EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2305

Uredba (EU) 2017/2305 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

OJ L 335, 15.12.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2305/oj

15.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 335/1


UREDBA (EU) 2017/2305 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 12. prosinca 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuju se zajednička i opća pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (3) i člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je 2016. preispitala ukupno dodijeljena sredstva za sve države članice u okviru cilja kohezijske politike „Ulaganje za rast i radna mjesta” za razdoblje 2017.–2020.

(3)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 i člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je predstavila rezultate tog preispitivanja u komunikaciji Vijeću i Europskom parlamentu od 30. lipnja 2016. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2017. u skladu s kretanjima bruto nacionalnog dohotka (BND) i prilagodbi iznosâ za kohezijsku politiku. U toj komunikaciji Komisija je navela da na temelju najnovijih statističkih podataka postoji kumulativna divergencija od više od +/–5 % između ukupnih i preispitanih dodijeljenih sredstava u Belgiji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Nizozemskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Finskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Usto, Komisija je navela da bi Cipar, na temelju podataka o BND-u po stanovniku u razdoblju 2012.–2014., od 1. siječnja 2017. mogao postati u potpunosti prihvatljiv za potporu iz Kohezijskog fonda.

(4)

U skladu sa zahtjevima iz članka 7. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 i članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 dodijeljena sredstva tih država članica treba prilagoditi na odgovarajući način, pod uvjetom da ukupni neto učinak tih prilagodbi ne prelazi 4 milijarde EUR.

(5)

U mjeri u kojoj je preispitivanje utjecalo na godišnju raščlambu dodijeljenih sredstava za ukupna sredstva po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” te na Inicijativu za zapošljavanje mladih, preispitivanje je provedeno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1941 (4).

(6)

Ukupni neto učinak tih prilagodbi povećat će sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju za 4 milijarde EUR. To bi povećanje trebalo odraziti u članku 91. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, koji bi stoga trebalo na odgovarajući način prilagoditi.

(7)

Trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i njihovu raspodjelu među slabije razvijenim regijama, tranzicijskim regijama, razvijenijim regijama, državama članicama koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda i najudaljenijim regijama, kako je utvrđeno u članku 92. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(8)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 razlike koje preostaju do gornjih granica za odobrena sredstva za preuzimanje obveza višegodišnjeg financijskog okvira („VFO”) čine ukupnu razliku VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje 2016.–2020. za ciljeve politike povezane s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih. Ograničenje razlika koje preostaju do gornjih granica VFO-a za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje 2014.–2017. ukinuto je Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2017/1123 (5), čime se omogućilo produljenje Inicijative za zapošljavanje mladih do 2020. i povećanje posebnih dodijeljenih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih za iznos od 1,2 milijarde EUR prema tekućim cijenama za razdoblje 2017.–2020. Stoga bi na odgovarajući način trebalo prilagoditi posebna dodijeljena sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih kako je utvrđeno u članku 91. stavku 1. i članku 92. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(9)

U skladu s člankom 94. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je prihvatila prijedlog koji je podnijela Danska za prijenos dijela svojih odobrenih sredstava za cilj „Europska teritorijalna suradnja” na cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”. Taj bi prijenos trebalo odraziti u prilagodbi ukupnih sredstava dostupnih za cilj „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s člankom 92. stavkom 9. te uredbe.

(10)

U skladu s postupkom iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 Uredbom Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 (6) dodijeljena sredstva predviđena za strukturne fondove i Kohezijski fond u iznosu od 11 216 187 326 EUR prema tekućim cijenama prenesena su na sljedeće godine. Taj bi prijenos trebalo odraziti u Prilogu VI. Uredbi (EU) br. 1303/2013 u kojem se navodi godišnja raščlamba odobrenih sredstava za preuzete obveze u razdoblju od 2014 do 2020. Usto, dodijeljena sredstva predviđena za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 9 446 050 652 EUR prema tekućim cijenama za koja se nisu mogle preuzeti obveze 2014. niti ih se moglo prenijeti na 2015. prenesena su na sljedeće godine.

(11)

S obzirom na potrebu osiguranja dodatnih dodijeljenih sredstava koja su stavljena na raspolaganje za proračunsku godinu 2017., između ostalog izmjenama dotičnih programa, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(12)

S obzirom na hitnost produljenja programâ za potporu Inicijativi za zapošljavanje mladih, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(13)

Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 91. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2014.–2020. iznose 329 978 401 458 EUR prema cijenama iz 2011., u skladu s godišnjom raščlambom navedenom u Prilogu VI., od čega 325 938 694 233 EUR čini ukupna sredstva dodijeljena EFRR-u, ESF-u i Kohezijskom fondu, a 4 039 707 225 EUR čine posebna dodijeljena sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih. U svrhu programiranja i kasnijeg uključivanja u proračun Unije iznos sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju indeksira se za 2 % godišnje.”

2.

Članak 92. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva za cilj ‚Ulaganje za rast i radna mjesta’ iznose 96,09 % ukupnih sredstava (tj. ukupno 317 103 114 309 EUR) i dodjeljuju se kako slijedi:

(a)

48,64 % (tj. ukupno 160 498 028 177 EUR) za slabije razvijene regije;

(b)

10,19 % (tj. ukupno 33 621 675 154 EUR) za tranzicijske regije;

(c)

15,43 % (tj. ukupno 50 914 723 304 EUR) za razvijenije regije;

(d)

20,01 % (tj. ukupno 66 029 882 135 EUR) za države članice koje primaju potporu iz Kohezijskog fonda;

(e)

0,42 % (tj. ukupno 1 378 882 914 EUR) kao dodatno financiranje za najudaljenije regije utvrđene u članku 349. UFEU-a i regije razine NUTS 2 koje ispunjavaju kriterije iz članka 2. Protokola br. 6 uz Akt o pristupanju iz 1994.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih iznose 4 039 707 225 EUR iz posebnih dodijeljenih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih i najmanje 4 039 707 225 EUR iz ciljanog ulaganja ESF-a.”;

(c)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Sredstva za cilj ‚Europska teritorijalna suradnja’ iznose 2,69 % ukupnih sredstava koja su raspoloživa za proračunsku obvezu iz fondova za razdoblje 2014.–2020. (tj. ukupno 8 865 148 841 EUR).”

3.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 12. prosinca 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 7. prosinca 2017.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1941 оd 3. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2014/190/EU o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici za Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, godišnje raščlambe sredstava posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih po državi članici zajedno s popisom prihvatljivih regija, te iznosa koje je potrebno prenijeti iz dodijeljenih sredstava Kohezijskog fonda i strukturnih fondova svake države članice u Instrument za povezivanje Europe i pomoć za najpotrebitije za razdoblje 2014.–2020. (SL L 299, 5.11.2016., str. 61.).

(5)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2017/1123 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 163, 24.6.2017., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 103, 22.4.2015., str. 1.).


PRILOG

PRILOG VI.

GODIŠNJA RAŠČLAMBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZETE OBVEZE U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020.

Prilagođeni godišnji profil (uključujući dodatno financiranje za Inicijativu za zapošljavanje mladih)

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

(u EUR) cijene iz 2011.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


Top