EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1719

Uredba (EU) 2018/1719 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

PE/57/2018/REV/1

OJ L 291, 16.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1719/oj

16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 291/5


UREDBA (EU) 2018/1719 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. studenoga 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuju se zajednička i opća pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove.

(2)

Uredbom (EU) 2017/2305 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1303/2013, među ostalim, u pogledu dodijeljenih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

(3)

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. (4) izmijenjeno je financijsko programiranje za Inicijativu za zapošljavanje mladih tako što su odobrena sredstva za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu Inicijativi za zapošljavanje mladih povećana za 116,7 milijuna EUR u tekućim cijenama, čime se ukupan iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2018. povećao na 350 milijuna EUR u tekućim cijenama.

(4)

Iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 2020. treba se smanjiti tako da odražava pojačano financiranje odobreno za 2018. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kad je članak 92. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 izmijenjen Uredbom (EU) 2017/2305, određeni financijski podaci navedeni u članku 1. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) 2017/2305 bili su pogrešni. Te bi financijske podatke trebalo zamijeniti točnim podacima. Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

S obzirom na hitnost izmjene programa kojima se podupire Inicijativa za zapošljavanje mladih, primjereno je predvidjeti iznimku od razdoblja od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(7)

S obzirom na hitnost izmjene programa kojima se podupire Inicijativa za zapošljavanje mladih, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 91. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2014.-2020. iznose 329 982 345 366 EUR prema cijenama iz 2011., u skladu s godišnjom raščlambom navedenom u Prilogu VI., od čega 325 938 694 233 EUR predstavlja ukupna sredstva dodijeljena EFRR-u, ESF-u i Kohezijskom fondu, a 4 043 651 133 EUR predstavlja posebno dodijeljena sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih. U svrhu programiranja i kasnijeg uključivanja u proračun Unije, iznos sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju indeksira se za 2 % godišnje.”;

2.

članak 92. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” iznose 96,09 % ukupnih sredstava (tj. ukupno 317 073 545 392 EUR) i dodjeljuju se kako slijedi:

(a)

51,52 % (tj. ukupno 163 359 380 738 EUR) za slabije razvijene regije;

(b)

10,82 % (tj. ukupno 34 319 221 039 EUR) za tranzicijske regije;

(c)

16,33 % (tj. ukupno 51 773 321 432 EUR) za razvijenije regije;

(d)

20,89 % (tj. ukupno 66 236 030 665 EUR) za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

(e)

0,44 % (tj. ukupno 1 385 591 518 EUR) kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih iznose 4 043 651 133 EUR iz posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih i najmanje 4 043 651 133 EUR iz ciljanog ulaganja ESF-a.”;

3.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. studenoga 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. studenoga 2018.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2305 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 335, 15.12.2017., str. 1.).

(4)  SL L 57, 28.2.2018.


PRILOG

„PRILOG VI.

GODIŠNJA RAŠČLAMBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020.

Prilagođeni godišnji profil (uključujući dodatno financiranje za Inicijativu za zapošljavanje mladih)

 

2014.

2015.

2016.

2017.

(u EUR) cijene iz 2011.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018.

2019.

2020.

Ukupno

(u EUR) cijene iz 2011.

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”


Top