EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0418

Odluka Komisije (EU) 2019/418 оd 13. ožujka 2019. o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 1851) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/1851

OJ L 73, 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

15.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 73/188


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/418

оd 13. ožujka 2019.

o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 1851)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa. Za svaku skupinu proizvoda treba odrediti posebna mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a.

(2)

Odlukama Komisije (EU) 2017/1214 (2), (EU) 2017/1215 (3), (EU) 2017/1216 (4), (EU) 2017/1217 (5), (EU) 2017/1218 (6) i (EU) 2017/1219 (7) utvrđena su mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjenjivanja i verifikacije deterdženata za ručno pranje posuđa, deterdženata za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa, deterdženata za strojno pranje posuđa, sredstava za čišćenje čvrstih površina, deterdženata za pranje rublja odnosno deterdženata za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru.

(3)

Razna nadležna nacionalna tijela koja dodjeljuju znak za okoliš EU-a obavijestila su Komisiju o poteškoćama u provedbi nekih mjerila utvrđenih tim odlukama. Posebno su, u skladu s mjerilima, u konačnom deterdžentu zabranjene tvari koje su prisutne kao nečistoće u nekim sastojcima (primjerice fosfati), bez obzira na njihovu koncentraciju, ali uklanjanje tih nečistoća trenutačno nije tehnički izvedivo.

(4)

Odlukama navedenima u uvodnoj izjavi 2. stavljene su izvan snage i zamijenjene prethodne odluke Komisije u istom području. U skladu s prethodnim odlukama, sukladnost nečistoća i nusproizvoda s mjerilima zahtijevala se samo ako su bili prisutni u koncentracijama od najmanje 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji. Komisija je provela procjenu i zaključila da bi, u skladu s prethodnim odlukama, za nusproizvode i nečistoće iz sirovina trebalo utvrditi minimalnu graničnu vrijednost koncentracije od 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji za potrebe sukladnosti sa svakim mjerilom utvrđenim u odlukama iz uvodne izjave 2.

(5)

Odlukom (EU) 2017/1217 stavljena je izvan snage i zamijenjena Odluka Komisije 2011/383/EU (8) za skupinu proizvoda „višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija”. Odlukom (EU) 2017/1217 utvrđeno je prijelazno razdoblje od 18 mjeseci kako bi proizvođači proizvoda kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a na temelju mjerila utvrđenih Odlukom 2011/383/EU imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda revidiranim mjerilima utvrđenima Odlukom (EU) 2017/1217. Navedeno prijelazno razdoblje isteklo je 26. prosinca 2018. Razna nadležna nacionalna tijela obavijestila su Komisiju o potrebi za produljenjem prijelaznog razdoblja za šest mjeseci zbog velikog broja zahtjeva za obnovu ugovora o dodjeli znaka za okoliš EU-a. Komisija je provela procjenu i potvrdila da je, iznimno u ovom slučaju, potrebno produljiti prijelazno razdoblje za šest mjeseci.

(6)

Odluke (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 uključuju odstupanje/izuzeće odobreno na temelju članka 6. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 66/2010 za ε-ftalimido-peroksi-heksansku kiselinu (PAP) kada je razvrstana kao opasna za vodeni okoliš: akutna opasnost, 1. kategorija (H400) ili kao opasna za vodeni okoliš: kronična opasnost, 3. kategorija (H412) do najveće koncentracije od 0,6 g/kg rublja. Ta izuzeća odobrena su jer je prepoznata važnost funkcije PAP-a kao sredstva za izbjeljivanje u deterdžentima obuhvaćenima tim odlukama i jer se tijekom postupka pranja razgrađuje u visokom stupnju.

(7)

Tijekom postupka pranja PAP se razgrađuje u ε-ftalimido-heksansku kiselinu (PAC). Ta tvar nije peroksidna, lako je biorazgradiva i nije opasna za okoliš. S obzirom na to da se PAP brzo razgrađuje u PAC i nikada ne dolazi u kontakt s vodom koja se ispušta, primjerenije je za PAP upotrebljavati faktore razgradnje za PAC pri izračunu kritičnog volumena razrjeđivanja za proizvod. Sličan je pristup primijenjen u Odluci (EU) 2017/1219 kada su primijenjena posebna pravila za izračun kritičnog volumena razrjeđivanja za vodikov peroksid koji se tijekom postupka pranja razgrađuje u peroctenu kiselinu. Stoga bi trebalo izmijeniti Odluku (EU) 2017/1219 radi primjene posebnih pravila za izračun kritičnog volumena razrjeđivanja za PAP s pomoću vrijednosti razgradnje PAC-a.

(8)

PAP se uglavnom upotrebljava kao sredstvo za izbjeljivanje u višekomponentnim deterdžentima za pranje rublja za profesionalnu uporabu, a ne u deterdžentima za pranje rublja za uporabu u kućanstvu. Stoga je postojeće izuzeće za PAP u Odluci (EU) 2017/1218 nepotrebno i trebalo bi ga ukloniti.

(9)

Radi jasnoće tablicu 3. u Prilogu Odluci (EU) 2017/1218 trebalo bi izmijeniti dodavanjem stupca s klasifikacijom tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.]

(10)

Odluke (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Prilogu Odluci (EU) 2017/1214 u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

Članak 2.

U Prilogu Odluci (EU) 2017/1215 u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

Članak 3.

U Prilogu Odluci (EU) 2017/1216 u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

Članak 4.

Odluka (EU) 2017/1217 mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2011/383/EU mogu se upotrebljavati do 30. lipnja 2019.”;

(b)

u Prilogu u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

Članak 5.

Prilog Odluci (EU) 2017/1218 mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

(b)

u mjerilu 5. (Tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena) u točki (b) podtočki ii., tablica 3. (Tvari na koje se primjenjuje izuzeće) zamjenjuje se tablicom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 6.

Prilog Odluci (EU) 2017/1219 mijenja se kako slijedi:

(a)

u mjerilu 1. („Toksičnost za vodene organizme”) zadnji odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Zbog razgradnje određenih tvari u postupku pranja posebna se pravila primjenjuju na sljedeće:

vodikov peroksid (H2O2) – ne uključuje se u izračun vrijednosti CDV;

peroctenu kiselinu – uključuje se u izračun kao „octena kiselina”;

ε-ftalimido-peroksi-heksansku kiselinu (PAP) – uključuje se u izračun kao ε-ftalimido-heksanska kiselina (PAC).

Za izračun CDV-a [ kronični ] za ε-ftalimido-heksansku kiselinu (PAC) upotrebljavaju se sljedeće vrijednosti:

 

DF(i) = 0,05;

 

TFkronična(i) = 0,256 mg/l;

 

aerobno = R;

 

anaerobno = O.”;

(b)

u tablici 1. u točki (b) (Pragovi mjerenja) odjeljka pod naslovom „Procjenjivanje i verifikacija” napomena označena zvjezdicom (*) zamjenjuje se sljedećim:

„(*)

„Nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji (analitička granica detekcije) za sve ulazne tvari, osim nusproizvoda i nečistoća iz sirovina, koje mogu biti prisutne u koncentraciji od najviše 0,010 % masenog udjela u konačnoj formulaciji.”

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije (EU) 2017/1214 od 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za ručno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije (EU) 2017/1215 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za strojno industrijsko i institucionalno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 16.).

(4)  Odluka Komisije (EU) 2017/1216 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za strojno pranje posuđa (SL L 180, 12.7.2017., str. 31.).

(5)  Odluka Komisije (EU) 2017/1217 od 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za sredstva za čišćenje čvrstih površina (SL L 180, 12.7.2017., str. 45).

(6)  Odluka Komisije (EU) 2017/1218 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja (SL L 180, 12.7.2017., str. 63.).

(7)  Odluka Komisije (EU) 2017/1219 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (SL L 180, 12.7.2017., str. 79.).

(8)  Odluka Komisije 2011/383/EU od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija (SL L 169, 29.6.2011., str. 52.).


PRILOG

Tvar

Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

Oznaka upozorenja

Površinski aktivne tvari

Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija

H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 3. kategorija

H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Suptilizin

Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija

H400: Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 2. kategorija

H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Enzimi (1)

Preosjetljivost kože, 1., 1.A. i 1.B. kategorija opasnosti

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

Preosjetljivost ako se udiše, 1., 1.A. i 1.B. kategorija opasnosti

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (2)

Karcinogenost, 2. kategorija opasnosti

H351: Sumnja na moguće uzrokovanje raka


(1)  

(*2)

Uključujući stabilizatore i druge pomoćne tvari u pripravcima.

(2)  

(*3)

U koncentracijama nižima od 0,2 % u sirovini uz uvjet da je ukupna koncentracija u konačnom proizvodu niža od 0,10 %.

Top