EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0176

Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 оd 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020. Tekst značajan za EGP

OJ L 56, 26.2.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/176/oj

26.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/11


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 176/2014

оd 25. veljače 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 3.d stavak 3. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom 2003/87/EZ predviđeno je utvrđivanje vremenskog plana, upravljanja i drugih aspekata dražbe kako bi se osigurala njezina otvorena, transparentna, usklađena i nediskriminirajuća provedba. Tom je Direktivom također predviđeno da Komisija treba nadzirati funkcioniranje europskog tržišta ugljika.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (2) predviđena je količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova koja se svake godine prodaje na dražbi nakon što se oduzme besplatna raspodjela od količine emisijskih jedinica za cijelu Uniju izdanih u toj godini. Udaljavanje od tog vremenskog rasporeda predviđeno je i Uredbom Komisije (EU) br. 1210/2011 (3) radi utvrđivanja količine emisijskih jedinica koje će se na dražbi prodavati rano, tj. prije 2013., uz odgovarajuće smanjenje količina namijenjenih za dražbu u 2013. i 2014. godini i s glavnim ciljem osiguravanja nesmetanog prelaska iz drugog u treće trgovinsko razdoblje uzimajući u obzir potrebe usklađivanja radi zaštite od rizika u prvim godinama trećeg trgovinskog razdoblja. Te godišnje količine utvrđene su na temelju čimbenika kojima se određivala ponuda i potražnja emisijskih jedinica za vrijeme procjene i s pretpostavkom da će u tom razdoblju biti u tijeku gospodarski oporavak.

(3)

Potrebno je uzeti u obzir iznimne promjene čimbenika koji utječu na ravnotežu između ponude i potražnje emisijskih jedinica, posebno ponovno usporavanje gospodarskog rasta i privremene čimbenike koji su izravno povezani s prijelazom u 3. fazu, uključujući povećanje neiskorištene količine emisijskih jedinica važećih za drugo trgovinsko razdoblje radi usklađenosti u navedenom razdoblju, povećanje količine ovjerenih smanjenja emisija i jedinica smanjenja emisija iz projekata smanjenja emisija u okviru mehanizma čistoga razvoja ili u skladu s odredbama zajedničke provedbe za predavanje emisijskih jedinica gospodarskih subjekata obuhvaćenih sustavom, monetizaciju emisijskih jedinica iz pričuve za nove sudionike na tržištu za treće trgovinsko razdoblje radi potpore demonstracijskim projektima vezanja i sekvestracije ugljika i inovativnim tehnologijama na području obnovljivih izvora energije („NER300”) u skladu s Odlukom Komisije 2010/670/EU (4) i oslobađanje emisijskih jedinica iz pričuva za nove sudionike koje nisu potrebne za drugo trgovinsko razdoblje. Iako na sve te čimbenike u većoj ili manjoj mjeri utječe nesigurnost, važno je pravovremeno utvrditi odgovarajuće ispravke godišnjih količina koje će se u razdoblju 2014.–2020. prodavati na dražbi.

(4)

Važan čimbenik klimatske politike EU-a smanjenje je rizika od istjecanja ugljika (povećanja emisija stakleničkih plinova u trećim zemljama u kojima industrija ne bi bila podložna sličnim ograničenjima ugljika) i izbjegavanje stavljanja određenih energetski intenzivnih sektora i podsektora EU-a u kojima postoji međunarodna konkurencija u gospodarski nepovoljni položaj. U skladu s tim i pod pretpostavkama koje i dalje vrijede od siječnja 2014. Komisija je analizirala učinke na konkurentski položaj energetski intenzivnih industrija koji se očekuju od revizije vremenskog profila dražbe (5). U procjeni učinka navodi se da su Direktivom 2003/87/EZ utvrđene mjere, uključujući nastavak besplatne raspodjele emisijskih jedinica i donošenje popisa industrija za koje se procjenjuje da postoji rizik od istjecanja ugljika kako bi se uklonili rizici od istjecanja ugljika u energetski intenzivnim industrijskim sektorima. Revizija vremenskog rasporeda dražbi ne utječe na razinu besplatne raspodjele emisijskih jedinica koje se izdaju svake godine niti na ukupnu količinu emisijskih jedinica (gornja granica) za razdoblje koje počinje 2013. Iako mogući učinci na troškove ugljika tijekom vremena mogu biti različito raspodijeljeni, na temelju procjene rizika očekuje se da će troškovi ostati na razini prosječne cijene ugljika koja je predviđena Komisijinom procjenom učinka priloženom paketu provedbenih mjera za ciljeve Unije o klimatskim promjenama i obnovljivoj energiji za 2020. (6), a što pokazuje i kasnija analiza (7).

(5)

Budući da je količina emisijskih jedinica koja će se svake godine u razdoblju 2014.–2016. prodavati na dražbi smanjena, potrebno je na odgovarajući način smanjiti pragove količina za prodaju na dražbi po pojedinim dražbama na dražbovnim platformama koje imenuje država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji.

(6)

Uredbu (EU) br. 1031/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Kako bi se mogla primjenjivati na dražbe koje će se provoditi od 2014. nadalje te kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje tržišta ugljika i predvidljivost dražbi, ova Uredba treba stupiti na snagu bez odlaganja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1031/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Iza drugog podstavka članka 10. stavka 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Količina emisijskih jedinica koje će se u danoj godini prodavati na dražbi, utvrđena u skladu s prvim ili drugim podstavkom ovog stavka, smanjuje se u razdoblju 2014.–2016. za količinu emisijskih jedinica navedenu za dotičnu godinu u drugom stupcu tablice u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Ako se u 2014. količina smanjenja utvrđena u Prilogu IV. ne može raspodijeliti na razdoblje dulje od 9 mjeseci, umanjit će se za 100 milijuna emisijskih jedinica i za isti iznos nakon toga za svako tromjesečje. U tom se slučaju količine smanjenja za 2015. i 2016. prilagođavaju u jednakim obrocima u skladu s tim.

Količina emisijskih jedinica koje će se u danoj godini prodavati na dražbi, utvrđena u skladu s prvim ili drugim podstavkom ovog stavka, povećava se u razdoblju 2019.–2020. za količinu emisijskih jedinica utvrđenu za dotičnu godinu u trećem stupcu tablice u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Za države članice koje primjenjuju članak 10.c Direktive, ne dovodeći u pitanje prvu rečenicu članka 10.c stavka 2. Direktive, ukupna količina emisijskih jedinica za dražbu u danoj godini nakon prilagodbe utvrđene u drugom stupcu tablice u Prilogu IV. ovoj Uredbi ne smije biti manja od količine emisijskih jedinica koje će se prijelazno besplatno raspodijeliti postrojenjima za proizvodnju električne energije u toj istoj godini.

Ako je potrebno, na odgovarajući se način povećava ukupna količina emisijskih jedinica koja se u danoj godini u razdoblju 2014.–2016. prodaje na dražbi po državi članici koja primjenjuje članak 10.c Direktive. U opsegu u kojem se ukupna količina emisijskih jedinica za prodaju na dražbi povećava u skladu s prethodnom rečenicom ona se zatim smanjuje kako bi se osigurala raspodjela u skladu s prvim podstavkom ovog stavka. Količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi navedene u drugom i trećem stupcu tablice iz Priloga IV. ovoj Uredbi prilagođavaju se kako bi odražavale svako takvo povećanje i smanjenje.”

2.

Posljednja rečenica članka 32. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje se prodaju na pojedinačnoj dražbi koju provode te dražbovne platforme u razdoblju 2014.–2016. ne smije biti manja od 2 milijuna emisijskih jedinica.”

3.

Iza Priloga III. dodaje se sljedeći Prilog:

„PRILOG IV.

Prilagodbe količina emisijskih jedinica (u milijunima) koje će se prodavati na dražbi u razdoblju 2013.–2020. u skladu s člankom 10. stavkom 2.

Godina

Količina smanjenja

Količina povećanja

2013.

 

 

2014.

400

 

2015.

300

 

2016.

200

 

2017.

 

 

2018.

 

 

2019.

 

300

2020.

 

600”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1210/2011 od 23. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi određivanja količine kvota stakleničkih plinova koje treba staviti na dražbu prije 2013. (SL L 308, 24.11.2011., str. 2.).

(4)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije na području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).

(5)  Proporcionalna procjena učinka priložena dokumentu Uredbe Komisije (EU) br. 176/2014 od 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010, posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020., dostupna na http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf.

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Komunikacija „Analiza mogućnosti da se premaši smanjenje emisije stakleničkih plinova od 20 % i procjena rizika od istjecanja ugljika” (COM(2010) 265 završna verzija).


Top