EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0626

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 оd 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/14

OJ L 131, 17.5.2019, p. 31–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/oj

17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/626

оd 5. ožujka 2019.

o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 127. stavak 2.,

Nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za službene kontrole i druge aktivnosti kontrole koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije, među ostalim u području sigurnosti hrane u svim fazama postupka proizvodnje, prerade i distribucije. Njome je posebno propisano da određene životinje i roba mogu ući u Uniju samo iz treće zemlje ili regije treće zemlje koja se nalazi na popisu koji je u tu svrhu sastavila Komisija.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/625 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2017/625 u pogledu uvjeta za ulazak pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi iz trećih zemalja ili njihovih regija u Uniju kako bi se osigurala njihova usklađenost s relevantnim zahtjevima utvrđenima u pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 (sigurnost hrane) ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni. Među tim je uvjetima određivanje životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi na koje se primjenjuje zahtjev da dolaze iz treće zemlje ili regije treće zemlje koja je uvrštena na popis u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625.

(3)

Popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi utvrđuju se kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima sigurnosti hrane u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), koja će biti stavljena izvan snage 14. prosinca 2019. Uredbom (EU) 2017/625, te sa zahtjevima zdravlja životinja u skladu s člankom 8. stavkom 1. Direktive Vijeća 2002/99/EZ (4). Kada se smatralo da je potrebno ispuniti zahtjeve i u pogledu zdravlja ljudi i u pogledu zdravlja životinja, utvrđeni su zajednički popisi koji obuhvaćaju oba aspekta: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/759 (5), Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (6), Uredbom Komisije (EZ) br. 119/2009 (7), Odlukom Komisije 2007/777/EZ (8), Odlukom Komisije 2003/779/EZ (9) i Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (10).

(4)

Dodatni popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva, na temelju razloga povezanih s javnim zdravljem, utvrđeni su u Odluci Komisije 2006/766/EZ (11) donesenoj na temelju članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 854/2004.

(5)

S obzirom na to da se Uredba (EZ) br. 854/2004 stavlja izvan snage Uredbom (EU) 2017/625 s učinkom od 14. prosinca 2019. te kako bi se jednim zakonodavnim aktom obuhvatile sve treće zemlje ili njihove regije koje s aspekta hrane i sigurnosti hrane moraju biti uvrštene na popis kako bi određene životinje i roba mogli iz njih ući na tržište Unije, primjereno je u ovoj Uredbi utvrditi popise za te životinje i robu.

(6)

Budući da su u kontekstu provedbe Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (12) u tijeku rasprave o zahtjevima za uvrštavanje trećih zemalja ili njihovih regija na popis zemalja i regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla zbog razloga zdravlja životinja, radi izbjegavanja dupliciranja popisa primjereno je predvidjeti i popise tih proizvoda životinjskog podrijetla utvrđivanjem unakrsnih upućivanja na postojeće popise utvrđene zbog razloga zdravlja životinja. Ti su popisi sastavljeni na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 i Direktive Vijeća 2002/99/EZ na zahtjev predmetnih trećih zemalja. Kako bi te treće zemlje mogle biti uvrštene na te popise njihova su nadležna tijela dostavila odgovarajuća jamstva, osobito u pogledu usklađenosti ili jednakovrijednosti sa zakonodavstvom EU-a o hrani te u pogledu organizacije nadležnih tijela treće zemlje. Stoga nije potrebna ponovna ocjena usklađenosti s tim uvjetima u skladu s Uredbom (EU) 2017/625.

(7)

Primjereno je za potrebe Uredbe (EU) 2017/625 održavati zajedničke popise povezane s hranom i sigurnošću hrane s postojećim popisima koji su utvrđeni zbog razloga zdravlja životinja te zadržati usklađeni pristup tako da se treće zemlje i njihove regije uvrštavaju na popis samo ako je odobren program kontrole rezidua u skladu s Direktivom 96/23/EZ (13), ako je primjenjivo.

(8)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (14) utvrđeni su zahtjevi koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s hranom koji uvoze proizvode životinjskog podrijetla i mješovite proizvode. Konkretno, tom je uredbom propisano da subjekti u poslovanju s hranom koji uvoze proizvode životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili njihovih regija moraju osigurati da je treća zemlja otpreme uvrštena na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz tih proizvoda.

(9)

Prijelazne mjere kojima su utvrđena odstupanja od uvjeta uvoza iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 za određene proizvode životinjskog podrijetla utvrđene su Uredbom Komisije (EU) 2017/185 (15) te se primjenjuju do 31. prosinca 2020.

(10)

Stoga je potrebno utvrditi dodatne popise trećih zemalja ili njihovih regija najkasnije prije isteka prijelaznih mjera utvrđenih u Uredbi (EU) 2017/185 kako bi se spriječio prekid ulaska u Uniju pošiljaka tih proizvoda životinjskog podrijetla. Trebalo bi utvrditi popise osobito za topljene životinjske masti i čvarke, meso gmazova, kukce i ovitke.

(11)

Hrana koja se sastoji ili je proizvedena od kukaca ili njihovih dijelova ili je iz njih izolirana, uključujući žive kukce, podliježe odobrenju za novu hranu u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća (16). Primjereno je utvrditi popis za te skupine proizvoda.

(12)

Prije isteka prijelaznih mjera propisanih Uredbom (EU) 2017/185 potrebno je u ovoj Uredbi utvrditi popis proizvoda životinjskog podrijetla za koje nisu utvrđeni posebni popisi kako se ne bi ugrozio ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla koji se trenutačno uvoze i koji su ključni za europske subjekte u poslovanju s hranom.

(13)

Prijelazne mjere utvrđene Uredbom (EU) 2017/185 za određene proizvode životinjskog podrijetla i mješovite proizvode uvedene su zato što ti proizvodi predstavljaju malen rizik za zdravlje ljudi jer se konzumiraju u vrlo malim količinama ili se njihovom proizvodnjom u velikoj mjeri isključuje rizik za zdravlje ljudi. Stoga je nerazmjerno od trećih zemalja zahtijevati sve dokaze i jamstva predviđene člankom 127. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

(14)

Popisi bi se trebali utvrditi u ovoj Uredbi i izbrisati iz Provedbene uredbe (EU) 2016/759 i Odluke 2006/766/EZ. Uredbu (EU) 2016/759 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti, a Odluku 2006/766/EZ staviti izvan snage.

(15)

Budući da se Uredba (EU) 2017/625 primjenjuje s učinkom od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma.

(16)

Popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka, na temelju statusa zdravlja životinja, utvrdit će se tek od 21. travnja 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2016/429. Primjereno je da se popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka namijenjenih prehrani ljudi primjenjuje tek od tog istog datuma. Prijelazne mjere kojima se utvrđuju odstupanja u pogledu zahtjeva javnog zdravlja za ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka stoga bi se trebale produljiti do 20. travnja 2021.

(17)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ova se Uredba odnosi na popise trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je sa stajališta sigurnosti hrane u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„svježe meso” znači svježe meso kako je definirano u točki 1.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

2.

„mesni pripravci” znači mesni pripravci kako su definirani u točki 1.15. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

3.

„meso” znači meso kako je definirano u točki 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

4.

„perad” znači perad kako je definirana u točki 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

5.

„slobodno živuća divljač” znači slobodno živuća divljač kako je definirana u točki 1.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

6.

„jaja” znači jaja kako su definirana u točki 5.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

7.

„proizvodi od jaja” znači proizvodi od jaja kako su definirani u točki 7.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

8.

„mesni proizvodi” znači mesni proizvodi kako su definirani u točki 7.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

9.

„obrađeni želuci, mjehuri i crijeva” znači obrađeni želuci, mjehuri i crijeva kako su definirani u točki 7.9. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

10.

„školjkaši” znači školjkaši kako su definirani u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

11.

„proizvodi ribarstva” znači proizvodi ribarstva kako su definirani u točki 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

12.

„sirovo mlijeko” znači sirovo mlijeko kako je definirano u točki 4.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

13.

„mliječni proizvodi” znači mliječni proizvodi kako su definirani u točki 7.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

14.

„kolostrum” znači kolostrum kako je definiran u točki 1. odjeljka IX. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

15.

„proizvodi na osnovi kolostruma” znači proizvodi na osnovi kolostruma kako su definirani u točki 2. odjeljka IX. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

16.

„žablji kraci” znači žablji kraci kako su definirani u točki 6.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

17.

„puževi” znači puževi kako su definirani u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

18.

„topljena životinjska mast” znači topljena životinjska mast kako je definirana u točki 7.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

19.

„čvarci” znači čvarci kako su definirani u točki 7.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

20.

„želatina” znači želatina kako je definirana u točki 7.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

21.

„kolagen” znači kolagen kako je definiran točki 7.8. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

22.

„med” znači med kako je definiran u točki 1. dijela IX. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

23.

„pčelarski proizvodi” znači pčelarski proizvodi kako su definirani u točki 2. dijela IX. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

24.

„meso gmazova” znači meso gmazova kako je definirano u članku 2. točki 16. Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

25.

„kukci” znači kukci kako su definirani u članku 2. točki 17. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

Članak 3.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa i mesnih pripravaka papkara i kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa i mesnih pripravaka papkara i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 14. točkom (a) Uredbe (EU) br. 206/2010.

Članak 4.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesa peradi, bezgrebenki i divljih ptica, mesnih pripravaka peradi, jaja i proizvoda od jaja

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa peradi, bezgrebenki i divljih ptica, mesnih pripravaka peradi, jaja i proizvoda od jaja namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 798/2008 (18).

Članak 5.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesa divljih leporida, divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari, kopitari i leporidi te kunića iz uzgoja

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa divljih leporida, divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari, kopitari i leporidi te kunića iz uzgoja namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 119/2009.

Članak 6.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva osim ovitaka

Ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, osim ovitaka, namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. točkom (b) Odluke 2007/777/EZ.

Međutim, ulazak u Uniju pošiljaka usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih mesnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s dijelom 3. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ.

Članak 7.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak ovitaka u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 1. Odluke 2003/779/EZ.

Članak 8.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju živih, rashlađenih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa

Ulazak u Uniju pošiljaka živih, rashlađenih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu I. Međutim, ulazak u Uniju mišića zatvarača češljača (Pectinidae) koje nisu iz akvakulture, kojima su u potpunosti uklonjeni utroba i spolne žlijezde, odobrava se i iz trećih zemalja koje se ne nalaze na tom popisu.

Članak 9.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju proizvoda ribarstva osim onih iz članka 8.

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda ribarstva, osim onih iz članka 8., namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

Članak 10.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, mliječnih proizvoda i proizvoda na osnovi kolostruma

Ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, mliječnih proizvoda i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 605/2010.

Članak 11.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju žabljih krakova

Ulazak u Uniju pošiljaka žabljih krakova namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III.

Članak 12.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju puževa, pripremljenih u skladu s odjeljkom XI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004

Ulazak u Uniju pošiljaka puževa, pripremljenih u skladu s odjeljkom XI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju topljenih životinjskih masti i čvaraka

Ulazak u Uniju pošiljaka topljenih životinjskih masti i čvaraka namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz mesnih proizvoda u Uniju u skladu s člankom 3. točkom (b) podtočkom i. Odluke 2007/777/EZ.

Članak 14.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz pošiljaka svježeg mesa određenih papkara i kopitara u Uniju u skladu s člankom 14. točkom (a) Uredbe (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 iz kojih je odobren uvoz mesa peradi predmetne vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga ili iz Tajvana.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

Članak 15.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz pošiljaka svježeg mesa određenih papkara i kopitara u Uniju u skladu s člankom 14. točkom (a) Uredbe (EU) br. 206/2010.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 iz kojih je odobren uvoz mesa peradi predmetne vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

Članak 16.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana.

3.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako takve pošiljke dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

5.   Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena navedenih u točki 4. podtočki (b) iii. poglavlja I. odjeljka XIV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak sirovina dobivenih od tih proizvoda u skladu s člankom 15. ove Uredbe.

Članak 17.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju meda i drugih pčelarskih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka meda i drugih pčelarskih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu „Zemlja” u Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU (19) i označenih znakom „X” u stupcu „Med” u tom Prilogu.

Članak 18.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih visokorafiniranih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka sljedećih visokorafiniranih proizvoda: kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitosana, glukozamina, sirila, želatine od ribljeg mjehura i aminokiselina namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

1.

u slučaju sirovina dobivenih od papkara i kopitara, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana;

2.

u slučaju sirovina dobivenih od proizvoda ribarstva, iz svih trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.;

3.

u slučaju sirovina dobivenih od peradi, iz trećih zemalja ili državnih područja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

Članak 19.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak mesa gmazova u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa gmazova namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz Švicarske (20), Bocvane, Vijetnama, Južne Afrike ili Zimbabvea.

Članak 20.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka kukaca namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako je takva hrana podrijetlom i poslana iz treće zemlje ili njezine regije iz koje su odobreni kukci u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća te ako je navedena na popisu u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/2470 (21).

Članak 21.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, osim onih iz članaka od 3. do 20., namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

1.

ako su dobiveni od papkara i kopitara, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana;

2.

ako su dobiveni od peradi, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana;

3.

ako su dobiveni od proizvoda ribarstva, iz trećih zemalja ili njihovih regija iz Priloga II.;

4.

ako su dobiveni od leporida i od divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari, iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009;

5.

ako su dobiveni od različitih vrsta, iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u točkama od 1. do 4. ovog članka za svaki proizvod životinjskog podrijetla.

Članak 22.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2016/759

Provedbena uredba (EU) 2016/759 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. briše se;

2.

Prilog I. briše se.

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/766/EZ stavlja se izvan snage. Upućivanja na Odluku 2006/766/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 24.

Prijelazne odredbe

Do 20. travnja 2021. države članice i dalje dopuštaju ulazak na svoje državno područje pošiljaka ovitaka iz članka 7. iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz takvih pošiljaka u Uniju u skladu s člankom 1. Odluke 2003/779/EZ.

Članak 25.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (vidjeti stranicu 18. ovoga Službenog lista).

(3)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

(4)  Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, 23.1.2003., str. 11.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 оd 28. travnja 2016. o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ (SL L 126, 14.5.2016., str. 13.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 119/2009 od 9. veljače 2009. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova za uvoz mesa divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja u Zajednicu ili njegov provoz kroz Zajednicu te zahtjeva za veterinarsko certificiranje (SL L 39, 10.2.2009., str. 12.)

(8)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(9)  Odluka Komisije 2003/779/EZ od 31. listopada 2003. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja (SL L 285, 1.11.2003., str. 38.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).

(11)  Odluka Komisije 2006/766/EZ od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (SL L 320, 18.11.2006., str. 53.).

(12)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(13)  Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (SL L 125, 23.5.1996., str. 10.).

(14)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(15)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(16)  Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1.).

(17)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(18)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(19)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

(20)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(21)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).


PRILOG I.

POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU ŽIVIH, RASHLAĐENIH, SMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA ZA PREHRANU LJUDI  (1)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AU

Australija

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (2)

 

CL

Čile

 

GL

Grenland

 

JM

Jamajka

Samo morski puževi

JP

Japan

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

KR

Južna Koreja

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

MA

Maroko

Prerađene školjkaše vrste Acanthocardia tuberculatum mora pratiti sljedeće: (a) dodatna zdravstvena potvrda u skladu s obrascem iz dijela B dodatka V. Prilogu VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005 (SL L 338, 22.12.2005., str. 27.) i (b) analitički rezultati testa koji potvrđuju da školjkaši ne sadržavaju količinu biotoksina koji uzrokuje paralizu (Paralytic Shellfish Poison – PSP) koja se može otkriti biološkim testom.

NZ

Novi Zeland

 

PE

Peru

Samo Pectinidae (kapice) iz akvakulture kojima je uklonjena utroba

TH

Tajland

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

US

Sjedinjene Američke Države

Savezne države Washington i Massachusetts

UY

Urugvaj

 

VN

Vijetnam

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi


(1)  Uključujući proizvode koji su obuhvaćeni definicijom proizvoda ribarstva iz točke 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(2)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG II.

POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU PROIZVODA RIBARSTVA, OSIM ONIH OBUHVAĆENIH PRILOGOM I.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

OGRANIČENJA

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AG

Antigva i Barbuda

Samo živi jastozi

AL

Albanija

 

AM

Armenija

Samo živi divlji slatkovodni rakovi, toplinski prerađeni neuzgojeni slatkovodni rakovi i smrznuti neuzgojeni slatkovodni rakovi

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbajdžan

Samo kavijar

BA

Bosna i Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Samo proizvodi akvakulture

BR

Brazil

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Bjelarus

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Samo proizvodi ribarstva koji su ulovljeni, kojima je (prema potrebi) uklonjena utroba i koji su smrznuti i zapakirani u konačnu ambalažu na moru

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kabo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžir

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipat

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenland

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

Samo riba koja nije bila podvrgnuta nikakvoj pripremi ili postupku prerade osim odstranjivanja glave i utrobe, rashlađivanja ili smrzavanja. Ne primjenjuje se smanjena učestalost fizičkih pregleda predviđena Odlukom Komisije 94/360/EZ (SL L 158, 25.6.1994., str. 41.).

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldova

Samo kavijar

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldivi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francuska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne uključuje Kosovo kako je definirano u Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudijska Arabija

 

SB

Salomonovi Otoci

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Otok Uzašašća

 

Tristan da Cunha

Ne uključujući otoke Sveta Helena i Otok Uzašašća

Samo jastozi (svježi ili smrznuti)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vijetnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG III.

POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU ŽABLJIH KRAKOVA I PUŽEVA, PRIPREMLJENIH U SKLADU S ODJELJKOM XI. PRILOGA III. UREDBI (EZ) BR. 853/2004, KOJI SU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

OGRANIČENJA

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AL

Albanija

 

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazil

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Bjelarus

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kabo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžir

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipat

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenland

 

GM

Gambija

 

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldova

Samo puževi

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldivi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francuska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne uključuje Kosovo kako je definirano u Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudijska Arabija

 

SB

Salomonovi Otoci

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Otok Uzašašća

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Sirija

Samo puževi

TG

Togo

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vijetnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 


(1)  U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).


PRILOG IV.

KORELACIJSKA TABLICA IZ ČLANKA 23.

Odluka 2006/766/EZ

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 8.

Članak 2.

Članak 9.

Članak 3.

Članak 4.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.


Top