EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0377

Odluka br. 377/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. travnja 2013. o privremenom odstupanju od Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 113, 25.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 186 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/377(1)/oj

15/Sv. 31

HR

Službeni list Europske unije

186


32013D0377


L 113/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 377/2013/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 24. travnja 2013.

o privremenom odstupanju od Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Zrakoplovni sektor ima snažan međunarodni karakter. Stoga bi globalni pristup rješavanju problema brzo rastućih emisija iz međunarodnog zrakoplovstva bio najpoželjniji i najučinkovitiji način smanjivanja zrakoplovnih emisija.

(2)

Okvirnom konvencijom Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) zahtijeva se od svih stranaka da formuliraju i provode nacionalne i, prema potrebi, regionalne programe koji sadržavaju mjere za ublažavanje klimatskih promjena.

(3)

Unija se obvezala smanjivati emisije CO2, uključujući emisije iz zrakoplovstva. Svi gospodarski sektori trebali bi doprinositi postizanju smanjenja tih emisija.

(4)

Sklapanje svih sporazuma između Unije i trećih zemalja trebalo bi imati za cilj očuvanje fleksibilnosti Unije pri poduzimanju mjera vezanih uz okolišna pitanja, uključujući i one koji se odnose na mjere za ublažavanje utjecaja zrakoplovstva na klimatske promjene.

(5)

U Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), na 38. zasjedanju skupštine ICAO-a, koje će se održati od 24. rujna do 4. listopada 2013., postignut je napredak prema donošenju globalnog okvira za politiku smanjivanja emisija koja olakšava primjenu tržišnih mjera na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva i na razvijanje globalnih tržišnih mjera (MBM). Takav bi okvir mogao znatno doprinijeti smanjenju emisija CO2 na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

(6)

Da bi se omogućio taj napredak i osigurao njegov zamah, poželjno je odgoditi izvršavanje zahtjeva koji su utvrđeni prije 38. zasjedanja skupštine ICAO-a i odnose se na dolazne letove u zračne luke i odlazne letove iz zračnih luka u zemljama izvan Unije koje nisu članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), na pridruženim područjima i državnim područjima država u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili u zemljama koje su s Unijom potpisale Ugovor o pristupanju i odlazne letove iz tih zračnih luka. Stoga protiv operatora zrakoplova ne bi trebalo poduzimati mjere u vezi sa zahtjevima koji proizlaze iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) u pogledu prijavljivanja verificiranih emisija za kalendarske godine 2010., 2011. i 2012. i u pogledu odgovarajuće predaje emisijskih jedinica za 2012. iz letova u te zračne luke i iz njih. Operatorima zrakoplova koji žele nastaviti ispunjavati te zahtjeve trebalo bi to omogućiti.

(7)

Da bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja, odstupanje predviđeno ovom Odlukom trebalo bi primjenjivati samo na operatore zrakoplova koji ili nisu dobili ili su vratili sve besplatne emisijske jedinice izdane za takve aktivnosti koje su se odvijale u 2012. Iz istog se razloga navedene emisijske jedinice ne bi smjele uzimati u obzir pri izračunu prava na korištenje međunarodnih kredita u okviru Direktive 2003/87/EZ.

(8)

Emisijske jedinice za zrakoplovstvo za 2012. koje tim operatorima zrakoplova nisu izdane, ili su vraćene, trebalo bi poništavanjem izbaciti iz opticaja. Provedbom ove Odluke trebalo bi prilagoditi broj emisijskih jedinica za zrakoplovstvo koje se prodaju na dražbi, kako bi se osigurala sukladnost s člankom 3.d stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ.

(9)

Odstupanje predviđeno ovom Odlukom ne bi trebalo utjecati na okolišni integritet i krajnji cilj zakonodavstva Unije o klimatskim promjenama, niti bi trebalo dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja. U skladu s tim te zbog očuvanja sveobuhvatnog cilja Direktive 2003/87/EZ, koja čini dio pravnog okvira Unije za ispunjavanje njezine neovisne obveze da do 2020. godine smanji svoje emisije za 20 % u odnosu na razine iz 1990., ta bi se Direktiva trebala i dalje primjenjivati na odlazne letove iz zračnih luka ili dolazne letove u zračne luke na području država članica, ili na dolazne letove u zračne luke ili odlazne letove iz zračnih luka u određenim tijesno povezanim ili pridruženim područjima ili zemljama izvan Unije.

(10)

Odstupanje predviđeno ovom Odlukom odnosi se samo na emisije iz zrakoplovstva za 2012. godinu. Skupina ICAO-a na visokoj razini za međunarodno zrakoplovstvo i klimatske promjene (HGCC) osnovana je da bi utvrdila smjernice za razvoj okvira za tržišne mjere (MBMs), ocijenila izvedivost opcija za globalnu tržišnu mjeru (MBM) i utvrdila paket tehnoloških i operativnih mjera. Unija je ovo odstupanje predvidjela radi lakšeg postizanja dogovora na 38. zasjedanju skupštine ICAO-a o realnom vremenskom planu razvoja globalne tržišne mjere (MBM) nakon 38. zasjedanja skupštine ICAO-a i o okviru za olakšavanje sveobuhvatne primjene nacionalnih i regionalnih tržišnih mjera (MBMs) na međunarodno zrakoplovstvo do početka primjene globalne tržišne mjere (MBM). Na toj osnovi i s ciljem omogućavanja optimalne interakcije između takvog ishoda zasjedanja i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije, moglo bi se razmišljati o daljnjim mjerama. U tom bi smislu Komisija kod procjene potreba za daljnjim mjerama trebala uzeti u obzir mogući utjecaj na zračni promet unutar Europe s ciljem sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja.

(11)

Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala dostaviti potpuno izvješće o napretku postignutom na 38. zasjedanju skupštine ICAO-a i ubrzo, prema potrebi, predložiti mjere u skladu s rezultatima.

(12)

Bitno je osigurati pravnu sigurnost za operatore zrakoplova i nacionalna tijela, s obzirom na rok za predaju 30. travnja 2013., kako je utvrđen u Direktivi 2003/87/EZ. S tim u skladu, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezinog donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 16. Direktive 2003/87/EZ, države članice ne poduzimaju nikakve mjere protiv operatora zrakoplova u vezi sa zahtjevima utvrđenima u članku 12. stavku 2.a i članku 14. stavku 3. te Direktive za kalendarske godine 2010., 2011. i 2012. s obzirom na aktivnosti dolazaka u zračne luke i odlazaka iz zračnih luka u zemljama izvan Unije koje nisu članice EFTA-e, na pridruženim područjima i državnim područjima država u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili u zemljama koje su s Unijom potpisale Ugovor o pristupanju, u slučajevima kada tim operatorima zrakoplova nisu bile dodijeljene besplatne emisijske jedinice za takve aktivnosti za 2012. ili, ako su im te emisijske jedinice bile dodijeljene i oni do tridesetog dana od stupanja ove Odluke na snagu državama članicama vrate na poništenje određeni broj emisijskih jedinica za zrakoplovstvo za 2012. koji odgovara udjelu verificiranih tonskih kilometara povezanih s tim aktivnostima u referentnoj godini 2010.

Članak 2.

1.   Države članice poništavaju sve emisijske jedinice za 2012. za dolazne letove u zračne luke i odlazne letove iz zračnih luka iz članka 1., koje nisu bile izdane ili, ako i jesu bile izdane, nisu im vraćene.

2.   U vezi s poništavanjem iz stavka 1., države članice na dražbu stavljaju smanjeni broj emisijskih jedinica za zrakoplovstvo za 2012. Navedeno je smanjenje razmjerno manjem broju ukupnih emisijskih jedinica za zrakoplovstvo koje su u opticaju. Ako taj smanjeni broj emisijskih jedinica nije bio dan na dražbu prije 1. svibnja 2013., države članice razmjerno smanjuju broj emisijskih jedinica za zrakoplovstvo koje se u 2013. stavljaju na dražbu.

Članak 3.

Emisijske jedinice poništene u skladu s člankom 2. ne uzimaju se u obzir pri izračunu prava na korištenje međunarodnih kredita u okviru Direktive 2003/87/EZ.

Članak 4.

Komisija izdaje smjernice potrebne za provedbu ove Odluke.

Članak 5.

Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napredovanju pregovora na razini ICAO-a i podnosi im potpuno izvješće o rezultatima postignutima na 38. zasjedanju skupštine ICAO-a.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 24. travnja 2013.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. travnja 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  Mišljenje od 13. veljače 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 22. travnja 2013.

(3)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.


Izjava Komisije

Komisija podsjeća da bi, prema članku 3.d Direktive 2003/87/EZ, prihode koji se ostvaruju iz prodaje emisijskih jedinica za zrakoplovstvo putem dražbi trebalo koristiti za rješavanje problema klimatskih promjena u EU-u i trećim zemljama, između ostalog za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u EU-u i trećim zemljama, posebno zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja u svrhu ublažavanja i prilagođavanja, posebno u području zrakoplovstva i zračnog prometa, za smanjivanje emisija kroz promet s niskim razinama emisija i za pokrivanje troškova upravljanja sustavom Zajednice. Prihode od dražbi isto bi tako trebalo koristiti za financiranje doprinosa u Globalni fond za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i za mjere za sprečavanje odšumljavanja.

Komisija napominje da države članice trebaju Komisiju izvješćivati o mjerama poduzetima u skladu s člankom 3.d Direktive 2003/87/EZ, o korištenju prihoda ostvarenih dražbom emisijskih jedinica za zrakoplovstvo. Posebne odredbe o sadržaju tih izvješća navedene su u Uredbi (EU) br …/2013 (1) o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova i izvješćivanje o njima te za dostavu drugih informacija na nacionalnoj razini i na razini Unije, koje su relevantne za klimatske promjene i o stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ. Daljnji detalji bit će utvrđeni provedbenim aktom Komisije na temelju članka 18. te Uredbe. Države članice će objaviti ta izvješća, a Komisija će objaviti skupne informacije o njima u lako dostupnom formatu.

Komisija naglašava da bi globalni tržišni mehanizam kojim se utvrđuje međunarodna cijena za emisije ugljika iz međunarodnog zračnog prometa mogao, pored postizanja svog primarnog cilja smanjivanja emisija, pomoći osigurati potrebne resurse za potporu međunarodnim mjerama za ublažavanje klimatskih promjena i za prilagođavanje tim promjenama.


(1)  Uskoro će biti objavljena u Službenom listu.


Top