EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0539

Uredba Komisije (EU) 2016/539 оd 6. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu osposobljavanja, ispitivanja i periodičnog provjeravanja pilota za navigaciju temeljenu na performansama (Tekst značajan za EGP)

C/2016/1956

OJ L 91, 7.4.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/539/oj

7.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 91/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/539

оd 6. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu osposobljavanja, ispitivanja i periodičnog provjeravanja pilota za navigaciju temeljenu na performansama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011 (2) utvrđeni su uvjeti za pilote koji su uključeni u operacije određenih zrakoplova te za uređaje za osposobljavanje koji simuliraju let, osoblje i organizacije uključene u osposobljavanje, ispitivanje i provjeravanje tih pilota.

(2)

U navedenu je Uredbu potrebno uključiti dodatne zahtjeve za osposobljavanje, ispitivanje i periodično provjeravanje pilota koji lete u skladu s postupcima navigacije temeljene na performansama („PBN”) te stoga trebaju da se u njihovo ovlaštenje za instrumentalno letenje („IR”) upišu PBN privilegije. Upisivanje PBN-a ne bi trebalo stvarati dodatni administrativni teret za nadležno tijelo.

(3)

Za pilote koji imaju ovlaštenje IR i koji su na temelju primjenjivih zahtjeva nacionalnog prava ili na drugi način stekli odgovarajuće teorijsko znanje i praktične vještine u PBN operacijama prije datuma primjene ove Uredbe trebalo bi smatrati da su ispunili dodatne zahtjeve ako mogu nadležnom tijelu na zadovoljavajući način dokazati da su tako stečeno znanje i vještine jednakovrijedni onima stečenim na tečajevima i osposobljavanjima koji su propisani ovom Uredbom. Nadležna tijela trebala bi svoje odluke o jednakovrijednosti takvih znanja i vještina donositi na temelju objektivnih informacija i kriterija.

(4)

Ne lete svi piloti, posebno u općem zrakoplovstvu, u skladu s PBN postupcima, na primjer jer njihovi zrakoplovi ili lokalni aerodrom nemaju odgovarajuću certificiranu opremu za tu svrhu. Stoga je moguće da zasada tim pilotima ne treba dodatno osposobljavanje i provjeravanje povezano s PBN-om. S obzirom na brzinu uvođenja opreme i postupaka za PBN širom Unije, pomoću ove Uredbe trebalo bi se omogućiti razumno vremensko razdoblje po isteku kojeg će dodatni zahtjevi za osposobljavanje pilota, ispitivanje i periodično provjeravanje za PBN biti primjenjivi i na njih.

(5)

Potrebno je produljiti razdoblje u kojem države članice mogu odlučiti da na svom državnom području neće primjenjivati odredbe Uredbe (EU) br. 1178/2011 na pilote koji posjeduju dozvolu i pripadajući certifikat o zdravstvenoj sposobnosti koje je izdala treća zemlja, a koji su uključeni u nekomercijalne operacije određenih zrakoplova, zbog tekućih pregovora Unije s određenim trećim zemljama usmjerenih na olakšavanje konverzije takvih dozvola i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti. Trebalo bi pojasniti da, kad država članica donosi ili je već donijela takvu odluku, tu bi odluku trebala objaviti na odgovarajući način koji svim uključenim stranama omogućuje da to prime na znanje i osigurava da su ispunjeni zahtjevi u pogledu transparentnosti i pravne sigurnosti.

(6)

Isto je tako u Uredbu (EU) br. 1178/2011 potrebno uključiti dodatne zahtjeve u pogledu privilegija pilota za testno letenje kako bi se tim pilotima omogućilo upravljanje zrakoplovom na određenim letovima bez ispunjavanja zahtjeva da imaju ovlaštenje za dotičnu klasu ili tip zrakoplova.

(7)

U Uredbi (EU) br. 1178/2011 navodi se da tečajeve osposobljavanja za dozvole za višepilotne operacije (MPL) obavlja samo odobrena organizacija za osposobljavanje koja je dio komercijalnog zračnog prijevoznika. Uz to, u toj se Uredbi navodi da imatelj MPL-a ne može koristiti privilegije MPL-a ako nije kod istog operatora završio tečaj za konverziju. Postoje slučajevi kada, greškom operatora, neki imatelji MPL-a ne mogu završiti tečaj za konverziju tog operatora i stoga ne mogu raditi ni za njega ni za drugog operatora. Zbog tog ograničenja korištenja privilegija za MPL drugdje, ti su imatelji MPL-a u nepovoljnijem položaju a pritom za to ne postoji sigurnosni razlog. Piloti koji promijene operatora moraju završiti tečaj za konverziju drugog operatora unatoč činjenici da su pohađali tečaj za konverziju prethodnog operatora. Uz to, u tečaju za konverziju svi operatori moraju u potpunosti uzeti u obzir razinu iskustva pilota koji su prešli kod tog operatora. Stoga je neophodno ukloniti to ograničenje. Zahtjevi u pogledu MPL-a time se usklađuju i sa standardima ICAO-a.

(8)

Uredbu (EU) br. 1178/2011 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju (3) Europske agencije za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(10)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak 4.a:

„Članak 4.a

Privilegiji ovlaštenja za instrumentalno letenje koje se odnose na navigaciju temeljenu na performansama (performance-based navigation)

1.   Piloti smiju letjeti u skladu s postupcima navigacije temeljene na performansama („PBN”) samo nakon što im se u ovlaštenje za instrumentalno letenje („IR”) upišu privilegiji za posebnu ovlast PBN.

2.   Pilotu se odobravaju privilegiji za PBN ako ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

pilot je uspješno završio tečaj teorijskog znanja koji uključuje PBN u skladu sa stavkom FCL.615 Priloga I. (dio-FCL);

(b)

pilot je uspješno završio letačko osposobljavanje koje uključuje PBN u skladu sa stavkom FCL.615 Priloga I. (dio-FCL);

(c)

pilot je uspješno završio ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 7. Prilogu I. (dio-FCL) ili ispit praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. Prilogu I. (dio-FCL).

3.   Zahtjevi iz stavka 2. točaka (a) i (b) smatraju se ispunjenima ako nadležno tijelo smatra da je stručnost stečena osposobljavanjem ili poznavanjem PBN operacija istovrijedna znanju stečenom na tečajevima iz stavka 2. točaka (a) i (b) te pilot pokaže takvu stručnost zadovoljavanjem kriterija ispitivača na provjeri stručnosti ili ispitu praktične osposobljenosti iz stavka 2. točke (c).

4.   Nakon što pilot uspješno prođe ispit praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti, podaci o uspješnom dokazivanju stručnosti za PBN prema stavku 2. točki (c) unose se u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i potpisuje ih ispitivač koji je održao ispit ili obavio provjeru.

5.   Piloti s IR-om bez privilegija za PBN mogu letjeti samo na rutama i prilazima za koje se ne zahtijevaju privilegiji za PBN i od njih se do 25. kolovoza 2020. pri obnavljanju njihovog IR-a ne zahtijevaju PBN postupci; nakon tog datuma za svaki IR zahtijevaju se i privilegiji za PBN.”

2.

U članku 10.a dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Organizacije za osposobljavanje pilota osiguravaju da tečajevi osposobljavanja za IR koje nude uključuju osposobljavanje za PBN privilegije koje je sukladno sa zahtjevima iz Priloga I. (dio-FCL) najkasnije do 25. kolovoza 2020.”

3.

Članak 12. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da do 8. travnja 2017. neće primjenjivati odredbe ove Uredbe na pilote koji posjeduju dozvolu i pripadajuću zdravstvenu svjedodžbu koje je izdala treća zemlja, a koji su uključeni u nekomercijalne operacije zrakoplova kako je navedeno u članku 4. stavku 1. točki (b) ili (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008. Države članice te odluke javno objavljuju.”

4.

Prilozi I. i VII. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 8. travnja 2016.

Međutim, članak 1. točke 1., 2. i 4. primjenjuju se od 25. kolovoza 2018., osim točke 1.(g) Priloga koja se primjenjuje od 8. travnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 13.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano uz članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  Mišljenje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa br. 03/2015 od 31.3.2015. za uredbu Komisije o revidiranju kriterija za operativno odobrenje za navigaciju temeljenu na performansama (PBN).


PRILOG

Prilozi I. i VII. Uredbi (EU) br. 1178/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u FCL.010 umeću se sljedeće definicije:

 

„‚Kutna operacija’ znači operacija instrumentalnog prilaza u kojoj se najveća prihvatljiva greška/odstupanje od zadane putanje leta izražava kao otklon igala na indikatoru odstupanja od zadane putanje leta (Course Deviation Indicator, CDI) ili kao istovrijedan prikaz na zaslonu u pilotskoj kabini.

 

‚Linearna operacija’ znači operacija instrumentalnog prilaza u kojoj je najveća prihvatljiva greška/odstupanje od zadane putanje leta izraženo u jedinicama duljine, primjerice u nautičkim miljama, za lateralno odstupanje od zadane putanje leta.

 

‚LNAV’ (Lateral Navigation) znači lateralna navigacija.

 

‚LPV’ (Localiser Performance with Vertical Guidance) znači učinkovitost lokalizatora s vertikalnim vođenjem.

 

‚Navigacija temeljena na performansama (PBN)’ znači prostorna navigacija koja se temelji na zahtjevima u pogledu performansi za zrakoplove koji lete na ATS ruti s postupkom instrumentalnog prilaza ili u određenom zračnom prostoru.

 

‚RNP APCH’ znači specifikacije za PBN koje se primjenjuju za operacije instrumentalnog prilaza.

 

‚RNP APCH operacija na minimumima za LNAV’ znači operacija dvodimenzionalnog (2D) instrumentalnog prilaza za koji se lateralno vođenje temelji na određivanju položaja s pomoću GNSS-a.

 

‚RNP APCH operacija na minimumima za LNAV/VNAV’ znači operacija trodimenzionalnog (3D) instrumentalnog prilaza za koji se lateralno vođenje temelji na određivanju položaja s pomoću GNSS-a, dok vertikalno vođenje osigurava funkcija Baro VNAV ili određivanje položaja s pomoću GNSS-a koji uključuje SBAS.

 

‚RNP APCH operacija na minimumima za LPV’ znači operacija trodimenzionalnog (3D) instrumentalnog prilaza za koji se i lateralno i vertikalno vođenje temelje na određivanju položaja s pomoću GNSS-a koji uključuje SBAS.

 

‚RNP AR APCH’ znači navigacijske specifikacije koje se upotrebljavaju za operacije instrumentalnog prilaza za koje se zahtijeva posebno odobrenje.

 

‚Operacija trodimenzionalnog (3D) instrumentalnog prilaza’ znači operacija instrumentalnog prilaza u kojoj se primjenjuje i lateralno i vertikalno navigacijsko vođenje.

 

‚Operacija dvodimenzionalnog (2D) instrumentalnog prilaza’ znači operacija instrumentalnog prilaza u kojoj se primjenjuje samo lateralno navigacijsko vođenje.

 

‚VNAV’ znači vertikalna navigacija.”;

(b)

FCL.600.IR zamjenjuje se sljedećim:

„Osim kada je predviđeno u stavku FCL.825, operacije prema pravilima IFR-a na avionu, helikopteru, zračnom brodu ili VTOL zrakoplovu provode samo imatelji dozvola:

(a)

PPL, CPL, MPL i ATPL; i

(b)

IR s privilegijama koje odgovaraju zahtjevima odgovarajućeg zračnog prostora i kategorije zrakoplova, osim kada polažu ispite praktične osposobljenosti, provjeru stručnosti ili obavljaju nalet s instruktorom”;

(c)

FCL.605.IR točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Privilegije imatelja IR-a da upravlja zrakoplovom u skladu s IFR-om, uključujući operacije PBN, s minimalnom visinom odluke ne manjom od 200 stopa (60 m)”;

(d)

točka (a) u stavku FCL.700 zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Imatelji dozvole pilota ne smiju ni u kom slučaju djelovati kao piloti zrakoplova ako nemaju važeće i odgovarajuće ovlaštenje za klasu ili za tip, osim u sljedećim slučajevima:

i.

za dozvole LAPL, SPL i BPL;

ii.

tijekom ispita praktične osposobljenosti, ili provjere stručnosti za obnavljanje ovlaštenja za klasu ili za tip;

iii.

tijekom letačkog osposobljavanja;

iv.

ako imaju ovlaštenje za testno letenje izdano u skladu sa stavkom FCL.820”;

(e)

točka (c) u stavku FCL.700 briše se;

(f)

FCL.820 točki (c) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

izvodi letove bez ovlaštenja za klasu ili za tip kako je utvrđeno u poddijelu H, osim što se ovlaštenje za testno letenje ne smije upotrebljavati za operacije komercijalnog zračnog prijevoza.”;

(g)

točka 2. Dodatka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

MPL tečaj osposobljavanja odobrit će se samo ATO-u koji je dio operatora komercijalnog zračnog prijevoza koji je certificiran u skladu s Dijelom-ORO ili koji ima poseban sporazum s takvim operatorom.”;

(h)

Dodatak 7. mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Podnositelj zahtjeva za IR ispituje se na istom tipu ili klasi zrakoplova na kojem je bio osposobljavan i koji mora biti odgovarajuće opremljen za potrebe osposobljavanja i ispitivanja.”

ii.

točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11.

Primjenjuju se sljedeća ograničenja, ispravljena kako bi se dopustilo odstupanje radi turbulencije, karakteristika upravljanja i performansi zrakoplova koji se upotrebljava:

Visina

Općenito

± 100 stopa

Početak prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa/– 0 stopa

Minimalna visina snižavanja/MAP/visina

+ 50 stopa/– 0 stopa

Putanja leta

Po radio sredstvu

± 5°

Za kutna odstupanja

pola otklona, azimut i putanja poniranja (npr. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) i 3D (LNAV/VNAV) ‚linearna’ lateralna odstupanja

greška/odstupanje od zadane putanje leta obično je ograničeno na ±

Formula

RNP vrijednosti povezane s postupkom. Dopuštena su kratka odstupanja od tog standarda do najviše jedne RNP vrijednosti.

3D linearna vertikalna odstupanja (npr. RNP APCH (LNAV/VNAV) primjenom BaroVNAV)

ne više od – 75 stopa ispod vertikalnog profila u bilo kojem trenutku te ne više od + 75 stopa iznad vertikalnog profila na 1 000 stopa ili manje iznad razine aerodroma.

Smjer leta

Sa svim ispravnim motorima

± 5°

Pri simuliranom otkazu motora

± 10°

Brzina

Sa svim ispravnim motorima

± 5 čvorova

Pri simuliranom otkazu motora

+ 10 čvorova/– 5 čvorova,

SADRŽAJ ISPITA

Avioni

ODJELJAK 1. – OPERACIJE PRIJE LETA I ODLAZAK S AERODROMA

Uporaba liste provjere aviona, sposobnost letenja, postupak sprječavanja zaleđivanja odnosno postupak odleđivanja itd. primjenjuju se u svim odjeljcima

a

Uporaba letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performansi zrakoplova, mase i ravnoteže

b

Uporaba dokumenata službi kontrole zračnog prometa, meteoroloških izvještaja

c

Priprema ATC plana leta, IFR plan/dnevnik leta

d

Identifikacija potrebnih navigacijskih sredstava za postupke odlaska, dolaska i prilaza

e

Pretpoletni pregled

f

Meteorološki minimumi

g

Taksiranje

h

PBN odlazak (ako je primjenjivo):

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i odlazne karte.

i

Upute prije polijetanja, polijetanje

j (1)

Prijelaz na instrumentalni let

k (1)

Postupci instrumentalnog odlaska, uključujući PBN odlaske, i podešavanje visinomjera

l (1)

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 2. – OPĆE UPRAVLJANJE (1)

a

Upravljanje avionom isključivo prema instrumentima, uključujući: horizontalni let pri različitim brzinama, trimanje

b

Zaokreti u penjanju i snižavanju s kontinuiranim zaokretom Rate 1

c

Oporavak iz neuobičajenih položaja, uključujući kontinuirane nagibe od 45° i zaokrete u strmom snižavanju

d (*)

Oporavak iz približavanja prevlačenju u horizontalnom letu, zaokreti tijekom penjanja/snižavanja u konfiguraciji za slijetanje – primjenjivo samo za avione

e

Ograničena instrumentna tabla: stabilizirano penjanje ili snižavanje, horizontalni zaokreti s nagibom Rate 1 u zadani smjer leta, oporavak iz neuobičajenih položaja – primjenjivo samo za avione

ODJELJAK 3. – IFR POSTUPCI NA RUTI (1)

a

Putanja leta po radiosredstvu, uključujući presretanje signala, npr. NDB, VOR ili putanju između međutočaka

b

Uporaba navigacijskog sustava i radio sredstava

c

Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visine i brzine, postavke snage, tehnike trimanja

d

Postavke visinomjera

e

Mjerenje vremena i revizija predviđenog vremena dolaska (ETA) (čekanje na ruti, ako je potrebno)

f

Nadziranje napretka leta, dnevnika leta, potrošnje goriva, upravljanja sustavima

g

Postupci zaštite od zaleđivanja, ako je potrebno simulirati

h

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 3.a – POSTUPCI DOLASKA

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava, ako je primjenjivo

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Ograničenja visine i brzine, ako je primjenjivo

d

PBN dolazak (ako je primjenjivo):

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravni postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i dolazne karte.

ODJELJAK 4. (1) – 3D OPERACIJE (3)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Provjera kuta vertikalne putanje

Za RNP APCH:

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere snižavanja/prilaza/slijetanja, uključujući identifikaciju sredstava

c (2)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Visina, brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

g (2)

Prekinuti prilaz

h (2)

Postupak prekinutog prilaza/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 5. (1) – 2D OPERACIJE (3)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Za RNP APCH:

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere snižavanja/prilaza/slijetanja, uključujući identifikaciju sredstava

c (2)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Visina/udaljenost do MAPT-a, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz), postavke za slijetanje (stop down fixes, SDF), ako je primjenjivo

g (2)

Prekinuti prilaz

h (2)

Postupak prekinutog prilaza/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 6. – LET S JEDNIM NEISPRAVNIM MOTOROM (samo za višemotorne avione) (1)

a

Simulirano otkazivanje motora nakon polijetanja ili tijekom prekinutog prilaza

b

Prilaz, prekinuti prilaz i postupak neuspjelog prilaza s jednim neispravnim motorom

c

Prilaz i slijetanje s jednim neispravnim motorom

d

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci


Helikopteri

ODJELJAK 1. – ODLAZAK

Uporaba liste provjere aviona, sposobnost letenja, postupak sprječavanja zaleđivanja odnosno postupak odleđivanja itd. primjenjuju se u svim odjeljcima

a

Upotreba letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performansi zrakoplova; mase i ravnoteže

b

Uporaba dokumenata službi kontrole zračnog prometa, meteoroloških izvještaja

c

Priprema ATC plana leta, IFR plan/dnevnik leta

d

Identifikacija potrebnih navigacijskih sredstava za postupke odlaska, dolaska i prilaza

e

Pretpoletni pregled

f

Meteorološki minimumi

g

Taksiranje/zračno taksiranje u sukladnosti s ATC-om ili instrukcijama instruktora

h

PBN odlazak (ako je primjenjivo):

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i odlazne karte.

i

Upute prije polijetanja. postupci i provjere

j

Prijelaz na instrumentalni let

k

Postupci instrumentalnog odlaska, uključujući PBN postupke

ODJELJAK 2. – OPĆE UPRAVLJANJE

a

Upravljanje helikopterom isključivo prema instrumentima, uključujući:

b

Zaokreti u penjanju i snižavanju s kontinuiranim zaokretom Rate 1

c

Oporavak iz neuobičajenih položaja, uključujući kontinuirane nagibe od 30° i zaokrete u strmom snižavanju

ODJELJAK 3. – IFR POSTUPCI NA RUTI

a

Putanja leta po radiosredstvu, uključujući presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV

b

Uporaba radiosredstava

c

Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visina i brzina, postavke snage

d

Postavke visinomjera

e

Predviđanje i revizija ETA-e

f

Nadziranje napretka leta, dnevnika leta, potrošnje goriva, upravljanja sustavima

g

Postupci zaštite od zaleđivanja, simulirani ako je potrebno i ako je primjenjivo

h

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 3.a – POSTUPCI DOLASKA

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava, ako je primjenjivo

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Ograničenja visine i brzine, ako je primjenjivo

d

PBN dolazak (ako je primjenjivo):

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i dolazne karte.

ODJELJAK 4. – 3D OPERACIJE (4)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Provjera kuta vertikalne putanje Za RNP APCH:

(a)

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak; i

(b)

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere snižavanja/prilaza/slijetanja

c (**)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Kontrola visine, brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

g (**)

Prekinuti prilaz

h (**)

Postupak prekinutog prilaza/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 5. – 2D OPERACIJE (4)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Za RNP APCH:

provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i

unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere poniranja/prilaza/slijetanja i identifikaciju sredstava

c (**)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Kontrola visine, brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

g (**)

Prekinuti prilaz

h (**)

Postupak prekinutog prilaza (**)/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 6. – POSTUPCI U NEUOBIČAJENIM I IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Ovaj se odjeljak može kombinirati s odjeljcima 1. do 5. Ispit se odnosi na kontroliranje helikoptera, identifikaciju neispravnog motora, hitne radnje (vježbe dodira tla), radnje i provjere koje slijede te preciznost letenja u sljedećim situacijama:

a

Simulirano otkazivanje motora nakon polijetanja i na prilazu/tijekom prilaza (***) (na sigurnoj visini osim ako se provodi u FFS ili FNPT II/III, FTD 2,3)

b

Otkazivanje sustava za stabilnost leta/hidrauličkog sustava (ako je primjenjivo)

c

Ograničena instrumentna tabla:

d

Autorotacija i povratak na prethodno utvrđenu visinu

e

3D operacije ručno, bez sustava za upravljanje letom (flight director) (****)

3D operacije ručno, sa sustavom za upravljanje letom (****)

(i)

Dodatak 8. mijenja se kako slijedi:

i.

bilješka u tablici iz odjeljka A zamjenjuje se sljedećim

„(*)

Ako je unutar posljednjih 12 mjeseci podnositelj zahtjeva obavio najmanje tri IFR odlaska i prilaza korištenjem privilegija za PBN, uključujući jedan RNP APCH prilaz na SP klasi ili tipu aviona u SP operacijama ili je, za višemotorne avione koji nisu HP kompleksni avioni, podnositelj zahtjeva položio odjeljak 6. ispita praktične osposobljenosti za SP koji nisu HP kompleksni avioni leteći isključivo prema instrumentima u SP operacijama.”;

ii.

bilješka u tablici iz odjeljka B zamjenjuje se sljedećim

„(*)

Ako su unutar posljednjih 12 mjeseci obavljena najmanje tri IFR odlaska i prilaza korištenjem privilegija za PBN, uključujući jedan RNP APCH prilaz (može biti prilaz putem točke u prostoru (Point in Space, PinS)) na SP tipu helikoptera u SP operacijama.”;

(j)

Dodatak 9. mijenja se kako slijedi:

i.

u odjeljku B točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Primjenjuju se sljedeća ograničenja, ispravljena kako bi se dopustilo odstupanje radi turbulencije, karakteristika upravljanja i performansi aviona koji se upotrebljava:

Visina

Općenito

± 100 stopa

Početak prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa/– 0 stopa

Minimalna visina snižavanja/visina

+ 50 stopa/– 0 stopa

Putanja leta

Po radiosredstvu

± 5°

Za ‚kutna’ odstupanja

pola otklona, azimut i putanja poniranja (npr. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) i 3D (LNAV/VNAV) ‚linearna’ odstupanja

Greška/odstupanje od zadane putanje leta obično je ograničeno na ± 

Formula

RNP vrijednosti povezane s postupkom. Dopuštena su kratka odstupanja od tog standarda do najviše jedne RNP vrijednosti.

3D linearna vertikalna odstupanja (npr. RNP APCH (LNAV/VNAV) primjenom BaroVNAV)

ne više od – 75 stopa ispod vertikalnog profila u bilo kojem trenutku te ne više od + 75 stopa iznad vertikalnog profila na 1 000 stopa ili manje iznad razine aerodroma.

Smjer leta

Sa svim ispravnim motorima

± 5°

Pri simuliranom otkazu motora

± 10°

Brzina

Sa svim ispravnim motorima

± 5 čvorova

Pri simuliranom otkazu motora

+ 10 čvorova/– 5 čvorova”,

ii.

u odjeljku B u točki 5. umeće se sljedeća točka (h):

„(h)

Za dobivanje ili zadržavanje privilegija PBN jedan prilaz mora biti RNP APCH. Ako RNP APCH nije moguć, obavlja se u odgovarajuće opremljenom FSTD-u.”;

iii.

redci 3B.4 i 3B.5 tablice u točki 5. odjeljka B zamjenjuju se sljedećim:

„3B.4*

3D operacije do DH/A od 200 stopa (60 m) ili do viših minimuma ako su određeni postupkom prilaza (autopilot se može upotrebljavati u segmentu završnog prilaza za hvatanje signala navođenja na prilaznu putanju po visini (vertical path intercept))

 

P—–>

——>

 

M

 

3B.5*

2D operacije do MDH/A

 

P—–>

——>

 

M”

 

iv.

u odjeljku B u točki 6. umeće se sljedeća točka (j):

„(j)

Za dobivanje ili zadržavanje privilegija PBN jedan prilaz mora biti RNP APCH. Ako RNP APCH nije moguć, obavlja se u odgovarajuće opremljenom FSTD-u.”;

v.

redak 3.9.3. tablice u točki 6. odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„3.9.3*

3D operacije do DH/A od 200 stopa (60 m) ili do viših minimuma ako su određeni postupkom prilaza

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

U skladu s AFM-om, RNP APCH postupci mogu zahtijevati uporabu autopilota ili sustava za upravljanje letom. Postupak ručnog upravljanja odabire se uzimajući u obzir takva ograničenja (na primjer, odaberite ILS za 3.9.3.1. u slučaju takvog ograničenja u AFM-u).”

vi.

redci 3.9.3.4. i 3.9.4. tablice u točki 6. odjeljka B zamjenjuju se sljedećim:

„3.9.3.4.*

Ručno, simulacijom otkaza jednog motora; simulacija otkaza motora traje za vrijeme završnog prilaza prije prelaska 1 000  stopa iznad razine aerodroma do dodira s tlom ili završetka postupka neuspjelog prilaza

U avionu koji nije odobren kao transportna kategorija aviona (JAR/FAR 25) ili kao ‚commuter’ kategorija aviona (SFAR 23), prilaz sa simuliranim otkazom motora i postupkom prekinutog prilaza započinje se u skladu s NDB ili VOR prilazom opisanim u 3.9.4. Postupak prekinutog prilaza započinje se prilikom dolaska na dozvoljenu visinu u odnosu na prepreku (obstacle clearence height) (OCH/A), ali ne kasnije od dolaska na minimalnu visinu snižavanja (MDH/A) od 500 stopa iznad nadmorske visine početka uzletno-sletne staze. U avionu koji ima jednake karakteristike kao transportna kategorija aviona u smislu uzletne mase i visine korigirane po gustoći, instruktor može simulirati otkaz motora u skladu s 3.9.3.4.

 

 

P—–>

—–>

 

M

 

3.9.4.*

2D operacije do MDH/A

 

 

P*—>

—–>

 

M”

 

vii.

redak 4.1. tablice u točki 6. odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.

Postupak prekinutog prilaza sa svim motorima operativnim* tijekom 3D operacije prilikom dostizanja visine odluke

 

 

P*—>

—–>”

 

 

 

viii.

redak 5.1. tablice u točki 6. odjeljka B zamjenjuje se sljedećim:

„5.1.

Normalna slijetanja* s vizualnom referencom uspostavljenom na DA/H nakon operacije instrumentalnog prilaza

 

 

P”

 

 

 

 

ix.

u retku 6.2. tablice u točki 6. odjeljka B riječ „ILS” zamjenjuje se sljedećim: „CAT II/III”;

x.

u odjeljku C točka 4.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

IFR ograničenja u letu za IR

Visina

Općenito

± 100 stopa

Početak prekinutog prilaza na visini odluke

+ 50 stopa/– 0 stopa

Minimalna visina snižavanja/visina

+ 50 stopa/– 0 stopa

Putanja leta

Po radiosredstvu

± 5°

3D ‚kutna’ odstupanja

pola otklona, azimut i putanja poniranja (npr. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) i 3D (LNAV/VNAV) ‚linearno’ odstupanje:

greška/odstupanje od zadane putanje leta obično je ograničeno na ± 

Formula

RNP vrijednosti povezane s postupkom. Dopuštena su kratka odstupanja od tog standarda do najviše jedne RNP vrijednosti.

3D linearna vertikalna odstupanja (npr. RNP APCH (LNAV/VNAV) primjenom BaroVNAV):

ne više od – 75 stopa ispod vertikalnog profila u bilo kojem trenutku te ne više od + 75 stopa iznad vertikalnog profila na 1 000 stopa ili manje iznad razine aerodroma.

Smjer leta:

Uobičajene operacije

± 5°

Neuobičajene operacije/izvanredne situacije

± 10°

Brzina:

Općenito

± 10 čvorova

Pri simuliranom otkazu motora

+ 10 čvorova/– 5 čvorova”;

xi.

redci 5.4., 5.4.1. i 5.4.2 tablice u točki 12. odjeljka C zamjenjuju se sljedećim:

„5.4.

3D operacije do DH/A od 200 stopa (60 m) ili do viših minimuma ako su određeni postupkom prilaza

P*

—>*

—>*

 

 

 

5.4.1.

Ručno, bez sustava za upravljanje letom (*)

Napomena: U skladu s AFM-om, RNP APCH postupci mogu zahtijevati uporabu autopilota ili sustava za upravljanje letom. Postupak ručnog upravljanja odabire se uzimajući u obzir takva ograničenja (na primjer, odaberite ILS za 5.4.1. u slučaju takvog ograničenja u AFM-u).

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.4.2.

Ručno, uz sustav za upravljanje letom

P*

—>*

—>*

 

M*”

 

xii.

redci 5.4.4. i 5.5. tablice u točki 12. odjeljka C zamjenjuju se sljedećim:

„5.4.4.

Ručno, simulacijom otkaza jednog motora; simulacija otkaza motora traje za vrijeme završnog prilaza prije prelaska 1 000 stopa iznad razine aerodroma do dodira s tlom ili do završetka postupka neuspjelog prilaza

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.5.

2D operacije do minimalne visine snižavanja MDA/H

P*

—>*

—>*

 

M*”

 

2.

U Prilogu VII. točka (a) dijela ORA.ATO.135 zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ATO upotrebljava prikladnu flotu zrakoplova za osposobljavanje ili FSTD-ove koji su odgovarajuće opremljeni za tečajeve osposobljavanja koji se pružaju.”


(1)  

(°)

Mora biti obavljeno isključivo prema instrumentima.

(*)  Može biti obavljeno u FFS, FTD 2/3 ili FNPT II.

(2)  

(+)

Može biti obavljeno u odjeljku 5. ili odjeljku 6.

(3)  

(++)

Za dobivanje ili zadržavanje privilegija PBN jedan prilaz u odjeljku 4. ili odjeljku 5. mora biti RNP APCH. Ako RNP APCH nije moguć, obavlja se u odgovarajuće opremljenom FSTD-u.

(4)  

(+)

Za dobivanje ili zadržavanje privilegija PBN jedan prilaz u odjeljku 4. ili odjeljku 5. mora biti RNP APCH. Ako RNP APCH nije moguć, obavlja se u odgovarajuće opremljenom FSTD-u.

(**)  Obavlja se u odjeljku 4. ili odjeljku 5.

(***)  Samo na višemotornim helikopterima.

(****)  Ispituje se samo jedan stavak.”;


Top