EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0765

2011/765/EU: Odluka Komisije od 22. studenoga 2011. o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7966) Tekst značajan za EGP

SL L 314, 29.11.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/765/oj

07/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

302


32011D0765


L 314/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.11.2011.


ODLUKA KOMISIJE

od 22. studenoga 2011.

o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7966)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/765/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (1), a posebno njezin članak 23. stavak 3. točku (b) i članak 25. stavak 5.,

budući da:

(1)

Kako bi se dostigla odgovarajuća i usporediva razina kvalitete osposobljavanja i ispitivanja strojovođa i kandidata za strojovođe s ciljem osposobljavanja u svim državama članicama, potrebno je na razini Unije utvrditi zajedničke kriterije za postupke priznavanja centara za osposobljavanje i ispitivača strojovođa.

(2)

Osposobljavanje i ispitivanje trebalo bi se obavljati na odgovarajući način i na razumnoj i usporedivoj razini kvalitete u svim državama članicama kako bi se omogućilo uzajamno priznavanje ispitivanja.

(3)

Centri za osposobljavanje trebaju biti kompetentni za osposobljavanje koje obavljaju. Centri za osposobljavanje posebno bi trebali biti tehnički i operativno osposobljeni i primjereni za organizaciju tečaja osposobljavanja te bi trebali imati odgovarajuće osoblje i opremu.

(4)

Potrebno je donijeti posebne odredbe za centre za osposobljavanje koji pripadaju željezničkim prijevoznicima ili upraviteljima infrastrukture koji podnose zahtjeve za rješenja o sigurnosti za obavljanje željezničkog prijevoza i rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom. Kako bi se smanjio administrativni teret, državama bi članicama trebalo omogućiti da priznavanje takvih centara za osposobljavanje kombiniraju s postupkom dodjele rješenja o sigurnosti.

(5)

Ispitivači strojovođa moraju biti kvalificirani i osposobljeni za predmet ispitivanja koje žele obavljati. Zahtijevana osposobljenost ispitivača treba uključivati aspekte kao što su metode ispitivanja, vještine i pedagoška sposobnost. Nadležno tijelo treba za svaki pojedini slučaj provjeriti je li osoba ili subjekt koji se prijavljuje za priznanje statusa ispitivača strojovođa odgovarajuće osposobljena za obavljanje ispitivanja u odgovarajućim područjima stručnosti.

(6)

Ispitivači strojovođa ispite moraju obavljati neovisno i nepristrano. S tim bi ciljem osobe ili subjekti koji se prijavljuju za postupak priznavanja nadležnom tijelu trebali dokazati da poštuju te zahtjeve.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 32. Direktive 2007/59/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ova Odluka utvrđuje kriterije za priznavanje centara za osposobljavanje koji provode stručno osposobljavanje strojovođa i kandidata za strojovođe, za priznavanje ispitivača strojovođa i kandidata za strojovođe te za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ.

Primjenjuje se na:

(a)

centre za osposobljavanje koji organiziraju tečajeve za osposobljavanje strojovođa i kandidata za strojovođe za zadatke navedene u članku 23. Direktive 2007/59/EZ;

(b)

ispitivače strojovođa koji su ovlašteni za obavljanje provjere osposobljenosti kandidata za strojovođe ili strojovođa kojima bi trebalo dodijeliti potvrdu u skladu s člankom 25. Direktive 2007/59/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„podnositelj zahtjeva” znači subjekt ili pojedinačna osoba koja je osnovala poduzeće i koja se prijavljuje za priznanje da obavlja tečajeve osposobljavanja koji se odnose na zadatke osposobljavanja navedene u članku 23. stavcima 5. i 6. Direktive 2007/59/EZ, uključujući i pojedinačnu osobu koja se prijavljuje za priznanje statusa ispitivača kako je navedeno u članku 25. stavcima 1. i 2. Direktive 2007/59/EZ;

(b)

„instruktor” znači osoba koja posjeduje relevantno znanje i osposobljena je da priprema, organizira i provodi tečajeve osposobljavanja;

(c)

„ispitivač” znači osoba koja posjeduje relevantno znanje i osposobljenost te priznanje za provođenje i ocjenjivanje ispitivanja za potrebe Direktive 2007/59/EZ;

(d)

„ispitivanje” znači postupak provjere osposobljenosti strojovođe ili kandidata za strojovođu u skladu s Direktivom 2007/59/EZ na jedan ili više načina, kao što je pisani, usmeni ili praktični;

(e)

„centar za ispitivanje” znači subjekt koji je osnovan kako bi provodio ispitivanja za strojovođe u skladu s člankom 25. Direktive 2007/59/EZ;

(f)

„priznavanje” znači službena izjava o osposobljenosti osobe ili subjekta za obavljanje poslova osposobljavanja ili ispitivanja, koju izdaje tijelo koje država članica imenuje u tu svrhu;

(g)

„nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano u članku 3. Direktive 2007/59/EZ ili bilo koje drugo tijelo koje imenuje država članica ili kojem je nadležno tijelo povjerilo zadaću priznavanja centara za osposobljavanje i ispitivača.

POGLAVLJE 2.

CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE

Članak 3.

Neovisnost i nepristranost

Centri za osposobljavanje provode tečajeve osposobljavanja na nepristran način u odnosu na sve sudionike.

U slučajevima kada centar za osposobljavanje pruža usluge osposobljavanja osobama koje su zaposlene u poduzeću koja je vlasnik centra za osposobljavanje, kao i drugim osobama, osposobljavanje se provodi neovisno od interesa poduzeća koja je vlasnik centra za osposobljavanje i nepristrano je za sve sudionike. Centri za osposobljavanje primjenjuju ista pravila na osobe zaposlene u poduzeću koja je vlasnik centra za osposobljavanje i na druge osobe. Države članice osiguravaju poduzimanje mjera kako bi se očuvalo ovo načelo.

Članak 4.

Zahtjev o osposobljenosti

1.   Podnositelj zahtjeva dokazuje tehničku i operativnu osposobljenost i primjerenost za organizaciju tečajeva osposobljavanja koji odgovaraju zadacima osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva ima odgovarajuće osoblje i opremu i djeluje u okolini prikladnoj za osposobljavanje kojemu je cilj priprema strojovođa za ispitivanje s ciljem dobivanja ili obnavljanja dozvola i potvrda u skladu s Direktivom 2007/59/EZ.

2.   Podnositelji zahtjeva moraju, prije svega:

(a)

raspolagati učinkovitom upravljačkom strukturom koja osigurava da instruktori imaju odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo za organiziranje tečajeva u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Direktivi 2007/59/EZ;

(b)

raspolagati potrebnim osobljem, prostorima, opremom i smještajem koji odgovaraju potrebama ponuđenog tečaja i procijenjenom broju kandidata;

(c)

osigurati da praktično osposobljavanje provode instruktori koji posjeduju valjanu dozvolu za strojovođu kao i valjanu potvrdu iz predmeta osposobljavanja ili za sličnu vrstu pruge/željezničkih vozila, te koji imaju profesionalno iskustvo u vožnji od najmanje tri godine. Kada instruktor ne posjeduje valjanu potvrdu za relevantnu infrastrukturu/željezničko vozilo, osposobljavanju prisustvuje i vozač koji posjeduje potvrdu za tu infrastrukturu/željezničko vozilo, u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Direktive 2007/59/EZ;

(d)

pripremiti metodologiju kojom se namjeravaju koristiti za osiguravanje sadržaja, organizacije i trajanja tečajeva za osposobljavanje, planova osposobljavanja i pravila nadležnosti;

(e)

pripremiti sustave za evidentiranje aktivnosti vezanih uz tečaj, uključujući podatke o sudionicima, instruktorima, te broju i namjeni tečajeva;

(f)

imati sustav upravljanja kvalitetom ili jednakovrijedne postupke za praćenje usklađenosti sa sustavima i postupcima te primjerenost sustava i postupaka koji jamče da izvedeno osposobljavanje ispunjava zahtjeve iz Direktive 2007/59/EZ;

(g)

osigurati upravljanje nadležnostima, stalno profesionalno usavršavanje i mjere za stalno obnavljanje profesionalnih znanja instruktora;

(h)

dokazati postupke za stalno ažuriranje metoda, alata i opreme korištene za osposobljavanje, uključujući literaturu, programsku podršku tečaja, dokumente koje osigurava upravitelj infrastrukture kao što su pravilnici o operativnim pravilima, signalizaciji ili sigurnosnim sustavima.

3.   Država članica može utvrditi dodatne zahtjeve za tečajeve osposobljavanja koji se odnose na infrastrukturu na njenom vlastitom teritoriju.

4.   Podnositelji zahtjeva za osposobljavanje o posebnoj komunikaciji i terminologiji za željezničke usluge i sigurnosne postupke, svoje zahtjeve podnose nadležnom tijelu države članice u kojoj je smještena infrastruktura na koju se odnose komunikacija i terminologija.

Članak 5.

Centri za osposobljavanje koji pripadaju željezničkom prijevozniku ili upravitelju infrastrukture

1.   Država članica može dopustiti da se podnositelju zahtjeva koji je u vlasništvu željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture, koji provodi osposobljavanje isključivo za osobe poduzeća kojem pripada, i koji ispunjava sve zahtjeve predviđene člankom 4. ove Odluke, dodijeli priznavanje u kombinaciji s postupkom stjecanja rješenja o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom u skladu s Direktivom 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

2.   U ovom slučaju, izjava o priznavanju može se unijeti u relevantno rješenje o sigurnosti ili rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.

3.   Organizacija rada i upravljanja podnositelja zahtjeva iz stavka 1. uređuje se i strukturira tako da se izbjegne bilo kakav sukob interesa.

Članak 6.

Nova ili novoopremljena pruga i novouvedena željeznička vozila

U vezi s novim ili novoopremljenim prugama ili novouvedenim željezničkim vozilima država članica može odrediti uvjete pod kojima priznati centar za osposobljavanje može organizirati praktično osposobljavanje odstupajući od članka 4. stavka 2. točke (c).

Primjena ovog odstupanja strogo se ograničava na slučaj u kojem još nema instruktora koji posjeduje potvrdu koja pokriva novu ili novoopremljenu prugu, ili novo željezničko vozilo.

Instruktor ispunjava sve druge uvjete iz članka 4. stavka 2. točke (c) u vezi s dozvolom ili svjedodžbom kako je utvrđeno u člancima 14. i 15. Direktive 2007/59/EZ i u vezi s traženim trajanjem profesionalnog iskustva.

POGLAVLJE 3.

ISPITIVAČI

Članak 7.

Neovisnost i nepristranost

Podnositelji zahtjeva potvrđuju da će ispite provoditi na nepristran i nediskriminirajući način, bez bilo kakvog pritiska ili poticaja koji bi mogli utjecati na prosudbu ili rezultate ispitivanja te na način provođenja ispitivanja.

U ovu svrhu nadležno tijelo sastavlja izjavu koja se uključuje u obrazac zahtjeva i koju podnositelj zahtjeva potpisuje.

Članak 8.

Zahtjevi o osposobljenosti

1.   Podnositelji zahtjeva posjeduje znanje i iskustvo vezano za predmet ispitivanja.

Traženo iskustvo stječe se tijekom profesionalnog rada u trajanju od najmanje 4 godine unutar razdoblja od najviše 5 godina prije datuma podnošenja zahtjeva.

Traženo razdoblje profesionalnog iskustva može uključivati razdoblje iskustva stečenog kao voditelj strojovođa koji posjeduje valjanu dozvolu za strojovođu i odgovarajuću potvrdu, ili kao instruktor za poslove osposobljavanja relevantne za podnesenu prijavu.

2.   U vezi s praktičnim ispitivanjem u vlakovima, podnositelj zahtjeva mora posjedovati valjanu dozvolu za strojovođu i valjanu potvrdu koja pokriva predmet ispitivanja ili sličnu vrstu pruge/željezničkog vozila. Ako ispitivač ne posjeduje valjanu potvrdu za infrastrukturu/željezničko vozilo koje je predmet ispitivanja, ispitu, u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Direktive 2007/59/EZ, prisustvuje strojovođa koji posjeduje potvrdu za tu infrastrukturu/željezničko vozilo.

Podnositelj zahtjeva mora imati najmanje 4 godine profesionalnog iskustva u vožnji skupljenog unutar razdoblja od najviše 5 godina prije datuma zahtjeva. U trenutku podnošenja zahtjeva, znanje podnositelja zahtjeva mora biti u skladu s aktualnim stanjem u struci.

3.   Osim toga, podnositelji zahtjeva ispunjavaju sljedeće minimalne kriterije:

(a)

osposobljeni su za slušnu i govornu međusobnu komunikaciju na jeziku ispitivanja minimalno na razini B2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (EFLC) koji je uspostavilo Vijeće Europe (3);

(b)

imaju znanje i pedagošku osposobljenost potrebnu za provođenje ispitivanja te dobro poznavanje relevantnih metoda ispitivanja i ispitnih dokumenata;

(c)

demonstriraju način na koji će ažurirati svoje profesionalno znanje vezano za predmete koje ispituju;

(d)

upoznati su sa sustavom osposobljavanja strojovođa.

4.   Država članica može utvrditi dodatne zahtjeve za ispitivače koji provode ispite vezane za infrastrukturu na njenom području.

POGLAVLJE 4.

ORGANIZACIJA ISPITIVANJA

Članak 9.

Zajednički kriteriji za organizaciju ispitivanja

Ispiti koji se organiziraju za ocjenjivanje osposobljenosti strojovođa u skladu s člankom 25. Direktive 2007/59/EZ ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

u slučaju da ispitivanje provode dvije ili više osoba, najmanje je jedna osoba, i to ona koja vodi ispitivanje, priznati ispitivač u skladu s odredbama ove Odluke;

(b)

kada se ispitivanje odnosi na praktični dio osposobljenosti strojovođe, ispitivač posjeduje dozvolu za strojovođu i odgovarajuću potvrdu kojom je ovlašten za uporabu infrastrukture i vožnju željezničkog vozila koji su predmet ispitivanja, ili za uporabu slične pruge/željezničkog vozila. Kada ispitivač ne posjeduje valjanu potvrdu za infrastrukturu/željezničko vozilo koji su predmet ispitivanja, ispitu, u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (e) Direktive 2007/59/EZ prisustvuje vozač koji posjeduje potvrdu za tu infrastrukturu/željezničko vozilo;

(c)

ispiti se provode na transparentan način i traju dovoljno vremena kako bi se prikupilo dovoljno dokumentiranih dokaza da je pokriven sav relevantan sadržaj Priloga Direktivi 2007/59/EZ;

(d)

u slučajevima kada je ispitivač koji sudjeluje pri ispitivanju ujedno i instruktor koji je strojovođu ili kandidata za strojovođu osposobljavao za predmet ispitivanja, ispitivanje vodi drugi ispitivač koji nije bio uključen u pripremno osposobljavanje;

(e)

prilikom pripreme ispitivanja posebna se pažnja posvećuje povjerljivosti pitanja koja su predviđena za ispitivanje.

Članak 10.

Nova ili novoopremljena pruga i novouvedeno željezničko vozilo

U vezi s novim ili novoopremljenim prugama ili novouvedenim željezničkim vozilima, država članica može odrediti uvjete pod kojima priznati ispitivač može provoditi ispite odstupajući od članka 9.

Primjena ovog odstupanja strogo se ograničava na slučaj u kojem još nema instruktora koji posjeduje potvrdu koja pokriva novu ili novoopremljenu prugu, ili novo željezničko vozilo.

Ispitivač ispunjava sve druge uvjete iz članka 4. stavka 2. točke (c) u vezi s dozvolom ili svjedodžbom kako je utvrđeno u člancima 14. i 15. Direktive 2007/59/EZ i u vezi s traženim trajanjem profesionalnog iskustva.

POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Prijelazno razdoblje

Ako je željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture, u skladu s nacionalnim odredbama i zahtjevima primjenjivim prije stupanja na snagu ove Odluke, već odabrao ispitivače za potrebe provođenja ispitivanja za vlastito osoblje, država članica može odlučiti da se tim izabranim ispitivačima dopusti da nastave provoditi ispitivanje u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture izabrao je ispitivača u okviru rješenja o sigurnosti i rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdanih u skladu s Direktivom 2004/49/EZ i u okviru granica područja primjene izdanog od strane nadležnog tijela i do isteka tih rješenja o sigurnosti i rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom;

(b)

željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture provjerava jesu li ispunjeni zahtjevi utvrđeni u ovoj Odluci u vezi s ispitivačima koje su izabrali; ako ispitivač ne ispunjava neki zahtjev, željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture poduzima odgovarajuće mjere kako bi se postiglo ispunjavanje uvjeta za ispitivače.

Članak 12.

Primjena

Ova se Odluka primjenjuje od 15. svibnja 2012.

Za centre za osposobljavanje koji na dan početka primjene ove Odluke već pružaju usluge osposobljavanja, ova se Odluka primjenjuje od 1. srpnja 2013.

Članak 13.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. studenoga 2011.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 315, 3.12.2007, str. 51.

(2)  SL L 164, 30.4.2004., str. 44.

(3)  Zajednički europski referentni okvir za jezike (EFLC): učenje, podučavanje, ocjenjivanje, 2001., (Cambridge University Press za englesku inačicu – ISBN 0-521-00531-0). Također je dostupno na mrežnoj stranici Vijeća Europe: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked. Pdf.


Top