EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

UREDBA (EU, EURATOM) br. 741/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. kolovoza 2012. o izmjeni Protokola o Statutu Suda Europske unije i njegova Priloga I

SL L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
SL L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

24.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 47/20


Dodatak

Uredba (EU, Euratom) br. 741/2012 dodaje se Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije, poglavlju 1., svesku 19.

UREDBA (EU, EURATOM) br. 741/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. kolovoza 2012.

o izmjeni Protokola o Statutu Suda Europske unije i njegova Priloga I.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 257. prvi i drugi stavak te članak 281. drugi stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjev Suda,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Kako bi se povećalo sudjelovanje svih sudaca u odlukama velikog vijeća Suda, trebalo bi povećati broj sudaca koji mogu sudjelovati u velikom vijeću, a automatsko sudjelovanje svih predsjednika sudskih vijeća od pet sudaca trebalo bi prestati.

(2)

Trebalo bi provesti odgovarajuće prilagodbe u kvorumu velikog vijeća i Suda u punom sastavu.

(3)

Povećanje zadaća predsjednika Suda i predsjednika Općeg suda zahtijeva da se na svakom od tih sudova uspostavi funkcija potpredsjednika koji bi pomagao predsjedniku u izvršavanju tih zadaća.

(4)

Slijedom postupnog proširenja nadležnosti Općeg suda od njegova osnivanja, broj predmeta pred Općim sudom kontinuirano raste.

(5)

Broj novih predmeta pred Općim sudom premašuje broj riješenih predmeta svake godine, što dovodi do znatnog povećanja broja predmeta koji su u tijeku pred tim sudom te do duljeg trajanja postupaka.

(6)

Postoji trajna potreba za rješavanjem kašnjenja koja proizlaze iz velikog radnog opterećenja Općeg suda te je stoga primjereno raditi na uvođenju odgovarajućih mjera do djelomičnog obnavljanja članstva tog suda u 2013.

(7)

S ciljem djelomičnog obnavljanja članova Suda 7. listopada 2012. te u skladu s pismom predsjednika Suda Europske unije od 8. svibnja 2012., za početak bi trebalo usvojiti samo izmjene Statuta koje se odnose na organizaciju Suda i Općeg suda. Razmatranje dijela zahtjeva o članstvu Općeg suda koji je podnio Sud trebalo bi predvidjeti za kasniju fazu.

(8)

S obzirom na hitnu potrebu pronalaženja rješenja kojim se jamči pravilno funkcioniranje Službeničkog suda Europske unije, izmjene koje se odnose na Službenički sud Europske unije trebalo bi donijeti zajedno s izmjenama koje se odnose na Sud.

(9)

Kako bi se omogućilo da specijalizirani sudovi nastave zadovoljavajuće funkcionirati u odsutnosti suca koji, iako se ne smatra u potpunosti onesposobljenim, ne može sudjelovati u rješavanju predmeta na dulje vrijeme, trebalo bi predvidjeti mogućnost priključivanja privremenih sudaca tim sudovima.

(10)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije i njegov Prilog I. trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

Suci iz vlastitih redova biraju predsjednika i potpredsjednika Suda na razdoblje od tri godine. Oni mogu ponovno biti izabrani.

Potpredsjednik pomaže predsjedniku u skladu s uvjetima utvrđenima u poslovniku. On zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili kada je mjesto predsjednika upražnjeno.”

2.

U članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Veliko vijeće sastoji se od 15 sudaca. Njime predsjeda predsjednik Suda. Članovi velikog vijeća su i potpredsjednik Suda te, u skladu s uvjetima utvrđenima u poslovniku, tri predsjednika sudskih vijeća od pet sudaca i drugi suci.”

3.

U članku 17. treći i četvrti stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Odluke velikog vijeća valjane su samo ako je nazočno 11 sudaca.

Odluke punog sastava valjane su samo ako je nazočno 17 sudaca.”

4.

U članku 20. četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Usmeni dio postupka sastoji se od saslušanja, od strane Suda, zastupnika, savjetnika i pravnika te prijedloga odluka nezavisnog odvjetnika kao i, prema potrebi, od saslušanja svjedoka i stručnjaka.”

5.

U članku 39. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim dvama stavcima:

„Ovlasti iz prvog stavka može, prema uvjetima utvrđenima u poslovniku, izvršavati potpredsjednik Suda.

U slučaju spriječenosti predsjednika i potpredsjednika, zamjenjuje ih drugi sudac prema uvjetima utvrđenima u poslovniku.”

6.

U članku 47. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9. prvi stavak, članak 9.a, članci 14. i 15., članak 17. prvi, drugi, četvrti i peti stavak i članak 18. primjenjuju se na Opći sud i njegove članove.”

7.

U članku 62.c dodaje se sljedeći stavak:

„Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s člankom 257. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, mogu dodijeliti privremene suce specijaliziranim sudovima radi nadomještanja odsutnih sudaca koji, iako se ne smatraju u potpunosti onesposobljenima, ne mogu sudjelovati u rješavanju predmeta na dulje vrijeme. U tom slučaju Europski parlament i Vijeće utvrđuju uvjete u skladu s kojima se imenuju privremeni suci, njihova prava i dužnosti, detaljna pravila kojima se uređuje izvršavanje njihovih dužnosti te okolnosti u kojima prestaju izvršavati te dužnosti.”

Članak 2.

U članku 2. Priloga I. Protokolu br. 3. o Statutu Suda Europske unije postojeći tekst postaje stavak 1. te se dodaje sljedeći stavak:

„2.   Osim sudaca navedenih u stavku 1. prvom podstavku, imenuju se privremeni suci radi nadomještanja odsutnih sudaca koji, iako se ne smatraju u potpunosti onesposobljenima, ne mogu sudjelovati u rješavanju predmeta na dulje vrijeme.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točke 1., 2., 3., 5. i 6. primjenjuju se od prve prigode u kojoj se suci budu djelomično zamjenjivali, kako je predviđeno člankom 9. prvim stavkom Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A.D. MAVROYIANNIS


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. srpnja 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 24. srpnja 2012.


Top