EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1953

Uredba (EU) 2017/1953 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama (Tekst značajan za EGP. )

OJ L 286, 1.11.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R1153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj

1.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/1


UREDBA (EU) 2017/1953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. listopada 2017.

o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

U komunikaciji Komisije od 14. rujna 2016. naslovljenoj „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” iznosi se europska vizija internetske povezivosti za građane i poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu te se opisuje niz mogućih mjera kojima se može unaprijediti povezivost u Uniji.

(2)

U svojoj komunikaciji od 26. kolovoza 2010. naslovljenoj „Digitalna agenda za Europu” Komisija podsjeća da je u strategiji Europa 2020. istaknuta važnost uvođenja širokopojasnog interneta s ciljem promicanja socijalne uključenosti i konkurentnosti u Uniji te potvrđuje cilj kojim se osigurava da svi Europljani do 2020. imaju pristup internetu s brzinom od 30 Mbit/s te da je najmanje 50 % kućanstava u Europi pretplaćeno na internetsku vezu bržu od 100 Mbit/s.

(3)

U okviru mjera za potporu viziji internetske povezivosti širom Unije, Komisija u svojoj komunikaciji od 14. rujna 2016. promiče postavljanje lokalnih bežičnih pristupnih točaka putem pojednostavnjenih postupaka planiranja i manjeg broja regulatornih prepreka. Takve pristupne točke, uključujući one koje su popratne onima za pružanje drugih javnih usluga ili koje su nekomercijalne prirode, mogu pozitivno utjecati na poboljšanje postojećih bežičnih komunikacijskih mreža i na uvođenje budućih generacija takvih mreža olakšavanjem preciznije pokrivenosti u skladu s razvojem potreba. Te pristupne točke trebale bi moći tvoriti mrežu s jedinstvenim autentifikacijskim sustavom koji vrijedi u cijeloj Uniji i kojemu bi se trebale moći pridružiti druge besplatne lokalnebežične mreže koje pružaju povezivost. Taj bi sustav trebao biti u skladu sa zahtjevima Unije u pogledu zaštite podataka i s Uredbom (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(4)

U kontekstu ove Uredbe lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta znači, u smislu da je besplatna, da se pruža bez odgovarajuće naknade, bilo da je riječ o izravnom plaćanju, bilo o drugim vrstama naknade poput komercijalnog oglašavanja ili davanja osobnih podataka za komercijalne svrhe. U smislu da je bez diskriminirajućih uvjeta znači da se pruža ne dovodeći u pitanje ograničenja koja proizlaze iz prava Unije ili nacionalnog prava koje je u skladu s pravom Unije, kao ni potrebu da se osigura neometano funkcioniranje mreže, a osobito potrebu da se u vrijeme najintenzivnijeg korištenja osigura poštena raspodjela kapaciteta među korisnicima.

(5)

Konkurentno tržište i zakonodavni okvir koji se može prilagoditi novim okolnostima, kojim se potiče tržišno natjecanje, ulaganje te raširena dostupnost i upotreba povezivosti vrlo velikog kapaciteta, kao i transeuropskih mreža i novih poslovnih modela, važni su pokretači ulaganja u mreže visokog i vrlo visokog kapaciteta koje građanima širom Unije mogu pružiti povezivost.

(6)

S obzirom na komunikaciju Komisije od 14. rujna 2016. te radi promicanja digitalne uključenosti, Unija bi trebala podupirati pružanje visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u središtima lokalnog javnog života, među ostalim na otvorenim prostorima kojima pristup ima šira javnost. Takva potpora nije obuhvaćena Uredbom (EU) br. 1316/2013 (5) ili (EU) br. 283/2014 (6) Europskog parlamenta i Vijeća.

(7)

Takvom bi se potporom trebala potaknuti tijela javnog sektora, kako su definirana u Direktivi (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (7), da ponude lokalnu bežičnu povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta kao popratnu uslugu uz svoje zadaće od javnog interesa kako bi se osiguralo da ljudi u lokalnim zajednicama imaju koristi od širokopojasne veze velike brzine i imaju priliku unaprijediti svoje digitalne vještine u središtima javnog života. Takva bi tijela mogla uključivati općine, udruženja općina, druga tijela i institucije lokalne vlasti, knjižnice i bolnice.

(8)

Lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta mogla bi doprinijeti premošćivanju digitalnog jaza, osobito u zajednicama koje zaostaju u pogledu digitalne pismenosti, uključujući ruralna područja i udaljene lokacije.

(9)

Poboljšanjem pristupa širokopojasnim vezama velike i vrlo velike brzine, a time i internetskim uslugama, posebno u ruralnim područjima i na udaljenim lokacijama, mogla bi se povećati kvaliteta života olakšavanjem pristupa uslugama, na primjer e-zdravlju i e-upravi, te bi se mogao promicati razvoj lokalnih malih i srednjih poduzeća.

(10)

Kako bi se zajamčio uspjeh potpore koju se treba pružiti na temelju ove Uredbe i kako bi se promicalo djelovanje Unije u tom području, Komisija bi trebala osigurati da subjekti koji razvijaju projekte uz financijsku pomoći Unije dostupnu na temelju ove Uredbe krajnjim korisnicima daju što više informacija o dostupnosti tih usluga te bi trebala istaknuti činjenicu da je Unije odobrila financiranje. Takvim bi se informacijama krajnjim korisnicima također mogao omogućiti jednostavan pristup informacijama o Uniji.

(11)

Uzimajući u obzir njezinu posebnu svrhu te da je namijenjena lokalnim potrebama, promicanje lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u središtima javnog života trebalo bi odrediti kao poseban projekt od zajedničkog interesa u telekomunikacijskom sektoru u smislu uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.

(12)

Kako bi se osigurala odgovarajuća sredstva za promicanje bežične povezivosti u lokalnim zajednicama i osigurala njezina uspješna provedba, financijska omotnica za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe u telekomunikacijskom sektoru trebala bi biti uvećana za 25 000 000 EUR, a moguće ju je povećati na 50 000 000 EUR.

(13)

S obzirom na nekomercijalnu prirodu potpore koja se treba pružiti u na temelju ove Uredbe i očekivane male dimenzije pojedinačnih projekata, administrativno opterećenje trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru i ono bi trebalo biti razmjerno očekivanim rezultatima, uzimajući u obzir potrebu za odgovornošću i odgovarajućom ravnotežom između pojednostavljenja i kontrole. Stoga bi ovu Uredbu trebalo provesti uz pomoć najprikladnijih oblika financijske pomoći, posebno bespovratnih sredstava, na primjer putem kupona, dostupnih na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8), sada ili u budućnosti. Potpora koja se treba pružati na temelju ove Uredbe ne bi smjela ovisiti o financijskim instrumentima. Trebalo bi se primjenjivati načelo dobrog financijskog upravljanja.

(14)

Budući da je iznos odobrenih financijskih sredstava ograničen u odnosu na potencijalno velik broj prijava, trebalo bi pojednostavniti administrativne postupke kako bi se odluke mogle donositi na vrijeme. Uredbu (EU) br. 1316/2013 trebalo bi izmijeniti kako bi se državama članicama omogućilo da odobre kategorije prijedloga u skladu s kriterijima navedenima u odjeljku 4. Priloga Uredbi (EU) br. 283/2014 s ciljem izbjegavanja pojedinačnog odobravanja prijava te osiguravanja da potvrde o rashodima i godišnje izvješćivanje Komisije ne budu obavezni za bespovratna sredstva ili druge oblike financijske pomoći dodijeljene na temelju ove Uredbe.

(15)

Zbog ograničenog dosega pojedinačnih lokalnih bežičnih pristupnih točaka i male vrijednosti obuhvaćenih pojedinačnih projekata, ne očekuje se da bi pristupne točke koje primaju financijsku pomoć na temelju ove Uredbe ugrozile komercijalne ponude. Kako bi se dodatno osiguralo da se tom financijskom pomoći neopravdano ne narušava tržišno natjecanje, ne istiskuju privatna ulaganja te da se privatni operatori ne odvraćaju od ulaganja, potporu predviđenu ovom Uredbom trebalo bi ograničiti na projekte kojima se ne udvostručuju postojeće besplatne privatne ili javne ponude sličnih obilježja u istom javnom prostoru. Ovom se Uredbom ne bi smjelo spriječiti postavljanje ograničenja u korisničkim uvjetima poput ograničenja povezivosti na određeno razdoblje ili u okvirima razumnog najvećeg prometa podataka.

(16)

Dodatna potpora mogla bi doprinijeti postizanju značajnijeg učinka te je se stoga ne bi smjelo isključiti. Takva dodatna potpora mogla bi se osigurati iz javnih izvora financiranja poput fondova Unije ili nacionalnih fondova, uključujući Europski fond za regionalni razvoj, ili privatnih izvora financiranja.

(17)

Raspoloživa sredstva trebalo bi dodijeliti projektima poštujući zemljopisnu uravnoteženost među državama članicama te, u pravilu, prema načelu prvenstva na temelju redoslijeda prijave. Mehanizam čiji je cilj osiguravanje zemljopisne uravnoteženosti trebalo bi uključiti u relevantne programe rada usvojene u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 te bi ga trebalo dodatno navesti u pozivima za podnošenje prijedloga donesenim u skladu s tom Uredbom, ako je potrebno, na primjer tako da se omogući veće sudjelovanje podnositelja zahtjeva iz država članica s relativno niskom stopom korištenja bespovratnih sredstava ili financijske pomoći.

(18)

Kako bi se osiguralo brzo pružanje povezivosti u skladu s ovom Uredbom, financijsku pomoć trebalo bi provoditi upotrebom, u najvećoj mogućoj mjeri, mrežnih alata kojima se omogućuje brzo podnošenje i obrada prijava te potpora provedbi, praćenju i reviziji ugrađenih lokalnih bežičnih pristupnih točaka. Komisija i relevantna tijela u državama članicama trebali bi promicati projekt od zajedničkog interesa.

(19)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje nacionalno pravo koje je u skladu s pravom Unije, kao što su nacionalne odredbe kojima se općinama zabranjuje da pružaju besplatnu bežičnu povezivost izravno, ali im se pritom dopušta da tu povezivost pružaju putem privatnih subjekata.

(20)

S obzirom na hitnu potrebu za internetskom povezivosti unutar Unije i za promicanjem pristupa mrežama koje širom Unije, uključujući ruralna područja i udaljene lokacije, mogu pružiti visokokvalitetno iskustvo interneta koje se temelji barem na širokopojasnim uslugama vrlo velike brzine, te po mogućnosti također ostvariti ciljeve europskog gigabitnog društva, financijsku pomoć trebalo bi nastojati raspodijeliti na zemljopisno uravnotežen način.

(21)

Subjekte koji koriste sredstva trebalo bi obvezati na pružanje bežične povezivosti tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

(22)

Djelovanja financirana na temelju ove Uredbe trebala bi koristiti najsuvremeniju i najbolju dostupnu opremu, kojom se korisnicima može pružiti pristupačna i prikladno osigurana povezivost velike brzine koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta.

(23)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest potporu pružanju visokokvalitetne bežične povezivosti u lokalnim zajednicama širom Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(24)

Uredbe (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1316/2013

Uredba (EU) br. 1316/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka (1) zamjenjuje se sljedećom:

„(1)

„projekt od zajedničkog interesa” znači projekt utvrđen u Uredbom (EU) br. 1315/2013, Uredbom (EU) br. 347/2013 ili Uredbom (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(*1)  Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 14.).”"

2.

U članku 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   U telekomunikacijskom sektoru, CEF podupire mjere koje teže postizanju ciljeva utvrđenih u Uredbi (EU) br. 283/2014.”

3.

U članku 5. stavku 1. prvom podstavku, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

telekomunikacijski sektor: 1 066 602 000 EUR;”.

4.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Samo mjere koje doprinose projektima od zajedničkog interesa u skladu s uredbama (EU) br. 1315/2013, (EU) br. 347/2013 i (EU) br. 283/2014, kao i mjere za potporu programima, ispunjavaju uvjete za potporu kroz financijsku potporu Unije, osobito u obliku bespovratnih sredstava, javne nabave i financijskih instrumenata.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   U telekomunikacijskom sektoru sve mjere kojima se provode projekti od zajedničkog interesa i mjere za potporu programa koji su utvrđeni u Uredbi (EU) br. 283/2014 i koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti i/ili uvjete utvrđene u skladu s tom Uredbom ispunjavaju uvjete za primanje financijske potporu Unije na temelju ove Uredbe, kako slijedi:

(a)

generičke usluge, platforme osnovnih usluga i mjere za potporu programima financiraju se putem bespovratnih sredstava i/ili javne nabave;

(b)

mjere u području širokopojasnih mreža financiraju se putem financijskih instrumenata;

(c)

mjere u području pružanja lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u lokalnim zajednicama financiraju se putem bespovratnih sredstava ili drugih oblika financijske potpore, ne uključujući financijske instrumente.”

5.

U članak 9. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Kada je to opravdano radi izbjegavanja nepotrebnog administrativnog opterećenja, posebno u slučaju bespovratnih sredstava male vrijednosti, u smislu članka 185. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012, države članice iz stavka 1. ovog članka mogu odobriti određenu kategoriju prijedloga u okviru radnih programa donesenih na temelju članka 17. ove Uredbe bez navođenja pojedinačnih podnositelja zahtjeva. Takvim odobrenjem uklanja se potreba da države članice daju odobrenje svakom pojedinačnom podnositelju zahtjeva.”

6.

U članku 10. stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

„Mjere u području pružanja lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u lokalnim zajednicama financiraju se putem financijske potpore Unije kojom se pokriva do 100 % prihvatljivih troškova, ne dovodeći u pitanje načelo sufinanciranja.”

7.

U članku 14. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski instrumenti uspostavljeni u skladu s glavom VIII. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 mogu se upotrebljavati za olakšavanje pristupa financiranju za subjekte koji provode mjere kojima se doprinosi projektima od zajedničkog interesa, kako je utvrđeno u uredbama (EU) br. 1315/2013, (EU) br. 347/2013 i (EU) br. 283/2014 te za postizanje njihovih ciljeva. Ti financijski instrumenti temelje se na ex ante ocjenama tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih okolnosti te potreba za ulaganjima. Glavni uvjeti i postupci za svaki financijski instrument utvrđeni su u dijelu III. Priloga I. ovoj Uredbi.”

8.

U članku 17. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija prilikom donošenja višegodišnjih programa rada i sektorskih godišnjih programa rada utvrđuje kriterije za odabir ponude u skladu s ciljevima i prioritetima utvrđenima u člancima 3. i 4. ove Uredbe i u uredbama (EU) br. 1315/2013, (EU) br. 347 2013 i (EU) br. 283/2014. Prilikom određivanja kriterija za odabir ponude, Komisija uzima u obzir opće smjernice utvrđene u dijelu V. Priloga I. ovoj Uredbi.”

9.

U članku 22. dodaju se sljedeći stavci:

„Potvrđivanje izdataka iz drugog stavka ovoga članka nije obvezno za bespovratna sredstva ili druge oblike financijske potpore dodijeljene na temelju članka 4. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 283/2014.

Zahtjev iz trećeg stavka ovoga članka da se Komisiju obavješćuje svake godine ne primjenjuje se za bespovratna sredstva ili druge oblike financijske potpore dodijeljene na temelju članka 4. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 283/2014.”.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 283/2014

Uredba (EU) br. 283/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(h)

„lokalna bežična pristupna točka” znači oprema male snage i malih dimenzija, koja radi s malim dometom i na neisključivoj osnovi upotrebljava radiofrekvencijski spektar za koji su uvjeti dostupnosti i učinkovite uporabe u tu svrhu usklađeni na razini Unije, te koja korisnicima omogućuje bežični pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži.”

2.

U članku 4. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

podupiru pružanje visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u lokalnim zajednicama.”

3.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„5.a   Djelovanja koja doprinose projektima od zajedničkog interesa u području pružanja lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u lokalnim zajednicama podupiru se:

(a)

bespovratnim sredstvima; i/ili

(b)

drugim oblicima financijske pomoći koje nisu financijski instrument.”;

(b)

u stavku 7. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Taj iznos predstavlja do 15 % financijske omotnice za telekomunikacijski sektor iz članka 5. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1316/2013.”

4.

U članku 6. umeće se sljedeći stavak:

„8.a   Djelovanja kojima se doprinosi projektima od zajedničkog interesa u području pružanja visokokvalitetne lokalne bežične povezivosti koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u lokalnim zajednicama moraju ispunjavati uvjete iz odjeljka 4. Priloga kako bi bila prihvatljiva za financiranje.”

5.

U članku 8. stavku 9. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

broja priključaka na lokalne bežične pristupne točke postavljene u okviru djelovanja za provedbu odjeljka 4. Priloga.”

6.

U Prilogu se dodaje sljedeći odjeljak:

„ODJELJAK 4. BEŽIČNA POVEZIVOST U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Kako bi djelovanja bila prihvatljiva za financijsku pomoć, njima se mora nastojati pružiti lokalna bežična povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta u središtima lokalnog javnog života, uključujući otvorene prostore kojima pristup ima šira javnost, a koji imaju važnu ulogu u javnom životu lokalnih zajednica. Radi pristupačnosti, tim se djelovanjima osigurava pristup uslugama barem na relevantnim jezicima dotične države članice te, u mjeri u kojoj je to moguće, na drugim službenim jezicima institucija Unije.

Financijska pomoć dostupna je tijelima javnog sektora kako su definirana u članku 3. točki 1. Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (*2) koja se obvežu pružiti, u skladu s nacionalnim pravom, lokalnu bežičnu povezivost koja je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta postavljanjem lokalnih bežičnih pristupnih točaka.

Djelovanja poduzeta za pružanje lokalne bežične povezivosti prihvatljiva su za financiranje ako:

1.

ih provodi tijelo javnog sektora iz drugog stavka koje može planirati i nadzirati postavljanje unutarnjih ili vanjskih lokalnih bežičnih pristupnih točaka u javnim prostorima, te osigurati financiranje operativnih troškova tijekom razdoblja od najmanje tri godine;

2.

se temelje na širokopojasnoj povezivosti velike brzine kojom se korisnicima pruža visokokvalitetno iskustvo interneta te koja:

(a)

je besplatna i bez diskriminirajućih uvjeta, lako pristupačna, zaštićena i upotrebljava najsuvremeniju i najbolju dostupnu opremu uz pomoć koje se korisnicima može pružiti povezivost velike brzine; te

(b)

podržava pristup inovativnim digitalnim uslugama, kao što su usluge koje se pružaju putem infrastrukture digitalnih usluga;

3.

se koriste jedinstvenim vizualnim identitetom koji utvrdi Komisija i sadržavaju poveznicu na povezane internetske alate;

4.

poštuju načela tehnološke neutralnosti na razini agregacijske mreže, učinkovite upotrebe javnih sredstava i sposobnosti prilagodbe projekata najboljim tehnološkim ponudama;

5.

se obvezuju nabaviti potrebnu opremu i/ili povezane usluge instalacije u skladu s primjenjivim pravom kako bi se osiguralo da projekti neopravdano ne narušavaju tržišno natjecanje.

Djelovanja kojima se udvostručuju postojeće besplatne privatne ili javne ponude sličnih obilježja, uključujući kvalitetu, u istom javnom prostoru nisu prihvatljiva za financiranje. Takvo udvostručavanje može se izbjeći osiguravanjem da raspon pristupnih točaka financiranih na temelju ove Uredbe bude osmišljen na način da obuhvaća ponajprije javne prostore te da se ne preklapa s postojećim privatnim ili javnim ponudama sličnih obilježja.

Raspoloživi proračun dodjeljuje se djelovanjima koja ispunjuju uvjete navedene u ovom odjeljku s obzirom na broj zaprimljenih prijedloga poštujući zemljopisnu uravnoteženost među državama članicama te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave. Ukupna dodjela sredstava u okviru svakog poziva obuhvaća sve države članice iz kojih su zaprimljeni prihvatljivi prijedlozi.

Djelovanja koja se financiraju na temelju ovog odjeljka moraju biti operativna tijekom najmanje tri godine, a Komisija ih pomno prati tijekom tog razdoblja. Komisija nastavlja s pružanjem pregleda funkcionalnosti tih djelovanja i davanjem mogućih prijedloga za buduće inicijative i nakon isteka operativnog razdoblja.

(*2)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).”."

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. listopada 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL C 125, 21.4.2017., str. 69.

(2)  SL C 207, 30.6.2017., str. 87.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. rujna 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. listopada 2017.

(4)  Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 310, 26.11.2015., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

(6)  Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 14.).

(7)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

(8)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Europski parlament, Vijeće i Komisija slažu se da bi inicijativa WiFi4EU trebala imati znatan učinak i biti prilagodljiva. U tu svrhu ističu da bi Komisija, ako se povećanje financijske omotnice za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe u telekomunikacijskom sektoru s 25 000 000 EUR na 50 000 000 EUR ne može osigurati u potpunosti, mogla predložiti preraspodjele u okviru te omotnice kako bi olakšala ukupno financiranje od 120 000 000 EUR za promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama.


Top