EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0212

Uredba Komisije (EU) 2017/212 оd 7. veljače 2017. o određivanju referentnog laboratorija EU-a za kugu malih preživača, utvrđivanju dodatnih odgovornosti i zadaća za taj laboratorij i o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0659

SL L 33, 8.2.2017, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/212/oj

8.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 33/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/212

оd 7. veljače 2017.

o određivanju referentnog laboratorija EU-a za kugu malih preživača, utvrđivanju dodatnih odgovornosti i zadaća za taj laboratorij i o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), i posebno njezin članak 32. stavke 5. i 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđene su opće zadaće, dužnosti i zahtjevi za referentne laboratorije Europske unije (EU) za hranu i hranu za životinje te za zdravlje životinja. Referentni laboratoriji EU-a za zdravlje životinja i žive životinje navedeni su u dijelu II. Priloga VII. toj uredbi.

(2)

Još ne postoji referentni laboratorij EU-a za kugu malih preživača. Referentni laboratoriji EU-a trebali bi obuhvaćati područja propisâ o hrani za životinje, hrani i zdravlju životinja u kojima su potrebni precizni analitički i dijagnostički rezultati. Epidemije kuge malih preživača zahtijevaju precizne analitičke i dijagnostičke rezultate.

(3)

Komisija je 30. lipnja 2016. objavila poziv za podnošenje prijava za odabir i određivanje referentnog laboratorija EU-a za kugu malih preživača. Kao referentni laboratorij EU-a za kugu malih preživača trebao bi biti određen odabrani laboratorij „Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)”.

(4)

Osim općih funkcija i dužnosti utvrđenih člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004, odabranom laboratoriju treba dodijeliti određene posebne zadaće i odgovornosti. One se posebno odnose na povezanost među nacionalnim referentnim laboratorijima država članica, pružanje potpore njihovim funkcijama i osiguravanje najboljih metoda za dijagnosticiranje kuge malih preživača.

(5)

Dio II. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kao referentni laboratorij Unije (EU) za kugu malih preživača određuje se Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) iz Montpelliera u Francuskoj.

Dodatne odgovornosti i zadaće tog laboratorija određene su u prilogu.

Članak 2.

U dijelu II. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 dodaje se sljedeća točka 20.:

„20.

Referentni laboratorij EU-a za kugu malih preživača

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

TA A-15/G,

Campus International de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex

Francuska”.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.


PRILOG

Odgovornosti i zadaće referentnog laboratorija EU-a za kugu malih preživača

Osim općih funkcija i dužnosti referentnih laboratorija EU-a u sektoru zdravlja životinja iz članka 32. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004 referentni laboratorij EU-a za kugu malih preživača ima sljedeće odgovornosti i zadaće:

1.

osigurava povezanost među nacionalnim referentnim laboratorijima država članica i osigurava najbolje metode za dijagnosticiranje kuge malih preživača kod stoke, a posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

obavlja tipizaciju i cjelovitu karakterizaciju antigena i genoma, filogenetsku analizu virusâ (odnos s ostalim sojevima istog virusa) i skladištenje sojeva virusâ kuge malih preživača kako bi se olakšale dijagnostičke usluge u Uniji i, ako je primjenjivo i potrebno, primjerice za naknadno epidemiološko praćenje ili provjeru dijagnoze;

(b)

stvara i održava ažurnu zbirku sojeva i izolata virusâ kuge malih preživača te posebnih seruma i drugih reagensa protiv bolesti ako i kad postoje;

(c)

usklađuje dijagnostiku i osigurava stručno izvođenje testova unutar Unije organizirajući i provodeći periodične međulaboratorijske usporedne pokuse i programe vanjske procjene sustava osiguranja kakvoće u dijagnostici te bolesti na razini Unije, te šaljući rezultate tih pokusa Komisiji, državama članicama i predmetnim nacionalnim laboratorijima;

(d)

održava visoku razinu stručnog znanja o toj bolesti kako bi se omogućilo brzo postavljanje diferencijalne dijagnoze, prije svega u odnosu na druge relevantne virusne bolesti;

(e)

u suradnji s nacionalnim referentnim laboratorijima određenima za tu bolest i u skladu s odobrenjem Komisije provodi istraživačke studije s ciljem razvoja poboljšanih metoda suzbijanja bolesti;

(f)

savjetuje Komisiju o znanstvenim aspektima povezanima s kugom malih preživača i, prije svega, o odabiru i uporabi sojeva za cjepivo protiv virusa kuge malih preživača.

2.

podupire djelovanje nacionalnih referentnih laboratorija država članica određenih za dijagnosticiranje kuge malih preživača, a posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

pohranjuje standardne serume i druge referentne reagense, kao što su virusi, inaktivirani antigeni i stanične linije i njima opskrbljuje te laboratorije kako bi se u svim državama članicama standardizirali dijagnostički testovi i reagensi koji se koriste, ako je potrebna identifikacija uzročnika i/ili upotreba seroloških testova;

(b)

aktivno pomaže u dijagnosticiranju bolesti u vezi sa sumnjom u izbijanje bolesti i potvrdom izbijanja bolesti u državama članicama tako da prima izolate virusâ kuge malih preživača za potrebe potvrdne dijagnoze, karakterizacije virusa i doprinosa epidemiološkim istraživanjima i studijama. O rezultatima tih aktivnosti bez odgode obavješćuje Komisiju, države članice i predmetne nacionalne referentne laboratorije.

3.

pruža informacije i provodi dodatno stručno usavršavanje, a posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

u korist nacionalnih referentnih laboratorija određenih za dijagnosticiranje kuge malih preživača i stručnjaka za laboratorijsku dijagnostiku omogućuje organiziranje stručnog usavršavanja, tečajeva obnove znanja i radionica radi usklađivanja dijagnostičkih tehnika za tu bolest diljem Unije;

(b)

sudjeluje u međunarodnim forumima, prije svega onima koji se odnose na standardizaciju analitičkih metoda za tu bolest i njihovu provedbu;

(c)

u području dijagnostičkih metoda za kugu malih preživača surađuje s odgovarajućim nadležnim laboratorijima u zemljama koje nisu članice EU-a ako u njima ta bolest prevladava;

(d)

na godišnjem sastanku nacionalnih referentnih laboratorija određenih za dijagnosticiranje kuge malih preživača razmatra odgovarajuće preporuke za testiranje koje je utvrdila Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja i Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje;

(e)

pomaže Komisiji u razmatranju preporuka OIE-a iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja i Priručnika o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje;

(f)

prati novosti u epidemiologiji kuge malih preživača.


Top