EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2422

Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

OJ L 341, 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj

24.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/14


UREDBA (EU, Euratom) 2015/2422 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2015.

o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 254. prvi stavak i članak 281. drugi stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjev Suda,

uzimajući u obzir mišljenja Europske komisije (1),

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Slijedom postupnog proširenja nadležnosti Općeg suda od njegova osnivanja broj predmeta pred Općim sudom sada stalno raste.

(2)

Trenutačno trajanje postupaka se iz perspektive stranaka postupka ne čini prihvatljivim, a posebno s obzirom na zahtjeve navedene u članku 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

(3)

Uzroci stanja u kojem se nalazi Opći sud povezani su, između ostalog, s povećanjem broja i raznovrsnosti pravnih akata institucija, tijela, ureda i agencija Unije, kao i s opsegom i složenošću predmeta pred Općim sudom, posebno u područjima tržišnog natjecanja, državnih potpora i intelektualnog vlasništva.

(4)

Mogućnost osnivanja specijaliziranih sudova, kako je predviđeno u članku 257. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), nije iskorištena.

(5)

Stoga bi radi rješavanja ovog stanja trebalo poduzeti odgovarajuće organizacijske, strukturne i postupovne mjere, uključujući posebice povećanje broja sudaca. Korištenje mogućnosti povećanja broja sudaca Općeg suda koje je predviđeno Ugovorima omogućilo bi, u kratkom roku, i smanjivanje broja predmeta koji su u tijeku i skraćivanje prekomjernog trajanja postupaka pred Općim sudom.

(6)

Uzimajući u obzir razvoj radnog opterećenja Općeg suda, broj sudaca trebalo bi, na kraju procesa koji se sastoji od tri faze, utvrditi na 56, što znači da se na prijedlog svake države članice imenuju dva suca, pri čemu se podrazumijeva da ni u kojem trenutku u Općem sudu ne mogu biti više od dva suca imenovana na prijedlog iste države članice.

(7)

Odbor predviđen u članku 255. UFEU-a posebice uzima u obzir neovisnost, nepristranost, stručnost i profesionalnu te osobnu prikladnost kandidata.

(8)

Kako bi se brzo smanjio broj zaostalih predmeta koji su u tijeku, dvanaest dodatnih sudaca trebalo bi stupiti na dužnost stupanjem na snagu ove Uredbe.

(9)

Nadležnost za odlučivanje u prvom stupnju o službeničkim predmetima Europske unije i sedam mjesta sudaca Službeničkog suda Europske unije („Službenički sud”) trebalo bi, na temelju već najavljenog zakonodavnog zahtjeva Suda, prenijeti Općem sudu u rujnu 2016. U tom zahtjevu razmotrit će se modaliteti prijenosa sedam mjesta sudaca Službeničkog suda, uključujući osoblje i resurse.

(10)

Preostalih devet sudaca trebali bi stupiti na dužnost u rujnu 2019. Kako bi se osigurala ekonomičnost, to ne bi smjelo dovesti do zapošljavanja dodatnih sudskih savjetnika ili drugog pomoćnog osoblja. Mjerama interne reorganizacije unutar same institucije trebalo bi osigurati učinkovitu upotrebu postojećih ljudskih potencijala koji bi trebali biti jednaki za sve suce ne dovodeći pritom u pitanje odluke Općeg suda o svojoj internoj organizaciji.

(11)

Vrlo je važno osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u Općem sudu. Kako bi se ostvario taj cilj, djelomičnu zamjenu u tom sudu trebalo bi organizirati tako da vlade država članica postupno započnu s predlaganjem po dva suca za istu djelomičnu zamjenu s ciljem izbora po jedne žene i jednog muškarca, pod uvjetom da se poštuju uvjeti i postupci utvrđeni Ugovorima.

(12)

Potrebno je na odgovarajući način prilagoditi odredbe Statuta Suda Europske unije o djelomičnoj zamjeni sudaca i nezavisnih odvjetnika koja se provodi svake tri godine.

(13)

Kao što je Sud Europske unije već najavio, on će u okviru praćenja reforme Općeg suda svake godine dostavljati podatke o svojoj sudbenoj aktivnosti, a prema potrebi i predlagati odgovarajuće mjere. U drugoj i trećoj fazi proširenja Općeg suda provest će se ocjena stanja na Općem sudu, što bi prema potrebi moglo dovesti do određenih prilagodbi, posebno u smislu administrativnih rashoda Suda.

(14)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Kada se svake tri godine provodi djelomična zamjena sudaca, zamjenjuje se polovica sudaca. Ako je broj sudaca neparan, broj sudaca koji se zamjenjuju jest naizmjenično prvi broj iznad polovice broja sudaca, a zatim prvi broj ispod polovice broja sudaca.

Prvi stavak primjenjuje se i kada se svake tri godine provodi djelomična zamjena nezavisnih odvjetnika.”.

2.

Članak 48. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 48.

Opći sud sastoji se od:

(a)

40 sudaca od 25. prosinca 2015.;

(b)

47 sudaca od 1. rujna 2016.;

(c)

dvaju sudaca po državi članici od 1. rujna 2019.”.

Članak 2.

Mandat dodatnih sudaca Općeg suda koje se mora imenovati na temelju članka 48. Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije jest sljedeći:

(a)

Mandat šest od dvanaest dodatnih sudaca koje se mora imenovati od 25. prosinca 2015. završava 31. kolovoza 2016. Tih šest sudaca biraju se tako da vlade šest država članica predlože po dva suca za djelomičnu zamjenu u Općem sudu u 2016. godini. Mandat ostalih šest sudaca završava 31. kolovoza 2019.;

(b)

Mandat triju od sedam dodatnih sudaca koje se mora imenovati od 1. rujna 2016. završava 31. kolovoza 2019. Ta tri suca biraju se tako da vlade triju država članica predlože po dva suca za djelomičnu zamjenu u Općem sudu u 2019. godini. Mandat ostalih četiriju sudaca završava 31. kolovoza 2022.;

(c)

Mandat četiriju od devet dodatnih sudaca koje se mora imenovati od 1. rujna 2019. završava 31. kolovoza 2022. Ta četiri suca biraju se tako da vlade četiriju država članica predlože po dva suca za djelomičnu zamjenu u Općem sudu u 2022. godini. Mandat ostalih pet sudaca završava 31. kolovoza 2025.

Članak 3.

1.   Do 26. prosinca 2020. Sud, koristeći se uslugama vanjskog konzultanta, za Europski parlament, Vijeće i Komisiju sastavlja izvješće o funkcioniranju Općeg suda.

U tom se izvješću posebna pozornost pridaje učinkovitosti Općeg suda, nužnosti i djelotvornosti povećanja broja sudaca na 56, upotrebi i djelotvornosti resursa te daljnjem osnivanju specijaliziranih vijeća i/ili drugim strukturnim promjenama.

Sud prema potrebi podnosi zakonodavne zahtjeve radi odgovarajuće izmjene svog Statuta.

2.   Do 26. prosinca 2017. Sud za Europski parlament, Vijeće i Komisiju sastavlja izvješće o mogućim promjenama u podjeli nadležnosti za odlučivanje o prethodnim pitanjima iz članka 267. UFEU-a. Izvješću se prema potrebi prilažu zakonodavni zahtjevi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. prosinca 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Mišljenje od 30. rujna 2011. (SL C 335, 16.11.2011., str. 20.) i Mišljenje od 12. studenoga 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Stajalište Vijeća u prvom čitanju od 23. lipnja 2015. (SL C 239 21.7.2015. str. 14.) Stajalište Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 3. prosinca 2015.


Top