EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

Uredba (EU, Euratom) 2016/1192 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o prijenosu na Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Europske unije i njezinih službenika

OJ L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 200/137


UREDBA (EU, Euratom) 2016/1192 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. srpnja 2016.

o prijenosu na Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Europske unije i njezinih službenika

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 256. stavak 1., članak 257. prvi i drugi stavak te članak 281. drugi stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjev Suda,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Člankom 48. Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije, kako je izmijenjen Uredbom (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća (3), predviđa se da će Opći sud, koji se od 25. prosinca 2015. sastoji od 40 sudaca, od 1. rujna 2016. biti sastavljen od 47 sudaca, a od 1. rujna 2019. od dvaju sudaca po državi članici.

(2)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 9. Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422, povećanje broja sudaca Općeg suda za sedam sudaca 1. rujna 2016. trebalo bi biti popraćeno prijenosom na Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Unije i njezinih službenika na temelju članka 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Tim prijenosom nadležnosti se, u skladu s člankom 256. stavkom 1. UFEU-a, podrazumijeva raspuštanje Službeničkog suda Europske unije („Službenički sud”).

(3)

U skladu s time, Općem sudu trebalo bi dodijeliti nadležnost za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između svih institucija, tijela, ureda ili agencija, s jedne strane, i njihovih službenika, s druge strane, za koje je nadležnost dodijeljena Sudu Europske unije.

(4)

Stoga je potrebno staviti izvan snage Odluku Vijeća 2004/752/EZ, Euratom (4) i Uredbu (EU, Euratom) br. 979/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te izmijeniti Protokol br. 3.

(5)

Opći sud trebao bi voditi postupke u predmetima koji se odnose na javnu službu Europske unije uzimajući u obzir posebne značajke sporova u tom području, među ostalim razmatranjem mogućnosti sporazumnog rješenja u svim fazama postupka.

(6)

Nadalje, kako bi se osiguralo učinkovito odvijanje postupaka u predmetima u tijeku pred Službeničkim sudom na dan prijenosa te kako bi se utvrdila pravila primjenljiva na žalbe protiv odluka tog suda koje se razmatraju na taj dan ili su podnesene naknadno, trebalo bi predvidjeti prikladna prijelazna rješenja u vezi s prijenosom na Opći sud predmeta koji se odnose na javnu službu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Odluka 2004/752/EZ, Euratom i Uredba (EU, Euratom) br. 979/2012 stavljaju se izvan snage.

Članak 2.

Protokol br. 3 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 50.a

1.   Opći sud nadležan je u prvom stupnju za rješavanje sporova između Unije i njezinih službenika kako je navedeno u članku 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući sporove između svih institucija, tijela, ureda ili agencija, s jedne strane, i njihovih službenika, s druge strane, za koje je nadležnost dodijeljena Sudu Europske unije.

2.   U svim fazama postupka, uključujući trenutak podnošenja tužbe, Opći sud može razmotriti mogućnost sporazumnog rješenja spora, te omogućiti takvo rješenje.”

2.

Članak 62.c zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 62.c

Odredbe o nadležnosti, sastavu, organizaciji i postupku svakog specijaliziranog suda osnovanog na temelju članka 257. Ugovora o funkcioniranju Europske unije nalaze se u Prilogu ovom Statutu.”

3.

Prilog I. briše se.

Članak 3.

Predmeti koji su 31. kolovoza 2016. u tijeku pred Službeničkim sudom prenose se na Opći sud. Opći sud nastavlja postupak u tim predmetima u stanju u kojem se oni nalaze na taj dan i u skladu sa svojim Poslovnikom. U slučaju da se predmet prenese na Opći sud nakon dovršetka usmenog dijela postupka, taj se dio postupka ponovno otvara.

Članak 4.

Neovisno o članku 2. točki 3. ove Uredbe, članci od 9. do 12. Priloga I. Protokolu br. 3 nastavljaju se primjenjivati na žalbe protiv odluka Službeničkog suda za koje je Opći sud postao nadležan od 31. kolovoza 2016. ili koje su podnesene nakon tog datuma. Ako Opći sud ukine odluku Službeničkog suda, ali smatra da stanje postupka ne dopušta odlučivanje, predmet upućuje sudskom vijeću različitom od onoga koje je odlučilo o žalbi.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. srpnja 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  Mišljenje od 22. veljače 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 9. lipnja 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 24. lipnja 2016.

(3)  Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 341 od 24.12.2015., str. 14.).

(4)  Odluka Vijeća 2004/752/EZ, Euratom od 2. studenoga 2004. o osnivanju Službeničkog suda Europske unije (SL L 333, 9.11.2004., str. 7.).

(5)  Uredba (EU, Euratom) br. 979/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o privremenim sucima Službeničkog suda Europske unije (SL L 303, 31.10.2012., str. 83.).


Top