EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1394

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1394 оd 10. rujna 2019. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu određenih pravila o nadzoru za puštanje u slobodni promet i izlasku iz carinskog područja Unije

C/2019/6420

OJ L 234, 11.9.2019, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1394/oj

11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1394

оd 10. rujna 2019.

o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu određenih pravila o nadzoru za puštanje u slobodni promet i izlasku iz carinskog područja Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezine članke 8., 58., 100., 132., 157., 161., 184., 193., 217., 232., 268.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 (2) od država članica zahtijeva se da prikupljaju i razmjenjuju određene informacije o uvozu koji je izuzet od poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju članka 143. stavka 1. točke (ca) (posebna odredba za prodaju na daljinu) ili članka 143. stavka 1. točke (d) i članka 143 stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (3). Osim toga, na temelju članka 47. stavka 2. Zakonika carinska i druga nadležna tijela mogu, ako je to potrebno u svrhu smanjivanja rizika i borbe protiv prijevare, međusobno i s Komisijom razmjenjivati podatke koje su dobila u kontekstu ulaska, izlaska, provoza, kretanja, smještaja i uporabe u posebne svrhe robe.

(2)

Surveillance, elektronički sustav koji je Komisija uvela kako bi ispunila obvezu nadzora iz članka 56. stavka 5. Zakonika, najprimjereniji je alat za razmjenu informacija povezanih s PDV-om. Potrebno je izmijeniti članak 55. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kako bi se objasnilo tko i u kojoj mjeri može imati pristup podacima pohranjenima u sustavu Surveillance. Prvo, Komisija bi trebala moći objaviti podatke u sustavu Surveillance u agregiranom obliku. Drugo, opće je pravilo da bi ovlašteni korisnici u carinskim tijelima država članica trebali imati pristup samo onim podacima koji nisu agregirani, a koje je ta država članica dostavila i podacima koji su agregirani na razini Unije. Treće, odstupajući od općeg pravila, u članku 55. trebalo bi predvidjeti mogućnost da određeni akti Unije, kao što je Uredba (EU) br. 904/2010, predviđaju da Komisija određenim tijelima država članica na određeni način odobrava pristup neagregiranim podacima.

(3)

Radi prikupljanja informacija koje države članice moraju prikupljati i razmjenjivati u skladu s Uredbom (EU) br. 904/2010 trebalo bi izmijeniti i Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 kako bi se povećao broj podatkovnih elemenata koje elektronički sustav prikuplja. Konkretno, potrebno je da se u priloge 21-01 i 21-02 toj Uredbi uvrsti podatkovni element koji u Prilogu B toj Uredbi ima redni broj 3/40 i odnosi se na identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka te podatkovni element koji u Prilogu B toj Uredbi ima redni broj 4/4 i odnosi se na poreznu osnovicu.

(4)

Nakon izmjene članka 278. Zakonika radi produljenja roka za prijelaznu uporabu sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Zakoniku (4), trebalo bi izmijeniti odredbu u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 kojom se utvrđuje prijelazni popis podataka za potrebe nadzora (Prilog 21-02). U odredbi bi trebalo objasniti da se prijelazni popis podataka može upotrebljavati za potrebe nadzora pri puštanju u slobodni promet sve dok nacionalni uvozni sustavi ne postanu operativni, odnosno, u skladu s člankom 278. stavkom 2. Zakonika, najkasnije do kraja 2022. S druge strane, prijelazni popis podataka može se upotrebljavati za potrebe nadzora pri izvozu sve dok nacionalni izvozni sustavi ne postanu operativni, odnosno, u skladu s člankom 278. stavkom 3. Zakonika, najkasnije do kraja 2025.

(5)

Do nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/578 (5) analiza rizika za robu koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije mora se provesti u trenutku kada se ta roba podnosi carini na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije ili, ako je carinska deklaracija izrađena bilo kojom drugom radnjom, na temelju informacija dostupnih u trenutku podnošenja. Članak 187. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti tako da se primjenjuje i na poštanske pošiljke i na pošiljke stvarne vrijednosti niže od 22 EUR uključivanjem odgovarajućih upućivanja na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2446 (6).

(6)

Gospodarskim subjektima trebala bi se osigurati fleksibilnost kako bi obrascima ili dokumentima koji nisu ispis očevidnika o ribolovu mogli potvrditi da nije bilo manipulacije proizvodima morskog ribolova i robom koji se pretovaruju i prevoze kroz zemlju ili teritorij koji nije dio carinskog područja Unije. Ipak, kako bi se omogućila raspodjela proizvoda morskog ribolova i robe u odgovarajući očevidnik o ribolovu u slučajevima u kojima je potvrda da nije bilo manipulacije pružena u obliku obrasca ili dokumenta koji nije ispis očevidnika o ribolovu, gospodarski bi subjekti na tom drugom obrascu ili dokumentu trebali navesti upućivanje na odgovarajući očevidnik o ribolovu. Članak 214. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

U kontekstu pojednostavnjenja kojim se carinska deklaracija podnosi u obliku unosa u evidencije deklaranta, carinska tijela mogu odustati od obveze podnošenja robe. Kako bi se omogućila odgovarajuća carinska kontrola u posebnim slučajevima, potrebno je utvrditi postupovna pravila za slučajeve kada, zbog novog ozbiljnog financijskog rizika ili druge posebne situacije, nadzorni carinski ured zatraži da se određena roba podnese carini u skladu s člankom 182. stavkom 3. trećim podstavkom Zakonika. Članak 234. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Člankom 302. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 predviđa se oslobođenje od obveze plombiranja prijevoznih sredstava ili pojedinačnih pakiranja robe za robu koja se prevozi zračnim putem ili željeznicom ako su ispunjeni određeni uvjeti. Pomorski prijevoz jednako je siguran kao i prijevoz zračnim putem ili željeznicom kada je riječ o osiguravanju isporuke robe do odredišta. Stoga bi oslobođenje od obveze plombiranja trebalo proširiti na robu koja se prevozi morem, pod uvjetom da je upućivanje na prateću teretnicu uključeno u elektroničku prijevoznu ispravu koja se upotrebljava kao carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak provoza Unije.

(9)

Ako carinsko tijelo države članice uključene u postupak provoza dobije dokaze da je na njezinu državnom području došlo do događaja koji su doveli do carinskog duga, to bi tijelo trebalo zatražiti da država članica otpreme prenese na njega odgovornost za početak naplate. Država članica otpreme trebala bi u određenom razdoblju potvrditi prenosi li nadležnost za početak naplate na carinsko tijelo koje podnosi zahtjev. Članak 311. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi obuhvatio taj poseban slučaj postupka provoza.

(10)

Članak 324. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 o posebnim slučajevima zaključenja postupka unutarnje proizvodnje i odgovarajuće oznake iz priloga A i B trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Uredbe Vijeća (EU) 2018/581 (7).

(11)

Ako se roba iznosi iz carinskog područja Unije, trebalo bi objasniti određivanje izlaznog carinskog ureda za robu koja se utovaruje na plovilo ili zrakoplov. Osim toga, određena pojednostavnjena rješenja za određivanje izlaznog carinskog ureda ne bi se trebala primjenjivati na trošarinsku robu i robu koja nije roba Unije. Članak 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Ako se roba, nakon što je puštena za izvoz, preuzima u okviru jednog ugovora za prijevoz te robe iz carinskog područja Unije, trebalo bi objasniti pravila za osiguravanje carinskog nadzora do fizičkog izlaska te robe. Članak 332. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Trebalo bi pojasniti postupovna pravila utvrđena u članku 333. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu nadzora robe puštene za izlazak kako bi se riješile situacije u kojima roba napušta carinsko područje Unije na drukčiji način nego što je prvotno predviđeno te kako bi se obuhvatila razmjena informacija među carinskim tijelima tijekom razdoblja do puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578.

(14)

Potrebno je pojasniti postupovna pravila utvrđena u članku 340. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u pogledu izlaska robe kako bi se riješile situacije u kojima je roba prijavljena za izvoz, ali u konačnici ne napušta carinsko područje Unije.

(15)

Nakon obavijesti Sjeverne Makedonije upućene Ujedinjenim narodima i Europskoj uniji o stupanju na snagu Prespanskog sporazuma od 15. veljače 2019., zemlja prethodnog imena „bivša jugoslavenska republika Makedonija” promijenila je ime u „Republika Sjeverna Makedonija”. Pri upućivanju na tu zemlju u prilozima Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi navesti to ime ili, prema potrebi, kratki oblik, „Sjeverna Makedonija”.

(16)

Kako bi se olakšalo korištenje formatima i oznakama za određene zahtjeve u pogledu podataka u kontekstu deklaracija i obavijesti u različitim elektroničkim sustavima, trebalo bi izmijeniti Prilog B.

(17)

Potrebno je ispraviti uredničku pogrešku u Prilogu 33-07 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 u pogledu upućivanja na Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446.

(18)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga u skladu s time izmijeniti i ispraviti.

(19)

Izmjene priloga 21-01 i 21-02 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 utvrđene u ovoj Uredbi trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2020. jer je to datum od kojeg države članice trebaju izvršavati obveze povezane s razmjenom informacija propisane Uredbom (EU) br. 904/2010.

(20)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 55. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija objavljuje samo podatke iz stavka 1. koje su dostavila carinska tijela u agregiranom obliku.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„3.a   Korisnicima ovlaštenima u skladu s člankom 56. stavkom 2. Komisija odobrava pristup neagregiranim podacima koje dostave carinska tijela države članice koja je taj pristup zatražila, te podacima agregiranima na razini Unije.

3.b   Odstupajući od stavka 3.a, Komisija nadležnim tijelima država članica odobrava pristup neagregiranim podacima ako je aktom Unije predviđen takav pristup.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Odstupajući od stavka 1., do puštanja u uporabu nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, popis podataka koje Komisija može zahtijevati za potrebe nadzora pri puštanju u slobodni promet utvrđen je u Prilogu 21-02.

Odstupajući od stavka 1., do puštanja u uporabu nadogradnje nacionalnih sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, popis podataka koje Komisija može zahtijevati za potrebe nadzora pri izvozu utvrđen je u Prilogu 21-02.”.

(2)

U članku 187. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako se na carinsko područje Unije unosi roba koja je oslobođena obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkama (c) do (k), (m) i (n) te stavcima 2., 3. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, analiza rizika provodi se po podnošenju robe na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije za tu robu ako su dostupne.”.

(3)

U članku 214. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Potvrda koja se zahtijeva u skladu sa stavkom 1. može se dostaviti u obliku svih relevantnih obrazaca ili dokumenata koji nisu ispis očevidnika o ribolovu, uključujući upućivanje na taj očevidnik o ribolovu.”.

(4)

U članku 234. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ako je nadzorni carinski ured zatražio u skladu s člankom 182. stavkom 3. trećim podstavkom Zakonika da se roba podnese carini zato što su carinska tijela utvrdila novi ozbiljan financijski rizik ili drugu posebnu situaciju u pogledu ovlaštenja za podnošenje carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta uz oslobođenje od obveze podnošenja robe, nadzorni carinski ured za nositelja takvog ovlaštenja navodi:

(a)

razdoblje tijekom kojeg mora carini podnijeti robu obuhvaćenu tim situacijama;

(b)

obvezu unošenja datuma obavijesti o podnošenju u evidencije; i

(c)

obvezu poštovanja stavka 1. točaka od (b) do (e) i točke (g).

U tim se situacijama roba pušta u promet u skladu s člankom 194. Zakonika.”.

(5)

U članku 302. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

roba se prevozi morem i upućivanje na prateću teretnicu navodi se u elektroničkoj prijevoznoj ispravi koja se upotrebljava kao carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak provoza Unije, kako je navedeno u članku 233. stavku 4. točki (e) Zakonika.”

(6)

U članku 311. dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Ako carinsko tijelo države članice uključene u provozni postupak dobije dokaze, prije isteka roka iz članka 77. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, da je mjesto u kojem su se dogodili događaji na temelju kojih je nastao carinski dug na njezinu državnom području, to tijelo odmah i u svakom slučaju u tom roku šalje propisno obrazložen zahtjev carinskom tijelu države članice otpreme da prenese nadležnost za početak naplate na carinsko tijelo koje podnosi zahtjev.

4.   Carinsko tijelo države članice otpreme potvrđuje primitak zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 3. i u roku od 28 dana od datuma slanja zahtjeva obavješćuje carinsko tijelo koje podnosi zahtjev o tome pristaje li na ispunjavanje zahtjeva i prenosi li na tijelo koje podnosi zahtjev nadležnost za početak naplate.”.

(7)

U članku 324. stavku 1. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

isporuka osnovnih prerađenih proizvoda za koje se primjenjuje nulta stopa uvozne carine u režimu erga omnes ili onih za koje je izdana potvrda o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijedna potvrda kako je navedeno u članku 2. Uredbe Vijeća (EU) 2018/581 (*1).

(*1)  Uredba Vijeća (EU) 2018/581 od 16. travnja 2018. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002 (SL L 98, 18.4.2018., str. 1.)”."

(8)

Članak 329. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Ako se roba u morskoj luci utovaruje na plovilo koje nije uključeno u uslugu redovitog brodskog prijevoza iz članka 120. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 radi prijevoza do odredišta izvan carinskog područja Unije, izlaznim carinskim uredom smatra se carinski ured nadležan za mjesto gdje se roba utovaruje na predmetno plovilo.

4.   Ako se ne primjenjuje stavak 3. i roba se utovaruje na plovilo ili zrakoplov bez naknadnog pretovara radi prijevoza do odredišta izvan carinskog područja Unije morskim ili zračnim putem, izlaznim carinskim uredom smatra se carinski ured nadležan za mjesto gdje se roba utovaruje na predmetno plovilo ili zrakoplov.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„7.a   Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, stavci 6. i 7. ne primjenjuju se u slučajevima kada se izvozi roba Unije koja je obuhvaćena kategorijom navedenom u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/118/EZ.

Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, stavak 7. ne primjenjuje se u slučajevima kada se ponovno izvozi roba koja nije roba Unije.”.

(9)

U članku 332. stavku 5. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Obveza navedena u prvom podstavku ne primjenjuje se ako su te informacije dostupne carinskim tijelima upotrebom postojećih informacijskih sustava trgovačkih, lučkih ili prijevoznih subjekata ili u situaciji obuhvaćenoj člankom 329. stavkom 7.”.

(10)

Članak 333. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Ako se roba obuhvaćena jednom izvoznom deklaracijom ili deklaracijom za ponovni izvoz prevozi prema izlaznom carinskom uredu, a zatim zbog nepredviđenih okolnosti napusti carinsko područje Unije u više pošiljaka, izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o izlasku robe tek kad sva roba napusti carinsko područje Unije.

5.   U nepredviđenim okolnostima, ako se roba obuhvaćena jednom izvoznom deklaracijom ili deklaracijom za ponovni izvoz prevozi prema izlaznom carinskom uredu, a zatim napušta carinsko područje Unije preko više izlaznih carinskih ureda, svaka osoba iz članka 267. stavka 2. Zakonika može od izlaznog carinskog ureda kojem je roba prvo podnesena zatražiti da obavijesti druge izlazne carinske urede od kuda će dio robe napustiti carinsko područje Unije. Svaki izlazni carinski ured nadzire fizički izlaz robe koja napušta carinsko područje Unije izlaskom iz tog carinskog ureda. Naredni izlazni carinski uredi obavješćuju prvi izlazni carinski ured o robi koja je napustila carinsko područje Unije izlaskom iz njih. Prvi izlazni carinski ured i naredni izlazni carinski uredi razmjenjuju te informacije u međusobnom dogovoru i bez upotrebe automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578. Prvi izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza kad je sva roba napustila carinsko područje Unije.”;

(b)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Odstupajući od točaka (b) i (c) stavka 2. drugog podstavka ovog članka, do datumâ puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, u slučajevima iz članka 329. stavaka 5. i 6. ove Uredbe rok u kojem izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o izlasku robe prvi je radni dan nakon dana stavljanja robe u postupak provoza ili dana kad je roba napustila carinsko područje Unije ili dana kad je zaključen postupak provoza.”;

(c)

stavci 8. i 9. brišu se.

(11)

Članak 340. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako se u slučajevima iz članka 329. stavaka 5., 6. i 7. zbog izmjene ugovora o prijevozu operacija prijevoza završi unutar carinskog područja Unije, a trebala se završiti izvan tog područja, predmetna trgovačka društva ili tijela obavješćuju izlazni carinski ured o toj promjeni i mogu ispuniti preinačeni ugovor samo uz prethodnu suglasnost tog carinskog ureda.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Najkasnije od datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, u slučajevima iz stavaka 2. i 3. izlazni carinski ured obavješćuje carinski ured izvoza o tome da roba nije iznesena iz carinskog područja Unije.”.

(12)

Prilog A mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(13)

Prilog B mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(14)

U Prilogu 21-01 nakon retka za redni broj podatkovnog elementa 3/39 umeće se sljedeći redak:

„3/40

Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 3/40”

(15)

U Prilogu 21-02 nakon retka za redni broj podatkovnog elementa 1/10 umeću se sljedeći redci:

„3/40

Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 3/40

44 – an ..40

4/4

Izračun davanja – osnovica davanja (*2)

Jednako kao podatkovni element pod rednim brojem 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

U Prilogu 23-01, u tablici, u prvom stupcu, redak Zona P mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” brišu se;

(b)

riječi „Sjeverna Makedonija” umeću se između riječi „Crna Gora” i „Norveška”.

(17)

U Prilogu 32-01 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(18)

U Prilogu 32-02 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(19)

U Prilogu 32-03 u točki 1. riječi „bivše jugoslavenske republike Makedonije” zamjenjuju se riječima „Republike Sjeverne Makedonije”.

(20)

U Prilogu 72-04 dio II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju VI. u polju 7. riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” zamjenjuju se riječima „Sjeverna Makedonija”;

(b)

u poglavlju VII. u polju 6. riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija” zamjenjuju se riječima „Sjeverna Makedonija”.

Članak 2.

Ispravci Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

U Prilogu 33-07 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 u polju 2. riječi „Delegirane uredbe (EU) 2015/XXX” zamjenjuju se riječima „Delegirane uredbe (EU) 2015/2446”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točke 14. i 15. primjenjuju se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 268, 12.10.2010., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25.4.2019., str. 54.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578 od 11. travnja 2016. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 99, 15.4.2016., str. 6.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) 2018/581 od 16. travnja 2018. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife za određenu robu vrste koja je namijenjena ugradnji u zrakoplove ili uporabi za zrakoplove te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1147/2002 (SL L 98, 18.4.2018., str. 1.).

(*2)  Kad je oznaka Unije za koju se unosi (Izračun davanja – vrsta davanja) B00.”.


PRILOG I.

Prilog A Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

u glavi I. tablica „Formati zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za zahtjeve i odluke” mijenja se kako slijedi:

(a)

u retku za glavu IV., redni broj podatkovnog elementa IV/6, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Već odobrena pojednostavnjenja i olakšice, potvrde o sigurnosti i zaštiti izdane na temelju međunarodnih konvencija, međunarodne norme Međunarodne organizacije za normizaciju, europske norme Europskog tijela za normizaciju ili potvrde kojima se odobrava status istovjetan statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) izdane u trećim zemljama i priznate sporazumom”;

(b)

u retku za glavu XIV., redni broj podatkovnog elementa XIV/4, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Rok za podnošenje dopunske deklaracije”;

(2)

u glavi II., pod naslovom „OZNAKE”, pod podnaslovom „6/2. Gospodarski uvjeti”, u retku za oznaku 14, tekst se zamjenjuje sljedećim:

„prerada u proizvode koji će se ugraditi u zrakoplove za koje je izdana potvrda o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijedna potvrda ili će se upotrebljavati za te zrakoplove,”.


PRILOG II.

Prilog B Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

u glavi I. tablica „Formati i kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” mijenja se kako slijedi:

(a)

redak 2/1 „Pojednostavnjena deklaracija/prethodne isprave” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Vrsta prethodne isprave: an..3 +

Referentna oznaka prethodne isprave: an..35 +

Identifikacijska oznaka stavke robe: n..5 +

Vrsta pakiranja: an..2

Broj pakiranja: n..8

Mjerna jedinica i kvalifikator, ako je primjenjivo: an..4 +

Količina: n..16,6”;

(2)

u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći tekst:

„Upotrebljavaju se mjerne jedinice i kvalifikatori definirani u TARIC-u. U tom slučaju mjerne jedinice i kvalifikatori imaju format an..4, ali nikada nisu u formatima n..4 koji su rezervirani za nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatore.

Ako te mjerne jedinice i kvalifikatori nisu dostupni u TARIC-u, smiju se upotrebljavati nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatori. Oni imaju format n..4.”;

(b)

u retku 2/2 „Dodatne informacije” u stupcu „Razina kardinaliteta zaglavlja” dodaje se sljedeći tekst:

„99x”;

(c)

redak 2/3 „Priložene isprave, potvrde i odobrenja, dodatni referentni podaci” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

Vrsta isprave (oznake Unije): a1+ an3 + (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka isprave: an..35

ILI

Vrsta isprave (nacionalne oznake): n1+an3 + (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka isprave: an..35

+ (ako je primjenjivo) Ime tijela izdavatelja: an..70 +

Datum valjanosti: n8 (ggggmmdd) +

Mjerna jedinica i kvalifikator, ako je primjenjivo: an..4 +

Količina: n..16,6 +

Oznaka valute: a3 +

Iznos: n..16,2”;

(2)

u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći tekst:

„Upotrebljavaju se mjerne jedinice i kvalifikatori definirani u TARIC-u. U tom slučaju mjerne jedinice i kvalifikatori imaju format an..4, ali nikada nisu u formatima n..4 koji su rezervirani za nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatore.

Ako te mjerne jedinice i kvalifikatori nisu dostupni u TARIC-u, smiju se upotrebljavati nacionalne mjerne jedinice i kvalifikatori. Oni imaju format n..4.”

Za valutu se upotrebljavaju oznake valute ISO alpha-3 (ISO 4217).”

(3)

u stupcu „Razina kardinaliteta zaglavlja” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„99x”;

(d)

između redaka 3/44 i 4/1 umeću se sljedeći redci:

„3/45

Identifikacijski broj osobe koja polaže jamstvo

an..17

N

1x

 

EORI broj ima strukturu definiranu u glavi II. za podatkovni element 3/2 Identifikacijski broj izvoznika.

3/46

Identifikacijski broj osobe koja plaća carinu

an..17

N

1x

 

EORI broj ima strukturu definiranu u glavi II. za podatkovni element 3/2 Identifikacijski broj izvoznika.”;

(e)

u retku 4/18 u stupcu za naziv podatkovnog elementa riječi „Poštanska vrijednost” zamjenjuju se riječju „Vrijednost”;

(f)

u retku 4/19 u stupcu za naziv podatkovnog elementa riječi „Poštanske naknade” zamjenjuju se riječima „Troškovi prijevoza do konačnog odredišta”;

(g)

između redaka 5/30 i 6/1 umeće se sljedeći redak:

„5/31

Datum prihvaćanja

n8 (ggggmmdd)

N

1x

1x”;

 

(h)

redak 6/19 „Vrsta robe” mijenja se kako slijedi:

(1)

u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„an..3”;

(2)

u stupcu „Napomene” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Upotrebljava se popis oznaka 130 UPU-a”;

(i)

u retku 7/13, u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” tekst se zamjenjuje tekstom „Oznaka vrste dobavljača kontejnera”;

(j)

redak 8/7 briše se.

(2)

u glavi II. odjeljak „2. OZNAKE” mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov „1/3. Provozna deklaracija/vrsta dokaza o carinskom statusu” mijenja se kako slijedi:

(1)

pod podnaslovom „Oznake koje se upotrebljavaju u kontekstu provoza” dodaje se sljedeći tekst:

„TIR

Roba koja se kreće u prijevozu TIR”;

(2)

pod podnaslovom „Oznake koje se primjenjuju u kontekstu carinskog robnog manifesta” briše se sljedeći tekst:

„N

Sva roba koja nije obuhvaćena situacijama opisanima pod oznakama T2L i T2LF”;

(b)

naslov „1/10. Postupak”, podnaslov „Popis postupaka u svrhu označivanja” mijenja se kako slijedi:

(1)

opis oznake „01.” zamjenjuje se sljedećim:

„Puštanje u slobodni promet robe koja se istodobno ponovo otprema u okviru trgovine između dijelova carinskog područja Unije u kojima se primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili Direktive 2008/118/EZ i dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju, ili u okviru trgovine između dijelova tog područja u kojima se te odredbe ne primjenjuju.

Primjer: Roba koja nije roba Unije i dolazi iz treće zemlje, pušta se u slobodni promet u Francuskoj te potom šalje na Kanalske otoke.”;

(2)

Primjer” oznake „10. Trajni izvoz” zamjenjuje se sljedećim:

„Izvoz robe Unije u treću zemlju, ali i otprema robe Unije u dijelove carinskog područja Unije u kojima se ne primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili Direktive 2008/118/EZ.”;

između redaka H6 i I1 umeće se sljedeći redak:

„H7

Carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet za pošiljku koja je oslobođena od uvozne carine u skladu s člankom 23. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

4 000 ”;

(c)

u naslovu „1/11. Dodatni postupak”, pod podnaslovom „Unutarnja proizvodnja (članak 256. Zakonika)”, dodaje se sljedeći redak:

„Uništenje robe u postupku unutarnje proizvodnje

A10 ”;

(d)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak”, podnaslov „Oslobođenje (Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 (1))” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku C01 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Osobna imovina koju uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno boravište na carinsko područje Unije”;

(2)

u retku koji se odnosi na oznaku C43 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Osobna imovina koju pušta u slobodni promet fizička osoba koja namjerava uspostaviti svoje uobičajeno boravište na carinskom području Unije (bescarinski uvoz koji podliježe obvezi)”;

(3)

u retku koji se odnosi na oznaku C60 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Oprema nevjeste i predmeti kućanstva prilikom sklapanja braka pušteni u slobodni promet najranije dva mjeseca prije vjenčanja (oslobođenje od carine koje podliježe podnošenju odgovarajućeg osiguranja)”;

(4)

u retku koji se odnosi na oznaku C61 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Darovi koji se uobičajeno poklanjaju prilikom sklapanja braka pušteni u slobodni promet najranije dva mjeseca prije vjenčanja (oslobođenje od carine koje podliježe podnošenju odgovarajućeg osiguranja)”;

(5)

u retku koji se odnosi na oznaku C40 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomenika žrtvama rata ili groblja za žrtve rata”;

(e)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak” podnaslov „Privremeni uvoz” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku D01 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Palete (uključujući rezervne dijelove, pribor i opremu za palete)”;

(2)

u retku koji se odnosi na oznaku D02 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Kontejneri (uključujući rezervne dijelove, pribor i opremu za kontejnere)”;

(3)

u retku koji se odnosi na oznaku D19 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Roba koja podliježe zadovoljavajućim rezultatima ispitivanja prihvatljivosti predviđenima u kupoprodajnom ugovoru”;

(4)

u retku koji se odnosi na oznaku D26 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Roba koja nije novije proizvodnje uvezena radi prodaje na dražbi.”;

(5)

u retku koji se odnosi na oznaku D51 tekst u prvom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„Privremeni uvoz s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine”;

(f)

pod naslovom „1/11. Dodatni postupak” odjeljak „Uvoz” pod podnaslovom „Ostalo” mijenja se kako slijedi:

(1)

u retku koji se odnosi na oznaku F03, riječi „članku 158. stavku 2.” zamjenjuju se riječima „članku 158. stavku 3.”;

(2)

brišu se redci koji se odnose na oznake od F31 do F34;

(3)

nakon retka koji se odnosi na oznaku F47 dodaju se sljedeći redci:

„Uvoz u okviru posebne odredbe za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja i trećih područja utvrđene u glavi XII. poglavlju 6. odjeljku 4. Direktive 2006/112/EZ.

F48

Uvoz u okviru posebnih postupaka za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz utvrđenih u glavi XII. poglavlju 7. Direktive 2006/112/EZ.

F49 ”;

(g)

naslov „2/2. „Dodatne informacije”, pod podnaslovom „Dodatne informacije – oznaka XXXXX” mijenja se kako slijedi:

(1)

u tablici pod naslovom „Opća kategorija – oznaka 0xxxx”, redak koji se odnosi na oznaku 00500 zamjenjuje se sljedećim:

„Glava II. Priloga B Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446

Identitet deklaranta i uvoznika

‚Uvoznik’

00500 ”;

(2)

u tablici pod naslovom „Opća kategorija – oznaka 0xxxx” dodaju se sljedeći redci:

„Članak 176. stavak 1. točka (c) i članak 241. stavak 1. prvi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje unutarnje proizvodnje

‚UP’ i odgovarajući broj odobrenja ili INF broj’

00700

Članak 241. stavak 1. drugi podstavak Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje unutarnje proizvodnje (posebne mjere trgovinske politike)

‚UP MTP’

00800

Članak 238. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Zaključenje privremenog uvoza

‚PU’ i odgovarajući broj odobrenja

00900 ”;

(3)

u tablici pod naslovom „Pri uvozu: Oznaka 1xxxx”, redci koji odgovaraju oznakama 10200, 10300 i 10500 brišu se;

(4)

redci koji se odnose na oznake 20100 i 20200 zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 18. ‚Zajednički provozni postupak’ (*)

Izvoz iz jedne zemlje zajedničkog provoza koji podliježe ograničenjima ili izvoz iz Unije koji podliježe ograničenjima

 

20100

Članak 18. ‚Zajednički provozni postupak’ (*)

Izvoz iz jedne zemlje zajedničkog provoza koji podliježe carinama ili izvoz iz Unije koji podliježe carinama

 

20200 ”;

(5)

u tablici pod naslovom „Pri izvozu: Oznaka 3xxxx”, u posljednjem stupcu drugog retka, brojka „30 400” zamjenjuje se brojkom „30 700”;

(h)

pod naslovom „3/40. Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka” pod podnaslovom „1. Oznaka uloge” u retku koji se odnosi na oznaku uloge FR2 tekst u trećem stupcu („Opis”) zamjenjuje se sljedećim:

„Osoba odgovorna za plaćanje poreza na dodanu vrijednost za isporuku robe unutar Unije u skladu s člankom 200. Direktive 2006/112/EZ”;

(i)

pod naslovom „3/40. Identifikacijski broj dodatnih poreznih referentnih podataka” pod podnaslovom „1. Oznaka uloge” dodaju se sljedeći redci:

„FR5

Prodavatelj (IOSS)

Porezni obveznik koji se koristi posebnom odredbom za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja i trećih područja utvrđenom u glavi XII. poglavlju 6. odjeljku 4. Direktive 2006/112/EZ i nositelj identifikacijskog broja za PDV iz članka 369.q te Direktive.

FR7

Porezni obveznik ili osoba odgovorna za plaćanje PDV-a

Identifikacijski broj za PDV poreznog obveznika ili osobe odgovorne za plaćanje PDV-a ako je plaćanje PDV-a odgođeno u skladu s člankom 211. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ.”;

(j)

pod naslovom „4/17. Tarifna povlastica”, u retku 19, tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Privremena suspenzija za proizvode koji se uvoze s potvrdom o ovlaštenom vraćanju u uporabu EASA Obrazac 1 ili jednakovrijednom potvrdom”;

(k)

naslov „7/13. Vrsta dobavljača opreme” zamjenjuje se sa „7/13. Oznaka vrste dobavljača kontejnera”;

(l)

pod naslovom „8/2. Vrsta osiguranja”, u drugom stupcu („Oznaka”) sedmog retka, „7” se zamjenjuje s „I”.


Top