EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1219

Odluka Komisije (EU) 2017/1219 оd 23. lipnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4245) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/4245

SL L 180, 12.7.2017, p. 79–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1219/oj

12.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 180/79


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1219

оd 23. lipnja 2017.

o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4245)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se određivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2012/721/EU (2) utvrđena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru koji su na snazi do 14. studenoga 2016.

(4)

Kako bi se uzelo u obzir nedavna kretanja na tržištu i inovacije do kojih je došlo u međuvremenu, primjereno je utvrditi revidirana ekološka mjerila za tu skupinu proizvoda.

(5)

Revidirana mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjenjivanja i verifikacije trebali bi vrijediti šest godina od datuma priopćenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za tu skupinu proizvoda. Tim se mjerilima nastoje promicati proizvodi koji imaju smanjen utjecaj na vodne ekosustave, sadržavaju ograničenu količinu opasnih tvari, djelotvorni su na preporučenim temperaturama te kojima se stvaraju minimalne količine otpada smanjenjem ambalaže.

(6)

Radi pravne sigurnosti Odluku 2012/721/EU trebalo bi staviti izvan snage.

(7)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru prema mjerilima utvrđenima Odlukom 2012/721/EU treba omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda revidiranim mjerilima i zahtjevima.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupina proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” uključuje sve deterdžente za pranje rublja obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) koji su stavljeni na tržište te su namijenjeni specijaliziranom osoblju za upotrebu u industrijskim ili institucionalnim objektima.

Tom skupinom proizvoda obuhvaćeni su višekomponentni sustavi koji se sastoje od više od jedne komponente koje se koriste za stvaranje potpunog deterdženta ili programa za pranje sa sustavom za automatsko doziranje. Višekomponentni sustavi mogu uključivati niz proizvoda poput omekšivača tkanina, sredstava za uklanjanje mrlja i sredstava za ispiranje te se ispituju kao cjelina.

Ta skupina proizvoda ne obuhvaća proizvode koji induciraju svojstva tkanina kao što su odbijanje vode, vodootpornost ili nezapaljivost. Nadalje, ta skupina proizvoda ne obuhvaća proizvode koji se nanose nosačima kao što su listići, tkanine ili drugi materijali ni pomoćne pripravke za pranje koji se koriste bez naknadnog pranja kao što su sredstva za uklanjanje mrlja za tepihe i tapecirani namještaj.

Deterdženti za pranje rublja za upotrebu u kućanskim perilicama rublja isključuju se iz područja primjene za ovu skupinu proizvoda.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„ulazne tvari” znači namjerno dodane tvari, nusproizvodi i nečistoće od sirovina u formulaciji konačnog proizvoda (uključujući foliju topivu u vodi, ako se upotrebljava);

2.

„primarna ambalaža” znači:

(a)

za pojedinačne doze u omotu koji treba ukloniti prije upotrebe, omot pojedinačne doze i ambalaža osmišljeni tako da tvore najmanju prodajnu jedinicu za distribuciju krajnjem korisniku ili potrošaču u trenutku kupnje, uključujući etiketu, ako je primjenjivo;

(b)

za sve druge tipove proizvoda, ambalaža osmišljena tako da tvori najmanju prodajnu jedinicu za distribuciju krajnjem korisniku ili potrošaču u trenutku kupnje, uključujući etiketu, ako je primjenjivo;

3.

„mikroplastika” znači čestice netopive makromolekularne plastike manje od 5 mm dobivene jednim od sljedećih postupaka:

(a)

postupkom polimerizacije poput poliadicije ili polikondenzacije, ili sličnim postupkom u kojem se upotrebljavaju monomeri ili druge ulazne sirovine;

(b)

kemijskom modifikacijom prirodnih ili sintetskih makromolekula;

(c)

mikrobnom fermentacijom;

4.

„nanomaterijal” znači prirodan, slučajno nastao ili proizveden materijal koji sadržava čestice u nevezanom stanju ili u obliku agregata ili aglomerata, pri čemu je za 50 % ili više čestica u raspodjeli po brojevnoj veličini jedna ili više vanjskih dimenzija unutar raspona veličine od 1 do 100 nm (4).

Članak 3.

Da bi mu bio dodijeljen znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, deterdžent za pranje rublja mora pripadati skupini proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke i ispunjavati mjerila i s njima povezane zahtjeve u pogledu procjenjivanja i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjenjivanja i verifikacije vrijede šest godina od datuma priopćenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” dodjeljuje se brojčana oznaka „039”.

Članak 6.

Odluka 2012/721/EU stavlja se izvan snage.

Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 6., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji pripadaju skupini proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” podneseni prije datuma priopćenja ove Odluke ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2012/721/EU.

2.   Zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji pripadaju skupini proizvoda „deterdženti za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” podneseni u roku od dva mjeseca od datuma priopćenja ove Odluke mogu se temeljiti na mjerilima koja su utvrđena Odlukom 2012/721/EU ili na mjerilima koja su utvrđena ovom Odlukom. Ti se zahtjevi ocjenjuju u skladu s mjerilima na kojima se temelje.

3.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2012/721/EU mogu se upotrebljavati 12 mjeseci od datuma priopćenja ove Odluke.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2017.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2012/721/EU od 14. studenoga 2012. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (SL L 326, 24.11.2012., str. 38.).

(3)  Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (SL L 104, 8.4.2004., str. 1.).

(4)  Preporuka Komisije 2011/696/EU od 18. listopada 2011. o definiciji nanomaterijala (SL L 275, 20.10.2011., str. 38.).


PRILOG

OKVIR

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru

MJERILA

1.

Toksičnost za vodene organizme

2.

Biorazgradivost

3.

Palmino ulje iz održivih izvora, uključujući ulje od palminih koštica i njihove derivate

4.

Tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena

5.

Ambalaža

6.

Prikladnost za upotrebu

7.

Sustavi za automatsko doziranje

8.

Informacije za korisnike

9.

Informacije koje se navode na znaku za okoliš EU-a

PROCJENJIVANJE I VERIFIKACIJA

(a)   Zahtjevi

Posebni zahtjevi u pogledu procjenjivanja i verifikacije navedeni su unutar svakog mjerila.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje nadležnim tijelima izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanjima ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu, prema potrebi, potjecati od podnositelja zahtjeva i/ili njegova ili njegovih dobavljača.

Nadležna tijela priznaju prvenstveno potvrde koje su izdala tijela akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za ispitne i umjerne laboratorije i verifikacije koje provode tijela koja su akreditirana prema relevantnoj usklađenoj normi za tijela za certificiranje proizvoda, postupaka i usluga. Akreditacija se provodi u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo, mogu se primjenjivati i druge ispitne metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu, prema potrebi, tražiti popratnu dokumentaciju i provoditi neovisne verifikacije ili terenske posjete.

Preduvjet je da proizvod udovoljava svim primjenjivim pravnim zahtjevima zemlje ili zemalja u kojima se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

„Baza podataka o sastojcima deterdženata” (popis DID), dostupna na internetskoj stranici o znaku za okoliš EU-a, sadržava ulazne tvari koje se najčešće upotrebljavaju u formulacijama deterdženata i kozmetike. Popis se upotrebljava za dobivanje podataka za izračun kritičnog volumena razrjeđivanja (CDV) i ocjenjivanje biorazgradivosti ulaznih tvari. Za tvari koje nisu na popisu DID dane su smjernice za izračun ili ekstrapolaciju odgovarajućih podataka.

Nadležnom tijelu podnosi se popis svih ulaznih tvari s njihovim trgovačkim nazivom (ako postoji), kemijskim nazivom, CAS brojem, DID brojem, upotrijebljenom količinom, funkcijom i oblikom prisutnim u formulaciji konačnog proizvoda (uključujući foliju topivu u vodi, ako se upotrebljava).

Konzervansi, mirisi i bojila navode se neovisno o koncentraciji. Druge ulazne tvari navode se ako njihova koncentracija iznosi najmanje 0,010 % masenog udjela.

Sve ulazne tvari u obliku nanomaterijala jasno se navode na popisu uz riječ „nano” napisanu u zagradi.

Za svaku navedenu ulaznu tvar dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Ako sigurnosno-tehnički list nije dostupan za pojedinačnu tvar jer je ona dio smjese, podnositelj zahtjeva dostavlja sigurnosno-tehnički list za smjesu.

(b)   Pragovi mjerenja

Usklađenost s ekološkim mjerilima potrebna je za sve ulazne tvari kako je određeno u tablici 1.

Tablica 1.

Granične razine primjenjive na ulazne tvari prema mjerilu za deterdžente za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru (% masenog udjela)

Mjerilo

Površinski aktivne tvari

Konzervansi

Bojila

Mirisi

Drugo (npr. enzimi)

Toksičnost za vodene organizme

≥ 0,010

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

≥ 0,010

Biorazgradivost

površinski aktivne tvari

≥ 0,010

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

organske tvari

≥ 0,010

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

≥ 0,010

Palmino ulje iz održivih izvora

≥ 0,010

n.p.

n.p.

n.p.

≥ 0,010

Tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena

navedene tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

opasne tvari

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

posebno zabrinjavajuće tvari

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

nema granične vrijednosti (*1)

mirisi

n.p.

n.p.

n.p.

nema granične vrijednosti (*1)

n.p.

konzervansi

n.p.

nema granične vrijednosti (*1)

n.p.

n.p.

n.p.

bojila

n.p.

n.p.

nema granične vrijednosti (*1)

n.p.

n.p.

enzimi

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

nema granične vrijednosti (*1)

REFERENTNA DOZA

Kod izračuna u svrhu dokazivanja sukladnosti s mjerilima za dodjelu znaka za okoliš EU-a i ispitivanja sposobnosti pranja sljedeća se doza uzima kao referentna doza:

najviša doza koju proizvođač preporučuje za pranje jednog kilograma suhog rublja (navedena u g/kg rublja ili ml/kg rublja) za tri stupnja zaprljanja (niski, srednji i visoki) i za tri razine tvrdoće vode (meka, srednje tvrda i tvrda).

Mjerila za sve proizvode u multikomponentnom sustavu treba procjenjivati pri najvećoj mogućoj dozi.

Primjeri stupnjeva zaprljanja

Zaprljanje

Stupanj zaprljanja

Niski

Hoteli: posteljina i drugo posteljno rublje i ručnici itd. (ručnici se mogu smatrati vrlo zaprljanima)

Ručnici za ruke na valjku

Srednji

Radna odijela: institucije/maloprodaja/usluge itd.

Restorani: stolnjaci, salvete itd.

Krpe za pranje podova i otirači

Visoki

Radna odijela: industrija/kuhinja/mesarstvo itd.

Kuhinjski tekstilni proizvodi: krpe, krpe za posuđe itd.

Institucije poput bolnica: posteljina i drugo posteljno rublje, odjeća za pacijente, liječničke kute ili odjeća itd.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja etiketu proizvoda ili upute za upotrebu koje uključuju upute za doziranje.

Mjerilo 1. – Toksičnost za vodene organizme

Kritični volumen razrjeđivanja (CDVkronični) proizvoda ne smije premašiti sljedeće granične vrijednosti za referentnu dozu.

Meka voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg rublja)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

30 000

40 000

50 000

Tekućina

50 000

60 000

70 000

Multikomponentni sustav

50 000

70 000

90 000


Srednje tvrda voda (1,5 – 2,5 mmolCaCO3/l)

(l/kg rublja)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

40 000

60 000

80 000

Tekućina

60 000

75 000

90 000

Multikomponentni sustav

60 000

80 000

100 000


Tvrda voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg rublja)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

50 000

75 000

90 000

Tekućina

75 000

90 000

120 000

Multikomponentni sustav

75 000

100 000

120 000

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izračun vrijednosti CDVkronični proizvoda. Tablica za izračun vrijednosti CDVkronični dostupna je na internetskoj stranici o znaku za okoliš EU-a.

CDVkronični izračunava se za sve ulazne tvari (i) u proizvodu s pomoću sljedeće jednadžbe:

Formula

Pri čemu je:

doza(i)

:

masa (g) tvari (i) u referentnoj dozi;

DF(i)

:

faktor razgradnje za tvar (i).;

TFkronična(i)

:

faktor kronične toksičnosti za tvar (i).

Za vrijednosti DF(i) i TFkronična(i) uzimaju se one navedene u najnovijoj verziji dijela A popisa DID. Ako ulazna tvar nije uvrštena u dio A, podnositelj zahtjeva procjenjuje vrijednosti na temelju pristupa opisanog u dijelu B popisa DID uz prilaganje povezane dokumentacije.

Zbog razgradnje određenih tvari u postupku pranja posebna se pravila primjenjuju na sljedeće:

vodikov peroksid (H2O2) – ne uključuje se u izračun vrijednosti CDV;

peroctenu kiselinu – uključuje se u izračun kao „octena kiselina”.

Mjerilo 2. – Biorazgradivost

(a)   Biorazgradivost površinski aktivnih tvari

Sve površinski aktivne tvari moraju biti lako razgradive (u aerobnim uvjetima).

Sve površinski aktivne tvari razvrstane kao opasne za vodeni okoliš, odnosno kao akutna opasnost 1. kategorije (H400) ili kronična opasnost 3. kategorije (H412), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3), moraju biti biorazgradive i u anaerobnim uvjetima.

(b)   Biorazgradivost organskih spojeva

U proizvodu sadržaj organskih tvari koje nisu biorazgradive u aerobnim uvjetima (nisu lako biorazgradive, aNBO) ili koje nisu biorazgradive u anaerobnim uvjetima (anNBO) ne smije premašiti sljedeće granične vrijednosti za referentnu dozu:

 

aNBO (g/kg rublja)

Meka voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

0,70

1,10

1,40

Tekućina

0,50

0,60

0,70

Multikomponentni sustav

1,25

1,75

2,50

Srednje tvrda voda (1,5 – 2,5 mmolCaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

1,10

1,40

1,75

Tekućina

0,60

0,70

0,90

Multikomponentni sustav

1,75

2,50

3,75

Tvrda voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

1,40

1,75

2,20

Tekućina

0,70

0,90

1,20

Multikomponentni sustav

2,50

3,75

4,80

 

anNBO (g/kg rublja)

Meka voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

0,70

1,10

1,40

Tekućina

0,50

0,60

0,70

Multikomponentni sustav

1,25

1,75

2,50

Srednje tvrda voda (1,5 – 2,5 mmolCaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

1,10

1,40

1,75

Tekućina

0,60

0,70

0,90

Multikomponentni sustav

1,75

2,50

3,75

Tvrda voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Stupanj zaprljanja

Vrsta proizvoda

Niski

Srednji

Visoki

Prašak

1,40

1,75

2,20

Tekućina

0,70

0,90

1,20

Multikomponentni sustav

2,50

3,75

4,80

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju o razgradivosti površinski aktivnih tvari kao i izračun aNBO-a i anNBO-a za proizvod. Tablica za izračun vrijednosti aNBO-a i anNBO-a dostupna je na internetskoj stranici o znaku za okoliš EU-a.

Za razgradivost površinski aktivnih tvari te za vrijednosti aNBO-a i anNBO-a za organske spojeve upućuje se na najnoviju verziju popisa DID.

Za ulazne tvari koje nisu uvrštene u dio A popisa DID dostavljaju se relevantne informacije iz literature ili drugih izvora ili odgovarajući rezultati ispitivanja iz kojih je vidljivo da su biorazgradive u aerobnim i anaerobnim uvjetima, kako je opisano u dijelu B tog popisa.

U nedostatku gore navedene dokumentacije o razgradivosti ulazna tvar koja nije površinski aktivna tvar može biti izuzeta od zahtjeva za razgradivost u anaerobnim uvjetima ako je ispunjen jedan od sljedeća tri uvjeta:

1.

lako je razgradiva i ima nisku sposobnost adsorpcije (A < 25 %);

2.

lako je razgradiva i ima visoku sposobnost desorpcije (D > 75 %);

3.

lako je razgradiva i nema svojstvo bioakumulacije (4).

Ispitivanje adsorpcije/desorpcije provodi se u skladu sa Smjernicom 106. OECD-a.

Mjerilo 3. – Palmino ulje iz održivih izvora, uključujući ulje od palminih koštica i njihove derivate

Ulazne tvari upotrijebljene u proizvodima dobivenima iz palmina ulja ili ulja palminih koštica moraju biti dobivene s plantaža koje ispunjavaju zahtjeve u pogledu postupka certificiranja za održivu proizvodnju koji se temelji na organizacijama s više dionika koje imaju široko članstvo koje uključuje nevladine organizacije, industriju i vladu te koje se bave problemima utjecaja na okoliš, uključujući utjecaje na tlo, bioraznolikost, zalihe organskog ugljika i očuvanje prirodnih resursa.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potvrde i certifikate o lancu nadzora koje izdaju treće osobe da palmino ulje i ulje od palminih koštica upotrijebljeni u proizvodnji ulaznih tvari potječu s plantaža s održivim upravljanjem.

Prihvaćaju se potvrde Okruglog stola za održivo palmino ulje (model opskrbnog lanca „Identity Preserved” – „očuvan identitet”, „Segregated” – „odvojeno” ili „Mass Balance” – „bilanca mase”) ili bilo kojega jednakovrijednog ili strožeg programa održive proizvodnje.

Za kemijske derivate palminog ulja i za ulje od palminih koštica prihvatljivo je dokazati održivost sustavima „Book and Claim” kao što su „GreenPalm” ili jednakovrijedne potvrde dostavljanjem prijavljenih iznosa nabavljenih i otkupljenih potvrda „GreenPalm” u okviru godišnjih priopćenja o napretku tijekom posljednjega godišnjeg razdoblja trgovanja.

Mjerilo 4. – Tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena

(a)   Navedene tvari čija je upotreba zabranjena ili ograničena

i.   Tvari čija je upotreba zabranjena

Tvari navedene u nastavku ne smiju biti sadržane u formulaciji proizvoda neovisno o koncentraciji:

alkilfenolni etoksilati (APEO) i drugi alkilfenolni derivati,

atranol,

kloroatranol,

dietilentriaminpentaoctena kiselina (DTPA),

etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) i njezine soli,

formaldehid i tvari koje ga otpuštaju (npr. 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan, natrijev hidroksilmetilglicinat, diazolidinilurea) osim nečistoća formaldehida u površinski aktivnim tvarima na bazi polialkoksilnih spojeva do koncentracije od 0,010 % masenog udjela u ulaznoj tvari,

glutaraldehid,

hidroksiizoheksil-3-cikloheksen-karboksaldehid (HICC),

mikroplastika,

nanosrebro,

nitromošusi i policiklični mošusi,

perfluorirani alkilati,

rodamin B,

kvarterne amonijeve soli koje nisu lako biorazgradive,

reaktivni spojevi klora,

triklosan,

3-jodo-2-propinilbutilkarbamat.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, čime se potvrđuje da navedene tvari nisu sadržane u formulaciji proizvoda neovisno o koncentraciji.

ii.   Tvari čija je upotreba ograničena

Tvari navedene u nastavku ne smiju biti sadržane u formulaciji u koncentraciji koja premašuje navedene vrijednosti:

2-metil-2H-izotiazol-3-on: 0,0050 % masenog udjela,

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on: 0,0050 % masenog udjela,

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on/2-metil-4-izotiazolin-3-on: 0,0015 % masenog udjela.

Sadržaj ukupnog fosfora (P) izračunan kao elementarni fosfor ograničen je na:

0,50 g/kg rublja za niski stupanj zaprljanja,

1,00 g/kg rublja za srednji stupanj zaprljanja,

1,50 g/kg rublja za visoki stupanj zaprljanja.

Mirisne tvari koje podliježu zahtjevu za dostavljanje izjave predviđenom u Uredbi (EZ) br. 648/2004 ne smiju biti prisutne u količinama ≥ 0,010 % masenog udjela po tvari.

Procjenjivanje i verifikacija:

podnositelj zahtjeva dostavlja sljedeće dokumente:

(a)

ako se upotrebljavaju izotiazolinoni, potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, kojom se potvrđuje da je upotrijebljeni sadržaj izotiazolinona jednak ili niži od utvrđenih graničnih vrijednosti;

(b)

potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, kojom se potvrđuje da je ukupna količina elementarnog fosfora jednaka ili niža od utvrđenih graničnih vrijednosti. Izjava se podupire izračunima sadržaja ukupnog fosfora u proizvodu;

(c)

potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama ili dokumentacijom dobavljača, kojom se potvrđuje da mirisne tvari koje podliježu zahtjevima za dostavljanje izjave predviđenima u Uredbi (EZ) br. 648/2004 nisu prisutne u količinama iznad utvrđenih graničnih vrijednosti.

(b)   Opasne tvari

i.   Konačni proizvod

Konačni proizvod ne razvrstava se i ne označuje kao akutno toksičan, specifično toksičan za ciljne organe, kao tvar koja izaziva preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan, ili kao opasan za vodeni okoliš, kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 i u skladu s popisom navedenim u tablici 2., uz dolje navedenu iznimku:

proizvodi koji sadržavaju peroctenu kiselinu i vodikov peroksid i koji se koriste kao sredstvo za izbjeljivanje mogu se razvrstati i označiti kao opasne za vodeni okoliš [kronična toksičnost 1. kategorije (H410), kronična toksičnost 2. kategorije (H411) ili kronična toksičnost 3. kategorije (H412)], ako je razvrstavanje i označivanje posljedica prisutnosti tih tvari.

ii.   Ulazne tvari

Proizvod ne smije sadržavati ulazne tvari s graničnom koncentracijom jednakom ili višom od 0,010 % masenog udjela u konačnom proizvodu koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje kao otrovne, opasne za vodeni okoliš, kao tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari u skladu s Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 i u skladu s popisom u tablici 2.

Ako su strože određene, generičke ili specifične granične koncentracije utvrđene u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 imaju prednost.

Tablica 2.

Ograničena razvrstavanja prema opasnosti i njihove kategorije

Akutna toksičnost

Kategorije 1. i 2.

Kategorija 3.

H300 Smrtonosno ako se proguta

H301 Otrovno ako se proguta

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom

H311 Otrovno u dodiru s kožom

H330 Smrtonosno ako se udiše

H331 Otrovno ako se udiše

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

EUH070 Otrovno u dodiru s očima

Specifična toksičnost za ciljne organe

Kategorija 1.

Kategorija 2.

H370 Uzrokuje oštećenje organa

H371 Može uzrokovati oštećenje organa

H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova i kože

Kategorija 1.A/1

Kategorija 1.B

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Karcinogeni, mutageni ili reproduktivno toksični

Kategorije 1.A i 1.B

Kategorija 2.

H340 Može izazvati genetska oštećenja

H341 Sumnja na moguće izazivanje genetskih oštećenja

H350 Može uzrokovati rak

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H350i Može uzrokovati rak ako se udiše

 

H360F Može štetno djelovati na plodnost

H361f Sumnja na štetno djelovanje na plodnost

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu

H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H361fd Sumnja na štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na štetno djelovanje na nerođeno dijete

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na štetno djelovanje na nerođeno dijete

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

 

Opasno za vodeni okoliš

Kategorije 1. i 2.

Kategorije 3. i 4.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

 

Opasno za ozonski sloj

H420 Opasno za ozonski sloj

 

Ovo se mjerilo ne primjenjuje na ulazne tvari obuhvaćene člankom 2. stavkom 7. točkama (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u kojima se određuju mjerila za izuzeće tvari iz Priloga IV. i V. toj Uredbi od zahtjeva za registraciju, daljnje korisnike i evaluaciju. Kako bi se odredilo primjenjuje li se to izuzeće, podnositelj zahtjeva provjerava sve ulazne tvari čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela.

Tvari i smjese uvrštene u tablicu 3. izuzete su iz mjerila 4. točke (b) podtočke ii.

Tablica 3.

Tvari na koje se primjenjuje izuzeće

Tvar

Oznaka upozorenja

Površinski aktivne tvari

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Suptilizin

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Enzimi (*2)

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

ε-ftalimido-peroksi-heksanska kiselina (PAP) koja se upotrebljava kao sredstvo za izbjeljivanje pri maksimalnoj koncentraciji od 0,6 g/kg rublja

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Peroctena kiselina/vodikov peroksid koji se upotrebljavaju kao sredstvo za izbjeljivanje

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

NTA kao nečistoća u MGDA i GLDA (*3)

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost s ovim mjerilom za konačni proizvod i za sve ulazne tvari čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela u konačnom proizvodu. Podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, ili sigurnosno-tehnički list kojim se potvrđuje da ni jedna od tih tvari ne ispunjava kriterije za razvrstavanje s jednom ili više oznaka upozorenja navedenih u tablici 2. u oblicima i fizikalnim stanjima u kojima su prisutne u proizvodu.

Za tvari navedene u prilozima IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 koje su izuzete od obveze registracije na temelju članka 2. stavka 7. točaka (a) i (b) te Uredbe dovoljna je izjava podnositelja zahtjeva o sukladnosti.

Podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, ili sigurnosno-tehnički list kojim se potvrđuje prisutnost ulaznih tvari koje ispunjavaju uvjete za izuzeće.

(c)   Posebno zabrinjavajuće tvari

Konačni proizvod ne smije sadržavati ulazne tvari koje su određene u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojim se utvrđuje popis posebno zabrinjavajućih tvari.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, ili sigurnosno-tehnički list kojim se potvrđuje da ni jedna tvar s popisa nije prisutna.

Na dan podnošenja zahtjeva upućuje se na najnoviji popis posebno zabrinjavajućih tvari.

(d)   Mirisi

Sve ulazne tvari koje se proizvodu dodaju kao mirisi moraju se proizvoditi i njima se mora rukovati prema kodeksu prakse Međunarodnog udruženja za mirise (IFRA) dostupnom na http://www.ifraorg.org (5). Proizvođač se mora pridržavati preporuka normi Međunarodnog udruženja za mirise u vezi sa zabranom, ograničenom upotrebom i određenim mjerilima čistoće.

Procjenjivanje i verifikacija: dobavljač ili proizvođač mirisa, prema potrebi, dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti.

(e)   Konzervansi

i.

Proizvod smije sadržavati konzervanse samo u svrhu konzerviranja proizvoda i to u dozi koja odgovara isključivo toj namjeni. To se ne odnosi na površinski aktivne tvari koje također mogu imati biocidna svojstva.

ii.

Proizvod može sadržavati konzervanse uz uvjet da nemaju svojstvo bioakumulacije. Smatra se da tvar nema svojstvo bioakumulacije ako je BCF < 100 ili log Kow < 3,0. Ako su dostupne vrijednosti BCF i log Kow, upotrebljava se najviša izmjerena vrijednost BCF.

iii.

Zabranjeno je navoditi tvrdnje ili davati naznake na ambalaži ili na bilo koji drugi način da proizvod ima antimikrobno ili dezinfekcijsko djelovanje.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, zajedno sa sigurnosno-tehničkim listovima za dodane konzervanse te informacijama o njihovim vrijednostima BCF i/ili log Kow. Podnositelj zahtjeva također mora dostaviti dizajn ambalaže.

(f)   Bojila

Bojila u proizvodu ne smiju imati svojstvo bioakumulacije.

Smatra se da bojilo nema svojstvo bioakumulacije ako je BCF < 100 ili log Kow < 3,0. Ako su dostupne vrijednosti BCF i log Kow, upotrebljava se najviša izmjerena vrijednost BCF. Ako su bojila odobrena za upotrebu u hrani, nije potrebno podnijeti dokumentaciju o potencijalu bioakumulacije.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, zajedno sa sigurnosno-tehničkim listovima za dodana bojila te informacijama o njihovim vrijednostima BCF ili log Kow, ili dokumentaciju kojom se osigurava da je bojilo odobreno za upotrebu u hrani.

(g)   Enzimi

Upotrebljavaju se samo obloženi enzimi (u krutom obliku) i enzimi u tekućem/polukrutom stanju.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi popraćenu izjavama dobavljača, zajedno sa sigurnosno-tehničkim listovima za sve dodane enzime.

Mjerilo 5. – Ambalaža

(a)   Sustavi povrata za ambalažu

Ako se proizvod isporučuje u ambalaži koja je dio sustava povrata za proizvod, taj se proizvod izuzima od zahtjeva iz mjerila 5. točaka (b) i (c).

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti zajedno s odgovarajućom dokumentacijom u kojoj se opisuje ili dokazuje da je za ambalažu uspostavljen sustav povrata.

(b)   Omjer težine/korisnosti (WUR)

Omjer težine/korisnosti (WUR) proizvoda izračunava se samo za primarnu ambalažu i ne smije premašiti sljedeće vrijednosti za referentnu dozu.

Tvrdoća vode

Vrsta proizvoda

Meka

< 1,5 mmol CaCO3/l

(g/kg rublja)

Srednja

1,5-2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg rublja)

Tvrda

> 2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg rublja)

Prašci

1,5

2,0

2,5

Tekućine

2,0

2,5

3,0

Primarna ambalaža izrađena od više od 80 % recikliranog materijala izuzima se od ovog zahtjeva.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja izračun WUR-a za proizvod. Ako se proizvod prodaje u različitim ambalažama (tj. ambalažama različitih volumena), izračun se podnosi za svaku veličinu ambalaže za koju se dodjeljuje znak za okoliš EU-a.

WUR se izračunava kako slijedi:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

Pri čemu je:

Wi

:

masa (g) primarne ambalaže (i);

Ui

:

masa (g) nerabljene reciklirane ambalaže u primarnoj ambalaži (i). Ui = Wi, osim ako podnositelj zahtjeva može dokazati suprotno;

Di

:

broj referentnih doza sadržanih u primarnoj ambalaži (i);

Ri

:

indeks ponovnog punjenja. Ri = 1 (ambalaža se ne koristi ponovno u istu svrhu) ili Ri = 2 (ako podnositelj zahtjeva može dokazati da se sastavni dio ambalaže možeponovno koristiti za iste potrebe i da prodaje punjenja).

Podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti kojom se potvrđuje sadržaj rabljenog recikliranog materijala zajedno s odgovarajućim dokumentima. Ambalaža se smatra rabljenom recikliranom ako su sirovine za ambalažu prikupljene od proizvođača ambalaže u fazi distribucije ili potrošnje.

(c)   Dizajn za recikliranje

Plastična ambalaža mora biti oblikovana kako bi se olakšalo učinkovito recikliranje izbjegavanjem potencijalnih kontaminanata i nekompatibilnih materijala za koje se zna da otežavaju odvajanje ili obradu ili smanjuju kvalitetu reciklata. Etiketa ili omot, poklopac i, ako je primjenjivo, zaštitni premazi ne smiju sadržavati, pojedinačno ili u kombinaciji, materijale i sastavne dijelove navedene u tablici 4. Mehanizmi crpki (uključujući one u štrcaljkama) izuzeti su iz ovog zahtjeva.

Tablica 4.

Materijali i sastavni dijelovi zabranjeni u dijelovima ambalaže

Dio ambalaže

Zabranjeni materijali i sastavni dijelovi (*4)

Etiketa ili omot

etiketa ili omot od PS-a u kombinaciji s PET, PP ili HDPE bocom

etiketa ili omot od PVC-a u kombinaciji s PET, PP ili HDPE bocom

etiketa ili omot od PETG-a u kombinaciji s PET bocom

svi drugi plastični materijali za omote/etikete s gustoćom > 1 g/cm3 koji se koriste kod PET boca

svi drugi plastični materijali za omote/etikete s gustoćom < 1 g/cm3 koji se koriste kod PP ili HDPE boca

etikete ili omoti koji su metalizirani ili zavareni za ambalažu (označivanje s pomoću kalupa)

Poklopac

poklopac od PS-a u kombinaciji s PET, HDPE ili PP bocom

poklopac od PVC-a u kombinaciji s PET, PP ili HDPE bocom

poklopci od PETG-a ili materijal poklopca gustoće > 1 g/cm3 u kombinaciji s PET bocom

poklopci izrađeni od metala, stakla ili EVA-e koji se ne mogu jednostavno odvojiti od boce

silikonski poklopci. Izuzeti su silikonski poklopci gustoće < 1 g/cm3 u kombinaciji s PET bocom i silikonski poklopci gustoće > 1 g/cm3 u kombinaciji s PEHD ili PP bocom

metalni ovoji ili pečati koji ostaju na boci ili njezinu poklopcu nakon otvaranja proizvoda

Zaštitni premazi

poliamid, funkcionalni poliolefini, metalizirane zaštite i zaštite koje sprečavaju prodor svjetla

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti, prema potrebi uz navođenje sastava materijala ambalaže uključujući spremnik, etiketu ili omot, ljepila, poklopce i zaštitne premaze, zajedno s fotografijama i tehničkim crtežima primarne ambalaže.

Mjerilo 6. – Prikladnost za upotrebu

Proizvod mora imati zadovoljavajuću učinkovitost pranja na najnižoj temperaturi i u najmanjoj dozi koju proizvođač preporučuje za tvrdoću vode u skladu s „Okvirnim testom uspješnosti deterdženata za pranje rublja u industrijskom i institucionalnom sektoru” dostupnim na internetskoj stranici o znaku za okoliš EU-a (6).

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju kojom se potvrđuje da je proizvod ispitan pod uvjetima navedenima u okviru i da se rezultatima pokazalo da proizvod postiže barem minimalnu potrebnu učinkovitost pranja. Podnositelj zahtjeva također prema potrebi dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s laboratorijskim zahtjevima uvrštenima u relevantne usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije.

Jednakovrijedno ispitivanje učinkovitosti može se koristiti ako je nadležno tijelo ocijenilo i prihvatilo jednakovrijednost.

Mjerilo 7. – Automatski sustavi za doziranje

Za višekomponentne sustave podnositelj zahtjeva mora osigurati da se proizvod upotrebljava s nadziranim sustavom za automatsko doziranje.

Kako bi se osiguralo pravilno doziranje u sustavima za automatsko doziranje, posjete kupcima provodit će se na svim mjestima na kojima se proizvod upotrebljava, najmanje jednom godišnje tijekom razdoblja važenja odobrenja, a uključivat će umjeravanje opreme za doziranje. Treća strana može obavljati te posjete kupcima.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti zajedno s opisom sadržaja posjeta kupcima, tko je za njih odgovoran i njihovu učestalost.

Mjerilo 8. – Informacije za korisnike

Uz proizvod se prilažu upute za ispravnu upotrebu kako bi se povećala učinkovitost proizvoda i smanjio otpad te smanjilo onečišćenje voda i iskorištavanje resursa. Te upute moraju biti čitljive ili uključivati grafički prikaz ili ikone i uključivati informacije o sljedećem:

(a)

Upute za doziranje

Upute za doziranje uključuju dozu u g ili ml i/ili drugim ili alternativnim mjernim jedinicama (npr. čepovi, aktiviranja raspršivanjem) i učinak tvrdoće vode na dozu.

Ovaj se zahtjev ne primjenjuje na višekomponentne proizvode koji se doziraju automatskim sustavom.

Dostavljaju se navodi o najčešćem stupnju tvrdoće vode u području na koje se proizvod namjerava staviti na tržište ili o tome gdje se ta informacija može pronaći.

(b)

Informacije o zbrinjavanju ambalaže

Na primarnoj ambalaži uvrštene su informacije o ponovnoj upotrebi, recikliranju i ispravnom zbrinjavanju ambalaže.

(c)

Podaci o okolišu

Na primarnoj ambalaži treba stajati tekst u kojem se navodi važnost korištenja točne doze i najniža preporučena temperatura radi smanjenja potrošnje energije i vode te smanjenja onečišćenja voda.

Ako konačni proizvod sadržava peroctenu kiselinu i vodikov peroksid kao sredstva za izbjeljivanje te je razvrstan i označen, na primarnoj ambalaži ili tehničkom listu proizvoda pojavljuje se tekst u kojem se navodi da je razvrstavanje i označivanje posljedica prisutnosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida koji se tijekom procesa pranja razgrađuju u nerazvrstane tvari.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti zajedno s uzorkom etikete proizvoda.

Mjerilo 9. – Informacije koje se pojavljuju na znaku za okoliš EU-a

Logotip je vidljiv i čitljiv. Registracijski broj znaka za okoliš EU-a nalazi se na proizvodu, čitljiv je i jasno vidljiv.

Podnositelj zahtjeva može se odlučiti za uvrštenje neobaveznog tekstualnog polja na etiketi koje sadrži sljedeći tekst:

ograničeni utjecaj na vodeni okoliš (ne uvrštava se ako proizvod sadržava peroctenu kiselinu i vodikov peroksid čime se aktivira postupak razvrstavanja i označivanja konačnog proizvoda),

ograničena količina opasnih tvari,

provedeno ispitivanje učinkovitosti čišćenja.

Procjenjivanje i verifikacija: podnositelj zahtjeva dostavlja potpisanu izjavu o sukladnosti zajedno s uzorkom etikete proizvoda ili dizajna ambalaže na kojem je postavljen znak za okoliš EU-a.


(1)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(*1)  „nema granične vrijednosti” znači: neovisno o koncentraciji, sve namjerno dodane tvari, nusproizvodi i nečistoće od sirovina (analitička granica detekcije)

n.p.– nije primjenjivo

(3)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(4)  Smatra se da tvar nema svojstvo bioakumulacije ako je BCF < 100 ili log Kow < 3,0. Ako su dostupne vrijednosti BCF i log Kow, upotrebljava se najviša izmjerena vrijednost BCF.

(*2)  Uključujući stabilizatore i druge pomoćne tvari u pripravcima.

(*3)  U koncentracijama nižima od 0,2 % u sirovini uz uvjet da je ukupna koncentracija u konačnom proizvodu niža od 0,10 %.

(5)  Dostupno na internetskoj stranici Međunarodnog udruženja za mirise: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – etilen-vinil-acetat, HDPE – polietilen visoke gustoće, PET – polietilen-tereftalat, PETG – polietilen-tereftalat promijenjenog glikola, PP – polipropilen, PS – polistiren, PVC – polivinil-klorid.

(6)  Dostupno na: [URL za protokol na internetskoj stranici o znaku za okoliš EU-a umetnut će se kasnije – trenutačno se svi predloženi dokumenti protokola mogu pronaći u tehničkom izvješću].


Top