EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1981

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1981 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/626 u pogledu popisa trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju puževa, želatine i kolagena te kukaca namijenjenih prehrani ljudi (Tekst značajan za EGP)

C/2019/8573

OJ L 308, 29.11.2019, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1981/oj

29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/72


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1981

оd 28. studenoga 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/626 u pogledu popisa trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju puževa, želatine i kolagena te kukaca namijenjenih prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 127. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za službene kontrole i druge aktivnosti kontrole koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije među ostalim u području sigurnosti hrane u svim fazama postupka proizvodnje, prerade i distribucije. Njome je posebno propisano da određene životinje i roba mogu ući u Uniju samo iz treće zemlje ili regije treće zemlje koja se nalazi na popisu koji je u tu svrhu sastavila Komisija.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/625 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2017/625 u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih regija kako bi ih se uskladilo s primjenjivim zahtjevima utvrđenima pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima. Člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/625 utvrđuju se pravila o određenim životinjama i robi koji obavezno dolaze samo iz trećih zemalja ili njihovih regija uvrštenih na popis iz članka 126. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625. Zahtjevi za uvrštenje na popis utvrđeni su u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625, dok su općenitiji zahtjevi za uvrštenje utvrđeni u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/626 (3) utvrđuju se popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi ili se u toj uredbi na njih upućuje kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima u pogledu sigurnosti hrane utvrđenima u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625 i članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625. Provedbena uredba (EU) 2019/626 primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

(4)

Člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 odobrava se ulazak u Uniju pošiljaka puževa definiranih u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 (4), pod određenim uvjetima, ako takve pošiljke dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(5)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 proizvodi životinjskog podrijetla, uključujući druge vrste puževa namijenjenih prehrani ljudi, mogu se uvesti u Uniju samo ako se treća zemlja ili njezine regije nalaze na popisu utvrđenom u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(6)

Do tog uvrštenja na popis u skladu s Uredbom (EU) 2019/626 uvoz takvih puževa dopušten je u skladu s člankom 3. Uredbe Komisije (EU) 2017/185 (5), kojim se predviđa odstupanje u pogledu zahtjeva za javno zdravlje pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i koji se primjenjuje do 31. prosinca 2020. Kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini nakon 31. prosinca 2020., primjereno je te vrste puževa uvrstiti u popis trećih zemalja i njihovih regija iz Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(7)

Armenija je 31. siječnja 2019. zatražila da je se uvrsti na popis trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz u Uniju puževa namijenjenih prehrani ljudi. Armenija je pružila jamstva u pogledu ispunjavanja zahtjeva utvrđenih u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 i članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625, kako bi postala zemlja iz koje je odobren ulazak puževa u Uniju. Stoga bi Armeniju trebalo uvrstiti na popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju puževa utvrđen u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626.

(8)

U članku 14. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 navedeni su popisi trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju želatine i kolagena. Člankom 14. ograničava se ulazak u Uniju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara te peradi samo na treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa određenih vrsta papkara i kopitara te mesa peradi.

(9)

Člankom 14. dodatno se ograničava ulazak u Uniju takve želatine i kolagena na temelju ograničenja povezanih sa zdravljem životinja koja se primjenjuju na svježe meso. Potonja ograničenja nisu primjerena jer se postupkom proizvodnje želatine i kolagena isključuju takve opasnosti za zdravlje životinja. Stoga bi trebalo primijeniti manje strog pristup za ulazak u Uniju želatine i kolagena iz trećih zemalja ili njihovih regija koji se temelji samo na ispunjavanju uvjeta za ulazak u Uniju životinja i robe utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/625 i Delegiranoj uredbi (EU) 2019/625.

(10)

U članku 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 naveden je popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju. Taj se članak odnosi na treće zemlje i njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i koje su navedene na popisu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/2470 (7). Međutim, člankom 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626 ne predviđa se posebno navođenje trećih zemalja i njihovih regija s takvim odobrenjem. Stoga je primjereno uputiti na konkretan popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju kukaca u posebnom prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626. Ulazak kukaca u Uniju iz trećih zemalja i njihovih regija trebalo bi odobriti, a njih uvrstiti na popis, samo ako te treće zemlje i njihove regije pružaju dostatna jamstva o tome da ispunjavanju zahtjeve utvrđene u članku 127. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 i članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

(11)

Kanada je 8. listopada 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju.

(12)

Švicarska je 28. kolovoza 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju

(13)

Južna Koreja je 11. rujna 2019. pružila dostatna jamstva da se iz nje može odobriti ulazak u kukaca Uniju.

(14)

Stoga bi Kanadu, Švicarsku i Južnu Koreju trebalo uvrstiti na popis trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju te bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti članak 20. Provedbene uredbe (EU) 2019/626.

(15)

Budući da se Provedbena uredba (EU) 2019/626 primjenjuje s učinkom od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini, posebno u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka želatine i kolagena.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2019/626 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

„17.

‚puževi’ znači puževi kako su definirani u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i sve druge vrste puževa koje pripadaju porodici Helicidae, Hygromiidae ili Sphincterochilidae, koji su namijenjeni prehrani ljudi;”;

2.

članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak puževa u Uniju

Ulazak pošiljaka puževa namijenjenih prehrani ljudi u Uniju odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi.”.

3.

u članku 14. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.

Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana.”.

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka kukaca namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako je takva hrana podrijetlom i poslana iz treće zemlje ili njezine regije koja je navedena u Prilogu III.a ovoj Uredbi.”.

5.

Prilozi se mijenjaju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 od 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja i njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (SL L 131, 17.5.2019., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(6)  Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).


PRILOG

Prilozi Provedbenoj uredbi (EU) 2019/626 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu III. između unosa za Albaniju i unosa za Angolu umeće se sljedeći unos:

„AM

Armenija”

 

(2)

umeće se sljedeći Prilog III.a:

„PRILOG III.A

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju naveden u članku 20.

ISO oznaka zemlje

Treća zemlja ili njezine regije

Napomene

CA

Kanada

 

CH

Švicarska

 

KR

Južna Koreja”

 


Top