EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0413

2012/413/EU: Odluka Komisije od 19. srpnja 2012. o uspostavi godišnjih popisa prioriteta za razvoj mrežnih kodeksa i smjernica za 2013. godinu Tekst značajan za EGP

OJ L 192, 20.7.2012, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 189 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/413/oj

12/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

189


32012D0413


L 192/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.07.2012.


ODLUKA KOMISIJE

od 19. srpnja 2012.

o uspostavi godišnjih popisa prioriteta za razvoj mrežnih kodeksa i smjernica za 2013. godinu

(Tekst značajan za EGP)

(2012/413/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (1) i Uredbu (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (2), a posebno njihov članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Treći paket direktiva i uredaba (dalje u tekstu „treći paket”), donesen 2009. godine, stupio je na snagu 3. ožujka 2011. S njim je na snagu stupio i novi sustav uspostave obvezujućih europskih mrežnih kodeksa.

(2)

Kao prvi korak prema obvezujućim europskim mrežnim kodeksima, Europska komisija („Komisija”) mora donijeti godišnji popis prioriteta s utvrđenim područjima koja će biti uključena u razvoj mrežnih kodeksa u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 714/2009 („Uredba o električnoj energiji”) i člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009 („Uredba o plinu”). Prilikom određivanja prioriteta Komisija se mora savjetovati s Agencijom za suradnju energetskih regulatora („ACER”), odgovarajućom Europskom mrežom operatora prijenosnog odnosno transportnog sustava („ENTSO”) i drugim mjerodavnim dionicima. U ovoj se odluci navode prioriteti koje je Komisija utvrdila na temelju ishoda javne rasprave.

(3)

Europsko vijeće je 4. veljače 2011. odredilo 2014. godinu kao cilj za dovršenje stvaranja unutarnjeg tržišta struje i plina. Treći je paket važan element u ostvarivanju tog cilja. Ipak, daljnji su napori potrebni kako bi se omogućio slobodan protok struje i plina kroz Europu. Mrežni kodeksi i smjernice, predviđeni trećim paketom, osigurat će odgovarajuća pravila za te daljnje korake.

(4)

Za potrebe planiranja resursa, važno je na godišnjoj osnovi utvrditi ključna područja za razvoj mrežnih kodeksa i smjernica. Čim se neko područje po prvi put odredi kao bitno, potrebno je započeti pripremne radnje kako bi se utvrdilo u kojoj je mjeri potrebno usklađivanje. U nekim ključnim područjima radnje na mrežnim kodeksima i smjernicama već su započete te će se one nastaviti i dovršiti.

(5)

Javna rasprava, koju nalaže članak 6. stavak 1. Uredbe o električnoj energiji i Uredbe o plinu, odvijala se od 8. ožujka do 16. travnja 2012. Komisija je primila 18 odgovora (3), uključujući jedan odgovor lokalne uprave i odgovore od mreža operatora ENTSO-G i ENTSO-E. Ostali odgovori stigli su uglavnom od europskih organizacija aktivnih u području energetike, ali i nekoliko pojedinačnih poduzeća sudjelovalo je u javnoj raspravi.

(6)

Ovo su bila bitna, opća očitovanja primljena tijekom javne rasprave:

(a)

Jasna poruka proizišla iz javne rasprave jest da dionici podržavaju usmjereni pristup Komisije kojim se određuju prioriteti rada na ključnim elementima nužnima za dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta do 2014. godine, i to u pogledu razvoja tržišnih kodeksa i smjernica, kako za električnu energiju, tako i za plin. Dionici su mišljenja da je Komisija u svojoj raspravi istaknula najvažnije zadaće koje valja ispuniti radi daljnje integracije unutarnjeg energetskog tržišta.

(b)

Daljnja ključna poruka primljena od više dionika jest da bi oni radije da se sva pitanja popisana u članku 8. stavku 6. Uredbe o električnoj energiji i Uredbe o plinu obrade kroz okvirne smjernice odnosno mrežne kodekse, nego kroz uporabu izravnih smjernica komitologije za donošenje obvezujućih pravila u tim područjima. U tom su kontekstu neki dionici naglasili važnost transparentnog, učinkovitog i dosljednog procesa koji jamči pravodobno i puno uključivanje dionika i operatora distribucijskog sustava. Također je spomenuto da je potrebno dati vremenski raspored razvoja čvrstih mrežnih kodeksa, uz dostatno vrijeme za savjetovanje s uključenim stranama.

(c)

Nekoliko je dionika zahtijevalo da nacrti prijedloga okvirnih smjernica i mrežnih kodeksa budu popraćeni odgovarajućom ocjenom učinaka u kojoj se navode glavni smjerovi politike i sveobuhvatna analiza troškova i koristi. Ocjena učinaka trebala bi nadalje biti predmetom zasebne javne rasprave. Izrada analize učinaka nakon dovršetka javne rasprave, kao u slučaju „probnog kodeksa”, ne bi bila prihvatljiva.

(d)

Nekoliko je dionika u svojim odgovorima spomenulo da je područje primjene nekih mrežnih kodeksa preširoko i ne ograničava se na područje primjene određeno uredbama, tj. prekogranična pitanja. U tom je kontekstu također naglašeno da mrežni kodeksi ne bi smjeli dovesti do suvišne regulacije.

(7)

Slijede najvažnija očitovanja o godišnjem popisu prioriteta u vezi s pravilima o mreži električne energije, primljena tijekom javne rasprave:

(a)

Nekoliko je dionika izrazilo zabrinutost zbog mogućih nedosljednosti između mrežnih kodeksa. Neki su predložili razvoj samo jednog mrežnog kodeksa u skladu s jednom okvirnom smjernicom, a neki su naglasili da je potrebno zajedno razviti barem neke mrežne kodekse, kao što su mrežni kodeksi o spajanju generatora i spajanju na strani potražnje, mrežni kodeksi o spajanju na mrežu i radu sustava, mrežni kodeks o upravljanju spajanjem i zagušenjem i smjernica komitologije o „upravljanju”.

(b)

Nekoliko dionika podržava razvoj pravila u vezi s usklađenim strukturama tarifa za prijenos i/ili poticanjem ulaganja. Mreža operatora ENTSO-E mišljenja je da su pitanje tarifnih struktura i pitanje poticanja ulaganja uglavnom nevezana te je stoga predložila da se ta pitanja obrade zasebno dajući prednost pravilima o poticanju ulaganja.

(c)

Mreža operatora ENTSO-E izrazila je stav da pravila o dugoročnijoj dodjeli kapaciteta i pravila o spajanju na sustav prijenosa istosmjerne struje visokog napona trebaju biti uključena u godišnji popis prioriteta za 2013. godinu.

(8)

Slijede najvažnija očitovanja o godišnjem popisu prioriteta u vezi s pravilima o plinskoj mreži, primljena tijekom javne rasprave:

(a)

Ključna poruka dionika bila je da žele usklađena pravila o strukturama tarifa za prijenos, ali radije bi da se pravila razvijaju kroz proces mrežnog kodeksa nego korištenjem izravnih smjernica komitologije. Nekoliko je dionika predložilo određivanje uskog područja primjene.

(b)

Neki su dionici izrazili zabrinutost u vezi s dosljednošću između mrežnog kodeksa o dodjeli kapaciteta i pravila o postupcima za upravljanje zagušenjem te su stoga preporučili sinkroniziranje postupka komitologije za obje teme.

(9)

Slijede najvažnija očitovanja o mogućem području primjene i nužnosti mrežnih kodeksa i smjernica nakon 2013. godine u vezi s pravilima o mreži električne energije, primljena tijekom javne rasprave: neki su dionici bili mišljenja da bi pravila o pristupu trećih strana trebalo razviti prije pravila o energetskoj učinkovitosti u vezi s mrežama električne energije jer bi se njima mogli osigurati jednaki uvjeti za sve operatore na unutarnjem tržištu.

(10)

Slijede najvažnija očitovanja o mogućem području primjene i nužnosti mrežnih kodeksa i smjernica nakon 2013. godine u vezi s pravilima o plinskoj mreži, primljena tijekom javne rasprave:

(a)

Nekoliko dionika traži da se obradi pitanje povećanog kapaciteta i predlaže razvoj pravila kroz mrežni kodeks o pristupu trećih strana; ostali ga žele obraditi i kroz razvoj pravila o usklađenim strukturama tarifa za prijenos. Nekoliko je dionika bilo mišljenja da su pravila trgovanja povezana s tehničkim i operativnim odredbama o uslugama pristupa mreži i o ravnoteži sustava već obuhvaćena pravilima o dodjeli kapaciteta i uravnoteženju. Ipak, dionici su pozvali na razvoj pravila trgovanja usmjeravajući se na pravila za jačanje likvidnog tržišta za trgovanje sekundarnim kapacitetom.

(b)

Što se tiče „pravila o sigurnosti i pouzdanosti mreže”, dano je mišljenje da u slučaju da bude potrebno obraditi ovo pitanje, bilo bi primjerenije to učiniti u okviru Uredbe (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom.

(c)

Neke dionike brine hoće li biti ikakve koristi od razvoja mrežnih kodeksa i smjernica u vezi s operativnim postupcima u hitnim slučajevima te dovode u pitanje usklađivanje tih odredaba.

(11)

Uzimajući u obzir odgovore dionika, Komisija određuje prioritete rada na ključnim elementima nužnima za dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta do 2014. godine,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

S obzirom na to da je predviđeno da će usklađena pravila o transparentnosti proći postupak komitologije u 2012. godini, Komisija za potrebe razvoja usklađenih pravila o električnoj energiji donosi ovaj godišnji popis prioriteta za 2013. godinu:

pravila o dodjeli kapaciteta i upravljanju zagušenjem, uključujući upravljanje za tržišta sljedećeg dana i dnevna tržišta, uključujući izračun kapaciteta (donošenje prema postupku komitologije),

pravila o dugoročnijoj dodjeli kapaciteta (izrada nacrta mrežnog kodeksa),

pravila o spajanju na mrežu:

mrežna pravila o spajanju generatora na mrežu (donošenje prema postupku komitologije),

mrežni kodeks o operatorima distribucijskog sustava i spajanju industrijskog tereta (dovršiti mrežni kodeks i započeti postupak komitologije),

mrežni kodeks o spajanju na sustav prijenosa istosmjerne struje visokog napona,

rad sustava (dovršiti mrežne kodekse o operativnoj sigurnosti, o operativnom planiranju i rasporedu, o kontroli opterećenja i frekvencije i o rezervama te započeti postupak donošenja (5)),

pravila o uravnoteženju, uključujući pravila, povezana s mrežom, o rezervnoj snazi (dovršiti mrežni kodeks o uravnoteženju),

pravila u vezi s usklađenim strukturama tarifa za prijenos i/ili poticanjem ulaganja.

Članak 2.

S obzirom na to da je predviđeno da će usklađena pravila o upravljanju zagušenjem proći postupak komitologije u 2012. godini, Komisija za potrebe razvoja usklađenih pravila o plinu donosi ovaj godišnji popis prioriteta za 2013. godinu:

dodjela kapaciteta (donošenje prema postupku komitologije),

pravila o uravnoteženju, uključujući pravila, povezana s mrežom, o postupku imenovanja, pravila o naplaćivanju neravnoteže i pravila o operativnom uravnoteženju između sustava operatora prijenosnih sustava (dovršiti mrežni kodeks i započeti postupak donošenja),

pravila o interoperabilnosti i razmjeni podataka,

pravila o usklađenim strukturama tarifa za prijenos.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 15.

(2)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(3)  Odgovori su objavljeni na internetskoj stranici:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20120416_network_codes_en.htm

(4)  SL L 295, 12.11.2010., str. 1.

(5)  Mrežni kodeksi o operativnoj izobrazbi i o zahtjevima i operativnim postupcima u hitnim slučajevima uslijedit će kasnije.


Top