EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2093

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2093 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize estera masnih kiselina 3-monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD), glicidil estera masnih kiselina, perklorata i akrilamida (Tekst značajan za EGP)

C/2019/8705

OJ L 317, 9.12.2019, p. 96–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2093/oj

9.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 317/96


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2093

оd 29. studenoga 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize estera masnih kiselina 3-monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD), glicidil estera masnih kiselina, perklorata i akrilamida

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 34. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 333/2007 (2) utvrđuju se metode uzorkovanja i analitičke metode za službenu kontrolu razina određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Najveće dopuštene količine estera masnih kiselina 3-monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD), glicidil estera masnih kiselina i perklorata u hrani utvrđene su Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (3). Uredbom Komisije (EU) 2017/2158 (4) utvrđene su mjere za ublažavanje učinaka i razine referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u određenim kategorijama hrane.

(3)

Uredbom (EZ) br. 333/2007 utvrđeni su posebni izvedbeni kriteriji koje moraju zadovoljavati validirane metode analize kontaminanata u hrani koje primjenjuju relevantni europski laboratoriji. Stoga je primjereno utvrditi posebne izvedbene kriterije u Uredbi (EZ) br. 333/2007 koje mora zadovoljavati metoda analize za kontrolu najvećih dopuštenih količina estera masnih kiselina 3-MCPD-a, glicidil estera masnih kiselina, perklorata i akrilamida u hrani.

(4)

Referentni laboratoriji Europske unije u području kontaminanata u hrani i hrani za životinje izradili su smjernice za procjenu granice dokazivanja (LOD) i granice određivanja (LOQ) za mjerenja u području kontaminanata u hrani za životinje i hrani (5). Stoga je primjereno prilagoditi definicije iz Uredbe (EZ) br. 333/2007 koje se odnose na granicu dokazivanja i granicu određivanja.

(5)

Uredbu (EZ) br. 333/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Uredba (EU) 2017/625 primjenjuje se s učinkom od 14. prosinca 2019. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od istog datuma.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 333/2007 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uzorkovanje i analiza za kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, anorganskog arsena, 3-monoklorpropan-1,2-diola (3-MCPD), estera masnih kiselina 3-MCPD-a, glicidil estera masnih kiselina, policikličkih aromatskih ugljikovodika i perklorata navedenih u odjeljcima 3., 4., 6. i 9. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 i za kontrolu razina akrilamida u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2017/2158 (*1) provode se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenoga 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (SL L 304, 21.11.2017., str. 24.).”"

(2)

Prilog se mijenjaju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanata u hrani (SL L 88, 29.3.2007., str. 29.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. studenoga 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (SL L 304, 21.11.2017., str. 24.).

(5)  Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food, tehnička izvješća JRC-a EUR 28099 EU (2016.). Dostupno na: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102946/eur%2028099%20en_lod%20loq%20guidance%20document.pdf


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 333/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

u točki C.3.1., „Definicije”, definicije pojmova „LOD” i „LOQ” zamjenjuju se sljedećim:

„‚LOD’= granica dokazivanja, najmanji izmjereni sadržaj iz kojeg se s opravdanom statističkom sigurnošću može dokazati prisutnost analita.

‚LOQ’= granica određivanja, najmanji sadržaj analita koji se može izmjeriti s opravdanom statističkom sigurnošću.”

2.

u točki C.3.3.1. „Izvedbeni kriteriji”, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za 3-monoklorpropan-1,2-diol (3-MCPD), estere masnih kiselina 3-MCPD-a i glicidil estere masnih kiselina:

izvedbeni kriteriji za metode analize za 3-MCPD u hrani navedenoj u točki 4.1. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Tablica 6.a

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u točki 4.1. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Terenske slijepe probe

Manje od LOD-a

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

75 – 110 %

Granica dokazivanja (LOD)

≤ 5 μg/kg (na osnovi suhe tvari)

Granica određivanja (LOQ)

≤ 10 μg/kg (na osnovi suhe tvari)

izvedbeni kriteriji za metode analize za 3-MCPD u hrani navedenoj u točki 4.3. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Tablica 6.b

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u točki 4.3. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Terenske slijepe probe

Manje od LOD-a

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

75 – 110 %

Granica dokazivanja (LOD)

≤ 7 μg/kg

Granica određivanja (LOQ)

≤ 14 μg/kg

izvedbeni kriteriji za metode analize za estere masnih kiselina 3-MCPD-a, izražene kao 3-MCPD, u hrani navedenoj u točki 4.3. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Tablica 6.c

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u točki 4.3. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

70 – 125 %

Granica dokazivanja (LOD)

Tri desetine LOQ-a

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točkama 4.3.1. i 4.3.2.

≤ 100 μg/kg u uljima i mastima

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točkama 4.3.3. i 4.3.4. sa sadržajem masti < 40 %

≤ dvije petine najveće dopuštene količine

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točki 4.3.4. sa sadržajem masti ≥ 40 %

≤ 15 μg/kg masti

Izvedbeni kriteriji za metode analize glicidil estera masnih kiselina, izražene kao glicidol, u hrani iz točke 4.2. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Tablica 6.d

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u točki 4.2. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

70 – 125 %

Granica dokazivanja (LOD)

Tri desetine LOQ-a

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točkama 4.2.1. i 4.2.2.

≤ 100 μg/kg u uljima i mastima

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točki 4.2.3. sa sadržajem masti < 65 % i u točki 4.2.4., sa sadržajem masti < 8 %

≤ dvije petine najveće dopuštene količine

Granica određivanja (LOQ)

za hranu navedenu u točki 4.2.3. sa sadržajem masti ≥ 65 % i u točki 4.2.4. sa sadržajem masti ≥ 8 %

≤ 31 μg/kg masti”

3.

u točki C.3.3.1. „Kriteriji izvedivosti”, točka (d) „Napomene uz izvedbene kriterije” zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za akrilamid:

Tablica 8.

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Sve kategorije hrane

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Terenske slijepe probe

Manje od granice dokazivanja (LOD)

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

75 – 110 %

Granica dokazivanja (LOD)

Tri desetine LOQ-a

Granica određivanja (LOQ)

Za hranu s referentnim vrijednostima < 125 µg/kg: ≤ dvije petine razine referentne vrijednosti, međutim, ne mora biti niža od 20 µg/kg

Za hranu s razinom referentne vrijednosti ≥ 125 µg/kg: ≤ 50 µg/kg”

4.

u točki C.3.3.1. „Kriteriji izvedivosti” dodaju se sljedeće točke (e) i (f):

„(e)

Izvedbeni kriteriji za metode analize za perklorat:

Tablica 9.

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Sve kategorije hrane

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskorištenje

70 – 110 %

Granica dokazivanja (LOD)

Tri desetine LOQ-a

Granica određivanja (LOQ)

≤ dvije petine najveće dopuštene količine

(f)

Napomene za izvedbene kriterije:

Horwitzova jednadžba (*1) (za koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138) i preinačena Horwitzova jednadžba (*2) (za koncentracije C < 1,2 × 10-7) generalizirane su jednadžbe preciznosti koje su neovisne o analitu i matrici te isključivo ovise o koncentraciji za većinu rutinskih metoda analize.

Preinačena Horwitzova jednadžba za koncentracije C < 1,2 × 10-7:

RSDR = 22 %

pri čemu je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih uz uvjete obnovljivosti Image 1

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). Preinačena Horwitzova jednadžba primjenjuje se na koncentracije C < 1,2 × 10-7.

Horwitzova jednadžba za koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(-0,15)

pri čemu je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih uz uvjete obnovljivosti Image 2 )

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). Horwitzova jednadžba primjenjuje se na koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138.

(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem., 63, 1980., 1344–1354."

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000., 385–386.”"

5.

u točki C.3.3.2., „Pristup ‚prikladnosti za svrhu’”, riječi „Tablica 8.” zamjenjuju se riječima „Tablica 10.”.


(*1)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem., 63, 1980., 1344–1354.

(*2)  M. Thompson, Analyst, 125, 2000., 385–386.””


Top