EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 оd 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 184/13


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/1127

оd 10. srpnja 2015.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1), a posebno njezin članak 38. stavak 1.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Direktivi 2008/98/EZ utvrđuje nepotpuni popis operacija oporavka.

(2)

Operacija R1 u Prilogu II. Direktivi 2008/98/EZ odnosi se na otpad koji zamjenjuje gorivo ili drugo sredstvo za proizvodnju energije. Obuhvaća postrojenja za spaljivanje namijenjena obradi krutog komunalnog otpada samo kada je njihova energetska učinkovitost u skladu s pragom utvrđenim uporabom formule za energetsku učinkovitost (formula R1) iz Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ.

(3)

Proizlazi iz tehničkih dokaza da lokalni klimatski uvjeti u Uniji utječu na količinu energije koja se može tehnički koristiti ili proizvesti u obliku struje, grijanja, hlađenja ili tehnološke pare u postrojenjima za spaljivanje u kojima se obrađuje kruti komunalni otpad.

(4)

Izvješće Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije pokazalo je da se u cilju ostvarivanja jednakih uvjeta u Uniji preporučuje zamjena postrojenja za spaljivanje pogođenih utjecajem lokalnih klimatskih uvjeta klimatskim korekcijskim faktorom (CCF) na koji se može primijeniti formula R1. Takav faktor trebao bi se temeljiti na referentnom dokumentu o najboljim dostupnim praksama za spaljivanje otpada.

(5)

Kao rezultat primjene CFF-a neki pogoni za odlaganje i spaljivanje bili bi u skladu s pragom formule R1 i stoga bi automatski postali postrojenja za oporabu i spaljivanje. Unatoč tome, primjena takvog korekcijskog faktora i dalje bi trebala biti poticaj pogonima za spaljivanje u postizanju visoke učinkovitosti u proizvodnji energije iz otpada u skladu s ciljevima i hijerarhijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ.

(6)

CCF primjenjiv na formulu R1 trebao bi se temeljiti na klimatskim uvjetima za lokaciju pogona za spaljivanje.

(7)

Direktivu 2008/98/EZ stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Odbora utemeljenog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2008/98/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone, uredbe i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. srpnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Te odredbe pri donošenju u državama članicama prilikom njihove službene objave sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.


PRILOG

U Prilogu II. Direktivi 2008/98/EZ dodaje se sljedeći tekst u bilješku (*):

„Vrijednost formule za energetsku učinkovitost množi se s klimatskim korekcijskim faktorom (CCF) kako je prikazano u nastavku:

1.

CCF za pogone u funkciji i dopuštene u skladu s važećim zakonodavstvom Unije prije 1. rujna 2015.

CCF = 1 ako je HDD >= 3 350

CCF = 1,25 ako je HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 kada je 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF za pogone dopuštene nakon 31. kolovoza 2015. i za pogone u sklopu točke 1. nakon 31. prosinca 2029.:

CCF = 1 ako je HDD >= 3 350

CCF = 1,12 ako je HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 kada je 2 150 < HDD < 3 350

(Dobivena vrijednost CCF-a zaokružit će se na tri decimalna mjesta).

Vrijednost HDD-a (stupanj-dan grijanja) trebala bi se uzeti kao prosječna vrijednost HDD-a za lokaciju pogona za spaljivanje, izračunana za razdoblje od dvadeset uzastopnih godina prije godine za koju je izračunan CCF. Za izračun vrijednosti HDD-a trebala bi se primjenjivati sljedeća metoda koju je utvrdio Eurostat: HDD je jednak (18 °C – Tm) × d ako je Tm niži od ili jednak 15 °C (prag grijanja), a nula ako je Tm viši od 15 °C, pritom je Tm prosječna (Tmin + Tmax/2) vanjska temperatura u razdoblju od d dana. Izračuni se provode na dnevnoj osnovi (d = 1) te se zbrajaju za godinu.”


Top