EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0072

Odluka Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

OJ L 28, 2.2.2011, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 188 - 190

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/72(1)/oj

18/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

188


32011D0072


L 028/62

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.01.2011.


ODLUKA VIJEĆA 2011/72/ZVSP

od 31. siječnja 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. siječnja 2011. ponovno izrazilo punu solidarnost i potporu Tunisu i njegovom stanovništvu te njihovim naporima da uspostave stabilnu demokraciju, vladavinu prava, demokratski pluralizam i potpuno poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

(2)

Vijeće je nadalje odlučilo usvojiti mjere ograničavanja protiv osoba odgovornih za prisvajanje državnih financijskih sredstava Tunisa, koje su time tuniskom narodu uskratile blagodati održivog razvoja njihova gospodarstva i društva te usporile razvoj demokracije u zemlji.

(3)

Za provedbu nekih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva koja pripadaju, u vlasništvu su, nalaze se kod ili su pod nadzorom osoba odgovornih za otuđenje tuniskih državnih financijskih resursa te fizičkih ili pravnih osoba koje su s njima povezane, a navode se u popisu u Prilogu.

2.   Nikakva financijska sredstva ne smiju biti, izravno ili neizravno, dostupna ili upotrijebljena u korist fizičkih ili pravnih osoba koje se navode u Prilogu.

3.   Nadležno državno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili staviti na raspolaganje određena financijska sredstva ili gospodarske izvore pod odgovarajućim uvjetima nakon što utvrdi da su navedena financijska sredstva i gospodarski izvori:

(a)

potrebni za pokrivanje osnovnih troškova osoba iz Priloga i uzdržavanih članova njihove obitelji uključujući plaćanje hrane, najamnine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja te naknada za režije;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje primjerenih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje honorara ili troškova usluga za redovito držanje ili održavanje zamrznutih sredstava ili druge financijske imovine ili gospodarskih izvora; ili

(d)

potrebni za pokrivanje izvanrednih troškova, pod uvjetom da je nadležno tijelo barem dva tjedna prije davanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju po kojoj osnovi bi spomenuto odobrenje trebalo dati.

O svakom odobrenju koje daju na temelju ovog stavka države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna državna tijela neke države članice mogu odobriti odmrzavanje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava koji su postali valjani prije datuma kad su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 1. stavka 1. uvršteni u Prilog ili su predmet sudske, upravne ili arbitražne presude izrečene prije tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrijebit će se isključivo za podmirenje potraživanja osiguranih takvim založnim pravom ili potraživanja koja su sudskom presudom priznana kao valjana, i to u okviru utvrđenom na temelju primjenjivih pravih propisa kojima se uređuje područje prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

založno pravo ili presuda nisu u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenog u Prilog; i

(d)

priznavanje tog založnog prava ili presude nije suprotno javnoj politici u dotičnoj državi članici.

O svakom odobrenju koje daju na temelju ovog stavka Države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

5.   Stavak 2. ne primjenjuje se kada na zamrznute račune treba pridodati:

(a)

kamate ili druge prihode; ili

(b)

plaćanja koja dospijevaju na temelju ugovora, sporazuma ili obaveza zaključenih ili nastalih prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke

pod uvjetom da sve kamate, drugi prihodi ili plaćanja nastave biti predmetom stavka 1.

Članak 2.

1.   Postupajući prema prijedlogu neke države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće uspostavlja te mijenja popis iz Priloga.

2.   Vijeće obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt o svojoj odluci o uvrštenju na popis, kao i o osnovi za uvrštenje, bilo izravno ako je adresa poznata ili objavljivanjem obavijesti, čime se takvoj osobi ili subjektu nudi prilika da iznese primjedbe.

3.   Ako su podnesene primjedbe ili su izneseni značajni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i o tome obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt.

Članak 3.

1.   U Prilogu se navodi po kojoj su osnovi osobe ili subjekti uvršteni na popis.

2.   U Prilogu se također, ako su dostupni, navode podaci potrebni za utvrđivanje identiteta predmetnih osoba ili subjekata. Kad se radi o osobama, ti podaci mogu obuhvaćati imena, uključujući i lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. Kad se radi o subjektima, ti podaci mogu obuhvaćati nazive, mjesto i datum registracije, registarski broj i mjesto poslovanja.

Članak 4.

Kako bi se postigao maksimalan učinak gore navedenih mjera, Unija potiče treće zemlje da donesu mjere slične mjerama iz ove Odluke.

Članak 5.

Ova se Odluka primjenjuje u razdoblju od 12 mjeseci. Neprestano se preispituje. Ocijeni li Vijeće da njezini ciljevi nisu ispunjeni, obnavlja se ili primjereno mijenja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2011.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


PRILOG

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Osnova

1.

G. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

rođen 3. rujna 1936., putovnice br. D005686, istječe 24. prosinca 2011. i br. D012100, istječe 15. siječnja 2014.

Osoba koja je predmet pravosudne istrage koju provode tuniska državna tijela zbog otuđenja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i držanja imovine u nekoliko zemalja u okviru operacija radi pranja novca.

2.

Gđa Leila Bent Mohammed Trabelsi, (udana za) Ben Alija

rođena 24. listopada 1956., putovnice br. D005687, istječe 24. prosinca 2011. i br. D012101, istječe 15. siječnja 2014.

Osoba koja je predmet pravosudne istrage koju provode tuniska državna tijela zbog otuđenja nepokretne i pokretne imovine, otvaranja bankovnih računa i držanja imovine u nekoliko zemalja u okviru operacija radi pranja novca.


Top