EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0784

Uredba Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i o ispravku njezinog članka 59. stavka 7. Tekst značajan za EGP

OJ L 234, 31.8.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 74 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/784/oj

15/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

74


32012R0784


L 234/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 784/2012

od 30. kolovoza 2012.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i o ispravku njezinog članka 59. stavka 7.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 3.d stavak 3. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi kvota emisija stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (2), omogućuje onim državama članicama koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. da imenuju vlastitu dražbovnu platformu za dražbu vlastitih udjela emisijskih jedinica obuhvaćenih u poglavljima II. i III. Direktive 2003/87/EZ. Prema članku 30. stavku 5. trećem podstavku te Uredbe imenovanje takvih dražbovnih platformi podložno je navođenju dotične dražbovne platforme u Prilogu III.

(2)

U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1031/2010, Njemačka je obavijestila Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. te Uredbe i da će imenovati svoju vlastitu dražbovnu platformu.

(3)

Njemačka je 9. ožujka 2012. obavijestila Komisiju o svojoj namjeri da imenuje European Energy Exchange AG („EEX”) kao dražbovnu platformu iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1031/2010.

(4)

Njemačka je 22. ožujka 2012. podnijela obavijest Odboru za klimatske promjene. Pored toga, Njemačka je Komisiji dostavila daljnje informacije i objašnjenja, dopunjujući tako svoju obavijest na odgovarajući način.

(5)

Predloženo imenovanje EEX-a kao dražbovne platforme iz članka 30. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1031/2010 u skladu je sa zahtjevima te Uredbe i s ciljevima navedenim u članku 10. stavku 4. Direktive 2003/87/EZ.

(6)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1031/2010 dražbovna platforma ne smije zloupotrebljavati ugovor o imenovanju i nedopušteno koristiti konkurentnost svojih drugih aktivnosti, naročito sekundarnog tržišta koje organizira. Zbog toga navođenje EEX-a kao dražbovne platforme treba biti uvjetovano time da EEX ponuditeljima pruži mogućnost sudjelovanja na dražbama, a da oni pritom nisu obvezni postati članovima ili sudjelovati na sekundarnom tržištu koje organizira EEX ili na nekom drugom mjestu trgovanja kojim upravlja EEX ili neka treća stranka.

(7)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. točkom (h) Uredbe (EU) br. 1031/2010, pri imenovanju dražbovne platforme države članice moraju uzeti u obzir opseg utvrđenih odgovarajućih mjera kojima se od dražbovne platforme zahtijeva da svu materijalnu i nematerijalnu imovinu potrebnu za provođenje dražbe predaju nasljedniku dražbovne platforme. Takve mjere treba jasno i pravovremeno utvrditi u izlaznoj strategiji, koju treba pregledati kontrolor dražbe. EEX treba razviti takvu izlaznu strategiju i pritom u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje kontrolora dražbe.

(8)

Dražbovna platforma mora dobiti mišljenje kontrolora dražbe o metodologiji za primjenu članka 7. stavka 6. i članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1031/2010. Međutim, tamo gdje kontrolor dražbe nije imenovan prije početka dotične dražbe, dražbovnoj se platformi treba omogućiti da nastavi s djelovanjem i bez dobivenog mišljenja kontrolora dražbe.

(9)

Uredbu (EU) br. 1031/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Nadalje, potrebno je ispraviti određena upućivanja u članku 59. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1031/2010.

(11)

Radi osiguranja predvidljivih i pravovremenih dražbi na dražbovnoj platformi koju imenuje Njemačka, ova Uredba treba hitno stupiti na snagu.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1031/2010

Uredba (EU) br. 1031/2010 mijenja se kako slijedi:

(1)

U članku 3. dodaje se sljedeća točka:

„44.

„izlazna strategija” znači jedan ili više dokumenata utvrđenih u skladu s ugovorima o imenovanju kontrolora dražbe ili dotične dražbovne platforme, u kojem su detaljno navedene mjere planirane radi osiguravanja sljedećeg:

(a)

prijenosa sve materijalne ili nematerijalne imovine potrebne za neprekinuto odvijanje dražbi i nesmetan rad dražbovnog postupka, koji izvodi nasljednik dražbovne platforme;

(b)

pružanje naručiteljima ili kontroloru dražbe, ili oboma, svih informacija o dražbovnom postupku koje su potrebne za postupak nabave za imenovanje nasljednika dražbovne platforme;

(c)

pružanje tehničke pomoći naručiteljima ili kontroloru dražbe ili nasljedniku dražbovne platforme, ili bilo kojoj kombinaciji istih, koja omogućuje naručiteljima ili kontroloru dražbe ili nasljedniku dražbovne platforme, ili bilo kojoj kombinaciji istih razumijevanje, pristup ili korištenje mjerodavnih informacija osiguranih prema točkama (a) i (b).”

(2)

U članku 7. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Prije početka dražbe, dražbovna platforma utvrđuje metodologiju za primjenu stavka 6. nakon što se savjetovala s kontrolorom dražbe i pribavila njegovo mišljenje o tom i nakon što je obavijestila nadležna nacionalna tijela iz članka 56.

U vremenu između dva licitacijska razdoblja na istoj dražbovnoj platformi, dotična dražbovna platforma može izmijeniti metodologiju nakon što se savjetovala s kontrolorom dražbe i pribavila njegovo mišljenje o tom i nakon što je obavijestila nadležna nacionalna tijela iz članka 56.

Tamo gdje kontrolor dražbe nije imenovan najmanje mjesec dana prije početka rada dotične dražbe, dražbovna platforma može primijeniti planiranu metodologiju i bez pribavljanja mišljenja kontrolora dražbe.

Dotična dražbovna platforma uzima u obzir mišljenje kontrolora dražbe u najvećoj mogućoj mjeri.”

(3)

U članku 8. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Tamo gdje kontrolor dražbe još nije imenovan barem mjesec dana prije početka dotične dražbe, dražbovna platforma može nastaviti s planiranom promjenom vremena.”

(4)

U članku 25. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Kontrolor dražbe daje mišljenja prema članku 7. stavku 7. i članku 8. stavku 3. i kako je propisano u Prilogu III. Mišljenja se dostavljaju u razumnom vremenskom roku.”

(5)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravak Uredbe (EU) br. 1031/2010

U članku 59. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Sve moguće pritužbe u pogledu sukladnosti s pravilima provođenja predviđenima u stavcima 2. i 3. stranke ponuditelja iz stavka 1. mogu uputiti nadležnim tijelima spomenutima u članku 4. u skladu s postupovnim pravilima utvrđenima za obradu takvih pritužbi u državama članicama u kojima se nadziru osobe iz stavka 1.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. kolovoza 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  SL L 302, 18.11.2010., str. 1.


PRILOG

U Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 tablica se zamjenjuje sljedećim:

Dražbovne platforme koje je imenovala Njemačka

1.

Dražbovna platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Mandat

Najranije od 1. rujna 2012. do najranije 31. ožujka 2013. i najkasnije do 31. prosinca 2013., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Uvjeti

Pristupanje dražbama ne ovisi o članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira EEX ili nekom drugom mjestu trgovanja kojim upravlja EEX ili bilo koja treća stranka.

 

Obveze

U roku od dva mjeseca od 1. rujna 2012. EEX Njemačkoj podnosi svoju izlaznu strategiju za savjetovanje s kontrolorom dražbe.

U roku od dva mjeseca od primitka mišljenja kontrolora dražbe, EEX pregledava svoju izlaznu strategiju, pri čemu u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir to mišljenje.

Njemačka obavješćuje Komisiju o svim bitnim promjenama u relevantnim ugovornim odnosima s EEX-om.”


Top