EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1902

Uredba Komisije (EU) 2017/1902 оd 18. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/6922

OJ L 269, 19.10.2017, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1902/oj

19.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1902

оd 18. listopada 2017.

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 3.d stavak 3. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (2) predviđaju se pravila o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica na temelju Direktive 2003/87/EZ. Konkretno, Uredbom (EU) br. 1031/2010 utvrđuju se količine emisijskih jedinica koje svake godine treba prodati na dražbi. Uredbom (EU) br. 1031/2010 stoga se osigurava da je prodaja emisijskih jedinica na dražbi postupak koji dobro funkcionira. Trenutačno ga provodi zajednička dražbovna platforma za 25 država članica te mali broj zasebnih platformi.

(2)

U skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća (3) rezerva za stabilnost tržišta („rezerva”) treba se uspostaviti 2018. i početi s radom 1. siječnja 2019. U skladu s unaprijed definiranim pravilima ove Odluke količine emisijskih jedinica treba staviti u rezervu ili iz nje osloboditi uz prilagodbu količina jedinica koje treba prodati na dražbi tijekom razdoblja od 12 mjeseci počevši od 1. rujna dane godine. Ta pravila za funkcioniranje rezerve nužna su kako bi se odgovorilo na situacije u kojima je ukupni broj jedinica u optjecaju za prethodnu godinu, koji Komisija objavljuje 15. svibnja dane godine, izvan unaprijed definiranog raspona. U prvoj godini funkcioniranja rezerve prvu prilagodbu količina za prodaju na dražbi treba provesti od 1. siječnja do 1. rujna 2019.

(3)

Odlukom (EU) 2015/1814 previđa se i da 900 milijuna emisijskih jedinica za koje je ponovno uvođenje prvotno planirano 2019. i 2020., kako je utvrđeno Uredbom Komisije (EU) br. 176/2014 (4), ne treba prodati na dražbi, nego staviti u rezervu. Nadalje, Odlukom (EU) 2015/1814 predviđa se da emisijske jedinice koje nisu dodijeljene iz rezerve za nove sudionike, ili jedinice koje nisu dodijeljene postrojenjima zbog njihova zatvaranja ili djelomična prestanka s radom u skladu s člankom 10.a stavcima 7., 19. i 20. Direktive 2003/87/EZ, treba staviti u rezervu 2020., a ne prodati na dražbi.

(4)

U skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 kalendare dražbe zajedničke dražbovne platforme i, prema potrebi, zasebnih dražbovnih platformi treba prilagoditi kako bi se uzela u obzir količina emisijskih jedinica koja se stavlja u rezervu ili iz nje oslobađa.

(5)

Kako bi se sudionicima tržišta pružile jasnoća i sigurnost u pogledu količine jedinica koje treba prodati na dražbi u razdoblju od najmanje 12 mjeseci, promjene u kalendaru dražbe dane godine a koje su uzrokovane primjenom Odluke (EU) 2015/1814 trebale bi se donositi prilikom utvrđivanja i objave kalendara dražbe sljedeće godine. Nadalje, radi osiguravanja nesmetane provedbe prilagodbi količina jedinica i izbjegavanja negativnih učinaka na dražbe, sudionici tržišta trebali bi biti pravovremeno obaviješteni o učinku Odluke (EU) 2015/1814 na količine jedinica za sljedećih 12 mjeseci. U skladu s tim, relevantne promjene u kalendarima dražbe dane godine i kalendarima dražbe za sljedeću godinu trebalo bi objaviti puno prije 1. rujna dane godine, kad će se početi primjenjivati relevantne prilagodbe količina jedinica.

(6)

Članak 1. stavci 5. i 8. Odluke (EU) 2015/1814 sadržavaju odstupanja od općih pravila za funkcioniranje rezerve koja se odnose na 10 % ukupne količine emisijskih jedinica namijenjene prodaji na dražbi, predviđene za raspodjelu nekim državama članicama u svrhu solidarnosti u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2003/87/EZ. Stoga se udjeli država članica u emisijskim jedinicama namijenjenima prodaji na dražbi za određenu godinu trebaju utvrditi i u skladu s odredbama članka 1. stavka 5. drugog podstavka i članka 1. stavka 8. Odluke (EU) 2015/1814 koje se odnose na posebna pravila za utvrđivanje udjela država članica kojima doprinose stavljanju emisijskih jedinica u rezervu do kraja 2025. i kasnijem oslobađanju jedinica iz rezerve.

(7)

U članku 60. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010 navodi se nepotpuni popis informacija koje nisu povjerljive i koje treba objaviti na ažuriranoj namjenskoj dražbovnoj internetskoj stranici koju održava predmetna dražbovna platforma. Popis osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama trebao bi biti informacija koja nije povjerljiva, a odnosi se na dražbe na određenoj dražbovnoj platformi.

(8)

Uredba (EU) br. 1031/2010 sadržava nekoliko nedosljednosti koje potječu od prethodnih izmjena te uredbe, a koje bi trebalo ispraviti. Konkretno, članak 10. stavak 3. trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo da se u izračunu količine emisijskih jedinica namijenjene prodaji na dražbi svake godine uzimaju u obzir sve prilagodbe u skladu s člancima 24. i 27. Direktive 2003/87/EZ. Uredbom Komisije (EU) br. 1143/2013 (5) u Uredbu (EU) br. 1031/2010 uvedeno je pravilo da subjekt može biti imenovan dražbovnom platformom samo ako je ona odobrena kao uređeno tržište čiji operater organizira sekundarno tržište emisijskih jedinica ili izvedenica emisijskih jedinica. Kako bi se osigurala usklađenost s tim pravilom, potrebno je izmijeniti članke 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1031/2010.

(9)

U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1031/2010, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 18. veljače 2011. Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji iz članka 26. stavaka 1. i 2. te Uredbe te da imenuje vlastitu dražbovnu platformu.

(10)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 30. travnja 2012. Komisiju o svojoj namjeri da ICE Futures Europe („ICE”) imenuje dražbovnom platformom iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010. Rok imenovanja i primjenjivi uvjeti za ICE kao dražbovnu platformu za Ujedinjenu Kraljevinu za razdoblje od 10. studenoga 2012. do 9. studenoga 2017. uvedeni su u Prilog III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 (6).

(11)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je 16. studenoga 2016. Komisiju o svojoj namjeri da ICE Futures Europe („ICE”) imenuje svojom drugom dražbovnom platformom u skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010. Prema toj obavijesti rok imenovanja i zahtjevi za imenovanje ICE-a ostaju isti kao oni o kojima je obaviješteno 30. travnja 2012., a burzovna pravila ICE-a koja se primjenjuju na dražbe izmijenjena su kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima i obvezama za njegovo uvrštavanje na popis u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 u skladu s točkom 6. retka tablice o obvezama za dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina a koje su utvrđene u tom Prilogu. Usto, nakon zahtjeva Komisije Ujedinjena Kraljevina pružila je daljnje informacije i pojašnjenja kojima se dopunjuje obavijest.

(12)

Kako bi se osiguralo da predloženo imenovanje ICE-a drugom dražbovnom platformom Ujedinjene Kraljevine iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010 i osobito burzovna pravila ICE-a ispunjavaju zahtjeve iz te Uredbe te da su u skladu s člankom 10. stavkom 4. drugim podstavkom Direktive 2003/87/EZ, primjereno je proširiti uvjete i obveze za ICE utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 na uvrštavanje ICE-a na popis kao druge zasebne dražbovne platforme Ujedinjene Kraljevine uz prilagodbe koje su potrebne da se osigura postizanje njihova cilja, pri čemu se uzimaju u obzir posebni uvjeti provedbe predviđeni primjenjivim burzovnim pravilima ICE-a.

(13)

Uredbu (EU) br. 1031/2010 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1031/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi 2013. i 2014. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive i umanjena za polovinu ukupne količine svih emisijskih jedinica na dražbi 2012.

Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine u razdoblju 2015.–2018. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive.”;

ii.

peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi od 2019. nadalje količina je emisijskih jedinica utvrđena u skladu s člankom 10. stavcima 1. i 1.a te Direktive.”;

iii.

deveti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), kod količine emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi zadnje godine svakoga trgovinskog razdoblja uzima se u obzir prestanak rada postrojenja u skladu s člankom 10.a stavkom 19. te Direktive, kao i eventualno prilagođavanje razine besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica u skladu s člankom 10.a stavkom 20. te Direktive i emisijskih jedinica koje ostaju u rezervi za nove sudionike kako je predviđeno člankom 10.a stavkom 7. te Direktive.

(*1)  Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.).”;"

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine počevši od 2013. temelji se na Prilogu I. i na procijenjenoj količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija odredi i objavi u skladu s člankom 10. stavkom 1. te Direktive ili na najnovijoj izmjeni prvobitne procjene Komisije objavljene do 31. siječnja prethodne godine, pri čemu se uzima u obzir Odluka (EU) 2015/1814, prema potrebi, te se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače prodavala na dražbi u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ, kako je predviđeno člankom 10.c stavkom 2. te Direktive, kao i sve prilagodbe u skladu s člancima 24. i 27. te Direktive.

Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814, sve naknadne izmjene količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi u danoj kalendarskoj godini uzet će se u obzir u količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi sljedeće kalendarske godine.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ne dovodeći u pitanje članak 10.a stavak 7. Direktive 2003/87/EZ, udio emisijskih jedinica iz poglavlja III. te Direktive koji dane kalendarske godine svaka država članica treba prodati na dražbi udio je utvrđen u skladu s člankom 10. stavkom 2. iste Direktive, uzimajući u obzir sve prijelazne emisijske jedinice koje ta država članica besplatno dodijeli u skladu s člankom 10.c Direktive 2003/87/EZ u toj kalendarskoj godini, sve emisijske jedinice koje ta država članica treba prodati na dražbi iste kalendarske godine u skladu s člankom 24. te Direktive, kao i emisijske jedinice koje treba staviti u rezervu za stabilnost tržišta ili iz nje osloboditi u skladu s člankom 1. stavkom 5. drugim podstavkom i člankom 1. stavkom 8. Odluke (EU) 2015/1814.”

2.

U članku 11. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se dražba provodi kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake kalendarske godine, do 30. lipnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma, nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.”

3.

U članku 14. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

potreba da dražbovna platforma spriječi provođenje dražbe koja je protivna ovoj Uredbi ili Direktivi 2003/87/EZ;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (l):

„(l)

prilagodbe potrebne u skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 koje se određuju i objavljuju do 15. srpnja dane godine, ili što je prije moguće nakon tog datuma.”

4.

Čanak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1., a koji su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. odobrava se izravno podnošenje ponuda na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma i oni ne podliježu nikakvim dodatnim zahtjevima za sudjelovanje, uz uvjet da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

uvjeti koji se odnose na odobravanje sudjelovanja člana ili sudionika u trgovanju emisijskim jedinicama putem sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. jednako su strogi kao uvjeti iz stavka 2. ovog članka;

(b)

dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. dobiva dodatne informacije koje su joj potrebne da bi mogla provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka koji nisu prethodno bili provjereni.”;

(b)

u stavku 2. briše se drugi podstavak.

5.

U članku 20. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dotična dražbovna platforma koja ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. odobrava se sudjelovanje u nadmetanju bez dostave zahtjeva u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.”

6.

U članku 30. stavku 6. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

detaljna operativna pravila kojima se uređuje postupak dražbe koji provodi dražbovna platforma (ili više njih) koju predlaže za imenovanje, uključujući ugovorne odredbe o imenovanju dotične dražbovne platforme, među ostalim sustav(e) za poravnanje i sustav(e) za namiru priključene na predloženu dražbovnu platformu, a kojima se utvrđuju uvjeti koji uređuju strukturu i razinu naknada, upravljanje jamstvom, plaćanje i isporuku;”.

7.

Članak 32. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaju na pojedinačnim dražbama koje provodi dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe iznosi najviše 20 milijuna emisijskih jedinica i najmanje 3,5 milijuna emisijskih jedinica; osim ako ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju država članica koja ju je imenovala treba prodati na dražbi iznosi manje od 3,5 milijuna u danoj kalendarskoj godini, a u tom se slučaju emisijske jedinice prodaju na jednoj dražbi po kalendarskoj godini. Međutim, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na pojedinačnoj dražbi koju provode te dražbovne platforme ne smije biti manja od 1,5 milijuna emisijskih jedinica u razdobljima od 12 mjeseci ako se broj emisijskih jedinica oduzima od količine emisijskih jedinica koje treba prodati na dražbi u skladu s člankom 1. stavkom 5. Odluke (EU) 2015/1814.”;

(b)

u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se provodi dražba kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake godine, i to za one obuhvaćene poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ do 31. listopada prethodne godine ili čim je to nakon toga moguće, a za one obuhvaćene poglavljem III. te Direktive do 15. srpnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma. Predmetne dražbovne platforme donose odluke i izdaju objave tek nakon što to u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ove Uredbe učine dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe, osim ako takva dražbovna platforma još nije imenovana. Predmetne dražbovne platforme donose navedene odluke i izdaju objave tek nakon što se savjetuju s Komisijom i dobiju njezino mišljenje o njima. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.”

8.

U članku 35. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dražbe se provode samo na dražbovnoj platformi koja je odobrena kao uređeno tržište čiji operater organizira sekundarno tržište emisijskih jedinica ili izvedenica emisijskih jedinica.”

9.

U članku 60. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Cjelokupno zakonodavstvo, smjernice, upute, obrasci, dokumenti, proglašavanja, uključujući i kalendar dražbe, sve druge informacije koje nisu povjerljive, a odnose se na dražbe na danoj dražbovnoj platformi, uključujući popis osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, sve odluke, uključujući i odluke u skladu s člankom 57., o uvođenju najveće količine za koju se može dati ponuda i druge korektivne mjere potrebne za ublažavanje stvarnih ili potencijalnih zamjetnih rizika pranja novca, financiranja terorizma, kaznenog djela ili zlouporabe tržišta na toj dražbovnoj platformi objavljuju se na ažuriranoj namjenskoj dražbovnoj internetskoj stranici koju održava dotična dražbovna platforma.”

10.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

11.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

(3)  Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020. (SL L 56, 26.2.2014., str. 11.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1143/2013 оd 13. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, a posebno za navođenje dražbovne platforme koju imenuje Njemačka (SL L 303, 14.11.2013., str. 10.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (SL L 310, 9.11.2012., str. 19.).


PRILOG I.

U Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 dodaje se sljedeći dio 4.:

„Dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina

4.

Dražbovna platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

 

Rok imenovanja

Od najranije 10. studenoga 2017. do najkasnije 9. studenoga 2022., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Definicije

U smislu uvjeta i obveza koje vrijede za ICE primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)   ‚burzovna pravila ICE-a’– znači pravila ICE-a, uključujući posebice ugovorna pravila i postupke koji se odnose na ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT i ICE FUTURES EUAA CONTRACT;

(b)   ‚član burze’– znači član kako je definiran u odjeljku A.1. burzovnih pravila ICE-a;

(c)   ‚klijent’– znači klijent nekog člana burze, kao i klijenti njihovih klijenata dalje u lancu, koji omogućuju sudjelovanje osoba u nadmetanju i djeluju u ime ponuditelja.

 

Uvjeti

Sudjelovanje u nadmetanju na dražbama ne ovisi o članstvu na burzi ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira ICE ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.

ICE zahtijeva od članova burze ICE-a i njihovih klijenata da o svim odlukama koje donesu u vezi s odobravanjem sudjelovanja u nadmetanju na dražbama te opozivom ili suspenzijom takvog odobrenja, neovisno o tome je li odluka donesena samo o sudjelovanju u nadmetanju na dražbi ili u pogledu sudjelovanja u nadmetanju na dražbama i članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu, obavijeste ICE na sljedeći način:

(a)

u slučaju odluka o odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju i odluka o opozivu ili suspenziji pristupa dražbama, obavijest se šalje za svaki pojedinačni slučaj i bez odlaganja;

(b)

u slučaju drugih odluka, obavijest se šalje na zahtjev.

ICE osigurava da sve takve odluke mogu podlijegati provjeri ICE-a u pogledu njihove usklađenosti s obvezama koje vrijede za dražbovnu platformu na temelju Uredbe (EU) br. 1031/2010 te da članovi burze ICE-a ili njihovi klijenti poštuju rezultate svake takve provjere ICE-a. To može, među ostalim, uključivati pozivanje na sva primjenjiva burzovna pravila ICE-a, uključujući disciplinske postupke, ili sve druge radnje koje su prikladne za omogućivanje sudjelovanja u nadmetanju na dražbama.

2.

ICE na svojoj internetskoj stranici objavljuje i održava sveobuhvatan i ažuriran popis članova burze ili njihovih klijenata koji imaju pravo olakšati sudjelovanje u nadmetanju na dražbama Ujedinjene Kraljevine na ICE-u, a takav popis obuhvaća pružatelje pristupa samo dražbama kako je utvrđeno u pravilima burze ICE-a te članove burze ili njihove klijente koji osobama koje mogu biti i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici omogućuju sudjelovanje u nadmetanju na dražbama.

Usto, na svojoj internetskoj stranici ICE objavljuje i održava lako razumljive praktične smjernice za mala i srednja poduzeća i male emitere o koracima koje trebaju poduzeti kako bi dobili pristup dražbama preko takvih članova burze ili njihovih klijenata.

3.

Sve naknade i uvjeti koje ICE i njegov sustav za poravnanje primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditelje jasno su navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskoj stranici ICE-a koja se redovito ažurira.

Kad član burze ili njegov klijent primjenjuju dodatne naknade i uvjete za sudjelovanje u nadmetanju, ICE osigurava da su takve naknade i uvjeti također jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu su na internetskoj stranici ICE-a dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice, uz jasnu razliku između naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno samo sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, ako su oni dostupni, od naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, a koje su i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici.

4.

Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, ICE osigurava dostupnost postupka ICE-a za rješavanje pritužbi (ICE Complaints Resolution Procedures) za pritužbe koje se mogu pojaviti u vezi s odlukama članova burze ICE-a ili njihovih klijenata o odobrenju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, opozivu ili suspenziji sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje je već odobreno kako je pobliže utvrđeno u točki 1., a sve takve pritužbe smatraju se prihvatljivim pritužbama u smislu postupka ICE-a za rješavanje pritužbi.

5.

U roku od šest mjeseci od početka dražbi, ICE izvješćuje kontrolora dražbe o pokrivenosti postignutoj u okviru njegova modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući o ostvarenoj razini geografske pokrivenosti. ICE u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuke kontrolora dražbe u tom pogledu kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1031/2010.

6.

ICE osigurava punu usklađenost s uvjetima i obvezama za njegovo uvrštavanje na popis koji su navedeni u ovom Prilogu.

7.

Ujedinjena Kraljevina obavješćuje Komisiju o svim materijalnim promjenama u ugovornim odnosima s ICE-om o kojima je Komisija službeno obaviještena.”


PRILOG II.

PRILOG IV.

Prilagodbe količina emisijskih jedinica (u milijunima) koje će se prodavati na dražbi u razdoblju 2013.–2020. u skladu s člankom 10. stavkom 2.

Godina

Količina smanjenja

2013.

 

2014.

400

2015.

300

2016.

200

2017.

 

2018.

 

2019.

 

2020.

 


Top