kopitara i papkara od kojih je dobiveno svježe meso namijenjeno ulasku u Uniju uvrštene na popis, u krugu od 10 km i u razdoblju od 30 dana prije datuma klanja; ili

(b)

koji ispunjava posebne uvjete koje utvrđuje nadležno tijelo ako je u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni provedeno cijepljenje protiv slinavke i šapa manje od 12 mjeseci prije datuma klanja, koji su utvrđeni u točki 1. podtočki (b) ili točki 3.1. podtočki (a) dijela B. Priloga XXV., a koje je Komisija izričito odredila na popisu za treću zemlju ili područje ili njihovu zonu iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa kopitara i papkara te za određene vrste od kojih je dobiveno svježe meso.

2.   Pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od kopitara i papkara koji dolaze iz objekta:

(a)

u kojem životinje nisu cijepljene u skladu s dijelom A Priloga XXV.; ili

(b)

koji se nalazi u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji ispunjavaju posebne uvjete iz točke 1. dijela B Priloga XXIV.; te je uvjete Unija morala na popisu izričito odrediti za treću zemlju ili područje ili njihovu zonu iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa kopitara i papkara te za određene vrste od kojih je dobiveno svježe meso.

Članak 135.

Posebni zahtjevi za svježe meso dobiveno od držanih kopitara i papkara vrste Sus scrofa

Pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara vrste Sus scrofa smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od životinja koje su od rođenja držane odvojeno od divljih kopitara i papkara.

Članak 136.

Objekt podrijetla svježeg mesa držanih kopitara i papkara

Pošiljke svježeg mesa držanih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno u klaonici ili objektu za preradu divljači u kojima i oko kojih u krugu od 10 km nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz dijela A Priloga XXIV., uključujući prema potrebi državno područje susjedne zemlje, u razdoblju od 30 dana prije datuma klanja ili datuma usmrćivanja.

ODJELJAK 3.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVJEŽE MESO DIVLJIH KOPITARA I PAPKARA

Članak 137.

Treća zemlja ili područje ili zona podrijetla svježeg mesa divljih kopitara i papkara

Pošiljke svježeg mesa divljih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u članku 133.

Članak 138.

Divlji kopitari i papkari od kojih je dobiveno svježe meso

Pošiljke svježeg mesa divljih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od životinja koje udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

usmrćene su na udaljenosti većoj od 20 km od granice bilo koje treće zemlje ili područja ili njihove zone koji u tom trenutku nisu bili uvršteni na popis za ulazak u Uniju svježeg mesa vrsta divljih kopitara i papkara;

(b)

usmrćene su na području polumjera 20 km na kojem tijekom prethodnih 60 dana nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti iz dijela A Priloga XXIV.

Članak 139.

Objekt za obradu divljači koji je objekt podrijetla svježeg mesa divljih kopitara i papkara

Pošiljke svježeg mesa divljih kopitara i papkara smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno u objektu za preradu divljači u kojem i oko kojeg u krugu od 10 kilometara nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti s popisa iz dijela A Priloga XXIV., uključujući prema potrebi državno područje susjedne zemlje, u razdoblju od 30 dana prije datuma usmrćivanja.

POGLAVLJE 3.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za svježe meso peradi i pernate divljači

ODJELJAK 1.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVJEŽE MESO PERADI

Članak 140.

Razdoblje boravka za perad

Pošiljke svježeg mesa peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od peradi koja je:

(a)

držana u trećoj zemlji ili području ili zoni podrijetla svježeg mesa od valenja do dana klanja;

ili

(b)

uvezena kao jednodnevni pilići, perad za rasplod, perad za proizvodnju ili perad namijenjena klanju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju tih proizvoda ili iz države članice te je uvoz proveden u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su barem jednako strogi kao odgovarajući zahtjevi iz ove Uredbe.

Članak 141.

Treća zemlja ili područje ili zona podrijetla svježeg mesa peradi

Pošiljke svježeg mesa peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

imali su uspostavljen program nadziranja visokopatogene influence ptica koji se primjenjivao najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme pošiljke u Uniju te je u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u:

i.

Prilogu II. ovoj Uredbi;

ili

ii.

odgovarajućem poglavlju Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

smatraju se slobodnima od visokopatogene influence ptica u skladu s člankom 38.;

(c)

ako je provelo cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica, nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da:

i.

program cijepljenja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu XIII.;

ii.

program nadziranja iz točke (a) ovog članka, uz zahtjeve utvrđene u Prilogu II., ispunjava zahtjeve iz dijela 2. Priloga XIII.;

iii.

obvezalo se obavijestiti Komisiju o svakoj promjeni programa cijepljenja u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni;

(d)

treća zemlja ili područje ili njihova zona:

i.

u slučaju svježeg mesa peradi osim bezgrebenki, smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ii.

u slučaju svježeg mesa bezgrebenki:

smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39.;

ili

ne smatraju se slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39., ali je nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo jamstva u pogledu sukladnosti sa zahtjevima za infekciju virusom newcastleske bolesti u odnosu na izolaciju, nadziranje i testiranje, kako je utvrđeno u Prilogu XIV.;

(e)

ako je provedeno cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti, nadležno tijelo treće zemlje ili područja pružilo je jamstva:

i.

da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.; ili

ii.

da su korištena cjepiva u skladu s općim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad od koje je dobiveno svježe meso udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u točki 3. Priloga XV. za svježe meso peradi podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije utvrđene u točki 1. Priloga XV.;

(f)

obvezali su se da će nakon izbijanja visokopatogene influence ptica ili izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti Komisiji dostaviti sljedeće informacije:

i.

informacije o situaciji u pogledu bolesti u roku od 24 sata od potvrđivanja početnog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

redovite ažurirane informacije o situaciji u pogledu bolesti;

(g)

obvezali su se Referentnom laboratoriju Europske unije za influencu ptica i newcastlesku bolest dostaviti izolate virusa iz početnih izbijanja visokopatogene influence ptica i infekcije virusom newcastleske bolesti.

Članak 142.

Objekt podrijetla peradi

Pošiljke svježeg mesa peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od peradi koja dolazi iz objekta:

(a)

u kojem i oko kojeg u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma klanja;

(b)

koji, u slučaju svježeg mesa bezgrebenki podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti, ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za bezgrebenke, jaja za valenje bezgrebenki i svježe meso bezgrebenki podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji nisu slobodni od infekcije virusom newcastleske bolesti, koji su utvrđeni u točki 3. podtočkama (b) i (c) Priloga XIV.

Članak 143.

Perad od koje je dobiveno svježe meso

1.   Pošiljke svježeg mesa peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od peradi koja nije cijepljena protiv visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti, ili ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

ako je cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o sukladnosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;

(b)

ako je cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti:

i.

nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s:

općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV., ili

općim kriterijima za priznata cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV. te da perad od koje je dobiveno svježe meso udovoljava zahtjevima iz točke 3. Priloga XV. u pogledu zdravlja životinja za svježe meso peradi podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ako cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije iz točke 1. Priloga XV.;

ii.

za pošiljku se moraju dostaviti podaci iz točke 4. Priloga XV.

2.   Pošiljke svježeg mesa peradi namijenjene državi članici ili području sa statusom države ili područja slobodnog od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja smiju ulaziti u Uniju samo ako je svježe meso iz pošiljke dobiveno od peradi koja nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti živim cjepivom tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma klanja.

Članak 144.

Objekt podrijetla svježeg mesa peradi

Pošiljke svježeg mesa peradi smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz klaonice:

(a)

koja u trenutku klanja nije bila pod ograničenjima zbog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti ili pod službenim ograničenjima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja;

(b)

oko koje u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma klanja.

ODJELJAK 2.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA SVJEŽE MESO PERNATE DIVLJAČI

Članak 145.

Treća zemlja ili područje ili zona podrijetla svježeg mesa pernate divljači

Pošiljke svježeg mesa pernate divljači smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke potječe iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

imali su uspostavljen program nadziranja visokopatogene influence ptica koji se primjenjivao najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme pošiljke u Uniju te je u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u:

i.

Prilogu II. ovoj Uredbi;

ili

ii.

odgovarajućem poglavlju Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

nisu bili pod ograničenjima u pogledu zdravlja životinja zbog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije usmrćivanja.

Članak 146.

Objekt podrijetla svježeg mesa pernate divljači

Pošiljke svježeg mesa pernate divljači smiju ulaziti u Uniju samo ako svježe meso iz pošiljke dolazi iz objekta za obradu divljači:

(a)

koji u trenutku obrade nije bio pod ograničenjima zbog izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti ili pod službenim ograničenjima zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja;

(b)

oko kojeg u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma primitka trupova.

GLAVA 3.

ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU MESNIH PROIZVODA I OVITAKA

Članak 147.

Obrada mesnih proizvoda

Pošiljke mesnih proizvoda smiju ulaziti u Uniju samo ako su mesni proizvodi iz pošiljke obrađeni u skladu s člankom 121. kako je propisano u članku 148. ili članku 149.

Članak 148.