EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0036

Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama Tekst značajan za EGP

SL L 321, 20.11.2012, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/36/oj

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

159


32012L0036


L 321/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/36/EU

od 19. studenoga 2012.

o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (1), a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Kodovi i potkodovi navedeni u Prilogu I. Direktivi 2006/126/EZ moraju se ažurirati uzimajući u obzir nove kategorije vozila koje su uvedene Direktivom 2006/126/EZ čije se tehničke značajke razlikuju od onih koje su na snazi u skladu s Direktivom Vijeća 91/439/EEZ od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama (2). S tim u vezi vozačke dozvole dobivene prije stupanja na snagu Direktive 2006/126/EZ od 19. siječnja 2013. moraju ostati na snazi.

(2)

Sadržaj vozačkih ispita za vozila kategorije C1 mora se prilagoditi različitim značajkama vozila iz te kategorije. Za razliku od vozila kategorije C, koja su namijenjena za specijalni prijevoz robe, kategorija C1 je raznorodna i uključuje brojna vozila, kao što su npr. vozila za korištenje u slobodno vrijeme ili osobna vozila, interventna vozila ili vatrogasna vozila, ili dostavna (gospodarska) vozila koja se upotrebljavaju u profesionalne svrhe, ali pri čemu vožnja nije primarna djelatnost vozača. Od vozača takvih vozila ne bi se na vozačkom ispitu trebalo zahtijevati da pokažu svoje poznavanje pravila ili opreme koje vrijedi samo za vozače koji podliježu zakonodavstvu koje se odnosi na profesionalni prometni sektor, kao što je Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva o cestovnom prometu (3) i Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o korištenju tahografa koje se odnosi na cestovni promet (4). Takva prilagodba važećih pravila smanjila bi opasnost da vozači voze preopterećena vozila kategorije B kako bi izbjegli troškove osposobljavanja i položili ispit za vozila kategorija C ili C1 i tako poboljšali sigurnost na cesti. Na taj bi se način smanjilo i upravno i financijsko opterećenje za mala i srednja poduzeća i mikropoduzeća koja pri obavljanju svojih djelatnosti koriste takva dostavna (gospodarska) vozila.

(3)

Zahtjevi u vezi s ispitnim motociklima kategorija A1, A2 i A koji se rabe za ispit vještina i ponašanja, moraju se prilagoditi tehničkom razvoju, posebno razvoju i široj uporabi električnih motocikla. Tehničke specifikacije za ispitna vozila moraju se također prilagoditi tako da osiguraju da se kandidati testiraju na vozilima koja su reprezentativna za kategoriju za koju im se vozačka dozvola izdaje.

(4)

Minimalni zahtjevi za ispitna vozila i sadržaj ispita vještina i ponašanja za vozila kategorija C i D moraju se prilagoditi tehničkom napretku, uzimajući pritom posebno u obzir sve veći razvoj i uporabu u prijevoznoj industriji modernih, sigurnijih i ekološki manje škodljivih vozila koja su opremljena brojnim poluautomatskim ili hibridnim sustavom prijenosa (mjenjačem). U okviru ispitivanja sposobnosti vozača, potrebno je ispitati njegovu sposobnost uporabe sustava prijenosa (mjenjača) na siguran, ekonomičan i ekološki neškodljiv način. Pojednostavnjenje valjanih ograničenja, povezanih s vožnjom vozila s automatskim mjenjačem, smanjilo bi upravno i financijsko opterećenje za mala i srednja poduzeća i mikropoduzeća koja prometuju u cestovnom prometu.

(5)

Budući da će se Direktiva 2006/126/EZ u cijelosti primjenjivati od 19. siječnja 2013. ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(6)

Direktivu 2006/126/EZ potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za vozačke dozvole,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Direktivi 2006/126/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2013. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 403, 30.12.2006., str. 18.

(2)  SL L 237, 24.8.1991., str. 1.

(3)  SL L 102, 11.4.2006., str. 1.

(4)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.


PRILOG

I.

U Prilogu I. Direktivi 2006/126/EZ, stavak 3., u vezi sa stranicom 2. vozačke dozvole, točka (a) točke 12. mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći kod 46;

„46.

Samo tricikli”

2.

Briše se kod 72.

3.

Kod 73 zamjenjuje se sljedećim:

„73.

Ograničeno na vozila kategorije B tipa motornih četverocikla (B1)”

4.

Brišu se kodovi od 74 do 77.

5.

Kod 79 zamjenjuje se sljedećim:

„79.

[…] Ograničeno na vozila koja su u skladu sa specifikacijama navedenim u zagradama, za primjenu članka 13. ove Direktive

79.01.

Ograničeno na dvokolice s bočnom prikolicom ili bez nje

79.02.

Ograničeno na vozila kategorije AM tricikle ili lake četverocikle

79.03.

Ograničeno na tricikle

79.04.

Ograničeno na tricikle kombinirane s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

79.05.

Motocikl kategorije A1 s omjerom snage/težine iznad 0,1 kW/kg

79.06.

Vozilo kategorije BE čija najveća dopuštena masa priključnog vozila prelazi 3500 kg”

6.

Umeću se sljedeći kodovi 80 i 81:

„80.

Ograničeno na vlasnike dozvole za vozilo kategorije A motornog tricikla čija je starosna dob do 24 godine

81.

Ograničeno na vlasnike vozačke dozvole za vozilo kategorije A tipa motornih dvokolica s dva kotača čija je starosna dob do 21 godinu”

7.

Umeće se sljedeći kod 90:

„90.

Kodovi koji se upotrebljavaju u kombinaciji s kodovima koje određuju preinake vozila”

8.

Kod 96 zamjenjuje se sljedećim:

„96.

Vozila kategorije B kombinirana s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa prelazi 750 kg kad najveća dopuštena masa takve kombinacije prelazi 3 500 kg, ali ne prelazi 4 250 kg”;

9.

Dodaje se sljedeći kod 97:

„97.

Nije dopušteno za vozila kategorije C1 koja pripadaju u područje primjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (*).

(*)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8”"

II.

Prilog II. Direktivi 2006/126/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Točka 4.1.1 zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.1.

Pravila o vremenima vožnje i razdobljima odmora, kako su utvrđena Uredbom (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva u vezi s cestovnim prometom (**); korištenje tahografa u skladu s odredbama Uredbe (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu.

(**)  SL L 102, 11.4.2006., str. 1.”"

2.

Umeće se sljedeća točka 4.1a:

„4.1.a

Države članice mogu kandidate za dozvolu za vozila kategorija C1 ili C1E izuzeti iz područja primjene Uredbe (EEZ) br. 3821/85 koje se odnosi na poznavanje tema navedenih u točkama od 4.1.1 do 4.1.3.”

3.

Točka 5.1 zamjenjuje se sljedećim:

„5.1.   Sustav prijenosa kod vozila (mjenjač)

5.1.1.   Za vožnju vozila s ručnim mjenjačem potrebno je položiti ispit vještina i postupanja na vozilima s ručnim mjenjačem.

„Vozilo s ručnim mjenjačem” znači vozilo koje je opremljeno s papučicom spojke (ili ručicom mjenjača kojom se upravlja ručno za kategorije A, A2 i A1) kojom upravlja vozač pri pokretanju, zaustavljanju ili mijenjanju brzina vozila.

5.1.2.   Vozila koja ne ispunjavaju kriterije utvrđene u točki 5.1.1 smatraju se kao vozila s automatskim prijenosom (mjenjačem).

Ako kandidat polaže ispit vještina i ponašanja na vozilu s automatskim mjenjačem to se, ne dovodeći u pitanje točku 5.1.3, bilježi u dozvolu koja se izdaje na temelju takva ispita. Dozvole s tim navodom upotrebljavaju se za vožnju vozila s automatskim mjenjačem.

5.1.3.   Posebne odredbe u vezi vozila kategorija C, CE, D i DE

Države članice mogu se odlučiti da na vozačkim dozvolama za vozila kategorija C, CE, D ili DE iz točke 5.1.2. ne navode nikakva ograničenja za vozila s automatskim mjenjačem, ako kandidat već ima vozačku dozvolu dobivenu na temelju obavljenog ispita na vozilu s ručnim mjenjačem za barem jednu od sljedećih kategorija: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ili D1E i ako je tijekom ispita vještina i ponašanja obavio operacije iz točke 8.4.”

4.

Točka 5.2 mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„5.2.

Vozila koja se upotrebljavaju na ispitima vještine i ponašanja ispunjavaju minimalne kriterije navedene dalje u tekstu. Države članice mogu predvidjeti strože kriterije ili dodati druge. Države članice mogu za vozila kategorija A1, A2 i A, koja se upotrebljavaju na ispitima vještine i ponašanja, dopustiti odstupanje od 5 cm3 ispod zahtijevanog minimalnog obujma cilindra.”;

(b)

tekst u vezi s kategorijama A1, A2 i A zamjenjuje se sljedećim:

„Kategorija A1

Motocikl kategorije A1 bez bočne prikolice sa snagom od najviše 11 kW i odnosom snage i težine koji ne prelazi 0,1 kW/kg i koji postiže brzinu od najmanje 90 km/h.

Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, obujam cilindra motora mora biti najmanje 120 cm3.

Ako motocikl pokreće električni motor, omjer snage i težine vozila mora biti najmanje 0,08 kW/kg;

Kategorija A2

Motocikl bez bočne prikolice, sa snagom od najmanje 20 kW, ali koja ne prelazi 35 kW i omjerom snage i težine koji ne prelazi 0,2 kW/kg.

Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora biti najmanje 400 cm3.

Ako motocikl pokreće električni motor, omjer snage i težine vozila mora biti najmanje 0,15 kW/kg;

Kategorija A

Motocikl bez bočne prikolice, čija je masa bez tereta veća od 180 kg, snage najmanje 50 kW. Države članice mogu prihvatiti odstupanje od 5 kg ispod zahtijevanog minimuma mase.

Ako motocikl pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, radni obujam motora mora biti najmanje 600 cm3.

Ako motocikl pokreće električni motor, omjer snage i težine vozila mora biti najmanje 0,25 kW/kg;”;

(c)

tekst u vezi s kategorijama C i CE zamjenjuje se sljedećim:

„Kategorija C

Vozilo k kategorije C s najvećom dopuštenom masom od najmanje 12 000 kg, duljine od najmanje 8 m, širine od najmanje 2,40 m koje može postići brzinu najmanje 80 km/h; opremljeno sustavom protiv blokiranja kočnica, mjenjačem kojim vozač mora ručno mijenjati brzine te tahografom kako je predviđeno Uredbom (EEZ) br. 3821/85; odjeljak za teret sastoji se od zatvorenog dijela koji je širok i visok najmanje kao kabina; vozilo ima najmanje 10 000 kg stvarne ukupne mase;

Kategorija CE

Zglobno vozilo ili kombinacija ispitnog vozila kategorije C i priključnog vozila duljine najmanje 7,5 m; zglobno vozilo i kombinacija imaju najveću dopuštenu masu od najmanje 20 000 kg, duljinu najmanje 14 m i širinu najmanje 2,4 m te mogu postići brzinu od najmanje 80 km/h; opremljeni su sustavom protiv blokiranja kotača, mjenjačem kojim vozač mora mijenjati brzine i tahografom kako je određeno Uredbom (EEZ) br. 3821/85; odjeljak za teret sastoji se od zatvorenog dijela koji je širok i visok najmanje kao kabina; zglobno vozilo i kombinacija ispitnog vozila imaju najmanje 15 000 kg stvarne ukupne mase;”;

5.

Točka 8.1.4 zamjenjuje se sljedećim:

„8.1.4.

Provjera servo sustava kočenja i upravljanja; provjera stanja kotača, matica kotača, blatobrana, vjetrobranskog stakla, prozora i brisača, tekućina (npr. motorno ulje, tekućina za hlađenje, tekućina za pranje stakla); provjera i korištenje ploče s instrumentima, uključujući tahograf, kako je utvrđeno Uredbom (EEZ) br. 3821/85. Ovaj se zadnji zahtjev ne primjenjuje na kandidate za vozačku dozvolu za vozila kategorija C1 ili C1E koja nisu u području primjene ove Uredbe;”

6.

Umeće se sljedeća točka 8.4:

„8.4.   Sigurna i energetski učinkovita vožnja

8.4.1.

Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdo i nizbrdo, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno.”

7.

Točka 9.3.2 zamjenjuje se sljedećim:

„9.3.2.

Vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući pritom u obzir broj okretaja u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje (samo kategorije B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);”.Top