EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0688

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (Tekst značajan za EGP) (Tekst značajan za EGP)

SL L 174, 3.6.2020, p. 140–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj

3.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/140


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/688

оd 17. prosinca 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 3. stavak 5. drugi podstavak, članak 125. stavak 2., članak 131. stavak 1., članak 132. stavak 2., članak 135., članak 136. stavak 2., članak 137. stavak 2., članak 140., članak 144. stavak 1., članak 146. stavak 1., članak 147., članak 149. stavak 4., članak 154. stavak 1., članak 156. stavak 1., članak 160., članak 162. stavke 3. i 4., članak 163. stavak 5. točke (b) i (c) i članak 164. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 utvrđena su pravila o sprečavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. U njezinu dijelu IV. glavi I. poglavljima od 3. do 5. utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanja držanih i divljih kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda u Uniji. Tom se uredbom Komisija ujedno ovlašćuje da putem delegiranih akata donese pravila kojima se dopunjuju određeni elementi te uredbe koji nisu ključni. Stoga je primjereno donijeti takva pravila kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje novog pravnog okvira uspostavljenog Uredbom (EU) 2016/429.

(2)

Pravila i mjere za umanjivanje rizika utvrđeni ovom Uredbom nužni su kako bi se dopunili zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u dijelu IV. glavi I. poglavljima od 3. do 5. Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu premještanja držanih i divljih kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji, kako bi se osiguralo da ne predstavljaju znatan rizik od širenja bolesti s popisa koje se navode u članku 5. stavku 1. i Prilogu II. toj uredbi, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629 (2), i koje su kategorizirane Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 (3) u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2016/429. Cilj je Uredbe (EU) 2016/429 osigurati jednostavniji i fleksibilniji regulatorni okvir od onog koji se primjenjivao prije njezina donošenja te istodobno osigurati pristup zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji se u većoj mjeri temelji na rizicima, bolju pripravnost na bolesti te prevenciju i kontrolu bolesti. Osim toga, cilj joj je sabrati pravila o bolestima životinja iz više različitih akata u jedan jedinstveni akt. Na pravila o određenim zametnim proizvodima utvrđena u ovoj Uredbi, posebice jaja za valenje, primjenjuje se isti pristup. Sadržaj pravila suštinski je povezan jer se trebaju primjenjivati na sve subjekte koji premještaju držane ili divlje kopnene životinje ili jaja za valenje. Radi jednostavnosti i transparentnosti te kako bi se olakšala njihova primjena i izbjeglo preklapanje, pravila bi trebalo utvrditi u jedinstvenom aktu umjesto u više zasebnih akata s unakrsnim upućivanjima.

(3)

Člankom 5. stavkom 1. i Prilogom II. Uredbi (EU) 2016/429, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629, utvrđen je popis bolesti životinja u čijem slučaju je posebno bitna intervencija Unije, a Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 te su bolesti kategorizirane na temelju posebnih mjera koje za njih treba poduzeti te je naveden popis vrsta na koje bi se ta pravila trebala primjenjivati. Smatra se da u slučaju bolesti kategorije D postoji znatan rizik za širenje bolesti pri premještanju životinja među državama članicama.

(4)

Za iskorjenjivanje bolesti kategorije B ili C uspostavljeni su programi iskorjenjivanja. Pravila o tim programima utvrđena su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/689 (4). Ti programi iskorjenjivanja primjenjuju se na objekt, zonu ili državu članicu, ovisno o tome o kojoj je bolesti riječ, a potrebne mjere uključuju određena jamstva u pogledu zdravlja životinja za premještanja životinja. U spomenutoj delegiranoj uredbi utvrđena su i pravila za priznavanje država članica i zona kao slobodnih od bolesti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg programa iskorjenjivanja. Ovom bi se Uredbom stoga također trebala predvidjeti takva jamstva u pogledu zdravlja životinja u vezi s premještanjima životinja u druge države članice ili zone koje provode programe iskorjenjivanja ili koje su priznate kao slobodne od bolesti.

(5)

Radi umanjivanja rizika za širenje bolesti među državama članicama, u ovoj je Uredbi nužno utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja u vezi s bolestima iz uvodnih izjava 3. i 4., životinjskim vrstama koje su uvrštene na popis za relevantnu bolest u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882 te programima iskorjenjivanja i statusom „slobodno od bolesti”. U obzir bi trebalo uzeti relevantne standarde koji se preporučuju u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(6)

Člankom 125. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđene su potrebne mjere sprečavanja bolesti koje se odnose na prijevoz životinja te se Komisija ovlašćuje za utvrđivanje dodatnih zahtjeva u pogledu čišćenja i dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze držane kopnene životinje te biosigurnosnih mjera za umanjivanje mogućih rizika povezanih s aktivnostima prijevoza životinja unutar Unije. Stoga je u ovoj Uredbi potrebno utvrditi detaljnija pravila o konstrukcijskim zahtjevima za prijevozna sredstva i spremnike i detaljnije biosigurnosne zahtjeve za aktivnosti prijevoza životinja te predvidjeti određena izuzeća. Slična se pravila primjenjuju i na subjekte koji obavljaju prijevoz određenih zametnih proizvoda, posebno jaja za valenje peradi i ptica u zatočeništvu, te bi ta pravila trebalo utvrditi u ovoj Uredbi na temelju članka 157. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(7)

Zahtjevi za čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava i biosigurnosne mjere za ublažavanje mogućih rizika povezanih s određenim aktivnostima prijevoza životinja bili su utvrđeni u pravilima koja su se primjenjivala prije Uredbe (EU) 2016/429, posebno direktivama Vijeća 64/432/EEZ (5), 91/68/EEZ (6), 2009/156/EZ (7) i 2009/158/EZ (8) za aktivnosti prijevoza goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara, peradi i jaja za valenje. Pokazalo se da su ti zahtjevi učinkoviti u sprečavanju rizika od širenja bolesti životinja u Uniji tijekom aktivnosti prijevoza. Stoga je primjereno zadržati suštinu tih zahtjeva i prilagoditi ih za aktivnosti prijevoza svih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje.

(8)

Člankom 132. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 propisano je da Komisija utvrđuje najdulji rok za klanje životinja koji mora poštovati subjekt koji je odgovoran za klaonicu u koju se primaju na klanje kopitari i papkari te perad iz druge države članice. Ovom bi Uredbom stoga trebalo propisati takav najdulji rok u kojem bi životinje trebalo zaklati kako bi se osiguralo da njihov zdravstveni status ne ugrožava zdravstveni status životinja na mjestu odredišta. Uredbom (EU) 2016/429 utvrđena su i pravila o premještanju pošiljaka kopitara i papkara koji su prijemljivi na infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), koje mogu predstavljati poseban rizik od širenja bolesti zbog opasnosti od prijenosa bolesti putem vektora. U ovoj bi Uredbi stoga trebalo utvrditi određene posebne odredbe o klanju tih životinja.

(9)

U vezi s premještanjima držanih kopitara i papkara te peradi u druge države članice, člankom 131. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje pravila u vezi s razdobljem boravka, potrebnim razdobljem za ograničenje uvođenja držanih kopitara i papkara ili peradi u objekte prije premještanja te dodatnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za umanjivanje rizika širenja bolesti s popisa kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (d) te uredbe. Stoga je primjereno u ovoj Uredbi utvrditi odgovarajuće mjere za zaštitu zdravlja životinja i sprečavanje širenja bolesti pri premještanju kopitara i papkara te peradi i ptica u zatočeništvu. U tim bi mjerama trebalo uzeti u obzir pravila koja su se primjenjivala prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429. Za kopitare i papkare, perad i ptice u zatočeništvu ta su pravila bila utvrđena u direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ, 2009/158/EZ, 2009/156/EZ i djelomično u Direktivi Vijeća 92/65/EEZ (9). Ako je relevantno, u tim bi pravilima trebalo uvesti nove ili drukčije zahtjeve, posebno kako bi se u obzir uzela nova znanstvena saznanja i standardi ili popis bolesti iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2018/1629 te kategorizacija bolesti u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2018/1882.

(10)

Isto tako, člankom 160. stavkom 2. i člankom 164. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda peradi i ptica u zatočeništvu, tj. jaja za valenje, u druge države članice. Ovom se Uredbom stoga trebaju utvrditi i ta pravila.

(11)

Osnovni je zahtjev da se premještanja kopnenih životinja u drugu državu članicu trebaju obavljati iz objekta podrijetla izravno u mjesto odredišta u toj državi članici. Međutim, odstupajući od toga, premještanje se može prekinuti te se mogu provesti operacije okupljanja životinja. Te operacije predstavljaju poseban rizik za širenje bolesti životinja. Člankom 135. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeno je da Komisija donosi delegirane akte kojima su dopunjuju pravila propisana člancima 133. i 134. te uredbe za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi u slučaju premještanja tih životinja u drugu državu članicu. Stoga je potrebno te zahtjeve utvrditi u ovoj Uredbi.

(12)

Na temelju pravila koja su se primjenjivala prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429, a koja su bila utvrđena direktivama 64/432/EEZ, 91/68/EEZ i 2009/156/EZ, neke pošiljke kopitara i papkara nisu se izravno premještale iz objekta podrijetla u objekt odredišta. Trgovci, centri za okupljanje i sabirni centri grupirali su životinje istog zdravstvenog statusa koje su pristigle u pošiljkama iz različitih objekata, radi otpreme na njihova odredišta. Pokazalo se da su pravila utvrđena tim direktivama učinkovita u sprečavanju širenja prenosivih bolesti životinja u Uniji. U skladu s tim trebalo bi zadržati suštinu tih pravila, ali ih i ažurirati kako bi se u obzir uzelo iskustvo stečeno u njihovoj primjeni te postojeće znanstvene spoznaje. Trebalo bi uzeti u obzir članak 133. Uredbe (EU) 2016/429 kojim je propisano da subjekti kopitare i papkare te perad mogu izložiti najviše trima operacijama okupljanja tijekom premještanja iz države članice podrijetla u drugu državu članicu.

(13)

Osim toga, na temelju članka 140. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 trebalo bi predvidjeti odstupanja od pravila o operacijama okupljanja za kopitare i papkare koji sudjeluju u izložbama ili sportskim, kulturnim ili sličnim događanjima, s obzirom na to da se alternativnim mjerama za umanjivanje rizika smanjuje rizik tih operacija u smislu širenja bolesti s popisa. Ta su odstupanja predviđena ovom Uredbom.

(14)

Člankom 136. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje detaljnih pravila za premještanje određenih držanih kopnenih životinja osim kopitara i papkara te peradi među državama članicama.

(15)

Prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Unijina pravila o premještanju među državama članicama određenih držanih kopnenih životinja, uključujući primate, ptice u zatočeništvu, pčele i bumbare, pse, mačke i pitome vretice, bila su utvrđena Direktivom 92/65/EEZ. Pokazalo se da su ta pravila učinkovita u umanjivanju rizika širenja bolesti s popisa među državama članicama. U skladu s tim u ovoj bi Uredbi trebalo zadržati suštinu tih pravila, ali ih i ažurirati kako bi se u obzir uzelo praktično iskustvo stečeno u njihovoj primjeni. Osim toga, u ovoj bi Uredbi trebalo predvidjeti mogućnosti odstupanja u slučajevima kada su uspostavljene alternativne mjere za umanjivanje rizika.

(16)

Člankom 3. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje pravila kojima se osigurava da se dio IV. te uredbe ispravno primjenjuje na premještanja kućnih ljubimaca, osim nekomercijalnih premještanja. Ovom je Uredbom stoga potrebno propisati takva pravila.

(17)

U Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882 naveden je popis vrsta zvijeri koje u slučaju premještanja među državama članicama predstavljaju znatan rizik od širenja Echinococcus multilocularis i virusa bjesnoće. Stoga je potrebno utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za druge zvijeri kako bi se umanjio rizik od širenja tih bolesti među državama članicama.

(18)

Člankom 137. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 propisano je da Komisija pored uvjeta utvrđenih u članku 137. stavku 1. te uredbe utvrđuje detaljna pravila za premještanja držanih kopnenih životinja u zatvorene objekte te za premještanja držanih kopnenih životinja u zatvorene objekte u kojima je postojećim mjerama za umanjivanje rizika zajamčeno da takva premještanja ne predstavljaju znatan rizik za zdravlje držanih kopnenih životinja unutar tog zatvorenog objekta i okolnih objekata.

(19)

Prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Unijina pravila o premještanjima kopnenih životinja koje se drže u ovlaštenim tijelima, zavodima ili centrima bila su utvrđena Direktivom 92/65/EEZ. Člancima 95. i 137. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđuje se pojam „zatvorenog objekta” koji odgovara „ovlaštenom tijelu, zavodu ili centru” iz članka 2. stavka 1. točke (c) Direktive 92/65/EEZ. U skladu s tim trebalo bi zadržati suštinu tih prijašnjih pravila, ali ih i ažurirati kako bi se u obzir uzelo praktično iskustvo stečeno u njihovoj primjeni. U obzir bi trebalo uzeti i relevantne standarde koji se preporučuju za primate u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja OIE-a.

(20)

Člankom 138. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje pravila o odstupanjima koja može odobriti nadležno tijelo na mjestu odredišta, kojima se dopunjuju pravila iz članka 138. stavaka 1. i 2. te uredbe u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja u znanstvene svrhe. Prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Direktivom 92/65/EEZ bilo je propisano da psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju u drugu državu članicu u znanstvene svrhe ne moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće te da psi ne moraju biti liječeni protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis ako su te životinje namijenjene ovlaštenim tijelima, zavodima ili centrima. Ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti slično odstupanje.

(21)

Člankom 140. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje posebnih zahtjeva kojima se dopunjuju pravila utvrđena člancima od 126. do 136. te uredbe za premještanja držanih kopnenih životinja koje su namijenjene cirkusima, izložbama i sportskim događanjima.

(22)

Prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Unijina pravila o premještanjima kopnenih životinja koje se drže u cirkusima i predstavama sa životinjama bila su, na temelju Direktive 92/65/EEZ, utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1739/2005 (10) koja se stavlja izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2035 (11) od 21. travnja 2021. Budući da se te životinje trenutačno premještaju u druge države članice bez pratećeg certifikata o zdravlju životinja pri putovanju cirkusa ili predstave sa životinjama kojoj pripadaju, u ovoj bi Uredbi trebalo zadržati mogućnost takvih premještanja unutar Unije. Stoga je primjereno u ovoj Uredbi utvrditi zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja koje se drže u putujućim cirkusima ili predstavama sa životinjama u druge države članice te propisati odstupanje od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja utvrđenih u članku 143. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(23)

Prije početka primjene Uredbe (EU) 2016/429 Unijina pravila o premještanjima ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbi u drugoj državi članici bila su utvrđena Direktivom 92/65/EEZ i drugim aktima.

(24)

Kako bi se spriječio rizik širenja bolesti s popisa povezanih s premještanjima ptica u zatočeništvu među državama članicama, primjereno je u ovoj Uredbi zadržati Unijina pravila o premještanjima ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbi u drugoj državi članici. Osim toga, u ovoj bi Uredbi trebalo utvrditi posebne odredbe za ptice grabljivice koje sudjeluju u izložbama lova pticama grabljivicama u drugoj državi članici te za sportske golubove koji se premještaju na sportska događanja u drugim državama članicama.

(25)

Člankom 144. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za odobravanje odstupanja od zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja, propisanih u članku 143. stavku 1. te uredbe, za držane kopnene životinje koje se premještaju među državama članicama.

(26)

Registrirani kopitari se, u skladu s pravilima utvrđenima u Direktivi 2009/156/EZ, trenutačno mogu premještati bez pratećeg certifikata o zdravlju životinja među državama članicama koje su, na recipročnoj osnovi, uvele alternativni sustav kontrole koji pruža relevantna jamstva u pogledu zdravlja životinja koja su ekvivalentna onima utvrđenima u certifikatu o zdravlju životinja. Ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti slično odstupanje. Međutim, trebalo bi utvrditi posebne uvjete za premještanje tih životinja, uključujući suglasnost države članice odredišta.

(27)

Člankom 144. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje zahtjeva za certificiranje zdravlja životinja za premještanja u druge države članice držanih kopnenih životinja koje nisu kopitari i papkari, perad i životinje namijenjene zatvorenim objektima u slučajevima kada je certifikat o zdravlju životinja nužan kako bi se osiguralo da je to premještanje u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u člancima od 124. do 142. Uredbe (EU) 2016/429. Ovom bi Uredbom stoga trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu certificiranja zdravlja životinja kojima bi se dopustila premještanja u druge države članice pošiljaka ptica u zatočeništvu, pčela, bumbara (osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša), primata, pasa, mačaka, pitomih vretica i drugih zvijeri.

(28)

Člankom 164. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se nadalje ovlašćuje za utvrđivanje zahtjeva u pogledu certificiranja zdravlja životinja i obavješćivanja pri premještanjima u druge države članice zametnih proizvoda držanih kopnenih životinja koje ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te zametnih proizvoda peradi. Ovom bi Uredbom stoga trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu certificiranja zdravlja životinja kojima bi se dopustila premještanja u druge države članice pošiljaka jaja za valenje ptica u zatočeništvu.

(29)

Trebala bi se dopustiti i premještanja u druge države članice drugih zvijeri osim pasa, mačaka i pitomih vretica u slučajevima kada u državi članici podrijetla za te zvijeri ne postoji odobreno cjepivo protiv bjesnoće i cijepljenje se provodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) kojim je predviđena upotreba veterinarsko-medicinskih proizvoda koja nije obuhvaćena uvjetima odobrenja za stavljanje u promet.

(30)

Člankom 146. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 propisano je da Komisija utvrđuje detaljna pravila o sadržaju certifikata te dodatne podatke koje mora sadržavati certifikat o zdravlju životinja za različite vrste i kategorije držanih kopnenih životinja i za posebne vrste premještanja. Člankom 162. stavkom 3. te uredbe propisano je da Komisija donosi delegirane akte o podacima koje treba sadržavati certifikat o zdravlju životinja za premještanja jaja za valenje među državama članicama, uzimajući u obzir osnovne podatke koje mora sadržavati certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 162. stavkom 1. Stoga je potrebno utvrditi sadržaj certifikata koji moraju pratiti pošiljke držanih kopnenih životinja i jaja za valenje kada se te pošiljke premještaju u drugu državu članicu.

(31)

Člankom 147. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata o posebnim mjerama kojima se odstupa od ili kojima se dopunjuje obveza subjekata da osiguraju da životinje prati certifikat o zdravlju životinja za određene vrste premještanja držanih kopnenih životinja. U ovoj bi Uredbi stoga trebalo utvrditi pravila za certificiranje zdravlja životinja za premještanja kopitara i papkara te peradi kroz objekte koji obavljaju operacije okupljanja predviđene člankom 133. Uredbe (EU) 2016/429 prije dolaska na konačno mjesto odredišta.

(32)

Kako bi se osiguralo da držane kopnene životinje za koje je izdan certifikat za izvoz u treću zemlju i koje se prevoze kroz drugu državu članicu do vanjske granice Unije ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za premještanje u Uniji, subjekti trebaju osigurati da pošiljke tih životinja prate certifikati o zdravlju životinja s barem jednako strogim potvrdama kao što su one koje se zahtijevaju za premještanje držanih kopitara i papkara ili peradi namijenjenih klanju u državi članici u kojoj se nalazi izlazna točka.

(33)

Člankom 149. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju pravila o dokumentacijskim, identifikacijskim i fizičkim provjerama i pregledima koje provodi službeni veterinar u vezi s različitim vrstama i kategorijama držanih kopnenih životinja radi provjere sukladnosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja. Uzimajući u obzir područje primjene ove Uredbe, kojim su obuhvaćena i jaja za valenje, u ovoj je Uredbi stoga potrebno primijeniti tu odredbu utvrđivanjem potrebnih pravila u tu svrhu, uključujući rokove za obavljanje tih provjera i pregleda i rokove za izdavanje službenog veterinarskog certifikata o zdravlju životinja prije premještanja pošiljaka držanih kopnenih životinja i pošiljaka jaja za valenje, te rok valjanosti certifikata o zdravlju životinja i uvjete njegova produljenja.

(34)

Člancima 152., 153. i 163. Uredbe (EU) 2016/429 propisano je da subjekti moraju unaprijed obavijestiti nadležno tijelo svoje države članice podrijetla o planiranom premještanju držanih kopnenih životinja i jaja za valenje u drugu državu članicu te mu dostaviti sve podatke koji su mu potrebni kako bi o premještanju držanih kopnenih životinja i jaja za valenje obavijestilo nadležno tijelo države članice odredišta. Stoga bi u ovoj Uredbi trebalo utvrditi detaljna pravila o obvezi subjekata da unaprijed obavijeste nadležno tijelo, o podacima potrebnima za obavješćivanje o takvim premještanjima te o hitnim postupcima za takvo obavješćivanje.

(35)

Člankom 153. stavcima 2. i 4., člankom 154. stavkom 1. točkom (c) i člankom 163. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 predviđena je upotreba sustava „Traces” za potrebe obavješćivanja o namjeri premještanja držanih kopnenih životinja i jaja za valenje u druge države članice. Traces je integrirani računalni veterinarski sustav kako je predviđen odlukama Komisije 2003/24/EZ (13) i 2004/292/EZ (14). Budući da se člankom 131. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (15) predviđa uspostava sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC), koji će uključivati funkcije sustava Traces, ova bi Uredba trebala upućivati na IMSOC umjesto na Traces.

(36)

Člankom 155. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeni su uvjeti za premještanja divljih kopnenih životinja iz staništa u jednoj državi članici u stanište ili objekt u drugoj državi članici. U ovoj bi Uredbi trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za takva premještanja, u skladu s ovlastima utvrđenima u članku 156. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(37)

Ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od 21. travnja 2021. u skladu s datumom primjene Uredbe (EU) 2016/429,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

DIO I.

OPĆA PRAVILA

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom dopunjuju pravila o sprečavanju i kontroli bolesti prenosivih na životinje ili ljude koja su utvrđena člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja, divljih kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na:

(a)

držane i divlje kopnene životinje i jaja za valenje;

(b)

objekte u kojima se te životinje i jaja za valenje drže ili u kojima se obavljaju operacija njihova okupljanja;

(c)

subjekte koji drže te životinje i jaja za valenje;

(d)

subjekte koji prevoze kopnene životinje i jaja za valenje;

(e)

nadležna tijela država članica.

2.   Dio II. primjenjuje se na premještanja držanih kopnenih životinja i jaja za valenje samo ako se ta premještanja obavljaju među državama članicama, uz iznimku članaka od 4. do 6. i članka 63. koji se osim toga primjenjuju i na premještanja držanih kopnenih životinja i jaja za valenje unutar države članice.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„prijevozno sredstvo” znači cestovna ili željeznička vozila, plovila i zrakoplovi;

2.

„spremnik” znači svaki sanduk, kutija, posuda ili druga čvrsta struktura koja se upotrebljava za prijevoz životinja ili jaja, a koja nije prijevozno sredstvo;

3.

„proizvodni objekt izoliran od okoliša” znači objekt čije strukture u kombinaciji sa strogim biosigurnosnim mjerama jamče učinkovitu izolaciju proizvodnje životinja od povezanih prostora i okoliša;

4.

„govedo” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz rodova Bison, Bos (uključujući podrodove Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) i Bubalus (uključujući podrod Anoa) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

5.

„objekt slobodan od ‚bolest’  ” znači objekt kojem je dodijeljen status objekta slobodnog od bolesti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689;

6.

„status ‚slobodno od bolesti’  ” znači status države članice ili njezine zone slobodne od bolesti koji je odobrila Komisija u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2016/429;

7.

„nije bilo prijavljenih slučajeva ‚bolest’  ” znači da nijedna životinja ili skupina životinja koja pripada relevantnim vrstama koja se drži u objektu nije klasificirana kao potvrđeni slučaj te bolesti te je isključen svaki slučaj sumnje na tu bolest;

8.

„  ‚životinje’ namijenjene klanju” znači držane kopnene životinje koje se prevoze u klaonicu, izravno ili nakon operacije okupljanja;

9.

„odobreni karantenski objekt” znači objekt koji je odobren u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

10.

„odobreni program iskorjenjivanja” znači program iskorjenjivanja bolesti koji se provodi u državi članici ili njezinoj zoni, koji je odobrila Komisija u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429;

11.

„ovca” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Ovis te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

12.

„koza” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Capra te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

13.

„svinja” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Suidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

14.

„kopitar” znači životinja koja pripada vrstama kopitara iz roda Equus (koji obuhvaća konje, magarce i zebre) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

15.

„deva” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Camelidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

16.

„jelen” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Cervidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

17.

„drugi držani kopitari i papkari” znači držani kopitari i papkari osim goveda, ovaca, koza, svinja, kopitara, deva i jelena;

18.

„objekt zaštićen od vektora” znači dio ili svi prostori objekta koji su zaštićeni od napada životinja vrste Culicoides odgovarajućim fizičkim sredstvima i sredstvima upravljanja, kojem je nadležno tijelo odobrilo status objekta zaštićenog od vektora u skladu s člankom 44. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

19.

„razdoblje bez vektora” znači razdoblje neaktivnosti životinja vrste Culicoides na određenom području, koje je utvrđeno u skladu s Prilogom V. dijelom II. poglavljem 1. odjeljkom 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

20.

„perad za rasplod” znači perad stara 72 sata ili više koja je namijenjena proizvodnji jaja za valenje;

21.

„perad za proizvodnju” znači perad stara 72 sata ili više koja se uzgaja za proizvodnju mesa, konzumnih jaja ili drugih proizvoda ili za obnovu populacije pernate divljači;

22.

„jato” znači sva perad ili ptice u zatočeništvu istog zdravstvenog statusa koji se drže u istoj nastambi ili u istom ograđenom prostoru i čine jednu epidemiološku jedinicu; u slučaju farmskog držanja peradi, to su sve ptice koje dijele isti zračni prostor;

23.

„jednodnevni pilići” znači sva perad starosti do 72 sata;

24.

„jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike” znači jaja za valenje koja potječu iz „jata kokoši koja su slobodna od specifičnih patogenih uzročnika”, kako je opisano u Europskoj farmakopeji (16), a koja su namijenjena isključivo za dijagnostičke postupke, istraživanja ili farmaceutske potrebe;

25.

„registrirani kopitar” znači:

(a)

uzgojno valjana životinja čiste pasmine vrsta Equus caballus i Equus asinus upisana ili prihvatljiva za upis u glavni dio matične knjige koju uspostavlja uzgojno udruženje ili tijelo koje se bavi uzgojem priznato u skladu s člancima 4. ili 34. Uredbe (EU) 2016/1012;

(b)

držana životinja vrste Equus caballus koja je registrirana kod međunarodne udruge ili organizacije, bilo izravno ili preko nacionalne federacije ili podružnica, koja se bavi konjima za natjecanja ili utrke („registrirani konj”);

26.

„primati” znači životinje vrsta koje pripadaju redu Primates, isključujući ljude;

27.

„pčela” znači životinja vrste Apis mellifera;

28.

„bumbar” znači životinja vrste koja pripada rodu Bombus;

29.

„pas” znači držana životinja vrste Canis lupus;

30.

„mačka” znači držana životinja vrste Felis silvestris;

31.

„pitoma vretica” znači držana životinja vrste Mustela putorius furo;

32.

„ostale zvijeri” znači životinje vrsta koje pripadaju redu Carnivora osim pasa, mačaka i pitomih vretica;

33.

„putujući cirkus” znači izložba ili sajam koji uključuje životinje ili predstave sa životinjama i namijenjen je premještanju među državama članicama;

34.

„predstava sa životinjama” znači predstava sa životinjama koje se drže za potrebe izložbe ili sajma i mogu biti dio cirkusa;

35.

„sportski golub” znači svaki golub koji se prevozi ili je namijenjen prijevozu iz svojega golubarnika u drugu državu članicu kako bi bio pušten da odleti natrag u državu članicu podrijetla.

DIO II.

PREMJEŠTANJA DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA I JAJA ZA VALENJE U UNIJI

POGLAVLJE 1.

Opći zahtjevi u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji

Odjeljak 1.

Mjere sprečavanja bolesti za prijevoz unutar Unije kojima se dopunjuju mjere propisane uredbom (EU) 2016/429

Članak 4.

Opći zahtjevi u pogledu prijevoznih sredstava

Subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da su prijevozna sredstva koja se koriste za prijevoz držanih kopnenih životinja ili jaja za valenje, osim prijevoznih sredstava za kopnene životinje iz članka 6.,

(a)

konstruirana tako:

i.

da životinje ili jaja za valenje ne mogu pobjeći ili ispasti;

ii.

da je moguć vizualni pregled prostora u kojem se drže životinje;

iii.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja životinjskog izmeta, stelje ili hrane za životinje;

iv.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja perja ako je riječ o peradi i pticama u zatočeništvu;

(b)

očišćena i dezinficirana što je prije moguće nakon svakog prijevoza životinja, jaja za valenje ili bilo kojeg drugog predmeta koji predstavlja rizik za zdravlje životinja te prema potrebi ponovno očišćena i dezinficirana, a u svakom slučaju osušena ili ostavljena da se osuše prije svakog novog utovara životinja ili jaja za valenje.

Članak 5.

Zahtjevi u pogledu spremnika u kojima se prevoze držane kopnene životinje i jaja za valenje

1.   Subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da spremnici u kojima se prevoze držane kopnene životinje i jaja za valenje, osim spremnika za kopnene životinje iz članka 6.:

(a)

udovoljavaju zahtjevima iz članka 4. točke (a);

(b)

sadržavaju samo životinje ili jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa te istog zdravstvenog statusa;

(c)

da su:

i.

nekorišteni i namjenski dizajnirani spremnici za jednokratnu upotrebu koji se nakon prve upotrebe moraju uništiti;

ili

ii.

očišćeni i dezinficirani nakon upotrebe te osušeni ili ostavljeni da se osuše prije sljedeće upotrebe.

2.   U slučaju peradi i jaja za valenje, subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da na spremnicima u kojima se perad i jaja za valenje prevoze u prijevoznom sredstvu bude navedeno sljedeće:

(a)

za jednodnevne piliće i jaja za valenje:

i.

ime države članice podrijetla;

ii.

broj odobrenja ili registracijski broj objekta podrijetla;

iii.

vrsta peradi;

iv.

broj životinja ili jaja za valenje;

(b)

za perad za rasplod i perad za proizvodnju, broj odobrenja ili registracijski broj objekta podrijetla.

3.   U slučaju matica pčela koje se prevoze na temelju odstupanja iz članka 49., subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da se odmah nakon vizualnog pregleda radi certificiranja zdravlja od strane službenog veterinara spremnici ili cijela pošiljka prekriju finom mrežicom veličine očica najviše 2 mm.

4.   U slučaju bumbara iz proizvodnih objekata izoliranih od okoliša, subjekti, uključujući prijevoznike, osiguravaju da bumbari tijekom prijevoza budu izolirani u zasebnim epidemiološkim jedinicama te da se svaka kolonija prevozi u zatvorenom novom spremniku ili spremniku koji je prije upotrebe očišćen i dezinficiran.

Članak 6.

Izuzeća od zahtjeva u pogledu prijevoznih sredstava i spremnika u kojima se prevoze držane kopnene životinje i jaja za valenje

1.   Zahtjevi utvrđeni u člancima 4. i 5. ne primjenjuju se na prijevoz:

(a)

kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama;

(b)

životinja koje pripadaju vrstama koje su navedene u dijelu A Priloga I. Uredbi (EU) 2016/429, čiji broj prelazi broj odobren u skladu s člankom 246. stavcima 1. i 2. te uredbe, ako se prevoze u nekomercijalne svrhe;

(c)

životinja koje pripadaju vrstama koje su navedene u dijelu B Priloga I. Uredbi (EU) 2016/429, koje se prevoze u nekomercijalne svrhe i čiji broj prelazi broj propisan za te vrste, ako su u skladu s člankom 246. stavkom 3. donesena pravila o najvećem broju kućnih ljubimaca predmetnih vrsta.

2.   Zahtjevi utvrđeni u članku 4. točki (b) i članku 5. stavku 1. točkama (b) i (c) ne primjenjuju se na prijevoz kopitara unutar države članice, osim ako su ti kopitari namijenjeni klanju.

3.   Nadležno tijelo može odlučiti da se zahtjevi utvrđeni u članku 4. točki (b) ne primjenjuju na prijevoz:

(a)

unutar objekta:

i.

ako se životinje koje se prevoze drže u objektu i prijevoz obavlja subjekt koji je odgovoran za taj objekt;

i

ii.

ako se prijevozno sredstvo koje se koristi za prijevoz držanih kopnenih životinja očisti i dezinficira prije napuštanja objekta;

ili

(b)

između objekata u državi članici:

i.

ako objekti pripadaju istom lancu opskrbe;

i

ii.

ako se prijevozna sredstva koja se koriste za prijevoz držanih kopnenih životinja očiste i dezinficiraju do kraja svakog dana ako su se u tim prijevoznim sredstvima prevozile životinje.

4.   Zahtjevi utvrđeni u članku 4. i članku 5. stavcima 1. i 2. ne primjenjuju se na prijevoz pčela i bumbara.

Odjeljak 2.

Dodatni zahtjevi za premještanja kopnenih životinja u druge države članice u pogledu cijepljenja

Članak 7.

Zahtjevi u pogledu premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u drugu državu članicu u vezi s cijepljenjem protiv bolesti kategorije A

Ako je država članica podrijetla uvela cijepljenje protiv bolesti kategorije A, subjekti kopnene životinje ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu samo ako te kopnene životinje i jaja za valenje ispunjavaju posebne uvjete koji su utvrđeni u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2016/429 za relevantnu bolest kategorije A i životinje vrsta s popisa navedenih za tu bolest.

Odjeljak 3.

Dodatni zahtjevi za subjekte koji su odgovorni za klaonice koje primaju držane kopnene životinje iz drugih država članica

Članak 8.

Najdulji rok u kojem se moraju zaklati držani kopitari i papkari te perad iz drugih država članica

Subjekti odgovorni za klaonice osiguravaju da držani kopitari i papkari te perad primljeni iz druge države članice budu zaklani najkasnije 72 sata nakon dolaska u klaonicu.

Članak 9.

Dodatne mjere za umanjivanje rizika koje moraju poduzeti subjekti koji su odgovorni za klaonice

1.   Subjekti odgovorni za klaonice osiguravaju da životinje vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) budu zaklane najkasnije u roku od 24 sata od dolaska u klaonicu ako dolaze iz druge države članice i ne udovoljavaju barem jednom od sljedećih kriterija:

(a)

ispunjavaju barem jedan od zahtjeva za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

(b)

ispunjavaju uvjete iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, koje je odobrilo nadležno tijelo države članice odredišta.

2.   Pored zahtjeva iz stavka 1., kada se životinje koje pripadaju vrstama koje su uvrštene na popis za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) prevoze kroz drugu državu članicu i ne udovoljavaju barem jednom od uvjeta iz članka 32. stavka 1. točaka od (a) do (c) ili članka 32. stavka 2., subjekti odgovorni za klaonice osiguravaju da te životinje budu zaklane najkasnije u roku od 24 sata od dolaska u klaonicu.

POGLAVLJE 2.

Dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanja držanih kopitara i papkara u druge države članice

Odjeljak 1.

Goveda

Članak 10.

Zahtjevi za premještanja držanih goveda u druge države članice

1.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim govedima koja su bila nižeg zdravstvenog statusa ili na koja su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

životinje dolaze iz objekta koji je slobodan od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis bez cijepljenja goveda te je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu populacije goveda;

ili

ii.

životinje su testirane na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a u slučaju ženki nakon poroda najmanje 30 dana nakon poroda;

ili

iii.

životinje nisu starije od 12 mjeseci;

ili

iv.

životinje su kastrirane;

(d)

životinje dolaze iz objekta koji je slobodan od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) te je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis);

ili

ii.

životinje su testirane na infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 2. Priloga I., s negativnim rezultatima, tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

ili

iii.

životinje nisu starije od šest mjeseci;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(f)

životinje dolaze iz objekta smještenog u krugu od najmanje 150 km oko objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti kod držanih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

(g)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(h)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja zaraženih životinja iz objekta i rezultati su bili negativni;

(i)

osim u slučaju držanih goveda iz članka 11. stavka 4., članka 12. stavka 4. i članka 13., životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(j)

ako je primjenjivo, ispunjeni su uvjeti navedeni u člancima 32. i 33.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na držana goveda namijenjena klanju kako je navedeno u članku 14.

Članak 11.

Dodatni zahtjevi za premještanja držanih goveda u druge države članice ili njihove zone koje imaju status države ili zone slobodne od određenih bolesti

1.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od enzootske leukoze goveda samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10. i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

životinje dolaze iz objekta slobodnog od enzootske leukoze goveda;

ili

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda, nije bilo prijavljenih slučajeva enzootske leukoze goveda u tom objektu tijekom posljednja 24 mjeseca prije odlaska, i

i.

ako su životinje starije od 24 mjeseca, bile su podvrgnute serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima,

na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca dok su držane u izolaciji od drugih goveda u objektu,

ili

na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije njihova odlaska, a sva goveda starija od 24 mjeseca koja se drže u objektu podvrgnuta su serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska životinja;

ili

ii.

ako životinje nisu starije od 24 mjeseca, otelile su ih ženke koje su podvrgnute serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska životinja.

2.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10., ako nisu cijepljene protiv zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa;

ili

ii.

životinje su bile u karanteni najmanje 30 dana prije odlaska i podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli goveđi herpesvirus 1 (BHV-1) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 5. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenim na uzorku uzetom tijekom posljednjih 15 dana prije njihova odlaska;

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa, držane su u odobrenom karantenskom objektu najmanje 30 dana prije odlaska i podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli BHV-1 jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 5. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenom na uzorku uzetom najmanje 21 dan nakon početka karantene.

3.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od virusnog proljeva goveda samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10., ako nisu cijepljene protiv virusnog proljeva goveda i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od virusnog proljeva goveda,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od virusnog proljeva goveda ili je bio podvrgnut režimu testiranja kako je navedeno u Prilogu IV dijelu VI. poglavlju 1. odjeljku 2. točki 1. podtočki (c) podtočki ii. ili iii. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

ii.

životinje su pojedinačno testirane kako bi se isključila prisutnost virusa virusnog proljeva goveda prije njihova odlaska;

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od virusnog proljeva goveda, podvrgnute su testu na antigen ili genom virusa virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s negativnim rezultatima, i

i.

životinje su držane u odobrenom karantenskom objektu tijekom najmanje 21 dana prije odlaska i, u slučaju gravidnih ženki, podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na virus virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima najmanje 21 dan nakon početka karantene;

ili

ii.

životinje su podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na virus virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s pozitivnim rezultatima, provedenom na uzorcima uzetima prije odlaska ili, u slučaju gravidnih ženki, prije osjemenjivanja koje je prethodilo aktualnoj gestaciji.

4.   Odstupajući od članka 10. stavka 1. točke (i), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih goveda koja ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

5.   Odredbe iz stavaka od 1. do 4. ne primjenjuju se na držana goveda namijenjena klanju kako je navedeno u članku 14.

Članak 12.

Dodatni zahtjevi za premještanja držanih goveda u druge države članice ili njihove zone koje imaju odobrene programe iskorjenjivanja za određene bolesti

1.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima odobreni program iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10. i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

životinje dolaze iz objekta slobodnog od enzootske leukoze goveda;

ili

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda, nije bilo prijavljenih slučajeva enzootske leukoze goveda u tom objektu tijekom posljednja 24 mjeseca prije odlaska životinja, i

i.

ako su životinje starije od 24 mjeseca, bile su podvrgnute serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima,

na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca dok su držane u izolaciji od drugih goveda u objektu,

ili

na uzorcima uzetima tijekom posljednjih 30 dana prije njihova odlaska, pod uvjetom da su sva goveda starija od 24 mjeseca koja se drže u objektu podvrgnuta serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska životinja;

ili

ii.

ako životinje nisu starije od 24 mjeseca, otelile su ih ženke koje su podvrgnute serološkom testu na enzootsku leukozu goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 4. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje četiri mjeseca tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska životinja.

2.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima odobreni program iskorjenjivanja zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10. i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa;

ili

ii.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima odobreni program iskorjenjivanja zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa;

ili

iii.

životinje su bile u karanteni najmanje 30 dana prije odlaska i podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli BHV-1 ili, u slučaju životinja cijepljenih cjepivom s uklonjenim gE, za otkrivanje protutijela na protein BHV-1 gE, jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 5. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenim na uzorku uzetom tijekom posljednjih 15 dana prije njihova odlaska;

ili

iv.

životinje su namijenjene objektu u kojem se goveda drže za proizvodnju mesa bez kontakta s govedima iz drugih objekata, i iz kojih se izravno premještaju u klaonicu;

ili

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa, držane su u odobrenom karantenskom objektu najmanje 30 dana prije odlaska i podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli BHV-1 jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 5. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenom na uzorku uzetom najmanje 21 dan nakon početka karantene.

3.   Subjekti premještaju držana goveda u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima odobreni program iskorjenjivanja virusnog proljeva goveda samo ako životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 10. i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili točke (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od virusnog proljeva goveda,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od virusnog proljeva goveda;

ili

ii.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima odobreni program iskorjenjivanja virusnog proljeva goveda;

ili

iii.

objekt je bio podvrgnut režimu testiranja kako je navedeno u Prilogu IV dijelu VI. poglavlju 1. odjeljku 2. točki 1. podtočki (c) podtočki ii. ili iii.. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, s negativnim rezultatima, tijekom posljednja četiri mjeseca prije odlaska;

ili

iv.

životinje su pojedinačno testirane kako bi se isključila prisutnost virusa virusnog proljeva goveda prije odlaska;

ili

v.

životinje su namijenjene objektu u kojem se goveda drže za proizvodnju mesa odvojeno od goveda iz drugih objekata, i iz kojih se izravno premještaju u klaonicu;

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od virusnog proljeva goveda, podvrgnute su testu na antigen ili genom virusa virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s negativnim rezultatima,

i

i.

životinje su držane u odobrenom karantenskom objektu tijekom najmanje 21 dana prije odlaska i, u slučaju gravidnih ženki, podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na virus virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima najmanje 21 dan nakon početka karantene;

ili

ii.

životinje su podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na virus virusnog proljeva goveda jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 6. Priloga I., s pozitivnim rezultatima, provedenom na uzorcima uzetima prije odlaska ili, u slučaju gravidnih ženki, prije osjemenjivanja koje je prethodilo aktualnoj gestaciji.

4.   Odstupajući od članka 10. stavka 1. točke (i), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih goveda koja ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima odobreni program iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

5.   Odredbe iz stavaka od 1. do 4. ne primjenjuju se na držana goveda namijenjena klanju kako je navedeno u članku 14.

Članak 13.

Odstupanja za premještanja držanih goveda u druge države članice ili njihove zone koje nemaju status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika

Odstupajući od članka 10. stavka 1. točke (i), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih goveda koja ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 14.

Odstupanje za premještanja držanih goveda namijenjenih klanju u druge države članice

Odstupajući od zahtjeva iz članaka 10., 11. i 12., subjekti mogu premještati držana goveda namijenjena klanju u drugu državu članicu ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje

i.

dolaze iz objekta slobodnog od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis s cijepljenjem ili bez cijepljenja u pogledu goveda;

ili

ii.

kastrirane su;

ili

iii.

nekastrirana su goveda starija od 12 mjeseci i testirane su na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a u slučaju ženki nakon poroda na uzorku uzetom najmanje 30 dana nakon poroda;

(b)

životinje

i.

dolaze iz objekta slobodnog od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis);

ili

ii.

testirane su na infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 2. Priloga I., s negativnim rezultatima, tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

Odjeljak 2.

Ovce i koze

Članak 15.

Zahtjevi za premještanja držanih ovaca i koza u druge države članice

1.   Subjekti premještaju držane ovce i koze u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim ovcama ili kozama koje su bile nižeg zdravstvenog statusa ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

osim ako se premještaju u skladu s člankom 16., dolaze iz objekta slobodnog od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis bez cijepljenja u pogledu ovaca i koza, i

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B.suis u pogledu populacije ovaca i koza;

ili

ii.

životinje su testirane na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a u slučaju ženki nakon poroda najmanje 30 dana nakon poroda;

ili

iii.

životinje nisu starije od šest mjeseci;

ili

iv.

životinje su kastrirane;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(e)

životinje dolaze iz objekta smještenog u krugu od najmanje 150 km oko objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti kod držanih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

(f)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(g)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja zaraženih životinja iz objekta i rezultati su bili negativni;

(h)

osim ako se premještaju u skladu s člankom 17., životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(i)

ako je primjenjivo, ispunjeni su uvjeti navedeni u člancima 32. i 33.

2.   Subjekti premještaju držane ovce u drugu državu članicu samo ako udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. i dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) tijekom posljednja 42 dana prije odlaska.

3.   Subjekti premještaju držane koze u drugu državu članicu samo ako udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. i dolaze iz objekta u kojem je provedeno nadziranje infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza koje se drže u objektu u skladu s dijelom 1. točkama 1. i 2. Priloga II. tijekom najmanje posljednjih 12 mjeseci prije odlaska i tijekom tog razdoblja:

i.

u objekt iz stavka 1. točke (a) uvedene su samo koze iz objekata koji primjenjuju mjere predviđene ovim stavkom;

ii.

ako su prijavljeni slučajevi infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza koje se drže u objektu, poduzete su mjere u skladu s dijelom 1. točkom 3. Priloga II.

4.   Subjekti premještaju nekastrirane držane ovnove u drugu državu članicu samo ako udovoljavaju zahtjevima iz stavaka 1. i 2. i pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva epididimitisa ovaca (Brucella ovis) tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska;

(b)

životinje su podvrgnute serološkom testu na epididimitis ovaca (Brucella ovis), s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

5.   Odredbe iz stavaka od 1. do 4. ne primjenjuju se na držane ovce i koze namijenjene klanju kako je navedeno u članku 18.

Članak 16.

Odstupanja za premještanja držanih ovaca i koza u druge države članice ili njihove zone koje nemaju status države ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis

Odstupajući od zahtjeva iz članka 15. stavka 1. točke (c), subjekti mogu premještati držane ovce i koze u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja nema status države ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu ovaca i koza ako dolaze iz objekta slobodnog od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis s cijepljenjem u pogledu ovaca i koza.

Članak 17.

Odstupanja za premještanja držanih ovaca i koza u druge države članice ili njihove zone u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

Odstupajući od članka 15. stavka 1. točke (h), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih ovaca i koza koje ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 18.

Odstupanje za premještanja držanih ovaca i koza namijenjenih klanju u druge države članice

Odstupajući od zahtjeva iz članka 15., subjekti mogu premještati držane ovce i koze namijenjene klanju u drugu državu članicu ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su pojedinačno označene u skladu s člankom 45. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ili su, alternativno, neprekidno boravile u objektu najmanje 21 dan prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 21 dana;

(b)

životinje

i.

dolaze iz objekta slobodnog od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis s cijepljenjem ili bez cijepljenja u pogledu ovaca i koza;

ili

ii.

starije su od šest mjeseci i testirane su na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a u slučaju ženki nakon poroda najmanje 30 dana nakon poroda;

ili

iii.

kastrirane su;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

Odjeljak 3.

Svinje

Članak 19.

Zahtjevi za premještanja držanih svinja u druge države članice

1.   Subjekti premještaju držane svinje u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim svinjama koje su bile nižeg zdravstvenog statusa ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti Aujeszkoga tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(f)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod svinja tijekom posljednja 42 dana prije odlaska, i u kojima su tijekom najmanje posljednjih 12 mjeseci prije odlaska:

i.

primijenjene biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika, uključujući za uvjete smještaja i sustave hranidbe, prema potrebi, radi sprečavanja prijenosa infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis s divljih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest na svinje koje se drže u tom objektu, i uvedene su samo svinje iz objekata koji primjenjuju ekvivalentne biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika;

ili

ii.

provedeno je nadziranje infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod svinja koje se drže u objektu u skladu s točkama 1. i 2. Priloga III. tijekom najmanje posljednjih 12 mjeseci prije odlaska i tijekom tog razdoblja:

u objekt iz točke (a) uvedene su samo svinje iz objekata koji primjenjuju mjere predviđene podtočkom i. ili ovom točkom,

ako su prijavljeni slučajevi infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod svinja koje se drže u objektu, poduzete su mjere u skladu s točkom 3. Priloga III.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na držane svinje namijenjene klanju kako je navedeno u članku 21.

Članak 20.

Dodatni zahtjevi za premještanja držanih svinja u države članice ili njihove zone koje imaju status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti Aujeszkoga

1.   Subjekti premještaju držane svinje u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga samo ako udovoljavaju zahtjevima iz članka 19., ako nisu cijepljene protiv infekcije virusom bolesti Aujeszkoga i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga;

ili

ii.

životinje su podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli virus bolesti Aujeszkoga dijagnostičkom metodom iz dijela 7. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenom na uzorku uzetom tijekom posljednjih 15 dana prije njihova odlaska. Dijagnostička metoda za otkrivanje protutijela na protein gE virusa bolesti Aujeszkoga iz dijela 7. Priloga I. može se koristiti za svinje mlađe od četiri mjeseca koje su oprasile ženke cijepljene cjepivom s uklonjenim gE. Broj testiranih svinja mora omogućiti otkrivanje barem 10 %-tne seroprevalencije pošiljke s 95 %-tnom pouzdanošću;

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga, ispunjeni su sljedeći zahtjevi:

i.

životinje su držane u odobrenom karantenskom objektu tijekom najmanje 30 dana;

i

ii.

životinje su podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli virus bolesti Aujeszkoga dijagnostičkom metodom iz dijela 7. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenom na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje 30 dana, pri čemu je posljednji uzorak uzet tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska.

2.   Subjekti premještaju držane svinje u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima odobreni program iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti Aujeszkoga samo ako udovoljavaju zahtjevima iz članka 19. i pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točke (a) ili (b):

(a)

ako životinje dolaze iz objekta slobodnog od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga,

i.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga;

ili

ii.

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja ima odobreni program iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti Aujeszkoga;

ili

iii.

životinje su podvrgnute serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli virus bolesti Aujeszkoga ili protutijela na protein gE virusa bolesti Aujeszkoga, ako je primjenjivo, jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 7. Priloga I., s negativnim rezultatima, na uzorku uzetom tijekom posljednjih 15 dana prije njihova odlaska. Broj testiranih svinja mora omogućiti otkrivanje barem 10 %-tne seroprevalencije pošiljke s 95 %-tnom pouzdanošću;

(b)

ako životinje dolaze iz objekta koji nije slobodan od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga, ispunjeni su sljedeći zahtjevi:

i.

držane su u odobrenom karantenskom objektu tijekom najmanje 30 dana;

i

ii.

podvrgnute su serološkom testu za otkrivanje protutijela na cijeli virus bolesti Aujeszkoga ili protutijela na protein gE virusa bolesti Aujeszkoga, ako je primjenjivo, jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 7. Priloga I., s negativnim rezultatima, provedenom na uzorcima uzetima u dva navrata s razmakom od najmanje 30 dana, pri čemu je posljednji uzorak uzet tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska.

3.   Odredbe iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na držane svinje namijenjene klanju kako je navedeno u članku 21.

Članak 21.

Odstupanje za premještanja držanih svinja namijenjenih klanju u druge države članice

1.   Odstupajući od zahtjeva iz članka 19., subjekti mogu premještati držane svinje namijenjene klanju u drugu državu članicu ako te životinje dolaze iz objekta:

(a)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(b)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska.

2.   Odstupajući od zahtjeva iz članka 20., subjekti mogu premještati držane svinje namijenjene klanju u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga ili odobreni program iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti Aujeszkoga ako udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. i ispunjeni su sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti Aujeszkoga tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(b)

životinje se prevoze izravno u klaonicu u državi članici odredišta bez podvrgavanja operacijama okupljanja u toj državi članici ili njezinoj zoni, ili bilo kojoj državi članici provoza ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga.

Odjeljak 4.

Kopitari

Članak 22.

Zahtjevi za premještanja kopitara u druge države članice

1.   Subjekti premještaju kopitare u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja posljednje zaražene životinje iz objekta i rezultati su bili negativni;

(b)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom posljednjih šest mjeseci prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu usmrćene i uništene ili zaklane ili dok nekastrirani zaraženi mužjaci kopitara nisu kastrirani;

i

ii.

preostali kopitari u objektu, osim kastriranih mužjaka kopitara iz podtočke i., nisu testirani na durinu dijagnostičkom metodom iz dijela 8. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon završetka mjera iz podtočke i. i rezultati su bili negativni;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekciozne anemije kopitara tijekom posljednjih 90 dana prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva infekciozne anemije kopitara tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu usmrćene i uništene ili zaklane, a objekt očišćen i dezinficiran;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na infekcioznu anemiju kopitara dijagnostičkom metodom iz dijela 9. Priloga I. na uzorcima uzetima u dva navrata u razmaku od najmanje tri mjeseca nakon završetka mjera iz podtočke i. i rezultati su bili negativni;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom posljednjih šest mjeseci prije odlaska ili, ako dolaze iz objekta smještenog u državi članici ili njezinoj zoni u kojoj je bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom posljednje dvije godine, ispunjavaju uvjete iz podtočke i. te uvjete iz podtočke ii. ili podtočke iii.:

i.

tijekom razdoblja od najmanje 21 dana prije odlaska bile su klinički zdrave, a sve životinje iz podtočke ii. ili podtočke iii. kod kojih je svakodnevnim mjerenjem utvrđen porast tjelesne temperature iznad fiziološke vrijednosti podvrgnute su dijagnostičkom testu na venezuelski encefalomijelitis konja dijagnostičkom metodom iz dijela 10. stavka 1. točke (a) Priloga I. i rezultati su bili negativni;

i

ii.

životinje su držane u karanteni tijekom razdoblja od najmanje 21 dana, zaštićene od napada insekata vektora te su:

cijepljene protiv venezuelskog encefalomijelitisa konja primivši cjelokupan primarni ciklus cjepiva i docijepljene su u skladu s preporukama proizvođača najmanje 60 dana, a najviše 12 mjeseci prije datuma otpreme,

ili

testirane na venezuelski encefalomijelitis konja dijagnostičkom metodom iz dijela 10. stavka 1. točke (b) Priloga I. na uzorku uzetom najmanje 14 dana nakon datuma ulaska u karantenu i rezultati su bili negativni;

iii.

životinje su podvrgnute:

testu na venezuelski encefalomijelitis konja koji je proveden dijagnostičkom metodom iz dijela 10. stavka 1. točke (b) Priloga I., bez povećanja titra protutijela, na uparenim uzorcima uzetima u dva navrata u razmaku od 21 dana, pri čemu je drugi uzorak uzet tijekom razdoblja od deset dana prije datuma odlaska,

i

testu za otkrivanje genoma virusa venezuelskog encefalomijelitisa konja koji je proveden dijagnostičkom metodom iz dijela 10. stavka 2. Priloga I. na uzorku uzetom u roku od 48 sati prije odlaska i rezultati su bili negativni, a životinje su do odlaska bile zaštićene od napada insekata vektora;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(f)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(g)

životinje nisu bile u kontaktu s držanim životinjama vrsta s popisa navedenih za bolesti iz točaka od (a) do (f) koje nisu udovoljavale zahtjevima iz točaka od (a) do (e) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska ni zahtjevu iz točke (f) tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska.

2.   Odstupajući od stavka 1. točaka (a), (b) i (c), ograničenja premještanja iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) primjenjuju se najmanje 30 dana nakon što je posljednja životinja u objektu koja pripada vrsti s popisa navedenoj za odgovarajuću bolest iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) usmrćena i uništena ili zaklana, a prostori su očišćeni i dezinficirani.

3.   Subjekt koji podnosi zahtjev za izdavanje certifikata o zdravlju životinja iz članka 76. dužan je na zahtjev nadležnog tijela dostaviti adrese svih objekata u kojima se drže kopitari u kojima su kopitari koje treba premjestiti držani tijekom razdoblja od 30 dana prije planiranog premještanja u drugu državu članicu.

Odjeljak 5.

Deve

Članak 23.

Zahtjevi za premještanja držanih deva u druge države članice

1.   Subjekti premještaju držane deve u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim devama koje su bile nižeg zdravstvenog statusa ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod deva tijekom posljednja 42 dana prije odlaska te su testirane na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I. na uzorku uzetom tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a u slučaju ženki nakon poroda najmanje 30 dana nakon poroda, i rezultati su bili negativni;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem se kod deva koje se drže u objektu provodilo nadziranje infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u skladu s dijelom 2. točkama 1. i 2. Priloga II. najmanje posljednjih 12 mjeseci prije odlaska i tijekom tog razdoblja:

i.

u objekt iz točke (a) uvedene su samo deve iz objekata koji primjenjuju mjere predviđene ovom točkom;

ii.

ako su prijavljeni slučajevi infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod deva koje se drže u objektu, poduzete su mjere u skladu s dijelom 2. točkom 3. Priloga II.

(f)

ako se premještaju u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularnog vulvovaginitis kod goveda, životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa kod deva tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(g)

životinje dolaze iz objekta smještenog u krugu od najmanje 150 km oko objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti ni u jednom objektu tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

(h)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(i)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska i, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja zaraženih životinja iz objekta i rezultati su bili negativni;

(j)

osim ako se premještaju u skladu s člankom 24., životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(k)

ako je primjenjivo, ispunjeni su uvjeti navedeni u člancima 32. i 33.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na držane deve namijenjene klanju kako je navedeno u članku 25.

Članak 24.

Odstupanja za premještanja držanih deva u druge države članice ili njihove zone u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

Odstupajući od članka 23. stavka 1. točke (j), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih deva koje ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 25.

Odstupanje za premještanja držanih deva namijenjenih klanju u druge države članice

Odstupajući od zahtjeva iz članka 23., subjekti mogu premještati držane deve namijenjene klanju u drugu državu članicu ili njezinu zonu ako te životinje dolaze iz objekta:

(a)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(b)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(c)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

Odjeljak 6.

Jeleni

Članak 26.

Zahtjevi za premještanja držanih jelena u druge države članice

1.   Subjekti premještaju držane jelene u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim jelenima koji su bili nižeg zdravstvenog statusa ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod jelena tijekom posljednja 42 dana prije odlaska;

(e)

životinje dolaze iz objekta u kojem se kod jelena koji se drže u objektu provodilo nadziranje infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u skladu s dijelom 3. točkama 1. i 2. Priloga II. najmanje posljednjih 12 mjeseci prije odlaska i tijekom tog razdoblja:

i.

u objekt iz točke (a) uvedeni su samo jeleni iz objekata koji primjenjuju mjere predviđene ovom točkom;

ii.

ako su prijavljeni slučajevi infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod jelena koji se drže u objektu, poduzete su mjere u skladu s dijelom 3. točkom 3. Priloga II.;

(f)

ako se premještaju u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis kod goveda, životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa kod jelena tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(g)

životinje dolaze iz objekta smještenog u krugu od najmanje 150 km oko objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti ni u jednom objektu tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

(h)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(i)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska i, ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja zaraženih životinja iz objekta i rezultati su bili negativni;

(j)

osim ako se premještaju u skladu s člankom 27., životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(k)

ako je primjenjivo, ispunjeni su uvjeti navedeni u člancima 32. i 33.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na držane jelene namijenjene klanju kako je navedeno u članku 28.

Članak 27.

Odstupanja za premještanja držanih jelena u druge države članice ili njihove zone u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

Odstupajući od članka 26. stavka 1. točke (j), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih jelena koji ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 28.

Odstupanje za premještanja držanih jelena namijenjenih klanju u druge države članice

Odstupajući od zahtjeva iz članka 26., subjekti mogu premještati držane jelene namijenjene klanju u drugu državu članicu ili njezinu zonu ako te životinje dolaze iz objekta:

(a)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(b)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(c)

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

Odjeljak 7.

Drugi kopitari i papkari

Članak 29.

Zahtjevi za premještanja drugih držanih kopitara i papkara u druge države članice

1.   Subjekti premještaju druge držane kopitare i papkare u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u objektu najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s drugim držanim kopitarima i papkarima koji su bili nižeg zdravstvenog statusa ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz točke (a) i uvode se u objekt u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu;

(c)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bjesnoće, životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoćom kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, životinje dolaze iz objekta u kojem tijekom posljednja 42 dana prije odlaska nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za tu bolest;

(e)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), životinje dolaze iz objekta u kojem tijekom posljednja 42 dana prije odlaska nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod držanih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest;

(f)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom epizootske hemoragijske bolesti, životinje dolaze iz objekta smještenog u krugu od najmanje 150 km oko objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti ni u jednom objektu tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

(g)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(h)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za suru (Trypanosoma evansi), životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska, a ako dolaze iz objekta u kojem je bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, nakon posljednjeg izbijanja bolesti na zahvaćeni se objekt primjenjivalo ograničenje premještanja sve dok:

i.

zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta;

i

ii.

preostale životinje u objektu nisu testirane na suru (Trypanosoma evansi) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 3. Priloga I. na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon uklanjanja zaraženih životinja iz objekta i rezultati su bili negativni;

(i)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 Ova se točka ne primjenjuje na druge držane kopitare i papkare iz članka 30.

(j)

ako je primjenjivo, ispunjeni su uvjeti navedeni u člancima 32. i 33.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na druge držane kopitare i papkare namijenjene klanju kako je navedeno u članku 31.

Članak 30.

Odstupanje za premještanja drugih držanih kopitara i papkara u druge države članice ili njihove zone u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

Odstupajući od članka 29. stavka 1. točke (i), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 31.

Odstupanje za premještanja drugih držanih kopitara i papkara namijenjenih klanju u druge države članice

Odstupajući od zahtjeva iz članka 29., subjekti mogu premještati druge držane kopitare i papkare namijenjene klanju u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

ako te životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

(b)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju bjesnoćom, ako te životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(c)

u slučaju drugih držanih kopitara i papkara vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), ako te životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

Odjeljak 8.

Dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji se odnose na infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

Članak 32.

Biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika za aktivnosti prijevoza u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

1.   Subjekti premještaju držane životinje vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od te bolesti ili odobreni program iskorjenjivanja te bolesti samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

prijevoz se obavlja u državi članici ili njezinoj zoni koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24);

(b)

životinje su zaštićene od napada vektora;

i

i.

planirano putovanje ne uključuje istovar životinja na razdoblje dulje od jednog dana;

ili

ii.

životinje se istovaruju u objektu zaštićenom od vektora;

ili

iii.

životinje se istovaruju u državi članici ili njezinoj zoni tijekom razdoblja bez vektora;

(c)

životinje su:

i.

cijepljene protiv svih serotipova virusa bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su prijavljeni tijekom posljednje dvije godine u državi članici provoza ili njezinoj zoni te su i dalje u razdoblju imuniteta zajamčenom u specifikacijama cjepiva;

ili

ii.

podvrgnute su serološkom testu kojim se mogu otkriti posebna protutijela za sve serotipove virusa bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su prijavljeni u državi članici provoza ili njezinoj zoni tijekom posljednje dvije godine prije odlaska i rezultati testa bili su pozitivni;

(d)

životinje su namijenjene klanju.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih životinja ako je nadležno tijelo države članice odredišta obavijestilo Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

životinje udovoljavaju posebnim zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koje je definiralo nadležno tijelo odredišta kako bi se osiguralo da su životinje prije odlaska dovoljno imunološki zaštićene od svih serotipova virusa bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su prijavljeni u državi članici provoza ili njezinoj zoni tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

ili

(b)

životinje udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u ovom stavku točki (a) ili u stavku 1. točki (c) kako bi se osiguralo da su zaštićene od serotipova virusa bolesti plavog jezika koji su prijavljeni u državi članici provoza ili njezinoj zoni tijekom posljednje dvije godine prije odlaska, a nisu prijavljeni u državi članici ili zoni odredišta tijekom istog razdoblja.

Članak 33.

Biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika za aktivnosti prijevoza kroz drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24)

1.   Subjekti premještaju životinje vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) kroz drugu državu članicu provoza ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od te bolesti ili odobreni program iskorjenjivanja te bolesti samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

životinje udovoljavaju barem jednom od zahtjeva koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

(b)

prijevozna sredstva u koja se životinje utovaruju zaštićena su od napada vektora tijekom prijevoza;

i

i.

planirano putovanje ne uključuje istovar životinja na razdoblje dulje od jednog dana;

ili

ii.

životinje se istovaruju u objektu zaštićenom od vektora ili tijekom razdoblja bez vektora.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanja životinja vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) kroz drugu državu članicu provoza ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od te bolesti ili odobreni program iskorjenjivanja te bolesti ako je država članica provoza obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima navedenima u članku 43. stavku 2. točkama (a), (c) i (d) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

POGLAVLJE 3.

Dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanja peradi i jaja za valenje u druge države članice

Odjeljak 1.

Perad

Članak 34.

Zahtjevi za premještanja peradi za rasplod i peradi za proizvodnju

1.   Subjekti premještaju perad za rasplod i perad za proizvodnju u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u jednom ili više odobrenih objekata u kojima se drži perad:

i.

od valenja:

ili

ii.

najmanje:

42 dana prije odlaska u slučaju peradi za rasplod i peradi za proizvodnju mesa ili konzumnih jaja,

ili

21 dan prije odlaska u slučaju peradi za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači;

(b)

životinje dolaze iz jata u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae te dolaze iz objekata koji su u slučaju potvrđivanja infekcije bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska primijenili sljedeće mjere:

i.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno;

ii.

nakon klanja ili usmrćivanja zaraženog jata iz podtočke i. objekt je očišćen i dezinficiran;

iii.

nakon čišćenja i dezinfekcije iz podtočke ii. sva su jata u objektu bila negativna na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja iz članka 8. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(c)

životinje dolaze iz jata u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva ptičje mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) te dolaze iz objekata koji su u slučaju potvrđivanja ptičje mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska primijenili sljedeće mjere:

i.

zaraženo je jato bilo negativno na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u skladu s programom nadziranja iz članka 8. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 na cijelom jatu s razmakom od najmanje 60 dana;

ili

ii.

zaraženo jato zaklano je ili usmrćeno i uništeno, objekt je očišćen i dezinficiran, a nakon čišćenja i dezinfekcije sva su jata u objektu bila negativna na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u dva testiranja provedena u razmaku od najmanje 21 dana u skladu s programom nadziranja iz članka 8. točke (b) uredbe Komisije (EU) 2019/2035;

(d)

životinje dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(e)

nadziranjem predviđenim u članku 3. stavku 1. točki (a) i točki (b) podtočki ii. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 nisu otkriveni potvrđeni slučajevi infekcije virusom niskopatogene influence ptica u jatu podrijetla životinja tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(f)

u slučaju peradi za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, životinje nisu bile u kontaktu s pticama nižeg zdravstvenog statusa tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(g)

u slučaju patki i guski, životinje su testirane na visokopatogenu influencu ptica u skladu s Prilogom IV. i rezultati su bili negativni;

(h)

relevantni zahtjevi u pogledu cijepljenja, kako je predviđeno člancima 41. i 42. za određenu kategoriju peradi.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na premještanje manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki koje se premještaju u skladu s člankom 37.

Članak 35.

Zahtjevi za premještanja peradi namijenjene klanju

1.   Subjekti premještaju perad namijenjenu klanju u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su neprekidno boravile u registriranom ili odobrenom objektu u kojem se drži perad:

i.

od valenja;

ili

ii.

najmanje tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(b)

životinje dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(c)

relevantni zahtjevi u pogledu cijepljenja, kako je predviđeno člancima 41. i 42. za određenu kategoriju peradi.

2.   Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na premještanje manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki koje se premještaju u skladu s člankom 37.

Članak 36.

Zahtjevi za premještanja jednodnevnih pilića

1.   Subjekti premještaju jednodnevne piliće u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz odobrene valionice;

(b)

životinje su izvaljene iz jaja za valenje koja:

i.

ispunjavaju zahtjeve iz članka 38. i potječu iz jata kod kojih su provedene provjere u skladu s člankom 91. stavkom 1. točkom (f) i člankom 91. stavkom 2. točkom (f);

ili

ii.

ušla su u Uniju iz treće zemlje ili njezina područja ili zone;

(c)

relevantni zahtjevi u pogledu cijepljenja, kako je predviđeno člancima 41. i 42. za određenu kategoriju peradi.

2.   U slučaju jednodnevnih pilića izvaljenih iz jaja za valenje koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili njezina područja ili zone, nadležno tijelo države članice podrijetla tih jednodnevnih pilića obavješćuje nadležno tijelo države članice planiranog odredišta da su jaja za valenje ušla u Uniju iz treće zemlje.

3.   Odredbe stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na premještanje manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki koje se premještaju u skladu s člankom 37.

Članak 37.

Odstupanje za premještanja manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

Odstupajući od zahtjeva iz članaka 34., 35. i 36., subjekti mogu premještati manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki u drugu državu članicu ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje dolaze iz jata koja su od valenja ili najmanje 21 dan prije odlaska neprekidno boravila u jednom registriranom objektu;

(b)

životinje dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(c)

nadziranjem predviđenim u članku 3. stavku 1. točki (a) i točki (b) podtočki ii. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 nisu otkriveni potvrđeni slučajevi infekcije virusom niskopatogene influence ptica u jatu podrijetla životinja tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(d)

životinje nisu bile u kontaktu s novom unesenom peradi ili pticama nižeg zdravstvenog statusa tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska;

(e)

u slučaju patki i guski, osim onih koje su namijenjene klanju, životinje su testirane na visokopatogenu influencu ptica u skladu s Prilogom IV. i rezultati su bili negativni;

(f)

životinje su testirane na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae i na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u skladu s Prilogom V. i rezultati su bili negativni;

(g)

relevantni zahtjevi u pogledu cijepljenja, kako je predviđeno člancima 41. i 42. za određenu kategoriju peradi.

Odjeljak 2.

Jaja za valenje peradi

Članak 38.

Zahtjevi za premještanja jaja za valenje peradi

Subjekti premještaju jaja za valenje peradi u drugu državu članicu samo ako ta jaja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

dolaze iz odobrenog objekta;

(b)

dolaze iz jata koja su od valenja ili najmanje tijekom posljednja 42 dana prije prikupljanja jaja neprekidno boravila u jednom ili više odobrenih objekata u kojima se drži perad;

(c)

potječu od životinja koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 34. stavka 1. točaka (b), (c) i (d);

(d)

pojedinačno su označena brojem odobrenja objekta jata podrijetla iz članka 21. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(e)

dezinficirana su;

(f)

relevantne zahtjeve u pogledu cijepljenja kako je predviđeno člancima 41. i 42.

Članak 39.

Odstupanje za premještanja manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

Odstupajući od zahtjeva iz članka 38., subjekti mogu premještati manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki u drugu državu članicu ako ta jaja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

dolaze iz registriranog objekta;

(b)

dolaze iz jata:

i.

koja su od valenja ili tijekom najmanje 21 dana prije prikupljanja jaja neprekidno boravila u registriranom objektu;

ii.

koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

iii.

koja su testirana na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae i na ptičju mikoplazmozu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) u skladu s Prilogom V. i rezultati su bili negativni;

(c)

relevantne zahtjeve u pogledu cijepljenja kako je predviđeno člancima 41. i 42.

Članak 40.

Odstupanje za premještanja jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

Odstupajući od zahtjeva iz članka 38., subjekti premještaju jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike u drugu državu članicu samo ako ta jaja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

dolaze iz odobrenog objekta u kojem se drži perad;

(b)

dolaze iz jata koja su slobodna od specifičnih patogenih uzročnika kako je opisano u Europskoj farmakopeji, a rezultati svih testova i kliničkih pregleda potrebnih za taj posebni status bili su povoljni;

(c)

pojedinačno su označena brojem odobrenja objekta podrijetla iz članka 21. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Odjeljak 3.

Zahtjevi u pogledu cijepljenja

Članak 41.

Zahtjevi u pogledu cijepljenja protiv infekcije virusom newcastleske bolesti

U slučaju kada su perad, jaja za valenje peradi ili jata podrijetla jaja za valenje ili jednodnevni pilići cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti cjepivom koje nije inaktivirano, upotrijebljena cjepiva moraju ispunjavati kriterije iz Priloga VI.

Odjeljak 4.

Posebni uvjeti u pogledu premještanja u države članice ili njihove zone koje imaju status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

Članak 42.

Dodatni zahtjevi za premještanja peradi i jaja za valenje peradi u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

Subjekti premještaju perad i jaja za valenje peradi iz države članice ili njezine zone koja nema status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja samo ako te životinje i jaja za valenje, uz zahtjeve iz odjeljaka od 1. do 3. za određeni proizvod, ispunjavaju sljedeće zahtjeve u pogledu infekcije virusom newcastleske bolesti:

(a)

u slučaju peradi za rasplod i peradi za proizvodnju:

i.

nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

izolirana je 14 dana prije odlaska u objektu podrijetla pod nadzorom službenog veterinara ili u odobrenom karantenskom objektu, ako:

nijedna životinja nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska,

tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska nisu uvedene druge ptice,

u karantenskom objektu nisu provedena nikakva cijepljenja;

iii.

tijekom posljednjih 14 dana prije odlaska imala je negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje protutijela na virus newcastleske bolesti, provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

(b)

u slučaju peradi namijenjene klanju, te životinje dolaze iz jata koja:

i.

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti i tijekom posljednjih 14 dana prije odlaska imala su negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje protutijela na virus newcastleske bolesti, provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

ili

ii.

cijepljena su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti i tijekom posljednjih 14 dana prije odlaska imala su negativne rezultate testa za otkrivanje virusa newcastleske bolesti, provedenog s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

(c)

u slučaju jednodnevnih pilića:

i.

nisu cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

potječu iz jaja za valenje koja ispunjavaju uvjete iz točke (d);

iii.

dolaze iz valionice čijom se radnom praksom osigurava inkubacija takvih jaja za valenje u potpuno odvojenim razdobljima i lokacijama od jaja za valenje koja ne udovoljavaju uvjetima iz točke (d);

(d)

u slučaju jaja za valenje peradi:

i.

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

dolaze iz jata:

koja nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti,

ili

koja su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti inaktiviranim cjepivima,

ili

koja su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti živim cjepivima koja ispunjavaju kriterije iz Priloga VI., a cijepljenje je provedeno najmanje 30 dana prije prikupljanja jaja za valenje.

POGLAVLJE 4.

Operacije okupljanja u pogledu držanih kopitara i papkara te peradi

Članak 43.

Posebna pravila za operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi

1.   Tijekom premještanja držanih kopitara i papkara te peradi iz objekta podrijetla u objekt u državi članici odredišta subjekti osiguravaju da se životinje ne podvrgavaju više od trima operacijama okupljanja i da se te operacije okupljanja provode u objektima odobrenima za operacije okupljanja ili na prijevoznim sredstvima u skladu s člankom 44. pod sljedećim uvjetima:

(a)

svi držani kopitari i papkari te sva perad koji su podvrgnuti tim operacijama okupljanja premještaju se u njihovo krajnje mjesto odredišta u drugoj državi članici najkasnije u roku od 20 dana nakon datuma odlaska iz objekta podrijetla;

(b)

razdoblje od datuma odlaska svih držanih kopitara i papkara te sve peradi iz njihova objekta podrijetla do datuma njihova odlaska iz objekta odobrenog za operacije okupljanja u državi članici podrijetla u drugu državu članicu ne smije biti dulje od 14 dana.

2.   Subjekt koji podnosi zahtjev za izdavanje certifikata o zdravlju životinja radi usklađivanja s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 na zahtjev nadležnog tijela dostavlja podatke o povijesti premještanja, uključujući sve operacije okupljanja, životinja koje čine pošiljku od njihova odlaska iz objekta podrijetla.

3.   Odstupajući od stavka 1. točke (a), u slučaju prijevoza životinja unutarnjim plovnim putovima ili morem, razdoblje od 20 dana utvrđeno u stavku 1. točki (a) može se produljiti za vrijeme trajanja putovanja unutarnjim plovnim putovima ili morem.

Članak 44.

Posebna pravila za operacije okupljanja koje se obavljaju na prijevoznim sredstvima

Subjekti odgovorni za objekte u kojima se drže kopitari i papkari ili perad namijenjeni okupljanju na prijevoznom sredstvu prije njihova premještaja u drugu državu članicu osiguravaju da se utovar provodi u objektu bez ulaska prijevoznog sredstva u prostore u kojima se drže životinje.

Članak 45.

Detaljna pravila za biosigurnosne mjere za operacije okupljanja

1.   Subjekti odgovorni za objekte odobrene za operacije okupljanja osiguravaju:

(a)

da se objekt ili epidemiološki zasebni prostori za smještaj životinja unutar objekta isprazne od životinja te očiste i dezinficiraju u redovitim vremenskim razmacima ne duljima od 14 dana neprekidnog boravka;

(b)

da se gume prijevoznog sredstva s kojeg su životinje istovarene ili u koje su utovarene dezinficiraju prije napuštanja objekta podrijetla.

2.   Subjekti koji provode operacije okupljanja držanih kopitara i papkara ili peradi na prijevoznim sredstvima osiguravaju da se gume prijevoznog sredstva dezinficiraju prije napuštanja objekta podrijetla.

Članak 46.

Odstupanja za premještanja kopitara i papkara za izložbe te sportska, kulturna i slična događanja

1.   Uvjeti iz članka 126. stavka 2. i članka 134. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 i članaka 43., 44. i 45. ove Uredbe ne primjenjuju se na premještanje držanih kopitara i papkara u drugu državu članicu u svrhu sudjelovanja u izložbama te sportskim, kulturnim i sličnim događanjima.

2.   Odobrenje države članice iz članka 133. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) 2016/429 nije potrebno ako se pojedinačno certificirani registrirani kopitari prevoze istim prijevoznim sredstvom u drugu državu članicu radi sudjelovanja u bilo kojoj od aktivnosti iz stavka 1.

POGLAVLJE 5.

Zahtjevi za premještanja držanih kopnenih životinja, osim držanih kopitara i papkara te peradi, i premještanja jaja za valenje ptica u zatočeništvu u druge države članice

Odjeljak 1.

Primati

Članak 47.

Zahtjevi za premještanja primata u druge države članice

Subjekti premještaju primate u drugu državu članicu samo:

1.

ako su životinje držane u zatvorenom objektu i prevoze se u zatvoreni objekt u državi članici odredišta u skladu sa zahtjevima iz članka 64. stavka 1.;

ili

2.

ako životinje dolaze iz objekta koji nije zatvoreni objekt i prevoze se u zatvoreni objekt u državi članici odredišta u skladu sa zahtjevima iz članka 63. stavka 2. točke (b).

Odjeljak 2.

Pčele i bumbari

Članak 48.

Zahtjevi za premještanja pčela u druge države članice

Subjekti premještaju pčele u bilo kojoj fazi njihova životnog ciklusa, uključujući pčelinje leglo, u druge države članice samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje i košnice podrijetla ne pokazuju znakove američke gnjiloće, infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) ili infestacije grinjom Tropilaelaps spp.;

(b)

dolaze iz pčelinjaka koji se nalazi u središtu kruga polumjera najmanje:

i.

3 km, u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva američke gnjiloće tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska i koji nije pod ograničenjem zbog pojave američke gnjiloće;

ii.

100 km, u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) i koji nije pod ograničenjem zbog sumnje na infestaciju ili potvrđene pojave infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice), osim ako je odstupanje predviđeno člankom 49.;

iii.

100 km, u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije grinjom Tropilaelaps spp. i koji nije pod ograničenjem zbog sumnje na infestaciju ili potvrđene pojave infestacije grinjom Tropilaelaps spp.

Članak 49.

Odstupanje za premještanja matica pčela u druge države članice

Odstupajući od članka 48. točke (b) podtočke ii., subjekti mogu premještati matice pčela ako te životinje udovoljavaju zahtjevima iz članka 48. točke (a) i točke (b) podtočaka i. i iii. te sljedećim zahtjevima:

(a)

u pčelinjaku podrijetla nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) i taj se pčelinjak nalazi na udaljenosti od najmanje 30 km od granica zone zaštite polumjera najmanje 20 km koju je uspostavilo nadležno tijelo oko potvrđene pojave infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice);

(b)

pčelinjak podrijetla nije smješten u zoni ograničenoj zaštitnim mjerama koje je utvrdila Unija zbog potvrđene pojave infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice);

(c)

pčelinjak podrijetla nalazi se na području na kojem je u tijeku godišnje nadziranje koji provodi nadležno tijelo radi otkrivanja infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) kako bi se osigurala razina pouzdanosti od najmanje 95 % otkrivanja infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) ako je zaraženo najmanje 2 % pčelinjaka;

(d)

nadležno tijelo svaki mjesec tijekom sezone proizvodnje provodi kontrolu pčelinjaka podrijetla, s negativnim rezultatima, kako bi se osigurala razina pouzdanosti otkrivanja infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) od najmanje 95 % ako je zaraženo najmanje 2 % košnica;

(e)

stavljaju se u kaveze pojedinačno s najviše 20 pratećih hraniteljica.

Članak 50.

Dodatni zahtjevi u pogledu infestacije grinjom Varroa spp. za premještanje pčela u druge države članice

Subjekti premještaju pčele u bilo kojoj fazi njihova životnog ciklusa, uključujući pčelinje leglo, u drugu državu članicu ili njezinu zonu sa statusom države ili zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp. samo ako udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 48. i pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

dolaze iz države članice ili njezine zone sa statusom države ili zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp.;

(b)

zaštićene su od infestacije grinjom Varroa spp. tijekom prijevoza.

Članak 51.

Zahtjevi za premještanja bumbara u druge države članice

Subjekti premještaju bumbare u druge države članice samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

ne pokazuju znakove infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice);

(b)

dolaze iz objekta smještenog u središtu kruga oko objekta polumjera najmanje 100 km, u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) i koji nije pod ograničenjem zbog sumnje na infestaciju ili potvrđene pojave infestacije nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice). Ti se zahtjevi ne primjenjuju na bumbare iz proizvodnih objekata izoliranih od okoliša koji se premještaju u skladu s člankom 52.

Članak 52.

Odstupanje za premještanje bumbara iz proizvodnih objekata za bumbare izoliranih od okoliša u druge države članice

Odstupajući od članka 51. točke (b), subjekti mogu premještati bumbare iz proizvodnih objekata za bumbare izoliranih od okoliša u druge države članice ako udovoljavaju zahtjevima iz članka 51. točke (a) i pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

uzgojeni su izolirano u zasebnim epidemiološkim jedinicama te je svaka kolonija stavljena u zatvoreni novi spremnik ili spremnik koji je prije upotrebe očišćen i dezinficiran;

(b)

u redovitim ispitivanjima u epidemiološkoj jedinici provedenima u skladu s pisanim standardnim operativnim postupcima nije otkrivena infestacija nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice) unutar epidemiološke jedinice.

Odjeljak 3.

Psi, mačke i pitome vretice

Članak 53.

Zahtjevi za premještanja pasa, mačaka i pitomih vretica u druge države članice

Subjekti premještaju pse, mačke i pitome vretice u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su pojedinačno označene:

i.

u skladu s člankom 70. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

ili

ii.

jasno čitljivom tetovažom do 3. srpnja 2011.;

(b)

životinje prati jedinstveni identifikacijski dokument kako je predviđeno člankom 71. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 kojim se dokumentira:

i.

da označena životinja dolazi iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska i da je primila cjelokupan primarni ciklus cjepiva protiv bjesnoće najmanje 21 dan prije premještanja ili je docijepljena protiv bjesnoće u skladu sa zahtjevima valjanosti iz dijela 1. Priloga VII. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u skladu s člankom 54. stavcima 1. i 2.

ii.

u slučaju pasa, da su podvrgnuti mjerama za umanjivanje rizika od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s dijelom 2. točkom 1. Priloga VII. i, ako je primjenjivo, u slučaju pasa, mačaka ili pitomih vretica za druge bolesti u skladu s dijelom 2. točkom 3. Priloga VII. u potrebnom razdoblju utvrđenom u tom prilogu prije ulaska u državu članicu ili njezinu zonu koja ispunjava uvjete za primjenu tih mjera. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u skladu s člankom 54. stavkom 2.

Članak 54.

Odstupanje od zahtjeva u pogledu cijepljenja protiv bjesnoće i liječenja protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis

1.   Odstupajući od članka 53. točke (b) podtočke i. subjekti mogu premještati u drugu državu članicu pse, mačke i pitome vretice mlađe od 12 tjedana koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće, ili pse, mačke i pitome vretice u dobi od 12 do 16 tjedana koji su cijepljeni protiv bjesnoće, ali još ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu zahtjeva valjanosti utvrđenih u dijelu 1. Priloga VII. pod uvjetom:

(a)

da je država članica odredišta općenito odobrila takva premještanja i obavijestila javnost na posebnoj internetskoj stranici da su takva premještanja odobrena; i

(b)

da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

da je certifikat o zdravlju životinja iz članka 86. dopunjen izjavom u kojoj subjekt navodi da od rođenja do vremena odlaska životinje nisu bile u kontaktu s držanim kopnenim životinjama kod kojih se sumnja na infekciju virusom bjesnoće ili divljim životinjama vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bjesnoće;

ili

ii.

da se na temelju identifikacijskog dokumenta majke o kojoj životinje iz ovog stavka još uvijek ovise može utvrditi da je majka prije njihova rođenja primila cjepivo protiv bjesnoće koje je u skladu sa zahtjevima valjanosti iz dijela 1. Priloga VII.

2.   Odstupajući od članka 53. točke (b) podtočaka i. i ii., subjekti mogu premještati pse, mačke i pitome vretice koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće i pse koji nisu liječeni protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis izravnim prijevozom u zatvoreni objekt.

Članak 55.

Obveza držatelja kućnog ljubimca pri premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica osim nekomercijalnih premještanja

Ako se nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica koji se drže kao kućni ljubimci u kućanstvima ne može obavljati u skladu s uvjetima iz članka 245. stavka 2. ili članka 246. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/429, držatelji kućnih ljubimaca smiju premještati pse, mačke i pitome vretice koji se u kućanstvima drže kao kućni ljubimci u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su pojedinačno označene:

i.

u skladu s člankom 70. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

ili

ii.

jasno čitljivom tetovažom do 3. srpnja 2011.;

(b)

životinje prati jedinstveni identifikacijski dokument kako je predviđeno člankom 71. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 kojim se dokumentira:

i.

da je označena životinja primila cjelokupan primarni ciklus cjepiva protiv bjesnoće najmanje 21 dan prije odlaska, ili je docijepljena protiv bjesnoće u skladu sa zahtjevima valjanosti iz dijela 1. Priloga VII. Ova se odredba ne primjenjuje na pse, mačke i pitome vretice koji se premještaju u skladu s uvjetima u članku 56.;

ii.

u slučaju pasa, da su podvrgnuti mjerama za umanjivanje rizika od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s dijelom 2. točkom 1. Priloga VII. i, ako je primjenjivo, u slučaju pasa, mačaka ili pitomih vretica za druge bolesti u skladu s dijelom 2. točkom 3. Priloga VII. u potrebnom razdoblju utvrđenom u tom prilogu prije ulaska u državu članicu ili njezinu zonu koja ispunjava uvjete za primjenu tih mjera.

Članak 56.

Odstupanje od zahtjeva u pogledu cijepljenja protiv bjesnoće pri premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica osim nekomercijalnih premještanja

Odstupajući od članka 55. točke (b) podtočke i., držatelji kućnih ljubimaca mogu premještati u drugu državu članicu pse, mačke i pitome vretice mlađe od 12 tjedana koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće, ili pse, mačke i pitome vretice u dobi od 12 do 16 tjedana koji su cijepljeni protiv bjesnoće, ali još ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu valjanosti utvrđene u dijelu 1. Priloga VII. pod uvjetom:

(a)

da je država članica odredišta općenito odobrila takva premještanja i obavijestila javnost na posebnoj internetskoj stranici da su takva premještanja odobrena; i

(b)

da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

i.

certifikat o zdravlju životinja iz članka 86. dopunjen je izjavom u kojoj držatelj kućnog ljubimca navodi da od rođenja do vremena odlaska životinje nisu bile u kontaktu s držanim kopnenim životinjama kod kojih se sumnja na infekciju virusom bjesnoće ili divljim životinjama vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bjesnoće;

ili

ii.

na temelju identifikacijskog dokumenta majke o kojoj životinje iz ovog stavka još uvijek ovise može se utvrditi da je majka prije njihova rođenja primila cjepivo protiv bjesnoće koje je u skladu sa zahtjevima valjanosti iz dijela 1. Priloga VII.

Članak 57.

Obveza nadležnih tijela u pogledu informiranja o odstupanju od zahtjeva za cijepljenje pasa, mačaka i pitomih vretica

Države članice objavljuju informacije o općem prihvaćanju pasa, mačaka i pitomih vretica mlađih od 12 tjedana koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće, ili pasa, mačaka i pitomih vretica u dobi od 12 do 16 tjedana koji su cijepljeni protiv bjesnoće, ali još ne udovoljavaju zahtjevima valjanosti utvrđenima u dijelu 1. Priloga VII. iz članka 54. stavka 1. točke (a) i članka 56. točke (a) koji dolaze iz drugih država članica.

Odjeljak 4.

Druge zvijeri

Članak 58.

Zahtjevi za premještanja drugih zvijeri u druge države članice

1.   Subjekti premještaju druge zvijeri u drugu državu članicu samo ako te druge zvijeri ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

životinje su pojedinačno označene ili označene kao skupina životinja iste vrste koje se drže zajedno tijekom premještanja na odredište;

(b)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom bjesnoće kod držanih kopnenih životinja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(c)

životinje su primile cjelokupan primarni ciklus cjepiva protiv bjesnoće najmanje 21 dan prije odlaska, ili su docijepljene protiv bjesnoće u skladu sa zahtjevima valjanosti iz dijela 1. Priloga VII.;

(d)

u slučaju životinja iz porodice Canidae, podvrgnute su mjerama za umanjivanje rizika od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s dijelom 2. točkom 2. Priloga VII. u potrebnom razdoblju utvrđenom u tom prilogu prije ulaska u državu članicu ili njezinu zonu koja ispunjava uvjete za primjenu tih mjera;

(e)

ako su donesene mjere u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 u vezi s infekcijom, osim bjesnoće, navedenom za zvijeri ili određene vrste zvijeri, životinje koje pripadaju vrstama obuhvaćenima tim mjerama podvrgnute su mjerama za umanjivanje rizika u skladu s dijelom 2. točkom 3. Priloga VII. za predmetne vrste zvijeri u potrebnom razdoblju utvrđenom u tom prilogu prije ulaska u državu članicu ili njezinu zonu koja ispunjava uvjete za obveznu primjenu tih mjera na životinje koje pripadaju predmetnim vrstama zvijeri.

2.   Odstupajući od stavka 1. točaka (c) i (d), subjekti mogu premještati druge zvijeri koje nisu cijepljene protiv bjesnoće i životinje iz porodice Canidae koje nisu liječene protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis ako se životinje prevoze izravno:

(a)

u zatvoreni objekt;

ili

(b)

u objekt u kojem se te životinje drže kao krznaši kako je definirano u točki 1. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 (17).

Odjeljak 5.

Ptice u zatočeništvu i jaja za valenje ptica u zatočeništvu

Članak 59.

Zahtjevi za premještanja ptica u zatočeništvu

1.   Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu osim papiga u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

životinje su od valenja ili tijekom najmanje 21 dana prije odlaska neprekidno boravile u registriranom ili zatvorenom objektu;

(b)

životinje dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(c)

životinje ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(d)

ako su životinje ušle u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, bile su u karanteni u skladu sa zahtjevima za ulazak u Uniju u odobrenom karantenskom objektu na odredištu u Uniji;

(e)

u slučaju golubova, životinje su cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti i dolaze iz objekta u kojem se provodi cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(f)

relevantne zahtjeve u pogledu cijepljenja kako je predviđeno člancima 61. i 62.

2.   Subjekti premještaju papige u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

ispunjeni su uvjeti utvrđeni u stavku 1.;

(b)

životinje dolaze iz objekta u kojem nije bila potvrđena klamidioza ptica tijekom posljednjih 60 dana prije odlaska i u kojem su primijenjene sljedeće mjere u slučaju da je klamidioza ptica potvrđena tijekom posljednjih šest mjeseci prije odlaska:

i.

zaražene ptice i ptice koje bi mogle biti zaražene su liječene;

ii.

nakon završetka liječenja rezultati njihova laboratorijskog testiranja na klamidiozu ptica bili su negativni;

iii.

nakon završetka liječenja objekt je očišćen i dezinficiran;

iv.

od završetka čišćenja i dezinfekcije iz točke iii. proteklo je najmanje 60 dana;

(c)

u slučaju da su životinje bile u kontaktu s pticama u zatočeništvu iz objekata u kojima je bila dijagnosticirana klamidioza ptica tijekom posljednjih 60 dana prije odlaska, rezultati njihova laboratorijskog testiranja na klamidiozu ptica provedenog najmanje 14 dana nakon kontakta bili su negativni;

(d)

životinje su označene u skladu s člankom 76. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Članak 60.

Zahtjevi za premještanja jaja za valenje ptica u zatočeništvu

Subjekti premještaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu u drugu državu članicu samo ako ta jaja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

dolaze iz registriranog ili zatvorenog objekta;

(b)

dolaze iz jata koja su bila držana u registriranom ili zatvorenom objektu;

(c)

dolaze iz jata koja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(d)

ispunjavaju relevantne zahtjeve u pogledu cijepljenja kako je predviđeno člancima 61. i 62.

Članak 61.

Zahtjevi u pogledu cijepljenja protiv infekcije virusom newcastleske bolesti

U slučaju kada su ptice u zatočeništvu, jaja za valenje ptica u zatočeništvu ili jata podrijetla jaja za valenje cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti cjepivom koje nije inaktivirano, upotrijebljena cjepiva moraju ispunjavati kriterije iz Priloga VI.

Članak 62.

Zahtjevi za premještanja ptica u zatočeništvu i jaja za valenje ptica u zatočeništvu u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja

Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu vrste Galliformes i jaja za valenje ptica u zatočeništvu vrste Galliformes iz države članice ili njezine zone koja nema status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja samo ako su ispunjeni zahtjevi iz članaka od 59. do 61. za određeni proizvod i te životinje i jaja za valenje ispunjavaju sljedeće zahtjeve u pogledu infekcije virusom newcastleske bolesti:

(a)

u slučaju ptica u zatočeništvu:

i.

životinje nisu cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

životinje su izolirane tijekom 14 dana prije odlaska u objektu podrijetla pod nadzorom službenog veterinara ili u odobrenom karantenskom objektu, ako:

nijedna ptica u zatočeništvu nije cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska,

tijekom posljednjeg 21 dana prije odlaska nisu uvedene druge ptice,

u karantenskom objektu nisu provedena nikakva cijepljenja;

iii.

tijekom posljednjih 14 dana prije odlaska životinje su imale negativne rezultate seroloških testova za otkrivanje protutijela na virus newcastleske bolesti, provedenih na uzorcima krvi s 95 %-tnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

(b)

u slučaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu:

i.

nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

ii.

dolaze iz jata:

koja nisu cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti,

ili

koja su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti inaktiviranim cjepivima,

ili

koja su cijepljena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti živim cjepivima koja ispunjavaju kriterije iz Priloga VI., a cijepljenje je provedeno najmanje 30 dana prije prikupljanja jaja za valenje.

POGLAVLJE 6.

Zahtjevi za premještanja držanih kopnenih životinja u zatvorene objekte

Članak 63.

Zahtjevi za premještanja držanih kopnenih životinja iz objekata, osim zatvorenih objekata, u zatvoreni objekt

1.   Subjekti držane kopnene životinje osim primata koje dolaze iz objekata koji nisu zatvoreni objekti premještaju u zatvoreni objekt samo u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

životinje podliježu karanteni u trajanju primjerenom za bolesti s popisa za vrste koje se premještaju, a u svakom slučaju u trajanju od najmanje 30 dana i tijekom tog razdoblja drže se:

i.

prije premještanja, u odobrenom karantenskom objektu ili u karantenskim prostorima drugog zatvorenog objekta;

ili

ii.

nakon premještanja, u karantenskom prostoru zatvorenog objekta na krajnjem odredištu;

(b)

životinje u trenutku premještanja ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa navedenih za tu vrstu niti postoji sumnja na te bolesti;

(c)

životinje udovoljavaju zahtjevima za označivanje utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 koji su relevantni za tu vrstu;

(d)

životinje udovoljavaju zahtjevima za cijepljenje, liječenje ili testiranje utvrđenima u ovoj Uredbi koji se primjenjuju na premještanje životinja.

2.   Subjekti premještaju držane primate u zatvoreni objekt samo u skladu s pravilima koja su barem jednako stroga kao ona iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), izdanje 2018., iz članaka od 5.9.1. do 5.9.5. u pogledu karantenskih mjera koje se primjenjuju na primate i članka 6.12.4. u pogledu karantenskih zahtjeva za primate iz nekontroliranog okoliša, a takvo je premještanje odobreno:

(a)

u slučaju premještanja unutar države članice, od strane nadležnog tijela te države članice;

ili

(b)

u slučaju premještanja u drugu državu članicu, dogovorom nadležnog tijela države članice podrijetla i nadležnog tijela države članice odredišta.

Članak 64.

Zahtjevi za premještanja držanih kopnenih životinja iz zatvorenih objekata u zatvorene objekte u drugim državama članicama

1.   Subjekti premještaju držane kopnene životinje iz zatvorenog objekta u zatvoreni objekt u drugoj državi članici samo ako te životinje ne predstavljaju znatan rizik za širenje bolesti za koje su uvrštene na popis, na temelju rezultata plana nadziranja kojim su obuhvaćene te životinje.

2.   Subjekti premještaju držane životinje koje pripadaju porodicama Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ili Tragulidae u drugu državu članicu ili njezinu zonu samo ako udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

3.   Odstupajući od stavka 2., nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih deva koje ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

POGLAVLJE 7.

Posebna pravila i izuzeća

Članak 65.

Posebna pravila za premještanje putujućih cirkusa i predstava sa životinjama u druge države članice

1.   Subjekti odgovorni za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama premještaju svoje putujuće cirkuse i predstave sa životinjama u drugu državu članicu samo ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj se putujući cirkus ili predstava sa životinjama nalazi dostavili su plan predviđenog premještanja u drugu državu članicu najmanje 10 radnih dana prije odlaska;

(b)

dokument o premještanju iz članka 77. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 koji prati sve životinje koje se premještaju propisno je ažuriran,

i

i.

jedinstveni identifikacijski dokument iz članka 71. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 za svakog psa, mačku i pitomu vreticu koji se premještaju propisno je ispunjen informacijama iz članka 53. točke (b) podtočaka i. i ii.;

ii.

identifikacijski dokument iz članka 79. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 za skupinu držanih ptica koje se premještaju propisno je ažuriran;

(c)

tijekom posljednjih 12 mjeseci prije odlaska:

i.

goveda, ovce, koze, deve i jeleni testirani su na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima;

ii.

goveda, koze i jeleni testirani su na infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) jednom od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. Priloga I., s negativnim rezultatima;

iii.

golubovi su cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;

(d)

sve životinje u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama pregledao je službeni veterinar tijekom razdoblja od 10 radnih dana prije odlaska putujućeg cirkusa i predstave sa životinjama te je utvrđeno da su klinički zdrave s obzirom na bolesti s popisa koje koje su relevantne za vrste s popisa ili kategorije životinja.

2.   Subjekti odgovorni za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama premještaju držane životinje koje pripadaju porodicama Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ili Tragulidae u drugu državu članicu ili njezinu zonu samo ako udovoljavaju barem jednom od zahtjeva u pogledu infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

3.   Odstupajući od stavka 2., nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje držanih deva koje ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 66.

Obveza nadležnog tijela u pogledu premještanja putujućih cirkusa i predstava sa životinjama u druge države članice

Nadležno tijelo države članice podrijetla potpisuje i pečatira plan iz članka 65. stavka 1. točke (a) pod uvjetom:

(a)

da putujući cirkus ili predstava sa životinjama ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu zdravlja životinja koja se odnose na bolest s popisa navedenu za vrstu životinje koja se drži u putujućem cirkusu i predstavi sa životinjama;

(b)

da su ispunjeni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni u članku 65.;

(c)

da se svi identifikacijski dokumenti koji prate životinje tijekom premještanja putujućih cirkusa i predstava sa životinjama propisno ažuriraju, a životinje udovoljavaju zahtjevima za cijepljenje, liječenje ili testiranje utvrđenima u ovoj Uredbi koji se primjenjuju na premještanje relevantnih vrsta.

Članak 67.

Zahtjevi za premještanja ptica u zatočeništvu namijenjenih izložbama

1.   Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu na izložbu u drugoj državi članici samo ako te životinje udovoljavaju uvjetima iz članka 59.

2.   Subjekt odgovoran za izložbu, osim izložbi lova pticama grabljivicama za ptice grabljivice, osigurava:

(a)

da je sudjelovanje životinja u izložbi ograničeno na ptice u zatočeništvu unaprijed registrirane za sudjelovanje u izložbi;

(b)

da sudjelovanje u izložbi ptica koje potječu iz objekata smještenih u državi članici u kojoj se izložba održava ne ugrožava zdravstveni status ptica koje sudjeluju u izložbi:

i.

tako što se zahtijeva isti zdravstveni status za sve ptice u zatočeništvu koje sudjeluju u izložbi;

ili

ii.

tako što se ptice u zatočeništvu podrijetlom iz države članice u kojoj se izložba održava drže u zasebnim nastambama ili ograđenim prostorima odvojeno od ptica u zatočeništvu podrijetlom iz drugih država članica;

(c)

veterinar:

i.

provodi identifikacijske provjere ptica u zatočeništvu koje sudjeluju u izložbi prije ulaska na izložbu;

ii.

prati kliničko stanje ptica pri ulasku na izložbu i tijekom izložbe.

3.   Subjekti osiguravaju da se ptice u zatočeništvu koje se premještaju na izložbu u skladu sa stavcima 1. i 2. premještaju s takvih izložbi u drugu državu članicu samo ako ispunjavaju jedan od sljedećih zahtjeva:

(a)

životinje prati certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81.;

ili

(b)

u slučaju ptica u zatočeništvu, osim ptica grabljivica, koje su sudjelovale u izložbi lova pticama grabljivicama, životinje prati izjava veterinara iz stavka 2. točke (c) u kojoj se navodi da tijekom izložbe nije bio ugrožen zdravstveni status ptica kako je potvrđen u izvornom certifikatu o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. te valjani izvorni certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla za premještanje ptica u zatočeništvu na izložbu koji se prilaže toj izjavi;

ili

(c)

u slučaju ptica grabljivica koje su sudjelovale u izložbi lova pticama grabljivicama, životinje prati valjani izvorni certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla radi premještanja ptica grabljivica na izložbu lova pticama grabljivicama, pod uvjetom da se premjeste natrag u državu članicu podrijetla.

4.   Veterinar iz stavka 2. točke (c) izdaje izjavu iz stavka 3. točke (b) samo pod uvjetom:

(a)

da se životinje premjeste natrag u državu članicu podrijetla;

(b)

da je dogovoreno da će planirano premještanje ptica u zatočeništvu u državu članicu podrijetla biti dovršeno unutar razdoblja valjanosti izvornog certifikata o zdravlju životinja u skladu s člankom 81. koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla radi premještanja ptica u zatočeništvu na izložbu;

(c)

ispunjeni su uvjeti iz stavka 2. točke (b).

Članak 68.

Posebni zahtjevi za premještanja sportskih golubova na sportska događanja u drugoj državi članici

Subjekti premještaju sportske golubove na sportska događanja u drugoj državi članici samo ako te životinje udovoljavaju uvjetima iz članka 59.

POGLAVLJE 8.

Certifikati o zdravlju životinja i obavješćivanje o premještanju

Odjeljak 1.

Zahtjevi za certificiranje zdravlja životinja

Članak 69.

Odstupanje za premještanja držanih kopitara u druge države članice

Zahtjevi za certificiranje zdravlja životinja utvrđeni u članku 143. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 ne primjenjuju se na premještanje registriranih kopitara u drugu državu članicu pod sljedećim uvjetima:

(a)

nadležno tijelo države članice podrijetla odobrilo je odstupanje;

(b)

nadležno tijelo države članice odredišta obavijestilo je Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena na temelju uvjeta iz točki (c) i (d);

(c)

kopitari koji se drže i premještaju na državnom području države članice podrijetla i države članice odredišta ispunjavaju barem zahtjeve u pogledu zdravlja životinja za premještanje držanih kopitara u druge države članice, a posebno dodatne zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u članku 22.;

(d)

nadležno tijelo države članice podrijetla i nadležno tijelo države članice odredišta imaju uspostavljene sustave kojima se osigurava sljedivost držanih kopitara koji se premještaju u skladu s uvjetima iz ovog članka.

Članak 70.

Odstupanje za premještanja kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama u druge države članice

Zahtjevi za certificiranje zdravlja životinja utvrđeni u članku 143. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 ne primjenjuju se na premještanje kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama u drugu državu članicu.

Članak 71.

Certifikat o zdravlju životinja za određene držane kopnene životinje

1.   Subjekti premještaju ptice u zatočeništvu, pčele, bumbare, osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša, primate, pse, mačke, pitome vretice ili druge zvijeri u drugu državu članicu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla.

2.   Odstupajući od stavka 1., subjekti mogu premjestiti ptice u zatočeništvu s izložba natrag u državu članicu podrijetla ptica u skladu s člankom 67. stavkom 3.

3.   Odstupajući od stavka 1., certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla za premještanje ptica grabljivica iz objekta u državi članici podrijetla na izložbe lova pticama grabljivicama u drugoj državi članici može pratiti ptice grabljivice tijekom njihova povratka s izložbe u državu članicu podrijetla, pod uvjetom da se premještanje obavlja tijekom razdoblja valjanosti tog certifikata.

Članak 72.

Certifikat o zdravlju životinja za jaja za valenje ptica u zatočeništvu

Subjekti premještaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu u drugu državu članicu samo ako ih prati certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla.

Odjeljak 2.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja za držane kopnene životinje i jaja za valenje

Članak 73.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držana goveda

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držana goveda, osim držanih goveda iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 10. i, ako je primjenjivo, s onima iz članaka 11., 12. i 13.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za držana goveda koja se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 14.

Članak 74.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držane ovce i koze

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držane ovce i koze, osim držanih ovaca i koza iz stavaka 2. i 3., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima:

(a)

u slučaju ovaca, osim nekastriranih ovnova, u članku 15. stavcima 1. i 2.;

(b)

u slučaju koza, u članku 15. stavcima 1. i 3.;

(c)

u slučaju nekastriranih ovnova, u članku 15. stavcima 1., 2. i 4.;

(d)

u članku 17. ako je primjenjivo.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za držane ovce i koze, koje se premještaju u drugu državu članicu ili njezinu zonu s odobrenim programom iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u:

(a)

članku 15. stavku 1. točkama (a), (b) i točkama od (d) do (h);

(b)

članku 15. stavku 1. točki (c) ili članku 16.;

(c)

članku 17. ako je primjenjivo.

3.   Certifikat o zdravlju životinja za držane ovce i koze koje se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 18.

Članak 75.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držane svinje

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držane svinje, osim držanih svinja iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 19. i, ako je primjenjivo, onima iz članka 20.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za držane svinje koje se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 21.

Članak 76.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držane kopitare

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držane kopitare koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 22.

2.   Certifikat o zdravlju životinja iz stavka 1.:

(a)

izdaje se za pojedinačnog kopitara;

ili

(b)

može se izdati za pošiljku kopitara koji se:

i.

izravno otpremaju u drugu državu članicu bez operacija okupljanja;

ili

ii.

izravno ili nakon operacije okupljanja prevoze u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja.

Članak 77.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držane deve

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držane deve, osim držanih deva iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 23. i, ako je primjenjivo, onima iz članka 24.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za držane deve koje se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 25.

Članak 78.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za držane jelene

1.   Certifikat o zdravlju životinja za držane jelene, osim držanih jelena iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 26. i, ako je primjenjivo, onima iz članka 27.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za držane jelene koji se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 28.

Članak 79.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za druge držane kopitare i papkare

1.   Certifikat o zdravlju životinja za druge držane kopitare i papkare, osim drugih držanih kopitara i papkara iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 29. i, ako je primjenjivo, onima iz članka 30.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za druge držane kopitare i papkare koji se izravno ili nakon operacije okupljanja premještaju u klaonicu u drugoj državi članici radi neodgodivog klanja, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 31.

Članak 80.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za perad

Certifikat o zdravlju životinja za perad koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima:

(a)

u slučaju peradi za rasplod i peradi za proizvodnju, u članku 34. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju peradi;

(b)

u slučaju peradi za klanje, u članku 35. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju peradi;

(c)

u slučaju jednodnevnih pilića, u članku 36. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju peradi;

(d)

u slučaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki, u članku 37. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju peradi.

Članak 81.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu

1.   Certifikat o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu, osim onih iz stavaka 2. i 3., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1., sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 59. i, ako je primjenjivo, onima iz članaka 61. i 62. za određenu kategoriju ptica.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za ptice u zatočeništvu namijenjene izložbama koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 67. stavku 1.

3.   Certifikat o zdravlju životinja za sportske golubove koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 68.

Članak 82.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za jaja za valenje peradi

Certifikat o zdravlju životinja za jaja za valenje peradi koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 161. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 2. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima:

(a)

u slučaju jaja za valenje peradi, osim onih iz točaka (b) i (c), u članku 38. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju jaja;

(b)

u slučaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki, u članku 39. i člancima 41. i 42. ako je primjenjivo za određenu kategoriju jaja;

(c)

u slučaju jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike, u članku 40.

Članak 83.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za jaja za valenje ptica u zatočeništvu

Certifikat o zdravlju životinja za jaja za valenje ptica u zatočeništvu koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 72. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 2. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 60. i, ako je primjenjivo, člancima 61. i 62. za određenu kategoriju jaja.

Članak 84.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za pčele i bumbare

1.   Certifikat o zdravlju životinja za pčele koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 48. i, ako je primjenjivo, člancima 49. i 50.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za bumbare, osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1., sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 51.

Članak 85.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za primate

Certifikat o zdravlju životinja za primate koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 47.

Članak 86.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za pse, mačke i pitome vretice

1.   Certifikat o zdravlju životinja za pse, mačke i pitome vretice, osim pasa, mačaka i pitomih vretica iz stavka 2., koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1., sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 53. i, ako je primjenjivo, u članku 54.

2.   Certifikat o zdravlju životinja za pse, mačke i pitome vretice, koji se drže kao kućni ljubimci, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1., sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 55. i, ako je primjenjivo, u članku 56. te poveznicu na identifikacijski dokument iz članka 71. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Članak 87.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za druge zvijeri

Certifikat o zdravlju životinja za druge zvijeri koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 1. sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 58.

Članak 88.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za kopnene životinje koje se premještaju iz zatvorenog objekta u zatvoreni objekt u drugoj državi članici

Certifikat o zdravlju životinja za kopnene životinje koje se premještaju iz zatvorenog objekta u zatvoreni objekt u drugoj državi članici, koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 143. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 ili člankom 71. stavkom 1. ove Uredbe, sadržava osnovne podatke iz dijela 1. točke 1. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 64.

Odjeljak 3.

Zahtjevi za certificiranje zdravlja životinja za posebne vrste premještanja držanih kopnenih životinja

Članak 89.

Certificiranje zdravlja životinja za premještanje kopitara i papkara te peradi kroz objekte koji obavljaju operacije okupljanja

Nadležno tijelo izdaje certifikat o zdravlju životinja iz članaka od 73. do 80. za premještanje u drugu državu članicu kopitara i papkara te peradi na koje se primjenjuju operacije okupljanja, kako slijedi:

(a)

dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere i pregledi iz članka 91. stavka 1. obavljeni su prije izdavanja prvog certifikata o zdravlju životinja iz članaka od 73. do 80.:

i.

u objektu podrijetla, ako su životinje namijenjene

izravnom premještanju u objekt koji je odobren za operacije okupljanja u državi članici provoza,

ili

operacijama okupljanja na prijevoznom sredstvu u državi članici podrijetla radi izravnog premještanja u drugu državu članicu;

ili

ii.

u objektu odobrenom za operacije okupljanja ako su životinje okupljene u državi članici podrijetla radi otpreme u drugu državu članicu;

ili

iii.

u objektu odobrenom za operacije okupljanja u državi članici provoza ako su životinje okupljene u toj državi članici;

(b)

certifikat o zdravlju životinja iz članaka od 73. do 80. popunjen je na temelju službenih podataka:

i.

koji su dostupni službenom veterinaru koji izdaje certifikat i obavio je provjere i preglede iz točke (a) podtočaka i. i ii. u državi članici podrijetla;

ili

ii.

koji su navedeni u prvom ili drugom certifikatu o zdravlju životinja iz članaka od 73. do 80. koji je dostupan službenom veterinaru koji izdaje certifikat i obavio je provjere i preglede iz točke (a) podtočke iii. u državi članici provoza, u slučaju posjeta jedne ili više država članica provoza.

Članak 90.

Certificiranje zdravlja životinja za držane kopitare i papkare te perad koji su namijenjeni izvozu u treće zemlje tijekom njihova premještanja iz države članice podrijetla kroz državno područje drugih država članica do vanjske granice Unije

Subjekti osiguravaju da držane kopitare i papkare ili perad koji su namijenjeni izvozu u treću zemlju i prevoze se do vanjske granice Unije kroz drugu državu članicu prate certifikati o zdravlju u kojima se potvrđuje:

i.

da životinje udovoljavaju barem zahtjevima u skladu s ovim poglavljem za premještanje držanih kopitara i papkara ili peradi namijenjenih klanju u državi članici u kojoj se nalazi izlazna točka;

i

ii.

u slučaju životinja koje pripadaju vrstama koje su uvrštene na popis za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24), životinje udovoljavaju barem zahtjevima iz članka 33. ako se izlazna točka nalazi u državi članici ili njezinoj zoni sa statusom države ili zone slobodne od bolesti ili s odobrenim programom iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24).

Odjeljak 4.

Pravila o odgovornosti nadležnog tijela za certificiranje zdravlja životinja

Članak 91.

Odgovornost nadležnog tijela za certificiranje zdravlja životinja

1.   Prije potpisivanja certifikata o zdravlju životinja službeni veterinar provodi sljedeće vrste dokumentacijskih, identifikacijskih i fizičkih provjera i pregleda radi provjere sukladnosti sa zahtjevima:

(a)

u slučaju držanih kopitara i papkara, identifikacijsku provjeru i klinički pregled životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(b)

u slučaju peradi za rasplod, peradi za proizvodnju i manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu, identifikacijsku provjeru životinja iz pošiljke te klinički pregled jata podrijetla i životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(c)

u slučaju peradi namijenjene klanju, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu, identifikacijsku provjeru životinja iz pošiljke te klinički pregled jata podrijetla radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(d)

u slučaju jednodnevnih pilića, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu za jato podrijetla radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(e)

u slučaju ptica u zatočeništvu:

i.

identifikacijsku provjeru životinja iz pošiljke;

ii.

dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu te klinički pregled jata podrijetla i životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(f)

u slučaju jaja za valenje peradi, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu za jato podrijetla i, ako je primjenjivo, evidencije koja se drži u valionici otpreme te identifikacijsku provjeru jaja za valenje i:

i.

klinički pregled jata podrijetla radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

ili

ii.

mjesečne zdravstvene inspekcije radi provjere zdravstvenog statusa jata podrijetla i procjene njegova trenutačnog zdravstvenog statusa na temelju ažuriranih podataka koje je dostavio subjekt;

(g)

u slučaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se drži u objektu, identifikacijsku provjeru jaja za valenje i klinički pregled jata podrijetla radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(h)

u slučaju pčela i bumbara, identifikacijsku provjeru i:

i.

vizualni pregled životinja, njihove ambalaže i prateće hrane za životinje ili drugih materijala radi otkrivanja pojave američke gnjiloće, nametnika Aethina tumida (mali kornjaš košnice) i grinje Tropilaelaps spp. kod pčela ili nametnika Aethina tumida (mali kornjaš košnice) kod bumbara;

ili

ii.

u slučaju matica pčela za koje se izdaje certifikat na temelju odstupanja predviđenog u članku 49., dokumentacijsku provjeru evidencije o mjesečnim zdravstvenim inspekcijama tijekom sezone proizvodnje, vizualni pregled pojedinačnih kaveza radi provjere najvećeg broja pratećih hraniteljica po kavezu te vizualni pregled životinja, njihove ambalaže i prateće hrane za životinje ili drugih materijala radi otkrivanja pojave američke gnjiloće, nametnika Aethina tumida (mali kornjaš košnice) i grinje Tropilaelaps spp.;

(i)

u slučaju primata, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju, identifikacijsku provjeru i klinički pregled, a ako on nije moguće, kliničku inspekciju životinje ili životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(j)

u slučaju pasa, mačaka, pitomih vretica i drugih zvijeri, identifikacijsku provjeru i klinički pregled, a ako on nije moguće, kliničku inspekciju životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti;

(k)

u slučaju kopnenih životinja iz zatvorenog objekta koje se premještaju u zatvoreni objekt u drugoj državi članici, dokumentacijsku provjeru evidencije o zdravlju, identifikacijsku provjeru i klinički pregled, a ako on nije moguće, kliničku inspekciju životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti.

2.   Službeni veterinar provodi dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere i preglede kako je predviđeno u stavku 1. te izdaje certifikat o zdravlju životinja:

(a)

u roku od posljednja 24 sata prije odlaska iz objekta podrijetla ili, ako je primjenjivo, objekta odobrenog za operacije okupljanja, ako je riječ o držanim kopitarima i papkarima osim kopitara;

(b)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o kopitarima, ili, ako je riječ o kopitarima iz članka 92. stavka 2., posljednjeg radnog dana prije odlaska;

(c)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o peradi za rasplod, peradi za proizvodnju, manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki i pticama u zatočeništvu;

(d)

u roku od posljednjih pet dana prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o peradi namijenjenoj klanju;

(e)

u roku od posljednja 24 sata prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o jednodnevnim pilićima;

(f)

ako je riječ o jajima za valenje peradi:

i.

u roku od posljednja 72 sata prije odlaska jaja za valenje iz objekta podrijetla, u slučaju dokumentacijskih provjera, identifikacijskih provjera i kliničkog pregleda jata podrijetla i procjene trenutačnog zdravstvenog statusa na temelju ažuriranih podataka koje je dostavio subjekt;

ii.

u roku od posljednjeg 31 dana prije odlaska jaja za valenje iz objekta podrijetla, u slučaju mjesečnih zdravstvenih inspekcija jata podrijetla;

(g)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o jajima za valenje ptica u zatočeništvu;

(h)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o pčelama i bumbarima te u roku od posljednja 24 sata prije odlaska iz objekta podrijetla ako je riječ o maticama pčela za koje se izdaje certifikat na temelju odstupanja;

(i)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o primatima;

(j)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o psima, mačkama, pitomim vreticama i drugim zvijerima;

(k)

u roku od posljednjih 48 sati prije odlaska iz objekta podrijetla, ako je riječ o kopnenim životinjama koje se premještaju iz zatvorenog objekta u zatvoreni objekt u drugoj državi članici.

3.   Certifikat o zdravlju životinja vrijedi deset dana od datuma izdavanja, ne dovodeći u pitanje odstupanja utvrđena na temelju članka 92.

Članak 92.

Odstupanje od roka valjanosti certifikata o zdravlju životinja

1.   Odstupajući od stavka 91. točke 3., u slučaju prijevoza životinja unutarnjim plovnim putovima ili morem, razdoblje valjanosti certifikata o zdravlju životinja od 10 dana može se produljiti za vrijeme trajanja putovanja unutarnjim plovnim putovima ili morem.

2.   Odstupajući od članka 91. stavka 3., certifikat za kopitare iz članka 76. stavka 2. točke (a) vrijedi 30 dana pod uvjetom da:

(a)

kopitara koji se premješta prati njegov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava validacijsku oznaku koju je izdalo nadležno tijelo, ili tijelo kojem je ta zadaća dodijeljena, za razdoblje od najviše četiri godine, kojim se potvrđuje da životinja uobičajeno boravi u objektu koji je nadležno tijelo priznalo kao objekt niskog zdravstvenog rizika zbog čestih veterinarskih posjeta, dodatnih identifikacijskih provjera i pregleda zdravstvenog stanja te nepostojanja prirodnog pripusta u objektu, osim u namjenskim i zasebnim prostorima;

ili

(b)

registriranog kopitara koji se premješta prati njegov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava dozvolu koju je za razdoblje od najviše četiri godine izdala nacionalna federacija Međunarodne konjičke federacije (Fédération Equestre Internationale) za sudjelovanje u konjičkim natjecanjima ili nadležno tijelo za utrke za sudjelovanje u utrkama kojim se potvrđuju najmanje dva godišnja posjeta veterinara, uključujući posjete koji su potrebni za obavljanje redovitog cijepljenja protiv influence kopitara i preglede potrebne radi premještanja u druge države članice ili treće zemlje.

3.   Tijekom razdoblja valjanosti certifikat iz stavka 2. dovoljan je za:

(a)

više ulazaka u druge države članice;

(b)

povratak u objekt polazišta naveden u certifikatu.

Odjeljak 5.

Detaljna pravila o obavješćivanju o premještanjima držanih kopnenih životinja i jaja za valenje u druge države članice

Članak 93.

Obveza subjekata da unaprijed obavijeste nadležno tijelo o premještanju među državama članicama bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša

U slučaju bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša koji se premještaju u drugu državu članicu, subjekt koji je odgovoran za objekt podrijetla unaprijed obavješćuje nadležno tijelo države članice podrijetla o odlasku tih bumbara.

Članak 94.

Obveza subjekata odgovornih za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama da unaprijed obavijeste nadležno tijelo o namjeri premještanja držanih kopnenih životinja među državama članicama

U slučaju putujućih cirkusa i predstava sa životinjama koji se premještaju u drugu državu članicu, subjekt koji je odgovoran za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama obavješćuje nadležno tijelo države članice podrijetla najmanje deset dana prije odlaska tih putujućih cirkusa i predstava sa životinjama.

Članak 95.

Obveza subjekata da unaprijed obavijeste nadležno tijelo o premještanjima jaja za valenje ptica u zatočeništvu među državama članicama

U slučaju jaja za valenje ptica u zatočeništvu koja se premještaju u drugu državu članicu, subjekt koji je odgovoran za objekt podrijetla unaprijed obavješćuje nadležno tijelo države članice podrijetla o planiranom premještanju tih zametnih proizvoda.

Članak 96.

Podaci koje moraju dostaviti subjekti u vezi s obavješćivanjem o premještanjima držanih kopnenih životinja u druge države članice

Subjekti koji obavješćuju nadležno tijelo u svojoj državi članici podrijetla, kako je propisano u članku 152. Uredbe (EU) 2016/429, dostavljaju nadležnom tijelu podatke o svakoj pošiljci držanih kopnenih životinja koje se premještaju u drugu državu članicu koji su predviđeni:

(a)

u dijelu 1. točki 1. podtočkama od (a) do (d) Priloga VIII. u vezi s držanim kopnenim životinjama, osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša, koje se premještaju u drugu državu članicu;

(b)

u dijelu 2. Priloga VIII. u vezi s bumbarima iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša.

Članak 97.

Podaci koje mora dostaviti nadležno tijelo u vezi s obavješćivanjem o premještanjima držanih kopnenih životinja u druge države članice

Nadležno tijelo države članice podrijetla koje obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta u skladu s člankom 153. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 dostavlja podatke o svakoj pošiljci držanih kopnenih životinja koje se premještaju u drugu državu članicu koji su predviđeni:

(a)

u dijelu 1. točki 1. podtočkama od (a) do (d) Priloga VIII. u vezi s držanim kopnenim životinjama, osim bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša, koje se premještaju u drugu državu članicu;

(b)

u dijelu 2. Priloga VIII. u vezi s bumbarima iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša.

Članak 98.

Obavješćivanje o premještanjima jaja za valenje u druge države članice

Subjekti koji obavješćuju nadležno tijelo u svojoj državi članici podrijetla, u skladu s člankom 163. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 95. ove Uredbe, dostavljaju nadležnom tijelu podatke iz Priloga VIII. dijela 1. točke 2. podtočaka od (a) do (e) o svakoj pošiljci jaja za valenje koja se premještaju u drugu državu članicu.

Članak 99.

Hitni postupci

U slučaju nestanka struje i drugih smetnji sustava IMSOC nadležno tijelo mjesta podrijetla držanih kopnenih životinja ili jaja za valenje koji se premještaju u drugu državu članicu postupa u skladu s postupcima u slučaju izvanrednih okolnosti utvrđenima u skladu s člankom 134. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 100.

Određivanje regija za upravljanje obavijestima o premještanjima

Pri određivanju regija za upravljanje obavijestima o premještanjima propisanima člancima 97. i 98. države članice osiguravaju:

(a)

da svi dijelovi njihova državnog područja budu obuhvaćeni barem jednom regijom;

(b)

da svaka određena regija bude pod odgovornošću nadležnog tijela određenog za certificiranje zdravlja životinja u toj regiji;

(c)

da nadležno tijelo odgovorno za određenu regiju ima pristup IMSOC-u;

(d)

da osoblje nadležnog tijela odgovornog za određenu regiju posjeduje odgovarajuće kompetencije i znanja te je prošlo odgovarajuće osposobljavanje ili ima jednakovrijedno praktično iskustvo u upotrebi IMSOC-a za izradu, obradu i prijenos podataka utvrđenih u člancima 97. i 98.

DIO III.

PREMJEŠTANJA DIVLJIH KOPNENIH ŽIVOTINJA

Članak 101.

Zahtjevi u pogledu premještanja divljih kopnenih životinja u druge države članice

1.   Subjekti premještaju divlje kopnene životinje iz njihova staništa podrijetla samo izravnim ukrcavanjem na prijevozno sredstvo za prijevoz do staništa ili objekta u drugoj državi članici bez ulaska životinja u bilo koji objekt u državi članici podrijetla.

2.   Subjekti i prijevoznici osiguravaju da su prijevozna sredstva koja se koriste za prijevoz divljih kopnenih životinja, osim pčela i bumbara,

(a)

konstruirana tako:

i.

da životinje ne mogu pobjeći ili ispasti;

ii.

da je moguć vizualni pregled životinja na prijevoznom sredstvu;

iii.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja životinjskog izmeta, stelje ili hrane za životinje;

iv.

da se spriječi ili smanji mogućnost ispadanja perja ako je riječ o pticama;

v.

da životinje, prema potrebi, mogu biti sputane ili se prevoziti u sediranom stanju;

(b)

očišćena i dezinficirana neposredno nakon svakog prijevoza životinja ili bilo kojeg drugog predmeta koji predstavlja rizik za zdravlje životinja te prema potrebi ponovno dezinficirana, a u svakom slučaju osušena ili ostavljena da se osuše prije svakog novog utovara životinja.

3.   Subjekti i prijevoznici osiguravaju da spremnici u kojima se prevoze divlje kopnene životinje, osim pčela i bumbara:

(a)

udovoljavaju uvjetima iz točke 2. podtočke (a);

(b)

sadržavaju samo divlje životinje iste vrste koje dolaze iz istog staništa;

(c)

budu označeni oznakom na kojoj je navedena vrsta i broj životinja;

(d)

budu nekorišteni namjenski spremnici za jednokratnu upotrebu koji se nakon prve upotrebe moraju uništiti ili spremnici koji se nakon upotrebe moraju očistiti i dezinficirani te osušiti ili ostaviti da se osuše prije sljedeće upotrebe.

4.   Subjekti premještaju divlje kopnene životinje iz njihova staništa podrijetla u stanište ili objekt u drugoj državi članici samo ako su ispunjeni sljedeći dodatni zahtjevi:

(a)

većina životinja iz pošiljke boravila je u staništu podrijetla najmanje 30 dana prije odlaska, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana, i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu s držanim životinjama koje su imale niži zdravstveni status ili na koje su se primjenjivala ograničenja premještanja zbog razloga povezanih sa zdravljem životinja, ili s držanim životinjama koje dolaze iz objekta koji nije udovoljavao zahtjevima iz točke (b);

(b)

životinje koje u Uniju ulaze iz treće zemlje ili područja tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska životinja iz stavka 1. i uvode se u objekt smješten u staništu u kojem su te životinje boravile drže se odvojeno kako bi se spriječio izravan i neizravan kontakt s ostalim životinjama u tom objektu i staništu;

(c)

te životinje dolaze iz staništa u kojem u propisanom vremenskom razdoblju nije bilo prijavljenih slučajeva sljedećih bolesti i infekcija:

i.

infekcije virusom bjesnoće tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

ii.

infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis kod divljih kopnenih životinja koje pripadaju vrstama koje su uvrštene na popis za tu bolest tijekom posljednja 42 dana prije odlaska;

iii.

infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod divljih kopnenih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest tijekom posljednja 42 dana prije odlaska;

iv.

infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti u krugu od 150 km kod divljih kopnenih životinja vrsta s popisa navedenih za tu bolest tijekom posljednje dvije godine prije odlaska;

v.

bedrenice kod kopitara i papkara tijekom posljednjih 15 dana prije odlaska;

vi.

sure (Trypanosoma evansi) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska;

(d)

ako te životinje pripadaju porodicama Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ili Tragulidae, stanište podrijetla ispunjava barem jedan od zahtjeva za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) koji su utvrđeni u Prilogu V. dijelu II. poglavlju 2. odjeljku 1. točkama od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(e)

za te životinje nije poznato da su bile u kontaktu s divljim kopnenim životinjama koje nisu udovoljavale zahtjevima iz točke (c) tijekom posljednjih 30 dana prije odlaska.

5.   Odstupajući od stavka 4. točke (d), nadležno tijelo države članice podrijetla može odobriti premještanje divljih kopnenih životinja koje ne udovoljavaju barem jednom od zahtjeva iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 1. do 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u drugu državu članicu ili njezinu zonu:

(a)

koja ima status „slobodno od bolesti” ili odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena pod uvjetima iz članka 43. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

ili

(b)

koja nema status „slobodno od bolesti” ni odobreni program iskorjenjivanja za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) ako je država članica odredišta obavijestila Komisiju i ostale države članice da su takva premještanja odobrena. Ako država članica odredišta odredi uvjete za odobravanje takvog premještanja, ti uvjeti moraju odgovarati jednom od uvjeta iz Priloga V. dijela II. poglavlja 2. odjeljka 1. točaka od 5. do 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

Članak 102.

Pojedinosti o sadržaju certifikata o zdravlju životinja za divlje kopnene životinje

Certifikat o zdravlju životinja za divlje kopnene životinje koji je izdalo nadležno tijelo države članice podrijetla u skladu s člankom 155. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/429 sadržava osnovne podatke iz točke 3. Priloga VIII. te potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u članku 101. stavku 4. i, ako je primjenjivo, onima iz članka 101. stavka 5. ove Uredbe.

Članak 103.

Pravila o odgovornosti nadležnog tijela za certificiranje zdravlja životinja za premještanja divljih kopnenih životinja u druge države članice

1.   Prije potpisivanja certifikata o zdravlju životinja utvrđenog u članku 102. za premještanje divljih kopnenih životinja, službeni veterinar provodi sljedeće vrste identifikacijskih provjera i pregleda:

(a)

pregled dostupnih podataka kojima se dokazuje da su ispunjeni zahtjevi iz članka 101. stavka 4.;

(b)

identifikacijsku provjeru;

(c)

klinički pregled, a ako on nije moguće, kliničku inspekciju životinja iz pošiljke radi otkrivanja kliničkih znakova bolesti s popisa ili emergentnih bolesti relevantnih za te vrste ili sumnje na te bolesti.

2.   Službeni veterinar provodi dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere i preglede iz stavka 1. i izdaje certifikat o zdravlju životinja tijekom posljednja 24 sata prije odlaska pošiljke iz staništa.

3.   Certifikat o zdravlju životinja vrijedi deset dana od datuma izdavanja.

4.   Odstupajući od stavka 3., u slučaju prijevoza divljih kopnenih životinja unutarnjim plovnim putovima ili morem, razdoblje valjanosti certifikata o zdravlju životinja od 10 dana može se produljiti za vrijeme trajanja putovanja unutarnjim plovnim putovima ili morem.

Članak 104.

Obveze subjekata da unaprijed obavijeste nadležno tijelo o premještanjima divljih kopnenih životinja u druge države članice

Subjekti, osim prijevoznika, koji premještaju divlje kopnene životinje u drugu državu članicu obavješćuju nadležno tijelo države članice podrijetla najmanje 24 sata prije odlaska pošiljke.

Članak 105.

Obveza subjekata u pogledu obavješćivanja o premještanjima divljih kopnenih životinja u druge države članice

Za potrebe obavješćivanja iz članka 155. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2016/429, subjekti, osim prijevoznika, koji premještaju divlje kopnene životinje u drugu državu članicu nadležnom tijelu u državi članici podrijetla dostavljaju podatke iz članka 145. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 i dijela 1. točke 3. podtočaka od (a) do (d) Priloga VIII. o svakoj pošiljci tih životinja koje se premještaju u drugu državu članicu.

Članak 106.

Odgovornost nadležnog tijela u pogledu obavješćivanja o premještanjima divljih kopnenih životinja u druge države članice

Nadležno tijelo države članice podrijetla koje obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta u skladu s člankom 155. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2016/429 dostavlja podatke iz dijela 1. točke 3. podtočaka od (a) do (d) Priloga VIII. o svakoj pošiljci divljih kopnenih životinja koje se premještaju u drugu državu članicu.

Članak 107.

Hitni postupci

U slučaju nestanka struje i drugih smetnji sustava IMSOC nadležno tijelo mjesta podrijetla divljih kopnenih životinja postupa u skladu s postupcima u slučaju izvanrednih okolnosti utvrđenima u skladu s člankom 134. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/625.

DIO IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1629 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 272, 31.10.2018., str. 11.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (vidjeti stranicu 211 ovoga Službenog lista).

(5)  Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL L 121, 29.7.1964., str. 1977/64.).

(6)  Direktiva Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (SL L 46, 19.2.1991., str. 19.).

(7)  Direktiva Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (SL L 192, 23.7.2010., str. 1.).

(8)  Direktiva Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 343, 22.12.2009., str. 74.).

(9)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 1739/2005 od 21. listopada 2005. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja za premještanje životinja iz cirkusa između država članica (SL L 279, 22.10.2005., str. 47.).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.)

(12)  Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.).

(13)  Odluka Komisije 2003/24/EZ od 30. prosinca 2002. o razvoju integriranog računalnog veterinarskog sustava (SL L 8, 14.1.2003., str. 44.).

(14)  Odluka Komisije 2004/292/EZ od 30. ožujka 2004. o uvođenju sustava Traces te izmjeni Odluke 92/486/EEZ (SL L 94, 31.3.2004., str. 63.).

(15)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(16)  http://www.edqm.eu (najnovije izdanje).

(17)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG I.

DIJAGNOSTIČKE METODE

Dio 1.

Infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis

1.

Serološki testovi za goveda, ovce, koze i deve:

(a)

puferirani Brucella antigen testovi;

(b)

test reakcije vezanja komplementa (CFT);

(c)

neizravni imunoenzimski test (I-ELISA);

(d)

test fluorescentne polarizacije (FPA);

(e)

kompetitivni imunoenzimski test (C-ELISA).

2.

Serološki testovi za svinje:

(a)

puferirani Brucella antigen testovi;

(b)

test reakcije vezanja komplementa (CFT);

(c)

neizravni imunoenzimski test (I-ELISA);

(d)

test fluorescentne polarizacije (FPA);

(e)

kompetitivni imunoenzimski test (C-ELISA).

3.

Brucelinski kožni test (BST) za ovce, koze i svinje

Dio 2.

Infekcija kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis)

1.

Tuberkulinski kožni testovi:

(a)

pojedinačni intradermalni tuberkulinski test (SITT);

(b)

usporedni intradermalni tuberkulinski test (CITT).

2.

Test za uzorke krvi:

(a)

gama interferon test.

Dio 3.

Sura (Trypanosoma evansi)

Serološki testovi:

(a)

imunoenzimski test (ELISA) na tripanosomijazu;

(b)

test aglutinacije na kartici za otkrivanje tripanosomijaze (CATT) u razrjeđenju seruma 1:4.

Dio 4.

Enzootska leukoza goveda

Serološki testovi:

(a)

testovi za uzorke krvi:

i.

agar-gel imunodifuzijski test (AGID);

ii.

blokirajući imunoenzimski test (B-ELISA);

iii.

neizravni imunoenzimski test (I-ELISA);

(b)

testovi za uzorke mlijeka:

i.

neizravni imunoenzimski test (I-ELISA).

Dio 5.

Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis

 

Metode:

Necijepljena goveda

I-ELISA na BHV-1 (1)

B-ELISA na gB (2)

Goveda cijepljena cjepivom s uklonjenim gE

B-ELISA na gE (3)

Dio 6.

Virusni proljev goveda

1.

Izravne metode:

(a)

lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu uz prethodnu reverznu transkripciju (RT-PCR u stvarnom vremenu);

(b)

imunoenzimski test (ELISA) za otkrivanje antigena virusa virusnog proljeva goveda (VPG).

2.

Serološki testovi:

(a)

neizravni imunoenzimski test (I-ELISA);

(b)

blokirajući imunoenzimski test (B-ELISA).

Dio 7.

Infekcija virusom bolesti Aujeszkoga

 

Metode:

Svinje

ELISA na virus bolesti Aujeszkoga (BA) (4)

Svinje mlađe od 4 mjeseca rođene od majki cijepljenih cjepivom s uklonjenim gE

ELISA na gE (5)

Dio 8.

Durina

Test reakcije vezanja komplementa za durinu u razrjeđenju seruma 1:5.

Dio 9.

Infekciozna anemija kopitara

Serološki testovi:

(a)

agar-gel imunodifuzijski test (AGID);

(b)

imunoenzimski test (ELISA) na infekcioznu anemiju kopitara.

Dio 10.

Venezuelski encefalomijelitis kopitara

1.

Serološki testovi:

(a)

test izolacije virusa za venezuelski encefalomijelitis kopitara;

(b)

test inhibicije hemaglutinacije za venezuelski encefalomijelitis kopitara.

2.

Izravna metoda:

lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu uz prethodnu reverznu transkripciju (RT-PCR) za otkrivanje genoma virusa venezuelskog encefalomijelitisa kopitara.


(1)  Imunoenzimski test (ELISA) za otkrivanje protutijela na cijeli virus BHV-1.

(2)  ELISA za otkrivanje protutijela na protein BHV-1-gB. Ova se metoda može primjenjivati i za testiranje za otkrivanje protutijela na cijeli BHV-1.

(3)  ELISA za otkrivanje protutijela na protein BHV-1-gE.

(4)  ELISA za otkrivanje protutijela na cijeli virus BA-a, protein ADV-gB ili protein ADV-gD. Za kontrolu serije kompleta ADV-gB i kompleta ADV-gD ili kompleta za cijeli virus BA-a, referentni serum Zajednice ADV 1, ili podstandardi, mora reagirati pozitivno u razrjeđenju 1:2.

(5)  ELISA za otkrivanje protutijela na protein ADV-gE. Za kontrolu serije, referentni serum Zajednice ADV 1, ili podstandardi, mora reagirati pozitivno u razrjeđenju 1:8.


PRILOG II.

MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE TREBA ISPUNITI PRIJE PREMJEŠTANJA U POGLEDU INFEKCIJE KOMPLEKSOM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE I M. TUBERCULOSIS) KOD KOZA, DEVA I JELENA

Dio 1.

Minimalni zahtjevi za program nadziranja prije premještanja u pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza

1.

Program nadziranja prije premještanja radi otkrivanja infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u objektu u svrhu premještanja držanih koza u drugu državu članicu, kako je navedeno u članku 15. stavku 3., mora sadržavati barem sljedeće elemente:

(a)

post mortem pregled svih zaklanih koza iz objekta;

(b)

post mortem pregled svih uginulih koza starijih od devet mjeseci, osim ako nije moguć zbog logističkih razloga ili nije potreban zbog znanstvenih razloga;

(c)

godišnji veterinarski posjet;

(d)

godišnje testiranje svih koza koje se u objektu drže za rasplod, čiji su rezultati bili negativni.

2.

Odstupajući od stavka 1., godišnje testiranje propisano točkom 1. podtočkom (d) ne mora se zahtijevati ako nadležno tijelo, na temelju procjene rizika, smatra da je rizik od infekcije u državi članici ili zoni zanemariv te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u objektu se najmanje 24 mjeseca provodio program nadziranja prije premještanja iz stavka 1. te tijekom tog razdoblja nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza koje se drže u objektu;

(b)

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja je slobodna od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u populaciji goveda.

3.

Ako je kod koza koje se drže u objektu prijavljen slučaj infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su sve koze starije od šest tjedana koje se drže u objektu testirane i rezultati testa bili su negativni. Ti se testovi moraju provesti na uzorcima prikupljenima najranije 42 dana nakon uklanjanja posljednje životinje kod koje je potvrđena bolest te posljednje životinje čiji su rezultati testa, provedenog dijagnostičkom metodom, bili pozitivni.

Dio 2.

Minimalni zahtjevi za program nadziranja prije premještanja u pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod deva

1.

Program nadziranja prije premještanja radi otkrivanja infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u objektu u svrhu premještanja držanih deva u drugu državu članicu, kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (e), mora sadržavati barem sljedeće elemente:

(a)

post mortem pregled svih zaklanih deva iz objekta;

(b)

post mortem pregled svih uginulih deva starijih od devet mjeseci, osim ako nije moguć zbog logističkih razloga ili nije potreban zbog znanstvenih razloga;

(c)

godišnji veterinarski posjet;

(d)

godišnje testiranje svih deva koje se u objektu drže za rasplod, čiji su rezultati bili negativni.

2.

Odstupajući od stavka 1., godišnje testiranje propisano točkom 1. podtočkom (d) ne mora se zahtijevati ako nadležno tijelo, na temelju procjene rizika, smatra da je rizik od infekcije u državi članici ili zoni zanemariv te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u objektu se najmanje 24 mjeseca provodio program nadziranja prije premještanja iz stavka 1. te tijekom tog razdoblja nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod deva koje se drže u objektu;

(b)

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja je slobodna od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u populaciji goveda.

3.

Ako je kod deva koje se drže u objektu prijavljen slučaj infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su sve deve starije od šest tjedana koje se drže u objektu testirane i rezultati testa bili su negativni. Ti se testovi moraju provesti na uzorcima krvi prikupljenima najranije 42 dana nakon uklanjanja posljednje životinje kod koje je potvrđena bolest te posljednje životinje čiji su rezultati testa, provedenog dijagnostičkom metodom, bili pozitivni.

Dio 3.

Minimalni zahtjevi za program nadziranja prije premještanja u pogledu infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod jelena

1.

Program nadziranja prije premještanja radi otkrivanja infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u objektu u svrhu premještanja držanih jelena u drugu državu članicu, kako je navedeno u članku 26. stavku 1. točki (e), mora sadržavati barem sljedeće elemente:

(a)

post mortem pregled svih zaklanih jelena iz objekta;

(b)

post mortem pregled svih uginulih jelena starijih od devet mjeseci, osim ako nije moguć zbog logističkih razloga ili nije potreban zbog znanstvenih razloga;

(c)

godišnji veterinarski posjet;

(d)

godišnje testiranje jelena koji se u objektu drže za rasplod, čiji su rezultati bili negativni.

2.

Odstupajući od stavka 1., godišnje testiranje propisano točkom 1. podtočkom (d) ne mora se zahtijevati ako nadležno tijelo, na temelju procjene rizika, smatra da je rizik od infekcije u državi članici ili zoni zanemariv te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u objektu se najmanje 24 mjeseca provodio program nadziranja prije premještanja iz stavka 1. te tijekom tog razdoblja nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod jelena koji se drže u objektu;

(b)

objekt se nalazi u državi članici ili njezinoj zoni koja je slobodna od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u populaciji goveda.

3.

Ako je kod jelena koji se drže u objektu prijavljen slučaj infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis), te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su svi jeleni stariji od šest tjedana koji se drže u objektu testirani dvaput na infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u razmaku od najmanje šest mjeseci i rezultati testa bili su negativni. Prvi se test mora provesti na jelenima ili uzorcima prikupljenima od jelena najranije šest mjeseci nakon uklanjanja posljednje životinje kod koje je potvrđena bolest te posljednje životinje čiji su rezultati testa, provedenog dijagnostičkom metodom, bili pozitivni.

PRILOG III.

MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE TREBA ISPUNITI PRIJE PREMJEŠTANJA U POGLEDU INFEKCIJE BAKTERIJAMA BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS I B. SUIS KOD SVINJA

1.

Program nadziranja prije premještanja radi otkrivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u objektu u svrhu premještanja držanih svinja u drugu državu članicu, kako je navedeno u članku 19. stavku 1. točki (f) podtočki ii., mora sadržavati barem sljedeće elemente:

(a)

godišnji veterinarski posjet;

(b)

ako se svinje drže u objektu za rasplod, godišnje imunološko ispitivanje provedeno na populaciji svinja u tom objektu primjenom jedne od dijagnostičkih metoda iz dijela 1. točke (2) Priloga I. kojom se barem s 95-postotnom pouzdanošću može dokazati odsutnost infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis uz ciljanu prevalenciju od 10 %.

2.

Odstupajući od točke 1., veterinarski posjet iz točke 1. podtočke (a) i ispitivanje iz točke 1. podtočke (b) ne moraju se zahtijevati ako nadležno tijelo, na temelju procjene rizika, smatra da je rizik od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u državi članici ili njezinoj zoni zanemariv te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u populaciji držanih svinja nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis tijekom posljednjih pet godina;

(b)

tijekom proteklih pet godina nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u populaciji divljih životinja koje pripadaju vrstama s popisa i tijekom tog razdoblja divlje svinje bile su uključene u ciljanu populaciju životinja za nadziranje kako je utvrđeno u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(c)

država članica ili zona slobodna je od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u populaciji goveda, ovaca i koza.

3.

Ako je kod svinja koje se drže u objektu prijavljen slučaj infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, te se životinje smiju premještati u drugu državu članicu samo ako su sve svinje koje se drže u objektu dvaput testirane i rezultati testa bili su negativni. Prvi se test mora provesti na uzorcima prikupljenima najranije tri mjeseca nakon uklanjanja zaraženih životinja i testiranih životinja koje su bile pozitivne na infekciju, uz primjenu jedne od dijagnostičkih metoda propisanih u dijelu 1. točki 2. Priloga I. Drugi se test mora provesti na uzorcima prikupljenima najranije šest mjeseci, a najkasnije 12 mjeseci nakon prvog testa.

PRILOG IV.

TESTIRANJE PATKI I GUSKI NA VISOKOPATOGENU INFLUENCU PTICA

U tjednu prije utovara za isporuku patke i guske morale su imati negativne rezultate virološkog ispitivanja na visokopatogenu influencu ptica putem izolacije virusa ili molekularnog testiranja s 95-postotnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %.


PRILOG V.

ZAHTJEVI ZA TESTIRANJE POŠILJAKA KOJE SADRŽAVAJU MANJE OD 20 JEDINKI PERADI OSIM BEZGREBENKI ILI MANJE OD 20 JAJA ZA VALENJE PERADI OSIM BEZGREBENKI

1.

Pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki ili manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki moraju imati negativne rezultate testiranja, u skladu s točkom 2., na sljedeće uzročnike bolesti za relevantne vrste s popisa:

(a)

infekcija bakterijama Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae;

(b)

ptičja mikoplazmoza (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis).

2.

Testiranje:

(a)

u slučaju peradi za rasplod, peradi za proizvodnju i peradi namijenjene klanju, životinje moraju imati negativne rezultate seroloških i/ili bakterioloških testova na bolesti iz točke 1. u razdoblju od 21 dana prije utovara za otpremu;

(b)

u slučaju jaja za valenje i jednodnevnih pilića, jato podrijetla mora imati negativne rezultate seroloških i/ili bakterioloških testova na bolesti iz točke 1. u razdoblju od 21 dana prije utovara za otpremu s 95-postotnom pouzdanošću otkrivanja infekcije uz prevalenciju od 5 %;

(c)

ako su životinje cijepljene protiv infekcije bilo kojim serotipom salmonele ili mikoplazme, mora se primijeniti samo bakteriološko testiranje. Potvrdnom metodom mora se moći razlikovati sojeve živog cjepiva od terenskih sojeva.


PRILOG VI.

KRITERIJI ZA CJEPIVO PROTIV INFEKCIJE VIRUSOM NEWCASTLESKE BOLESTI

Živa atenuirana cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti moraju biti pripremljena od soja virusa newcastleske bolesti za koji je testiran matični sjemenski soj virusa koji je pokazao intracerebralni indeks patogenosti (ICPI) u vrijednosti:

(a)

manjoj od 0,4, ako svaka ptica u ICPI testu nije primila dozu manju od 107 EID50 (50 % Embryo Infectious Dose – infektivna doza za 50 % inokuliranih zametaka); ili

(b)

manjoj od 0,5, ako svaka ptica u ICPI testu nije primila dozu manju od 108 EID50.


PRILOG VII.

VALJANOST CIJEPLJENJA PROTIV BJESNOĆE I MJERE ZA UMANJIVANJE RIZIKA OD DRUGIH BOLESTI OSIM BJESNOĆE

Dio 1.

Valjanost cijepljenja protiv bjesnoće za pse, mačke, pitome vretice i druge zvijeri

Zahtjevi u pogledu valjanosti cijepljenja protiv infekcija virusom bjesnoće iz članka 53. točke (b) podtočke i., članka 55. točke (b) podtočke i. i članka 58. stavka 1. točke (c) jesu oni utvrđeni u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Ako u državi članici nije odobreno cjepivo protiv bjesnoće za zvijeri osim pasa, mačaka i pitomih vretica, valjanim se mora smatrati cijepljenje protiv bjesnoće obavljeno u skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 2001/82/EZ.

Dio 2.

Mjere za umanjivanje rizika od drugih bolesti osim bjesnoće

1.

Mjere za umanjivanje rizika od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis iz članka 53. točke (b) podtočke ii.i članka 55. točke (b) podtočke ii. jesu one utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/772 (2) u kombinaciji s onima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/878 (3).

2.

Odstupajući od stavka 1., liječenje iz članka 58. stavka 1. točke (d) životinja iz porodice canidae, osim pasa, protiv infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis mora se provesti i dokumentirati najranije 48 sati prije ulaska u državu članicu ili njezinu zonu s popisa u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/878.

3.

Mjere za umanjivanje rizika od bolesti koje nisu infekcija virusom bjesnoće ili infestacija trakavicom Echinococcus multilocularis iz članka 53. točke (b) podtočke ii. i članka 55. točke (b) podtočke ii. preventivne su zdravstvene mjere koje se primjenjuju na relevantne vrste zvijeri donesene u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 576/2013.

(1)  Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28.6.2013., str. 1.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 оd 21. studenoga 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 1152/2011 (SL L 130, 28.5.2018., str.1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/878 od 18. lipnja 2018. o sastavljanju popisa država članica, ili dijelova državnih područja država članica, koji su sukladni s pravilima za kategorizaciju iz članka 2. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o primjeni preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa (SL L 155, 19.6.2018., str. 1.).


PRILOG VIII.

PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI CERTIFIKATI O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA I OBAVIJESTI

Dio 1.

Podaci koje treba sadržavati certifikat o zdravlju životinja za kopnene životinje i jaja za valenje koji se premještaju u drugu državu članicu

1.

Certifikat o zdravlju životinja za držane kopnene životinje iz članka 143. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 i članka 71. stavka 1. ove Uredbe koje se premještaju u drugu državu članicu mora sadržavati barem sljedeće podatke:

(a)

naziv i adresu pošiljatelja i primatelja;

(b)

naziv i adresu objekta otpreme, i

i.

ako je objekt otpreme odobreni objekt, jedinstveni broj odobrenja tog objekta; ili

ii.

ako je objekt otpreme registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(c)

naziv i adresu objekta odredišta, i

i.

ako je objekt odredišta odobreni objekt, jedinstveni broj odobrenja tog objekta; ili

ii.

ako je objekt odredišta registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(d)

vrstu i kategoriju životinja i, prema potrebi, njihovu identifikaciju;

(e)

podatke o zdravstvenom stanju životinja i dodatna jamstava u pogledu:

i.

države članice ili zone podrijetla;

ii.

objekta i jata podrijetla životinja, uključujući rezultate testova ako je primjenjivo;

iii.

životinja koje se otpremaju, uključujući rezultate testova ili cijepljenja ako je primjenjivo;

(f)

datum i mjesto izdavanja i rok valjanosti certifikata o zdravlju životinja, ime i prezime, funkciju i potpis službenog veterinara i pečat nadležnog tijela mjesta podrijetla pošiljke.

2.

Certifikat o zdravlju životinja za jaja za valenje iz članka 161. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 i članka 72. ove Uredbe koja se premještaju u drugu državu članicu mora sadržavati barem sljedeće podatke:

(a)

naziv i adresu pošiljatelja i primatelja;

(b)

naziv i adresu objekta otpreme, i

i.

ako je objekt otpreme odobreni objekt, jedinstveni broj odobrenja tog objekta; ili

ii.

ako je objekt otpreme registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(c)

naziv i adresu objekta odredišta, i

i.

ako je objekt odredišta odobreni objekt, jedinstveni broj odobrenja tog objekta; ili

ii.

ako je objekt odredišta registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(d)

kategoriju jaja za valenje;

(e)

podatke koji omogućuju identifikaciju jaja za valenje:

i.

vrstu i, prema potrebi, identifikaciju životinja od kojih potječu;

ii.

oznaku kojom su označena jaja za valenje, ako se zahtijeva;

iii.

mjesto i datum njihova prikupljanja;

(f)

podatke o zdravstvenom stanju životinja i dodatna jamstava u pogledu:

i.

države članice ili njezine zone podrijetla;

ii.

objekta i jata podrijetla, uključujući rezultate testova ako je primjenjivo;

iii.

životinja od kojih su jaja za valenje prikupljena, uključuju rezultate testiranja ako je primjenjivo;

iv.

jaja za valenje koja se otpremaju;

(g)

datum i mjesto izdavanja i rok valjanosti certifikata o zdravlju životinja, ime i prezime, funkciju i potpis službenog veterinara i pečat nadležnog tijela mjesta podrijetla pošiljke.

3.

Certifikat o zdravlju životinja za divlje kopnene životinje iz članka 155. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koje se premještaju u drugu državu članicu mora sadržavati barem sljedeće podatke:

(a)

naziv i adresu pošiljatelja i primatelja;

(b)

mjesto na kojem su životinje ulovljene i utovarene za otpremu;

(c)

odredište i

i.

ako je odredište stanište, mjesto na koje se životinje namjerava istovariti; ili

ii.

ako je objekt odredišta registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(d)

vrstu i kategoriju životinja;

(e)

datum i mjesto izdavanja i rok valjanosti certifikata o zdravlju životinja, ime i prezime, funkciju i potpis službenog veterinara i pečat nadležnog tijela mjesta podrijetla pošiljke.

Dio 2.

Podaci koje mora sadržavati obavijest o premještanjima određenih kopnenih životinja za koje se ne zahtijeva certifikat o zdravlju životinja

Obavijest o premještanju bumbara iz odobrenih proizvodnih objekata izoliranih od okoliša u drugu državu članicu mora sadržavati barem sljedeće podatke:

(a)

naziv i adresu pošiljatelja i primatelja;

(b)

naziv, adresu i jedinstveni broj odobrenja objekta otpreme;

(c)

naziv i adresu objekta odredišta, i

i.

ako je objekt odredišta odobreni objekt, jedinstveni broj odobrenja tog objekta; ili

ii.

ako je objekt odredišta registrirani objekt, jedinstveni registracijski broj tog objekta;

(d)

vrstu, kategoriju, količinu i veličinu kolonija;

(e)

datum otpreme.


Top