EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1399

Uredba Komisije (EU) 2017/1399 оd 28. srpnja 2017. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu kalijeva poliaspartata (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 199/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1399

оd 28. srpnja 2017.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu kalijeva poliaspartata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je Unijin popis prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani i uvjeti za njihovu uporabu.

(2)

Samo prehrambeni aditivi koji se nalaze na Unijinu popisu iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mogu se kao takvi stavljati na tržište i upotrebljavati u hrani u skladu s ondje navedenim uvjetima uporabe.

(3)

Neki prehrambeni aditivi namijenjeni su posebnoj uporabi za određene enološke metode i postupke. Uporaba tih prehrambenih aditiva trebala biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 i s posebnim odredbama utvrđenima relevantnim zakonodavstvom Unije.

(4)

Posebne odredbe kojima se odobrava uporaba aditiva u vinu utvrđene su Uredbom Vijeća (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), Odlukom Vijeća 2006/232/EZ (4) i Uredbom Komisije (EZ) br. 606/2009 (5) i njihovim provedbenim mjerama.

(5)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (6) utvrđene su specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(6)

Unijin popis i specifikacije mogu se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(7)

Dana 24. veljače 2015. podnesen je zahtjev za odobrenje uporabe kalijeva poliaspartata kao stabilizatora u vinu. Zahtjev je stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(8)

Europska agencija za sigurnost hrane u mišljenju (7) od 9. ožujka 2016. ocijenila je sigurnost kalijeva poliaspartata kao prehrambenog aditiva i zaključila da ne postoji sigurnosni rizik povezan s predloženom uporabom u vinu uz najvišu razinu uporabe od 300 mg/L i tipične razine u rasponu 100 – 200 mg/L.

(9)

Kalijev poliaspartat djeluje kao stabilizator taloženja kristala tartarata u vinu (crna, ružičasta i bijela vina). Pridonosi očuvanju kakvoće i stabilnosti vina, a njegova uporaba ne utječe na senzorna svojstva. Stoga je primjereno uvrstiti kalijev poliaspartat na Unijin popis prehrambenih dodataka i dodijeliti tom aditivu E-broj E 456 kako bi se omogućilo odobrenje njegove uporabe kao stabilizatora u vinu u skladu s posebnim odredbama utvrđenima relevantnim zakonodavstvom Unije.

(10)

Specifikacije za kalijev poliaspartat (E 456) potrebno je uvrstiti u Uredbu (EU) br. 231/2012 kada se ta tvar prvi put uvrsti na Unijin popis prehrambenih aditiva u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(11)

Stoga bi uredbe (EZ) br. 1333/2008 i (EU) br. 231/2012 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(4)  Odluka Vijeća 2006/232/EZ od 20. prosinca 2005. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o trgovini vinom (SL L 87, 24.3.2006., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(7)  EFSA Journal 2016.;14(3):4435.


PRILOG I.

U dijelu B Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, u točki 3. „Aditivi, osim bojila i sladila” umeće se sljedeći novi unos nakon unosa za prehrambeni aditiv E 452:

„E 456

Kalijev poliaspartat”


PRILOG II.

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 umeće se sljedeći novi unos nakon unosa za prehrambeni aditiv E 452 iv.:

„E 456 KALIJEV POLIASPARTAT

Sinonimi

Definicije

Kalijev poliaspartat kalijeva je sol poliasparaginske kiseline proizvedena od L-asparaginske kiseline i kalijeva hidroksida. Asparaginska se kiselina toplinskim postupkom pretvara u neotopivi polisukcinimid. Polisukcinimid se tretira kalijevim hidroksidom kako bi se omogućilo otvaranje prstena i polimerizacija jedinica. Zadnji je korak sušenje raspršivanjem, što rezultira svijetlosmeđim prahom.

CAS broj

64723-18-8

Kemijski naziv

L-asparaginska kiselina, homopolimer, kalijeva sol

Kemijska formula

[C4H4NO3K]n

Prosječna molekulska masa

Oko 5 300  g/mol

Analiza

Ne manje od 98 % na temelju suhe tvari

Veličina čestica

Najmanje 45 μm (najviše 1 % mase čestica manjih od 45 μm)

Opis

Svijetlosmeđi prah bez mirisa

Identifikacija

Topljivost

Vrlo topljiv u vodi i slabo topljiv u organskim otapalima

pH

7,5–8,5 (40 % vodene otopine)

Čistoća

Stupanj supstitucije

Ne manje od 91,5 % na temelju suhe tvari

Gubitak pri sušenju

Najviše 11 % (105 °C, 12 sati)

Kalijev hidroksid

Najviše 2 %

Asparaginska kiselina

Najviše 1 %

Ostale nečistoće

Najviše 0,1 %

Arsen

Najviše 2,5 mg/kg

Olovo

Najviše 1,5 mg/kg

Živa

Najviše 0,5 mg/kg

Kadmij

Najviše 0,1 mg/kg”


Top