EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0624

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 оd 8. veljače 2019. o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/10

SL L 131, 17.5.2019, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj

17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/624

оd 8. veljače 2019.

o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 18. stavak 7.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za službene kontrole i druge službene aktivnosti koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije, među ostalim u području sigurnosti hrane u svim fazama postupka proizvodnje, prerade i distribucije. Konkretno, Uredbom se predviđaju službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi kojima se provjerava usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Uredbi (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredbi Vijeća (EZ) br. 1099/2009 (5).

(2)

Uredbom (EU) 2017/625 stavlja se izvan snage Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6), s učinkom od 14. prosinca 2019. Uredbom (EZ) br. 854/2004 utvrđena su važeća posebna pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi kojima se provjerava usklađenost sa zahtjevima uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 1069/2009. Tom je uredbom predviđena i mogućnost odobravanja određenih odstupanja od tih zahtjeva.

(3)

Pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi trebao bi se osigurati nastavak primjene važećih zahtjeva utvrđenih Uredbom (EZ) br. 854/2004, uzimajući u obzir iskustvo stečeno od datuma donošenja tog akta i nove znanstvene dokaze te priopćena nacionalna pravila namijenjena osiguranju daljnje primjene tradicionalnih metoda u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

(4)

Uredbom (EU) 2017/625 predviđa se donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju kriteriji i uvjeti za odstupanja od određenih zahtjeva te Uredbe kako bi se ante mortem i post mortem pregledi mogli obavljati pod odgovornošću službenog veterinara, umjesto da ih provodi ili nadzire službeni veterinar. Tim delegiranim aktima trebalo bi utvrditi i kriterije i uvjete u skladu s kojima službene kontrole u rasjekavaonicama može provoditi drugo osoblje koje su odredila nadležna tijela.

(5)

Ante mortem pregled ključan je za zaštitu zdravlja ljudi i životinja te dobrobiti životinja te stoga ostaje pod odgovornošću službenog veterinara. Međutim, određene rutinske zadaće u okviru ante mortem pregleda u klaonicama može obavljati službeni pomoćnik bez ugrožavanja ostvarenja ciljeva Uredbe (EU) 2017/625, ako su ispunjeni određeni kriteriji i uvjeti.

(6)

Konkretno, ako je službeni veterinar obavio ante mortem pregled na gospodarstvu podrijetla, mogla bi se dopustiti veća fleksibilnost u pogledu ante mortem pregleda po prispijeću u klaonicu te bi se on mogao obavljati pod odgovornošću službenog veterinara. Međutim, ako nije obavljen ante mortem na gospodarstvu podrijetla, delegiranje zadaća trebalo bi se dopustiti samo ako preglede nadzire službeni veterinar, podložno određenim kriterijima i uvjetima za vrste osim peradi i dvojezubaca.

(7)

U slučaju prisilnog klanja ante mortem pregled nije moguće obaviti u klaonici. Kako bi se izbjeglo uzrokovanje nepotrebne patnje životinjama prijevozom u klaonicu te ograničili gospodarski gubici za subjekte i smanjilo rasipanje hrane, trebali bi se utvrditi kriteriji i uvjeti pod kojima bi se ante mortem pregled mogao obavljati izvan klaonice u slučaju prisilnog klanja. Životinja koja podliježe prisilnom klanju može i dalje biti prikladna za prehranu ljudi ako se rezultat pregleda mesa pokaže povoljnim. Ako se dopusti prisilno klanje izvan klaonice, tim bi se pregledima trebala osigurati najveća moguća jamstva prikladnosti za potrošnju.

(8)

Možda bi se ispunjavanje zahtjeva u pogledu zdravlja ljudi, životinja te dobrobiti životinja moglo učinkovitije ocijeniti provedbom ante mortem pregleda na gospodarstvu podrijetla umjesto u klaonici. Stoga bi, podložno određenim kriterijima, za sve vrste trebalo dopustiti odstupanja od ante mortem pregleda u klaonici.

(9)

Iako su post mortem pregledi i aktivnosti revizije ključni za zaštitu zdravlja ljudi, životinja te dobrobiti životinja te stoga trebaju ostati pod odgovornošću službenog veterinara, određene zadaće može obavljati službeni pomoćnik ako se osiguraju dostatna jamstva za postizanje predmetnih ciljeva i ako su ispunjeni određeni kriteriji i uvjeti. Tim bi se kriterijima i uvjetima posebno trebao omogućiti nastavak postojećih praksi u slučaju nekontinuiranog klanja u klaonicama malog kapaciteta i objektima za obradu divljači malog kapaciteta.

(10)

Potrebno je utvrditi određene kriterije i uvjete za odstupanje od osnovnih zahtjeva u pogledu ante mortem i post mortem pregleda u klaonicama i objektima za obradu divljači. Prag proizvodnje nediskriminirajući je kriterij kojim se stavlja naglasak na najmanje objekte u skladu s člankom 16. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625. Budući da se struktura tih objekata razlikuje među državama članicama, taj bi se prag trebao temeljiti na broju životinja koje se kolju ili životinja kojima se rukuje ili na dokazu da prag predstavlja ograničen i fiksan postotak mesa koje se stavlja na tržište. U Uredbi (EZ) br. 1099/2009 definirane su jedinice stoke i utvrđene stope konverzije kojima se izražava broj životinja određene vrste u takvim jedinicama stoke. Te bi se odredbe trebale upotrijebiti za utvrđivanje pragova i usklađivanje odstupanja od određenih zahtjeva koji se temelje na veličini klaonice.

(11)

Određene zadaće u rasjekavaonicama može obavljati osoblje koje su odredila nadležna tijela, a da se pritom ne ugrožavaju ciljevi zaštite zdravlja ljudi, životinja te dobrobiti životinja, ako su ispunjeni određeni kriteriji i uvjeti.

(12)

Službene kontrole proizvodnje školjkaša potrebne su kako bi se osigurala usklađenost s kriterijima i ciljevima utvrđenima zakonodavstvom Unije. U skladu s odjeljkom VII. poglavljem II. dijelom A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 živi školjkaši moraju se izlovljavati iz proizvodnih područja koja su nadležna tijela klasificirala i iz kojih je odobreno izlovljavanje. Uredbom (EU) 2017/625 predviđa se donošenje delegiranih akata kojima se za češljaše (Pectinidae), morske puževe i trpove (Holothuroidea) uspostavljaju kriteriji i uvjeti s pomoću kojih se utvrđuje kada nije potrebno klasificirati proizvodna područja i područja za ponovno polaganje.

(13)

Trebalo bi utvrditi i gdje se trebaju provoditi službene kontrole proizvodnje češljaša (Pectinidae), morskih puževa i trpova (Holothuroidea) koji nisu filtratori.

(14)

Uredbom (EU) 2017/625 predviđena je i mogućnost utvrđivanja posebnih odstupanja za službene kontrole u pogledu vrsta Rangifer tarandus tarandus (sob), Lagopus lagopus i Lagopus mutus (tetrijebi) kako bi se omogućio nastavak dugogodišnjih lokalnih i tradicionalnih običaja i praksi.

(15)

U skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 854/2004 državama članicama bilo je dopušteno donijeti nacionalne mjere kojima se omogućuje nastavak primjene tradicionalnih metoda ili odgovara na potrebe subjekata u poslovanju s hranom s niskim kapacitetom proizvodnje ili smještenih u regijama s posebnim zemljopisnim ograničenjima. U skladu s time Švedska i Finska obavijestile su Komisiju i ostale države članice o nacionalnim mjerama kojima se uvode posebna odstupanja od određenih zahtjeva povezanih sa službenim kontrolama mesa sobova i tetrijeba. Budući da se Uredbom (EU) 2017/625 više ne dopušta takva prilagodba putem nacionalnih mjera, ovom bi se Uredbom trebala utvrditi odstupanja za službene kontrole za sobove i tetrijebe kako bi se omogućio nastavak dugogodišnjih lokalnih i tradicionalnih običaja i praksi koji ne utječu na ostvarivanje ciljeva Uredbe (EU) 2017/625.

(16)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se posebni minimalni zahtjevi za osoblje koje su odredila nadležna tijela i za službene veterinare i službene pomoćnike uključene u službene kontrole i određene druge službene aktivnosti. Njome se utvrđuju i minimalni zahtjevi u pogledu osposobljavanja osoblja klaonice uključenog u službene kontrole i određene druge kontrolne aktivnosti.

(17)

Potrebno je utvrditi posebne minimalne zahtjeve za službene veterinare, službene pomoćnike i drugo osoblje koje su odredila nadležna tijela kako bi se osiguralo kvalitetno i adekvatno obavljanje njihovih zadaća, a time i visoka razina zaštite potrošača, zdravlja životinja i dobrobiti životinja. Ti bi zahtjevi trebali obuhvaćati posebne minimalne zahtjeve u pogledu osposobljavanja. Trebala bi se predvidjeti dovoljna fleksibilnost za prilagodbu tih zahtjeva zadaćama koje je potrebno obaviti, uzimajući u obzir radno iskustvo.

(18)

Kako bi se osiguralo kvalitetno i adekvatno obavljanje zadaća, potrebno je utvrditi odgovarajuće minimalne zahtjeve u pogledu osposobljavanja osoblja klaonice koje pomaže u obavljanju zadaća povezanih sa službenim kontrolama i drugim službenim kontrolnim aktivnostima utvrđenima u Uredbi.

(19)

Budući da se Uredbom (EU) 2017/625 stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 854/2004, s učinkom od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se posebna pravila o provedbi službenih kontrola iz članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 koje se obavljaju na proizvodima životinjskog podrijetla.

Ta posebna pravila obuhvaćaju sljedeće:

(a)

kriterije i uvjete za utvrđivanje

i.

kada se ante mortem pregled u određenim klaonicama može obaviti pod nadzorom ili odgovornošću službenog veterinara;

ii.

kada se ante mortem pregled može obaviti izvan klaonice u slučaju prisilnog klanja;

iii.

kada se ante mortem pregled može obaviti na gospodarstvu podrijetla;

iv.

jamstava koja se uspostavljaju za provedbu post mortem pregleda i aktivnosti revizije pod odgovornošću službenog veterinara, kako je navedeno u članku 18. stavku 2. točkama (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/625;

v.

odstupanja od članka 18. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu klasifikacije proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje za češljače (Pectinidae), morske puževe i trpove (Holothuroidea);

vi.

kada službene kontrole u rasjekavaonicama može provesti osoblje koje je nadležno tijelo odredilo za tu svrhu i koje je primjereno osposobljeno;

(b)

posebna odstupanja u pogledu vrsta Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus i Lagopus mutus kako bi se omogućio nastavak dugogodišnjih lokalnih i tradicionalnih običaja i praksi;

(c)

utvrđivanje posebnih minimalnih zahtjeva, uključujući zahtjeve u pogledu osposobljavanja službenog veterinara, službenog pomoćnika i osoblja koje je odredilo nadležno tijelo, kako bi se osiguralo adekvatno obavljanje zadaća iz članka 18. Uredbe (EU) 2017/625;

(d)

utvrđivanje odgovarajućih minimalnih zahtjeva u pogledu osposobljavanja za osoblje klaonice koje pomaže u obavljanju zadaća iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„klaonica” znači klaonica kako je definirana u točki 1.16. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

2.

„gospodarstvo podrijetla” znači zadnje gospodarstvo na kojem su životinje uzgajane. U slučaju djelomično udomaćenih jelena kako su definirani u točki 2. podtočki (q) Priloga I. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7), ono uključuje prostore za okupljanje namijenjene odabiru životinja za klanje;

3.

„proizvodno područje” znači proizvodno područje kako je definirano u točki 2.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

4.

„područje za ponovno polaganje” znači područje za ponovno polaganje kako je definirano u točki 2.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

5.

„osoblje koje su odredila nadležna tijela” znači osoba koja nije službeni pomoćnik ni službeni veterinar, a koja je u skladu s ovom Uredbom kvalificirana djelovati u tom svojstvu u rasjekavaonicama i koju su nadležna tijela ovlastila za obavljanje posebnih aktivnosti;

6.

„analiza rizika” znači analiza rizika kako je definirana u članku 3. točki 10. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

7.

„rasjekavaonica” znači rasjekavaonica kako je definirana u točki 1.17. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

8.

„perad” znači perad kako je definirana u točki 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

9.

„dvojezupci” znači dvojezupci kako su definirani u točki 1.4. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

10.

„subjekt u poslovanju s hranom” znači subjekt u poslovanju s hranom kako je definiran u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

11.

„domaći papkari i kopitari” znači domaći papkari i kopitari kako su definirani u točki 1.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

12.

„meso” znači meso kako je definirano u točki 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

13.

„divljač iz uzgoja” znači divljač iz uzgoja kako je definirana u točki 1.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

14.

„krajnji potrošač” znači krajnji potrošač kako je definiran u članku 3. točki 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

15.

„maloprodaja” znači maloprodaja kako je definirana u članku 3. točki 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

16.

„objekt” znači objekt kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (c) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

17.

„klaonica malog kapaciteta” znači klaonica koju su na temelju analize rizika odredila nadležna tijela i u kojoj se klanje obavlja samo tijekom jednog dijela radnog dana ili tijekom cijelog radnog dana, ali ne svakog radnog dana u tjednu;

18.

„objekt za obradu divljači malog kapaciteta” znači objekt za obradu divljači koji su na temelju analize rizika odredila nadležna tijela i u kojem se divljač obrađuje samo tijekom jednog dijela radnog dana ili tijekom cijelog radnog dana, ali ne svakog radnog dana u tjednu;

19.

„jedinica stoke” znači jedinica stoke kako je definirana u članku 17. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1099/2009;

20.

„sitna slobodno živuća divljač” znači sitna slobodno živuća divljač kako je definirana u točki 1.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

21.

„objekt za obradu divljači” znači objekt za obradu divljači kako je definiran u točki 1.18. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

22.

„otpremni centar” znači otpremni centar kako je definiran u točki 2.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

23.

„školjkaši” znači školjkaši kako su definirani u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

24.

„prerada” znači prerada kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki (m) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

25.

„unutarnji organi” znači unutarnji organi kako su definirani u točki 1.12. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

26.

„primarna proizvodnja” znači primarna proizvodnja kako je definirana u članku 3. točki 17. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

27.

„gospodarstvo za proizvodnju mlijeka” znači gospodarstvo za proizvodnju mlijeka kako je definirano u točki 4.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

Članak 3.

Kriteriji i uvjeti kojima se utvrđuje kada ante mortem preglede u određenim klaonicama može obavljati službeni pomoćnik

1.   Odstupajući od članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, ante mortem preglede na vrstama osim peradi i dvojezubaca može pod nadzorom službenog veterinara obavljati službeni pomoćnik, pod uvjetom da su postupci koji se primjenjuju u klaonici u skladu sa sljedećim kriterijima i uvjetima:

(a)

zadaće u okviru ante mortem pregleda isključivo su praktične prirode i obuhvaćaju samo jedno ili više od sljedećeg:

i.

verifikacija usklađenosti subjekta u poslovanju s hranom sa zahtjevima povezanima s informacijama o prehrambenom lancu i provjerom identiteta životinje;

ii.

predodabir životinja s mogućim anomalijama u odnosu na zahtjeve u pogledu zdravlja ljudi i životinja te dobrobiti životinja;

(b)

ako službeni pomoćnik koji obavlja pregled uoči moguće anomalije ili posumnja na njihovu prisutnost, o tome odmah obavješćuje službenog veterinara, koji zatim osobno obavlja ante mortem pregled; i

(c)

službeni veterinar redovito provjerava obavlja li službeni pomoćnik pravilno svoje zadaće.

2.   Odstupajući od članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, ante mortem preglede u klaonici može na svim vrstama obavljati službeni pomoćnik pod odgovornošću službenog veterinara, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći kriteriji i uvjeti:

(a)

službeni veterinar već je proveo ante mortem pregled na gospodarstvu podrijetla u skladu s člankom 5.;

(b)

ako službeni pomoćnik koji obavlja pregled uoči moguće anomalije ili posumnja na njihovu prisutnost, o tome odmah obavješćuje službenog veterinara, koji zatim osobno obavlja ante mortem pregled;

i

(c)

službeni veterinar redovito provjerava obavlja li službeni pomoćnik pravilno svoje zadaće.

3.   Odstupanja iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na sljedeće:

(a)

životinje koje su prisilno zaklane kako je navedeno u odjeljku I. poglavlju VI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(b)

životinje za koje se sumnja da boluju od bolesti ili stanja koji mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi;

(c)

goveda iz stada koje nije proglašeno službeno slobodnim od tuberkuloze ili čiji je status stada službeno slobodnog od tuberkuloze ukinut;

(d)

goveda iz stada te ovce i koze s gospodarstava koja nisu proglašena službeno slobodnima od bruceloze ili čiji je status stada odnosno gospodarstva službeno slobodnog od bruceloze ukinut;

(e)

u slučaju izbijanja bolesti životinja, životinje koje dolaze iz regije kako je definirana u članku 2. Direktive Vijeća 64/432/EEZ (9) u kojoj se u skladu sa zakonodavstvom Unije primjenjuju ograničenja povezana sa zdravljem životinja;

(f)

životinje koje podliježu strožim kontrolama zbog širenja novih bolesti ili određenih bolesti navedenih na popisu Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

Članak 4.

Kriteriji i uvjeti kojima se utvrđuje kada se ante mortem pregledi mogu obavljati izvan klaonice u slučaju prisilnog klanja

Odstupajući od članka 18. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, službeni veterinar može obaviti ante mortem preglede izvan klaonice u slučaju prisilnog klanja samo ako su u pitanju domaći papkari i kopitari te pod uvjetom da se poštuju zahtjevi za prisilno klanje utvrđeni u točkama 1., 2. i 6. odjeljka I. poglavlja VI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

Za životinje prikladne za klanje izdaje se zdravstveni certifikat na temelju predloška utvrđenog u Prilogu V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/628 (10). Zdravstveni certifikat prati životinje do klaonice ili se unaprijed šalje u bilo kojem formatu. Sva zapažanja relevantna za naknadni pregled mesa upisuju se u zdravstveni certifikat.

Članak 5.

Opći kriteriji i uvjeti kojima se utvrđuje kada se ante mortem pregledi mogu obavljati na gospodarstvu podrijetla

1.   Odstupajući od članka 18. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2017/625, nadležno tijelo može odobriti da se ante mortem pregledi na životinjama namijenjenima klanju obave na gospodarstvu podrijetla u skladu s kriterijima i uvjetima utvrđenima u stavku 2. i članku 6.

2.   Sljedeći kriteriji i uvjeti primjenjuju se za sve vrste:

(a)

provode se provjere evidencije ili dokumentacije na gospodarstvu podrijetla, uključujući verifikaciju informacija o prehrambenom lancu;

(b)

subjekt u poslovanju s hranom prema potrebi olakšava pojedinačni pregled životinja;

(c)

ante mortem pregledi na gospodarstvu podrijetla sastoje se od fizičkog pregleda životinja kojim se za njih utvrđuje:

i.

boluju li od bolesti ili stanja koji se mogu prenijeti na životinje ili ljude ako se rukuje mesom takvih životinja ili ako se ono konzumira, odnosno ponašaju li se, pojedinačno ili kolektivno, na način koji upućuje na to da se takva bolest pojavila;

ii.

pokazuju li poremećaje u općem ponašanju, znakove bolesti ili anomalije zbog kojih bi njihovo meso moglo biti neprikladno za prehranu ljudi;

iii.

postoje li dokazi ili razlozi za sumnju da životinje sadržavaju ostatke kemijskih tvari u količinama koje premašuju razine utvrđene zakonodavstvom Unije ili ostatke zabranjenih tvari;

iv.

pokazuju li znakove koji upućuju na probleme povezane s dobrobiti životinja, uključujući pretjeranu prljavost;

v.

jesu li sposobne za prijevoz;

(d)

provjere i ante mortem preglede na gospodarstvu podrijetla iz točaka (a), (b) i (c) provodi službeni veterinar;

(e)

životinje prikladne za klanje pravilno se označuju i odvajaju od drugih životinja te izravno s gospodarstva podrijetla šalju u klaonicu;

(f)

za životinje prikladne za klanje izdaje se zdravstveni certifikat utvrđen u dijelu I. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/628. Zdravstveni certifikat prati životinje do klaonice ili se unaprijed šalje u bilo kojem formatu. Sva zapažanja relevantna za naknadni pregled mesa upisuju se u zdravstveni certifikat.

3.   U klaonici se provode sljedeće dodatne provjere u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 3. ove Uredbe:

(a)

redovita verifikacija obveze subjekata u poslovanju s hranom da osiguraju pravilno označivanje životinja;

(b)

redovita verifikacija poštovanja pravila o dobrobiti životinja tijekom prijevoza i pri prispijeću u klaonicu i prisutnosti znakova stanja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ljudi ili životinja.

4.   Ako životinje nisu zaklane u roku od tri odnosno, u slučajevima iz članka 6. stavka 5., 28 dana od datuma izdavanja zdravstvenog certifikata iz stavka 2. točke (f):

(a)

i nisu otpremljene s gospodarstva podrijetla u klaonicu, provodi se dodatan ante mortem pregled i izdaje novi zdravstveni certifikat;

(b)

i već su na putu prema klaonici ili su u klaonici, klanje se može odobriti čim se ispitaju razlozi kašnjenja, pod uvjetom da se na životinjama provede dodatan ante mortem pregled u skladu s člankom 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/627 (11).

Članak 6.

Posebni kriteriji i uvjeti za određene vrste kojima se utvrđuje kada se ante mortem pregledi mogu obavljati na gospodarstvu podrijetla

1.   Nadležna tijela primjenjuju posebne kriterije i uvjete utvrđene u ovom članku u odgovarajućim slučajevima koji se odnose na perad i divljač iz uzgoja.

2.   U slučaju peradi koja se uzgaja za proizvodnju jetrene paštete (foie gras) i peradi s odgođenom evisceracijom zaklane na gospodarstvu podrijetla, certifikat sastavljen u skladu s predloškom zdravstvenog certifikata iz dijela II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/628 prati trupove kod kojih nije obavljena evisceracija do klaonice ili rasjekavaonice ili se unaprijed šalje u bilo kojem formatu, umjesto certifikata iz članka 5. stavka 2. točke (f).

3.   U slučaju divljači iz uzgoja koja je zaklana na gospodarstvu podrijetla u skladu s odjeljkom III. točkom 3. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, certifikat sastavljen u skladu s predloškom zdravstvenog certifikata iz dijela III. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/628 prati životinje do klaonice ili se unaprijed šalje u bilo kojem formatu, umjesto certifikata iz članka 5. stavka 2. točke (f).

4.   U slučaju divljači iz uzgoja koja je zaklana na gospodarstvu podrijetla u skladu s odjeljkom III. točkom 3. podtočkom (a) Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004:

(a)

certifikat sastavljen u skladu s predloškom zdravstvenog certifikata iz dijela IV. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/628 prati životinje do klaonice ili se unaprijed šalje u bilo kojem formatu, umjesto certifikata iz članka 5. stavka 2. točke (f);

(b)

službeni veterinar redovito provjerava obavljaju li osobe zadužene za klanje i iskrvarenje pravilno svoje zadaće.

5.   Odstupajući od članka 5. stavka 4., države članice mogu dopustiti klanje divljači iz uzgoja u roku od 28 dana od datuma izdavanja zdravstvenog certifikata iz članka 5. stavka 2. točke (f) pod sljedećim uvjetima:

(a)

proizvođač isporučuje samo male količine mesa divljači iz uzgoja, i to izravno krajnjem potrošaču ili lokalnim objektima u maloprodaji koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača; i

(b)

po godini i po gospodarstvu podrijetla zakolje se najviše 50 životinja.

Članak 7.

Kriteriji i uvjeti za obavljanje post mortem pregleda pod odgovornošću službenog veterinara u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/625

1.   Post mortem preglede iz članka 18. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) 2017/625 može, pod uvjetom da se poštuju zahtjevi iz poglavlja II. Priloga II. ovoj Uredbi, obavljati službeni pomoćnik pod odgovornošću službenog veterinara, ako su ispunjeni sljedeći kriteriji i uvjeti:

(a)

aktivnosti klanja ili obrade divljači obavljaju se u klaonici ili objektima malog kapaciteta za obradu divljači u kojima se kolje ili obrađuje:

i.

manje od 1 000 jedinica stoke godišnje; ili

ii.

manje od 150 000 primjeraka peradi, dvojezubaca i sitne slobodno živuće divljači godišnje;

(b)

nadležno tijelo može povećati pragove utvrđene u točki (a) ako osigura da se odstupanje primjenjuje u najmanjim klaonicama i objektima za obradu divljači koji su u skladu s definicijom klaonice ili objekta za obradu divljači malog kapaciteta i pod uvjetom da ukupna godišnja proizvodnja tih objekata ne prelazi 5 % ukupne količine svježeg mesa koje se proizvodi u državi članici:

i.

za predmetne vrste;

ii.

za sve papkare i kopitare zajedno;

iii.

za svu perad zajedno; ili

iv.

za sve ptice i dvojezupce zajedno;

u tom slučaju nadležna tijela obavješćuju o tom odstupanju i dokazima kojima se ono podupire u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća (12);

(c)

predmetni objekt ima dovoljno prostora kako bi se meso s anomalijama moglo skladištiti odvojeno od ostalog mesa dok službeni veterinar osobno ne pregleda meso s anomalijama;

(d)

službeni veterinar prisutan je u objektu najmanje jednom dnevno, a tijekom aktivnosti klanja redovito;

(e)

nadležno tijelo uspostavilo je postupak za redovitu ocjenu rada službenih pomoćnika u tim objektima, uključujući sljedeće:

i.

pojedinačno praćenje radne uspješnosti;

ii.

verifikaciju dokumentacije o nalazima pregleda i usporedba te dokumentacije s odgovarajućim trupovima;

iii.

provjere trupova u prostorijama za skladištenje;

(f)

nadležno tijelo provelo je analizu rizika uzimajući u obzir barem sljedeće elemente:

i.

broj životinja koje se kolju ili kojima se rukuje po satu ili po danu;

ii.

vrstu i klasu životinja koje se kolju ili kojima se rukuje;

iii.

kapacitet objekta;

iv.

povijesne podatke o aktivnosti klanja ili rukovanja;

v.

učinkovitost svih dodatnih mjera u prehrambenom lancu poduzetih kako bi se zajamčila sigurnost hrane dobivene od životinja namijenjenih klanju;

vi.

učinkovitost postupaka koji se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP);

vii.

revizijske zapisnike;

viii.

prethodne zapisnike nadležnog tijela o ante mortem i post mortem pregledima.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a) podtočke i. primjenjuju se stope konverzije utvrđene u članku 17. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1099/2009. Međutim, na ovce i koze te male (< 100 kg žive vage) jelene (Cervidae) primjenjuje se stopa konverzije od 0,05 jedinica stoke, dok se na ostalu krupnu divljač primjenjuje stopa konverzije od 0,2 jedinice stoke.

Članak 8.

Obavljanje post mortem pregleda od strane službenog veterinara

Službeni veterinar obavlja post mortem pregled u sljedećim slučajevima:

(a)

za životinje koje su prisilno zaklane kako je navedeno u odjeljku I. poglavlju VI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(b)

za životinje za koje se sumnja da boluju od bolesti ili stanja koji mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi;

(c)

za goveda koja potječu iz stada koje nije proglašeno službeno slobodnim od tuberkuloze;

(d)

za goveda, ovce i koze koji potječu iz stada koje nije proglašeno službeno slobodnim od bruceloze;

(e)

u slučaju izbijanja bolesti životinja za koje su u zakonodavstvu Unije utvrđena pravila o zdravlju životinja. To se odnosi na životinje koje obolijevaju od te određene bolesti i potječu iz određene regije kako je definirana u članku 2. stavku 2. točki (p) Direktive Vijeća 64/432/EEZ;

(f)

u slučaju potrebe za strožim kontrolama kako bi se uzele u obzir nove bolesti i određene bolesti navedene na popisu Svjetske organizacije za zdravlje životinja;

(g)

u slučaju odstupanja od vremenskog okvira za post mortem pregled u skladu s člankom 13. Provedbene uredbe (EU) 2019/627.

Članak 9.

Kriteriji i uvjeti za provedbu aktivnosti revizije u klaonicama i objektima za obradu divljači

Aktivnosti revizije iz članka 18. stavka 2. točke (d) podtočke iii. Uredbe (EU) 2017/625 mogu u klaonicama i objektima za obradu divljači provoditi službeni pomoćnici pod odgovornošću službenog veterinara samo u vezi s prikupljanjem informacija o dobroj higijenskoj praksi i postupaka koji se temelje na HACCP-u te u skladu s poglavljem II. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Kriteriji i uvjeti za obavljanje službenih kontrola, uključujući aktivnosti revizije u rasjekavaonicama

Službene kontrole iz članka 18. stavka 2. točke (d), uključujući aktivnosti revizije, u rasjekavaonicama može provoditi i drugo osoblje koje su odredila nadležna tijela, odstupajući od zahtjeva utvrđenih u članku 18. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) 2017/625, pod uvjetom da nadležna tijela redovito provjeravaju rad takvog osoblja. Obavljanje tih aktivnosti podliježe zahtjevima iz poglavlja III. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Službene kontrole češljača (Pectinidae), morskih puževa i trpova (Holothuroidea), koji nisu filtratori i izlovljavaju se na proizvodnim područjima koja nisu klasificirana u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/625

Odstupajući od članka 18. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/625, klasifikacija proizvodnih područja i područja za ponovno polaganje nije potrebna u vezi s izlovljavanjem češljača (Pectinidae), morskih puževa i trpova (Holothuroidea), koji nisu filtratori, ako nadležna tijela provode službene kontrole tih životinja na burzama ribe, u otpremnim centrima i objektima za preradu.

Takvim se službenim kontrolama provjerava usklađenost sa sljedećim:

(a)

zdravstvenim normama za žive školjkaše utvrđenima u odjeljku VII. poglavlju V. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(b)

posebnim zahtjevima za češljače (Pectinidae), morske puževe i trpove (Holothuroidea) koji nisu filtratori i izlovljavaju se izvan klasificiranih proizvodnih područja iz poglavlja IX. tog odjeljka.

Članak 12.

Posebna odstupanja u pogledu vrsta Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus i Lagopus mutus, kako je utvrđeno u članku 18. stavku 7. točki (h) Uredbe (EU) 2017/625

1.   U skladu s člankom 18. stavkom 7. točkom (h) Uredbe (EU) 2017/625, Švedska i Finska za područja tih država članica navedena u Prilogu I. ovoj Uredbi mogu odobriti sljedeća posebna odstupanja od zahtjeva u pogledu službenih kontrola za vrstu Rangifer tarandus tarandus (sob) koja su utvrđena u članku 18. navedene uredbe, ako to ne utječe na ostvarivanje ciljeva te uredbe:

(a)

odstupajući od članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, službene kontrole nisu obvezne za meso dobiveno od vrste Rangifer tarandus tarandus, ako proizvođač isporučuje samo male količine tog mesa, i to izravno krajnjem potrošaču ili lokalnim objektima u maloprodaji koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača;

(b)

odstupajući od članka 18. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625, ante mortem pregled nije obvezan za zalutale sobove zaklane u zasebnim slučajevima od 1. svibnja do 30. rujna;

(c)

odstupajući od članka 18. stavka 2. točke (c) i članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, osoblje klaonice koje je u skladu s člankom 14. prošlo odgovarajuće osposobljavanje za tu zadaću može obavljati pregled sljedećeg:

i.

unutarnjih trbušnih organa osim jetara i bubrega;

ii.

genitalnih organa;

iii.

vimena.

2.   Odstupajući od članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, službene kontrole nisu obvezne za meso dobiveno od vrsta Lagopus lagopus i Lagopus mutus (tetrijebi), ako su usmrćene tako što su ulovljene u zamku tijekom zimske sezone lova u švedskim okruzima Norrbotten, Västerbotten i Jämtland i švedskoj općini Älvdalen u okrugu Dalarna.

Članak 13.

Posebni minimalni zahtjevi za službenog veterinara, službenog pomoćnika i osoblje koje su odredila nadležna tijela

1.   Službeni veterinari koji obavljaju zadaće iz članka 18. Uredbe (EU) 2017/625 ispunjavaju minimalne posebne zahtjeve iz poglavlja I. Priloga II. ovoj Uredbi.

Odstupajući od pravila utvrđenih u poglavlju I. točkama od 1. do 6. Priloga II., države članice mogu utvrditi posebna pravila za sljedeće:

(a)

službene veterinare koji rade u nepunom radnom vremenu i odgovorni su za preglede u malim poduzećima ili provedbu službenih kontrola samo na razini primarne proizvodnje, posebno kontrola na gospodarstvima za proizvodnju mlijeka i ante mortem pregleda izvan klaonica; i

(b)

studente veterine koji su uspješno položili ispit o područjima iz poglavlja I. točke 3. Priloga II. i privremeno rade u klaonici u prisutnosti službenog veterinara.

2.   Veterinari koji su već imenovani službenim veterinarima prije datuma početka primjene ove Uredbe posjeduju odgovarajuće znanje o područjima iz poglavlja I. točke 3. Priloga II. ovoj Uredbi. Prema potrebi, nadležno tijelo osigurava da se takvo znanje stječe u okviru aktivnosti kontinuiranog osposobljavanja.

3.   Službeni pomoćnici koji obavljaju zadaće iz članka 18. Uredbe (EU) 2017/625 ispunjavaju minimalne posebne zahtjeve iz poglavlja II. Priloga II. ovoj Uredbi.

4.   Osoblje koje su odredila nadležna tijela i koje obavlja zadaće iz članka 18. Uredbe (EU) 2017/625 ispunjava minimalne posebne zahtjeve iz poglavlja III. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 14.

Minimalni zahtjevi u pogledu osposobljavanja osoblja klaonice

Osoblje klaonice koje pomaže u obavljanju zadaća povezanih sa službenim kontrolama i drugim kontrolnim aktivnostima u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625 osposobljeno je u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela. Ono ispunjava i minimalne zahtjeve u pogledu osposobljavanja iz poglavlja II. Priloga II. ovoj Uredbi u mjeri u kojoj je to relevantno za pomoćne zadaće koje obavlja.

Članak 15.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (SL L 303, 18.11.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

(7)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(9)  Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL 121, 29.7.1964., str. 1977).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/628 od 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni Uredbe (EZ) 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu predložaka certifikata (vidjeti stranicu 101. ovoga Službenog lista).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 od 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (vidjeti stranicu 51. ovoga Službenog lista).

(12)  Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).


PRILOG I.

POSEBNA ODSTUPANJA ZA PREGLED MESA SOBOVA (RANGIFER TARANDUS TARANDUS)

Posebna odstupanja iz članka 12. stavka 1. primjenjuju se samo na sljedećim područjima:

(a)

u Švedskoj:

i.

okrug Norrbotten;

ii.

okrug Västerbotten;

iii.

okrug Jämtland;

iv.

okrug Västernorrland;

v.

općina Älvdalen u okrugu Dalarna;

vi.

općine Nordanstig, Hudiksvall i Söderhamn u okrugu Gävleborg;

(b)

u Finskoj, kako su odobrena 31. prosinca 2014.:

i.

okrug Laponija osim općina Kemi, Keminmaa i Tornio;

ii.

okruzi Sjeverna Ostrobotnija i Kainuu:

općine Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Suomussalmi i Hyrynsalmi,

u općini Oulu: područje bivše općine Yli-Ii i područje sjeverno od rijeke Kiiminkijoki u bivšoj općini Ylikiiminki,

u općini Ii: područje bivše općine Kuivaniemi,

u općinama Puolanka i Utajärvi: područja sjeverno od rijeke Kiiminkijoki i regionalna cesta 891 (Hyrynsalmi-Puolanka).


PRILOG II.

POSEBNI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA SLUŽBENOG VETERINARA, SLUŽBENOG POMOĆNIKA I OSOBLJE KOJE SU ODREDILA NADLEŽNA TIJELA

POGLAVLJE I.

SLUŽBENI VETERINAR

1.

Nadležna tijela mogu imenovati službenim veterinarom samo veterinara koji je položio ispit u skladu sa zahtjevima iz točke 3.

2.

Nadležna tijela moraju organizirati ispit za kandidate koji se prijavljuju za mjesto službenog veterinara.

3.

Ispitom se mora dokazati znanje iz sljedećih područja, koja su posebno relevantna za zadaće službenog veterinara i u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o iskustvu i stručnim kvalifikacijama veterinara te izbjegavajući udvostručavanje ispitivanja znanja i vještina koje veterinar treba posjedovati u skladu s člankom 38. stavkom 3. Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1):

(a)

nacionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo Unije u području zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja te farmaceutskih tvari;

(b)

načela zajedničke poljoprivredne politike, tržišne mjere, izvozne subvencije i otkrivanje prijevara, među ostalim u globalnom kontekstu; Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, Codex Alimentarius, Svjetska organizacija za zdravlje životinja;

(c)

osnove prerade hrane i prehrambene tehnologije;

(d)

načela, pojmovi i metode dobre proizvođačke prakse i upravljanja kakvoćom;

(e)

upravljanje kakvoćom prije berbe (dobra uzgojna praksa);

(f)

promidžba i primjena načela higijene i sigurnosti hrane (dobra higijenska praksa);

(g)

načela, pojmovi i metode analize rizika;

(h)

načela, pojmovi i metode sustava HACCP i njegova primjena u cijelom lancu proizvodnje hrane;

(i)

revizija i verifikacija usklađenosti sa zahtjevima iz točaka od (a) do (h);

(j)

sprečavanje i suzbijanje opasnosti po zdravlje ljudi koje se prenose hranom;

(k)

dinamika infekcija i trovanja u populaciji;

(l)

dijagnostika u epidemiologiji;

(m)

sustavi praćenja i nadzora;

(n)

načela suvremenih metoda ispitivanja i njihova primjena u dijagnostici;

(o)

informacijska i komunikacijska tehnologija u mjeri u kojoj je potrebna kao alat za rad;

(p)

obrada podataka i primjena biostatistike;

(q)

ispitivanja slučajeva bolesti ljudi koje se prenose hranom;

(r)

relevantni aspekti transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE);

(s)

dobrobit životinja u fazi proizvodnje, prijevoza i klanja;

(t)

ekološka pitanja povezana s proizvodnjom hrane (uključujući zbrinjavanje otpada);

(u)

načelo predostrožnosti i interesi potrošača;

(v)

načela osposobljavanja osoblja koje radi u lancu proizvodnje;

(w)

zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode;

(x)

pitanja povezana s prijevarama.

Kandidati mogu steći potrebno znanje u okviru osnovnog veterinarskog obrazovanja, osposobljavanjem ili stručnim iskustvom nakon dobivanja diplome veterinara.

Međutim, ako nadležna tijela imaju zadovoljavajuće dokaze da je kandidat stekao sve potrebno znanje završenim sveučilišnim studijem ili u okviru daljnjeg obrazovanja završenim poslijediplomskim studijem, stručnim iskustvom ili drugim obrazovanjem ono ne mora zahtijevati polaganje ispita. Ako znanje koje je kandidat stekao djelomično odgovara potrebnom znanju, nadležna tijela organiziraju ispite koji se razlikuju od onih navedenih u točki 2. kako bi se uzelo u obzir stručno iskustvo kandidata.

4.

Službeni veterinar mora biti sposoban za multidisciplinarnu suradnju.

5.

Osim toga, svaki službeni veterinar mora prije početka samostalnog rada steći praktična znanja tijekom probnog rada u trajanju od najmanje 200 sati. Odgovarajuće osposobljavanje tijekom veterinarskog studija može se uključiti u probni rad. Zaposlenik na probnom radu pod nadzorom je postojećeg službenog veterinara u klaonicama, rasjekavaonicama i na gospodarstvima. Osposobljavanje se posebno mora odnositi na reviziju dobrih higijenskih praksi i postupaka koji se temelje na načelima HACCP-a.

6.

Službeni veterinar mora redovitim sudjelovanjem u aktivnostima kontinuiranog obrazovanja i praćenjem stručne literature iz područja navedenih u točki 3. osuvremenjivati svoje znanje i biti informiran o najnovijim saznanjima. Službeni veterinar mora, kad god je to moguće, svake godine sudjelovati u aktivnostima kontinuiranog obrazovanja.

7.

U slučaju selidbe stručnjaka u drugu državu članicu ili uspostave poslovnog nastana u drugoj državi članici primjenjuje se uzajamno priznavanje ispita za službene veterinare među državama članicama. U takvim slučajevima ispiti se moraju ograničiti na područja koja su od ključne važnosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja u državi članici budućeg zaposlenja, a nisu obuhvaćena ispitima u državi članici podrijetla.

POGLAVLJE II.

SLUŽBENI POMOĆNIK

1.

Samo osoba koja je prošla osposobljavanje i položila ispit u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točki 5. može obavljati zadaće službenog pomoćnika.

2.

Nadležna tijela organiziraju ispite iz točke 1. Da bi mogli pristupiti ispitu, kandidati moraju dokazati da su prošli:

(a)

osposobljavanje u trajanju od najmanje 500 sati, od čega najmanje 400 sati praktičnog osposobljavanja iz područja navedenih u točki 5.; i

(b)

dodatno osposobljavanje koje je potrebno kako bi službeni pomoćnici mogli stručno obavljati svoje dužnosti.

3.

Praktično osposobljavanje iz točke 2. podtočke (a) mora se provoditi u klaonicama, objektima za obradu divljači i/ili rasjekavaonicama pod nadzorom službenog veterinara.

4.

Osposobljavanje i ispiti moraju se u prvom redu odnositi na crveno meso ili meso peradi. Međutim, osobe koje su prošle osposobljavanje u jednoj od te dvije kategorije i položile odgovarajući ispit moraju proći samo skraćeno osposobljavanje kako bi mogle pristupiti ispitu za drugu kategoriju. Osposobljavanje i ispiti moraju, ako je potrebno, obuhvaćati slobodno živuću divljač, divljač iz uzgoja i dvojezupce.

5.

Osposobljavanje za službene pomoćnike mora obuhvaćati sljedeća područja, a znanje iz tih područja mora se potvrditi ispitima:

(a)

poljoprivredna gospodarstva:

i.

teoretski dio:

opće poznavanje organizacije poljoprivrednog sektora, metoda proizvodnje, međunarodnih trgovinskih standarda za životinje;

dobre prakse u stočarstvu,

osnovno znanje o bolestima, posebno zoonozama koje se prenose virusima, bakterijama i parazitima;

praćenje bolesti, uporaba lijekova i cjepiva, testiranje na rezidue;

higijenska i zdravstvena kontrola;

dobrobit životinja na poljoprivrednom gospodarstvu i tijekom prijevoza;

zahtjevi u pogledu zaštite okoliša – u zgradama, na poljoprivrednim gospodarstvima i općenito;

relevantni zakoni i drugi propisi;

interesi potrošača i kontrola kakvoće;

ii.

praktični dio:

posjeti različitim vrstama poljoprivrednih gospodarstava i primjena različitih uzgojnih metoda;

posjeti proizvodnim objektima;

promatranje utovara i istovara životinja;

laboratorijske vježbe;

veterinarski pregledi;

dokumentacija;

(b)

klaonice, objekti za obradu divljači i rasjekavaonice:

i.

teoretski dio:

opće poznavanje organizacije mesne industrije, metoda proizvodnje, međunarodnih trgovinskih standarda za hranu i tehnologije klanja životinja i rasijecanja mesa;

osnovno znanje o higijeni i dobrim higijenskim praksama, a posebno o industrijskoj higijeni, higijeni klanja, rasijecanja i skladištenja te higijeni na radu;

osnovno znanje o sustavu HACCP i reviziji postupaka koji se temelje na sustavu HACCP;

dobrobit životinja pri istovaru nakon prijevoza i u klaonici;

osnovno znanje o anatomiji i fiziologiji zaklanih životinja;

osnovno znanje o patologiji zaklanih životinja;

osnovno znanje o patološkoj anatomiji zaklanih životinja;

odgovarajuće znanje o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama i drugim važnim zoonozama i njihovim uzročnicima te o važnim bolestima životinja;

poznavanje metoda i postupaka klanja, pregleda, pripreme, pakiranja, ambalažiranja i prijevoza svježeg mesa;

osnovno znanje o mikrobiologiji;

ante mortem pregled;

uzorkovanje i analiza povezani s trihinelom;

post mortem pregled;

administrativne zadaće;

poznavanje odgovarajućih zakona i drugih propisa;

postupak uzorkovanja;

pitanja povezana s prijevarama;

ii.

praktični dio:

identifikacija životinja;

provjera dobi životinja;

pregled i ocjenjivanje zaklanih životinja;

ante mortem pregled u klaonici;

post mortem pregled u klaonici ili objektu za obradu divljači;

uzorkovanje i analiza povezani s trihinelom;

identifikacija životinjske vrste pregledom tipičnih dijelova životinje;

identifikacija dijelova zaklanih životinja kod kojih je došlo do promjena te sastavljanje odgovarajućih bilježaka;

kontrola higijene, uključujući revizije povezane s dobrim higijenskim praksama i postupcima koji se temelje na sustavu HACCP;

bilježenje rezultata ante mortem pregleda;

uzorkovanje;

sljedivost mesa;

dokumentacija, primjerice ocjena informacija o prehrambenom lancu i provjera evidencije.

6.

Nadležna tijela mogu odlučiti smanjiti opseg osposobljavanja i ispita za sljedeće:

(a)

teoretski dio, ako službeni pomoćnik dokaže da posjeduje dostatno obrazovanje o posebnim područjima iz točke 5. podtočke (a) podpodtočke i. ili podtočke (b) podpodtočke i. ovog poglavlja;

(b)

praktični dio, ako službeni pomoćnik dokaže da posjeduje dostatno radno iskustvo iz posebnih područja navedenih u točki 5. podtočki (a) podpodtočki ii. ili podtočki (b) podpodtočki ii. ovog poglavlja.

7.

Službeni pomoćnik mora biti sposoban za multidisciplinarnu suradnju.

8.

Službeni pomoćnik mora redovitim sudjelovanjem u aktivnostima kontinuiranog obrazovanja i praćenjem stručne literature osuvremenjivati svoje znanje i biti informiran o najnovijim saznanjima. Službeni pomoćnik mora, kad god je to moguće, svake godine sudjelovati u aktivnostima kontinuiranog obrazovanja.

9.

Ako službeni pomoćnici obavljaju samo uzorkovanje i analize povezane s pregledima za otkrivanje prisutnosti trihinele i mikrobiološkim kriterijima, nadležna tijela trebaju se pobrinuti samo za to da se osposobe za obavljanje tih zadaća.

10.

U slučaju selidbe stručnjaka u drugu državu članicu ili uspostave poslovnog nastana u drugoj državi članici primjenjuje se uzajamno priznavanje ispita za službene pomoćnike među državama članicama. U takvim slučajevima ispiti moraju biti ograničeni na područja koja su od ključne važnosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja u državi članici budućeg zaposlenja, a nisu obuhvaćena ispitima u državi članici podrijetla.

POGLAVLJE III.

OSOBLJE KOJE SU ODREDILA NADLEŽNA TIJELA

1.

Nadležna tijela mogu odrediti samo osoblje koje je prošlo osposobljavanje i položilo ispit u skladu sa zahtjevima iz točke 5. ovog poglavlja.

2.

Nadležna tijela organiziraju ispit iz točke 1. Da bi mogli pristupiti ispitu, kandidati moraju dokazati da su prošli:

(a)

osposobljavanje u trajanju od najmanje 500 sati, od čega najmanje 400 sati praktičnog osposobljavanja iz područja navedenih u točki 5.; i

(b)

svako dodatno osposobljavanje potrebno kako bi osoblje koje su odredila nadležna tijela moglo stručno obavljati svoje dužnosti.

3.

Praktično osposobljavanje navedeno u točki 2. podtočki (a) mora se provoditi u rasjekavaonicama pod nadzorom službenog veterinara.

4.

Osposobljavanje i ispiti moraju se u prvom redu odnositi na crveno meso ili meso peradi. Međutim, osobe koje su prošle osposobljavanje u jednoj od te dvije kategorije i položile odgovarajući ispit moraju proći samo skraćeno osposobljavanje kako bi mogle pristupiti ispitu za drugu kategoriju. Osposobljavanje i ispiti po potrebi obuhvaćaju slobodno živuću divljač, divljač iz uzgoja i dvojezupce.

5.

Osposobljavanje osoblja koje su odredila nadležna tijela mora uključivati sljedeća područja povezana s rasjekavaonicama, a znanje o tim područjima mora se potvrditi ispitima:

i.

teoretski dio:

opće poznavanje organizacije mesne industrije, metoda proizvodnje, međunarodnih trgovinskih standarda za hranu i tehnologije rasijecanja mesa;

temeljito znanje o higijeni i dobrim higijenskim praksama, a posebno o industrijskoj higijeni, higijeni rasijecanja i skladištenja te higijeni na radu;

temeljito znanje o sustavu HACCP i reviziji postupaka koji se temelje na sustavu HACCP;

odgovarajuće znanje o transmisivnim spongiformnim encefalopatijama i drugim važnim zoonozama i njihovim uzročnicima;

poznavanje metoda i postupaka pripreme, pakiranja, ambalažiranja i prijevoza svježeg mesa;

osnovno znanje o mikrobiologiji;

administrativne zadaće;

poznavanje odgovarajućih zakona i drugih propisa;

postupak uzorkovanja;

pitanja povezana s prijevarama;

ii.

praktični dio:

pregled i ocjenjivanje zaklanih životinja;

kontrola higijene, uključujući revizije povezane s dobrim higijenskim praksama i postupcima koji se temelje na sustavu HACCP;

uzorkovanje;

sljedivost mesa;

dokumentacija.

6.

Nadležna tijela mogu odlučiti smanjiti opseg osposobljavanja i ispita za sljedeće:

(a)

teoretski dio, ako član osoblja kojeg su odredila nadležna tijela dokaže da posjeduje dostatno obrazovanje o posebnim područjima iz točke 5. podtočke i. ovog poglavlja;

(b)

praktični dio, ako član osoblja kojeg su odredila nadležna tijela dokaže da posjeduje dostatno radno iskustvo iz posebnih područja navedenih u točki 5. podtočki ii. ovog poglavlja.

7.

Osoblje koje su odredila nadležna tijela mora biti sposobno za multidisciplinarnu suradnju.

8.

Osoblje koje su odredila nadležna tijela mora redovitim sudjelovanjem u aktivnostima kontinuiranog obrazovanja i praćenjem stručne literature osuvremenjivati svoje znanje i biti informirano o najnovijim saznanjima. Osoblje koje su odredila nadležna tijela mora, kad god je to moguće, sudjelovati u godišnjim aktivnostima kontinuiranog osposobljavanja.

9.

U slučaju selidbe stručnjaka u drugu državu članicu ili uspostave poslovnog nastana u drugoj državi članici među državama članicama primjenjuje se uzajamno priznavanje ispita za osoblje koje su odredila nadležna tijela. U takvim slučajevima ispiti moraju biti ograničeni na područja koja su od ključne važnosti za zaštitu zdravlja ljudi i životinja u državi članici budućeg zaposlenja, a nisu obuhvaćena ispitima u državi članici podrijetla.

(1)  Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).


Top