EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1199

Uredba (EU) 2017/1199 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama

OJ L 176, 7.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1199/oj

7.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/1


UREDBA (EU) 2017/1199 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. srpnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se zajednička i opća pravila primjenjiva na europske strukturne i investicijske fondove, uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFR”). Kako bi se državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama pružila dodatna potpora, trebalo bi predvidjeti mogućnost uvođenja zasebne prioritetne osi u operativnom programu, sa stopom sufinanciranja u visini do 95 %, koja se odnosi na investicijske prioritete EFRR-a iz Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(2)

U okviru zasebne prioritetne osi za prirodne katastrofe trebale bi se sufinancirati operacije kojima je cilj obnova nakon prirodnih katastrofa velikih razmjera ili regionalnih prirodnih katastrofa, kako su definirane u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2012/2002 (5).

(3)

Za operacije u okviru zasebne prioritetne osi za prirodne katastrofe potrebno je uvesti odstupanje od općih pravila u vezi s početnim datumom prihvatljivosti izdataka u vezi s izdacima koji postaju prihvatljivi slijedom izmjene programa kako bi se osigurala mogućnost sufinanciranja mjera koje su nadležna tijela država članica poduzela neposredno nakon katastrofe, a prije izmjene operativnog programa.

(4)

Kako bi se omogućila prihvatljivost izdataka koji su nastali i plaćeni od datuma kada se prirodna katastrofa dogodila, čak i ako je to prije stupanja na snagu ove Uredbe, odgovarajuća odredba o početnom datumu prihvatljivosti izdataka korisnika trebala bi imati retroaktivni učinak.

(5)

Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013

U članku 120. Uredbe (EU) br. 1303/2013 dodaje se sljedeći stavak:

„8.   Zasebna prioritetna os sa stopom sufinanciranja do 95 % može se utvrditi u operativnom programu za potporu operacijama koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

operacije odabiru upravljačka tijela kao odgovor na prirodne katastrofe velikih razmjera ili regionalne prirodne katastrofe, kako su definirane u članku 2. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 (*1);

(b)

cilj je operacija obnova nakon prirodne katastrofe; i

(c)

operacije se podupiru u okviru investicijskog prioriteta EFRR-a.

Iznos dodijeljen za operacije iz prvog podstavka ne smije premašiti 5 % ukupnih dodijeljenih sredstava EFRR-a u državi članici za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Odstupajući od članka 65. stavka 9., izdaci za operacije u okviru te prioritetne osi prihvatljivi su od datuma kada se dogodila prirodna katastrofa.

Ako su izdaci povezani s operacijama koje se navode u prvom podstavku uključeni u zahtjev za plaćanje podnesen Komisiji prije uspostave zasebne prioritetne osi, država članica na odgovarajući način prilagođava sljedeći zahtjev za plaćanje, a gdje je to primjereno i sljedeće podnesene račune nakon donošenja izmjene programa.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 4. srpnja 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL C 173, 31.5.2017., str. 38..

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. lipnja 2017. (još nije objavljeno u Službeom listu) i odluka Vijeća od 26. lipnja 2017.

(3)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(4)  Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.).


Top