EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0077

2012/77/EU: Odluka Komisije od 9. veljače 2012. o neuvrštavanju flufenoksurona za pripravke vrste 18 u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 621) Tekst značajan za EGP

OJ L 38, 11.2.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 150 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/77(1)/oj

13/Sv. 048

HR

Službeni list Europske unije

150


32012D0077


L 038/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.02.2012.


ODLUKA KOMISIJE

od 9. veljače 2012.

o neuvrštavanju flufenoksurona za pripravke vrste 18 u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 621)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/77/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba procijeniti s obzirom na njihovo eventualno uvrštenje u priloge I., I.A ili I.B Direktive 98/8/EZ. Taj popis uključuje flufenoksuron.

(2)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1451/2007, izvršena je u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ procjena uporabe flufenoksurona (CAS br. 101463-69-8; EZ br. 417-680-3) u vrsti pripravaka 18, insekticidima, akaricidima i pripravcima za suzbijanje ostalih antropoda, kako su definirani u Prilogu V. toj Direktivi.

(3)

Državom članicom izvjestiteljicom imenovana je Francuska, koja je izvješće nadležnoga tijela zajedno s preporukom podnijela Komisiji 17. ožujka 2009. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007.

(4)

Izvješće nadležnoga tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, nalazi tog pregleda uvršteni su u izvješće o procjeni u okviru Stalnog odbora za biocidne pripravke 22. rujna 2011.

(5)

Procjena rizika za ekosustave kojih se to tiče, provedena uz primjenu realističnog pristupa, pokazala je neprihvatljive učinke za vodni ekosustav. Osim toga, zbog njegovih karakteristika, flufenoksuron prema kriterijima utvrđenima u Prilogu XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3) spada u pripravke koji su postojani, skloni bioakumulaciji i toksični, kao i vrlo postojani i vrlo skloni bioakumulaciji. Stoga flufenoksuron s obzirom na uporabu u vrsti pripravaka 18 nije primjereno uvrstiti u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ.

(6)

Datum od kojega se biocidni pripravci koji spadaju u vrstu pripravaka 18 i sadrže flufenoksuron ne bi više smjeli stavljati na tržište treba biti prihvatljiv s obzirom na rezultat procjene rizika kao i na datum stupanja ove Odluke na snagu.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Flufenoksuron (CAS br. 101463-69-8; EZ br. 417-680-3) se ne uvrštava u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ za vrstu pripravaka 18.

Članak 2.

Za potrebe članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, biocidni pripravci koji spadaju u vrstu pripravaka 18 i sadrže flufenoksuron ne smiju se više stavljati na tržište, s učinkom od 1. kolovoza 2012.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2012.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.

(3)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


Top