EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0989

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 оd 8. lipnja 2017. o ispravku i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 о utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

C/2017/3833

OJ L 149, 13.6.2017, p. 19–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/989/oj

13.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/989

оd 8. lipnja 2017.

o ispravku i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 о utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1) (Zakonik), a posebno njezine članke 8., 11., 17., 25., 58., 63., 66., 76., 100., 132., 152., 157., 161., 165., 169., 181., 232., 236., 266., 268., 273. i 276.,

budući da:

(1)

Nakon objave Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (2) otkrivene su pogreške različite prirode, koje treba ispraviti. Zbog ispravljanja nekih od tih pogrešaka potrebne su izmjene određenih drugih povezanih odredaba te provedbene uredbe.

(2)

U uvodnoj izjavi 61. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi ispravno navesti ishod glasovanja o toj Provedbenoj uredbi u Odboru za carinski zakonik, koji nije donio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik.

(3)

Tekst sljedećih odredaba Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi ispraviti kako bi postale jasnije, ali bez uvođenja bilo kakvih novih elemenata: članak 67. stavak 4., naslov članka 87., članci 102., 137. i 138, članak 143. stavak 2., članci 214. i 220., članak 230. stavak 2. te Prilog 21-01.

(4)

U više odredaba Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 i njezinim Prilozima trebalo bi ispraviti ili precizirati upućivanja na druge pravne odredbe, uključujući upućivanja na odredbe Zakonika koje se tom odredbom provode.

(5)

Članak 67. stavak 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi ispraviti kako bi se uključilo ponovne pošiljatelje kao gospodarske subjekte koji mogu ishoditi status ovlaštenog izvoznika u skladu s člankom 69. te provedbene uredbe, čime se omogućuje ponovnim pošiljateljima da zamijene izjave o podrijetlu koje su sastavili ovlašteni izvoznici zamjenskim dokazima o podrijetlu.

(6)

Kako bi se osigurala dosljednost s člankom 55. stavcima 4. i 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3), trebalo bi izbrisati članak 92. stavak 1. treći podstavak Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

(7)

U članku 110. stavku 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, kojim se uređuje naknadna provjera potvrda o podrijetlu Form A i izjava na računu, uz Norvešku i Švicarsku navodi se Turska kao jedna od zemalja kojima se može poslati zahtjev za naknadnu provjeru. Međutim, budući da upotreba zamjenskih dokaza o podrijetlu nije predviđena između Unije i Turske, toj se zemlji neće slati zahtjevi za zamjenske dokaze o podrijetlu izdane ili sastavljene u Turskoj. Stoga bi upućivanje na Tursku trebalo izbrisati.

(8)

Članak 199. stavak 1. točku (g) Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi ispraviti kako bi se upotpunio popis prihvatljivih načina dokazivanja statusa robe Unije za trošarinsku robu koja se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu s Direktivom 2008/118/EZ (4), unošenjem upućivanja na elektronički trošarinski dokument odnosno na postupak osiguravanja kontinuiteta poslovanja iz članka 21. odnosno članka 26. te direktive. Ta su upućivanja pogreškom izostavljena.

(9)

Trebalo bi ispraviti članak 306. stavak 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447. U odredbi bi trebalo stajati da se glavni referentni broj (MRN) provozne deklaracije mora podnijeti u odredišnom carinskom uredu, a ne u svakom provoznom carinskom uredu, kako pogrešno stoji u sadašnjem tekstu članka. Trebalo bi ispraviti i pogrešno upućivanje na mjerodavnu odredbu Delegirane uredbe (EU) 2015/2446. Upućivati bi trebalo na članak 184. drugi stavak, a ne na članak 184. stavak 2.

(10)

Trebalo bi ispraviti pogreške i propuste otkrivene nakon objave Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 u prilozima A i B toj provedbenoj uredbi.

(11)

Prilog 12-01 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala usklađenost formata istog podatkovnog elementa u cijelom prilogu.

(12)

Među priloge Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi dodati Prilog 12-03, kojim se uređuje oblik naljepnica koje se trebaju pričvrstiti na predanu prtljagu registriranu u zračnoj luci Unije, jer je naveden u članku 44. te provedbene uredbe, ali je pogreškom izostavljen.

(13)

U prilogu 22-13 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi ispraviti gramatičku pogrešku u mađarskoj jezičnoj verziji izjave na računu.

(14)

Osim ispravaka, neke je odredbe potrebno izmijeniti kako bi se u obzir uzele promjene pravnog okvira koje su se dogodile nakon donošenja te provedbene uredbe. Stoga bi trebalo uskladiti članak 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 kako je izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) 2016/341 (5).

(15)

Postupak koji je sada utvrđen člancima 57., 58. i 59. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 prvotno je osmišljen 1989. kako bi se omogućila uredna i usklađena primjena nepovlaštenih carinskih kvota dodijeljenih određenim zemljama. Ti članci u biti odgovaraju člancima od 55. do 65. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (6), koja se primjenjivala do 30. travnja 2016. Brojne uredbe Unije o otvaranju nepovlaštenih carinskih kvota sadržavaju upućivanja na članke od 56. do 65. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Stoga bi u članak 57. trebalo uključiti korelacijsko pravilo u odnosu na potvrde o podrijetlu izdane u skladu s člancima od 55. do 65. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 i u drugim uredbama, čime bi se izbjegla potreba da se sve te uredbe mijenjaju zasebno.

(16)

Prema tekstu članka 62. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trenutačno je dopušteno da dugoročne izjave dobavljača obuhvaćaju isključivo razdoblje u prošlosti ili razdoblje u budućnosti. Tu bi odredbu trebalo izmijeniti kako bi se uvela mogućnost da jedna dugoročna izjava dobavljača obuhvaća i robu koja je već bila isporučena do datuma izdavanja izjave i robu koja će biti isporučena kasnije. Kako bi pravilo postalo jasnije, a njegova primjena olakšana, najraniji i najkasniji početni datum razdoblja obuhvaćenog dugoročnom izjavom dobavljača trebao bi biti određen upućivanjem na datum izdavanja te izjave. Stoga, iako bi trebalo odrediti da najduže razdoblje koje izjava može obuhvatiti bude 24 mjeseca, to razdoblje ne bi trebalo započeti više od 12 mjeseci prije datuma izdavanja ili više od šest mjeseci nakon tog datuma.

(17)

Članak 68. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se jasno odredilo da bi, u kontekstu povlaštenih režima s trećim zemljama u kojima se primjenjuje sustav registriranih izvoznika (sustav REX), izvoznici koji popunjavaju isprave o podrijetlu pošiljaka vrijednosti veće od 6 000 EUR trebali biti registrirani izvoznici, osim ako se u predmetnom povlaštenom režimu navodi prag drukčije vrijednosti. Međutim, dok izvoznik ne bude registriran u sustavu REX i u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 2017., izvoznik može i dalje upotrebljavati svoj broj ovlaštenog izvoznika na ispravama o podrijetlu, bez potrebe za potpisom, za sporazume o slobodnoj trgovini s trećim zemljama u okviru kojih bi inače izvoznik trebao biti registriran.

(18)

Na temelju sadašnjeg teksta članka 69. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 registrirani izvoznik nema pravo na bilo kakvu zamjenu dokaza o podrijetlu osim na zamjenu tvrdnje o podrijetlu zamjenskom tvrdnjom o podrijetlu. Međutim, budući da je dugoročni cilj zamijeniti sustav ovlaštenih izvoznika sustavom REX, registrirani izvoznici trebali bi moći sa zamjenskom tvrdnjom o podrijetlu zamijeniti istu vrstu dokaza o podrijetlu kao i ovlašteni izvoznici u skladu s člankom 69. stavkom 2. te provedbene uredbe.

(19)

U članku 73. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi dodati stavak 3. kojim bi se Komisiju obvezalo da zemljama korisnicama na njihov zahtjev pošalje ogledni otisak pečata koji se upotrebljavaju u državama članicama. Ta je obveza potrebna za uredno funkcioniranje propisa o regionalnoj kumulaciji.

(20)

Člankom 80. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi obvezati nadležna tijela zemlje korisnice ili carinska tijela država članica da obavješćuju registriranog izvoznika o izmjenama njegovih registriranih podataka, u skladu s propisima o zaštiti podataka.

(21)

Kako bi se osigurala dosljednost pravila koja se primjenjuju u Uniji tijekom prijelaznog razdoblja do primjene sustava REX, člankom 85. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi propisati datum do kojega ovlašteni izvoznici koji još nisu registrirani u sustavu REX mogu sastavljati izjave na računu za potrebe dvostrane kumulacije. Trebalo bi odrediti da taj datum bude 31. prosinca 2017., koji je krajnji rok do kojega carinska tijela država članica izdaju potvrde o prometu robe EUR.1 te stoga i kraj prijelaznog razdoblja.

(22)

Za razliku od Norveške i Švicarske, Turska neće primjenjivati sustav REX od 1. siječnja 2017. Članak 86. stavak 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi stoga izmijeniti tako da se njime propisuje da će registracija za izvoznike u zemljama korisnicama biti valjana za sustav OSP-a Turske tek kad ta zemlja počne primjenjivati sustav REX. Radi obavješćivanja javnosti o datumu početka primjene sustava REX u Turskoj, Komisiju bi trebalo obvezati da taj datum objavi u Službenom listu Europske unije.

(23)

Članak 158. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, kojim se propisuje iznos zajedničkog osiguranja, trebalo bi izmijeniti kako bi se razjasnilo koji je temelj za smanjenje iznosa zajedničkog osiguranja koje obuhvaća uvozne i izvozne carine i druga davanja. U članku 158. trebalo bi jasno razlikovati smanjenja, predviđena člankom 95. stavkom 3. Zakonika za sve ovlaštene gospodarske subjekte u pogledu carina i davanja koji su nastali, od smanjenja predviđenih člankom 95. stavkom 2 Zakonika. Potonja su primjenjiva u pogledu carina i davanja koji su nastali, uz uvjete iz članka 84. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

(24)

Kako bi se spriječilo da se pojedinačno osiguranje u obliku kupona upotrijebi nakon opoziva ili poništenja obveze preuzete za taj kupon, u članak 161. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi umetnuti odredbu kojom se propisuje da se pojedinačna osiguranja u obliku kuponâ izdana prije datuma opoziva ili poništenja te obveze više ne mogu upotrijebiti za stavljanje robe u postupak provoza Unije.

(25)

U skladu sa zahtjevima iz članka 8. stavka 3. Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karnetâ TIR (7), uključujući njezine naknadne izmjene (Konvencija TIR), člankom 163. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 određuje se gornja granična vrijednost odgovornosti jamstvene udruge na carinskom području Unije za obveze povezane s pojedinim prijevozom TIR. Članak 163. trebalo bi izmijeniti nakon objave Međunarodne unije cestovnih prijevoznika (IRU) da je njezin svjetski osiguravatelj za sve ugovorne stranke Konvencije TIR povećao iznos pokrića osiguranja sa 60 000 EUR na 100 000 EUR po karnetu TIR.

(26)

Članak 231. stavak 11. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti da se razjasni da su samo određene razmjene informacija o provjerama navedene u stavcima 5. i 6 tog članka suspendirane do uvođenja odgovarajućih elektroničkih sustava. Do uvođenja odgovarajućih elektroničkih sustava obvezu provedbe provjera i razmjene informacija o njima, propisanu člankom 179. stavcima 4. i 5. Zakonika, trebalo bi ispunjavati u skladu s člankom 18. Delegirane uredbe (EU) 2016/341.

(27)

Članak 329. stavak 8. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 trebalo bi izbrisati. Njime se propisuju određene iznimke od općeg pravila za određivanje izlaznog carinskog ureda za izvoz robe koja se kasnije stavlja u postupak provoza. Zbog pogreške u brojčanom označivanju, u članku 329. stavku 8. pogrešno se upućuje na stavak 4. istog članka, ali namjere da se propiše iznimka za robu koja se utovaruje na plovilo koje nije uključeno u uslugu redovitog brodskog prijevoza nikad nije bilo. U mjeri u kojoj se Direktiva 2008/118/EZ primjenjuje kad trošarinska roba u sustavu odgode plaćanja trošarine izlazi iz područja Unije, članak 329. stavak 8. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ne bi trebao upućivati ni na tu robu. Konačno, nije potrebno posebno pravilo za određivanje izlaznog carinskog ureda kada se roba koja podliježe izvoznim formalnostima radi odobravanja subvencija za izvoz u okviru zajedničke poljoprivredne politike pušta za izvoz i zatim stavlja u postupak provoza. To pravilo nije potrebno jer se u skladu s člankom 189. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ta roba može staviti isključivo u postupak vanjskog provoza čime ona gubi carinski status robe Unije i postaje podložna strogom carinskom nadzoru.

(28)

Trenutačno postoje razlike u načinu na koji države članice postupaju s izvozom nakon kojega slijedi provoz. U nekim državama članicama izlazna potvrda daje se odmah nakon stavljanja robe u postupak provoza, dok se u drugim državama članicama to čini tek nakon zaključenja postupka provoza. Razlike postoje i u slučajevima vanjskog provoza i u slučajevima koji nisu vanjski provoz. U skladu s člankom 333. stavkom 7. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 tijekom prijelaznog razdoblja do uvođenja automatiziranog sustava izvoza u okviru CZU-a (AES), izlazni carinski ured može obavijestiti carinski ured izvoza o izlasku robe kad je roba stavljena u postupak provoza koji nije vanjski provoz do sljedećeg dana od dana zaključenja postupka provoza. To bi trebalo omogućiti i za robu koja je stavljena u postupak vanjskog provoza, tako da tijekom prijelaznog razdoblja države članice u kojima su postupci automatizirani mogu nastaviti s praksom izdavanja izlazne potvrde nakon stavljanja u postupak provoza ili nakon zaključenja postupka provoza.

(29)

Kako bi se u odgovarajućim elektroničkim sustavima olakšala primjena formata i oznaka određenih podatkovnih elemenata koji se upotrebljavaju u okviru deklaracija i obavijesti iz Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, trebalo bi izmijeniti Prilog B toj provedbenoj uredbi.

(30)

Upute za tiskanje u Prilogu 22-02 i uvodne napomene u Prilogu 22-14 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo do kojeg se roka mogu upotrebljavati stare verzije obrazaca. Upotreba tih starih verzija trebala bi u svakom slučaju prestati nakon 1. svibnja 2019.

(31)

U Prilogu 22-06 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 dodatni podaci za kontakt koje u polje 2 obrasca zahtjeva trebaju unijeti gospodarski subjekti koji podnose zahtjev za status registriranog izvoznika trebali bi prestati biti obvezni jer se u polju 1 već zahtijeva unošenje osnovnih podataka za kontakt. Osim toga, trebalo bi omogućiti izostanak obveze potpisa ili otiskivanja pečata na obrazac ako se izvoznik i carinska tijela koriste elektroničkom ovjerom.

(32)

U prilozima 32-01, 32-02 i 32-03 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 u tekstu preuzete obveze jamca trebalo bi uzeti u obzir pristupanje Srbije Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku (8)1. veljače 2016. Srbiju bi trebalo i uvrstiti u popis predmetnih zemalja u odgovarajućim poljima potvrde o zajedničkom osiguranju i potvrde o odricanju od osiguranja u Prilogu 72-04 toj provedbenoj uredbi.

(33)

Radi osiguravanja kontinuiteta poslovanja pri provedbi postupka provoza Unije u Prilogu 72-04 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 trebalo bi dodati nekoliko odredaba o valjanosti osiguranja: odredbu o valjanosti potvrde o zajedničkom osiguranju i valjanosti potvrde o odricanju od osiguranja; odredbu kojom se zabranjuje upotreba potvrda ako je opozvano odobrenje za upotrebu zajedničkog osiguranja ili ako je obveza preuzeta u slučaju zajedničkog osiguranja opozvana ili poništena; odredbu kojom se propisuje da države članice obavješćuju Komisiju o načinu na koji se utvrđuje koje su potvrde valjane.

(34)

Ispravci i izmjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 utvrđeni u ovoj Uredbi trebali bi stupiti na snagu što je prije moguće kako bi se izbjegla svaka pravna nesigurnost u pogledu ispravne verzije važećih odredaba.

(35)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ispravci Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 ispravlja se kako slijedi:

(1)

uvodna izjava 61. zamjenjuje se sljedećim:

„(61)

Odbor za carinski zakonik nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik.”;

(2)

u članku 7. stavku 4. drugom podstavku riječi „Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 o uspostavi privremenih pravila za određene odredbe Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije u slučajevima u kojima odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni” zamjenjuju se riječima „Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341”;

(3)

u članku 12. stavku 1. riječi „člankom 22.” zamjenjuju se riječima „člankom 22. stavkom 2.”;

(4)

članak 67. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. riječi „izvoznici s poslovnim nastanom na carinskom području Unije” zamjenjuju se riječima „izvoznici i ponovni pošiljatelji s poslovnim nastanom na carinskom području Unije”;

(b)

u stavku 4. riječi „Ispred broja carinskog odobrenja stoji oznaka ISO 3166-1-alpha-2 države članice koja izdaje odobrenje” zamjenjuju se riječima „Broj carinskog odobrenja počinje oznakom ISO 3166-1-alpha-2 države članice koja izdaje odobrenje”;

(c)

u stavku 6. riječi „Priloga 22-09” zamjenjuju se riječima „Priloga 22-13”;

(5)

članak 70. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (c) odnosno točka (d) označavaju se kao točka (a) odnosno točka (b);

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ako se zemlja ili teritorij isključe iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), pravila i postupci utvrđeni u članku 55. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 i obveze utvrđene člancima 72., 80. i 108. ove Uredbe i dalje se primjenjuju na tu zemlju ili teritorij tijekom razdoblja od tri godine od datuma njihova isključivanja iz tog Priloga.

(*1)  Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.).”;"

(6)

u članku 75. stavku 1. riječi „članka 67. stavka 2. ove Uredbe” zamjenjuju se riječima „članka 71. stavka 2.”;

(7)

u članku 77. stavku 1. točki (b) riječi „Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446” brišu se;

(8)

članak 87. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 87.

Sustav registriranih izvoznika: zahtjevi u pogledu objavljivanja

(članak 64. stavak 1. Zakonika)

Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje datume od kojih države korisnice počinju primjenjivati sustav registriranih izvoznika (REX). Komisija te informacije redovito ažurira.”;

(9)

u članku 89. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Opoziv registracije”;

(10)

u članku 90. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Automatski opoziv registracija u slučaju isključivanja zemlje s popisa zemalja korisnica”;

(11)

u članku 92. stavku 1. briše se treći podstavak;

(12)

članak 102. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. riječ „nepotpunom” zamjenjuje se riječju „pojednostavljenom”;

(b)

u stavku 3. točki (b) riječi „Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446” brišu se;

(13)

članak 110. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako je podnesen zahtjev za naknadnu provjeru, provjera se obavlja i njezini rezultati dostavljaju carinskim tijelima država članica najkasnije u roku od šest mjeseci ili, u slučaju zahtjeva upućenih Norveškoj ili Švicarskoj radi provjere zamjenskih dokaza o podrijetlu izdanih na njihovu državnom području na temelju potvrde o podrijetlu Form A ili izjave na računu izdane u zemlji korisnici, najkasnije u roku od osam mjeseci od datuma slanja zahtjeva. Rezultati moraju biti takvi da se na temelju njih može utvrditi odnosi li se predmetni dokaz o podrijetlu na stvarno izvezene proizvode te mogu li se ti proizvodi smatrati proizvodima podrijetlom iz zemlje korisnice.”;

(14)

u članku 119. stavku 4. riječi „Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446” brišu se;

(15)

članak 126. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. riječi „Ovaj se pododjeljak primjenjuje” zamjenjuju se riječima „Pododjeljci 10. i 11. primjenjuju se”;

(b)

u stavku 3. riječi „Odredbe ovog pododjeljka” zamjenjuju se riječima „Odredbe pododjeljaka 10. i 11.”;

(16)

u članku 137. stavku 4. točki (b) riječi „drugim prijevoznim sredstvima” zamjenjuju se riječima „drugim vrstama prijevoza”;

(17)

u članku 138. stavku 1. riječi „istim prijevoznim sredstvom” zamjenjuju se riječima „istom vrstom prijevoza”;

(18)

u članku 143. stavku 2. riječi „raspodijeljeni trošak” zamjenjuju se riječima „raspodijeljenu vrijednost”;

(19)

u članku 164. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 226. stavak 3. točke (b) i (c) te članak 227. stavak 2. točke (b) i (c) Zakonika)”;

(20)

u članku 186. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 128. Zakonika)”;

(21)

članak 187. ispravlja se kako slijedi:

(a)

podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 128. Zakonika)”;

(b)

u stavku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za svu robu koju prevozi predmetno plovilo ili zrakoplov ulazna skraćena deklaracija podnosi se u prvoj luci ili zračnoj luci Unije. Carinska tijela u toj luci ili zračnoj luci provode analizu rizika za potrebe sigurnosti i zaštite za svu robu koju prevozi predmetno plovilo ili zrakoplov. Ta se roba može podvrgnuti dodatnim analizama rizika u luci ili zračnoj luci u kojoj se istovaruje;”;

(22)

u članku 192. umeće se sljedeći podnaslov:

„(članak 145. Zakonika)”;

(23)

članak 199. stavak 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

podaci iz prijave trošarine iz članaka 21., 26. i 34. Direktive Vijeća 2008/118/EZ (*2);

(*2)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.)”;"

(24)

članak 214. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 214.

Proizvodi morskog ribolova i roba dobivena od tih proizvoda koji se pretovaruju i prevoze kroz zemlju ili teritorij koji nisu dio carinskog područja Unije

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

1.   Ako su prije dolaska na carinsko područje Unije proizvodi ili roba iz članka 119. stavka 1. točaka (d) i (e) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 pretovareni i prevezeni kroz zemlju ili teritorij koji nisu dio carinskog područja Unije, nakon ulaska tih proizvoda ili robe na carinsko područje Unije mora se predočiti potvrda carinskog tijela te zemlje ili teritorija da su proizvodi ili roba bili pod carinskim nadzorom tijekom boravka u toj zemlji ili teritoriju i da nisu bili podvrgnuti nikakvom drugom rukovanju osim onog potrebnog za njihovo očuvanje.

2.   Potvrda koja se zahtijeva u skladu sa stavkom 1. sastavlja se na ispisu očevidnika o ribolovu iz članka 133. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 te se uz nju, prema potrebi, prilaže ispis deklaracije o pretovaru.”;

(25)

naslov članka 220. zamjenjuje se sljedećim:

„Pismovne pošiljke te roba u poštanskim pošiljkama”;

(26)

u članku 229. stavku 1. riječi „članka 15.” zamjenjuju se riječima „članka 14.”;

(27)

članak 230. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke mora carinskim tijelima drugih država članica staviti na raspolaganje sve relevantne informacije koje su mu dostupne u pogledu aktivnosti povezanih s carinom koje obavlja korisnik odobrenja za centralizirano carinjenje.”;

(28)

u članku 251. stavku 3. riječi „člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013” zamjenjuju se riječima „člankom 166. Zakonika”;

(29)

u članku 277. stavku 1. točki (a) riječi „člankom 268.” zamjenjuju se riječima „člankom 275.”;

(30)

u članku 280. stavku 6. prvom podstavku riječi „člankom 267.” zamjenjuju se riječima „člankom 274.”;

(31)

u članku 291. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 6. stavak 3. točka (b), članak 226. stavak 3. točka (a) i članak 227. stavak 2. točka (a) Zakonika)”;

(32)

u članku 294. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 226. stavak 3. točka (a) i članak 227. stavak 2. točka (a) Zakonika)”;

(33)

u članku 295. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 226. stavak 3. točka (a) Zakonika)”;

(34)

članak 306. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U pogledu podnošenja MRN-a provozne deklaracije u odredišnom carinskom uredu primjenjuje se članak 184. drugi stavak Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.”;

(35)

u članku 308. stavku 2. riječi „člankom 305.” zamjenjuju se riječima „člankom 312.”;

(36)

u članku 312. stavku 3. riječi „članka 300.” zamjenjuju se riječima „članka 307.”;

(37)

u članku 313. podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„(članak 233. stavak 4. točke (a), (b), (c) i (e) Zakonika)”;

(38)

u članku 314. stavku 2. točki (a) riječi „člankom 291.” zamjenjuju se riječima „člankom 298.”;

(39)

u članku 319. drugom stavku riječi „članka 15.” zamjenjuju se riječima „članka 14.”;

(40)

u članku 331. stavak 3. postaje stavak 2.;

(41)

članak 345. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Odstupajući od stavka 1., jedinstvena odobrenja za pojednostavljene postupke (SASP) izdana u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2454/93 koja su i dalje na snazi 1. svibnja 2016. valjana su do datuma uvođenja sustava centraliziranog carinjenja za uvoz (CCI) i automatiziranog sustava izvoza (AES) iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578.”;

(42)

u glavi I. Priloga A tablica „Formati zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za zahtjeve i odluke” ispravlja se kako slijedi:

(a)

u retku za podatkovni element „2/4 Priložene isprave” tekst u stupcima „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” i „Kardinalitet” zamjenjuje se sljedećim:

„Ukupan broj isprava: n..3 +

1x

Vrsta isprave: an..70 +

Identifikacijska oznaka isprave: an..35 +

Datum isprave: n8 (ggggmmdd)

999x”;

(b)

u retku za podatkovni element „5/3 Količina robe” tekst u stupcu „Kardinalitet” zamjenjuje se sljedećim:

„999x

U pogledu odluka o obvezujućim informacijama: 1x”;

(c)

u retku za podatkovni element „7/2 Vrsta carinskog postupka” u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći stavak:

„Ako se odobrenje namjerava upotrebljavati za vođenje carinskih skladišta, upotrebljavaju se sljedeće oznake:

oznaka ‚XR’ za javno carinsko skladište tipa I,

oznaka ‚XS’ za javno carinsko skladište tipa II,

oznaka ‚XU’ za privatno carinsko skladište.”;

(43)

u glavi I. Priloga B tablica „Formati i kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” ispravlja se kako slijedi:

(a)

u retku za podatkovni element „5/30 Mjesto prihvaćanja” tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Ako je mjesto prihvaćanja označeno u skladu s UN/LOCODE, podaci se navode u skladu s UN/LOCODE kako je definirano u glavi II. za podatkovni element 5/6 Odredišni carinski ured (i zemlja). Ako mjesto prihvaćanja nije označeno u skladu s UN/LOCODE, zemlja u kojoj se nalazi mjesto prihvaćanja označena je oznakom kako je definirano u glavi II. za podatkovni element 3/1 Izvoznik.”;

(b)

u redcima za podatkovne elemente „7/9 Identitet prijevoznog sredstva u dolasku”, „7/14 Identitet aktivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu” i „7/16 Identitet pasivnog prijevoznog sredstva koje prelazi granicu” tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Oznake kako su definirane u glavi II. za podatkovni element ‚7/7. Identitet prijevoznog sredstva u odlasku’ upotrebljavaju se za vrstu identifikacije.”;

(c)

u retku za podatkovni element „8/3 Referentna oznaka osiguranja” tekst u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” zamjenjuje se sljedećim:

Referentni broj osiguranja: an..24 +

Pristupna oznaka: an..4 +

Oznaka valute: a3 +

Iznos uvozne ili izvozne carine i, ako se primjenjuje članak 89. stavak 2. prvi podstavak Zakonika, ostalih davanja: n..16,2 +

Jamstveni carinski ured: an8

ILI

Druga referentna oznaka osiguranja: an..35 +

Pristupna oznaka: an..4 +

Oznaka valute: a3 +

Iznos uvozne ili izvozne carine i, ako se primjenjuje članak 89. stavak 2. prvi podstavak Zakonika, ostalih davanja: n..16,2 +

Jamstveni carinski ured: an8 +”;

(44)

u Prilogu B glava II. „Formati i kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” ispravlja se kako slijedi:

(a)

u podatkovnom elementu „1/1. Vrsta deklaracije”, za oznake „EX” ili „IM” prva rečenica opisa zamjenjuje se sljedećim:

„Za trgovinu sa zemljama i teritorijima izvan carinskog područja Unije”;

(b)

podatkovni element „1/10. Postupak” ispravlja se kako slijedi:

i.

u opisu oznake „68” dodaje se sljedeći tekst:

„Objašnjenje:

Ova se oznaka upotrebljava za robu koja podliježe i PDV-u i trošarinama, a pri puštanju robe u slobodni promet plaća se samo jedna od tih kategorija davanja.”;

ii.

opis oznake „78.” zamjenjuje se sljedećim:

„Stavljanje robe u slobodnu zonu. (a)”;

(c)

podatkovni element „1/11. Dodatni postupak” ispravlja se kako slijedi:

i.

u tablici „Privremeni uvoz” opis oznake „D18” u stupcu „Postupak” zamjenjuje se sljedećim:

„roba koja podliježe testiranju, pokusima ili izlaganjima.”;

ii.

u tablici „Privremeni uvoz” opis oznake „D20” u stupcu „Postupak” zamjenjuje se sljedećim:

„Roba koja se upotrebljava za provođenje testiranja, pokusa ili izlaganja bez financijske koristi (šest mjeseci).”;

iii.

u tablici „Ostalo” oznaka „F42” u stupcu „Oznaka” zamjenjuje se oznakom „F44”;

iv.

u tablici „Ostalo” sljedeći se redci umeću iza retka za oznaku „F45”:

„Zahtjev za primjenu izvornog razvrstavanja robe u Carinsku tarifu u slučajevima predviđenima člankom 86. stavkom 2. Zakonika.

F46

Pojednostavnjeno sastavljanje carinskih deklaracija za robu razvrstanu u različite tarifne podbrojeve predviđeno člankom 177. Zakonika.

F47”;

v.

u tablici „Ostalo” sljedeći se redak umeće iza retka za oznaku „F61”:

„Pojednostavljeno sastavljanje carinskih deklaracija za robu iz različitih tarifnih podbrojeva predviđeno člankom 177. Zakonika.

F65”;

(d)

podatkovni element „4/3. Obračun davanja” ispravlja se kako slijedi:

i.

naziv podatkovnog elementa zamjenjuje se sljedećim:

„4/3.

Izračun davanja – vrsta davanja”;

ii.

opis oznake „A00” zamjenjuje se sljedećim:

„Uvozne carine”;

iii.

opis oznake „C00” zamjenjuje se sljedećim:

„Izvozne carine”;

iv.

redak za oznaku „C10” briše se;

(e)

naziv podatkovnog elementa „4/8 Obračun davanja” zamjenjuje se sljedećim:

„4/8.

Izračun davanja – način plaćanja”;

(45)

u glavi I. Priloga 12-01 u tablici „Formati zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za registraciju gospodarskih subjekata i drugih osoba”, u retku za podatkovni element „11 Datum osnivanja”, u stupcu „Format podatkovnog elementa (Vrsta/duljina)” dodaje se tekst „(ggggmmdd)”;

(46)

Prilog 12-03 umeće se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(47)

Prilog 21-01 ispravlja se kako slijedi:

(a)

u retku za podatkovni element 3/2, tekst u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” zamjenjuje se tekstom „Identifikacijski broj izvoznika”;

(b)

u retku za podatkovni element 3/10, tekst u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” zamjenjuje se tekstom „Identifikacijski broj primatelja”;

(c)

u retku za podatkovni element 3/16, tekst u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” zamjenjuje se tekstom „Identifikacijski broj uvoznika”;

(d)

u retku za podatkovni element 3/18, tekst u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” zamjenjuje se tekstom „Identifikacijski broj deklaranta”;

(e)

u retku za podatkovni element 3/39, tekst u stupcu „Naziv podatkovnog elementa” zamjenjuje se tekstom „Identifikacijski broj korisnika odobrenja”;

(48)

Prilog 22-02 ispravlja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeća uputa za tiskanje:

„4.

Mogu se upotrebljavati i stare verzije obrazaca dok se ne potroše postojeće zalihe ili do 1. svibnja 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.”

(b)

u prvoj rečenici napomene 4. riječ „Community” zamjenjuje se riječju „Union”;

(49)

Prilog 22-06 zamjenjuje se tekstom u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(50)

u Prilogu 22-07, prvi stavak, pod naslovom „Tvrdnja o podrijetlu”, zamjenjuje se sljedećim:

„Sastavlja se na svim komercijalnim ispravama s imenom i punom adresom izvoznika i primatelja te opisom proizvoda i datumom izdavanja (9).

(9)  Ako se tvrdnjom o podrijetlu zamjenjuje druga tvrdnja u skladu s člankom 101. stavcima 2. i 3. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, zamjenska tvrdnja o podrijetlu označena je navodom ‚Replacement statement’ ili ‚Attestation de remplacement’ ili ‚Comunicación de sustitución’. U zamjenskoj tvrdnji navodi se i datum izdavanja izvorne tvrdnje te svi ostali potrebni podaci u skladu s člankom 101. stavkom 1. drugim podstavkom Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.”"

(51)

Prilog 22-09 zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

(52)

u Prilogu 22-13 mađarska verzija izjave na računu zamjenjuje se sljedećim:

„A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …(2) származásúak.”;

(53)

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku);

(54)

u Prilogu 32-06 riječi „Prednja strana” umeću se između naslova „Provoz Unije/zajednički provoz” i prvog polja;

(55)

u Prilogu 61-03 prvi stavak i uvodna rečenica drugog stavka zamjenjuju se sljedećim:

„Za potrebe članka 252. neto težinu svake pošiljke svježih banana određuje osoba ovlaštena za vaganje na bilo kojem mjestu istovara u skladu s postupkom navedenim u nastavku.

Za potrebe ovog Priloga i članka 252. primjenjuju se sljedeće definicije:”;

(56)

u Prilogu 62-02 prva stranica izvornika i preslike obrasca „INF 3 – Informativna potvrda za vraćenu robu” zamjenjuje se obrascem utvrđenim u Prilogu IV.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2447

Provedbena uredba (EU) 2015/2447 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Formati i oznake za zajedničke zahtjeve u pogledu podataka

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.   Formati i oznake za zajedničke zahtjeve u pogledu podataka iz članka 6. stavka 2. Zakonika i članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za razmjenu i pohranu podataka potrebnih za zahtjeve i odluke utvrđeni su u Prilogu A ovoj Uredbi.

2.   Formati i oznake za zajedničke zahtjeve u pogledu podataka iz članka 6. stavka 2. Zakonika i članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za razmjenu i pohranu podataka potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaze o carinskom statusu utvrđeni su u Prilogu B ovoj Uredbi.

3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datumâ uvođenja u uporabu prve faze nadogradnje sustava za obvezujuće tarifne informacije (‚OTI’) i sustava Surveillance 2 iz Priloga Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/578 (*3) ne primjenjuju se formati i oznake povezani sa zahtjevima i odlukama za OTI predviđeni u Prilogu A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju formati i oznake iz priloga od 2. do 5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 (*4).

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma uvođenja u uporabu prve faze nadogradnje sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata (‚AEO’) iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578 ne primjenjuju se oznake i formati povezani sa zahtjevima i odlukama za AEO predviđeni u Prilogu A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju formati i oznake iz priloga 6. i 7. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

4.   Odstupajući od stavka 2. ovog članka, u pogledu informatičkih sustava navedenih u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578 ne primjenjuju se formati i oznake zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu B toj Uredbi.

Kad je riječ o informatičkim sustavima navedenima u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578 razmjena i pohrana informacija potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaz carinskog statusa podliježu zahtjevima u pogledu formatâ i oznakâ utvrđenima u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

5.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578 carinska tijela mogu odlučiti da se primjenjuju formati i oznake drukčiji od onih utvrđenih u Prilogu A ovoj Uredbi za sljedeće zahtjeve i odobrenja:

(a)

zahtjevi i odobrenja koji se odnose na pojednostavnjenje utvrđivanja iznosa koji su dio carinske vrijednosti robe;

(b)

zahtjevi i odobrenja koji se odnose na zajednička osiguranja;

(c)

zahtjevi i odobrenja za odgodu plaćanja;

(d)

zahtjeve i odobrenja za vođenje prostora za privremeni smještaj iz članka 148. Zakonika;

(e)

zahtjevi i odobrenja za usluge redovitog brodskog prijevoza;

(f)

zahtjevi i odobrenja za ovlaštenog izdavatelja;

(g)

zahtjevi i odobrenja za status subjekta ovlaštenog za vaganje banana;

(h)

zahtjevi i odobrenja za samoprocjenu;

(i)

zahtjevi i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za prijevoze TIR;

(j)

zahtjevi i odobrenja za status ovlaštenog pošiljatelja za provoz Unije;

(k)

zahtjevi i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za provoz Unije;

(l)

zahtjevi i odobrenja za uporabu posebne plombe;

(m)

zahtjevi i odobrenja za uporabu provozne deklaracije koja sadržava manje podataka;

(n)

zahtjevi i odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao carinske deklaracije.

6.   Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a carinska tijela mogu dopustiti da se formati i oznake zahtjeva u pogledu podataka za zahtjeve i odobrenja utvrđeni u Prilogu 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 primjenjuju umjesto zahtjeva u pogledu podataka utvrđenih u Prilogu A ovoj Uredbi za sljedeće zahtjeve i odobrenja:

(a)

zahtjevi i odobrenja za uporabu pojednostavljene deklaracije;

(b)

zahtjevi i odobrenja za centralizirano carinjenje;

(c)

zahtjeve i odobrenja za unos podataka u evidencije deklaranta;

(d)

zahtjevi i odobrenja za primjenu postupka unutarnje proizvodnje;

(e)

zahtjevi i odobrenja za primjenu postupka vanjske proizvodnje;

(f)

zahtjevi i odobrenja za primjenu postupka uporabe u posebne svrhe;

(g)

zahtjevi i odobrenja za primjenu privremenog uvoza;

(h)

zahtjevi i odobrenja za vođenje prostora za carinsko skladištenje robe.

7.   Odstupajući od stavka 6., do datuma uvođenja automatiziranog sustava izvoza u okviru CZU-a (AES) ili do nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, ako se zahtjev za odobrenje temelji na carinskoj deklaraciji u skladu s člankom 163. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, za dodatne podatkovne elemente potrebne za taj zahtjev primjenjuju se formati i oznake iz Priloga 12. Delegiranoj Uredbi (EU) 2016/341.

(*3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578 оd 11. travnja 2016. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 99, 15.4.2016., str. 6.)."

(*4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).”;"

(2)

u članku 57. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Upućivanja u posebnim nepovlaštenim uvoznim režimima na potvrde o podrijetlu izdane u skladu s člancima od 55. do 65. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 smatraju se upućivanjima na potvrde o podrijetlu iz ovog članka.”;

(3)

članak 62. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 62.

Dugoročna izjava dobavljača

(članak 64. stavak 1. Zakonika)

1.   Ako dobavljač izvozniku ili subjektu redovito isporučuje pošiljke robe i ako se očekuje da status robe s podrijetlom svih tih pošiljaka bude isti, dobavljač može dostaviti jedinstvenu izjavu kojom je obuhvaćeno više pošiljaka te robe (dugoročna izjava dobavljača).

2.   Dugoročna izjava dobavljača sastavlja se za pošiljke poslane tijekom određenog vremenskog razdoblja i sadržava tri datuma:

(a)

datum na koji je izjava sastavljena (datum izdavanja);

(b)

datum početka razdoblja (datum početka), koji ne može biti više od 12 mjeseci prije ili više od šest mjeseci nakon datuma izdavanja;

(c)

datum završetka razdoblja (datum završetka), koji ne može biti više od 24 mjeseca nakon datuma početka razdoblja;

3.   Ako dugoročna izjava dobavljača nije valjana u pogledu nekih ili svih pošiljaka robe koja je isporučena ili koja se treba isporučiti, dobavljač odmah o tome obavješćuje predmetnog izvoznika ili predmetni subjekt.”;

(4)

članak 68. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 68.

Registracija izvoznika izvan okvira sustava OSP-a Unije

(članak 64. stavak 1. Zakonika)

1.   Ako Unija ima povlašteni režim s trećom zemljom u okviru kojeg se zahtijeva da izvoznik popuni ispravu o podrijetlu u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije, takvu ispravu može popuniti isključivo izvoznik koji je za tu svrhu registriran pri carinskim tijelima države članice. Identitet takvih izvoznika bilježi se u Sustavu registriranih izvoznika (REX) iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578. Pododjeljci od 2. do 9. ovog odjeljka primjenjuju se mutatis mutandis.

2.   Za potrebe ovog članka, članak 11. stavak 1. točka (d) i članci 16., 17. i 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o uvjetima za prihvaćanje zahtjeva i suspenziju odluka te članci 10. i 15. ove Uredbe ne primjenjuju se. Zahtjevi i odluke povezani s ovim člankom ne razmjenjuju se i ne pohranjuju u elektroničkom informacijskom i komunikacijskom sustavu kako je predviđeno člankom 10. ove Uredbe.

3.   Komisija trećoj zemlji s kojom Unija ima povlašteni režim priopćuje adrese carinskih tijela nadležnih za provjeru isprave o podrijetlu koju popunjava registrirani izvoznik u Uniji u skladu s ovim člankom.

4.   Neovisno o stavku 1., ako u primjenjivom povlaštenom režimu nije točno određen vrijednosni prag do kojeg izvoznik koji nije registrirani izvoznik može popuniti ispravu o podrijetlu, vrijednosni prag iznosi 6 000 EUR za svaku pošiljku.

5.   Neovisno o stavku 1., do 31. prosinca 2017. ispravu o podrijetlu može popuniti izvoznik koji nije registriran, ali je ovlašteni izvoznik u Uniji. Članak 77. stavak 7. primjenjuje se na odgovarajući način.”;

(5)

članak 69. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako se za potrebe povlaštene tarifne mjere iz stavka 1. kao dokaz o podrijetlu zahtijeva potvrda o prometu robe EUR.1, neka druga potvrda o podrijetlu koju izdaje državno tijelo, izjava o podrijetlu ili izjava na računu, zamjenski dokaz o podrijetlu izdaje se ili sastavlja u obliku jedne od sljedećih isprava:

(a)

zamjenske izjave o podrijetlu ili zamjenske izjave na računu koju sastavlja ovlašteni izvoznik koji ponovno šalje robu;

(b)

zamjenske izjave o podrijetlu ili zamjenske izjave na računu ili zamjenske tvrdnje o podrijetlu koju sastavlja bilo koji ponovni pošiljatelj robe ako ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom u izvornoj pošiljci koju treba podijeliti ne premašuje primjenjivi vrijednosni prag;

(c)

zamjenske izjave o podrijetlu ili zamjenske izjave na računu ili zamjenske tvrdnje o podrijetlu koju sastavlja bilo koji ponovni pošiljatelj robe ako ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom u izvornoj pošiljci koju treba podijeliti premašuje primjenjivi vrijednosni prag te ako ponovni pošiljatelj uz zamjensku izjavu o podrijetlu ili zamjensku izjavu na računu ili zamjensku tvrdnju o podrijetlu priloži presliku izvornog dokaza o podrijetlu;

(d)

potvrde o prometu robe EUR.1 koju izdaje carinski ured pod čiji je nadzor roba stavljena ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

ponovni pošiljatelj nije ovlašteni izvoznik ni registrirani izvoznik i nije suglasan s time da se uz zamjenski dokaz priloži preslika izvornog dokaza o podrijetlu;

ii.

ukupna vrijednost proizvoda s podrijetlom u izvornoj pošiljci premašuje primjenjivi vrijednosni prag iznad kojega izvoznik mora biti ovlašteni izvoznik kako bi mogao sastaviti zamjenski dokaz;

(e)

zamjenske tvrdnje o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik koji ponovno šalje robu.”;

(6)

u članku 73. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Komisija zemljama korisnicama na njihov zahtjev dostavlja ogledne otiske pečata koje carinska tijela država članica upotrebljavaju pri izdavanju potvrda o prometu robe EUR.1.”;

(7)

u članku 80. stavku 4. dodaje se sljedeća rečenica:

„Nadležna tijela zemlje korisnice ili carinska tijela države članice obavješćuju registriranog izvoznika o izmjenama njegovih registriranih podataka.”;

(8)

članak 85. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Od 1. siječnja 2018. carinska tijela u svim državama članicama prestaju izdavati potvrde o prometu robe EUR.1, a ovlašteni izvoznici prestaju sastavljati izjave na računu za potrebe kumulacije u skladu s člankom 53. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.”;

(b)

u stavku 3., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Do 31. prosinca 2017. ovlašteni izvoznici u državama članicama koji još nisu registrirani mogu sastavljati izjave na računu za potrebe kumulacije u skladu s člankom 53. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.”;

(9)

članak 86. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe izvoza u okviru sustavâ OSP-a Unije, Norveške ili Švicarske izvoznici se moraju registrirati samo jednom.

Broj registriranog izvoznika izvozniku dodjeljuju nadležna tijela zemlje korisnice radi izvoza u okviru sustavâ OSP-a Unije, Norveške i Švicarske ako te zemlje priznaju zemlju u kojoj je obavljena registracija kao zemlju korisnicu.

Prvi i drugi podstavak primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe izvoza u okviru sustava OSP-a Turske kad ta zemlja počne primjenjivati sustav REX. Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje datum na koji je Turska počela primjenjivati taj sustav.”;

(10)

članak 158. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 158.

Iznos zajedničkog osiguranja

(članak 95. stavci 2. i 3. Zakonika)

1.   U skladu s uvjetima propisanima člankom 84. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 iznos zajedničkog osiguranja iz članka 95. stavka 2. Zakonika smanjuje se na 50 %, 30 % ili 0 % dijela referentnog iznosa utvrđenog u skladu s člankom 155. stavkom 3. točkom (b) ove Uredbe.

2.   Iznos zajedničkog osiguranja iz članka 95. stavka 3. Zakonika smanjuje se na 30 % dijela referentnog iznosa utvrđenog u skladu s člankom 155. stavkom 2. i člankom 155. stavkom 3. točkom (a) ove Uredbe.”;

(11)

u članku 161. dodaje se sljedeći stavak:

„Od datuma na koji opoziv ili poništenje stupaju na snagu pojedinačna osiguranja u obliku kuponâ koja su izdana prije tog datuma ne mogu se upotrijebiti za stavljanje robe u postupak provoza Unije.”;

(12)

članak 163. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 163.

Odgovornost jamstvene udruge za prijevoze TIR

(članak 226. stavak 3. točka (b) i članak 227. stavak 2. točka (b) Zakonika)

Za potrebe članka 8. stavaka 3. i 4. Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karnetâ TIR, uključujući njezine naknadne izmjene (Konvencija TIR), ako se prijevoz TIR provodi na carinskom području Unije, bilo koja jamstvena udruga s poslovnim nastanom na carinskom području Unije može postati odgovorna za plaćanje osiguranog iznosa koji se odnosi na robu iz prijevoza TIR do gornje granice od 100 000 EUR po karnetu TIR ili protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti.”;

(13)

članak 231. stavak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.   Do datumâ uvođenja automatiziranog sustava izvoza (AES) i sustava centraliziranog carinjenja za uvoz u okviru CZU-a (CCI) iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578 ne primjenjuju se stavci 5. i 6. ovog članka.”;

(14)

u članku 329. briše se stavak 8.;

(15)

članak 333. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Odstupajući od stavka 2. točaka (b) i (c) ovog članka, do datuma uvođenja automatiziranog sustava izvoza (AES) iz Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2016/578, u slučajevima iz članka 329. stavaka 5. i 6. krajnji rok do kojeg izlazni carinski ured mora obavijestiti carinski ured izvoza o izlasku robe prvi je radni dan nakon dana stavljanja robe u postupak provoza ili dana kad je roba napustila carinsko područje Unije ili dana kad je zaključen postupak provoza.”

(16)

u glavi I. Priloga B tablica „Formati i kardinalitet zajedničkih zahtjeva u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” mijenja se kako slijedi:

(a)

u retku za podatkovni element „2/1 Pojednostavnjena deklaracija/prethodne isprave” tekst u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” tekst „Kategorija isprave: a1+” briše se;

(b)

u retku za podatkovni element „4/4 Izračun davanja – osnovica davanja” tekst u stupcu „Format podatkovnog elementa (vrsta/duljina)” dodaje se sljedeći tekst:

„ILI

Iznos: n..16,2 +”;

(c)

u retku za podatkovni element „5/8 Oznaka zemlje odredišta” u stupcu „Napomene” dodaje se sljedeći tekst:

„U kontekstu aktivnosti provoza upotrebljava se oznaka zemlje ISO 3166 alpha-2.”;

(17)

u Prilogu B glava II. „Oznake povezane sa zajedničkim zahtjevima u pogledu podataka za deklaracije i obavijesti” mijenja se kako slijedi:

(a)

podatkovni element „2/1. Pojednostavnjena deklaracija/prethodna isprava” mijenja se kako slijedi:

i.

prvi, drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Ovaj se podatkovni element sastoji od alfanumeričkih oznaka.

Svaka oznaka ima tri sastavnice. Prva sastavnica (an..3) sastoji se od kombinacije znamenki i/ili slova i služi utvrđivanju vrste isprave. Druga sastavnica (an..35) su podaci potrebni za prepoznavanje isprave, njezina identifikacijskog broja ili drugog prepoznatljivog referentnog podatka. Treća sastavnica (an..5) upotrebljava se za utvrđivanje stavke prethodne isprave na koju se upućuje.

Ako se carinska deklaracija podnosi u papirnatom obliku, četiri sastavnice odvajaju se crticama (-).”;

ii.

odjeljak koji počinje s „1 Prva sastavnica (a1):” briše se;

iii.

naslov „2. Druga sastavnica (an..3):” zamjenjuje se s „1 Prva sastavnica (an..3):”;

iv.

naslov „3. Treća sastavnica (an..35):” zamjenjuje se s „2 Druga sastavnica (an..35):”;

v.

naslov „4. Četvrta sastavnica (an..5):” zamjenjuje se s „3 Treća sastavnica (n..5):”

vi.

dvije alineje u odjeljku „Primjeri” pod naslovom „4. Četvrta sastavnica (an..5)” zamjenjuju se sljedećim:

„—

Predmetna stavka iz deklaracije bila je 5. stavka na provoznoj ispravi T1 (prethodna isprava) kojoj je odredišni ured dodijelio broj ‚238 544’. Oznaka će stoga biti ‚821-238544-5’. (‚821’ za postupak provoza, ‚238544’ za registracijski broj isprave (ili MRN za radnje u sustavu NCTS) i ‚5’ za broj stavke).

Roba je deklarirana s pomoću pojednostavljene deklaracije. Dodijeljen je MRN ‚16DE9876AB889012R1’. Stoga će u dopunskoj deklaraciji oznaka biti ‚SDE-16DE9876AB889012R1’. (‚SDE’ za pojednostavljenu deklaraciju, ‚16DE9876AB889012R1’ za MRN isprave).”;

(b)

podatkovni element „2/2. Dodatne informacije” mijenja se kako slijedi:

i.

u tablici „Opća kategorija – Oznaka 0xxxx” briše se posljednji redak;

ii.

u tablici „Pri uvozu: Oznaka 1xxxx” briše se posljednji redak;

iii.

u tablici „Pri izvozu: Oznaka 3xxxx”, u trećem retku, pravna osnova povezana s oznakom „30 500” zamjenjuje se s „Članak 329. stavak 7.”;

(18)

u Prilogu 22-14 dodaje se sljedeća uvodna napomena:

„7.

Potvrde koje u gornjem desnom polju imaju tekst stare verzije isprave ‚POTVRDA O PODRIJETLU ROBE za uvoz poljoprivrednih proizvoda u Europsku ekonomsku zajednicu’ te imaju tekst stare verzije isprave u polju ‚Napomene’ mogu se upotrebljavati dok se postojeće zalihe ne potroše ili do 1. svibnja 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.”;

(19)

Prilog 22-16 mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst bilješke (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Navedite datum početka i datum završetka razdoblja. To razdoblje ne smije biti dulje od 24 mjeseca.”;

(b)

tekst bilješke (8) zamjenjuje se sljedećim:

„(8)

Mjesto i datum izdavanja.”;

(20)

Prilog 22-18 mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst bilješke (8) zamjenjuje se sljedećim:

„(8)

Navedite datum početka i datum završetka razdoblja. To razdoblje ne smije biti dulje od 24 mjeseca.”;

(b)

tekst bilješke (9) zamjenjuje se sljedećim:

„(9)

Mjesto i datum izdavanja.”;

(21)

Prilog 32-01 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi;

(22)

Prilog 32-02 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VIII. ovoj Uredbi;

(23)

Prilog 32-03 zamjenjuje se tekstom iz Priloga IX. ovoj Uredbi;

(24)

Prilog 72-04 mijenja se kako slijedi:

(a)

dio I. mijenja se kako slijedi:

i.

u poglavlju I., u točkama 2.1. i 2.2., riječi „Prilogom B-01” odnosno „Priloga B-01” zamjenjuju se riječima „Prilogom B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446” odnosno „Priloga B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446”;

ii.

u poglavlju II. „Provedbena pravila”, u točki 3.1., riječi „Prilogom B-01” zamjenjuju se riječima „Prilogom B-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446”;

iii.

u poglavlju III. „Provedba postupka”, u točki 9., riječi „članak 300.” zamjenjuju se riječima „članak 302.”;

iv.

u poglavlju III „Provedba postupka” sljedeće se točke umeću nakon točke 19.2.:

„19.3.

Rok valjanosti potvrde o zajedničkom osiguranju ili potvrde o odricanju od osiguranja nije dulji od dvije godine. Međutim, jamstveni carinski ured može produljiti taj rok za još jedno razdoblje koje nije dulje od dvije godine.

19.4.

Od datuma stupanja na snagu opoziva odobrenja za upotrebu zajedničkog osiguranja ili opoziva i poništenja obveze preuzete u slučaju zajedničkog osiguranja ni jedna se izdana potvrda ne smije upotrijebiti za stavljanje robe u postupak provoza Unije te korisnik postupka mora sve te potvrde odmah vratiti jamstvenom carinskom uredu.

Svaka država članica mora Komisiji dostaviti informacije o načinu na koji se može odrediti koje su potvrde i dalje valjane, a još nisu vraćene, ili koje su potvrde deklarirane kao ukradene, izgubljene ili krivotvorene. Komisija u skladu s tim obavješćuje ostale države članice.”;

(b)

dio II. mijenja se kako slijedi:

i.

u poglavlju VI. „Potvrda o zajedničkom osiguranju”, obrazac TC 31 – POTVRDA O ZAJEDNIČKOM OSIGURANJU zamjenjuje se obrascem utvrđenim u Prilogu V. ovoj Uredbi;

ii.

u poglavlju VII. „Potvrda o odricanju od osiguranja”, obrazac TC 33 – POTVRDA O ODRICANJU OD OSIGURANJA zamjenjuje se obrascem utvrđenim u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(7)  SL L 252, 14.9.1978., str. 2.

(8)  Konvencija o zajedničkom provoznom postupku (SL L 226, 13.8.1987., str. 2.).


PRILOG I.

PRILOG 12-03

NALJEPNICA ZA OZNAČAVANJE PREDANE PRTLJAGE REGISTRIRANE U ZRAČNOJ LUCI UNIJE (članak 44.)

1.   ZNAČAJKE

Naljepnica iz članka 44. oblikovana je tako da ju nije moguće ponovno uporabiti.

(a)

Naljepnica ima najmanje 5 mm široku zelenu traku po cijeloj dužini dvaju rubova odjeljaka na kojima se navodi putovanje i podaci za identifikaciju. Nadalje, zelene trake mogu se protezati i na druge dijelove naljepnice za prtljagu, osim na ona područja na kojima je prikazan crtični kôd (barkod) naljepnice koji mora biti otisnut na čistoj bijeloj podlozi. (Vidjeti uzorke u stavku 2. točki (a))

(b)

Za ‚prtljagu u hitnom postupku’ naljepnica ima zelene umjesto crvenih traka uz rubove. (Vidjeti uzorak u stavku 2. točki (b))

2.   MODELI

a)

Image

b)

Image


PRILOG II.

PRILOG 22-06

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

1.

Ovaj je obrazac zajednički sustavima OSP-a četiriju subjekata: Unije (EU), Norveške, Švicarske i Turske (‚subjekti’). Međutim, napominjemo da se pojedinačni sustavi OSP-a tih subjekata mogu razlikovati s obzirom na obuhvaćene zemlje i proizvode. Stoga je svaka registracija važeća samo za potrebe izvoza u okviru sustava OSP-a u skladu s kojim se vaša država smatra državom korisnicom.

2.

Izvoznici i ponovni pošiljatelji iz EU-a moraju navesti registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI). Za izvoznike u državama korisnicama, Norveškoj, Švicarskoj i Turskoj obvezno je navesti identifikacijski broj subjekta (TIN).

3.

Ako se za zahtjeve za status registriranog izvoznika ili druge razmjene informacija među registriranim izvoznicima i nadležnim tijelima u zemljama korisnicama ili carinskim tijelima u državama članicama upotrebljavaju sredstva elektroničke obrade podataka, potpis i pečat iz polja 5, 6 i 7 zamjenjuju se elektroničkom ovjerom.


PRILOG III.

PRILOG 22-09

Izjava na računu

Izjava na računu, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora se sastaviti u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne … (3) et (4).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).

Španjolska verzija

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).

(mjesto i datum) (5)

(Potpis izvoznika; osim toga, i čitko napisano ime osobe koja potpisuje) (6)


(1)  Ako izjavu na računu sastavlja ovlašteni izvoznik Unije u smislu članka 77. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ovdje je nužno upisati broj odobrenja ovlaštenog izvoznika. Ako izjavu na računu ne sastavlja ovlašteni izvoznik (što je uvijek slučaj s izjavama na računu koje se sastavljaju u državama korisnicama), riječi u zagradama se ne ispisuju ili se praznina ne popunjava.

(2)  Potrebno je navesti zemlju podrijetla proizvoda. Ako se izjava na računu djelomično ili u cijelosti odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 112. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, izvoznik ih mora jasno navesti na ispravi na kojoj je izjava sastavljena stavljanjem oznake ‚CM’.

(3)  Prema potrebi upisati jedan od sljedećih navoda: ‚EU cumulation’, ‚Norway cumulation’, ‚Switzerland cumulation’, ‚Turkey cumulation’, ‚regional cumulation’, ‚extended cumulation with country x’ ili ‚Cumul UE’, ‚Cumul Norvège’, ‚Cumul Suisse’, ‚Cumul Turquie’, ‚cumul regional’, ‚cumul étendu avec le pays x’ ili ‚Acumulación UE’, ‚Acumulación Noruega’, ‚Acumulación Suiza’, ‚Acumulación Turquía’, ‚Acumulación regional’, ‚Acumulación ampliada con en país x’.

(4)  Ako se izjava na računu sastavlja u kontekstu drugog sporazuma o povlaštenoj trgovini, upućivanje na Opći sustav povlastica zamjenjuje se upućivanjem na taj drugi sporazum.

(5)  Ti se navodi mogu izostaviti ako su podaci navedeni u samoj ispravi.

(6)  Vidjeti članak 77. stavak 7. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (odnosi se samo na ovlaštene izvoznike Unije). U slučajevima kada izvoznik nije obvezan potpisati izjavu, izuzeće od obveze potpisivanja podrazumijeva i izuzeće od navođenja imena potpisnika.


PRILOG IV.

„INF 3 – Informativna potvrda za vraćenu robu

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG V.

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG VI.

Image Tekst slike Image Tekst slike

PRILOG VII.

PRILOG 32-01

OBVEZA JAMCA – POJEDINAČNO OSIGURANJE

I.   Izjava jamca

1.

Niže potpisana osoba (1)

s boravištem u (2)

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

do najvišeg iznosa od …

u korist Europske unije, koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Helenska Republika, Republika Hrvatska, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, te Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske Konfederacije, Republike Turske (3), Kneževine Andore i Republike San Marino (4), za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): …

može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (1) u odnosu na robu opisanu u nastavku obuhvaćenu sljedećim carinskim postupkom (6): …

Opis robe: …

2.

Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka osim posebnih postupaka i privremenog smještaja, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je odobri jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu pismena (7) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao

Zemlja

Ime i prezime ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća kao uredno primljene sve dopise i obavijesti te sve formalnosti ili postupke koji se odnose na ovu obvezu upućene ili uručene u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu pismena, ili ako mora promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (8)

II.   Odobrenje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca odobrena dana …za pokrivanje carinskog postupka provedenog na temelju carinske deklaracije/deklaracije za privremeni smještaj br …od … (9)

(Pečat i potpis)


(1)  Ime i prezime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Precrtati imena država na čijem se području ovo osiguranje ne smije upotrebljavati.

(4)  Upućivanja na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuju se samo na postupke provoza Unije.

(5)  Ime i prezime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje

(1)  

5.a

Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica.

(6)  Navedite jedan od sljedećih carinskih postupaka:

(a)

privremeni smještaj;

(b)

postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak;

(c)

postupak carinskog skladištenja;

(d)

postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina;

(e)

postupak unutarnje proizvodnje;

(f)

postupak uporabe u posebne svrhe;

(g)

puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja;

(h)

puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja;

(i)

puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije;

(j)

puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije;

(k)

postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina;

(l)

ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka.

(7)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredaba o adresi za dostavu pismena, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestima u kojima se nalaze adrese za dostavu pismena jamcu ili njegovim zastupnicima.

(8)  Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: ‚Osiguranje za iznos u visini od …’, pri čemu je iznos napisan slovima.

(9)  Popunjava ured u kojem je roba stavljena u carinski postupak ili se nalazila u privremenom smještaju.


PRILOG VIII.

PRILOG 32-02

Obveza jamca – pojedinačno osiguranje u obliku kupona

ZAJEDNIČKI PROVOZNI POSTUPAK/POSTUPAK PROVOZA UNIJE

I.   Izjava jamca

1.

Niže potpisana osoba (1)

s boravištem u (2)

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

u korist Europske unije, koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, te Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske Konfederacije, Republike Turske, Kneževine Andore i Republike San Marino (3), za sve iznose za koje korisnik postupka može biti ili postati odgovoran navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja u vezi s uvozom ili izvozom robe stavljene u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak za koje je niže potpisana osoba preuzela obvezu izdavanja kupona pojedinačnog osiguranja do najvišeg iznosa od 10 000 EUR po kuponu.

2.

Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose do najvišeg iznosa od 10 000 EUR po kuponu, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju postupka.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je odobri jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom postupka provoza Unije ili zajedničkog provoznog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu pismena (4) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao

Zemlja

Ime i prezime ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća kao uredno primljene sve dopise i obavijesti te sve formalnosti ili postupke koji se odnose na ovu obvezu upućene ili uručene u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu pismena, ili ako mora promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (5)

II.   Odobrenje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca odobrena dana …

(Pečat i potpis)


(1)  Ime i prezime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Upućivanja na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuju se samo na postupke provoza Unije.

(4)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredaba o adresi za dostavu pismena, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestima u kojima se nalaze adrese za dostavu pismena jamcu ili njegovim zastupnicima.

(5)  Ispred potpisa mora stajati sljedeći tekst koji je osoba koja potpisuje ispravu vlastoručno ispisala: ‚Vrijedi kao kupon osiguranja’.


PRILOG IX.

PRILOG 32–03

Obveza jamca – zajedničko osiguranje

I.   Izjava jamca

1.

Niže potpisana osoba (1)

s boravištem u (2)

zajednički i pojedinačno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

do najvišeg iznosa od …

u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske), te Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Republike Srbije, Švicarske Konfederacije, Republike Turske (3), Kneževine Andore i Republike San Marino (4),

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): …može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (6) u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a i/ili točki 1.b.

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

(a)

to jest 100/50/30 % (7) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a

i

(b)

to jest 100/30 % (8) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.b,

1.a

U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja mogu nastati, za svaku od navedenih potreba (9):

(a)

privremeni smještaj – ….;

(b)

postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak – ….;

(c)

postupak carinskog skladištenja – ….;

(d)

postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina – ….;

(e)

postupak unutarnje proizvodnje – ….;

(f)

postupak uporabe u posebne svrhe – ….;

(g)

ako nije ništa od navedenoga navedite vrstu postupka – ….

1.b

U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih potreba (10):

(a)

puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja – ….;

(b)

puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja – ….;

(c)

puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – ….;

(d)

puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – ….;

(e)

postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina – ….;

(f)

postupak uporabe u posebne svrhe – … (11);

(g)

ako nije ništa od navedenoga navedite vrstu postupka – ….

2.

Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. najkasnije 30 dana od datuma zahtjeva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka, osim posebnih postupaka, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma zahtjeva za plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se od niže potpisane osobe zahtijeva plaćanje duga koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je odobri jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu pismena (12) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao

Zemlja

Ime i prezime ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća kao uredno primljene sve dopise i obavijesti te sve formalnosti ili postupke koji se odnose na ovu obvezu upućene ili uručene u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu pismena.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu pismena, ili ako mora promijeniti jednu ili više tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (13)

II.   Odobrenje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca odobrena dana …

(Pečat i potpis)


(1)  Ime i prezime ili naziv poduzeća

(2)  Puna adresa.

(3)  Precrtati imena zemalja na čijem se području ovo osiguranje ne smije upotrebljavati.

(4)  Upućivanja na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuju se samo na postupke provoza Unije.

(5)  Ime i prezime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje.

(6)  Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica ili ugovornih stranaka.

(7)  Precrtati ako se ne primjenjuje.

(8)  Precrtati ako se ne primjenjuje.

(9)  Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(10)  Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(11)  Za iznose prijavljene u carinskoj deklaraciji za postupak uporabe u posebne svrhe.

(12)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredaba o adresi za dostavu pismena, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz drugog podstavka i obveza iz stavka 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestima u kojima se nalaze adrese za dostavu pismena jamcu ili njegovim zastupnicima.

(13)  Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: ‚Osiguranje za iznos u visini od …’, pri čemu je iznos napisan slovima.


Top