EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0275

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 275/2014 оd 7. siječnja 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe Tekst značajan za EGP

OJ L 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/275/oj

19.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 80/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 275/2014

оd 7. siječnja 2014.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (1), kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 913/2010 i stavlja izvan snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010, a posebno njezin članak 21.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1316/2013 unutar prve godine nakon stupanja na snagu te uredbe, dodjeljuju se ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata kojima se određuju prioriteti za financiranje u prometu utvrđeni u programima rada za vrijeme trajanja Instrumenta za povezivanje Europe u skladu s člankom 7. stavkom 2. Nužno je stoga da se delegirani akt koji detaljnije iznosi prioritete za financiranje u prometu donese prije donošenja programa rada.

(2)

U skladu s člankom 21. stavkom 3., prioriteti za financiranje u prometu trebali bi uzeti u obzir prihvatljive aktivnosti koje pridonose projektima od zajedničkog interesa u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) navedene u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1316/2013.

(3)

Prihvatljive aktivnosti navedene u članku 7. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1316/2013 detaljnije su iznesene u člancima 10. i 11. te uredbe kojom se osiguravaju najviše primjenjive stope financiranja tih aktivnosti. Prikladno je stoga upućivati na aktivnosti navedene u tim člancima kako bi se detaljnije iznijeli prioriteti za financiranje u prometu.

(4)

Projekti od zajedničkog interesa iz Dijela I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 prihvatljivi su za višegodišnje programe rada iz članka 17. stavka 3. te uredbe. Projekti koji nisu navedeni u Dijelu I. Priloga I., a koji su prihvatljivi prema članku 7. stavku 2. te uredbe, prihvatljivi su za godišnje programe rada.

(5)

Uzimajući u obzir da se članak 21. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1316/2013 odnosi na posebne ciljeve za promet iz članka 4. stavka 2. te uredbe prikladno je upućivati na te ciljeve za potrebe ove uredbe.

(6)

Uzimajući u obzir da će financijski instrumenti dobiti doprinos EU-a u skladu s godišnjim radnim programima, prikladno je uključiti odgovarajući prioritet.

(7)

Programima se podupiru mjere navedene u članku 5. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1316/2013 koje sadrže troškove za tehničku i administrativnu pomoć nastale u sklopu upravljačkog rada Komisije za Instrument za povezivanje Europe i ograničeni su na 1 % financijske omotnice, a neće biti obuhvaćeni programima rada. Međutim, aktivnosti kojima se podupiru programi koje pridonose projektima od zajedničkog interesa, kako je predviđeno člankom 7. stavkom 2. i navedeno u članku 5. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1316/2013, bit će obuhvaćene programima rada te su uključene s odgovarajućim prioritetom.

(8)

Sva sredstva iz članka 5. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1316/2013 uključujući sredstva prenesena iz Kohezijskog fonda bit će obuhvaćeni istim programima rada. U skladu s člankom 11. te uredbe, sredstva prenesena iz Kohezijskog fonda podliježu posebnim pozivima na dostavu prijedloga.

(9)

Ova Uredba treba stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije kako bi se omogućilo pravovremeno donošenje provedbenih akata iz članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1316/2013.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tekst naveden u Prilogu ovoj Uredbi dodaje se kao Dio VI. Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1316/2013.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 348, 20.12.2013., str. 129.

(2)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama EU-a za razvoj transeuropske prometne mreže i o stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).


PRILOG

U Prilog I. Uredbi (EU) br. 1316/2013, dodaje se sljedeći Dio VI.:

„DIO VI

PRIORITETI ZA FINANCIRANJE PROMETA ZA POTREBE VIŠEGODIŠNJIH I GODIŠNJIH RADNIH PROGRAMA

1.   Prioriteti za financiranje višegodišnjih radnih programa

1.1

Prioriteti za financiranje u svrhu premošćivanja veza koje nedostaju, otklanjanja uskih grla, jačanja interoperabilnosti željeznice i, posebno, poboljšanja prekograničnih dionica:

i.

prethodno identificirani projekti na koridorima središnje mreže (željeznice, unutarnji plovni putovi, ceste, morske ili riječne luke);

ii.

prethodno identificirani projekti na ostalim koridorima središnje mreže (željeznice, unutarnji plovni putovi, ceste, morske ili riječne luke);

iii.

interoperabilnost željeznice;

iv.

uvođenje ERTMS-a.

1.2

Prioriteti za financiranje prometa u svrhu osiguravanja dugoročnih održivih i učinkovitih prometnih sustava radi priprema za protoke prometa u budućnosti, kao i omogućivanje dekarbonizacije za sve vrste prijevoza prijelazom na inovativne i energetski učinkovite prometne tehnologije s niskom razinom emisija ugljika, ujedno povećavajući razinu sigurnosti:

i.

uvođenje novih tehnologija i inovacija za sve vrste prijevoza s posebnim naglaskom na dekarbonizaciju, sigurnost i inovativne tehnologije za promidžbu održivosti, poboljšanje poslovanja, upravljanja, multimodalnosti i dostupnosti mreže;

ii.

sigurna i zaštićena infrastruktura, uključujući zaštićena parkirališna mjesta na cestovnoj osnovnoj mreži.

1.3

Prioriteti za financiranje u svrhu optimiziranja integracije i međusobnog povezivanja vrsta prijevoza i jačanja interoperabilnosti prijevoznih usluga istodobno osiguravajući pristup prometnim infrastrukturama:

i.

jedinstvenom europskom nebu – SESAR;

ii.

riječnim informacijskim uslugama;

iii.

inteligentnim prijevoznim uslugama za ceste;

iv.

sustavu nadzora i upravljanja pomorskim prometom;

v.

morskim autocestama;

vi.

mjerama za provedbu prometnih infrastruktura u čvorištima osnovne mreže, uključujući urbana čvorišta;

vii.

poveznice s multimodalnim logističkim platformama i njihov razvoj.

1.4

Mjere za potporu programa

2.   Prioriteti za financiranje godišnjih radnih programa

2.1

Prioriteti za financiranje u svrhu otklanjanja uskih grla, jačanja interoperabilnosti željeznice, premošćivanja veza koje nedostaju i, posebno, poboljšanja prekograničnih dionica:

i.

željeznice, unutarnji plovni putovi i cestovni projekti na osnovnoj mreži uključujući veze s riječnim i morskim lukama i zračnim lukama kao i razvoj luka;

ii.

projekti sveobuhvatne mreže (željeznice, unutarnji plovni putovi, ceste, morske ili riječne luke);

iii.

projekti za povezivanje transeuropske prometne mreže s mrežama susjednih zemalja, posebno one koje se odnose na prekogranične dionice (željeznice, unutarnji plovni putovi, ceste, morske ili riječne luke).

2.2

Prioriteti za financiranje u prometu kako bi se osigurali dugoročni održivi i učinkoviti prometni sustavi u svrhu priprema za protoke prometa u budućnosti, kao i omogućivanje dekarbonizacije za sve vrste prijevoza prijelazom na inovativne i energetski učinkovite prometne tehnologije s niskom razinom emisija ugljika, ujedno povećavajući razinu sigurnosti:

i.

uvođenje novih tehnologija i inovacija, osim onih obuhvaćenih višegodišnjim radnim programom;

ii.

usluge prijevoza robe;

iii.

mjere za smanjenje buke željezničkog teretnog prometa naknadnim opremanjem postojećeg voznog parka.

2.3

Prioriteti za financiranje u prometu u svrhu poboljšanja integracije i međusobnog povezivanja vrsta prijevoza i jačanja interoperabilnosti prijevoznih usluga istodobno osiguravajući pristup prometnim infrastrukturama:

i.

sustavi telematskih aplikacija osim onih obuhvaćenih višegodišnjim radnim programom;

ii.

mjere za bolji pristup prometnim infrastrukturama za osobe s invaliditetom;

iii.

mjere za provedbu prometnih infrastruktura u čvorištima osnovne mreže, uključujući urbana čvorišta;

iv.

poveznice s multimodalnim logističkim platformama i njihov razvoj.

2.4

Financijski instrumenti CEF-a

i.

doprinos financijskim interesima kako je definirano u članku 14. i Dijelu III. priloga CEF-u;

ii.

mjere za potporu programa za inovativne financijske instrumente.”


Top