EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1004

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1004 оd 7. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4114) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/4114

OJ L 163, 20.6.2019, p. 66–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj

20.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/66


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1004

оd 7. lipnja 2019.

o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o otpadu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije C(2012) 2384

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4114)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1), a posebno njezin članak 11.a stavak 9. i članak 37. stavak 7.,

budući da:

(1)

Direktivom 2008/98/EZ propisuju se opća pravila izračuna kako bi se provjerilo jesu li ostvareni ciljevi za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada za 2025., 2030. i 2035. utvrđenih u članku 11. stavku 2. točkama (c), (d) i (e) te u članku 11. stavku 3. te direktive.

(2)

U pravilima iz članka 11.a Direktive 2008/98/EZ navodi se da je, u pogledu recikliranja za izračun ciljeva za 2025., 2030. i 2035., potrebno upotrebljavati otpad koji ulazi u postupak recikliranja ili otpad koji se prestane smatrati otpadom. Kao opće pravilo, količinu recikliranog otpada potrebno je mjeriti u točki u kojoj otpad ulazi u postupak recikliranja. Međutim, države članice mogu koristiti odstupanje i mjeriti količinu komunalnog otpada kao izlaznu količinu postupka razvrstavanja, pod uvjetom da se dodatni gubici zbog obrade prije postupka recikliranja odbiju i da se izlazna količina otpada uistinu reciklira.

(3)

Komunalni otpad koji ulazi u postupak recikliranja može i dalje sadržavati određenu količinu otpadnih materijala koji nisu ciljani daljnjom preradom, ali ni uz razumne napore nisu mogli biti uklonjeni prethodnim postupcima prije postupka recikliranja. Od država članica ne bi se trebalo zahtijevati da odbijaju takve neciljane materijale za potrebe izračuna recikliranog komunalnog otpada, pod uvjetom da se ti materijali toleriraju u postupku recikliranja i da ne sprečavaju visokokvalitetno recikliranje.

(4)

Kako bi se osigurala ujednačena primjena pravila izračuna u svim državama članicama, za najčešće vrste otpada i postupke recikliranja potrebno je utvrditi i koje bi otpadne materijale trebalo uključiti u izračun u skladu s člankom 11.a stavkom 1. točkom (c) Direktive 2008/98/EZ (točke izračuna) i u kojoj bi ih se fazi obrade otpada trebalo mjeriti u skladu s člankom 11.a stavkom 2. te direktive (točke mjerenja).

(5)

Kako bi se osiguralo da podaci o recikliranju komunalnog otpada koji se dostavljaju budu usporedivi, točke izračuna utvrđene za najčešće vrste otpada i postupke recikliranja trebale bi se primjenjivati i na otpad koji je prestao biti otpad kao rezultat pripremnog postupka prije prerade.

(6)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka o recikliranju komunalnog otpada koje dostavljaju postrojenja za gospodarenje otpadom u različitim državama članicama, potrebno je utvrditi detaljnija pravila o načinu uzimanja u obzir količine razvrstanog otpada pri izračunu ulazne količine u postupak recikliranja te o načinu izračuna količine recikliranog komunalnog otpada u slučajevima u kojima obradom otpada ne nastaju samo reciklirani materijali, nego i goriva ili druga sredstva za proizvodnju energije ili materijali za nasipavanje.

(7)

S obzirom na izračun biootpada koji je odvojen i recikliran na izvoru, stvarno mjerenje ulaznih ili izlaznih količina postupka recikliranja nije uvijek izvedivo jer takvim otpadom obično upravljaju pojedinačna kućanstva. Stoga bi trebalo uspostaviti razuman zajednički pristup kojim se osigurava visoka razina pouzdanosti dostavljenih podataka.

(8)

Kad je riječ o recikliranim metalima odvojenima nakon spaljivanja komunalnog otpada, kako bi se osiguralo da se u obzir uzimaju samo reciklirani metali, trebalo bi utvrditi metodologiju izračuna kojom se utvrđuje sadržaj metala u otpadnim materijalima koji se odvajaju iz pepela s rešetke ložišta. Nadalje, kako bi se osigurala relevantnost podataka, u obzir bi trebalo uzeti samo metale koji potječu od spaljivanja komunalnog otpada.

(9)

Podaci o pripremi za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada koje je potrebno dostaviti u skladu s člankom 11.a. Direktive 2008/98/EZ trebaju se temeljiti na učinkovitom sustavu kontrole kvalitete i sljedivosti tokova otpadnih materijala. Od država članica stoga bi se trebalo zahtijevati da poduzmu mjere kako bi se osigurale visoka pouzdanost i točnost prikupljenih podataka, posebno prikupljanjem podataka izravno od gospodarskih subjekata te povećanim korištenjem elektroničkih registara za evidentiranje podataka o otpadu.

(10)

Države članice trebaju Komisiji dostavljati podatke o provedbi članka 11. stavaka 2. i 3. Direktive 2008/98/EZ za svaku kalendarsku godinu. Komisiji trebaju podnositi i izvješće o provjeri kvalitete u formatu za izvješćivanje koji je utvrdila Komisija. Tim bi se formatom trebalo osigurati da dostavljene informacije budu dostatna osnova za provjeru i praćenje ostvarivanja ciljeva iz članka 11. stavaka 2. i 3. Direktive 2008/98/EZ.

(11)

Kad je riječ o cilju utvrđenom u članku 11. stavku 2. točki (a) Direktive 2008/98/EZ, države članice moraju primjenjivati pravila izračuna utvrđena u Odluci Komisije 2011/753/EU (2). Pravila izračuna za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada iz članka 11.a. Direktive 2008/98/EZ i iz ove Odluke u skladu su s onima utvrđenima u Odluci 2011/753/EU. Kako bi se izbjeglo dvostruko izvješćivanje, države članice trebale bi imati mogućnost uporabe formata za izvješćivanje utvrđenog za dostavu podataka o ciljevima iz članka 11. stavka 2. točaka od (c) do (e) i članka 11. stavka 3. Direktive 2008/98/EZ kako bi dostavile podatke o cilju iz članka 11. stavka 2. točke (a) te direktive.

(12)

Države članice trebaju dostaviti podatke o mineralnim i sintetičkim uljima za podmazivanje i industrijskim uljima te o otpadnim uljima u skladu s člankom 37. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ za svaku kalendarsku godinu u formatu koji je utvrdila Komisija. Tim bi se formatom trebalo osigurati da dostavljeni podaci budu dostatna osnova za procjenu izvedivosti donošenja mjera za obradu otpadnih ulja, uključujući kvantitativne ciljeve za regeneraciju otpadnih ulja i bilo koje dodatne mjere za promicanje regeneracije otpadnih ulja, u skladu s člankom 21. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ.

(13)

Za potrebe izvješćivanja o provedbi članka 11. stavka 2. točaka (a) i (b) Direktive 2008/98/EZ o utvrđivanju ciljeva za otpad iz kućanstava i sličan otpad te za građevinski otpad države članice trebaju upotrebljavati formate utvrđene u skladu s Provedbenom odlukom Komisije C(2012) 2384 (3). Odredbe te provedbene odluke kojom se od država članica zahtijeva podnošenje trogodišnjih izvješća o provedbi Direktive 2008/98/EZ zastarjele su. Stoga bi Provedbenu odluku C(2012) 2384 trebalo staviti izvan snage i zamijeniti odredbama iz ove Odluke koje odražavaju promjene u zahtjevima za izvješćivanje koji su u Direktivu 2008/98/EZ uvedeni Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Kako bi se osigurao kontinuitet, trebalo bi donijeti prijelazne odredbe u pogledu roka za dostavu podataka koji se odnose na provedbu članka 11. stavka 2. točaka (a) i (b) za referentne godine od 2016. do 2019.

(14)

Pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka koji se odnose na provedbu članka 11. stavka 2. točaka od (c) do (e) i članka 11. stavka 3. Direktive 2008/98/EZ blisko su povezana s pravilima kojima se utvrđuju formati za dostavu tih podataka i podataka o provedbi članka 11. stavka 2. točke (a) te direktive. Kako bi se osigurala dosljednost između tih pravila i olakšao pristup njima, oba skupa pravila trebalo bi utvrditi u jednoj odluci. Nadalje, kako bi se olakšao pristup jedinstvenim formatima za dostavu podataka o otpadu na temelju Direktive 2008/98/EZ, posebno podataka o građevinskom otpadu te o mineralnim i sintetičkim uljima za podmazivanje i industrijskim uljima te otpadnim uljima, i te bi formate trebalo uključiti u ovu Odluku. Metodologija za utvrđivanje prosječnih stopa gubitka za otpadne materijale uklonjene iz razvrstanog otpada daljnjom prethodnom obradom prije recikliranja podlijegat će zasebnoj Delegiranoj odluci Komisije.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„količina” znači masa izmjerena u tonama;

(b)

„ciljani materijali” znači materijali od komunalnog otpada koji se u određenom postupku recikliranja prerađuju u proizvode, materijale ili tvari koji nisu otpad;

(c)

„neciljani materijali” znači otpadni materijali koji se u određenom postupku recikliranja ne prerađuju u proizvode, materijale ili tvari koji nisu otpad;

(d)

„prethodna obrada” znači svaki postupak obrade kojem se materijali od komunalnog otpada podvrgavaju prije ulaska u postupak recikliranja, pri čemu se ti materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari koji nisu otpad. To uključuje provjeru, razvrstavanje i druge pripremne postupke za uklanjanje neciljanih materijala i osiguravanje visokokvalitetnog recikliranja;

(e)

„točka izračuna” znači točka u kojoj materijali od komunalnog otpada ulaze u postupak recikliranja kojim se otpad prerađuje u proizvode, materijale ili tvari koji nisu otpad ili točka u kojoj otpadni materijali, kao rezultat pripremnog postupka prije prerade, prestaju biti otpad;

(f)

„točka mjerenja” znači točka u kojoj se mjeri masa otpadnih materijala kako bi se utvrdila količina otpada u točki izračuna;

(g)

„komunalni biootpad koji je odvojen i recikliran na izvoru” znači komunalni biootpad koji se reciklira na mjestu na kojem ga proizvode osobe koje ga proizvode.

Članak 2.

Izračunavanje količine komunalnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu u skladu s člankom 11.a stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ

Količina komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu uključuje samo proizvode ili dijelove proizvoda koji se, nakon postupaka provjere, čišćenja ili popravka, mogu ponovno upotrijebiti bez daljnjeg razvrstavanja ili prethodne obrade. Dijelovi tih proizvoda ili tih dijelova proizvoda koji su uklonjeni tijekom postupaka popravka mogu se uključiti u količinu komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu.

Članak 3.

Izračunavanje količine recikliranog komunalnog otpada u skladu s člankom 11.a stavcima 1., 2. i 5. Direktive 2008/98/EZ

1.   Količina recikliranog komunalnog otpada je količina komunalnog otpada u točki izračuna. Količina komunalnog otpada koji ulazi u postupak recikliranja uključuje ciljane materijale. Neciljane materijale može uključivati samo u onoj mjeri u kojoj je njihova prisutnost dopuštena u konkretnom postupku recikliranja.

2.   Točke izračuna koje se primjenjuju za određene otpadne materijale i određene postupke recikliranja navedene su u Prilogu I.

3.   Ako komunalni otpad prestane biti otpad u točkama izračuna navedenima u Prilogu I., količina tih materijala uključuje se u količinu recikliranog komunalnog otpada.

4.   Ako se točka mjerenja odnosi na izlaznu količinu postrojenja koje šalje komunalni otpad na recikliranje bez daljnje prethodne obrade ili na ulaznu količinu u postrojenje u kojem komunalni otpad ulazi u postupak recikliranja bez daljnje prethodne obrade, količina razvrstanog komunalnog otpada koji je postrojenje za recikliranje odbilo ne uključuje se u količinu recikliranog komunalnog otpada.

5.   Ako postrojenje provodi prethodnu obradu prije točke izračuna u tom postrojenju, otpad koji je uklonjen tijekom prethodne obrade ne uračunava se u količinu recikliranog komunalnog otpada koju to postrojenje prijavljuje.

6.   Ako je komunalni otpad koji je proizvela određena država članica pomiješan s drugim otpadom ili otpadom iz druge zemlje prije točke mjerenja ili točke izračuna, udio komunalnog otpada koji potječe iz predmetne države članice označava se odgovarajućim metodama, primjerice elektroničkim registrima i uzorkovanjem. Ako se takav otpad podvrgava daljnjoj prethodnoj obradi, količina neciljanih materijala uklonjenih tom obradom oduzima se uzimajući u obzir udio i, prema potrebi, kvalitetu otpadnih materijala iz komunalnog otpada koji potječe iz određene države članice.

7.   Ako materijali od komunalnog otpada ulaze u postupke oporabe u kojima se ti materijali prvenstveno upotrebljavaju kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije, izlazna količina iz takvih postupaka koja se podvrgava oporabi materijala kao što je mineralna frakcija pepela s rešetke ložišta ili klinker koji nastaje suspaljivanjem ne uključuje se u količinu recikliranog komunalnog otpada, uz izuzetak metala koji se odvoje i recikliraju nakon spaljivanja komunalnog otpada. Metali koji su dio dobivenih minerala u postupku suspaljivanja komunalnog otpada ne prijavljuju se kao reciklirani.

8.   Ako materijali od komunalnog otpada ulaze u postupke oporabe u kojima se ti materijali ne upotrebljavaju prvenstveno kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije, ili za oporabu materijala, ali je u dobivenom proizvodu prisutan znatan udio recikliranih materijala, goriva ili materijala za nasipavanje, količina recikliranog otpada utvrđuje se pomoću bilance mase, tako da se u obzir uzimaju samo otpadni materijali koji se recikliraju.

Članak 4.

Izračunavanje količine recikliranog komunalnog biootpada u skladu s člankom 11.a stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ

1.   Količina recikliranog komunalnog biootpada koji ulazi u aerobnu ili anaerobnu obradu uključuje samo materijale koji su stvarno podvrgnuti aerobnoj ili anaerobnoj obradi i isključuje sve materijale koji su mehanički uklonjeni tijekom ili nakon postupka recikliranja, uključujući biorazgradivi materijal.

2.   Države članice mogu od 1. siječnja 2027. uračunati komunalni biootpad kao recikliran samo ako je:

(a)

odvojeno prikupljen na izvoru;

(b)

prikupljen zajedno s otpadom sličnih svojstava biorazgradivosti i kompostiranja, u skladu s člankom 22. stavkom 1. drugim podstavkom Direktive 2008/98/EZ; ili

(c)

odvojen i recikliran na izvoru.

3.   Države članice primjenjuju metodologiju utvrđenu u Prilogu II. za izračun količine komunalnog biootpada koji je odvojen i recikliran na izvoru.

4.   Količina komunalnog biootpada koji je odvojen i recikliran na izvoru utvrđena u skladu sa stavkom 3. uključuje se i u količinu recikliranog komunalnog otpada i u ukupnu količinu nastalog komunalnog otpada.

Članak 5.

Izračunavanje količine recikliranih metala odvojenih nakon spaljivanja komunalnog otpada u skladu s člankom 11.a stavkom 6. Direktive 2008/98/EZ

1.   Količina recikliranih metala odvojenih iz pepela s rešetke ložišta uključuje samo metale sadržane u metalnom koncentratu, koji je odvojen iz neobrađenog pepela s rešetke ložišta koji potječe od komunalnog otpada, i ne smije uključivati druge materijale sadržane u metalnom koncentratu.

2.   Za izračun količine recikliranih metala odvojenih iz pepela s rešetke ložišta koji potječe od komunalnog otpada države članice primjenjuju metodologiju utvrđenu u Prilogu III.

Članak 6.

Prikupljanje podataka

1.   Države članice podatke pribavljaju izravno iz ustanova ili poduzeća koja gospodare otpadom, ovisno o slučaju.

2.   Države članice razmatraju uporabu elektroničkih registara za bilježenje podataka o komunalnom otpadu.

3.   Ako se prikupljanje podataka temelji na ispitivanjima, ta ispitivanja ispunjavaju sljedeće minimalne zahtjeve:

(a)

provode se u pravilnim, utvrđenim vremenskim razmacima te se na odgovarajući način uzimaju u obzir varijacije u podacima koje je potrebno ispitati;

(b)

temelje se na reprezentativnom uzorku populacije na koju se primjenjuju njihovi rezultati.

Članak 7.

Dostava podataka

1.   Države članice dostavljaju podatke i podnose izvješće o provjeri kvalitete koji se odnose na provedbu članka 11. stavka 2. točaka (a) i (b) Direktive 2008/98/EZ u formatu utvrđenom u Prilogu IV.

Kad je riječ o provedbi članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ, smatra se da države članice koje dostave podatke i podnesu izvješće o provjeri kvalitete u formatu utvrđenom u Prilogu V. ispunjavaju zahtjev iz prvog podstavka.

2.   Države članice dostavljaju podatke i podnose izvješće o provjeri kvalitete koji se odnose na provedbu članka 11. stavka 2. točaka od (c) do (e) i članka 11. stavka 3. Direktive 2008/98/EZ u formatu utvrđenom u Prilogu V.

3.   Države članice dostavljaju podatke i podnose izvješće o provjeri kvalitete za mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja se stavljaju na tržište i otpadna ulja koja su odvojeno prikupljena i obrađena u formatu utvrđenom u Prilogu VI.

4.   Komisija objavljuje podatke koje su dostavile države članice osim ako, u pogledu informacija navedenih u izvješćima o provjeri kvalitete, država članica dostavi opravdan zahtjev za uskraćivanje objave određenih podataka.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Provedbena odluka C(2012) 2384 stavlja se izvan snage. Upućivanja na Provedbenu odluku stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na članak 7. stavak 1. ove Odluke.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

Države članice Komisiji dostavljaju podatke koji se odnose na provedbu članka 11. stavka 2. točaka (a) i (b) Direktive 2008/98/EZ za referentnu godinu 2016. i, ako je primjenjivo, za referentnu godinu 2017. do 30. rujna 2019. Podaci za referentnu godinu 2018. i, ako je primjenjivo, za referentnu godinu 2019. podnose se u roku od 18 mjeseci od kraja svake referentne godine. Podaci iz ovog članka prenose se Komisiji u skladu sa standardom za razmjenu podataka iz članka 5. stavka 4. Odluke Komisije 2011/753/EU.

Članak 10.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(2)  Odluka Komisije 2011/753/EU od 18. studenoga 2011. o utvrđivanju pravila i metoda izračuna za provjeru usklađenosti s ciljevima utvrđenim u članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 310, 25.11.2011., str. 11.).

(3)  Provedbena odluka Komisije od 18. travnja 2012. o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu (C(2012) 2384 final).

(4)  Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14.6.2018., str. 109.).


PRILOG I.

TOČKE IZRAČUNA IZ ČLANKA 3. STAVKA 2.

Materijal

Točka izračuna

Staklo

Razvrstano staklo koje se ne podvrgava daljnjoj preradi prije ulaska u staklarsku peć ili proizvodnju medija za filtriranje, abrazivnih materijala, materijala za izolaciju na bazi stakla i građevinskih materijala.

Metali

Razvrstani metal koji se ne podvrgava daljnjoj preradi prije ulaska u talionicu ili peć za metal.

Papir/karton

Razvrstani papir koji se ne podvrgava daljnjoj preradi prije ulaska u proizvodnju celuloze.

Plastika

Plastika razvrstana po polimerima koja se ne podvrgava daljnjoj preradi prije ulaska u postupak proizvodnje peleta, ekstruzije ili ukalupljivanja.

Plastične pahuljice koje se ne podvrgavaju daljnjoj preradi prije uporabe u konačnom proizvodu.

Drvo

Razvrstano drvo koje se ne podvrgava daljnjoj preradi prije uporabe u proizvodnji iverice.

Razvrstano drvo koje ulazi u postupak kompostiranja.

Tekstil

Razvrstani tekstil koji se ne podvrgava daljnjoj preradi prije uporabe za proizvodnju tekstilnih vlakana, krpa ili granulata.

Otpad koji se sastoji od više materijala.

Plastika, staklo, metal, drvo, tekstil, papir i karton te ostali jednokomponentni materijali dobiveni obradom otpada koji se sastoji od više materijala koji se ne podvrgava daljnjoj preradi prije dolaska do točke izračuna utvrđene za pojedini materijal u skladu s ovim Prilogom ili s člankom 11.a Direktive 2008/98/EZ i člankom 3. ove Odluke.

Otpadna električna i elektronička oprema (OEEO)

OEEO koji ulazi u postrojenje za recikliranje nakon odgovarajuće obrade i završetka preliminarnih aktivnosti u skladu s člankom 11. Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Baterije i akumulatori

Ulazne frakcije koje ulaze u postupak recikliranja baterija i akumulatora u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 493/2012 (2).


(1)  Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 493/2012 od 11. lipnja 2012. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, detaljnih pravila za izračunavanje učinkovitosti recikliranja u procesima recikliranja otpadnih baterija i akumulatora (SL L 151, 12.6.2012., str. 9.).


PRILOG II.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN KOMUNALNOG BIOOTPADA ODVOJENOG I RECIKLIRANOG NA IZVORU IZ ČLANKA 4. STAVKA 3.

1.

Količina komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru izračunava se prema sljedećoj formuli:

m MBWRS = Σ n ARUi × (m Fi + m Gi )

pri čemu je:

m MBWRS

masa komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru;

n ARUi

broj aktivnih jedinica za recikliranje komunalnog biootpada na izvoru u poduzorku i;

m Fi

masa otpada od hrane i kuhinjskog komunalnog biootpada koji se reciklira na izvoru po aktivnoj jedinici za recikliranje u poduzorku i; i

m Gi

masa komunalnog biootpada od održavanja parkova i vrtova koji se reciklira na izvoru po aktivnoj jedinici za recikliranje u poduzorku i.

2.

Broj aktivnih jedinica za recikliranje komunalnog biootpada na izvoru uključuje samo one jedinice za recikliranje koje upotrebljavaju proizvođači otpada. Taj se broj preuzima iz registara takvih jedinica ili se dobiva ispitivanjem kućanstava.

3.

Količina komunalnog biootpada koja se reciklira na izvoru po aktivnoj jedinici za recikliranje utvrđuje se izravnim ili neizravnim mjerenjem biootpada koji ulazi u aktivne jedinice za recikliranje kako je navedeno u točkama 4. i 5.

4.

Za izravno mjerenje potrebno je mjeriti ulaznu količinu u aktivnu jedinicu za recikliranje ili njezinu izlaznu količinu pod sljedećim uvjetima:

(a)

mjerenje provode, kad je to izvedivo, javna tijela ili dugi subjekti u ime javnih tijela;

(b)

ako mjerenje provode sami proizvođači otpada, države članice osiguravaju da iskazani iznosi podliježu provjerama vjerodostojnosti te da su prilagođeni tako da količina biootpada koji je odvojen i recikliran na izvoru po osobi ni u kojem slučaju ne premašuje prosječnu količinu komunalnog biootpada po osobi koji su prikupili subjekti za gospodarenje otpadom na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini;

(c)

ako se mjeri izlazna količina aktivne jedinice za recikliranje, primjenjuje se pouzdan koeficijent kako bi se izračunala ulazna količina.

5.

Za neizravno mjerenje potrebno je mjeriti sljedeće količine praćenjem sastava prikupljenog komunalnog otpada, pri čemu se posebno uzima u obzir komunalni biootpad koji se prikuplja odvojeno te komunalni biootpad koji se ne prikuplja odvojeno:

(a)

količinu biootpada u prikupljenom komunalnom otpadu koji nastaje u kućanstvima ili u područjima u kojima se otpad odvaja i reciklira na izvoru;

(b)

količinu biootpada u prikupljenom komunalnom otpadu koji nastaje u kućanstvima ili u područjima s karakteristikama sličnima karakteristikama kućanstava ili područja iz točke (a), u kojima se otpad ne odvaja i ne reciklira na izvoru.

Količina komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru utvrđuje se na temelju razlike između iznosa navedenih u točkama (a) i (b).

6.

Metodologija za određivanje količine komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru po aktivnoj jedinici za recikliranje u skladu s točkama od 3. do 5., osobito metode uzorkovanja koje se upotrebljavaju za prikupljanje podataka u ispitivanjima, odražava barem sljedeće čimbenike:

(a)

veličinu i vrstu kućanstava koja upotrebljavaju aktivnu jedinicu za recikliranje u slučaju otpada od hrane i kuhinjskog otpada;

(b)

veličinu te način upravljanja vrtovima i parkovima koji upotrebljavaju aktivnu jedinicu za recikliranje kad je riječ o otpadu iz vrtova i parkova;

(c)

raspoloživi sustav prikupljanja, osobito komplementarnu upotrebu službi za prikupljanje otpada za biootpad i miješani komunalni otpad;

(d)

razinu i sezonsku narav nastanka komunalnog biootpada.

7.

Ako je udio komunalnog biootpada koji se odvaja i reciklira na izvoru u ukupnoj količini komunalnog otpada manji od 5 % na nacionalnoj razini, države članice mogu primijeniti pojednostavnjenu metodologiju za izračun komunalnog biootpada koji se odvaja i reciklira na izvoru s pomoću sljedeće formule:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS

pri čemu je:

m MBWRS

masa komunalnog biootpada koja je odvojena i reciklirana na izvoru;

n P

broj osoba uključenih u recikliranje komunalnog biootpada na izvoru;

m BWpp

masa nastalog komunalnog biootpada po stanovniku; i

q RS

koeficijent koji predstavlja udio nastalog komunalnog biootpada koji će se vjerojatno odvojiti i reciklirati na izvoru u ukupnoj količini nastalog komunalnog biootpada.

8.

Kako bi se primijenila formula utvrđena u točki 7., države članice osiguravaju sljedeće:

(a)

mBWpp izračunava se prema potrebi na temelju ispitivanja sastava odvojenog i miješanog komunalnog otpada na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

(b)

qRS se utvrđuje uzimajući u obzir čimbenike navedene u točkama od (a) do (d) točke 6.

9.

Formule utvrđene u ovom Prilogu mogu se primjenjivati na sav komunalni biootpad koji je odvojen i recikliran na izvoru ili samo na otpad od hrane i kuhinjski komunalni biootpad koji je odvojen i recikliran na izvoru.

10.

Ispitivanja radi prikupljanja podataka u svrhu primjene formula utvrđenih u ovom Prilogu provode se za prvu godinu izvješćivanja o komunalnom biootpadu odvojenom i recikliranom na izvoru te nakon toga najmanje svakih pet godina, a za ostale godine kada se opravdano očekuju znatne promjene u količini komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru.

Države članice mogu s pomoću odgovarajućih procjena ažurirati prijavljenu količinu komunalnog otpada recikliranog na izvoru za godine za koje se podaci ne prikupljaju.

11.

Ispitivanja radi prikupljanja podataka u svrhu primjene formula utvrđenih u ovom Prilogu temelje se na reprezentativnim uzorcima i odgovarajućim poduzorcima. Rezultati tih ispitivanja trebaju biti statistički značajni u skladu sa znanstveno prihvaćenim statističkim tehnikama.

12.

Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se prijavljene količine komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru ne precjenjuju.

PRILOG III.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN RECIKLIRANIH METALA ODVOJENIH NAKON SPALJIVANJA KOMUNALNOG OTPADA IZ ČLANKA 5. STAVKA 2.

1.

U formulama u ovom Prilogu primjenjuju se sljedeće definicije:

m total IBA metals

znači ukupna masa metala iz pepela s rešetke ložišta u određenoj godini;

m IBA metal concentrates

znači masa koncentrata metala odvojenih iz neobrađenog pepela od spaljivanja komunalnog otpada s rešetke ložišta u određenoj godini;

c IBA metals

znači koncentracija metala u koncentratima metala;

m IBA metals

znači masa metala u koncentratu metala u određenoj godini;

m non-metallic

znači masa nemetalnog materijala u koncentratu metala u određenoj godini;

m MSW

znači masa komunalnog otpada koji ulazi u postupak spaljivanja u određenoj godini;

c metals MSW

znači koncentracija metala u komunalnom otpadu koji ulazi u postupak spaljivanja;

m W

znači masa ukupnog otpada koji ulazi u postupak spaljivanja u određenoj godini;

c metals MSWI

znači koncentracija metala u ukupnom otpadu koji ulazi u postupak spaljivanja; i

m MSW IBA metals

znači ukupna masa metala koji potječe iz komunalnog otpada u određenoj godini.

2.

Nakon izdvajanja koncentrata metala iz neobrađenog pepela s rešetke ložišta ukupna masa metala u pepelu s rešetke ložišta u određenoj godini izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

3.

Podaci o masi koncentrata metala dobivaju se od postrojenja koja izdvajaju koncentrate metala iz neobrađenog pepela s rešetke ložišta.

4.

Koncentracija metala u koncentratima metala izračunava se upotrebom podataka prikupljenih putem redovitih ispitivanja u postrojenjima u kojima se obrađuju koncentrati metala i koja svoje izlazne količine dostavljaju proizvođačima metalnih proizvoda. Posebno se evidentiraju podaci za željezne i obojene metale te za nehrđajući čelik. Koncentracija metala u koncentratima metala izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

5.

Ako se komunalni otpad spaljuje zajedno s drugim otpadom, koncentracija metala u spaljenom otpadu iz različitih izvora određuje se ispitivanjem uzorka otpada koji ulazi u postupak spaljivanja. To ispitivanje provodi se najmanje svakih pet godina i kad se opravdano očekuje da se sastav otpada znatno promijenio. Masa metala iz komunalnog otpada izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

6.

Odstupajući od točke 5., ako je udio komunalnog otpada u ukupnom spaljenom otpadu veći od 75 %, masa metala iz komunalnog otpada može se izračunati primjenom sljedeće formule:

Formula


PRILOG IV.

PODACI O OTPADU IZ KUĆANSTAVA I SLIČNOM OTPADU IZ DRUGIH IZVORA TE PODACI O GRAĐEVINSKOM OTPADU IZ ČLANKA 7. STAVKA 1.

A.   FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA O PROVEDBI ČLANKA 11. STAVKA 2. TOČKE (A) DIREKTIVE 2008/98/EZ O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I RECIKLIRANJE OTPADA IZ KUĆANSTAVA I SLIČNOG OTPADA IZ DRUGIH IZVORA

Metoda izračuna (1)

Nastali otpad (2)

(t)

Priprema za ponovnu uporabu i recikliranje (3)

(t)

 

 

 

B.   FORMAT IZVJEŠĆA O PROVJERI KVALITETE KOJE PRATI PODATKE IZ DIJELA A

I.   Cilj izvješća

Cilj je izvješća prikupiti informacije o metodama prikupljanja podataka i obuhvaćenosti dostavljenih podataka. Izvješće bi trebalo omogućiti bolji uvid u pristupe pojedinih država članica i pokazati koliko su usporedivi podaci iz različitih zemalja.

II.   Opće informacije

1.   Država članica:

2.   Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

3.   Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

4.   Referentna godina:

5.   Datum isporuke/verzija:

III.   Informacije o otpadu iz kućanstava i sličnom otpadu iz drugih izvora

1.   Kako se utvrđuju nastale količine otpada radi provjere usklađenosti s ciljem za otpad?

 

2.   Je li provedena analiza razvrstavanja otpada iz kućanstava i sličnog otpada iz drugih izvora? Da/Ne

3.   Ako su upotrijebljene druge metode, opišite ih:

 

4.   U kakvom su odnosu količine otpada iskazane u dijelu A i statistički podaci o otpadu dostavljeni na temelju Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4)?

 

5.   Navedite sastav i izvore otpada iz kućanstava i sličnog otpada iz drugih izvora označavanjem odgovarajućih rubrika u tablici.

Otpadni materijal

Oznake otpada (5)

Otpad stvaraju

Kućanstva

Mala poduzeća

Restorani, kantine

Javne površine

Ostalo

(navesti)

Papir i karton

20 01 01 ,

15 01 01

 

 

 

 

 

Metali

20 01 40 ,

15 01 04

 

 

 

 

 

Plastika

20 01 39 ,

15 01 02

 

 

 

 

 

Staklo

20 01 02 ,

15 01 07

 

 

 

 

 

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina

20 01 08

 

 

 

 

 

 

Uključujući kompostiranje u kućanstvu? da/ne

Biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova

20 02 01

 

 

 

 

 

 

Uključujući kompostiranje u kućanstvu? da/ne

Otpad iz vrtova i parkova koji nije biorazgradiv

20 02 02 ,

20 02 03

 

 

 

 

 

Drvo

20 01 38 ,

15 01 03

 

 

 

 

 

Tekstil

20 01 10 ,

15 01 09

20 01 11 ,

 

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

20 01 34 ,

20 01 33 *

 

 

 

 

 

Odbačena oprema

20 01 21 *,

20 01 35 *,

20 01 23 *,

20 01 36

 

 

 

 

 

Ostali komunalni otpad

20 03 01 ,

20 03 07 ,

20 03 02 ,

15 01 06

 

 

 

 

 

Komunalni otpad koji nije prethodno naveden (posebno navesti)

 

 

 

 

 

 

 

6.   Za metode izračuna 1 i 2: U retcima od (a) do (c) navedite odgovarajuće količine ili udjele te oznake otpada na temelju kojih se nastanak otpada izračunava kako slijedi:

(a)

% papira, metala, plastike i stakla (i, za metodu 2, ostalih pojedinačnih tokova otpada) u otpadu iz kućanstava (i, za metodu 2, u sličnom otpadu) koji je utvrđen analizom razvrstavanja

×

(b)

godišnja količina nastalog otpada iz kućanstava (i, za metodu 2, sličnog otpada)

+

(c)

odvojeno prikupljeni papir, metal, plastika i staklo (i, za metodu 2, ostali pojedinačni tokovi otpada) iz kućanstava (i, za metodu 2, odvojeno prikupljeni slični otpad iz drugih izvora) (oznake otpada 15 01, 20 01)

(a)

 

(b)

 

(c)

 

7.   Kako se prikupljaju podaci o pripremi za ponovnu uporabu i recikliranju?

(a)

Temelje li se podaci na ulaznim količinama u postrojenja za prethodnu obradu (npr. postrojenje za razvrstavanje, mehaničko-biološka obrada)? Da/Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite podatke o učinkovitosti recikliranja:

 

(b)

Temelje li se podaci na ulaznim količinama u konačni postupak recikliranja? Da/Ne

(c)

Opišite postupak provjere valjanosti podataka:

 

8.   Je li bilo problema pri primjeni pravila o izračunu biorazgradivog otpada? Da/Ne

Ako je odgovor potvrdan, opišite problem(e):

 

9.   Je li otpad

(a)

otpremljen u drugu državu članicu EU-a? (Da/Ne)

(b)

izvezen iz Unije radi obrade? (Da/Ne)

Ako je odgovor na (a) i/ili (b) potvrdan, kako se izračunavaju, prate i validiraju stope pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje tih otpremljenih ili izvezenih količina?

 

C.   FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA O PROVEDBI ČLANKA 11. STAVKA 2. TOČKE (B) DIREKTIVE 2008/98/EZ O GRAĐEVINSKOM OTPADU

Metoda izračuna (6)

Nastali otpad

(t)

Priprema za ponovnu uporabu

(t)

Recikliranje

(t)

Nasipavanje

(t)

Ostala oporaba materijala (7)

(t)

Ukupna oporaba materijala (8)

(t)

 

 

 

 

 

 

 

D.   FORMAT IZVJEŠĆA O PROVJERI KVALITETE KOJE PRATI PODATKE IZ DIJELA C

I.   Cilj izvješća

Cilj je izvješća prikupiti informacije o metodama prikupljanja podataka i obuhvaćenosti dostavljenih podataka. Izvješće bi trebalo omogućiti bolji uvid u pristupe pojedinih država članica i pokazati koliko su usporedivi podaci iz različitih zemalja.

II.   Opće informacije

1.   Država članica:

2.   Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

3.   Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

4.   Referentna godina:

5.   Datum isporuke/verzija:

III.   Informacije o građevinskom otpadu

1.   Kako se utvrđuju količine nastalog građevinskog otpada? U kakvom su odnosu te količine i podaci dostavljeni na temelju Uredbe (EZ) br. 2150/2002?

 

2.   Kako se prikupljaju podaci o pripremi za ponovnu uporabu, recikliranju, nasipavanju i drugim postupcima oporabe?

Navedite kako se primjenjuje definicija nasipavanja iz članka 3. stavka 17.a Direktive 2008/98/EZ u kontekstu izvješćivanja o građevinskom otpadu i opišite različite postupke obrade otpada navedene u kategoriji „drugi postupci oporabe” u tablici u dijelu C te njihov udio (%).

 

3.   Temelje li se podaci na ulaznim količinama u postrojenja za prethodnu obradu? Da/Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite podatke o učinkovitosti prethodne obrade:

 

4.   Temelje li se podaci na ulaznim količinama u konačni postupak recikliranja? Da/Ne

5.   Opišite postupak provjere valjanosti podataka:

 

6.   Je li otpad

(a)

otpremljen u drugu državu članicu EU-a? Da/Ne

(b)

izvezen iz Unije radi obrade? Da/Ne

Ako je odgovor potvrdan, kako se izračunavaju, prate i validiraju stope ponovne uporabe i recikliranja te stope oporabe tih otpremljenih ili izvezenih količina?

 


(1)  Metoda izračuna odabrana u skladu s Odlukom 2011/753/EU: ovdje se unosi broj odabrane metode izračuna (1 do 4) kao u drugom stupcu Priloga I. te odluke.

(2)  Otpad iz kućanstava ili otpad iz kućanstava i sličan otpad iz drugih izvora kako se zahtijeva u odabranoj metodi izračuna.

(3)  Priprema za ponovnu uporabu i recikliranje otpada iz kućanstava ili otpada iz kućanstava i sličnog otpada iz drugih izvora kako se zahtijeva u odabranoj metodi izračuna.

(4)  Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.).

(5)  U popisu oznaka otpada utvrđenom Odlukom Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(6)  Metoda izračuna odabrana u skladu s Prilogom II. Odluci 2011/753/EU.

(7)  Oporaba materijala isključujući pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i nasipavanje.

(8)  To je zbroj količina navedenih u okviru pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja, nasipavanja i druge oporabe materijala.


PRILOG V.

PODACI O KOMUNALNOM OTPADU IZ ČLANKA 7. STAVKA 2.

A.   FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA

Komunalni otpad

Nastali otpad (1)

(t)

Odvojeno prikupljanje

(t)

Priprema za ponovnu uporabu

(t)

Recikliranje

(t)

Energetska oporaba (2)

(t)

Ostala oporaba (3)

(t)

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Metali

 

 

 

 

 

 

Metali odvojeni nakon spaljivanja komunalnog otpada (4)

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

Biootpad

 

 

 

 

 

 

Biootpad odvojen i recikliran na izvoru (5)

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

 

 

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

 

Glomazni otpad (6)

 

 

 

 

 

 

Miješani otpad

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

Tamno osjenčana polja: izvješćivanje nije primjenjivo.

Svijetlo osjenčana polja: izvješćivanje je dobrovoljno osim za metale koji se odvajaju i recikliraju nakon spaljivanja komunalnog otpada te za biootpad koji se odvaja i reciklira na izvoru ako države članice uzimaju u obzir te tokove otpada pri izračunu ciljeva za recikliranje.

B.   FORMAT IZVJEŠĆA O PROVJERI KVALITETE KOJE PRATI PODATKE IZ DIJELA A

I.   Ciljevi izvješća

Ciljevi izvješća o provjeri kvalitete jesu sljedeći:

1.

provjeriti sveobuhvatnost primjene definicije komunalnog otpada u državi članici;

2.

ocijeniti kvalitetu postupaka prikupljanja podataka, uključujući opseg i validaciju izvora administrativnih podataka te statističku valjanost pristupa temeljenih na ispitivanju;

3.

objasniti uzroke znatnih razlika u prijavljenim podacima između referentnih godina i osigurati pouzdanost tih podataka;

4.

osigurati primjenu pravila i zajedničkih metodologija za mjerenje količine metala odvojenih nakon spaljivanja komunalnog otpada; i

5.

provjeriti usklađenosti s posebnim zahtjevima utvrđenima u okviru pravila za izračun ciljeva za recikliranje.

II.   Opće informacije

1.   Država članica:

2.   Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

3.   Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

4.   Referentna godina:

5.   Datum isporuke/verzija:

6.   Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

III.   Informacije o komunalnom otpadu

1.   Opis subjekata uključenih u prikupljanje podataka

Ime institucije

Opis ključnih odgovornosti

 

 

Po potrebi dodajte retke.

2.   Hoće li se podaci o komunalnom otpadu iz dijela A upotrebljavati kako bi se dokazala usklađenost s ciljem utvrđenim u članku 11. stavku 2. točki (a) Direktive 2008/98/EZ? Da/Ne

3.   Opis primijenjenih metoda

3.1.   Nastanak komunalnog otpada

3.1.1.   Metode za utvrđivanje nastanka komunalnog otpada (označiti križićem ili navesti u posljednjem stupcu)

Dijelovi komunalnog otpada

Administrativni podaci

Ispitivanja

Elektronički registar

Podaci dobiveni od subjekata za gospodarenje otpadom

Podaci dobiveni iz jedinica lokalne samouprave

Podaci dobiveni iz sustava proširene odgovornosti proizvođača

Ostalo (navesti)

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Metali

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

Biootpad

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

 

 

 

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

 

 

Glomazni otpad

 

 

 

 

 

 

 

Miješani otpad

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.   Opis metodologije za operacionalizaciju definicije komunalnog otpada u nacionalnim sustavima za prikupljanje podataka, uključujući metodologiju korištenu za prikupljanje podataka o frakciji komunalnog otpada koji ne potječe iz kućanstava

 

3.1.3.   Statističke oznake, upotreba oznaka otpada i provjera podataka o nastanku komunalnog otpada

Dijelovi komunalnog otpada

Oznake otpada (7)

Druga upotrijebljena klasifikacija

Postupak provjere

Unakrsna provjera

(da/ne)

Provjera različitih vremenskih nizova

(da/ne)

Revizija

(da/ne)

Opis postupka provjere

Metali

20 01 40 , 15 01 04 , 15 01 11 *

 

 

 

 

 

Staklo

20 01 02 , 15 01 07

 

 

 

 

 

Plastika

20 01 39 , 15 01 02

 

 

 

 

 

Papir i karton

20 01 01 , 15 01 01

 

 

 

 

 

Biootpad

20 01 08 , 20 01 25 , 20 02 01

 

 

 

 

 

Drvo

20 01 37 *, 20 01 38 , 15 01 03

 

 

 

 

 

Tekstil

20 01 10 , 20 01 11 , 15 01 09

 

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

20 01 21 *, 20 01 23 *, 20 01 35 *, 20 01 36

 

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

20 01 33 *, 20 01 34

 

 

 

 

 

Glomazni otpad

20 03 07

 

 

 

 

 

Miješani otpad

20 03 01 , 15 01 06

 

 

 

 

 

Ostalo (navesti)

20 01 13 *, 20 01 14 *, 20 01 15 *, 20 01 17 *, 20 01 19 *, 20 01 26 *, 20 01 27 *, 20 01 28 , 20 01 29 *, 20 01 30 , 20 01 31 *, 20 01 32 , 20 01 41 , 20 01 99 , 20 02 03 , 20 03 02 , 20 03 03 , 20 03 99 , 15 01 05 , 15 01 10 *

 

 

 

 

 

3.1.4.   Metode za procjenu sastava miješanog komunalnog otpada, za svaki materijal pojedinačno

 

3.1.5.   Procijenjeni udio otpada iz kućanstava u komunalnom otpadu (u%) i opis kako je ta procjena izračunana

 

3.1.6.   Načini isključivanja otpada koji po prirodi i sastavu nije sličan otpadu iz kućanstva, osobito s obzirom na:

ambalažni otpad te otpadnu električnu i elektroničku opremu iz komercijalnih i industrijskih izvora koji nisu slični otpadu koji proizvode kućanstva, i

vrste otpada koje nastaju u kućanstvima, ali nisu dio komunalnog otpada, primjerice građevinski otpad.

 

3.1.7.   Objašnjenje procjena koje se upotrebljavaju za pokrivanje nedovoljnih podataka o nastalom komunalnom otpadu s obzirom na količine otpada koje proizvode kućanstva (primjerice zbog toga što sva kućanstva nisu obuhvaćena sustavima prikupljanja) i sličnog otpada (primjerice zbog toga što slični otpad nije u potpunosti obuhvaćen podacima o prikupljanju otpada)

 

3.1.8.   Razlike u odnosu na podatke iskazane u prethodnim godinama

Objašnjenje svih značajnih metodoloških promjena u načinu prikupljanja podataka o komunalnom otpadu za tekuću referentnu godinu u odnosu na pristup primijenjen na prethodne referentne godine (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti prekid vremenskog niza).

 

Objašnjenje o uzrocima razlike u tonaži za svaki dio komunalnog otpada kod kojeg se bilježi više od 10 % odstupanja od podataka dostavljenih za prethodnu referentnu godinu.

Dijelovi komunalnog otpada

Odstupanje (%)

Glavni uzrok odstupanja

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.   Gospodarenje komunalnim otpadom

3.2.1.   Klasifikacija postupaka obrade

Informacije o klasifikaciji koja se upotrebljava za postupke obrade (ako se upotrebljava standardna klasifikacija, primjerice šifre postupaka zbrinjavanja ili oporabe utvrđene u prilozima I. i II. Direktivi 2008/98/EZ, uputiti na njezin naziv ili navesti i opisati sve relevantne primijenjene kategorije).

 

3.2.2.   Opis metoda za određivanje količine obrađenog komunalnog otpada (označiti križićem)

Metode prikupljanja podataka/Vrsta komunalnog otpada

Administrativni podaci

Ispitivanja

Elektronički registar

Podaci dobiveni od subjekata za gospodarenje otpadom

Podaci dobiveni iz jedinica lokalne samouprave

Podaci dobiveni iz sustava proširene odgovornosti proizvođača

Ostalo (navesti)

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Metali

 

 

 

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

 

 

 

Biootpad

 

 

 

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

 

 

 

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

 

 

 

 

 

 

 

Glomazni otpad

 

 

 

 

 

 

 

Miješani otpad

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije o metodologiji, uključujući kombinaciju primijenjenih metoda.

 

3.2.3.   Priprema za ponovnu uporabu

Opis načina na koji su izračunati iznosi evidentirani u okviru pripreme za ponovnu uporabu.

 

3.2.4.   Opis upotrijebljenih točaka mjerenja za recikliranje (primjerice u točki izračuna ili pri izlazu iz postupka razvrstavanja, prema potrebi uz oduzimanje neciljanih materijala i kriterija za prestanak statusa otpada itd.), uključujući razlike na regionalnoj i lokalnoj razini te za otpad iz kućanstva i sličan otpad kad je to relevantno

Dijelovi komunalnog otpada

Opis upotrijebljenih točaka mjerenja

Metali

 

Metali iz pepela s rešetke ložišta

 

Staklo

 

Plastika

 

Papir i karton

 

Biootpad

 

Drvo

 

Tekstil

 

Električna i elektronička oprema

 

Baterije i akumulatori

 

Glomazni otpad

 

Ostalo

 

Detaljan opis metodologije za izračun količine neciljanih materijala uklonjenih između točaka mjerenja i točaka izračuna, ako je primjenjivo.

 

3.2.5.   Opis metodologije za utvrđivanje količine recikliranih materijala sadržanih u otpadu koji se sastoji od više materijala, za svaki materijal pojedinačno.

 

3.2.6.   Upotreba prosječnih stopa gubitka (ALR)

Opis razvrstanog otpada na koji se primjenjuju ALR-ovi, vrsta postrojenja za razvrstavanje na koje se primjenjuje različiti ALR-ovi te metodološkog pristupa za izračun ALR-ova na takvoj točki/takvim točkama, uključujući statističku točnost svih izvršenih ispitivanja ili vrstu svih postojećih tehničkih specifikacija.

Razvrstani otpadni materijal i vrsta postrojenja za razvrstavanje

Primijenjeni ALR (%)

Opis

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.7.   Na točkama mjerenja otpad se klasificira u komunalni otpad i nekomunalni otpad.

Opis metodologije za isključivanje nekomunalnog otpada (prihvatljivi su objedinjeni podaci za postrojenja slične vrste).

Otpadni materijal/oznake otpada

Vrsta postrojenja

Udio komunalnog otpada (%)

Opis primijenjenih metodologija za dobivanje postotka

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.8.   Na točkama mjerenja otpad se pripisuje različitim državama članicama

Opis metodologije za isključivanje otpada koji potječe iz drugih država članica ili trećih zemalja (prihvatljivi su objedinjeni podaci za postrojenja slične vrste).

Otpadni materijal/oznake otpada

Vrsta postrojenja

Udio otpada iz države članice (%)

Opis primijenjenih metodologija za dobivanje postotka

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.9.   Recikliranje komunalnog biološkog otpada koji nije odvojeno prikupljen ili odvojen i recikliran na izvoru (relevantno do 2026.)

Informacije o mjerama kojima se osigurava ispunjavanje uvjeta navedenih u članku 11.a stavku 4. prvom podstavku Direktive 2008/98/EZ u pogledu recikliranja komunalnog biootpada koji nije odvojeno prikupljen ili odvojen i recikliran na izvoru.

 

3.2.10.   Komunalni biootpad koji je odvojen i recikliran na izvoru

Opći opis primijenjene metodologije, uključujući izravno i neizravno mjerenje i primjenu pojednostavnjene metodologije za mjerenje komunalnog biootpada koji se odvaja i reciklira na izvoru.

 

Opis metoda korištenih za dobivanje broja aktivnih jedinica za recikliranje ili broja osoba uključenih u recikliranje komunalnog biootpada koji se odvaja na izvoru uporabom registara ili ispitivanja te metoda kojima se osigurava da broj aktivnih jedinica za recikliranje uključuje samo one jedinice za recikliranje koje proizvođači otpada aktivno upotrebljavaju.

 

Opis metoda za utvrđivanje količina komunalnog biootpada koji se odvaja i reciklira na izvoru kako se zahtijeva formulama u Prilogu II.

 

Detaljan opis ispitivanja, što uključuje njihovu učestalost, poduzorke, razinu pouzdanosti i intervale pouzdanosti.

 

Opis mjera kojima se osigurava da se prijavljene količine komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru ne precjenjuju (uključujući primjenu koeficijenta povezanog s gubitkom vlage).

 

Opis mjera kojima se osigurava da se obrada komunalnog biootpada odvojenog i recikliranog na izvoru pravilno provodi te da se reciklirane izlazne količine upotrebljavaju i donose korist u poljoprivredi i okolišu.

 

3.2.11.   Izračun recikliranih metala odvojenih nakon spaljivanja komunalnog otpada

Detaljan opis metode prikupljanja podataka za izračun količine metala odvojenih iz pepela s rešetke ložišta.

 

Opis pristupa primijenjenog za mjerenje ukupne količine koncentrata metala ekstrahiranog iz pepela s rešetke ložišta.

 

Opis metode za procjenu prosječne razine sadržaja metala u ukupnoj količini koncentrata metala, uključujući pouzdanost svih provedenih ispitivanja.

 

Opis metode za procjenu udjela komunalnog otpada koji ulazi u spalionice, uključujući pouzdanost svih provedenih ispitivanja.

 

3.2.12.   Drugi postupci oporabe otpada

Opis različitih postupaka obrade otpada navedenih u kategoriji „drugi postupci oporabe” u tablici u dijelu A te njihov udio (%).

 

3.2.13.   Informacije o relevantnosti privremenog skladištenja otpada za količine obrađenog otpada u određenoj godini i sve procjene otpada recikliranog u trenutačnoj referentnoj godini nakon privremenog skladištenja u prethodnoj referentnoj godini/prethodnim referentnim godinama te otpad koji se šalje na privremeno skladištenje u trenutačnoj referentnoj godini

 

3.2.14.   Razlike u odnosu na podatke iskazane u prethodnim referentnim godinama

Značajne promjene metode izračuna za trenutačnu referentnu godinu u odnosu na metodu izračuna koja se primjenjivala za prethodne referentne godine ako ih ima (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti prekid vremenskog niza).

 

Objašnjenje o uzrocima razlike u tonaži (kod kojih je tokova otpada, sektora ili procjena nastala razlika te koji je temeljni uzrok) za svaki dio recikliranog komunalnog otpada kod kojeg postoji odstupanje od više od 10 % u odnosu na podatke dostavljene za prethodnu referentnu godinu.

Dijelovi komunalnog otpada

Odstupanje (%)

Glavni uzrok odstupanja

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.15.   Provjera podataka o recikliranju komunalnog otpada

Dijelovi komunalnog otpada

Postupak provjere

Unakrsna provjera

(da/ne)

Provjera različitih vremenskih nizova

(da/ne)

Revizija

(da/ne)

Opis postupka provjere

Metali

 

 

 

 

Metali iz pepela s rešetke ložišta

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

Biootpad

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

 

 

 

 

Glomazni otpad

 

 

 

 

Miješani otpad

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

4.   Točnost podataka

4.1.1.   Opis glavnih problema koji utječu na točnost podataka o nastanku i obradi komunalnog otpada, uključujući pogreške povezane s uzorkovanjem, obuhvaćenošću, mjerenjem, obradom i neodazivom

 

4.1.2.   Objašnjenje opsega i valjanosti ispitivanja za prikupljanje podataka o nastanku i obradi komunalnog otpada

 

4.1.3.   Provedena statistička istraživanja o nastanku i obradi komunalnog otpada

Dijelovi komunalnog otpada

Godina

Ispitan postotak ukupne količine

Podaci (tone)

Razina pouzdanosti

Granica dopuštene pogreške

Pojedinosti o prilagodbama u trenutačnoj godini u odnosu na godinu ispitivanja

Ostale pojedinosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

IV.   Povjerljivost

Obrazloženje odbijanja objave određenih dijelova izvješća o provjeri kvalitete ako se to zahtijeva.

 

V.   Glavne nacionalne internetske stranice, referentni dokumenti i publikacije

 

C.   FORMAT IZVJEŠĆA O MJERAMA PODUZETIMA U SKLADU S ČLANKOM 11.A STAVCIMA 3. I 8. DIREKTIVE 2008/98/EZ

1.   Detaljan opis sustava za kontrolu kvalitete i sljedivost komunalnog otpada u skladu s člankom 11.a stavcima 3. i 8. Direktive 2008/98/EZ

 

2.   Kontrola kvalitete i sljedivost komunalnog otpada obrađenog izvan države članice

Dijelovi komunalnog otpada

Završna obrada u državi članici

(da/ne)

Otpremljeno u drugu državu članicu EU-a

(da/ne)

Izvezeno izvan EU-a

(da/ne)

Opis posebnih mjera za kontrolu kvalitete i sljedivost komunalnog otpada, posebice u pogledu prikupljanja, praćenja i validacije podataka

Metali

 

 

 

 

Metali iz pepela s rešetke ložišta

 

 

 

 

Staklo

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

Papir i karton

 

 

 

 

Biootpad

 

 

 

 

Drvo

 

 

 

 

Tekstil

 

 

 

 

Električna i elektronička oprema

 

 

 

 

Baterije i akumulatori

 

 

 

 

Glomazni otpad

 

 

 

 

Miješani otpad

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

3.   Detaljan opis mjera kojima se osigurava da izvoznik može dokazati da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) te da je obrada otpada izvan Unije izvršena u uvjetima koji približno odgovaraju zahtjevima relevantnog zakonodavstva Unije o okolišu.

 


(1)  Količina nastalog otpada, za svaki materijal pojedinačno, može se temeljiti na podacima o odvojeno prikupljenom otpadu i na procjenama koje se izvode iz redovito ažuriranih ispitivanja sastava komunalnog otpada. Ako se takva ispitivanja ne provode, može se upotrijebiti kategorija miješanog otpada.

(2)  To uključuje spaljivanje s oporabom energije i ponovnu preradu otpada za upotrebu kao gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije. Masa otpada koji podliježe oporabi energije, za svaki materijal pojedinačno, može se temeljiti na procjenama koje se izvode iz redovito ažuriranih ispitivanja sastava komunalnog otpada. Ako se takva ispitivanja ne provode, može se upotrijebiti kategorija miješanog otpada.

(3)  To ne uključuje pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i energetsku oporabu, a uključuje nasipavanje.

(4)  Metali odvojeni nakon spaljivanja komunalnog otpada prijavljuju se zasebno i ne uključuju se u redak za metale ni u ukupnu količinu otpada koji ulazi u postupke oporabe energije.

(5)  Biootpad koji je odvojen i recikliran na izvoru prijavljuje se zasebno i ne uključuje se u redak za biootpad.

(6)  To uključuje predmete velikih dimenzija za koje je potreban poseban način prikupljanja i obrade, kao što su madraci i namještaj.

(7)  Oznake otpada utvrđene Odlukom 2000/532/EZ.

(8)  Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.)


PRILOG VI.

PODACI O MINERALNIM I SINTETIČKIM ULJIMA ZA PODMAZIVANJE I INDUSTRIJSKIM ULJIMA TE O OTPADNIM ULJIMA IZ ČLANKA 7. STAVKA 3.

A.   FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA

Tablica 1.

Izvješćivanje o podacima o stavljanju na tržište mineralnih i sintetičkih ulja za podmazivanje i industrijskih ulja te o obradi otpadnih ulja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ulja stavljena na tržište (5)

(t)

Otpadno ulje (6) (suho ulje)

(t)

Odvojeno prikupljena (7) otpadna ulja

(t)

Izvezena (8) otpadna ulja

(t)

Uvezena (9) otpadna ulja

(t)

Regeneracija (10)

(t)

Ostalo recikliranje (11)

(t)

Energetska oporaba (12) (R1)

(t)

Zbrinjavanje (13)

(t)

 

 

 

Uklj. vodu

Suho ulje (14)

Uklj. vodu

Suho ulje (14)

Uklj. vodu

Suho ulje (14)

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Ulja za motore i prijenosnike (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijska ulja (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijska ulja (samo emulzije) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulja i koncentrati iz separacije (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamno osjenčana polja: izvješćivanje nije primjenjivo.

(10-13)

Prijavljene količine odnose se na odvojeno prikupljena otpadna ulja. Zbroj vrijednosti za suho ulje u stupcima od 6 do 9 trebao bi biti jednak zbroju vrijednosti za suho ulje u stupcu 3 prilagođenom za izvezena i uvezena otpadna ulja (stupac 3 – stupac 4 + stupac 5 = stupac 6 + stupac 7 + stupac 8 + stupac 9).

U skladu s definicijom regeneracije otpadnih ulja iz članka 3. stavka 18. Direktive 2008/98/EZ i isključujući regenerirana ulja koja se koriste za oporabu energije ili kao gorivo.


Tablica 2.

Izvješćivanje o podacima o obradi otpadnih ulja

1

2

3

4

5

Vrsta izlaznog materijala iz oporabe

Regeneracija (10)

(t)

Ostalo recikliranje

(t)

Energetska oporaba ili ponovna prerada u materijale za upotrebu kao gorivo (uključujući regenerirana ulja za upotrebu kao gorivo)

(t)

Zbrinjavanje (D10)

(t)

Regenerirano bazno ulje – skupina (11)  (12)

 

 

 

 

Regenerirano bazno ulje – skupina II (13)

 

 

 

 

Regenerirano bazno ulje – skupina III (14)

 

 

 

 

Regenerirano bazno ulje – skupina IV (15)

 

 

 

 

Reciklirani proizvodi (16) (navesti)

 

 

 

 

Goriva za energetsku oporabu izvan lokacije – lako loživo ulje

 

 

 

 

Goriva za oporabu energije izvan lokacije – destilirano loživo ulje

 

 

 

 

Goriva za oporabu energije izvan lokacije – teško loživo ulje

 

 

 

 

Goriva za oporabu energije izvan lokacije – oporabljeno loživo ulje

 

 

 

 

Goriva za oporabu energije izvan lokacije – prerađeno loživo ulje

 

 

 

 

Oporaba energije na lokaciji (17)

 

 

 

 

Ostalo (navesti i dodati retke po potrebi)

 

 

 

 

Tamno osjenčana polja: izvješćivanje nije primjenjivo.


Tablica 3.

Izvješćivanje o podacima o stavljanju na tržište mineralnih i sintetičkih ulja za podmazivanje i industrijskih ulja te o obradi otpadnih ulja isključujući ona navedena u tablici 1.

 

1

2

3

4

5

6

7

Prikupljena (1) otpadna ulja (t)

Izvezena (2) otpadna ulja (t)

Uvezena (3) otpadna ulja (t)

Zbrinjavanje (4) (D10) (t)

Regeneracija (t) (5)

Ostalo recikliranje (6) (t)

Energetska oporaba (t) (7)

 

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Uklj. vodu

Suho ulje

Procesna ulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijska ulja koja nisu za podmazivanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrakti iz rafiniranja maziva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaljužna ulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svijetlo osjenčana polja: izvješćivanje je dobrovoljno.

(1–7)

Za objašnjenja upotrijebljenih pojmova vidjeti stupce od 3 do 9 u tablici 1. i pripadajuće napomene.


Tablica 4.

Referentne vrijednosti za izračun nastalog otpadnog ulja

 

1

Frakcija ulja stavljenih na tržište (%)

Ulja za motore i prijenosnike

 

Ulja za motore

52

Ulja za prijenosnike

76

Industrijska ulja

 

Strojna ulja

50

Ulja za hidrauliku

75

Ulja za turbine

70

Transformatorska ulja

90

Ulja za prijenos topline

90

Kompresorska ulja

50

Bazna ulja

50

Ulja za obradu metala koja se rabe u emulzijama

49

B.   FORMAT IZVJEŠĆA O PROVJERI KVALITETE KOJE PRATI PODATKE IZ DIJELA A

I.   Opće informacije

1.   Država članica:

2.   Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

3.   Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

4.   Referentna godina:

5.   Datum isporuke/verzija:

6.   Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

II.   Informacije o uljima koja se stavljaju na tržište i otpadnim uljima

1.   Metode prikupljanja podataka (odgovarajući stupac označiti križićem, zadnji stupac treba popuniti)

Metode prikupljanja podataka/Skup podataka

Administrativni podaci

Ispitivanja

Elektronički registar

Podaci dobiveni od subjekata za gospodarenje otpadom

Podaci dobiveni iz sustava proširene odgovornosti proizvođača

Ostalo (navesti)

Detaljan opis metodologije

Ulja stavljena na tržište

 

 

 

 

 

 

 

Prikupljena otpadna ulja

 

 

 

 

 

 

 

Regeneracija otpadnih ulja

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo recikliranje otpadnih ulja

 

 

 

 

 

 

 

Energetska oporaba otpadnih ulja

 

 

 

 

 

 

 

Zbrinjavanje otpadnih ulja

 

 

 

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke o obradi posebnih vrsta otpadnih ulja.

2.   Opis metodologije za utvrđivanje količine otpadnih ulja

 

3.   Opis metodologije za utvrđivanje sadržaja suhog ulja u otpadnim uljima (npr. kemijska analiza sadržaja vode, stručno znanje itd.)

 

4.   Opis izlaznih materijala iz obrade otpadnih ulja navedenih pod kategorijom „ostalo recikliranje” i navođenje njihovih iznosa

 

5.   Opis metodologije za utvrđivanje količine baznih ulja za upotrebu kao gorivo

 

6.   Podaci o obradi otpadnog ulja izvan države članice

 

7.   Detaljan opis posebnih mjera za kontrolu kvalitete i sljedivost otpadnih ulja, posebice u pogledu praćenja i validacije podataka

 

8.   Opis izvora podataka o obradi otpadnih ulja u drugoj državi članici ili izvan Unije (npr. Uredba (EZ) br. 1013/2006 ili primarni podaci subjekta koji provodi obradu) i kvalitete podataka

 

9.   Opis svih poteškoća u prikupljanju podataka od subjekata koji provode obradu, a smješteni su u drugoj državi članici ili izvan Unije

 

10.   Opis mjera kojima se osigurava da izvoznik otpadnih ulja izvan Unije može dokazati da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 1013/2006 te da je obrada otpada izvan Unije izvršena u uvjetima koji približno odgovaraju zahtjevima relevantnog zakonodavstva Unije o okolišu

 

11.   Točnost podataka

11.1   Opis glavnih problema koji utječu na kvalitetu i točnost podataka o nastanku, prikupljanju i obradi otpadnih ulja, uključujući pogreške povezane s uzorkovanjem, obuhvaćenošću, mjerenjem, obradom i neodazivom

 

11.2   Potpunost prikupljenih podataka o mineralnim i sintetičkim uljima za podmazivanje i industrijskim uljima te otpadnim uljima

Detaljne informacije o tome kako izvori podataka pokrivaju sve količine mineralnih i sintetičkih ulja za podmazivanje i industrijskih ulja koja se stavljaju na tržište te prikupljenih i obrađenih otpadnih ulja, informacije o svim količinama dodanim upotrebom procjena, o načinu kako se dolazi do procjena i na koji se udio ukupnog iznosa u odgovarajućem skupu podataka odnose procjene.

 

11.3   Razlike u odnosu na podatke iz prethodne referentne godine

Značajne promjene metode izračuna za trenutačnu referentnu godinu u odnosu na metodu izračuna koja se primjenjivala za prethodnu godinu/prethodne godine.

 

Objašnjenje o uzrocima razlike u tonaži (kod kojih je otpadnih ulja, sektora ili procjena nastala razlika te koji je temeljni uzrok) za svaku kategoriju obrađenog otpadnog ulja kod kojeg postoji odstupanje od više od 10 % u odnosu na podatke dostavljene za prethodnu referentnu godinu

Kategorija i obrada otpadnih ulja

Odstupanje (%)

Glavni uzrok odstupanja

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

III.   Povjerljivost

Obrazloženje odbijanja objave određenih dijelova tog izvješća ako se to zahtijeva.

 

IV.   Glavne nacionalne internetske stranice, referentni dokumenti i publikacije

Tu se mogu pronaći izvješća o kvaliteti i obuhvaćenosti podataka te o drugim aspektima provedbe, primjerice izvješća o najboljoj praksi u prikupljanju i obradi otpadnih ulja, kao i izvješća o uvozu, izvozu ili gubicima ulja.

 


(1)  Uključujući ulja za motore i prijenosnike (automobili, avioni, plovila, industrijski i drugi sektori); isključujući masti i kaljužna ulja.

(2)  Uključujući strojna ulja, ulja za hidrauliku, ulja za turbine, transformatorska ulja, ulja za prijenos topline, kompresorska ulja, bazna ulja; isključujući masti i ulja za emulzije.

(3)  Uključujući ulja za obradu metala; u slučaju da se u nacionalnom izvješćivanju ne razlikuju industrijska ulja koja se upotrebljavaju u emulzijama ili na drugi način, mogu se navesti objedinjeni podaci o industrijskim uljima koji se specificiraju u retku „industrijska ulja”.

(4)  Samo otpadna ulja pod oznakom 190207* iz Odluke 2000/532/EZ.

(5)  Ulja stavljena na tržište u državi članici uzimajući u obzir gubitke na izvozu (npr. izvoz osobnih automobila) i dobitke na uvozu (npr. uvoz osobnih automobila).

(6)  Količina otpadnih ulja uzimajući u obzir gubitke zbog rukovanja i gubitke pri uporabi. Količine otpadnih ulja mogu se izračunati na temelju nacionalne statistike ili primjenom referentnih vrijednosti navedenih u tablici 4.

(7)  Odvojeno prikupljena otpadna ulja. Ako se prikupljena otpadna ulja mjere po obujmu, odgovarajuća se masa određuje primjenom konverzijskog faktora od 0,9 tona/m3.

(8)  Otpadna ulja koja se izvoze u drugu zemlju (uzimajući u obzir kategorije otpada utvrđene Uredbom (EZ) br. 1013/2006).

(9)  Otpadna ulja koja su nastala u drugoj zemlji i uvoze se iz te zemlje (uzimajući u obzir kategorije otpada utvrđene Uredbom (EZ) br. 1013/2006).

(11)  Recikliranje isključujući regeneraciju, npr. kao protočno ulje.

(12)  Uključujući upotrebu oporabljenih ulja kao goriva, u skladu s definicijom oporabe u članku 3. stavku 15. Direktive 2008/98/EZ.

(13)  Postupak zbrinjavanja D10 Spaljivanje na kopnu kako je utvrđeno u Prilogu I. Direktivi 2008/98/EZ.

(14)  Otpadno ulja bez sadržaja vode. Sadržaj suhog ulja određuje se mjerenjem sadržaja vode. Alternativno, kod otpadnih ulja osim emulzija suhi se sadržaj može određivati i na temelju sadržaja vode od 8 %. Kad je riječ o suhim uljima u emulzijama industrijskih ulja, suhi se sadržaj može određivati i na temelju sadržaja vode od 90 %.

(10)  Količina regeneriranih ulja. Zbroj unosa u stupcu 2 tablice 2. podijeljen sa zbrojem unosa u stupcu 6 tablice 1. odgovara učinkovitosti konverzije pri regeneraciji ulja.

(11)  Skupina baznih ulja I sadržava manje od 90 % zasićenih spojeva i/ili više od 0,03 % sumpora te ima indeks viskoznosti veći od ili jednak 80 i manji od 120.

(12)  U slučaju da se u nacionalnom izvješćivanju ne razlikuju skupine I-IV, mogu se navesti objedinjeni podaci o regeneriranim baznim uljima koji se specificiraju u retku „Ostalo”.

(13)  Skupina baznih ulja II sadržava manje od 90 % zasićenih spojeva i 0,03 % sumpora ili manje te ima indeks viskoznosti veći od ili jednak 80 i manji od 120.

(14)  Skupina baznih ulja III sadržava 90 % zasićenih spojeva ili više i 0,03 % sumpora ili manje te ima indeks viskoznosti 120 ili veći.

(15)  Skupina baznih ulja skupine IV su polialfaolefini. Bazna ulja koja nisu uključena u skupine I-IV navode se u retku „Ostalo”.

(16)  Uključuje reciklirane proizvode iz ostalog recikliranja otpadnih ulja iskazanog u stupcu 7 tablice 1.

(17)  Oporaba energije na lokaciji znači oporaba otpadnih ulja unutarnjom potrošnjom energije, primjerice u rafineriji.


Top