EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 808/2014

оd 17. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno članak 8. stavak 3., članak 12., članak 14. stavak 6., članak 41., članak 54. stavak 4., članak 66. stavak 5., članak 67., članak 75. stavak 5. i članak 76. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1305/2013 utvrđuju se opći propisi kojima se uređuje potpora Unije za ruralni razvoj koju financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i kojima se nadopunjuju zajedničke odredbe za europske strukturne i investicijske fondove utvrđene u drugom dijelu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje i ujednačena primjena novog pravnog okvira uspostavljena tim uredbama, Komisija je ovlaštena donijeti određena pravila za njegovu provedbu.

(2)

Trebalo bi utvrditi pravila za prikazivanje sadržaja programâ ruralnog razvoja, posebno na temelju zahtjeva članka 8. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i članka 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Trebalo bi isto tako utvrditi koja se od tih pravila za prikazivanje primjenjuju i na programe namijenjene zajedničkim instrumentima za neograničena jamstva i sekuritizaciju koji osiguravaju olakšicu kapitala, a koje provodi Europska investicijska banka („EIB”) iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Isto tako trebalo bi utvrditi pravila za sadržaj nacionalnih okvira.

(3)

Potrebno je utvrditi postupke i rasporede za odobravanje nacionalnih okvira.

(4)

Kako bi se usustavile izmjene programâ ruralnog razvoja potrebno je uspostaviti pravila za njihovo podnošenje i za učestalost izmjena. To je potrebno učiniti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjilo administrativno opterećenje, a istodobno ostavilo dovoljno prostora za jasno definirane hitne slučajeve i posebne situacije.

(5)

Potrebno je utvrditi pravila o izmjenama nacionalnih okvira, uključujući ona o vremenskom rasporedu uvođenja izmjena, posebno kako bi se olakšala izmjena nacionalnih okvira država članica koje imaju regionalne programe.

(6)

Kako bi se osigurala dobra upotreba sredstava EPFRR-a, trebalo bi uspostaviti sustave vaučera ili istovrijedne sustave za plaćanje troškova koje imaju sudionici pri prijenosu znanja i aktivnostima informiranja kako bi se osiguralo da su nadoknađeni izdaci jasno povezani s konkretnim, prihvatljivim osposobljavanjem ili prijenosom znanja koje je proveo sudionik.

(7)

Kako bi se osigurao odabir onog pružatelja usluga koji nudi najbolju vrijednost za novac, pri odabiru tijela ili subjekata koji pružaju savjetodavne usluge trebalo bi pratiti važeća nacionalna pravila o nabavi.

(8)

Budući da bi završne isplate trebalo odobriti tek nakon pravilne provedbe poslovnih planova, potrebno je utvrditi zajedničke parametre za takve procjene. Osim toga, kako bi se mladim poljoprivrednicima koji prvi put uspostavljaju poljoprivredno gospodarstvo olakšao pristup drugim mjerama u okviru mjere razvoja poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013, potrebno je uspostaviti pravila za poslovne planove kojima se obuhvaća više mjera, kao i postupak odobravanja zahtjeva podnesenih u tu svrhu.

(9)

Državama članicama trebalo bi dopustiti da potporu za obveze u okviru mjera za poljoprivredu, okoliš i klimatske uvjete, za ekološki uzgoj i za dobrobit životinja izračunavaju na temelju jedinica drukčijih od onih koje su utvrđene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1305/2013 zbog posebne prirode tih obveza. Trebalo bi utvrditi pravila o usklađenosti s maksimalnim dopuštenim iznosima, odstupanju od plaćanja po uvjetnom grlu i stopama konverzije različitih kategorija životinja u uvjetna grla.

(10)

Kako bi se osiguralo da izračun dodatnih troškova i izgubljenog prihoda za mjere iz članaka 28. do 31. te članaka 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 bude transparentan i provjerljiv, trebalo bi utvrditi određene zajedničke elemente izračuna koji će se primjenjivati u svim državama članicama.

(11)

Kako bi se izbjegli prekomjerna nadoknada i povećano administrativno opterećenje, trebalo bi uspostaviti pravila o kombiniranju određenih mjera.

(12)

Trebalo bi utvrditi pravila o početku rada nacionalnih ruralnih mreža i njihovoj strukturi kako bi se osiguralo da mreže mogu djelovati učinkovito i pravovremeno kako bi pratile provedbu programa.

(13)

Kako bi se osiguralo informiranje i promidžba u vezi s aktivnostima ruralnog razvoja koje primaju potporu iz EPFRR-a, upravljačko tijelo mora ispunjavati određene obveze koje je potrebno detaljnije utvrditi ovom Uredbom. Upravljačko tijelo trebalo bi usustaviti svoje sveukupne napore u području informiranja i promidžbe u obliku strategije te uspostavom jedinstvenog web-mjesta ili web-portala podizati svijest o ciljevima politike ruralnog razvoja te jačati dostupnost i transparentnost informacija o mogućnostima financiranja. Trebalo bi utvrditi odredbu o obvezi korisnika da informiraju o potpori EPFRR-a dodijeljenoj za njihove projekte.

(14)

Kako bi se olakšala uspostava zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju, trebalo bi utvrditi zajedničke elemente tog sustava, uključujući pokazatelje i plan evaluacije.

(15)

Trebalo bi utvrditi ključne elemente godišnjeg izvješća o provedbi iz članka 75. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te minimalne zahtjeve u pogledu plana evaluacije iz članka 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu predstavljanja programâ ruralnog razvoja, postupaka i rasporeda za odobravanje i izmjenu programâ ruralnog razvoja i nacionalnih okvira, sadržaja nacionalnih okvira, informiranja i promidžbe u pogledu programâ ruralnog razvoja, provedbe određenih mjera ruralnog razvoja, praćenja i evaluacije te izvješćivanja.

Članak 2.

Sadržaj programâ ruralnog razvoja i nacionalnih okvira

Prikazivanje sadržaja programâ ruralnog razvoja iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 8. Uredbe (EU) br. 1305/2013, nacionalnih programa namijenjenih zajedničkim instrumentima za neograničena jamstva i sekuritizaciju koji osiguravaju olakšicu kapitala, a koje provodi Europska investicijska banka („EIB”), iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i nacionalnih okvira iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 utvrđuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Donošenje nacionalnih okvira

Nacionalni okviri iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 donose se u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 4.

Izmjene programâ ruralnog razvoja

1.   Prijedlozi za izmjenu programâ ruralnog razvoja i posebnih programa za uspostavu i rad nacionalnih ruralnih mreža sadržavaju posebno sljedeće informacije:

(a)

vrstu izmjene koja se predlaže;

(b)

razloge i/ili probleme u provedbi koji opravdavaju izmjenu;

(c)

očekivane učinke izmjene;

(d)

učinak promjene na pokazatelje;

(e)

odnos između promjene i sporazuma o partnerstvu iz glave II. poglavlja II. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.   Izmjene programa koje pripadaju vrsti navedenoj u članku 11. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mogu se predložiti najviše tri puta tijekom trajanja programskog razdoblja.

Za sve ostale vrste izmjena zajedno može se podnijeti jedan prijedlog za izmjenu po kalendarskoj godini i po programu, osim za 2023. godinu u kojoj se više od jednog prijedloga za izmjenu može podnijeti za izmjene koje se odnose isključivo na prilagodbu financijskog plana, uključujući sve promjene plana pokazatelja koje iz toga proizlaze.

Prvi i drugi podstavak ne primjenjuju se:

(a)

u slučaju kada je potrebno poduzeti hitne mjere zbog elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala ili

(b)

u slučaju kada je izmjena potrebna nakon izmjene pravnog okvira Unije ili

(c)

nakon pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ili

(d)

u slučaju promjene doprinosa EPFRR-a planiranog za svaku godinu kako se navodi u članku 8. stavku 1. točki (h) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 do koje je došlo zbog događaja u vezi s godišnjom raspodjelom po državi članici iz članka 58. stavka 7. te Uredbe.

3.   Zadnju izmjenu programa koja pripada vrsti navedenoj u članku 11. točki (a) podtočki iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013 države članice dostavljaju Komisiji do 30. rujna 2020.

Ostale se vrste izmjena programa dostavljaju Komisiji do 30. rujna 2023.

4.   Ako se izmjenom programa mijenja bilo koji podatak naveden u tablici nacionalnog okvira iz članka 6. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013, odobrenje izmjene programa ujedno je i odobrenje odgovarajuće revizije te tablice.

Članak 5.

Izmjena nacionalnih okvira

1.   Članak 30. Uredbe (EU) br. 1303/2013, članak 11. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i članak 4. stavak 1. točke (b) i (c) ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis na izmjene nacionalnih okvira.

2.   Države članice koje su odlučile podnijeti nacionalne okvire koji sadržavaju tablicu iz članka 6. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013 Komisiji mogu podnijeti izmjene nacionalnog okvira koje se odnose na tu tablicu uzimajući u obzir stupanj provedbe svojih pojedinih programa.

3.   Nakon što odobri izmjene iz stavka 2., Komisija prilagođava planove financiranja programâ iz članka 8. stavka 1. točke (h) Uredbe (EU) br. 1305/2013 prema revidiranoj tablici pod uvjetom da:

(a)

nije izmijenjen ukupan doprinos EPFRR-a po programu za cjelokupno programsko razdoblje;

(b)

nisu izmijenjena ukupna sredstva EPFRR-a dodijeljena predmetnoj državi članici;

(c)

nisu izmijenjene godišnje raspodjele iznosa za program za godine koje prethode godini revizije;

(d)

se poštuje godišnji iznos sredstava EPFRR-a dodijeljenih predmetnoj državi članici;

(e)

se poštuju ukupna sredstava EPFRR-a za mjere povezane s okolišem i klimom kako je utvrđeno u članku 59. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

4.   Osim u slučaju hitnih mjera zbog elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala, promjene pravnog okvira ili promjene koje su posljedica pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013, zahtjevi za izmjenu nacionalnog okvira iz stavka 2. mogu se podnijeti samo jedanput po kalendarskoj godini prije 1. travnja. Odstupajući od članka 4. stavka 2. drugog podstavka uz jedan prijedlog za izmjenu podnesen za istu godinu mogu se provoditi promjene programâ koje proizlaze iz takve revizije.

5.   Provedbeni akt kojim se odobrava izmjena donosi se pravovremeno kako bi se omogućila izmjena odgovarajućih proračunskih obveza prije kraja godine u kojoj je podnesena revizija.

Članak 6.

Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

1.   Države članice mogu predvidjeti mogućnost pokrivanja izdataka koji se odnose na troškove putovanja, smještaja i dnevnica sudionika u aktivnostima prenošenja znanja i informiranja iz članka 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013, kao i povezane troškove zamjene poljoprivrednika i to primjenom sustava vaučera ili drugog sustava s istovrijednim učinkom.

2.   U pogledu sustava iz stavka 1. države članice propisuju:

(a)

da razdoblje valjanosti vaučera ili njegova ekvivalenta ne smije biti duže od godinu dana;

(b)

pravila za dobivanje vaučera ili njihovih ekvivalenata, a posebno da oni moraju biti povezani s konkretnom aktivnošću;

(c)

posebne uvjete pod kojima vaučeri mogu biti isplaćeni provoditelju osposobljavanja ili druge aktivnosti prijenosa znanja i informacija.

Članak 7.

Odabir tijela ili subjekata koji nude savjetodavne usluge

Pozivi za podnošenje ponuda iz članka 15. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 provode se u skladu s važećim pravilima Unije i nacionalnim pravilima o javnoj nabavi. U njima se vodi računa o tome u kojoj mjeri podnositelji zahtjeva ispunjavaju uvjete stručnosti iz navedenog članka.

Članak 8.

Poslovni planovi

1.   Za potrebe članka 19. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013 države članice procjenjuju napredak poslovnih planova iz članka 19. stavka 4. te Uredbe u slučaju potpore iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočaka i. i ii. te Uredbe, i to u smislu pravilne provedbe aktivnosti iz članka 5. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 (3).

2.   U slučaju potpore iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1305/2013, kada se poslovni plan odnosi i na primjenu drugih mjera ruralnog razvoja u skladu s tom Uredbom, države članice mogu predvidjeti da odobrenje zahtjeva za potporu omogućuje pristup potpori i u okviru tih mjera. Kada država članica upotrebljava tu mogućnost, mora predvidjeti da u zahtjevu za potporu moraju biti navedene potrebne informacije za procjenu prihvatljivosti u okviru tih mjera.

Članak 9.

Konverzija jedinica

1.   Ako su obveze iz članaka 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 izražene u jedinicama drukčijima od onih koje su navedene u Prilogu II. toj Uredbi, države članice mogu izračunati plaćanja na temelju tih drugih jedinica. U takvim slučajevima države članice osiguravaju da se poštuju maksimalni godišnji iznosi prihvatljivi za potporu EPFRR-a navedeni u tom Prilogu.

2.   Osim ako je riječ o plaćanjima za obveze uzgoja lokalnih pasmina koje su u opasnosti da budu izgubljene za poljoprivredu, a o kojima se govori u članku 28. stavku 10. točki (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013, plaćanja na temelju članaka 28., 29. i 34. te Uredbe ne mogu se dodjeljivati po grlu stoke.

Stope konverzije raznih kategorija životinja u grla stoke navedene su u Prilogu II.

Članak 10.

Standardna pretpostavka o dodatnim troškovima i izgubljenom prihodu

1.   Države članice mogu odrediti iznos plaćanja za mjere ili vrste operacija iz članaka 28. do 31. i članaka 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 na temelju standardnih pretpostavki o dodatnim troškovima i izgubljenom prihodu.

2.   Države članice osiguravaju da izračuni i odgovarajuća plaćanja iz stavka 1.:

(a)

sadržavaju samo elemente koji se mogu provjeriti;

(b)

budu utemeljeni na brojkama koje su utvrđene na odgovarajući stručan način;

(c)

jasno pokazuju izvor upotrebljavanih brojki;

(d)

budu diferencirani kako bi se uzeli u obzir lokalni i regionalni uvjeti i stvarna upotreba zemljišta, ako je to primjenjivo;

(e)

ne sadržavaju elemente povezane s troškovima ulaganja.

Članak 11.

Kombiniranje obveza i kombiniranje mjera

1.   Različite obveze povezane s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013, obveze povezane s ekološkim uzgojem iz članka 29. te Uredbe, obveze povezane s dobrobiti životinja iz članka 33. te Uredbe i obveze povezane sa šumama i okolišem te s klimom iz članka 34. te Uredbe mogu se kombinirati pod uvjetom da se međusobno nadopunjavaju i da su usklađene. Države članice svojim programima ruralnog razvoja prilažu popis dopuštenih kombinacija.

2.   Ako se kombiniraju mjere ili različite obveze u okviru istih ili različitih mjera iz stavka 1., pri određivanju razine potpore države članice uzimaju u obzir poseban gubitak prihoda i dodatne troškove nastale zbog takva kombiniranja.

3.   Ako neka operacija pripada dvjema mjerama ili više njih ili dvjema različitim vrstama operacija ili više njih, države članice mogu pripisati izdatke prevladavajućoj mjeri ili vrsti operacije. Primjenjuje se specifična stopa doprinosa koja vrijedi za tu prevladavajuću mjeru ili vrstu operacije.

Članak 12.

Nacionalna ruralna mreža

1.   Države članice osiguravaju uspostavu i rad nacionalne ruralne mreže iz članka 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te početak svojeg akcijskog plana najkasnije 12 mjeseci nakon što Komisija odobri program ruralnog razvoja ili poseban program za uspostavu i rad nacionalne ruralne mreže, prema potrebi.

2.   Struktura potrebna za vođenje nacionalne ruralne mreže uspostavlja se bilo unutar nacionalnih ili regionalnih nadležnih tijela, bilo eksterno odabirom na natječaju ili kombinacijom tih dviju mogućnosti. Ta struktura mora biti sposobna obavljati barem aktivnosti iz članka 54. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.

3.   Kada se država članica odluči za poseban program za uspostavu i rad nacionalne ruralne mreže, taj program uključuje elemente iz Priloga I. dijela 3. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Informiranje i promidžba

1.   Upravljačko tijelo dostavlja na znanje Odboru za praćenje strategiju informiranja i promidžbe te sve njezine izmjene. Strategija se dostavlja najkasnije šest mjeseci nakon donošenja programa ruralnog razvoja. Upravljačko tijelo najmanje jednom godišnje obavješćuje Odbor za praćenje o napretku u provedbi strategije informiranja i promidžbe te o svojoj analizi rezultata, kao i o planiranim aktivnostima informiranja i promidžbe koje će se provoditi u sljedećoj godini.

2.   Detaljna pravila o obvezama upravljačkog tijela i korisnika u pogledu informiranja i promidžbe utvrđena su u Prilogu III.

Članak 14.

Sustav za praćenje i evaluaciju

1.   Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju iz članka 67. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuje sljedeće elemente:

(a)

logiku intervencije kojom se pokazuju interakcije između prioriteta, žarišnih područja i mjera;

(b)

skup zajedničkih pokazatelja konteksta, rezultata i ostvarenja, uključujući pokazatelje koje je potrebno primjenjivati za utvrđivanje kvantificiranih ciljeva povezanih sa žarišnim područjima ruralnog razvoja te skup unaprijed utvrđenih pokazatelja za pregled uspješnosti;

(c)

zajednička evaluacijska pitanja navedena u Prilogu V.;

(d)

prikupljanje, pohranjivanje i slanje podataka;

(e)

redovito izvješćivanje o aktivnostima praćenja i evaluacije;

(f)

plan evaluacije;

(g)

ex ante i ex post evaluacije i sve ostale evaluacije povezane s programom ruralnog razvoja, uključujući one koje su potrebne za ispunjenje dodatnih zahtjeva za godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. iz članka 50. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 75. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(h)

potporu koja se dodjeljuje kako bi se svim sudionicima odgovornima za praćenje i evaluaciju omogućilo da ispune svoje obveze.

2.   Zajednički skup pokazatelja konteksta, rezultata i ostvarenja za politiku ruralnog razvoja naveden je u Prilogu IV. U tom se Prilogu isto tako utvrđuju pokazatelji koje je potrebno primjenjivati za utvrđivanje kvantificiranih ciljeva povezanih sa žarišnim područjima ruralnog razvoja. Za potrebe utvrđivanja ključnih točaka i ciljeva okvira za procjenu ostvarenja postignuća iz točke 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1303/2013 država članica primjenjuje unaprijed utvrđene pokazatelje okvira za procjenu ostvarenja postignuća iz točke 5. Priloga IV. ovoj Uredbi ili zamjenjuje i/ili nadopunjuje te pokazatelje drugim odgovarajućim pokazateljima ostvarenja koji su utvrđeni u programu ruralnog razvoja.

3.   Dokumenti tehničke pomoći navedeni u Prilogu VI. sastavni su dio sustava za praćenje i evaluaciju.

4.   Za one vrste operacija za koje je potencijalni doprinos žarišnim područjima iz članka 5. stavka 1. točke 2. podtočke (a), članka 5. stavka 1. točke 5. podtočki (a) do (d) i članka 5. stavka 1. točke 6. podtočke (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013 identificiran u tablici iz točke 11. podtočke (c) dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi, elektronička evidencija operacija iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1305/2013 sadržava oznaku (ili više njih) kojom se označuju slučajevi u kojima operacija ima komponentu kojom se pridonosi jednom žarišnom području ili više njih.

Članak 15.

Godišnje izvješće o provedbi

Predstavljanje godišnjeg izvješća o provedbi iz članka 75. Uredbe (EU) br. 1305/2013 utvrđeno je u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

Članak 16.

Plan evaluacije

Minimalni zahtjevi za plan evaluacije iz članka 56. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđeni su u Prilogu I. dijelu 1. točki 9. ovoj Uredbi.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o uvođenju prijelaznih odredaba (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

DIO 1.

Prikaz sadržaja programa ruralnog razvoja

1.   Naziv programa ruralnog razvoja (PRR)

2.   Država članica ili upravna regija

(a)

Geografsko područje obuhvaćeno programom.

(b)

Klasifikacija regije.

3.    Ex ante evaluacija

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(a)

Opis procesa, uključujući vremenski raspored glavnih događaja i privremena izvješća, u vezi s glavnim fazama razvoja PRR-a.

(b)

Strukturirana tablica koja sadržava preporuke ex ante evaluacije i način njihova rješavanja.

(c)

Potpuno izvješće o ex ante evaluaciji (uključujući zahtjeve strateške procjene okoliša (SEA) prilaže se PRR-u.

4.   Prednosti, slabosti, prilike i prijetnje („SWOT”) i utvrđivanje potreba

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(a)

Analiza SWOT koja sadržava sljedeće odjeljke:

i.

opsežan sveobuhvatni opis trenutačnog stanja programskog područja na temelju zajedničkih pokazatelja konteksta i pokazatelja konteksta za pojedine programe te ostalih ažuriranih kvalitativnih informacija;

ii.

utvrđene prednosti u programskom području;

iii.

utvrđene slabosti u programskom području;

iv.

utvrđene prilike u programskom području;

v.

utvrđene prijetnje u programskom području;

vi.

strukturiranu tablicu koja sadržava podatke za zajedničke pokazatelje konteksta i za pokazatelje konteksta za pojedine programe.

(b)

Procjena potreba, na temelju rezultata analize SWOT, za svaki prioritet Unije za ruralni razvoj (dalje u tekstu „prioritet”) i žarišno područje te tri glavna cilja (okoliš, uključujući posebne potrebe područja mreže Natura 2000. u skladu s akcijskim okvirom mjera rangiranih prema prioritetu (1), prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, inovacije).

5.   Opis strategije

(a)

Obrazloženje potreba odabranih za rješavanje u okviru PRR-a te izbor ciljeva, prioriteta i žarišnih područja i određivanje ciljnih vrijednosti na temelju dokaza dobivenih SWOT analizom i procjenom potreba. Prema potrebi, obrazloženje tematskih potprograma uključenih u program. Obrazloženjem se posebno dokazuje ispunjenje zahtjeva iz članka 8. stavka 1. točke (c) podtočaka i. i iv. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(b)

Kombinacija i opravdanost mjera ruralnog razvoja za svako žarišno područje, uključujući opravdanost financijskih sredstava dodijeljenih za mjere te primjerenost financijskih sredstava za postizanje utvrđenih ciljeva, kako je navedeno u članku 8. stavku 1. točki (c) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Kombinacija mjera uključenih u logiku intervencije temelji se na dokazima dobivenima analizom SWOT te obrazloženjem i određivanjem prioriteta potreba iz točke (a).

(c)

Opis načina na koji će se rješavati horizontalni ciljevi, uključujući posebne zahtjeve iz članka 8. stavka 1. točke (c) podtočke v. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(d)

Sažeta tablica logike intervencije u kojoj su prikazani prioriteti i žarišna područja odabrana za PRR, kvantificirani ciljevi te kombinacija mjera koje će se primjenjivati za ostvarenje tih vrijednosti, uključujući planirane izdatke. Sažeta tablica automatski se generira iz podataka navedenih u točki 5. podtočki (b) i točki 11. upotrebom značajki sustava elektroničke razmjene podataka („SFC2014”) iz članka 4. točaka (a) i (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 184/2014 (2).

(e)

Opis savjetodavnih kapaciteta za pružanje odgovarajućih savjeta i podrške za regulatorne zahtjeve i za aktivnosti povezane s inovacijama kako bi se dokazalo da su poduzete mjere koje se zahtijevaju člankom 8. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

6.   Procjena ex ante uvjeta koja sadržava sljedeće strukturirane tablice:

(a)

Informacije o procjeni primjenjivosti ex ante uvjeta.

(b)

Za svaki primjenjivi opći ex ante uvjet i svaki primjenjivi ex ante uvjet povezan s prioritetima u jednoj tablici:

i.

procjena njegove ispunjenosti i

ii.

popis prioriteta/žarišnih područja i mjera na koje se uvjet primjenjuje. Okvirni popis prioriteta/žarišnih područja i mjera koje su od osobite važnosti za svaki ex ante uvjet utvrđen je u dijelu 4.;

iii.

popis odgovarajućih kriterija i procjena njihove ispunjenosti;

iv.

upućivanja na strategije, pravne akte i druge relevantne dokumente, uključujući upućivanja na odgovarajuće odjeljke i članke kojima se dokazuje ispunjenje određenog kriterija.

(c)

Dvije odvojene tablice, jedna za primjenjive opće ex ante uvjete i jedna za primjenjive ex ante uvjete povezane s prioritetima koji su u potpunosti neispunjeni ili su djelomično ispunjeni, pri čemu su u svakoj tablici navedeni sljedeći podaci:

i.

identifikacija neispunjenih kriterija;

ii.

aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se ispunio svaki od tih kriterija;

iii.

rokovi za te aktivnosti i

iv.

tijela odgovorna za ispunjenje.

7.   Opis okvira za procjenu ostvarenja postignuća

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(a)

Prema potrebi, informacije o odabiru pokazatelja iz članka 14. stavka 2., ključnih etapa i ključnih koraka u provedbi te o dodjeli pričuve za ostvarenje postignuća. Određivanje ciljnih vrijednosti obrazlaže se u strategiji u skladu s točkom 5. podtočkom (a).

(b)

Tablica u kojoj se za svaki prioritet određuje dodjela pričuve za ostvarenje postignuća, a za svakog pokazatelja:

i.

ciljevi za 2023. Ciljevima se ne uzima u obzir dodatno nacionalno financiranje iz točke 13. i državna potpora u obliku dodatnog nacionalnog financiranja iz članka 13.;

ii.

ključne etape za 2018. na temelju ciljeva.

Ako se ukupan iznos sredstava EPFRR-a dodijeljenih pričuvi za ostvarenje postignuća razlikuje od ukupnih sredstava EPFRR-a dodijeljenih nacionalnoj pričuvi za ostvarenje postignuća koji su u sporazumu o partnerstvu raspodijeljeni pro rata (3) na sve nacionalne i regionalne programe, osim nacionalnih programa namijenjenih zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i posebnih programa za uspostavu i rad nacionalne ruralne mreže iz članka 54. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013, obrazloženje iznosa dodijeljena pričuvi za ostvarenje postignuća.

8.   Opis odabranih mjera

(1)

Opis općih uvjeta koji se primjenjuju na više mjera, uključujući, prema potrebi, utvrđivanje ruralnog područja, polazne vrijednosti, višestruku usklađenost, predviđenu upotrebu financijskih instrumenata, predviđenu upotrebu predujmova i zajedničke odredbe za ulaganja te odredbe članaka 45. i 46. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Popis dozvoljenih kombinacija obveza iz članka 11. stavka 1. prema potrebi se prilaže PRR-u.

(2)

Opis po mjerama uključuje:

(a)

pravnu osnovu;

(b)

opći opis mjere, uključujući njezinu logiku intervencije te doprinos žarišnim područjima i horizontalnim ciljevima;

(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, prema potrebi, metodologiju izračuna iznosa ili stope potpore raščlanjenih, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira;

(d)

opis mogućnosti provjere i kontrole mjera i/ili vrsta operacija:

i.

rizik (rizici) u provedbi mjera i/ili vrste operacija;

ii.

aktivnosti za ublažavanje rizika;

iii.

ukupna procjena mjere i/ili vrste operacija.

Za mjeru iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 opis uključuje tablicu u kojoj se prikazuje odnos između obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimom i metoda njihove provjere i kontrole.

(e)

opis specifičan za pojedinu mjeru i/ili vrstu operacije, i to kako slijedi:

1.   Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje primjerenih kapaciteta u smislu stručnosti osoblja i redovne obuke koje tijela koja pružaju usluge prijenosa znanja moraju imati da bi izvršavali svoje zadaće,

utvrđivanje trajanja i sadržaja programa razmjene u poljoprivrednom gospodarstvu i šumarstvu i posjeta poljoprivrednim gospodarstvima i šumama kako je navedeno u članku 3. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014.

2.   Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima (članak 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

opća načela osiguravanja odgovarajućih resursa u obliku kvalificiranog osoblja koje se redovito osposobljava te savjetodavnog iskustva i pouzdanosti u vezi s područjem za koje se pružaju savjeti. Utvrđivanje elemenata koji će biti obuhvaćeni savjetima.

3.   Programi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (članak 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

navođenje prihvatljivih programa kvalitete, uključujući programe certificiranja poljoprivrednih gospodarstava, za poljoprivredne proizvode, pamuk ili prehrambene proizvode, koji su priznati na nacionalnog razini te potvrđivanje da ti programi kvalitete ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 16. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013,

navođenje prihvatljivih programa dobrovoljnog certificiranja poljoprivrednih proizvoda koje država članica priznaje kao usklađene sa smjernicama Unije za najbolju praksu.

4.   Ulaganja u fizičku imovinu (članak 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definicija neproduktivnih ulaganja,

definicija zajedničkih ulaganja,

definicija integriranih projekata,

definicija i utvrđivanje prihvatljivih lokaliteta obuhvaćenih mrežom Natura 2000. i drugih prihvatljivih područja visoke prirodne vrijednosti,

opis načina na koji se potpora ciljano dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima u skladu sa SWOT analizom provedenom u vezi s prioritetom iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

popis novih zahtjeva nametnutih zakonodavstvom Unije za čije se ispunjavanje može dodijeliti potpora na temelju članka 17. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

prema potrebi, minimalni standardi energetske učinkovitosti iz članka 13. točke (c) Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

prema potrebi, utvrđivanje pragova iz članka 13. točke (e) Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014.

5.   Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (članak 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definicija malog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

utvrđivanje gornjeg i donjeg praga iz članka 19. stavka 4. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013,

posebni uvjeti za potporu mladim poljoprivrednicima kada ne osnivaju gospodarstvo kao jedini voditelji gospodarstva u skladu s člankom 2. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

informacije o primjeni razdoblja počeka iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

sažetak zahtjeva u pogledu poslovnog plana,

korištenje mogućnosti kombiniranja različitih mjera s pomoću poslovnog plana koji mladim poljoprivrednicima omogućuje pristup tim mjerama,

obuhvaćena područja diversifikacije.

6.   Osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definicija male infrastrukture, uključujući malu turističku infrastrukturu iz članka 20. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013,

ako je primjenjivo, posebno odstupanje kojim se omogućuje pružanje potpore za veću infrastrukturu za ulaganja u širokopojasnu tehnologiju i obnovljive izvore energije,

minimalni standardi energetske učinkovitosti iz članka 13. točke (c) Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014,

utvrđivanje pragova iz članka 13. točke (e) Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014.

7.   Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma (članak 21. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje i obrazloženje veličine poljoprivrednog gospodarstva iznad koje će dodjela potpore biti uvjetovana podnošenjem plana upravljanja šumom ili istovrijednog instrumenta u skladu s održivim upravljanjem šumama,

definicija „istovrijednog instrumenta”.

Pošumljavanje i stvaranje šumskih područja

utvrđivanje vrsta, područja i metoda koje je potrebno primjenjivati da bi se izbjeglo neprikladno pošumljavanje kako je navedeno u članku 6. točki (a) Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014, uključujući opis okolišnih i klimatskih uvjeta na područjima na kojima je predviđeno pošumljavanje kako je navedeno u članku 6. točki (b) te Uredbe,

utvrđivanje minimalnih zahtjeva zaštite okoliša iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014.

Uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava

specifikacija minimalnog i maksimalnog broja stabala za sadnju koja će se, kada sazriju, zadržati po hektaru i odobrenih šumskih vrsta iz članka 23. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

podaci o očekivanim koristima za okoliš koje proizlaze iz sustava za koje se dodjeljuje potpora.

Sprečavanje i uklanjanje šteta u šumama nastalih šumskim požarima te elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima

prema potrebi, popis vrsta organizama štetnih za bilje koji mogu prouzročiti nepogodu,

utvrđivanje šumskih područja koja su klasificirana kao područja srednjeg do visokog rizika od šumskog požara u skladu s planom zaštite šuma,

u slučaju preventivnih aktivnosti za suzbijanje nametnika i bolesti, opis relevantne nepogode potkrijepljen znanstvenim dokazima, uključujući, prema potrebi, preporuke znanstvenih organizacija o borbi protiv nametnika i bolesti.

Ulaganja u jačanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

određivanje vrsta prihvatljivih ulaganja i njihova očekivanog utjecaja na okoliš i/ili vrijednost javnog prostora.

8.   Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača (članak 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

opis službenog postupka priznavanja skupina i organizacija.

9.   Poljoprivreda, okoliš i klima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje i definiranje odgovarajućih polaznih elemenata; to uključuje odgovarajuće obvezne standarde uspostavljene u skladu s glavom VI. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4), odgovarajuće kriterije i minimalne aktivnosti uspostavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), odgovarajuće minimalne zahtjeve u pogledu uporabe gnojiva i sredstava za zaštitu bilja te ostale odgovarajuće obvezne zahtjeve propisane nacionalnim pravom,

minimalni zahtjevi što se tiče gnojiva moraju uključivati, između ostalog, kodeks dobre prakse koji je uveden Direktivom Vijeća 91/676/EEZ (6) za gospodarstva izvan zona ranjivih na nitrate, kao i zahtjeve u vezi s onečišćenjem fosforom; minimalni zahtjevi u pogledu uporabe sredstava za zaštitu bilja moraju uključivati, između ostalog, opća načela integrirane zaštite bilja uvedena Direktivom 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), obvezu posjedovanja dozvole za uporabu sredstava te obvezu stručnog osposobljavanja, zahtjeve o sigurnom skladištenju, pregledu naprava za primjenu sredstava te pravila o upotrebi pesticida u blizini voda i drugih osjetljivih mjesta kako su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom,

tablica u kojoj se prikazuje odnos između obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimom i odgovarajućih uobičajenih poljoprivrednih praksi te odgovarajućih elemenata referentne razine (polazni elementi), npr. dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti te propisani zahtjevi upravljanja, minimalni zahtjevi u vezi s gnojivima i pesticidima, ostali odgovarajući nacionalni/regionalni zahtjevi te minimalne aktivnosti.

popis lokalnih pasmina koje su u opasnosti da budu izgubljene za poljoprivredu i biljnih genetskih resursa kojima prijeti genetska erozija,

opis metodologije i agronomskih pretpostavki i parametara, uključujući opis osnovnih zahtjeva iz članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 bitnih za pojedinu vrstu obveze, koji se upotrebljavaju kao referentne točke za izračune koji opravdavaju dodatne troškove, izgubljeni prihod zbog preuzete obveze i visinu troškova transakcija; prema potrebi, tom se metodologijom uzima u obzir potpora koja se dodjeljuje na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013, uključujući plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje; prema potrebi, metoda konverzije koja se primjenjuje za druge jedinice u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

10.   Ekološki uzgoj (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje i definiranje odgovarajućih polaznih elemenata; to uključuje odgovarajuće obvezne standarde uspostavljene u skladu s glavom VI. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1306/2013, odgovarajuće kriterije i minimalne aktivnosti uspostavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1307/2013, odgovarajuće minimalne zahtjeve u pogledu uporabe gnojiva i sredstava za zaštitu bilja te ostale odgovarajuće obvezne zahtjeve propisane nacionalnim pravom,

opis metodologije i agronomskih pretpostavki i parametara, uključujući opis osnovnih zahtjeva iz članka 29. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 bitnih za pojedinu vrstu obveze, koji se upotrebljavaju kao referentne točke za izračune koji opravdavaju dodatne troškove, izgubljeni prihod zbog preuzete obveze i visinu troškova transakcija; prema potrebi, tom se metodologijom uzima u obzir potpora koja se dodjeljuje na temelju Uredbe (EU) br. 1307/2013, uključujući plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje; prema potrebi, metoda konverzije koja se primjenjuje za druge jedinice u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

11.   Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000. i Okvirnom direktivom o vodama („ODV”) (članak 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

za mrežu Natura 2000.: područja određena za provedbu Direktive Vijeća 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) te obveze poljoprivrednika koje proizlaze iz odgovarajućih nacionalnih i/ili regionalnih odredbi o upravljanju,

ako se potpora u okviru ove mjere namjeni ostalim razgraničenim zaštićenim prirodnim područjima s okolišnim ograničenjima, specifikacija lokaliteta i doprinosa provedbi članka 10. Direktive 92/43/EEZ,

za plaćanja na temelju ODV-a: definicija velikih promjena u vrsti upotrebe zemljišta i opis poveznica s programima mjera planova upravljanja riječnim slivovima iz članka 13. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) („ODV”),

utvrđivanje i definiranje odgovarajućih polaznih elemenata; za plaćanja u okviru mreže Natura 2000. to uključuje dobro poljoprivredno i okolišno stanje iz članka 94. i Priloga II. Uredbi (EU) br. 1306/2013 te odgovarajuće kriterije i minimalne aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočaka ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1307/2013; za plaćanja na temelju ODV-a to uključuje obvezne standarde uspostavljene u skladu s glavom VI. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te odgovarajuće kriterije i minimalne aktivnosti utvrđene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1307/2013,

navođenje poveznice između provedbe mjere i akcijskog okvira mjera rangiranih prema prioritetu (članak 8. stavak 4. Direktive 92/43/EEZ),

utvrđivanje ograničenja/nedostataka na temelju kojih se mogu dodijeliti plaćanja te navođenje obveznih praksi,

opis metodologije i agronomskih pretpostavki, uključujući opis osnovnih zahtjeva iz članka 30. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 za direktive 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i članka 30. stavka 4. te Uredbe za ODV Direktivu 2000/60/EZ, koji se upotrebljavaju kao referentne točke za izračune koji opravdavaju dodatne troškove i izgubljeni prihod zbog poteškoća koje nastaju u dotičnom području zbog provedbe direktiva 92/43/EEZ, 2009/147/EZ i ODV-a; prema potrebi, tom se metodologijom uzima u obzir plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje se dodjeljuje u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

12.   Plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (članak 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

određivanje praga za površinu po gospodarstvu na temelju kojeg država članica izračunava postupno smanjivanje plaćanja.

Određivanje područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima

određivanje razine lokalne jedinice koja se primjenjuje za određivanje područja,

opis primjene metode, uključujući kriterije iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 za razgraničavanje triju kategorija područja iz tog članka, te opis i rezultate detaljne analize područjâ s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, osim planinskih područja.

13.   Dobrobit životinja (članak 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

definiranje i utvrđivanje nacionalnih zahtjeva i zahtjeva Unije koji odgovaraju obveznim standardima uspostavljenim u skladu s glavom VI. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1306/2013,

opis metodologije i agronomskih/zootehničkih pretpostavki i parametara, uključujući opis osnovnih zahtjeva iz članka 33. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 bitnih za pojedinu vrstu obveze, koji se upotrebljavaju kao referentne točke za izračune koji opravdavaju dodatne troškove i izgubljeni prihod zbog preuzete obveze.

14.   Šumarsko-okolišne i klimatske službe i očuvanje šuma (članak 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje i obrazloženje veličine poljoprivrednog gospodarstva iznad koje će dodjela potpore biti uvjetovana podnošenjem plana upravljanja šumom ili istovrijednog instrumenta,

definicija „istovrijednog instrumenta”,

utvrđivanje odgovarajućih obveznih zahtjeva uspostavljenih nacionalnim zakonom o šumama ili drugim odgovarajućim nacionalnim propisima,

opis metodologije i pretpostavki i parametara, uključujući opis osnovnih zahtjeva iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 bitnih za pojedinu vrstu obveze, koji se upotrebljavaju kao referentne točke za izračune koji opravdavaju dodatne troškove i izgubljeni prihod zbog preuzete obveze.

15.   Suradnja (članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

utvrđivanje obilježja pilot-projekata, klastera, mreža, kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

16.   Upravljanje rizikom (članci 36.,37. i 38. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

opis mehanizama kojima se sprečava pojava prekomjerne naknade.

Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

opis uvjeta koje ugovori o osiguranju moraju ispunjavati da bi bili prihvatljivi za potporu, pri čemu trebaju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

posebne rizike pokrivene osiguranjem;

(b)

posebne materijalne gubitke pokrivene osiguranjem,

pravila koja će se primjenjivati za izračunavanje uništenog dijela prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika.

Uzajamni fondovi za nepovoljne klimatske prilike, bolesti životinja i biljaka, najezde nametnika te ekološke incidente

načela financiranja uzajamnih fondova, njihove uspostave i upravljanja njima, a posebno:

(a)

popis nepovoljnih klimatskih pojava, bolesti životinja ili bilja, najezdi nametnika ili ekoloških incidenata za koje je moguće isplatiti naknadu poljoprivrednicima, uključujući prema potrebi zemljopisni opseg;

(b)

kriteriji prema kojima se ocjenjuje hoće li se za određeni događaj isplatiti naknada poljoprivrednicima;

(c)

metode izračuna dodatnih troškova koji predstavljaju ekonomske gubitke;

(d)

izračun administrativnih troškova;

(e)

metoda koja će se primjenjivati za izračunavanje uništenog dijela prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika;

(f)

sva ograničenja za troškove prihvatljive za financijski doprinos,

ako je izvor financijske naknade koju je potrebno isplatiti iz uzajamnog fonda komercijalni zajam, minimalno i maksimalno trajanje komercijalnog zajma.

Sredstvo za stabilizaciju prihoda

Načela financiranja uzajamnih fondova, njihove uspostave i upravljanja njima, za isplatu naknade poljoprivrednicima, a posebno:

(a)

izračun administrativnih troškova;

(b)

pravila koja je potrebno primjenjivati za izračunavanje pada prihoda;

(c)

sva ograničenja koja se primjenjuju na troškove prihvatljive za financijski doprinos,

ako je izvor financijske naknade koju je potrebno isplatiti iz uzajamnog fonda komercijalni zajam, minimalno i maksimalno trajanje komercijalnog zajma.

17.   Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (LEADER) (članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013, članci 43. i 44. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

opis obveznih elemenata lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (dalje u tekstu „CLLD”) od kojih se sastoji mjera LEADER: pripremna potpora, provedba operacija u okviru strategije CLLD-a, priprema i provedba suradnje lokalnih akcijskih grupa (dalje u tekstu „LAG”), tekući troškovi i animiranje, iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013,

opis upotrebe paketa LEADER za pokretanje iz članka 43. Uredbe (EU) br. 1305/2013 kao specifične vrste pripremne potpore, ako je primjenjivo,

opis sustava kontinuiranih prijava za projekte suradnje u okviru inicijative LEADER iz članka 44. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

postupak i vremenski raspored odabira lokalnih razvojnih strategija,

obrazloženje odabira zemljopisnih područja na kojima će se provoditi lokalne razvojne strategije, a čiji je broj stanovnika izvan graničnih vrijednosti utvrđenih u članku 33. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013,

koordinacija s ostalim europskim strukturnim i investicijskim (dalje u tekstu „ESI”) fondovima u pogledu CLLD-a, uključujući moguće rješenje primijenjeno u pogledu upotrebe glavnog fonda te sveopću usklađenost među ESI fondovima u financiranju pripremne potpore,

postojanje ili nepostojanje mogućnosti isplate predujmova,

utvrđivanje zadaća upravljačkog tijela, agencije za plaćanja i LAG-ova u okviru LEADER-a, posebno u pogledu nediskriminirajućeg i transparentnog izbornog postupka i objektivnih kriterija za odabir operacija iz članka 34. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013,

opis predviđenih koordinacijskih mehanizama i osigurane usklađenosti s operacijama za koje se dodjeljuje potpora u okviru drugih mjera ruralnog razvoja, posebno u pogledu:

ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti i potpore za pokretanje poslovanja iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013,

ulaganja iz članka 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i

suradnje iz članka 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, posebno provedbe lokalnih razvojnih strategija javno-privatnih partnerstva.

9.   Plan evaluacije, koji sadržava sljedeće odjeljke

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(1)   Ciljevi i svrha

Opis ciljeva i svrhe plana evaluacije, koji se temelje na tome da se osigura poduzimanje dovoljnih i primjerenih aktivnosti evaluacije, posebno kako bi se pružile informacije potrebne za upravljanje programom, za godišnja izvješća o provedbi 2017. i 2019. i za ex post evaluaciju te kako bi se osigurala dostupnost podataka potrebnih za evaluaciju PRR-a.

(2)   Upravljanje i koordinacija

Kratak opis mehanizama praćenja i evaluacije PRR-a te utvrđivanje glavnih tijela uključenih u sustav i njihove odgovornosti. Objašnjenje povezanosti aktivnosti evaluacije s provedbom PRR-a u smislu sadržaja i vremenskog rasporeda.

(3)   Teme i aktivnosti evaluacije

Okvirni opis predviđenih tema i aktivnosti evaluacije, uključujući, ali ne isključivo, ispunjenje zahtjeva u pogledu evaluacije koji su predviđeni Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbom (EU) br. 1305/2013. Taj opis obuhvaća:

(a)

aktivnosti potrebne za evaluaciju doprinosa svakog prioriteta Unije za PRR iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ciljevima ruralnog razvoja utvrđenima u članku 4. te Uredbe, ocjenu vrijednosti pokazatelja rezultata i učinka, analizu neto učinaka, tematska pitanja, uključujući potprograme, horizontalna pitanja, nacionalnu ruralnu mrežu, doprinos strategija CLLD;

(b)

planiranu potpora za evaluaciju na razini LAG-a;

(c)

elemente specifične za program kao što je rad potreban za razvoj metodologija ili za rješavanje specifičnih područja politike.

(4)   Podaci i informacije

Kratak opis sustava za bilježenje, održavanje, upravljanje i izvješćivanje o statističkim podacima o provedbi PRR-a i pružanje podataka o praćenju za evaluaciju. Utvrđivanje izvora podataka koje treba upotrebljavati, nedostataka u podacima, mogućih institucionalnih pitanja povezanih s pružanjem podataka te predložena rješenja. Ovim se odjeljkom dokazuje da će odgovarajući sustavi upravljanja podacima pravodobno biti u funkciji.

(5)   Vremenski okvir

Ključne faze programskog razdoblja i okvirni prikaz rokova potrebnih kako bi se osiguralo da rezultati budu dostupni u odgovarajućem trenutku.

(6)   Komunikacija

Opis načina na koji će se rezultati evaluacije prenositi ciljanim primateljima, uključujući opis uspostavljenih mehanizama za praćenje upotrebe rezultata evaluacije.

(7)   Resursi

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni za provedbu plana evaluacije, uključujući potrebne administrativne kapacitete, podatke, financijska sredstava, sredstva informacijske tehnologije. Opis predviđenih aktivnosti za izgradnju kapaciteta kako bi se osigurala puna provedba plana evaluacije.

10.   Plan financiranja, koji sadržava odvojene strukturirane tablice u kojima se utvrđuje:

(a)   Godišnji doprinos EPFRR-a

i.

za sve vrste regija iz članka 59. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

ii.

za iznose iz članka 59. stavka 4. točke (f) Uredbe (EU) br. 1305/2013 i sredstva prenesena EPFRR-u iz članka 58. stavka 6. te Uredbe;

iii.

za sredstva dodijeljena pričuvi za ostvarenje postignuća u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)   Jedinstvena stopa doprinosa EPFRR-a za sve mjere, po vrstama regija kako su navedene u članku 59. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(c)   Raspodjela po mjerama ili vrstama operacija sa specifičnom stopom doprinosa EPFRR-a:

i.

ukupan doprinos Unije, stopa doprinosa EPFRR-a i okvirna raščlamba ukupnog doprinosa Unije po žarišnim područjima (10);

ii.

za mjere iz članaka 17. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ukupan doprinos Unije rezerviran za operacije iz članka 59. stavka 6. te Uredbe;

iii.

za tehničku pomoć, ukupan doprinos Unije i stopa doprinosa EPFRR-a primijenjena u skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

iv.

za izdatke povezane s pravnim obvezama prema korisnicima koji su nastali u okviru mjera iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005 za koje nema podudarajućih mjera u programskom razdoblju od 2014. do 2020., ukupan doprinos Unije i stopa doprinosa EPFRR-a.

Kada mjera ili vrsta operacije za koju vrijedi specifična stopa doprinosa EPFRR-a pridonosi financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013, u tablici se odvojeno navode stope doprinosa za financijske instrumente i za ostale operacije te okvirni iznos EPFRR-a koji odgovara planiranom doprinosu financijskom instrumentu.

Za mjeru iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013, doprinos EPFRR-a rezerviran za operacije obuhvaćene člankom 59. stavkom 6. te Uredbe odgovara doprinosu mjere prioritetima iz članka 5. stavka 4. i članka 5. te Uredbe.

(d)   Za svaki potprogram, okvirna raščlamba po mjerama ukupnog doprinosa Unije po mjerama.

11.   Plan pokazatelja, koji sadržava odvojene strukturirane tablice u kojima se navode:

(a)

po žarišnim područjima, kvantificirane ciljne vrijednosti s planiranim rezultatima i planiranim ukupnim javnim rashodima mjera odabranih za predmetno žarišno područje;

(b)

za poljoprivredu i šumarstvo detaljan izračun ciljnih vrijednosti za prioritete utvrđene u članku 5. stavku 4. i članku 5. stavku 5. točakama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(c)

dodatan doprinos mjera drugim žarišnim područjima u smislu kvalitete.

12.   Dodatno nacionalno financiranje:

Za mjere i operacije obuhvaćene člankom 42. Ugovora, tablica dodatnog nacionalnog financiranja po mjerama u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 1305/2013, uključujući iznose po mjerama i prikaz usklađenosti s kriterijima iz navedene Uredbe.

13.   Elementi potrebni za ocjenu državne potpore:

Za mjere i operacije koje nisu obuhvaćene člankom 42. Ugovora, tablica programa potpore obuhvaćenih člankom 81. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koji će se upotrebljavati za provedbu programa, uključujući naziv programa potpore te doprinos EPFRR-a, nacionalno sufinanciranje i dodatno nacionalno financiranje. Tijekom cijelog trajanja programa mora biti osigurana usklađenost s pravilima Unije o državnoj potpori.

Uz tablicu se prilaže izjava kojom se država članica obvezuje da će, kad to zahtijevaju pravila o državnoj potpori ili posebni uvjeti navedeni u odluci o odobrenju za državne potpore, pojedinačno prijaviti takve mjere u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora.

14.   Informacije o komplementarnosti koje sadržavaju sljedeće odjeljke:

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(1)

Opis sredstava za postizanje komplementarnosti i usklađenosti sa:

drugim instrumentima Unije, a posebno s ESI fondovima i Stupom 1., uključujući ekologizaciju, te ostalim instrumentima zajedničke poljoprivredne politike,

kada je država članica odlučila prijaviti nacionalni program i niz regionalnih programa kako je navedeno u članku 6. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, informacije o komplementarnosti među njima.

(2)

Prema potrebi, informacije o komplementarnosti s drugim instrumentima Unije, uključujući LIFE (11).

15.   Načini provedbe programa, sa sljedećim odjeljcima:

Za nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013 primjenjuju se samo točke (a), (b) i (c) ovog odjeljka

(a)

imenovanje svih tijela koje provodi država članica iz članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i sažet opis upravljačke i kontrolne strukture programa iz članka 8. stavka 1. točke (m) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te mehanizmi iz članka 74. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

predviđeni sastav odbora za praćenje;

(c)

odredbe kojima se osigurava promidžba programa, uključujući nacionalnom ruralnom mrežom, upućivanjem na strategiju informiranja i promidžbe iz članka 13.;

(d)

opis mehanizama za osiguravanje usklađenosti s lokalnim razvojnim strategijama koje se provode u okviru LEADER-a, aktivnostima koje su predviđene u okviru mjere iz članka 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, mjerom „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz članka 20. navedene Uredbe te ostalim ESI fondovima;

(e)

opis aktivnosti za smanjenje administrativnog opterećenja korisnika iz članka 27. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(f)

opis upotrebe tehničke pomoći, uključujući aktivnosti povezane s pripremanjem, upravljanjem, praćenjem, evaluacijom, informiranjem i kontrolom programa i njegovom provedbom, kao i aktivnosti koje se odnose na prethodna i naredna programska razdoblja iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

16.   Poduzete aktivnosti za uključivanje partnera

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

Popis poduzetih aktivnosti za uključivanje partnera te predmet i sažetak rezultata odgovarajućih savjetovanja.

17.   Nacionalna ruralna mreža

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

Opis:

(a)

postupka i vremenskog rasporeda osnivanja nacionalne ruralne mreže (dalje u tekstu „NRM”);

(b)

planirane organizacije NRM-a, to jest načina na koji će biti uključene organizacije i uprave koje sudjeluju u ruralnom razvoju, uključujući partnere, iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te načina na koji će se olakšati aktivnosti umrežavanja;

(c)

sažetog opisa glavnih kategorija aktivnosti koje će poduzimati NRM u skladu s ciljevima programa;

(d)

raspoloživih resursa za uspostavljanje i rad NRM-a.

18.    Ex ante procjena mogućnosti provjere i nadzora te rizika pogreške

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

izjava upravljačkog tijela i agencije za plaćanja o mogućnosti provjere i nadzora mjera za koje se dodjeljuje potpora u okviru PRR-a;

izjava funkcionalno neovisnog tijela iz članka 62. stavka 2. Uredbe(EU) br. 1305/2013 kojom se potvrđuje prikladnost i točnost izračuna standardnih troškova, dodatnih troškova i izgubljenog prihoda.

19.   Prijelazna rješenja

Ne primjenjuje se na nacionalne programe namijenjene zajedničkim instrumentima koje provodi EIB iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1303/2013

opis prijelaznih uvjeta za pojedine mjere;

okvirna tablica prijenosa.

20.   Tematski potprogrami

20.1.   SWOT i utvrđivanje potreba

(a)

Analiza koja se temelji na SWOT metodologiji sadržava sljedeće odjeljke:

i.

opsežan sveobuhvatni opis teme potprograma, i to na temelju zajedničkih pokazatelja konteksta i pokazatelja konteksta specifičnih za program te kvalitativnih informacija;

ii.

utvrđene prednosti s obzirom na temu potprograma;

iii.

slabosti s obzirom na temu potprograma;

iv.

prilike s obzirom na temu potprograma;

v.

prijetnje s obzirom na temu potprograma;

(b)

procjenu potreba, na temelju rezultata analize SWOT, za svaki prioritet i žarišno područje te tri horizontalna cilja (okoliš, prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, inovacije) kojima tematski potprogram pridonosi.

20.2.   Opis strategije

(a)

Ako se tematskim potprogramom ne mogu riješiti sve potrebe utvrđene u točki 20. stavku 1. točki (b), obrazloženje potreba odabranih za rješavanje te izbor ciljeva, prioriteta i žarišnih područja na temelju dokaza dobivenih SWOT analizom i procjenom potreba;

(b)

kombinacija i opravdanost mjera ruralnog razvoja za svako žarišno područje kojima pridonosi tematski potprogram, uključujući opravdanost financijskih sredstava dodijeljenih za mjere te primjerenost financijskih sredstava za postizanje utvrđenih ciljeva, kako je navedeno u članku 8. stavku 1. točki (c) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Kombinacija mjera uključenih u logiku intervencije temelji se na dokazima dobivenima analizom SWOT te, prema potrebi, obrazloženjem i određivanjem prioriteta potreba iz točke(a);

(c)

Opis načina na koji će se rješavati horizontalne teme, uključujući posebne zahtjeve iz članka 8. stavka 1. točke (c) podtočke v. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(d)

sažeta tablica logike intervencije u kojoj su prikazani prioriteti i žarišna područja odabrana za potprogram, kvantificirane ciljne vrijednosti te kombinacija mjera koje će se primjenjivati za ostvarenje tih vrijednosti, uključujući planirane izdatke. Sažeta tablica automatski se generira iz podataka navedenih u točki 5. podtočki (b) i točki 11. upotrebom značajki sustava SFC2014.

20.3.   Plan pokazatelja, koji sadržava odvojene strukturirane tablice u kojima se navode:

(a)

po žarišnim područjima, kvantificirane ciljne vrijednosti s planiranim rezultatima i planiranim ukupnim javnim rashodima mjera odabranih za predmetno žarišno područje;

(b)

za poljoprivredu i šumarstvo: detaljan izračun ciljnih vrijednosti za prioritete utvrđene u članku 5. stavku 4. i članku 5. stavku 5. točakama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013.

DIO 2.

Prikaz sadržaja nacionalnih okvira

1.   Naziv nacionalnog okvira

2.   Država članica

(a)

geografsko područje obuhvaćeno okvirom;

(b)

klasifikacija regija.

3.   Opći prikaz odnosa između nacionalnog okvira, sporazuma o partnerstvu i PRR-a

4.   Tablica koja prikazuje, po regiji i po godini, ukupan doprinos EPFRR-a za dotičnu državu članicu za cjelokupno razdoblje programiranja

5.   Opis mjera

(1)

Opis općih uvjeta koji se primjenjuju na više od jedne mjere, uključujući, prema potrebi, utvrđivanje ruralnog područja, polazne vrijednosti, višestruku usklađenost, predviđenu upotrebu financijskih instrumenata, predviđenu upotrebu predujmova.

(2)

Opis po mjerama uključuje:

(a)

pravnu osnovu;

(b)

opći opis mjere uključujući opća načela njezine logike intervencije te doprinos žarišnim područjima i horizontalnim ciljevima;

(c)

područje primjene, visinu potpore, prihvatljive korisnike i, prema potrebi, metodologiju izračuna stope potpore raščlanjene, ako je potrebno, po podmjerama i/ili vrstama operacija. Za svaku se vrstu operacije navodi specifikacija prihvatljivih troškova, uvjeti prihvatljivosti, iznosi i stope potpore koji se na nju primjenjuju te načela utvrđivanja kriterija odabira;

(d)

opća načela provjerljivosti i mogućnosti kontrole mjera i, prema potrebi, metodologiju za izračunavanje iznosa potpore;

(e)

prema potrebi, opis iz dijela 1. odjeljka 8. točke 2., koji je specifičan za svaku mjeru.

6.   Prema potrebi, dodatno nacionalno financiranje:

Za mjere i operacije obuhvaćene člankom 42. Ugovora, tablica dodatnog nacionalnog financiranja po mjerama u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 1305/2013, uključujući prikaz usklađenosti s kriterijima iz navedene Uredbe.

7.   Prema potrebi, elementi potrebni za ocjenu državne potpore:

Za mjere i operacije koje nisu obuhvaćene člankom 42. Ugovora, tablica programa potpore obuhvaćenih člankom 81. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koji će se upotrebljavati za provedbu programa, uključujući naziv i referentnu oznaku programa potpore, doprinos EPFRR-a, nacionalno sufinanciranje i dodatno nacionalno financiranje. Tijekom cijelog trajanja predmetnih programa mora biti osigurana usklađenost s pravilima Unije o državnoj potpori.

Uz tablicu se prilaže izjava kojom se država članica obvezuje da će, kad to zahtijevaju pravila o državnoj potpori ili posebni uvjeti navedeni u odluci o odobrenju za državne potpore, pojedinačno prijaviti takve mjere u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora.

Izjava o tome je li mjera/operacija obuhvaćena državnom pomoći u nacionalnom okviru ili u okviru predmetnih programa ruralnog razvoja.

DIO 3.

Prikaz sadržaja programa NRM-a

1.   Naziv posebnog programa NRM-a

2.   Država članica ili upravna regija

(a)

geografsko područje obuhvaćeno programom;

(b)

klasifikacija regije.

3.    Ex ante evaluacija

(a)

opis procesa, uključujući vremenski raspored glavnih događaja i privremena izvješća u vezi s glavnim fazama razvoja programa NRM-a.

(b)

Strukturirana tablica koja sadržava preporuke ex ante evaluacije i način njihova rješavanja.

(c)

Potpuno izvješće o ex ante evaluaciji prilaže se programu NRM-a.

4.   Plan evaluacije, koji sadržava sljedeće odjeljke

(1)   Ciljevi i svrha

Opis ciljeva i svrhe plana evaluacije, koji se temelje na tome da se osigura poduzimanje dovoljnih i primjerenih aktivnosti evaluacije, posebno kako bi se pružile informacije potrebne za upravljanje programom, za godišnja izvješća o provedbi 2017. i 2019. i za ex post evaluaciju te kako bi se osigurala dostupnost podataka potrebnih za evaluaciju programa NRM-a.

(2)   Upravljanje i koordinacija

Kratak opis mehanizama praćenja i evaluacije programa NRM-a te utvrđivanje glavnih tijela uključenih u sustav i njihove odgovornosti. Objašnjenje povezanosti aktivnosti evaluacije s provedbom programa NRM-a u smislu sadržaja i vremenskog rasporeda.

(3)   Teme i aktivnosti evaluacije

Okvirni opis tema evaluacije koje se odnose na NRM i predviđenih aktivnosti, uključujući, ali ne isključivo, ispunjenje zahtjeva u pogledu evaluacije koji su predviđeni Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbom (EU) br. 1305/2013. Obuhvaća aktivnosti potrebne za evaluaciju doprinosa programa ciljevima NRM-a, ocjenu vrijednosti pokazatelja rezultata, analizu neto učinaka. Elementi specifični za program kao što je rad potreban za razvoj metodologija ili za rješavanje specifičnih područja politike.

(4)   Podaci i informacije

Kratak opis sustava za bilježenje, održavanje, upravljanje i izvješćivanje o statističkim podacima o provedbi programa NRM-a i pružanje podataka o praćenju za evaluaciju. Utvrđivanje izvora podataka koje treba upotrebljavati, nedostataka u podacima, mogućih institucionalnih pitanja povezanih s pružanjem podataka te predložena rješenja. Ovim se odjeljkom dokazuje da će odgovarajući sustavi upravljanja podacima pravodobno biti u funkciji.

(5)   Vremenski okvir

Ključne faze programskog razdoblja i okvirni prikaz rokova potrebnih kako bi se osiguralo da rezultati budu dostupni u odgovarajućem trenutku.

(6)   Komunikacija

Opis načina na koji će se rezultati evaluacije prenositi ciljanim primateljima, uključujući opis uspostavljenih mehanizama za praćenje upotrebe rezultata evaluacije.

(7)   Resursi

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni za provedbu plana evaluacije, uključujući potrebne administrativne kapacitete, podatke, financijska sredstava, sredstva informacijske tehnologije. Opis predviđenih aktivnosti za izgradnju kapaciteta kako bi se osigurala puna provedba plana evaluacije.

5.   Plan financiranja u kojemu se navodi:

(a)

godišnji doprinos EPFRR-a;

(b)

ukupan doprinos Unije i stopa doprinosa EPFRR-a.

6.   Načini provedbe programa, sa sljedećim odjeljcima:

(a)

imenovanje svih tijela koje provodi država članica iz članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i sažet opis upravljačke i kontrolne strukture programa iz članka 8. stavka 1. točke (m) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te mehanizmi iz članka 74. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

predviđeni sastav odbora za praćenje;

(c)

opis sustava za praćenje i evaluaciju.

7.   NRM

Opis:

(a)

postupka i vremenskog rasporeda osnivanja NRM-a;

(b)

planirane uspostave i rada NRM-a, to jest načina na koji će biti uključene organizacije i uprave koje sudjeluju u ruralnom razvoju, uključujući partnerstvo iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te načina na koji će se olakšati aktivnosti umrežavanja.

Ako je država članica odlučila podupirati NRM iz posebnog programa NRM-a i regionalnih programa, navode se informacije o komplementarnosti među njima;

(c)

sažetog opisa glavnih kategorija aktivnosti koje će poduzimati NRM u skladu s ciljevima programa;

(d)

raspoloživih resursa za uspostavljanje i rad NRM-a.

DIO 4.

Okvirni popis prioriteta/žarišnih područja i mjera od osobite važnosti za ex-ante uvjete (povezane s prioritetima ruralnog razvoja i opće) iz dijela 1. odjeljka 6. točke (b) podtočke ii.

1.   POSEBNI EX-ANTE UVJETI ZA RURALNI RAZVOJ

Prioritet Unije za tematski cilj (TC) ruralnog razvoja/zajedničkih odredbi

Ex ante uvjet

Kriteriji za ispunjavanje

Primjenjivost na žarišna područja, mjere

kako je utvrđen u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 1305/2013

kako je utvrđen u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 1305/2013

kako su utvrđeni u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 1305/2013

Treći prioritet za ruralni razvoj: promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi

TC 5.: promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima

3.1.

Sprečavanje rizika i upravljanje rizikom: postojanje nacionalnih ili regionalnih procjena rizika za upravljanje katastrofama, pri čemu se vodi računa o prilagodbi na klimatske promjene

Primjenjuje se nacionalna ili regionalna procjena rizika sa sljedećim elementima:

opis procesa, metodologije, metoda i neosjetljivih podataka koji se koriste za procjenu rizika, kao i kriterija utemeljenih na riziku za određivanje prioriteta ulaganja,

opis mogućih razvoja događaja s jednim ili više rizika,

uzimanje u obzir nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene, gdje je to primjereno.

Žarišno područje: 3 B

Mjere iz članka 18., članka 24. i članaka 36. do 39. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Četvrti prioritet za ruralni razvoj: obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom

TC 5.: promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima

TC 6.: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

4.1.

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti (DPOU): na nacionalnoj razini uspostavljeni su standardi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta zemljišta iz glave VI. poglavlja I. Uredbe (EU) br. 1306/2013

standardi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta određeni su u nacionalnim zakonima te navedeni u programima

Žarišna područja: 4A, 4B, 4C

Mjere iz članaka 28., 29. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013

4.2.

Minimalni zahtjevi u vezi s gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja: minimalni zahtjevi u vezi s gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja iz glave III. poglavlja I. članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 utvrđeni su na nacionalnoj razini

minimalni zahtjevi u vezi s gnojivima i sredstvima za zaštitu bilja iz glave III. poglavlja I. Uredbe (EU) br. 1305/2013 navedeni su u programima

Žarišna područja: 4A, 4B, 4C

Mjere iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

4.3.

Ostali relevantni nacionalni standardi: za potrebe glave III. poglavlja I. članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 utvrđeni su relevantni obvezni nacionalni standardi

relevantni obvezni nacionalni standardi navedeni su u programima

Žarišna područja: 4A, 4B, 4C

Mjere iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Peti prioritet za ruralni razvoj: promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

TC 4.: poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika u svim sektorima

TC 6.: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

5.1.

Energetska učinkovitost: provedene su aktivnosti promicanja isplativih poboljšanja energetske učinkovitosti i isplativih ulaganja u energetsku učinkovitost pri izgradnji ili obnavljanju zgrada.

Aktivnosti obuhvaćaju:

mjere kojima će se osigurati primjena minimalnih zahtjeva povezanih s potrebnom energetskom učinkovitošću zgrada u skladu s člancima 3., 4. i 5. Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća (12),

mjere nužne za uspostavu sustava ovjere energetske učinkovitosti zgrada u skladu s člankom 11. Direktive 2010/31/EU,

mjere kojima će se osigurati strateško planiranje na području energetske učinkovitosti u skladu s člankom 3. Direktive 2012/27 EU Europskog parlamenta i Vijeća (13),

mjere u skladu s člankom 13. Direktive 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14) o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama kako bi se osiguralo da krajnji korisnici dobiju pojedinačna brojila u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo, financijski razumno i razmjerno u odnosu na potencijalnu uštedu energije.

Žarišna područja: 5 B

Mjere iz članaka 17., 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

5.2.

Vodni sektor: postojanje a) politike određivanja cijene vode koja daje prikladne poticaje korisnicima za učinkovito korištenje vodnih resursa i b) prikladnog doprinosa različitih načina korištenja voda u povratu troškova vodnih usluga, po stopi koja je utvrđena u odobrenom planu upravljanja riječnim slivom za ulaganja podržana u okviru programa.

U sektorima koje podupire EPFRR, država članica osigurala je doprinos različitih načina korištenja vode u povratu troškova vodnih usluga prema sektoru u skladu s člankom 9. stavkom 1. prvom alinejom Okvirne direktive o vodama uzimajući u obzir, ako je potrebno, društvene, okolišne i ekonomske učinke povrata, kao i zemljopisne i klimatske uvjete u zahvaćenoj regiji ili regijama.

Žarišno područje: 5 A

Mjere iz članaka 17. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

5.3.

Obnovljiva energija: provedene su radnje za promicanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije (15).

Postoje transparentni programi potpora, prioritet u pristupu mreži ili zajamčeni pristup i prioritet u otpremi, kao i objavljena standardna pravila u vezi sa snošenjem i podjelom troškova tehničkih prilagodbi u skladu s člankom 14. stavkom 1. i člankom 16. stavcima 2. i 3. Direktive 2009/28/EZ.

Država članica donijela je nacionalni akcijski plan za obnovljivu energiju u skladu s člankom 4. Direktive 2009/28/EZ.

Žarišno područje: 5C

Mjere iz članaka 17., 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Šesti prioritet za ruralni razvoj: promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

TC 2.: poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezinog korištenja i kvalitete (cilj na području širokopojasnosti)

6.1.

Infrastruktura za mreže nove generacije (NGN): postojanje nacionalnih ili regionalnih planova za pristup nove generacije u kojima se uzimaju u obzir regionalne aktivnosti kako bi se postigli ciljevi pristupa internetu velike brzine u Uniji, s naglaskom na područja na kojima tržište ne uspijeva pružiti otvorenu infrastrukturu pristupačne cijene i kvalitete u skladu s pravilima Unije o konkurentnosti i državnim potporama i kako bi se pružile dostupne usluge osjetljivim skupinama.

Postoji nacionalni ili regionalni plan NGN-a koji sadržava:

plan infrastrukturnih ulaganja utemeljen na ekonomskoj analizi, uzimajući u obzir postojeću privatnu i javnu infrastrukturu i planirana ulaganja,

održive modele ulaganja kojima se ojačava tržišno natjecanje i pruža pristup otvorenoj, pristupačnoj, kvalitetnoj infrastrukturi i uslugama koje odolijevaju budućim tehnološkim promjenama;

mjere za poticanje privatnih ulaganja.

Žarišno područje: 6C

Mjere iz članaka 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013


2.   OPĆI EX ANTE UVJETI

Ex ante uvjet

Kriteriji za ispunjenje

Primjenjivost na žarišna područja, mjere

kako je utvrđen u dijelu II. Priloga XI. Uredbi (EU) br. 1303/2013

kako su utvrđeni u dijelu II. Priloga XI. Uredbi (EU) br. 1303/2013

1.   Mjere protiv diskriminacije

Postojanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu antidiskriminacijskog zakonodavstva i politike Unije u području ESI fondova.

Mjere usklađene s institucionalnim i pravnim okvirom država članica za sudjelovanje tijela odgovornih za promicanje jednakog postupanja prema svim osobama tijekom pripreme i provedbe programa, uključujući pružanje savjeta o jednakosti u sklopu aktivnosti povezanih s ESI fondovima;

Mjere za osposobljavanje osoblja zaposlenog u tijelima koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova u području antidiskriminacijskog zakonodavstva i politike Unije.

Žarišno područje: 6B

Mjere iz članaka 14., 15. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, LEADER

2.   Ravnopravnost spolova

Postojanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu Unijina zakonodavstva o ravnopravnosti spolova i politike ravnopravnosti spolova u području ESI fondova.

Mjere usklađene s institucionalnim i pravnim okvirom država članica za uključivanje tijela odgovornih za ravnopravnost spolova tijekom pripreme i provedbe programa, uključujući savjetovanje o ravnopravnosti spolova u sklopu aktivnosti povezanih s ESI fondovima;

Mjere za osposobljavanje osoblja zaposlenog u tijelima koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova u području Unijina zakonodavstva o ravnopravnosti spolova i politike ravnopravnosti spolova te o uključivanju načela ravnopravnosti spolova.

Žarišna područja: 6A, 6B

Mjere iz članaka 14., 15., 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, LEADER

3.   Invaliditet

Postojanje administrativnog kapaciteta za provedbu i primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) u području ESI fondova u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ (16).

Mjere usklađene s institucionalnim i pravnim okvirom država članica namijenjene savjetovanju s tijelima zaduženima za zaštitu prava osoba s invaliditetom i uključivanju tih tijela ili predstavničkih organizacija osoba s invaliditetom ili pak drugih zainteresiranih strana tijekom pripreme i provedbe programa.

Mjere za osposobljavanje osoblja zaposlenog u tijelima koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru ESI fondova u području mjerodavnog prava i politike Unije i država članica koji se odnose na osobe s invaliditetom, uključujući dostupnost i praktičnu primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u skladu s, prema potrebi, zakonodavstvom Unije i država članica.

Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa.

Žarišna područja: 6A, 6B

Mjere iz članaka 19., 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, LEADER

4.   Javna nabava

Postojanje mjera za djelotvornu primjenu zakonodavstva Unije o javnoj nabavi u području ESI fondova.

Mjere za djelotvornu primjenu pravila Unije o javnoj nabavi odgovarajućim mehanizmima;

Mjere kojima se osigurava transparentan postupak dodjele ugovora;

Mjere za osposobljavanje i širenje informacija za zaposlenike uključene u provedbu ESI fondova;

Mjere kojima se osiguravaju administrativni kapaciteti za provedbu i primjenu pravila Unije o javnoj nabavi.

Žarišna područja: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Mjere iz članaka 14., 15., 17., 19. i 20, članka 21. točke (e) i članka 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013, LEADER

5.   Državne potpore

Postojanje mjera za djelotvornu primjenu zakonodavstva Unije o javnoj nabavi u području ESI fondova.

Mjere za djelotvornu primjenu pravila Unije o državnim potporama;

Mjere za osposobljavanje i širenje informacija za zaposlenike uključene u provedbu ESI fondova;

Mjere kojima se osiguravaju administrativni kapaciteti za provedbu i primjenu pravila Unije o državnim potporama.

Sva žarišna područja i mjere, pod uvjetom da operacije koje se provode u okviru njih nisu obuhvaćene područjem primjene članka 42. Ugovora

6.   Zakonodavstvo o okolišu povezano s procjenom utjecaja na okoliš (EIA) i strateškom procjenom okoliša (SEA)

Postojanje mjera za djelotvornu primjenu zakonodavstva Unije u području okoliša koje se odnosi na procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu okoliša.

Mjere za učinkovitu primjenu Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća (17) (EIA) i Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18) (SEA);

Mjere za osposobljavanje i širenje informacija za zaposlenike uključene u provedbu direktiva o procjeni utjecaja na okoliš i strateškoj procjeni okoliša;

Mjere kojima se osiguravaju dostatni administrativni kapaciteti.

Žarišna područja: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Mjere iz članaka 17., 19., 20., 21. i članaka 28. do 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

7.   Statistički sustavi i pokazatelji rezultata

Postojanje statističke osnove potrebne za provođenje procjena djelotvornosti i učinka programa.

Postojanje sustava pokazatelja rezultata potrebnog za odabir aktivnosti kojima se najučinkovitije doprinosi željenim rezultatima, za praćenje napretka u ostvarivanju rezultata i provođenje procjene učinka.

Usvojene su mjere pravovremenog prikupljanja i spajanja statističkih podataka uspostavom sljedećih elemenata:

utvrđivanjem izvora i mehanizama kojima se jamči statistička valjanost podataka,

mjerama za objavljivanje i javnu dostupnost ukupnih podataka,

Djelotvoran sustav pokazatelja rezultata koji uključuje:

odabir pokazatelja rezultata za svaki program, kojima se pružaju informacije o tome kako se bira političko djelovanje koje je financirano iz programa,

uspostavu ciljnih vrijednosti za te pokazatelje,

usklađenost svakog pokazatelja sa sljedećim zahtjevima: pouzdanošću i statističkom valjanošću, jasnoćom normativnog tumačenja, prilagodljivošću politici, pravodobnosti prikupljanja podataka,

Postupci kojima se jamči primjena djelotvornog sustava pokazatelja prilikom izvođenja operacija financiranih iz programa.

Primjenjuje se, ali je već ispunjen, zajednički sustav za praćenje i evaluaciju (CMES)

DIO 5.

Šifre mjera i podmjera

Mjera iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili Uredbe (EU) br. 1303/2013

Šifra mjere u skladu s ovom Uredbom

Podmjera za potrebe programiranja

Šifra podmjere u skladu s ovom Uredbom

Članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013

prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

1

potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

1.1

potpora za demonstracijske aktivnosti i aktivnosti informiranja

1.2

potpora za kratke razmjene u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom i šumama

1.3

Članak 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013

savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

2

potpora kako bi se pomoglo u ostvarivanju koristi od upotrebe savjetodavnih službi

2.1

potpora za uspostavu službi za upravljanje i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima te savjetodavnih službi u šumarstvu

2.2

potpora za osposobljavanje savjetnika

2.3

Članak 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013

programi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

3

potpora za prvo sudjelovanje u programima kvalitete

3.1

potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

3.2

Članak 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

ulaganja u fizičku imovinu

4

potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

4.1

potpora za ulaganja u preradu/plasiranje na tržište i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

4.2

potpora za ulaganja u infrastrukturu povezanu s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom poljoprivrede i šumarstva

4.3

potpora za neproduktivna ulaganja povezana s postizanjem ciljeva koji se odnose na poljoprivredu, okoliš i klimu

4.4

Članak 18. Uredbe (EU) br. 1305/2013

obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama te uvođenje odgovarajućih preventivnih mjera

5

potpora za ulaganja u preventivne mjere s ciljem smanjenja posljedica mogućih elementarnih nepogoda, nepovoljnih klimatskih prilika i katastrofalnih događaja

5.1

potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

5.2

Članak 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013

razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

6

potpora za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike

6.1

potpore za osnivanje poduzeća za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima

6.2

potpore za pokretanje poslovanja za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

6.3

potpora za ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

6.4

plaćanja za poljoprivrednike koji ispunjavaju uvjete za program za male poljoprivrednike koji svoje gospodarstvo trajno prenesu na drugog poljoprivrednika

6.5

Članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013

osnovne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

7

potpora za sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

7.1

potpora za ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

7.2

potpora za infrastrukturu za širokopojasnu tehnologiju, uključujući njezinu izradu, poboljšanje i širenje, pasivnu infrastrukturu za širokopojasnu tehnologiju te omogućivanje pristupa širokopojasnoj tehnologiji i javnim e-rješenjima vlade;

7.3

potpora za ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

7.4

potpora za ulaganja za javno korištenje u rekreativnu infrastrukturu, turističke informacije i malu turističku infrastrukturu

7.5

potpora za studije/ulaganja povezana s održavanjem, obnovom i unapređenjem kulturne i prirodne baštine sela, ruralnih krajobraza i mjesta visoke prirodne vrijednosti, uključujući povezane društveno-gospodarske aspekte, kao i aktivnosti za podizanje svijesti o okolišu

7.6

potpora za ulaganja usmjerena na preseljenje aktivnosti i prenamjenu zgrada ili drugih objekata smještenih unutar ili blizu ruralnih naselja, s ciljem poboljšanja kvalitete života ili poboljšanja rezultata ekološke učinkovitosti naselja

7.7

ostalo

7.8

Članak 21. Uredbe (EU) br. 1305/2013

ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

8

potpora za pošumljavanje/stvaranje šumskih područja

8.1

potpora za uspostavljanje i održavanje poljoprivredno-šumarskih sustava

8.2

potpora za sprečavanje šteta u šumama nastalih šumskim požarima te elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima

8.3

potpora za uklanjanje šteta u šumama nastalih šumskim požarima te elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima

8.4

potpora za ulaganja kojima se poboljšava otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava

8.5

potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, u mobiliziranje i u plasiranje šumarskih proizvoda na tržište

8.6

Članak 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013

uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

9

uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača u sektorima poljoprivrede i šumarstva

9

Članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013

poljoprivreda, okoliš i klima

10

plaćanje za obveze povezane s poljoprivredom, okolišem i klimom

10.1

potpora za očuvanje te održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

10.2

Članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

ekološki uzgoj

11

plaćanje za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja

11.1

plaćanje za zadržavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja

11.2

Članak 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013

plaćanja povezana s mrežom Natura 2000. i Okvirnom direktivom o vodama

12

plaćanje naknade za poljoprivredne površine obuhvaćene mrežom Natura 2000.

12.1

plaćanje naknade za šumske površine obuhvaćene mrežom Natura 2000.

12.2

plaćanje naknade za poljoprivredne površine uključene u planove upravljanja riječnim slivovima

12.3

Članak 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013

plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

13

plaćanje naknade u planinskim područjima

13.1

plaćanje naknade za područja sa značajnim prirodnim ograničenjima

13.2

plaćanje naknade za ostala područja s posebnim ograničenjima

13.3

Članak 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013

dobrobit životinja

14

plaćanje za dobrobit životinja

14

Članak 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013

šumarsko-okolišne i klimatske službe i očuvanje šuma

15

plaćanje za obveze koje se odnose na šumski okoliš i klimu

15.1

potpora za očuvanje i promicanje šumskih genetskih resursa

15.2

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

suradnja

16

potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EPI) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

16.1

potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, praksi, procesa i tehnologija

16.2

suradnja među malim subjektima vezana uz uspostavljanje zajedničkih radnih procesa i zajedničkom korištenje objekata i resursa te za razvoj i plasiranje na tržište turističkih usluga

16.3

potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju među subjektima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promotivne aktivnosti u lokalnom kontekstu povezane s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

16.4

potpora za zajedničke aktivnosti koje se poduzimaju radi prilagodbe klimatskim promjenama ili njihova ublažavanja te za zajedničke pristupe projektima zaštite okoliša i tekućim praksama zaštite okoliša

16.5

potpora za suradnju među subjektima u lancu opskrbe povezanu s održivom opskrbom biomasom koja se koristi u pripremi hrane te proizvodnji energije i industrijskim procesima

16.6

potpora za strategije lokalnog razvoja koji nije pod vodstvom zajednice

16.7

potpora za sastavljanje planova upravljanja šumama ili istovjetnih instrumenata

16.8

potpora za diversifikaciju poljoprivrednih djelatnosti u djelatnosti koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, društvenu integraciju, poljoprivredu koju podržava zajednica i obrazovanje o okolišu i hrani

16.9

ostalo

16.10

Članak 36. Uredbe (EU) br. 1305/2013

upravljanje rizikom

17

premija za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

17.1

uzajamni fondovi za nepovoljne klimatske prilike, bolesti životinja i biljaka, najezde nametnika te ekološke incidente

17.2

sredstvo za stabilizaciju prihoda

17.3

Članak 40. Uredbe (EU) br. 1305/2013

financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

18

financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

18

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013

potpora za lokalni razvoj LEADER (lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

19

pripremna potpora

19.1

potpora za provođenje operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

19.2

priprema i provođenje aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske grupe

19.3

potpora za tekuće troškove i animiranje

19.4

Članci 51. do 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

tehnička pomoć

20

potpora za tehničku pomoć (osim NRM-a)

20.1

potpora za uspostavljanje i rad NRM-a

20.2

DIO 6.

Prioriteti Unije za ruralni razvoj i šifre žarišnih područja

Prioritet

Članak Uredbe (EU) br. 1305/2013/šifra žarišnog područja

Žarišno područje

Prioritet 1.: Poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima

članak 5. stavak 1. točka (a) = žarišno područje 1A

Poticanje inovacija, suradnje, i razvoja baze znanja u ruralnim područjima

članak 5. stavak 1. točka (b) = žarišno područje 1B

Jačanje poveznica između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija, uključujući u svrhu boljeg upravljanja okolišem i ekološke učinkovitosti

članak 5. stavak 1. točka (c) = žarišno područje 1C

Poticanje cjeloživotnog učenja i stručne izobrazbe u sektorima poljoprivrede i šumarstva

Prioritet 2.: Jačanje isplativosti poljoprivrednoga gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama

članak 5. stavak 2. točka (a) = žarišno područje 2A

Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje farm restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije

članak 5. stavak 2. točka (b) = žarišno područje 2B

Olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove

Prioritet 3.: Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi

članak 5. stavak 3. točka (a) = žarišno područje 3A

Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac programima kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, promocijom na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, proizvođačkim grupama i organizacijama te međustrukovnim organizacijama

članak 5. stavak 3. točka (b) = žarišno područje 3 B

Poticanje sprječavanja i upravljanja rizikom na poljoprivrednim gospodarstvima

Prioritet 4.: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom

članak 5. stavak 4. točka (a) = žarišno područje 4 A

Obnova, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000. i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima” i poljoprivrede velike prirodne vrijednosti, kao i stanja europskih krajobraza

članak 5. stavak 4. točka (b) = žarišno područje 4 B

Bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima

članak 5. stavak 4. točka (c) = žarišno područje 4C

Sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

Prioritet 5.: Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

članak 5. stavak 5. točka (a) = žarišno područje 5 A

Povećanje učinkovitosti u korištenju voda u poljoprivredi

članak 5. stavak 5. točka (b) = žarišno područje 5 B

Povećanje učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane

članak 5. stavak 5. točka (c) = žarišno područje 5C

Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada i ostataka te drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva

članak 5. stavak 5. točka (d) = žarišno područje 5D

Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

članak 5. stavak 5. točka (e) = žarišno područje 5E

Poticanje pohrane i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu

Prioritet 6.: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

članak 5. stavak 6. točka (a) = žarišno područje 6 A

Olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća, kao i otvaranje radnih mjesta

članak 5. stavak 6. točka (b) = žarišno područje 6 B

Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

članak 5. stavak 6. točka (c) = žarišno područje 6C

Jačanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima


(1)  Članak 8. stavak 4. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 оd 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57, 27.2.2014., str. 7.).

(3)  Računajući ukupan doprinos EPFRR-a svakom od predmetnih programa.

(4)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(5)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(6)  Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

(7)  Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).

(8)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(9)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(10)  Okvirnu raščlambu ukupnog doprinosa Unije po žarišnim područjima treba upotrebljavati u kontekstu doprinosa programa ruralnog razvoja tematskim ciljevima i ciljevima povezanim s klimatskim promjenama iz članka 15. stavka 1. točke (a) podtočke iv. Uredbe (EU) br. 1303/2013, obustava iz članka 19. stavka 5. i članka 22. stavka 6. te Uredbe te, kad je to bitno, izračuna iznosa koje treba rezervirati u skladu s člankom 59. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(11)  Članak 8. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.)

(12)  Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (SL L 153, 18.6.2010., str. 13.).

(13)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(14)  Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ (SL L 114, 27.4.2006., str. 64.).

(15)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(16)  Odluka Vijeća Europske zajednice od 26. studenoga 2009. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (SL L 23, 27.1.2010., str. 35.).

(17)  Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

(18)  Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).


PRILOG II.

Stope konverzije životinja u uvjetna grla („UG”) iz članka 9. stavka 2.

Bikovi, krave i druga goveda starija od dvije godine te kopitari stariji od šest mjeseci

1,0 UG

Goveda od šest mjeseci do dvije godine

0,6 UG

Goveda mlađa od šest mjeseci

0,4 UG

Ovce i koze

0,15 UG

Rasplodne krmače > 50 kg

0,5 UG

Ostale svinje

0,3 UG

Kokoši nesilice

0.014 UG

Ostala perad (1)

0,03 UG

Stope konverzije mogu se povećati uzimajući u obzir znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u PRR-u.

Druge kategorije životinja mogu se iznimno dodati. Stope konverzije za takve kategorije utvrđuju se uzimajući u obzir posebne okolnosti i znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u PRR-u.


(1)  Za ovu se kategoriju stope konverzije mogu smanjiti uzimajući u obzir znanstvene dokaze koje je potrebno obrazložiti i valjano utemeljiti u PRR-u.


PRILOG III.

Informiranje i promidžba iz članka 13.

DIO 1.

Aktivnosti informiranja i promidžbe

1.   Odgovornosti upravljačkog tijela

1.1.   Strategija informiranja i promidžbe

Upravljačko tijelo osigurava da se aktivnosti informiranja i promidžbe provode u skladu s njegovom strategijom informiranja i promidžbe, koja obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)

ciljeve strategije i njezine ciljane skupine;

(b)

opis sadržaja aktivnosti informiranja i promidžbe;

(c)

indikativni proračun strategije;

(d)

opis administrativnih tijela, uključujući i resurse zaposlenika, mjerodavnih za provedbu mjera informiranja i promidžbe;

(e)

opis uloge koju ima NRM te načina na koji će komunikacijski plan iz članka 54. stavka 3. točke vi. Uredbe (EU) br. 1305/2013 pridonijeti provedbi strategije;

(f)

opis načina na koji se aktivnosti informiranja i promidžbe ocjenjuju u pogledu prepoznatljivosti i svjesnosti okvira politike, programa i operacija te uloge EPFRR-a i Unije;

(g)

godišnji ažurirani prikaz aktivnosti informiranja i promidžbe koje će se ostvariti sljedeće godine.

1.2.   Informiranje potencijalnih korisnika

Upravljačko tijelo osigurava da potencijalni korisnici imaju pristup važnim informacijama, uključujući ažurirane informacije kada je to nužno i uzimajući u obzir dostupnost elektroničkih ili drugih komunikacijskih usluga za neke potencijalne korisnike, barem o sljedećem:

(a)

mogućnostima financiranja i pokretanju poziva na prijavu prijedloga u okviru PRR-a;

(b)

upravnim postupcima koje se mora slijediti da bi se ispunili uvjeti za financiranje u okviru PRR-a;

(c)

postupcima za ispitivanje zahtjeva za financiranje;

(d)

uvjetima prihvatljivosti i/ili kriterijima odabira i evaluacije projekata koji će se financirati;

(e)

imenima osoba ili kontaktnim točkama na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji im mogu objasniti način djelovanja PRR-a i kriterije odabira i evaluacije aktivnosti;

(f)

odgovornostima korisnika da informiraju javnost o cilju operacije i potpori operaciji iz EPFRR-a u skladu s dijelom 1. odjeljkom 2. Upravljačko tijelo može zahtijevati od potencijalnih korisnika da u prijavama predlože okvirne komunikacijske aktivnosti razmjerne opsegu operacije;

(g)

postupcima ispitivanja žalbi u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

1.3.   Informiranje opće javnosti

Upravljačko tijelo informira javnost o sadržaju PRR-a, o njegovu odobrenju od strane Komisije, njegovim izmjenama, glavnim rezultatima postignutim u njegovoj provedbi te o njegovu zatvaranju, kao i o njegovu doprinosu ostvarenju prioriteta Unije kako su utvrđeniu sporazumu o partnerstvu.

Upravljačko tijelo osigurava pokretanja jedinstvenog web-mjesta ili web-portala koji sadržava informacije iz točke 1.1. i 1.2. i prvog odlomka ove točke. Pokretanjem jedinstvenog web-mjesta ne smije se narušiti neometana provedba EPFRR-a niti se potencijalnim korisnicima i dionicima smije ograničiti pristup informacijama. Mjere informiranja javnosti uključuju elemente navedene u dijelu 2. točki 1.

1.4.   Uključivanje tijela koja imaju ulogu posrednika

Upravljačko tijelo osigurava, uključujući NRM-om, da tijela koja mogu imati ulogu posrednika sudjeluju u informiranju potencijalnih korisnika, naročito:

(a)

partneri iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

informacijski centri o Europi, kao i uredi predstavništava Komisije i informacijski uredi Europskog parlamenta u državama članicama;

(c)

obrazovne i istraživačke institucije.

1.5   Obavijest o dodjeli potpore

Upravljačko tijelo osigurava da u obavijesti o dodjeli potpore korisnici budu obaviješteni o tome da se mjera financira u okviru programa koji se dijelom financira sredstvima EPFRR-a i o kojoj se mjeri i prioritetu dotičnog PRR-a radi.

2.   Odgovornosti korisnika

2.1   Pri svim svojim aktivnostima informiranja i komuniciranja korisnik mora ukazati na potporu iz EPFRR-a pojedinoj operaciji prikazom:

(a)

amblema Unije;

(b)

upućivanja na potporu iz EPFRR-a.

Ako se neka mjera informiranja ili komuniciranja odnosi na operaciju ili nekoliko operacija sufinanciranih iz nekoliko fondova, upućivanje iz točke (b) može se zamijeniti upućivanjem na ESI fondove.

2.2   Tijekom provedbe operacije korisnik informira javnost o potpori dobivenoj iz EPFRR-a, i to na sljedeći način:

(a)

na web-mjestu korisnika za profesionalnu uporabu, ako takvo web-mjesto postoji, objavljuje kratak opis operacije iz kojeg je moguće utvrditi poveznicu između svrhe web-mjesta i potpore namijenjene operaciji, koji je razmjeran visini potpore, uključujući njezine ciljeve i rezultate te ističući financijsku potporu Unije;

(b)

za operacije koje nisu obuhvaćene točkom (c) čija ukupna javna potpora prelazi 10 000 EUR i ovisno o financiranoj operaciji (na primjer, za operacije iz članka 20. koji se odnose na obnovu sela ili operacije LEADER) postavlja najmanje jedan plakat s informacijama o operaciji (najmanje veličine A3), ističući financijsku potporu Unije, na mjesto koje je javnosti lako vidljivo, poput ulaza u zgradu. Ako operacija u okviru PRR-a dovodi do ulaganja (primjerice, na gospodarstvu ili u poljoprivredno-prehrambenom poduzeću) čija ukupna javna potpora prelazi 50 000 EUR, korisnik mora postaviti informativnu ploču s podacima o projektu, ističući financijsku potporu Unije. Informativna se ploča postavlja i na lokacijama lokalnih akcijskih grupa koje se financiraju u okviru LEADER-a;

(c)

na mjestu koje je javnosti lako vidljivo postavlja privremeni pano značajne veličine za svaku operaciju koja se sastoji od financiranja operacija infrastrukture ili građevinskih radova, a za koju iznos ukupne javne potpore premašuje 500 000 EUR.

Najkasnije tri mjeseca nakon dovršetka operacije korisnik na mjestu koje je javnosti lako vidljivo postavlja trajnu ploču ili pano značajne veličine za svaku operaciju koja ispunjava sljedeće uvjete:

i.

ukupna javna potpora operaciji prelazi 500 000 EUR;

ii.

operacija obuhvaća kupovinu fizičkog predmeta ili financiranje infrastrukture ili građevinskih operacija.

Na panou moraju biti navedeni naziv i glavni cilj operacije te se mora istaknuti financijska potpora Unije.

Na panoima, plakatima, pločama i web-mjestima moraju biti navedeni opis projekta/operacije i elementi iz dijela 2. točke 1. Ti podaci moraju zauzimati najmanje 25 % površine panoa, ploče ili internetske stranice.

DIO 2.

Tehničke značajke aktivnosti informiranja i promidžbe

1.   Logotip i slogan

Svaki oblik informiranja i promidžbe mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)

amblem Unije u skladu s grafičkim standardima kako su prikazani na http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, zajedno s objašnjenjem uloge Unije s pomoću sljedeće izjave:

„Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja”.

(b)

za aktivnosti i mjere koje se financiraju u okviru LEADER-a, logotip LEADER-a:

++ logotip LEADER-a++

2.   Informativni i komunikacijski materijali

Na naslovnoj stranici publikacija (npr. knjižica, letaka i biltena) i na plakatima o mjerama i aktivnostima koje se sufinanciraju sredstvima EPFRR-a jasno se navodi sudjelovanje Unije, a ako je postavljen nacionalni ili regionalni amblem, postavlja se i amblem Unije. Publikacije sadržavaju upućivanje na tijelo koje je odgovorno za sadržaj, kao i na upravljačko tijelo koje je imenovano za provedbu EPFRR-a i/ili predmetne nacionalne pomoći.

Ako je riječ o informacijama koje su dostupne elektroničkim putem (web-mjesta, baze podataka za potencijalne korisnike) ili u obliku audiovizualnog materijala, prvi stavak primjenjuje se po analogiji.

Na web-mjestima koja se odnose na EPFRR mora biti:

(a)

spomenut doprinos EPFRR-a najmanje na glavnoj stranici;

(b)

navedena poveznica s web-mjestom Komisije koja se odnosi na EPFRR.


PRILOG IV.

Zajednički skup pokazatelja konteksta, rezultata i ostvarenja iz članka 14. stavka 2.

1.   Pokazatelji konteksta

C1.

Broj stanovnika

C2.

Dobna struktura

C3.

Područje

C4.

Gustoća naseljenosti

C5.

Stopa zaposlenosti (1)

C6.

Stopa zaposlenosti

C7.

Stopa nezaposlenosti

C8.

BDP po stanovniku (1)

C9.

Stopa siromaštva (1)

C10.

Struktura gospodarstva

C11.

Struktura zaposlenosti

C12.

Produktivnost rada po gospodarskom sektoru

C13.

Zaposlenost po gospodarskoj djelatnosti

C14.

Produktivnost rada u poljoprivredi

C15.

Produktivnost rada u šumarstvu

C16.

Produktivnost rada u prehrambenoj industriji

C17.

Poljoprivredna gospodarstva (farme)

C18.

Poljoprivredna površina

C19.

Poljoprivredna površina na kojoj se odvija ekološka poljoprivredna proizvodnja

C20.

Navodnjavano zemljište

C21.

Uvjetna grla

C22.

Poljoprivredna radna snaga

C23.

Dobna struktura upravitelja poljoprivrednih gospodarstava

C24.

Poljoprivredno obrazovanje upravitelja poljoprivrednih gospodarstava

C25.

Poljoprivredni faktorski dohodak (1)

C26.

Poljoprivredni poduzetnički dohodak (1)

C27.

Ukupna faktorska produktivnost u poljoprivredi (1)

C28.

Bruto investicije u dugotrajnu imovinu u poljoprivredi

C29.

Šume i ostala šumska područja

C30.

Turistička infrastruktura

C31.

Pokrov tla

C32.

Područja s težim uvjetima gospodarenja

C33.

ntenzitet poljoprivredne proizvodnje

C34.

Područja Natura 2000.

C35.

Indeks poljskih ptica (FBI) (1)

C36.

Stanje očuvanosti poljoprivrednih staništa (travnjaka)

C37.

Poljoprivreda visoke prirodne vrijednosti (1)

C38.

Zaštićene šume

C39.

Upotreba vode u poljoprivredi (1)

C40.

Kvaliteta vode (1)

C41.

Organska tvar tla u obradivom zemljištu (1)

C42.

Erozija tla vodom (1)

C43.

Dobivanje izvora obnovljive energije iz poljoprivrede i šumarstva

C44.

Upotreba energije u poljoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj industriji

C45.

Emisije iz poljoprivrede (1)

2.   Pokazatelji rezultata

R1

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju (žarišno područje 2A)

R2

:

promjena u poljoprivrednoj proizvodnji na gospodarstvima kojima je dodijeljena potpora/AWU (jedinica godišnjeg rada) (žarišno područje 2A) (2)

R3

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za plan razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike (žarišno područje 2B)

R4

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim grupama/organizacijama (žarišno područje 3A)

R5

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u programima upravljanja rizicima (žarišno područje 3B)

R6

:

postotak šuma ili drugih šumskih područja za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost (žarišno područje 4A)

R7

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost i/ili krajobrazi (žarišno područje 4A)

R8

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja vodama (žarišno područje 4B)

R9

:

postotak šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja vodama (žarišno područje 4B)

R10

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja tlom i/ili sprečavanja erozije tla (žarišno područje 4C)

R11

:

postotak šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja tlom i/ili sprečavanja erozije tla (žarišno područje 4C)

R12

:

postotak navodnjavanog zemljišta na kojemu se prelazi na učinkovitije sustave navodnjavanja (žarišno područje 5A)

R13

:

povećanje učinkovitosti upotrebe vode u poljoprivredi u projektima za koje je dodijeljena potpora u okviru PRR-a (žarišno područje 5A) (2)

R14

:

povećanje učinkovitosti upotrebe vode u poljoprivredi i preradi hrane u projektima za koje je dodijeljena potpora u okviru PRR-a (žarišno područje 5B) (2)

R15

:

obnovljiva energija proizvedena projektima za koje je dodijeljena potpora (žarišno područje 5C) (2)

R16

:

postotak UG-a (uvjetna grla) na koja se odnose ulaganja u stočarstvo s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka (žarišno područje 5D)

R17

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka (žarišno područje 5D)

R18

:

smanjenje emisije metana i dušikova oksida (žarišno područje 5D) (2)

R19

:

smanjene emisije amonijaka (žarišno područje 5D) (2)

R20

:

postotak poljoprivrednog i šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju koji pridonose sekvestraciji ili pohrani ugljika (žarišno područje 5E)

R21

:

radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora (žarišno područje 6A)

R22

:

postotak ruralnog stanovništva obuhvaćenog strategijama lokalnog razvoja (žarišno područje 6B)

R23

:

postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura (žarišno područje 6B)

R24

:

radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora (Leader) (žarišno područje 6B)

R25

:

postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od novih ili poboljšanih usluga/infrastruktura (Informacijska i komunikacijska tehnologija – ICT) (žarišno područje 6C)

Pokazatelji napisani kosim slovima ujedno su i ciljni pokazatelji navedeni u točki 4.

3.   Pokazatelji ostvarenja RR-a

Broj

Pokazatelji ostvarenja

Šifre mjera (članci Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili Uredbe (EU) br. 1303/2013)

O.1

Ukupni javni rashodi  (3)

Sve mjere

O.2

Ukupno ulaganje

4 (članak 17.), 5 (članak 18.), 6.4 (članak 19.), 7.2 do 7.8 (članak 20.), 8.5 i 8.6 (članak 21.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.3

Broj aktivnosti/operacija za koje je dodijeljena potpora

1 (članak 14.), 2 (članak 15.), 4 (članak 17.), 7 (članak 20.), 8.5 i 8.6 (članak 21.), 9 (članak 27.), 17.2 i 17.3 (članak 36.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.4

Broj poljoprivrednih gospodarstava/korisnika kojima je dodijeljena potpora

3 (članak 16.), 4.1 (članak 17.), 5 (članak 18.), 6 (članak 19.), 8.1 do 8.4 (članak 21.), 11 (članak 29.), 12 (članak 30.), 13 (članak 31.), 14 (članak 33.), 17.1 (članak 36.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.5

Ukupna površina (ha)

4 (članak 17.), 8.1 do 8.5 (članak 21.), 10 (članak 28.), 11 (članak 29.), 12 (članak 30.), 13 (članak 31.), 15 (članak 34.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.6

Fizička površina za koju je dodijeljena potpora (ha)

10 (članak 28.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.7

Broj ugovora za koje je dodijeljena potpora

10 (članak 28.), 15 (članak 34.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.8

Broj uvjetnih grla za koje je dodijeljena potpora (UG)

14 (članak 33.), 4 (članak 17.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.9

Broj gospodarstava koja sudjeluju u programima za koje je dodijeljena potpora

9 (članak 27.), 16.4 (članak 35.), 17.2 i 17.3 (članak 36.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.10

Broj poljoprivrednika kojima su izvršene isplate

17.2 i 17.3 (članak 36.) (Uredba (EU) br. 1305/2013)

O.11

Broj ostvarenih dana izobrazbe

1 (članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.12

Broj sudionika u izobrazbi

1 (članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.13

Broj korisnika kojima su pruženi savjeti

2 (članak 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.14

Broj osposobljenih savjetnika

2 (članak 15. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.15

Broj stanovnika koji imaju koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura (IT ili drugih)

7 (članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.16

Broj skupina EPI-ja kojima je dodijeljena potpora, broj operacija EPI-ja za koje je dodijeljena potpora te broj i vrsta partnera u skupinama EPI-ja

16 (članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.17

Broj operacija suradnje za koje je dodijeljena potpora (osim EPI-ja)

16 (članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.18

Stanovništvo obuhvaćeno LAG-ovima

19 (članak 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

O.19

Broj odabranih LAG-ova

19 (članak 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

O.20

Broj projekata LEADER za koje je dodijeljena potpora

19 (članak 35. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU br. 1303/2013

O.21

Broj projekata suradnje za koje je dodijeljena potpora

19 (članak 35. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU br. 1303/2013

O.22

Broj i vrsta promotora projekata

19 (članak 35. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU br. 1303/2013

O.23

Jedinstveni identifikacijski broj LAG-a uključenog u projekt suradnje

19 (članak 35. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU br. 1303/2013

O.24

Broj tematskih i analitičkih razmjena uspostavljenih uz potporu NRM-a

Umrežavanje (članak 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.25

Broj komunikacijskih alata NRM-a

Umrežavanje (članak 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

O.26

Broj aktivnosti Europske mreže za ruralni razvoj (EMRR) u kojima je sudjelovao NRM

Umrežavanje (članak 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

4.   Ciljni pokazatelji

T1

:

postotak izdataka na temelju članaka 14., 15. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u odnosu na ukupne izdatke za PRR (žarišno područje 1A)

T2

:

ukupan broj operacija suradnje za koje je dodijeljena potpora u okviru mjere suradnje (članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013) (skupine, mreže/klasteri, pilot-projekti…) (žarišno područje 1B)

T3

:

ukupan broj sudionika kojima je pružena izobrazba u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013 (žarišno područje 1C)

T4

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju (žarišno područje 2A)

T5

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za plan razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike (žarišno područje 2B)

T6

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim skupinama/organizacijama (žarišno područje 3A)

T7

:

postotak poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u programima upravljanja rizicima (žarišno područje 3B)

T8

:

postotak šuma/drugih šumskih područja za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost (žarišno područje 4A)

T9

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost i/ili krajobrazi (žarišno područje 4A)

T10

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja vodama (žarišno područje 4B)

T11

:

postotak šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja vodama (žarišno područje 4B)

T12

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja tlom i/ili sprečavanja erozije tla (žarišno područje 4C)

T13

:

postotak šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju radi boljeg gospodarenja tlom i/ili sprečavanja erozije tla (žarišno područje 4C)

T14

:

postotak navodnjavanog zemljišta na kojemu se prelazi na učinkovitije sustave navodnjavanja (žarišno područje 5A)

T15

:

ukupno ulaganje u energetsku učinkovitost (žarišno područje 5B)

T16

:

ukupno ulaganje u proizvodnju obnovljive energije (žarišno područje 5C)

T17

:

postotak UG-a na koji se odnose ulaganja u stočarstvo s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka (žarišno područje 5D)

T18

:

postotak poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka (žarišno područje 5D)

T19

:

postotak poljoprivrednog i šumskog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju koji pridonose sekvestraciji ili pohrani ugljika (žarišno područje 5E)

T20

:

radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora (žarišno područje 6A)

T21

:

postotak ruralnog stanovništva obuhvaćenog strategijama lokalnog razvoja (žarišno područje 6B)

T22

:

postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura (žarišno područje 6B)

T23

:

radna mjesta stvorena u projektima za koje je dodijeljena potpora (Leader) (žarišno područje 6B)

T24

:

postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od novih ili poboljšanih usluga/infrastruktura (ICT) (žarišno područje 6C)

5.   Predloženi pokazatelji okvira za procjenu ostvarenja postignuća

 

Pokazatelji

Povezani pokazatelji ostvarenja

Prioritet 2. (P2)

Ukupni javni rashodi P2 (EUR)

O.1

Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju (žarišno područje 2a) + gospodarstva kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za plan razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike (žarišno područje 2B)

O.4

Prioritet 3.

(P3)

Ukupni javni rashodi P3 (EUR)

O.1

Broj poljoprivrednih gospodarstva koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima/kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim grupama (žarišno područje 3A)

O.4, O.9

Broj poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u programima upravljanja rizicima (žarišno područje 3B)

O.4, O.9

Prioritet 4.

(P4)

Ukupni javni rashodi P4 (EUR)

O.1

Poljoprivredno zemljište za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se pridonosi bioraznolikosti (žarišno područje 4A) + poboljšava gospodarenje vodama (žarišno područje 4B) + poboljšava gospodarenje tlom i/ili sprečava erozija tla (žarišno područje 4C)

O.5

Prioritet 5.

(P5)

Ukupni javni rashodi P5 (EUR)

O.1

Broj operacija ulaganja u uštedu energije i energetsku učinkovitost (žarišno područje 5B) + u proizvodnju obnovljive energije (žarišno područje 5C)

O.3

Poljoprivredno i šumsko zemljište kojim se upravlja radi poticanja sekvestracije/pohrane ugljika (žarišno područje 5E) + poljoprivredno zemljište za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju čiji je cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka (žarišno područje 5D) + navodnjavano zemljište na kojemu se prelazi na učinkovitiji sustav navodnjavanja (žarišno područje 5A)

O.5

Prioritet 6.

(P6)

Ukupni javni rashodi P6 (EUR)

O.1

Broj operacija za koje je dodijeljena potpora radi poboljšanja temeljnih usluga i infrastruktura u ruralnom područjima (žarišno područje 6B i 6C)

O.3

Stanovništvo obuhvaćeno LAG-ovima (žarišno područje 6B)

O.18


(1)  Pokazatelji konteksta koji uključuju pokazatelje učinka zajedničke poljoprivredne politike („ZPP”)

(2)  Dopunski pokazatelji rezultata

(3)  Ovaj pokazatelj odgovara pokazatelju okvira za procjenu ostvarenja postignuća utvrđenom u članku 5. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).


PRILOG V.

Zajednička pitanja za evaluaciju ruralnog razvoja

Evaluacijska pitanja koja se odnose na žarišna područja

Za svako se žarišno područje uključeno u PRR odgovara na pripadajuće pitanje u proširenim godišnjim izvješćima o provedbi (dalje u tekstu „GIP”) koji se podnose 2017. i 2019. te u izvješću o ex post evaluaciji.

1.

Žarišno područje 1A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle inovacije, suradnju i razvoj baze znanja u ruralnim područjima?

2.

Žarišno područje 1 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle jačanje poveznica između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija, uključujući u svrhu boljeg upravljanja okolišem i ekološke učinkovitosti?

3.

Žarišno područje 1C: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle cjeloživotno učenje i stručno osposobljavanje u sektorima poljoprivrede i šumarstva?

4.

Žarišno područje 2 A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele poboljšanju gospodarskih rezultata, restrukturiranju i modernizaciji gospodarstava kojima je dodijeljena potpora, posebno povećanjem njihova sudjelovanja na tržištu i diversifikacije poljoprivrednih aktivnosti?

5.

Žarišno područje 2 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle ulazak poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijsku obnovu?

6.

Žarišno područje 3 A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele poboljšanju konkurentnosti primarnih proizvođača kojima je dodijeljena potpora njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac programima kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, promocijom lokalnih tržišta i kratkih lanaca opskrbe te proizvođačkim grupama i međustrukovnim organizacijama?

7.

Žarišno područje 3 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle sprečavanje rizika i upravljanje rizicima na poljoprivrednom gospodarstvu?

8.

Žarišno područje 4 A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle obnovu, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući područja mreže Natura 2000., područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i poljoprivredu velike prirodne vrijednosti te stanje europskih krajobraza?

9.

Žarišno područje 4 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima?

10.

Žarišno područje 4C: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom?

11.

Žarišno područje 5 A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele većoj učinkovitosti u upotrebi voda u poljoprivredi?

12.

Žarišno područje 5 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele većoj učinkovitosti u upotrebi energije u poljoprivredi i preradi hrane?

13.

Žarišno područje 5C: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele opskrbi i korištenju obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada i ostataka te drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva?

14.

Žarišno područje 5D: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a pridonijele smanjenju emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost?

15.

Žarišno područje 5E: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle pohranu i sekvestraciju ugljika u poljoprivredi i šumarstvu?

16.

Žarišno područje 6 A: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle diversifikaciju, stvaranje i razvoj malih poduzeća, kao i otvaranje radnih mjesta?

17.

Žarišno područje 6 B: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a poduprle lokalni razvoj u ruralnim područjima?

18.

Žarišno područje 6C: U kojoj su mjeri intervencije u okviru PRR-a povećale dostupnost, korištenje i kvalitetu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima?

Evaluacijska pitanja koja se odnose na ostale aspekte PRR-a

Na sljedeća se pitanja odgovara u proširenim GIP-ovima koji se podnose 2017. i 2019. te u izvješću o ex post evaluaciji.

19.

U kojoj su mjeri sinergije između prioriteta i žarišnih područja povećale učinkovitost PRR-a?

20.

U kojoj je mjeri tehnička pomoć pridonijela ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 59. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članku 51. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013?

21.

U kojoj je mjeri NRM pridonijela ostvarenju ciljeva utvrđenih u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013?

Evaluacijska pitanja koja se odnose na ciljeve na razini Unije

Na sljedeća se pitanja odgovara u proširenom GIP-u koji se podnosi 2019. te u izvješću o ex post evaluaciji.

22.

U kojoj je mjeri PRR pridonio postizanju glavnog cilja EU-a za 2020. da se stopa zaposlenosti stanovništva u dobi od 20 do 64 godine poveća na najmanje 75 %?

23.

U kojoj je mjeri PRR pridonio postizanju glavnog cilja EU-a za 2020. da se 3 % BDP-a EU-a ulaže u istraživanje i razvoj te inovacije?

24.

U kojoj je mjeri PRR pridonio ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te postizanju glavnog cilja EU-a za 2020. da se emisije stakleničkih plinova smanje za najmanje 20 % u odnosu na razine iz 1990. ili za 30 % ako to uvjeti dopuste, povećanju udjela obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije na 20 % te povećanju energetske učinkovitosti za 20 %?

25.

U kojoj je mjeri PRR pridonio postizanju glavnog cilja EU-a za 2020. da se smanji broj Europljana koji žive ispod nacionalne granice siromaštva?

26.

U kojoj je mjeri PRR pridonio poboljšanju okoliša te postizanju cilja strategije EU-a za bioraznolikost da se zaustavi gubitak bioraznolikosti i degradacija usluga ekosustava?

27.

U kojoj je mjeri PRR pridonio cilju ZPP-a da se potiče konkurentnost poljoprivrede?

28.

U kojoj je mjeri PRR pridonio cilju ZPP-a da se osigura održivo gospodarenje prirodnim resursima i djelovanje protiv klimatskih promjena?

29.

U kojoj je mjeri PRR pridonio cilju ZPP-a da se postigne uravnotežen teritorijalni razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta?

30.

U kojoj je mjeri PRR pridonio poticanju inovacija?


PRILOG VI.

Glavni elementi dokumenata tehničke podrške za sustav za praćenje i evaluaciju

Jedan je od ključnih elemenata sustava za praćenje i evaluaciju ruralnog razvoja tehnička podrška koja se pruža državama članicama, evaluatorima i drugim dionicima uključenim u evaluaciju kako bi izgradili kapacitete za provođenje evaluacija te povećali kvalitetu i usklađenost evaluacijskih aktivnosti. Komisija, u suradnji s državama članicama, izrađuje dokumente tehničke podrške koji obuhvaćaju sljedeće teme:

(1)

Opisni list za svakog od zajedničkih pokazatelja u kojemu se navode definicija pokazatelja, povezanost s logikom intervencije, mjerna jedinica, metodologija koja se primjenjuje za dobivanje vrijednosti, potrebni podaci i izvori podataka, informacije o prikupljanju podataka, uključujući odgovorno tijelo i učestalost prikupljanja, te zahtjevi u pogledu izvješćivanja.

(2)

Metodološke smjernice čija je svrha pomoći državama članicama i evaluatorima u ispunjavanju zahtjeva sustava za praćenje i evaluaciju i koje obuhvaćaju različite komponente sustava, uključujući evaluacijske metode i pristupe, te pružanje podrške u vezi s posebnim pitanjima kao što je evaluacija CLLD-a.

(3)

Smjernice o ex ante evaluaciji PRR-ova koje obuhvaćaju svrhu ex ante evaluacije, postupke i uloge uključenih subjekata te područje primjene postupka i pružaju metodološku podršku u pogledu prikladnih pristupa i metoda, kao i instrumentarij s okvirnim predlošcima.

(4)

Smjernice o pripremanju plana evaluacije, koje obuhvaćaju svrhu i koristi plana evaluacije, elemente koje plan treba sadržavati te preporuke o primjerenim postupcima za njegovu izradu. Obuhvaćena su i razmatranja povezana s upravljanjem i provedbom, kao i okvirni predlošci za pojedine aspekte postupka.

(5)

Smjernice o primjeni i uspostavi zamjenskih pokazatelja, koje su posebno usmjerene na regionalne PRR-ove i u kojima se opisuju svrha i značajke zamjenskih pokazatelja te utvrđuju podaci i metode koje bi se mogle upotrebljavati kad se zahtijevaju zamjenski pokazatelji.

(6)

Smjernice o planu pokazatelja koje obuhvaćaju elemente koje je potrebno uključiti te pravila koja je potrebno primijeniti i u kojima se navode predlošci tablica.

(7)

Smjernice o praćenju koje obuhvaćaju elemente koje je potrebno uključiti u godišnja izvješća o provedbi te pravila koja je potrebno primijeniti i u kojima se navode predlošci tablica.

(8)

Smjernice o procjenjivanju vrijednosti za dopunske pokazatelje rezultata, koje obuhvaćaju utvrđivanje odgovarajuće populacije projekata, strategije uzorkovanja, primjerene metodologije, izvore podataka i tehnike procjenjivanja.

(9)

Smjernice o ocjenjivanju učinaka PRR-ova, koje obuhvaćaju svrhu i primjenu pokazatelja učinka, povezanost između politike ruralnog razvoja i drugih politika i faktora koji utječu na vrijednosti pokazatelja učinka te predložene metode procjenjivanja neto učinka intervencija u području ruralnog razvoja.

(10)

Smjernice o odgovaranju na zajednička pitanja za evaluaciju ruralnog razvoja, u kojima se navode poveznice s logikom intervencije i zajedničkim pokazateljima te predlažu dodatni podaci, kriteriji prosudbe i niz mogućih pristupa koji bi se mogli primijeniti pri odgovaranju na pitanja.

(11)

Smjernice o ex post evaluaciji PRR-ova za razdoblje 2014. – 2020., koje obuhvaćaju svrhu, postupak i područje primjene evaluacije i u kojima se pruža metodološka podrška te utvrđuju dobre prakse i navode okvirni predlošci za pojedine aspekte evaluacije.


PRILOG VII.

Struktura i sadržaj godišnjih izvješća o provedbi (iz članka 50. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 75. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

1.   Ključne informacije o provedbi programa i njegovim prioritetima

a)   Financijski podaci

Podaci o financijskoj provedbi, pri čemu se za svaku mjeru i žarišno područje navode nastali izdaci koji su prijavljeni u izjavama o izdacima. Obuhvaćaju ukupne javne rashode, kao i financijske povrate i ispravke koje su provele države članice tijekom prethodne kalendarske godine.

b)   Zajednički pokazatelji i pokazatelji specifični za program te kvantificirane ciljne vrijednosti

Informacije o provedbi PRR-a ocijenjenoj na temelju zajedničkih i posebnih pokazatelja, uključujući napredak postignut u odnosu na ciljne vrijednosti određene za svako žarišno područje, kao i o postignutim rezultatima u usporedbi s planiranim rezultatima navedenima u planu pokazatelja. Počevši od godišnjeg izvješća o provedbi koje je potrebno podnijeti 2017., navode se i rezultati u ostvarenju ključnih etapa navedenih u okviru za procjenu ostvarenja postignuća (tablica F). Kao dodatne informacije o fazi provedbe PRR-a navode se podaci o financijskim obvezama po pojedinoj mjeri i žarišnom području te s tim povezani očekivani napredak u ostvarenju ciljnih vrijednosti.

Tablice:

Tablica A: Izdaci za koje je preuzeta obveza po mjerama i žarišnim područjima

Tablica B: Postignuti pokazatelji ostvarenja po mjerama i žarišnim područjima

Tablica C: Raščlamba za relevantna ostvarenja i mjere, po vrsti područja, spolu i/ili dobi

Tablica D: Napredak u postizanju ciljnih vrijednosti

Tablica E: Praćenje prijelaznih mjera

Tablica F: Ostvarenje pokazatelja okvira za procjenu ostvarenja postignuća

2.   Napredak u provedbi plana evaluacije prikazuje se na sljedeći način:

(a)

Opis svih izmjena plana evaluacije učinjenih u PRR-u tijekom godine, uz obrazloženje.

(b)

Opis evaluacijskih aktivnosti poduzetih tijekom godine (u odnosu na odjeljak 3. plana evaluacije).*

(c)

Opis aktivnosti poduzetih u vezi s pružanjem podataka i upravljanjem podacima (u odnosu na odjeljak 4. plana evaluacije).*

(d)

Popis izvršenih evaluacija, uključujući upućivanja na mjesta na kojima su objavljene na internetu.

(e)

Sažet prikaz izvršenih evaluacija, s naglaskom na nalaze evaluacije.

(f)

Opis komunikacijskih aktivnosti poduzetih u vezi s objavljivanjem nalaza evaluacija (u odnosu na odjeljak 6. plana evaluacije).*

(g)

Opis daljnjih mjera poduzetih u pogledu rezultata evaluacije (u odnosu na odjeljak 6. plana evaluacije).*

*

Upućuje se na plan evaluacije i opisuju se sve poteškoće na koje se naišlo pri provedbi, zajedno s donesenim ili predloženim rješenjima.

3.   Pitanja koja utječu na ostvarenje ciljeva programa te poduzete mjere

Opis mjera koje su poduzeli upravljačko tijelo i odbor za praćenje kako bi osigurali kvalitetnu i učinkovitu provedbu programa, posebno u pogledu problema na koje se naišlo pri upravljanju programom te svih korektivnih mjera koje su poduzete, prije svega kao odgovor na primjedbe Komisije.

4.   Mjere poduzete radi provedbe tehničke pomoći i zahtjeva u pogledu promidžbe programa

a)

Ako je programom predviđena tehnička pomoć za osnivanje i rad NRM-a, u izvješću se opisuju poduzete aktivnosti i stanje napretka u osnivanju NRM-a i u provedbi akcijskog plana;

b)

Mjere koje su poduzete kako bi se osigurala promidžba programa (članak 13. ove Uredbe).

5.   Aktivnosti poduzete kako bi se ispunili ex ante uvjeti (2017. i 2016. prema potrebi)

Opis aktivnosti koje su poduzete po pojedinom prioritetu/žarišnom području/mjeri kako bi se ispunili primjenjivi ex ante uvjeti povezani s prioritetima i primjenjivi opći ex ante uvjeti koji u trenutku donošenja PRR-a nisu bili ispunjeni ili su bili djelomično ispunjeni. Navode se kriteriji koji nisu bili ispunjeni ili su bili samo djelomično ispunjeni, strategija, pravni akt ili drugi mjerodavni dokument i odgovarajući odjeljci i članci te tijela odgovorna za ispunjenje. Kada je potrebno, države članice mogu navesti obrazloženja ili dodatne informacije kako bi nadopunile taj opis.

6.   Opis provedbe potprograma

GIP-ovi koji se podnose 2017. i 2019. uključuju i informacije o provedbi ocijenjenoj na temelju zajedničkih i posebnih pokazatelja te o napretku postignutom u odnosu na ciljne vrijednosti utvrđene u planu pokazatelja potprograma, kao i o ostvarenim rezultatima i izdacima u usporedbi s planiranim rezultatima i izdacima koji su utvrđeni u potprogramu.

7.   Ocjenjivanje informacija i napretka u ostvarenju ciljeva programa

GIP-ovi koji se podnose 2017. i 2019. sadržavaju i sljedeće informacije koje proizlaze iz evaluacija:

Izvješće o postignućima programa i njihovu kvantifikaciju, posebno ocjenjivanjem dopunskih pokazatelja rezultata, kao i odgovarajuća evaluacijska pitanja.

GIP-ovi koji se podnose 2019. sadržavaju i sljedeće informacije koje proizlaze iz evaluacija:

Izvješće o napretku u postizanju ciljeva programa i njihovu doprinosu ostvarivanju strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast, između ostalog na temelju ocjenjivanja neto doprinosa programa promjenama vrijednosti pokazatelja učinka ZPP-a, te odgovarajuća evaluacijska pitanja.

8.   Provedba mjera kako bi se uzela u obzir načela iz članaka 6., 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013

GIP-ovi koji se podnose 2017. i 2019. sadržavaju i sljedeće informacije:

(a)   Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije (članak 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ocjena mjera poduzetih kako bi se osiguralo da se promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i integracija rodne perspektive uzmu u obzir tijekom izrade i provedbe programa, uključujući u odnosu na njegovo praćenje, izvješćivanje i evaluaciju.

(b)   Održivi razvoj (članak 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ocjena mjera poduzetih kako bi se osiguralo da su ciljevi i provedba EPFRR-a u skladu s načelom održivog razvoja i promicanjem cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje okoliša, kako je utvrđeno u članku 11. i članku 91. stavku 1. Ugovora, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”.

Osim toga, navode se informacije o potpori ciljevima u području klimatskih promjena (praćenje izdataka povezanih s klimatskim promjenama).

(c)   Uloga partnera iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u provedbi programa

Ocjena mjera poduzetih kako bi se osiguralo da su partneri iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 uključeni u pripremanje izvješća o napretku i tijekom cijele provedbe programa, uključujući sudjelovanjem u odborima za praćenje programa u skladu s člankom 48. te Uredbe, kao i u aktivnostima NRM-a.

9.   Napredak ostvaren u osiguravanju integriranog pristupa

GIP-ovi koji se podnose 2019. sadržavaju i sljedeće informacije:

Opis napretka u osiguravanju integriranog pristupa pri upotrebi EPFRR-a i drugih financijskih instrumenata Europske unije za poticanje teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući aktivnosti u okviru lokalnih razvojnih strategija.

10.   Izvješće o provedbi financijskih instrumenata (članak 46. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

GIP-ovi isto tako sadržavaju kao prilog:

posebno izvješće o operacijama koje sadržavaju financijske instrumente. Sadržaj tog izvješća naveden je u članku 46. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a izvješće se podnosi na obrascu za ESI fondove.


Top