EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

SL L 229, 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 229/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 833/2014

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 (2) provode se određene mjere predviđene u Odluci 2014/145/ZVSP (3). Tim mjerama obuhvaćeno je zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela te ograničavanje određenih ulaganja kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja.

(2)

Vijeće je 22. srpnja 2014. zaključilo da će u slučaju ako Rusija ne odgovori na zahtjeve iz zaključaka Europskog vijeća od 27. lipnja 2014. te one iz njegovih zaključaka od 22. srpnja biti spremno bez odlaganja donijeti paket daljnjih značajnih mjera ograničavanja. Stoga se smatra primjerenim primijeniti dodatne mjere ograničavanja s ciljem povećavanja troškova djelovanja Rusije usmjerenog na podrivanje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine te promicanja mirnog rješenja krize. Te će se mjere preispitivati i mogu se obustaviti ili povući, ili pak dopuniti drugim mjerama ograničavanja, ovisno o razvoju događaja na terenu.

(3)

Primjereno je primijeniti ograničenja na izvoz određene robe i tehnologije s dvojnom namjenom, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (4) te na pružanje povezanih usluga, kao i ograničenja na određene usluge povezane s opskrbom oružjem i vojnom opremom, ako države članice primjenjuju embargo na tu robu. Ta zabrana ne bi trebala utjecati na izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, uključujući za aeronautiku i za svemirsku industriju, za nevojnu upotrebu i za nevojne krajnje korisnike.

(4)

Također je primjereno primijeniti ograničenja na izravnu ili neizravnu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz određenih tehnologija za naftnu industriju u Rusiji putem zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja.

(5)

Također je primjereno primijeniti ograničenja pristupa tržištu kapitala za određene financijske institucije, isključujući institucije sa sjedištem u Rusiji koje imaju međunarodni status te koje su uspostavljene međuvladinim sporazumima s Rusijom kao jednim od dioničara. Druge financijske usluge, kao što su depozitni poslovi, platne usluge zajmovi institucijama ili od strane institucija koje su obuhvaćene ovom Uredbom, osim onih iz članka 5., nisu obuhvaćene ovom Uredbom.

(6)

Te mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba u svim državama članicama, potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba treba odmah stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„roba i tehnologija s dvojnom namjenom” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009;

(b)

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

(c)

„tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja, uključujući i pomoć u usmenom obliku;

(d)

„brokerske usluge” znači:

i.

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući iz jedne treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju ili

ii.

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i kad se nalaze u trećim zemljama, u svrhu njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(e)

„brokering” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

i.

zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata,

ii.

izvršavanje naloga u ime klijenta,

iii.

trgovanje za svoj račun,

iv.

upravljanje portfeljem,

v.

investicijsko savjetovanje,

vi.

pokroviteljstvo izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja,

vii.

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja,

viii.

sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

(f)

„prenosivi vrijednosni papiri” znači vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, osim instrumenata plaćanja, kao što su:

i.

dionice društava i drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim pravnim osobama, te potvrde o deponiranim dionicama,

ii.

obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima,

iii.

svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu;

(g)

„instrumenti tržišta novca” znače vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištima novca, kao što su trezorski zapisi, certifikati o depozitu i komercijalni zapisi, osim instrumenata plaćanja;

(h)

„kreditna institucija” znači poduzeće čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun;

(i)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome je li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su takvi proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojne krajnje korisnike.

Smatra se da je sva pribavljena roba i tehnologija s dvojnom namjenom namijenjena upotrebi u vojne svrhe kada je krajnji korisnik ruska vojska.

2.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 nadležna tijela ne izdaju dozvolu za izvoz nijednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako imaju osnovane razloge za vjerovanje da bi krajnji korisnik mogla biti vojska ili da bi roba mogla biti namijenjena upotrebi u vojne svrhe.

Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se izvoz odnosi se na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 1. kolovoza 2014.

Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz.

Članak 3.

1.   Potrebna je prethodna dozvola za izravnu ili neizravnu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tehnologija navedenih u Prilogu II., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji ako je ta oprema ili tehnologija namijenjena upotrebi u Rusiji.

2.   Za svu prodaju, opskrbu, prijenose ili izvoz za koje je potrebna dozvola u skladu s ovim člankom, takvu dozvolu izdaju nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan i u skladu je s detaljnim pravilima utvrđenima u članku 11. Uredbe (EZ) br. 428/2009. Dozvola je valjana u čitavoj Uniji.

3.   Prilog II. sadrži određene tehnologije koje se mogu upotrebljavati za naftnu industriju za upotrebu u istraživanju i proizvodnji nafte na velikim dubinama, za istraživanje i proizvodnju nafte u arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji.

4.   Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz.

5.   Nadležna tijela ne izdaju dozvolu ni za kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tehnologija navedenih u Prilogu II. ako postoji osnovana sumnja da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz tehnologija namijenjenih upotrebi u projektima koji se odnose na istraživanje i proizvodnju nafte na velikim dubinama, istraživanje i proizvodnju nafte na arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji.

Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se izvoz odnosi se na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 1. kolovoza 2014.

6.   Pod uvjetima iz stavka 5. nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu za izvoz koju su izdala.

7.   Ako nadležno tijelo odbije izdati dozvolu ili poništi, suspendira, znatno ograniči ili opozove dozvolu u skladu sa stavkom 5. ili 6., dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju i šalje im odgovarajuće informacije, poštujući pritom odredbe o povjerljivosti takvih informacija iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 (5).

8.   Prije nego što država članica izda dozvolu u skladu sa stavkom 5. za transakciju koja je u biti istovjetna transakciji koja je u skladu sa stavcima 6. i 7. druga država članica odbila ili su je druge države članice odbile i odbijanje je još na snazi, mora se najprije posavjetovati sa svakom državom članicom koja je odbila izdati dozvolu. Ako nakon takvih savjetovanja dotična država članica odluči odobriti dozvolu, dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju i šalje im relevantne informacije u svrhu obrazloženja svoje odluke.

Članak 4.

1.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene (6) ili s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe navedene na popisu, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b)

izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima u Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje ili jamstvo izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(c)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom, ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojnog krajnjeg korisnika;

(d)

izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojnog krajnjeg korisnika.

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma sklopljenog prije 1. kolovoza 2014. niti pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije.

3.   Dozvola dotičnog nadležnog tijela potrebna je za pružanje:

(a)

tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s robom i tehnologijama navedenima u Prilogu II. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom tih proizvoda, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili, ako se pomoć odnosi na opremu ili tehnologije namijenjene upotrebi u Rusiji, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj zemlji;

(b)

financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijama navedenima u Prilogu II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili, ako se ta pomoć odnosi na opremu ili tehnologije namijenjene upotrebi u Rusiji, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj zemlji.

4.   Ako se izdavanje dozvola traži na temelju ovog članka stavka 2., članak 3. te osobito njegovi stavci 2. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 5.

Zabranjena je izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje brokeringa ili pomoći u izdavanju ili drugo poslovanje s prenosivim vlasničkim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća koji prelazi 90 dana, izdanima nakon 1. kolovoza 2014. od strane:

(a)

velike kreditne institucije ili druge velike institucije s izričitom zadaćom promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja, s poslovnim nastanom u Rusiji s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., kako je navedeno u Prilogu III.; ili

(b)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije čija su vlasnička prava u opsegu većem od 50 % u vlasništvu subjekta iz Prilogua III.; ili

(c)

pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju u ime ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (b) ili koji je naveden u Prilogu III.

Članak 6.

1.   Države članice i Komisija uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije:

(a)

u vezi s dozvolama izdanima u skladu s člankom 3.;

(b)

o poteškoćama u vezi s kršenjem i primjenom Uredbe te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog I. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 8.

1.   Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Propisane kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 9.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga I. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa svojih internetskih stranica iz Priloga I.

2.   Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela te o svim naknadnim izmjenama.

3.   Kad se ovom Uredbom određuje obveza obavješćivanja Komisije, priopćavanja ili drugoga načina komuniciranja s Komisijom, za tu se komunikaciju koristi adresa i drugi podaci za kontakt koji su navedeni u Prilogu I.

Članak 10.

Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost s njihove strane ako nisu bili svjesni ili nisu imali razloga sumnjati da bi njihove aktivnosti mogle značiti kršenje mjera iz ove Uredbe.

Članak 11.

1.   U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a)

subjekti iz članka 5. točaka (b) ili (c) ili navedeni u Prilogu III.;

(b)

bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz Rusije;

(c)

bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koje djeluje preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz ovog stavka točaka (a) ili (b) ili u njihovo ime.

2.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje zahtjeva.

3.   Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz članaka 2., 4. i 5., uključujući i djelovanjem kao zamjena za subjekte iz članka 1.

Članak 13.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c)

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Vidi stranicu 13 ovog Službenog lista.

(2)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.

(3)  Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 16.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

(6)  Posljednja verzija objavljena je u SL C 107, 9.4.2014, str. 1.


PRILOG I.

Internetske stranice na kojima se nalaze informacije o nadležnim tijelima i adresa za obavješćivanje Europske komisije

1.

Informacije o nadležnim tijelima država članica

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adresa za obavješćivanje Europske komisije

Europska komisija

Služba za instrumente vanjske politike (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgija

Adresa e-pošte: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRILOG II.

Popis tehnologija iz članka 3.

Oznaka KN

Opis

7304 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika

7304 19 10

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 30

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 90

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 22 00

bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin

7304 23 00

bušaće cijevi, bešavne, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 29 10

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 30

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 90

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7305 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene pod zaštitnim slojem

7305 12 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene (isklj. proizvode koji su zavareni uzdužno elektrolučno pod zaštitnim slojem)

7305 19 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika (isklj. proizvode koji su elektrolučno uzdužno zavareni)

7305 20 00

zaštitne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika

7306 11

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 19

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7306 21 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 29 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

8207 13 00

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od sinteriranih metalnih karbida ili kermeta

8207 19 10

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od dijamanta ili aglomeriranog dijamanta

8413 50

motorne crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem za tekućine (isklj. one iz tarifnog podbroja 8413 11 i 8413 19, crpke za gorivo, podmazivanje ili rashladne medije za klipne motore s unutarnjim izgaranjem i crpke za beton)

8413 60

motorne crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem za tekućine (isklj. one iz tarifnog podbroja 8413 11 i 8413 19 i crpke za gorivo, podmazivanje ili rashladne medije za klipne motore s unutarnjim izgaranjem)

8413 82 00

elevatori tekućina (isklj. crpke)

8413 92 00

dijelovi za elevatore tekućina, d.n.

8430 49 00

strojevi za bušenje ili dubinsko bušenje za bušenje zemlje ili vađenje minerala ili ruda, bez vlastitog pogona i hidraulike (isklj. strojeve za bušenje tunela i ručne alate)

ex 8431 39 00

dijelovi strojeva pod tarifnim brojem 8428, d.n.

ex 8431 43 00

dijelovi za strojeve za bušenje ili dubinsko bušenje pod tarifnim brojem 8430 41 ili 8430 49, d.n.

ex 8431 49

dijelovi strojeva pod tarifnim brojem 8426, 8429 i 8430, d.n.

8705 20 00

pokretni tornjevi za bušenje

8905 20 00

plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili proizvodnju

8905 90 10

morska laka plovila, vatrogasna plovila, plovne dizalice i druga plovila kod kojih je plovidba sporedna u odnosu na njihovu osnovnu zadaću (osim plovnih jaružala, plutajućih ili uronjivih platformi za bušenje ili proizvodnju te ribarskih brodova i ratnih brodova)


PRILOG III.

Popis institucija iz članka 5. točke (a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top